Anda di halaman 1dari 1

Strategi Pengajaran

Dapatkah anda menjelaskan maksud strategi pengajaran? Satu kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran 1. Pemusatan Guru : Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang meletakkan guru sebagai ketua, rang yang serba tahu dan ada ciri kepimpinan aut kratik. ! nt h pengajaran yang berpusatkan guru ialah dem strasi, bercerita dan syarahan. Satu aktiviti pengajaran yang mudah dirancang dan diurus. ". Pemusatan #urid : Strategi ini bermaksud pelajar mengambil alih sedikit tanggungja$ab untuk apa%apa yang diajar dan bagimana ia dapat dipelajari. &erdapat sedikit kecenderungan terhadap pembelajaran eksperiential dan membuat penemuan untuk mereka. Pembelajaran secara akti' berpusatkan pelajar dan meningkatkan penglibatan pelajar ()rlich et al., "**+,. Pembelajaran menekankan kepada pembelajaran akses kendiri, terarah kendiri dan kadar kendiri. -. Pemusatan .ahan/Sumber : Strategi berasaskan sumber atau bahan pembelajaran bermaksud guru menggunakan banyak bahan sumber seperti buku, bl k%bl k binaan, bahan lukisan, peralatan sainti'ik, c mputer, pus0t sumber, pusat akses kendiri dan lain%lain untuk menjalankan pengajarannya. Strategi ini meliputi bahan yang luas bagi pelajar yang dibimbing leh guru hingga yang belajar secara individui dapat belajar dengan baik. Diharapkan dengan penggunaan pelbagai media itu akan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang bukan sahaja daripada segi pencapaian akademik tetapi aspek peningkatan kemahiran dan keupayaan mental dan pemikiran kritikal dan kreativiti pelajar. Antara sumber atau bahan pengajaran dan pembelajaran itu adalah: 1. Slaid dan jalur 'ilrem ". Pr ject r lutsinar dan lutsinar -. Pita rakaman dan televisyen 1. # del%m del tiga dimensi seperti gl b dan rangka manusia 2. # dul terancang Pakej pembelajaran dengan penggunaan c mputer. 1. Strategi Pemusatan &ugasan : Strategi ini adalah satu startegi yang memberi peluang pelajar mengaplikasikan apa yang dipelajari dengan melibatkan diri dalam sebarang aktiviti yang dirancang. .imbingan dan 3sca'' lding4 sentiasa diberikan semasa murid melaksanakan aktiviti. Aktiviti yang dipilih seharusnya mengambil kira criteria berikut: 1. ". -. 1. .erasaskan kepada matlamat t pic yang hendak diajar. Aktiviti yang relevan dengan situasi semasa #emberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan membuat re'leksi Perlu menstruktur lebih a$al aktiviti yang hendak dilaksanakan supaya dapat berjalan dengan lancar.

Anda mungkin juga menyukai