Anda di halaman 1dari 3

NAMA : ..

KELAS :

SK TAMAN DESA SKUDAI, JOHOR BAHRU UJIAN PRESTASI 4, 2011

BAHASA INGGERIS TAHUN 6


KERTAS 1 OGOS 50 MINIT LIMA PULUH MINIT

_________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandung 40 soalan. 2. Jawab semua soalan 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disertakan. 4.Jika kamu hendak menukar jawapan,padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.

NAMA : ..

KELAS :

SK TAMAN DESA SKUDAI, JOHOR BAHRU UJIAN PRESTASI 4, 2011

BAHASA INGGERIS TAHUN 6


KERTAS 2 OGOS 1 MINIT SATU JAM LIMA BELAS MINIT

_________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian : Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. 2. Jawab semua soalan 3. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. Sekiranya ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan.