Anda di halaman 1dari 4

Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Hadis Tingkatan 4 )

TAJUK : MAKANAN YANG BAIK

1. Sabda Rasulullah s.a.w. :


ٌ ّ‫ل َتعَالَى َطي‬
‫ب‬ َ ‫ ِإنّ ا‬: َ‫ل عََليْ ِه َوسَلّم‬ُ ‫ قَالَ َر ُسوْلُ الِ صَلّى ا‬،َ‫ل َعنْهُ قَال‬ ُ ‫ضيَ ا‬ِ َ‫عَنْ َأبِي هُ َريْرَة ر‬
‫ يَـَأّيهَا ال ّرسُلُ كُلُوا‬:‫َل َي ْقبَلُ إِلّ َطّيبًا َوِإنّ الَ َأمَ َر الْ ُم ْؤمِِنيْ َن بِمَا َأمَ َر بِ ِه الْمُ ْرسَِليْنَ َفقَا َل َتعَالَى‬
.ْ‫ يَـأَّيهَا الّ ِذيْنَ آ َمنُوْا كُلُوا مِ ْن َطّيبَاتِ مَارَزَ ْقنَاكُم‬:‫ وَقَا َل َتعَالَى‬.‫مِنَ ال ّطّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا‬
ٌ‫ب َومَ ْطعَمُهُ َحرَام‬
ّ َ‫ب يَار‬ ّ َ‫ يَار‬:ِ‫سفَرَ َأشْ َعثَ أَ ْغبَ َر يَمُدّ يَ َديْهِ إِلَى السّمَاء‬ ّ ‫ثُمّ ذَكَرَ الرّجُ ُل يُ ِطيْلُ ال‬
.ُ‫ستَجَابُ لَه‬ ْ ُ‫حرَامِ َفَأنّى ي‬ َ ْ‫ى بِال‬َ ِ‫َومَشْ َربُهُ َحرَامٌ َومَ ْلبَسُهُ َحرَامٌ َوغُذ‬
)‫(رواه السلم‬
a Nyatakan maksud potongan hadis berikut:

(i)
‫ َل َيقْبَلُ إِ ّل طَّيبًا‬2[ markah[
(ii)
ٌ‫َومَ ْطعَمُهُ َحرَا ٌم َومَشْ َربُهُ َحرَام‬ 2[ markah[
(iii)
ِ‫كُلُوا مِنَ الطّّيبَات‬ 2[ markah[
(iv)
2[ ُ‫ َفأَنّى يُسْتَجَابُ لَه‬markah[
b Hadis di atas menerangkan tentang makanan yang baik.
(i) Nyatakan ciri makanan dan minuman yang baik. ( SPM 2004 )
]markah 4[
(ii) Senaraikan perintah Allah SWT yang lain dalam hadis di atas. ( SPM 2005 )

]markah 2[
(iii) Jelaskan dua hikmah memilih makanan yang baik. ( SPM 2004 )
]markah 4[
(iv) Jelaskan tiga akibat mengabaikan makanan yang halal.
]markah 6[
c (i) Terangkan kepentingan memilih makanan dan minuman yang baik.
]6 markah[
(ii) Nyatakan dua syarat Islam mengharuskan umatnya memakan makanan yang
haram ketika darurat.
]4 markah[
(iii) Terangkan dua hikmah rukhsah makan dan minum yang haram dalam keadaan
darurat.
]4 markah[
(iv) Terangkan hubungan antara makanan dengan ibadah
]2 markah[
d (i) Pakaian melambangkan keperibadian seseorang muslim.
Nyatakan dua garis panduan berpakaian menurut Islam.
]4 markah[

1
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Hadis Tingkatan 4 )

(ii) Senaraikan tiga ciri pakaian yang dilarang dalam Islam.


]6 markah[
(iii) Jelaskan dua hikmah wanita diwajibkan menutup aurat.
]4 markah[
(iv) Terangkan tiga pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.
]6 markah[

KERTAS SOALAN TAMAT

2
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Hadis Tingkatan 4 )

TAJUK : PERPADUAN TERAS KEMAJUAN


1
Sabda Rasulullah s.a.w. :
‫ َل تَحَا َسدُوا وَ َل‬:َ‫ل عََليْ ِه َوسَلّم‬ ُ ‫ قَالَ َر ُسوْلُ الِ صَلّى ا‬،َ‫ل َعنْهُ قَال‬ ُ ‫ضيَ ا‬ ِ َ‫عَنْ َأبِي هُ َريْرَة ر‬
.‫ل اِ ْخوَانًا‬ِ ‫ضكُ ْم عَلَى بَيْ ِع َب ْعضٍ وَكُونُوا ِعبَادَ ا‬ ُ ْ‫َتنَاجَشُوا وَ َل َتبَاغَضُوا وَ َل تَدَابَرُوا وَ َل َبيْ َع َبع‬
‫ الّت ْقوَى َه ُهنَا َويُشِيْرُ إِلَى‬،ُ‫ح ِق ُره‬
ْ َ‫الْمُسِْلمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَ يَ ْظلِمُ ُه وَ َل يَخْذُلُ ُه وَ َل َيكْ ِذبُهُ وَلَ ي‬
‫ كُلّ الُسْلِمِ عَلَى‬.َ‫ح ِقرَ أَخَا ُه الْمُسْلِم‬ ْ َ‫ب امْرِى ٍء مِنَ الشّرّ َأنْ ي‬ ِ ‫س‬ ْ َ‫ت بِح‬ٍ ‫ث مَرّا‬ َ َ‫صدْ ِرهِ ثَل‬
َ
.ُ‫الْمُسِْلمِ َحرَامٌ َدمُهُ َومَالُ ُه َوعِرْضُه‬
‫رواه ومسلم‬

a. Nyatakan maksud potongan hadis berikut:

(i)
2[ َ‫ تَحَاسَدُوا وَلَ َتنَاجَشُوا ل‬markah[
(ii)
‫]وَلَ َتبَا َغضُوا وَلَ تَدَابَرُوا‬markah 2[
(iii)
ٍ‫وَلَ َبيْ َع َب ْعضُكُ ْم عَلَى َبيْ ِع َبعْض‬ 2[ markah[
(iv)
2[ ‫خذُلُ ُه‬
ْ َ‫ َل يَظْلِمُ ُه وَ َل ي‬markah[
(v)
2[ ُ‫حقِ ُره‬ ْ َ‫ وَلَ َيكْ ِذبُ ُه وَلَ ي‬markah[
(vi)
ُ‫َحرَامٌ َدمُ ُه َومَالُ ُه َوعِرْضُه‬ 2[ markah[

b. Hadis di atas menjelaskan tentang sifat-sifat mazmumah yang boleh menghancurkan


umat Islam.
(i) Nyatakan empat sifat mazmumah tersebut. ( SPM 2006 )
]4 markah[

(ii) Berdasarkan potongan hadis :

‫ل اِ ْخوَانًا‬
ِ ‫وَكُونُوا ِعبَادَ ا‬
Jelaskan konsep persaudaraan dalam Islam.
]2 markah[
(iii) Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya bersifat seperti di atas.

]4 markah[
(iv) Apakah maksud hasad ?
]2 markah[

3
Modul Latih Tubi SPM Kertas 2 2009 (Hadis Tingkatan 4 )

(v) Mengapakah Islam melarang perbuatan tersebut ?


]4 markah[

c (i) Apakah maksud berpaling muka ?


]2 markah[
(ii) Nyatakan sebab wujudnya sifat berpaling muka dalam masyarakat.
]2 markah[
(iii) Terangkan tiga akibat mengamalkan sifat tersebut kepada masyarakat.
]6 markah[
d (i) Apakah maksud ُ‫جش‬
َ ّ‫الن‬ (menipu)
]2 markah[
(ii) Jelaskan dua sebab Islam melarang perbuatan tersebut.
]4 markah[

(iii) Huraikan tiga langkah untuk mengeratkan perpaduan dalam masyarakat.

]6 markah[
(iv) Terangkan tiga pengajaran yang boleh diamalkan dalam masyarakat.

]6 markah[
e
ُ‫حقِ ُره‬
ْ َ‫سلِمِ َل يَظِْلمُ ُه وَلَ َيخْذُلُ ُه وَ َل يَكْ ِذبُ ُه وَ َل ي‬
ْ ُ‫الْمُسْلِمُ أَخُو الْم‬
Maksudnya : ” Orang Islam dengan orang Islam adalah bersaudara. Mereka tidak
boleh menzalimi, tidak boleh membiarkannya dalam dalam kehinaan, tidak boleh
membohonginya dan menghinanya ”.

(i) Nyatakan 2 contoh perbuatan menghina di kalangan pelajar. ( SPM 2004 )

]4 markah[

(ii) Terangkan tiga sebab Islam melarang perbuatan menghina sesama sendiri.
( SPM 2004 )
]6 markah[

KERTAS SOALAN TAMAT