Anda di halaman 1dari 41

UNIT 1

PENGENALAN KEPADA KONSEP ASAS MORAL

Sinopsis Unit ini mengandungi empat tajuk. Setiap tajuk membincangkan perkara yang berlainan. Tajuk pertama membincangkan kefahaman tentang konsep asas moral. Kandungannya meliputi definisi, konsep-konsep asas moral dari perspektif pelbagai agama. Selain itu peraturan moral, adat, agama dan undang-undang turut dimuatkan.Tajuk kedua membincangkan aspek pemikiran moral iaitu pemikiran naturalis, emotivis, intuisionis dan rasionalis. Tajuk ketiga memberikan kemahiran kepada pelajar mengenal pasti berhubung konsep asas nilai yang merangkumi normatif, jenis-jenis nilai dan konsep nilai merentasi kurikulum. Tajuk keempat pula memberikan kefahaman kepada pelajar dan tingkah laku individu yang bermoral. Objektif Pada akhir unit ini pelajar dapat !. #. %. '. (. ). *. memahami dan menghayati konsep-konsep asas moral" memahami falsafah dan mengenal pasti perbe$aan dalam aspek-aspek agama dan moral" &emahami konsep pemikiran moral yang mempengaruhi konsep asas moral. menangani masalah dalam kehidupan diri, keluarga, komuniti, masyarakat, negara dan sejagat" mengenal pasti sifat-sifat individu bermoral. menghuraikan tingkah laku yang terbit daripada kesedaran tentang dimensi moral. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian dengan komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi, dilema moral

TAJUK 1

Konsep Asas Mora

Pen!ena an
Terdapat pelbagai pendapat yang bertentangan dalam menerangkan konsep moral. Pemahaman konsep asas moral akan mempengaruhi kandungan dan kaedah mengajar Pendidikan &oral seseorang guru. Seseorang guru moral perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang teori etika sebagai asas memahami peranan nilai sebagai pia+ai yang asas dalam mempengaruhi dan mencorakkan penaakulan dan perlakuan muridmurid. Pengetahuan dan kefahaman teori perkembangan moral dari segi psikologi juga akan memperkukuhkan kefahaman dan pendekatan guru dalam penyampaian nilainilai moral kepada murid-murid. ,alam memperkatakan konsep asas moral, kita pastinya mengaitkannya dengan konsep nilai, etika dan akhlak. -mat penting bagi kita memahami konsep-konsep yang saling berkaitan ini untuk mencari pengertian moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 1"# Definisi Konsep ,alam memperkatakan konsep asas moral, kita patut meneliti konsep-konsep berikut moral, etika dan akhlak. Tidak dapat dinafikan adalah penting kita memahami konsepkonsep ini yang saling berkaitan untuk mencari pengertian terhadap aspek moral dalam kehidupan sesebuah masyarakat. 1"1 Konsep Mora Perkataan .moral/ berasal daripada perkataan $mores - bahasa 0unani yang memba+a erti tingkah laku yang sejajar dengan tatasusila dan peraturan masyarakat. 1leh itu, moral merupakan nilai-nilai murni seperti baik hati, merendah diri, belas kasihan dan berkait dengan beberapa peraturan seperti tatahukum, tatasusila, tatatertib, nilai tradisi, kepercayaan, undang-undang, norma dan adat dalam mana-mana masyarakat yang

dimaksudkan. 2ontohnya, sepasang suami isteri menemui seorang bayi di tepi sebuah balai raya ketika pulang ke kampung orang tuanya. Kebetulannya pasangan itu tidak mempunyai anak setelah !3 tahun berkah+in. &ereka bercadang untuk memba+a bayi comel itu balik ke rumah dan membelanya tanpa mengikut peraturan undang-undang. -khirnya setelah berbincang mereka akur baha+a undang-undang negara perlu dipatuhi. &ereka memba+a bayi comel itu ke balai polis untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang yang ditentukan. 2ontoh kedua, 4ora terjumpa dompet ka+annya yang tercicir. ,ia mengutipnya tanpa pengetahuan sesiapa. 4ora boleh menyimpan dompet itu jika dia mahu. 4ora seorang budak yang jujur dan ikhlas. ,ia segera memulangkan dompet tersebut. 4ora ialah seorang budak yang bermoral. ,ia tidak teragak untuk berbuat demikian kerana kejujuran merupakan sebahagian daripada akhlaknya. Tiada guna dia mengambil dompet kepunyaan orang lain kerana hatinya akan menjadi gelisah. 5erak hatinya tidak merestui perlakuan tersebut. 6atinya lapang apabila dia memulangkan dompet tersebut kerana dapat membantu meringankan bebanan orang lain. Lati%an 1"# 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut

7ayangkan anda berada di perhentian bas yang sibuk.

7eri lima contoh perlakuan

moral dan lima contoh perlakuan tidak moral yang mungkin anda dapat lihat di sana.

Tin!ka% Lak& Mora !. beratur semasa menaiki bas #. %. %. '. (. '. (.

Tin!ka% Lak& Ti'ak Mora !. bertolak-tolakkan semasa menaiki bas #.

8umusannya .moral/ ada isi atau kandungannya. &oral terdiri daripada peraturan komuniti dan sifat peribadi mulia. Peraturan komuniti penting diikuti demi kesejahteraan masyarakat sekeliling. Sifat peribadi mulia pula amat menguntungkan pemiliknya dan memberikan faedah positif kepada orang yang dia berinteraksi dan sekali gus individu yang berperibadi mulia itu mudah mengamalkan peraturan masyarakat yang baik. 1leh itu insan moral ialah insan yang seimbang dari segi keperibadian mulia, mematuhi peraturan moral kerana tanpa prinsip moral, individu itu mungkin akan menghadapi ketidaktentuan dalam menghadapi dilema moral.

1"(

Konsep Etika

9tika berasal daripada perkataan 0unani ethos yang bermaksud adat atau cara hidup. Konsep ini merupakan sains atau kajian tentang falsafah moral, perlakuan yang baik, ke+ajipan moral, sikap moral, tanggungja+ab moral dan ciri-ciri kehidupan yang baik. Konsep ini biasa dihasilkan untuk menjadi garis panduan kepada sesuatu kumpulan untuk menjamin kebaikan kumpulan asas persatuan mereka seperti etika keguruan, etika guaman dan sebagainya . Contoh 1 Seorang guru kaunseling telah menceritakan keburukan kliennya di dalam bilik guru se+aktu berbual dengan rakan-rakan seja+atnya. Perkara yang didedahkan adalah tentang latar belakang keluarga pelajar yang mempunyai masalah. Si ayah ada tiga orang isteri dan jumlah adik beradik pelajar itu seramai dua puluh lima orang. Pelajar yang dimaksudkan itu mengalami tekanan lantaran keluarga yang porak peranda. Sama ada guru kaunseling itu sedar atau tidak, beliau sebenarnya telah melanggar etika seorang guru yang perlu menyimpan rahsia atau maklumat pelajar daripada dipersendakan atau dijadikan bahan cerita lucu di sekolah.

'

Lati%an 1"1 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut

&engapakah 9tika Keguruan di+ujudkan : i.

ii.

iii.

;ika tiada 9tika Keguruan apakah yang akan berlaku dengan profesion perguruan : i.

ii. iii.

Tentunya 9tika Keguruan banyak membantu guru dalam menjaga taraf profesionalisme keguruan < 7erikut ialah contoh amalan naratif dalam pelbagai profesion. -nda diminta mengisi ruang kosong di ba+ah dengan contoh-contoh positif dalam profesion yang anda pilih

A)a an Etika Ne!atif* Positif 'a a) pe ba!ai Profesion

A)a an Etika Ne!atif

Ke'oktoran 1. Ke+&aian ;epun-seorang doktor dengan tidak sengaja menyuntik cecair ber$at di dalam peparu seorang pesakit dan menyebabkan pesakit tersebut mati akibat penyakit peparu

Ke!&r&an 1" Ti'ak profesiona Petaling ;ayaseorang pensyarah universiti yang berumur %' tahun telah dibunuh kerana disyaki terbabit dalam kes menjalinkan hubungan sulit dengan seorang bekas pelajarnya (" Ti'ak profesiona -merika = seorang guru +anita ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli kehormatan kanak-kanak dalam laman +eb.

Ketenteraan 1" Ti'ak )e)p&n,ai sikap taat kepa'a ne!ara * )e)be ot ne!ara sen'iri Kangsar, Perak = Peralatan senjata sebanyak satu trak telah dicuri keluar dari kem tentera kerana terdapat ahli tentera yang terbabit dalam kes ini. (" Menip&* ta)ak Kuala ?umpur = seorang bekas tentera disyaki terbabit dalam skim cepat kaya kerana beliau telah menggunakan +ang tersebut untuk membeli !* buah kereta me+ah.

Po is 1" Ti'ak profesiona Seremban = seorang anggota polis telah ditangkap kerana terbabit dalam kes mencabuli seorang amah >ndonesia semasa ditahan di lokap.

(" Ke+&aian >poh, Perak = seorang suri rumah berumur %# tahun menuduh seorang doktor yang membantunya bersalin dii sebuah hospital s+asta kerana telah menarik keluar ususnya ketika proses membersihkan plasentanya.

(" Ti'ak berperike)an&siaan 4egeri Sembilan = seorang polis pelatih telah menembak mati seorang rakannya yang berumur ## tahun di asrama pusat polis selepas bertengkar berhubung dengan teman +anita

A)a an Etika Positif Ke'oktoran Ke!&r&an Ketenteraan Po is

1"-

Konsep Ak% ak

-khlak merupakan perlakuan baik atau budi pekerti seseorang. -khlak dianggap sebagai tingkah laku seseorang yang dilakukan secara spontan kerana kebiasaan ji+a atau sifatnya yang baik. -khlak >slamiah dikaitkan dengan konsep Khasyatullah yang bermaksud perasaan takut dan kagum akan kehebatan dan kebesaran -llah s.+.t. sehingga mendorong seseorang melaksanakan perintah4ya serta meninggalkan segala larangan4ya. 2ontohnya, mengikut agama >slam, seseorang itu dianggap tidak berakhlak jika minum arak dan berjudi kerana kedua-dua perbuatan itu diharamkan dalam agama >slam. -ntara sebabnya ialah arak membahayakan kesihatan dan menjadi punca maksiat. &inum arak dan berjudi boleh memporakperandakan kehidupan keluarga. ,i samping itu, berjudi akan menyebabkan berlakunya pergaduhan dan permusuhan dalam masyarakat dan melalaikan tanggungja+ab terhadap -llah dan keluarga. Sesungguhnya berjudi boleh menyebabkan seseorang menjadi miskin dan mendorong manusia mencuri, menipu dan membunuh.

>slam telah menetapkan hukuman haram dan berdosa besar terhadap peminum arak dan penjudi.&enurut >slam orang yang meminum arak disebat sebanyak '3 kali sebatan dan yang berjudi dirampas hartanya. *

Kesan positif daripada pengharaman arak dan judi i@ ii@ iii@ iv@ v@ memelihara kesihatan mental, rohani dan jasmani punca maksiat dan kemungkaran dapat dicegah memelihara keselamatan dan kesejahteraan negara memelihara diri dan masyarakat daripada sikap malas dapat memelihara keharmonian keluarga dan masyarakat

,alam masyarakat 7arat pula, minum arak dalam majlis bukanlah suatu perbuatan yang tidak bermoral. -rak dianggap tidak baik kepada kanak-kanak tetapi baik pada setengah orang de+asa. 7agaimanapun, seseorang yang minum arak sepatutnya tidak memandu kenderaan kerana dikhuatiri jika seseorang berada dalam keadaan mabuk, sudah tentu boleh mengakibatkan kemalangan. 6akikatnya akhlak dan moral memang berbe$a kerana akhlak bersumberkan al-Auran dan hadis manakala moral berpia+aikan tanggapan dan budaya masyarakat setempat. Syabas < -nda sudah habis membaca tentang tiga konsep asas moral.

8enungi kata-kata hikmah berikut

Laughing at our mistakes can lengthen our own life. Laughing at someone else's can shorten it. Tuhan manciptakan kita # biji mata untuk melihat, # belah tangan untuk memegang, # belah kaki untuk berjalan tetapi Tuhan hanya mencipta sekeping hati kerana Tuhan mengamanahkan kepada kita untuk mencari akhlak mulia. Lati%an 1"2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut

Akti.iti 1

Isikan b&tir/b&tir ,an! berses&aian 'a a) bent&k pen!&r&san !rafik berik&t" Konsep Asas Mora &oral Maks&' 0onto% Menje askan Konsep

9tika

-khlak

Akti.iti ( 7erikan tiga persamaan dan tiga perbe$aan antara tiga konsep asas moral C9tika, &oral dan -khlak@ Sediakan ja+apan anda dalam bentuk pengurusan grafik D carta.

1"1 Mora 2 Etika 'an Ak% ak Dari Perspektif A!a)a 'an Keper+a,aan
Seterusnya mari kita renungkan petikan di ba+ah
,orothy Emmet C!E))@ menyatakan baha+a nilai moral bukan sesuatu yang +ujud tersendiri dan terperinci dalam satu kekosongan. Pada tahun !E*E, beliau mengatakan baha+a manusia bergantung atas beberapa peraturan, adat, kebiasaan masyarakat dan agama yang menolong mereka dengan lebih mudah membuat jangkaan tentang cara tingkah laku orang lain. James HemmingC!EB3@ menyatakan baha+a peraturanperaturan masyarakat mestilah dilihat sebagai fakta-fakta kehidupan sosial, sebagai prinsip-prinsip yang perlu dalam pergaulan dan kelakuan terhadap orang lain dan perhubungan antara manusia. CKoo, K.P. !ang C.", !EE3@

1"1"1

Perat&ran Mora i" Pen!ertian Perat&ran Mora

Peraturan moral ialah satu hasil kajian tentang betul salah tingkah laku manusia.

Peraturan moral menyediakan undang-undang yang sistematik tentang tanggapan-tanggapan D matlamat-matlamat yang unggul. Peraturan moral bersifat rasional dan autonomous kerana manusia sentiasa berminat dalam tingkah laku sendiri, berfikir dan bersoal ja+ab tentang tingkah laku-tingkah laku, membandingkan tingkah laku manusia dan cuba mencari prinsip-prinsip dan rasional atas tingkah lakunya sendiri.

ii" Antara +iri perat&ran )ora a'a a%3 7oleh diubah-ubah. ,icipta oleh manusia. Tiada pengasas, seseorang bermoral haruslah menghormati

orang lain

iii Prinsip/prinsip perat&ran )ora


-pakah faktor utama yang mempengaruhi tindakan anda: selepas membaca penerangan di ba+ah. mempengaruhi tindakan anda: Terdapat ti!a

jenis prinsip perat&ran )ora yang dikemukakan. 2uba anda buat refleksi Prinsip manakah yang banyak

Prinsip -utonomi
Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas. Pertimbangan dikategorikan sebagai moral. Contoh 4a$ri memilih tidak merokok kerana dia sedar baha+a merokok membahayakan kesihatan. ,ia tidak merokok bukan kerana dia takut dimarah ibubapaDguru tetapi kerana kesedaran dalaman yang tinggi dan tidak mudah dipengaruhi oleh sesiapapun dan tingkah

laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh

!3

Prinsip Keadilan
Keadilan melibatkan menghormati hak orang lain dan kesaksamaan. 1leh itu keadilan tidak akan membenarkan individu menyalahgunakan kebebasannya diri sendiri. Contoh ,i sekolah -, 5uru 7esar sentiasa menyuruh guru F membuat kerja-kerja pentadbiran sekolah. -kibatnya guru F tidak ada masa langsung untuk dirinya dan keluarganya sedangkan terdapat ramai guru di sekolah - yang tidak mempunyai banyak kerja . Perkara tersebut membuktikan salah guna kuasa oleh guru besar sehingga memba+a kesan negatif kepada kehidupan guru tersebut. untuk individu yang bersifat tamak dan mementingkan

Prinsip A tr&is)e
7elas kasihan, simpati, menghargai sifat mementingkan diri sendiri. Contoh 1: Seluruh dunia tanpa mengira bangsa telah bersatu padu menyumbangkan tenaga dalam bentuk tenaga dan +ang ringgit untuk membantu mangsa Tsunami di -ceh, >ndia, 7angkok dan lain-lain. &ereka menderma untuk meringankan bebanan yang ditanggung oleh mangsa yang hidup dan anak-anak yatim yang kehilangan ibubapa. Contoh 2 : Seorang gadis berusia !E tahun telah menderma 8&)3,333.33 kepada Persatuan Perubatan &alaysia C&ercy@ untuk membantu mangsa pencerobohan -merika Syarikat C -S @ di >raG. Hang tersebut diperolehi melalui kemenangannya dalam peraduan meneka lagu. 7eliau ialah Khatijah Khalilul 8ahman. Khatijah memang unik, seumur hidupnya belum tentu beliau akan menerima +ang yang sebegitu banyak. Satu sen pun tidak diambilnya. Tanpa apa-apa tujuan mencari nama atau mempromosi syarikat atau pertubuhan, gadis remaja itu mengamalkan sikap alturisme yang begitu tinggi nilainya. Khatijah, semoga -llah merahmati hidupmu< Semoga anda sentiasa menjadi contoh insan yang sentiasa menjunjung amalan murni dan kemanusiaan. !! dan mengambil berat tentang

kebajikan orang lain. -ltruisme juga akan menjauhkan individu daripada

1"1"( Perat&ran A'at i" Pen!ertian Perat&ran A'at Perkataan adat adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa -rab

yang bererti .ke#iasaan dalam mengharungi kehidupan manusia. 6impunan definisi adat Dr. R. Van Dijk Semua kesusilaan dan kebiasaan dalam semua

lapangan hidup, juga semua peraturan tingkah laku. Syed Alwi Peraturan-peraturan hidup yang dipusakai daripada datuk

nenek kita dan yang diperturunkan daripada bapa kepada anak atau daripada yang tua kepada yang muda dengan kaedah ditunjuk, diajar, ditegur dan disapa dan tidak dengan cara yang bertulis.
CKoo $an !ang, !EE3@

ii" 0iri/0iri Perat&ran A'at 2ara hidup manusia yang mementingkan sifat-sifat tingkah laku yang murni serta baik. ,icipta oleh manusia dan disampaikan secara lisan seperti nasihat, teguran dan teladan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Penafsiran peraturan adat berbe$a mengikut kaum, masa dan lokasi.

1"1"-

Perat&ran A!a)a i" Pen!ertian Perat&ran A!a)a

!#

&enurut -lan 6arris, agama mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Peraturan-peraturan ini berlainan mengikut ajaran agama masing-masing CKoo dan Tang, !EE3@.

Peraturan agama merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Peraturan ini termaktub dalam kitab agama. Peraturan ini menetapkan panduan tingkah laku dan menyatakan balasan jika peraturan itu dilanggar. ;usteru, peraturan boleh mendorong penganutnya mematuhi tuntutan agama.

ii"

0iri/0iri Perat&ran A!a)a Tidak boleh diubah-ubah 7ukan ciptaan manusia Setiap penganutnya mestilah mematuhi peraturan yang terdapat di dalam agama masing-masing Peraturan agama adalah satu cara hubungan antara manusia dengan Tuhan Peraturan agama juga merangkumi cara hubungan antara manusia dengan manusia.

1"1"1

Perat&ran Un'an!/Un'an! i" Pen!ertian Perat&ran Un'an!/Un'an! 6impunan definisi perat&ran &n'an!/&n'an!3

&engikut %e#er, norma, nilai dan peraturan sesebuah masyarakat yang boleh membentuk tingkah laku dengan +atak seseorang itu lahir daripada kepatuhan individu terhadap autoriti yang sah. CKoo $an !ang,
!EE3@

-ustrinm, seorang ahli fikir >nggeris menyifatkan peraturan undangundang sebagai satu perintah yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada rakyat dan sekiranya perintah itu tidak ditaati, pihak pemerintah

!%

akan

menggunakan

kekerasan

supaya

undang-undang

dipatuhi.

CKoo $an !ang, !EE3@

ii"

0iri/0iri Perat&ran Un'an!/Un'an! Peraturan-peraturan masyarakat yang telah diluluskan oleh autoriti. -lat ka+alan dan bahan rujukan bagi suatu kesalahan. Perlu dipatuhi oleh setiap individu. >ndividu yang membuat kesalahan boleh didenda +ang atau dipenjarakan. Kejahilan terhadap suatu peraturan undang-undang tidak boleh menjadi alasan bagi membela diri dari tuduhan atau dak+aan. Perasaan kasih sayang, belas kasihan, tolak ansur dan baik hati tidak +ujud. Tidak ada unsur pilih kasih dan faktor-faktor kronisme dalam pelaksanaan undang-undang.

8enungi persoalan berikut

6idup dikandung adat, mati dikandung tanah. 7iar mati anak, jangan mati adat. ,i manakah letaknya nilai-nilai agama dan undang-undang:

;a+ab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda.

!'

Lati%an 1"( 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Akti.iti 1 >sikan butir-butir dalam bentuk pengurusan grafik berikut

Perat&ran Kepentin!an Masa 'an S&)ber Kesan ka a&

A'at

Perat&ran A!a)a

Un'an!/

Akti.iti (
7erikan contoh-contoh amalan Peraturan &oral, -dat, Peraturan -gama dan UndangUndang dalam perkah+inan Ko)ponen Mora Peraturan &oral -dat Peraturan -gama Undang-Undang 0onto% A)a an Da a) Perka%4inan

TAJUK (

PEMIKIRAN MORAL

("1 Nat&ra is

!(

4aturalisme ialah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu itu dalam keadaannya yang sebenar. Kecenderungan individu untuk menerima sahaja keadaan yang sebenarnya dapat dikatakan berfikiran naturalis. -ntaranya contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah Seorang pelajar Tingkatan ?ima mengeluh apabila melihat slip keputusan peperiksaan percubaan setara yang keseluruhannya teruk. Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan mengatakan memang dia bodoh, belajar macam mana pun begitu juga prestasinya. &asih ada masyarakat yang percaya dengan maksud peribahasa re$eki secupak takkan jadi segantang. ?antaran itu mereka terus menerus miskin +alau pun negara telah merdeka '* tahun yang lalu. Pulau ?angka+i sebelum ini tidak membangun kerana kebanyakan penduduknya percaya baha+a pulau itu terkena Sumpahan &ahsuri iaitu tujuh keturunan menjadi padang jarak padang tekukur. ,engan kata lain mereka menerima sumpahan &ahsuri hingga menyebabkan kurang daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut sebelum tujuh keturunan berakhir. ("( E)oti.is -liran pemikiran ini merujuk sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. Perasaan ini dilahirkan melalui air muka, kata-kata, tingkah laku sama ada perasaan gembira mahupun sedih. -ntara contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran sedemikian ialah Seorang perompak telah menembak mati seorang +anita berusia %3an di tempat letak kereta 5edung &embeli 7elah 5iant kerana +anita tersebut enggan menyerah keretanya kepada perompak tersebut. &elihat kecurangan isteri di depan mata menyebabkan suami tanpa berfikir panjang lalu menceraikannya, menyiksa atau membunuhnya. &urid Tingkatan 9mpat menumbuk guru kelas yang menyindir keturunan murid tersebut

!)

7ersikap seperti marahkan pijat kelambu dibakar 7unuh diri kerana kece+a dalam percintaan &enghalau anak dari rumah kerana anak itu telah menconteng arang di muka keluarga. Sekumpulan lelaki merogol seorang gadis kerana abang gadis itu membunuh salah seorang daripada saudara kumpulan lelaki tersebut.

("- Int&isionis -liran pemikiran ini merujuk satu proses .melihat/ dan .memahami/ secara spontan. -liran ini ada kaitannya dengan bisikan hati. 1rang tua yang bijak telah mengalami !33! pengalaman hidup oleh itu apabila mereka menghadapi sesuatu masalah atau isu, mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat. 7ak kata pepatah &elayu .terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina/. 5erak hati mereka ketika menilai bakal menantu pada kali pertama berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran lantaran faktor usia. ,engan kata lain pemikiran intuisionis ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbe$a daripada yang diperoleh secara individu. -liran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal. Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. &aka berkatalah &unsyi -bdullah, intelek &elayu dalam bahasa indahnya, .lagi kutebas pohon di hutan, baru kutahu luasnya bentara/. Kesimpulannya, orang yang terlebih dahulu makan garam, maka teballah intuisionisnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki .don juan/ atau .kasanova/ lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau" sebab itulah mereka mudah diperkotak-katik dengan janji-janji manis lelaki hidung belang. ("1 Rasiona is 8asionalis berasal daripada perkataan .ratio/ yang bermakna .reason/ atau sebab. Segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua, menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlukan asas pemikiran rasional yang +aras dan logik. !*

7e$a antara manusia dan binatang ialah akal. &anusia yang +aras akan menggunakan akal fikirannya untuk penaakulan, membuat keputusan dengan bijak, menyelesaikan masalah, merekacipta sesuatu yang boleh dimanfaatkan manusia sejagat. bunuh diri, menggunakan keganasan untuk mendapat sesuatu, daripada pemikiran rasional. Halau bagaimanapun bukan semua perkara boleh ditaakulkan. Perkara-perkara yang berhubung dengan ketuhanan adalah sesuatu yang abstrak dan tidak boleh dihujah dengan logik akal biar pun !333 orang cerdik pandai berhimpun untuk mencari logiknya. 2ontohnya perkara tentang 6ari Kiamat, ke+ujudan Tuhan, 6ari Pembalasan dan sebagainya R&)&san Kita perlu berikan perhatian kepada perkara berikut !. Etika ialah Ialsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan, masalah moral dan pertimbangan moral. C Iranken, H. K. !E*% @ #. Mora ialah satu kualiti baik yang merupakan prinsip sosial dan pia+ai tingkah laku yang dapat diterima individu dan masyarakat. %. Ak% ak ialah nilai-nilai yang baik dan sifat-sifat yang terpuji mengikut prinsipprinsip moral >slam. '. Seseorang yang berpendidikan moral haruslah Ca@ menghormati kuasa yang menjadi sumber arahan serta boleh dipercayai dan tidak mengikuti arahan secara terburu-buru" Cb@ bertindak di atas kemahuan D keputusan sendiri berdasarkan prinsipprinsip moral" Cc@ bertindak secara rasional" Cd@ mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang perasaan orang lain" Ce@ mempunyai sikap yang betul" per+atakan yang baik" dan Cf @ bertindak secara +ajar dan berpegang teguh kepada prinsip dan peraturan moralnya sendiri. Kes-kes bukanlah berpunca

!B

(. Kita hidup dalam masyarakat yang dikongkong oleh peraturan dan undangundang. ). Peraturan moral ada kaitannya dengan hukum agama, undang-undang negara dan peraturan adat.

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul. 5a+aan Asas
-bdul 8ahman &d.-roff C!EEE@. Pen'i'ikan )ora teori etika 'an a)a an Mora , Serdang Penerbit UP&. 9o+, 7.6. C#333&. Pen'i'ikan Mora . Petaling ;aya Pearson 9ducation &alaysia Sdn. 7hd. Koo, K.P. J Tang, 2.0. C!EE3@. Pen'i'ikan Mora . Kuala ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn.7hd.

R&j&kan
-bdul 8ahman &d. -roff J 2hang, ?.6. C!EE'&. Pen'i'ikan Mora "Petaling ;aya ?ongman &alaysia Sdn.7hd. 6ena &ukherjee et al. C!EE# @. Strate!i pen!ajaran Pen'i'ikan Mora K5SM.Petaling ;aya Iajar 7akti Sdn.7hd. Koo, K.P. J Tang, 2.0. C!EE3@. Pen'i'ikan Mora .Kuala ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn.7hd.

TAJUK -

KONSEP ASAS NILAI

Pen!ena an 7erikutnya pula kita akan membincangkan Sistem 4ilai Ckonsep dan jenis-jenis nilai@ dan Teori 9tika. Kefahaman perbe$aan jenis nilai memberikan penjelasan tentang pegangan

!E

nilai antara individu, peraturan-peraturan yang termaktub atau nilai-nilai sejagat. Teori etika pula akan membantu pelajar melihat perbe$aan pandangan manusia dalam membuat penilaian tindakan masing-masing daripada pelbagai asas teori. -"1 Pern,ataan Nor)atif 'e#elum kita mulakan ta(uk ini, sila ru(uk #uku Pen$i$ikan )oral oleh Koo Kee Peng $an !ang Chee "ee *1++,&, -a# 1.

>ndividu yang bermoral harusnya memegang kepada konsep baik2 benar dan pat&t" 2ontohnya
Kita pat&t melakukan apa yang baik dan benar -nda pat&t berkelakuan baik -nda pat&t makan makanan berkhasiat &enderma adalah satu perbuatan yang baik dan pat&t 'i ak&kan Sesuatu tindakan itu .baik/ atau .benar/ sekiranya tindakan sejajar dengan tugas dan tanggungja+ab, dan .salah/ jika perlakuanDtindakan bertentangan konsep baik dan benar. Konsep ini adalah agak abstrak dan ahli falsafah yang berlainan telah mentakrifkannya dalam konteks atau cara yang berbe$a.

Unt&k 'iren&n!3

,alam konteks kematian pasangan ?aleh dan ?aden, kembar >ran yang popular, telah mencetuskan soal pendebatan moral dalam etika dunia perubatan. &oral ialah pertimbangan sama ada sesuatu perbuatan atau perlakuan itu salah atau sebaliknya. 9tika pula sama ada sesuatu perbuatan itu adil atau tidak. Secara ringkasnya kes itu menjurus kepada persoalan patut atau tidak patut berdasarkan kepada moral dan etika. Pelbagai tanggapan telah dibuat, Halaubagaimanapun kes ini boleh dilihat dari ' petak. Petak pertama bermoral dan beretika. Petak #3

kedua bermoral tetapi tidak beretika.Petak ketiga tidak bermoral tetapi beretika. Petak keempat ialah tidak bermoral dan tidak beretika

Lati%an -"1 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut -nda pilih petak yang mana: -pakah pendapat anda: ;a+ab latihan berikut untuk menguji kefahaman anda. Akti.iti 1 Isikan bent&k pen!&r&san !rafik berik&t" Sit&asi*A)a an 6arian ?ayanan Terhadap 1rang Tua Pengurusan Hang Sendiri Pergaulan ?elaki dengan Perempuan Tugas Profesional Tin'akan 7an! 5aik Tin'akan 7an! 5enar Tin'akan 7an! Pat&t

Akti.iti ( 7erikan contoh dan kesan kalau kita amalkan tindakan berikut.

Tin'akan 7an!""""""""" 7aik Tidak 7aik 7enar Tidak 7enar

0onto%

Kesan

#!

Patut Tidak patut

-"(

Jenis/Jenis Ni ai

4ilai merupakan standard dan prinsip kita dalam mempertimbangkan harga sesuatu benda. 4ilai merupakan kriteria bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda Cmanusia, objek, idea, tingkah laku dan situasi@ sebagai baik, berfaedah, diingini, atau sebaliknya iaitu buruk, tidak berfaedah, dibenci atau di antara kedua pola ini, iaitu sederhana. CKoo K.P, !EE3 ms *3@ &enilai sesuatu dengan perkataan, baik, buruk, cantik dan lain-lain adalah suatu

penilaian yang dibuat oleh akal manusia mengikut pia+aian mereka. >ndividu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara. ;usteru, +ujudlah pelbagai kegunaan nilai3 4ilai instrumental Cekstrinsik@ berbanding nilai instrinsik. 4ilai subjektif berbanding nilai objektif. 4ilai relatif berbanding nilai mutlak Cabsolute@.

-"("1 Ni ai Instr&)enta 8Ekstrinsik9 berban'in! Ni ai Intrinsik 4ilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai.

Ni ai Instr&)enta 8Ekstrinsik9 Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. 7ergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.

Ni ai Intrinsik Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Tidak bergantung pada nilai lain

##

Ni ai Instr&)enta 8Ekstrinsik9 4ilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin dan hormat menghormati.

Ni ai Intrinsik untuk mencapai sesuatu matlamat. 4ilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir. 4ilai peringkat pertama, misalnya baik hati, kasih saying, keadilan.

2ontoh ,ia berpura-pura rajin di depan ibunya untuk )en!a)bi %ati ibunya. 4ilai di atas Cmengambil hati@ bergantung kepada nilai lain Crajin@ untuk mencapai matlamatnya.

2ontoh 6akim menjatuhkan hukuman #3 tahun penjara kepada perogol setimpal dengan jenayah yang dilakukan. 4ilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat.

-"("( Ni ai S&bjektif berban'in! Ni ai Objektif

Ni ai S&bjektif

Ni ai Objektif

,iterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang. -"("- Ni ai Re atif berban'in! Ni ai M&t ak ata& Ni ai Abso &te Ni ai Re atif Ni ai M&t ak 8Absolute9

Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan ,iterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu.

Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi.

4ilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat. 4ilai relatif ialah arbitrari Ctidak tertentu@, tidak sempurna dan berbe$a-be$a antara

4ilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan sesebuah masyarakat. ,iterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk. Kekal sepanjang masa dan di

#%

masyarakat yang berlainan. 7oleh berubah mengikut masa.

semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat.

Lati%an -"( 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut Akti.iti 1 Untuk setiap jenis nilai, berikan satu contoh bagi menjelaskan nilai yang dibincangkan

JENIS NILAI Instr&)enta Instrinsik Objektif S&bjektif M&t ak Re atif Akti.iti ("

0ONTO6

5erikan sat& sit&asi ,an! ses&ai &nt&k kita !&nakan ni ai/ni ai berik&t3 Jenis Ni ai !. >nstrumental #. >nstrinsik %. 1bjektif '. Subjektif Sit&asi 7an! Ses&ai Unt&k Men!!&nakan

#'

(. &utlak ). 8elatif

-"- Konsep Ni ai Merentas K&rik& &) Semua nilai baik sama ada yang termaktub dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan &oral Sekolah 8endah dan Sekolah &enengah, atau mana-mana mata pelajaran yang diajar di sekolah seharusnya menyelitkan nilai murni untuk dijadikan panduan hidup murid. Penerapan nilai-nilai murni dilakukan dengan menyeluruh dalam semua mata pelajaran K7S8 dan K7S&. Pendekatan ini dikenali sebagai nilai merentas kurikulum. 4ilai-nilai murni merupakan unsur yang amat penting dan diserapkan ke dalam setiap mata pelajaran. 4ilai-nilai ini berteraskan kerohanian, kemanusiaan dan ke+arganegaraan. &atlamat penerapan nilai-nilai murni melalui pendidikan adalah untuk melahirkan insan dan juga +arganegara yang baik serta memiliki akhlak mulia. -ntara objektif yang hendak dicapai menerusinya ialah &enanam kesedaran, kefahaman, keyakinan diri dan juga kesyukuran. &enanam semangat cinta akan nilai suci &enghormati kebaikan dan membenci keburukan &embentuk sikap positif yang berguna kepada agama, bangsa dan juga se+aktu menjalankan tugas dan tanggungja+ab. &enghapuskan sikap negatif dalam kehidupan &enjalankan tugas dengan dedikasi &elatih diri dengan displin &eningkatkan hasil atau produktiviti 7erusaha dan mencapai kecemerlangan
CKementerian Pen$i$ikan )alaysia, 1++,,hal../@

Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh guru dan pihak sekolah untuk memupuk nilai kepada murid-muridnya. 2ontohnya guru matematik boleh menyelitkan nilai murni seperti kejujuran, keadilan, hormat pelanggan, semasa menyampaikan topik ukuran berat dan panjang. 5uru boleh mengaitkan cerita tentang peniaga yang berjaya

#(

dalam

perniagaan

disebabkan

pelanggannya

percaya

terhadap

kejujurannya

menimbang dan mengukur barangan yang dijual. Selain itu sekolah haruslah mengaplikasikan nilai murni dalam rutin bilik darjah, luar bilik darjah, kurikulum dan majlis-majlis sekolah. 2ontohnya ada sekolah yang tandasnya mesra pelanggan iaitu sama taraf dengan tandas hotel ternama. &engapakah sekolah tersebut mampu mempunyai kualiti tandas yang sedemikian hebat sedangkan kebanyakan sekolah menghadapi masalah mengekalkan tandas dalam keadaan bersih. Siapakah yang harus diberikan pujian dan apakah kaitannya dengan nilai merentas kurikulum: ,alam majlis-majlis di sekolah seperti perhimpunan, murid perlu berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dinyanyikan. 7egitu juga mereka perlu berdisiplin sepanjang tempoh perhimpunan dengan tingkah laku yang telah ditetapkan. 7agaimana budaya sekolah berupaya memupuk nilai murni ke dalam diri pelajar: 8umusannya, penerapan nilai merentas kurikulum perlu dilakukan secara berstruktur dan bersungguh-sungguh kerana penghayatan nilai murni tidak akan berlaku secara kebetulan. Semua +arga sekolah perlu bekerjasama untuk menentukan kejayaan konsep ini. Sesungguhnya pengaruh nilai dalam pembangunan masyarakat dan negara amat penting dalam merealisasikan Ha+asan #3#3.

R&)&san !. 4ilai adalah ukuran atau pia+ai yang ditetapkan oleh seseorang untuk mengukur sesuatu. #. &oral adalah suatu nilai tetapi bukan semua nilai bersifat moral. %. Terdapat banyak jenis nilai dalam kehidupan yang mempunyai ciri dan fungsi tertentu. '. 5aik2 benar dan pat&t merupakan ciri-ciri yang diperlukan bagi >nsan 7ermoral

#)

(. ,alam masyarakat majmuk, konsep baik, benar dan patut diamalkan dengan mengambil kira kepelbagaian atar be akan! in'i.i'& seperti a!a)a dan a'at

6. Perat&ran dan pe!an!an prinsip )ora seseorang akan menentukan bagaimana


dia menghayati konsep baik, benar dan patut.

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.
5a+aan Asas -bdul 8ahman &d. -roff C!EEE@. Pen'i'ikan Mora teori etika 'an a)a an )ora . Serdang Penerbit UP&. -bdul 8ahman -roff J 2hang, ?.6. C!EE'@. Pen'i'ikan Mora 3 siri pen'i'ikan. Kuala ?umpur ?ongman &alaysia Sdn 7hd. 9o+, 7.6. C#333&. Pen'i'ikan Mora " Petaling ;aya Pearson 9ducation &alaysia Sdn. 7hd. Tam, 0.K. C!EE)@. Pen'i'ikan Mora 1" Kuala ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn 7hd.

R&j&kan
-bdul 8ahman &d. -roff J 2hang, ?.6. C!EE'&. Pen'i'ikan Mora . Petaling ;aya ?ongman &alaysia Sdn.7hd. 6ena &ukherjee et al. C!EE# @. Strate!i pen!ajaran Pen'i'ikan Mora K5SM. Petaling ;aya Iajar 7akti Sdn.7hd. Koo, K.P. J Tang, 2.0. C!EE3@. Pen'i'ikan Mora . Kuala ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn.7hd. &ackinnon, P. C!EE(@. Et%i+s3 t%eor, an' +onte)porar, iss&es. USHads+orth Publishing 2ompany.

TAJUK (

INDI:IDU 7ANG 5ERMORAL

Pen!ena an Setelah kita memahami konsep asas &oral dan konsep asas nilai dalam Pendidikan &oral, sekarang kita akan berbincang pula tentang >ndividu 0ang 7ermoral. Tajuk ini

#*

bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar mengenai komponen dimensi moral yang terdiri daripada penaakulan, emosi dan tingkah laku. 1"1 Di)ensi Mora Konsep moral boleh difahami dengan lebih lanjut berdasarkan dimensi moral. Secara amnya, kita boleh membahagikan moral kepada tiga dimensi, iaitu penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga-tiga dimensi ini boleh dijelaskan melalui rajah di ba+ah. DIMENSI MORAL

Penaakulan &oral

9mosi &oral

Perlakuan &oral

Pemikiran dan Pertimbangan

9mosi dan Perasaan

Tingkah laku dan Tindakan

8asional >novatif 7ebas 4ormatif Tepat Tajam Kreatif Kritis

9mpati 7erji+a Simpati &urah hati Kasih sayang 7elas kasihan -ltruistik Sentimen

7ertanggungja+ab 7erdedikasi 7erprihatin 7ekerjasama

6uraian tiga dimensi moral ini adalah seperti berikut 1"1"1 Penaak& an Mora 7erupaya membuat penaakulan moral, iaitu pertimbangan atau fikiran secara rasional dan berautonomi Cbebas@. Penaakulan moral juga boleh dikaitkan

#B

dengan

membuat

keputusan

secara

rasional

berasaskan

fakta

tanpa

dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. Contoh 1 6akim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap sepasang suami isteri yang terlibat dalam pengedaran dadah +alaupun pasangan tersebut mempunyai tiga orang anak kecil yang masih memerlukan perhatian. Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah berdasarkan penaakulan moral tanpa dipengaruhi oleh emosi dan persekitaran. Contoh 2: Seorang murid meniru dalam peperiksaan akhir tahun buat pertama kali kerana ayahnya sangat garang dan telah mengugutnya jika dia tidak dapat tempat pertama, dia tidak akan dapat pergi ke -ustralia menghadiri majlis konvokesyen kakaknya. Sahsiah murid ini cukup menyenangkan guru kelasnya. Halau bagaimanapun sebagai guru yang tegas dan adil, guru itu terpaksa mengambil tindakan mengikut peraturan sekolah. 1"1"( E)osi Mora &empunyai emosi moral seperti suara batin, iaitu kehalusan perasaan individu yang mengandungi rasa bersalah, malu, bimbang serta perasaan simpati dan empati, prihatin, belas kasihan, bermotivasi altruistik yang berpatutan. Perasaan ini akan memba+a kepada perlakuan individu secara moral. 1leh itu, emosi moral ini adalah penting untuk menga+al perlakuan, menghalang seseorang individu membuat sesuatu yang bersifat anti sosial. &isalnya, perasaan empati dan simpati akan menyebabkan seseorang individu sentiasa membantu orang miskin atau cacat tanpa mengira kepentingan diri sendiri. 1"1"- Tin!ka% Lak& Mora >ndividu yang bertingkah laku moral dapat bertindak dengan penuh

tanggungja+ab mengikut kemampuan sendiri terhadap sesuatu keputusan yang berlandaskan penaakulan dan emosi moral.

#E

Contoh: memulangkan dompet yang dijumpai di kantin kepada guru bertugas dengan hati yang ikhlas memimpin orang buta menyeberang jalan tidak terjebak dalam rasuah +alaupun pekerja-pekerja lain dalam unit tersebut melakukannya kerana dia sedar baha+a rasuah akan merosakkan sistem pekerjaan dan ditegah oleh agama sebagai ibu tunggal yang mempunyai seorang anak cacat iaitu tiada tangan dan kaki sanggup mendokong anaknya pergi balik ke sekolah sejak Tahun Satu hingga Tahun ). Iikirkan tentang perkara yang berikut <

)asalah moral yang melan$a manusia $ewasa ini memerlukan 0erhatian yang sewa(arnya $an 0erlu $irawat segera se#elum men(a$i semakin 0arah $an mungkin saha(a menghancurkan sistem sosial yang se0atutnya ter(alin $alam suasana yang harmoni $an menyelesakan. Pel#agai tin$ak1tan$uk 0elanggaran nilai moral yang $i0amerkan se#enarnya mem#awa mese( yang 0aling (elas #ahawa kese$aran moral $i kalangan manusia se#agai makhluk su$ah kian menurun atau mungkin su$ah terus tan$us.

1"1"1 Di e)a Mora Suatu keadaan serba salah kerana terpaksa membuat pilihan antara dua nilai yang baik. 2ontoh teruna F mencintai gadis - yang tinggi budi pekertinya. Teruna F berjanji untuk mengah+ini gadis - sekembalinya daripada melanjutkan pelajaran di luar negara. Setelah lima tahun berlalu, teruna F memberitahu hajatnya kepada ibu bapanya untuk meminang gadis - yang setia menanti kepulangannya. Konflik nilai timbul apabila si ibu tidak mahu menerima gadis - kerana beliau telah ada calon untuk anaknya. 2alon pilihan ibu ialah seorang gadis yang berpendidikan tinggi, berhemah tinggi dan kaya raya.

%3

Situasi di atas me+ujudkan dilema moral kerana teruna F terpaksa memilih antara pilihannya atau pilihan ibunya. &elukakan hati ibu atau melukakan hati kekasihnya: Kedua-duanya melibatkan nilai moral iaitu menghormati ibu atau berpegang janji kepada kekasihnya. -pakah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan di atas berlaku: Kaitkan ja+apan anda dengan mana-mana dimensi moral. Ren&n!an3/ 2alam ke(a$ian !sunami $i Phuket #aru1#aru ini, seorang warganegara 3ustralia ter0aksa mele0askan tangan 0elancong wanita -ritish yang hamil yang memeluk #a$annya ketika hanyut $ilam#ung om#ak !sunami. 'ele0as ke(a$ian itu, warganegara 3ustralia itu men$a0ati wanita hamil itu antara ri#uan yang mati. Perlakuannya yang mele0askan wanita itu ialah contoh $ilema moral kerana $ia ter0aksa memilih antara nyawanya atau wanita itu.

Lati%an 1"1 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. -ktiviti ! ;a+ab soalan-soalan berikut 7erikut adalah satu siri kombinasi antara empat dimensi moral. ?engkapkan pengurusan grafik di ba+ah dengan butiran yang sesuai.

!. #

Sit&asi Kes langgar lari

Di)ensi Mora -da penaakulan moral sahaja

6&raian Tahu bersalah tapi tidak bertanggungja+ab

!. 7ersimpati dengan kes kanakkanak berusia ) tahun perlukan +ang 8& B3,333.33- ra+atan leukimia

-da perasaan moral sahaja

%!

Sit&asi #. !. &enderma 8& !.33 kepada Tabung Pahla+an yang diba+a oleh murid dari rumah ke rumah #. !. Tidak membayar 2ukai Pendapatan +alaupun sedar akan kesalahannya #. !. &embayar saman kesalahan Trafik #. !, >bu mendermakan buah pinggang kepada anaknya yang memerlukan pemindahan buah pinggang #.

Di)ensi Mora

6&raian

-da tindakan moral sahaja.

-da penaakulan moral sahaja.

-da penaakulan dan tindakan moral sahaja

-da penaakulan, perasaan dan tindakan moral.

1"(

Sifat/sifat In'i.i'& 5er)ora

7agaimana kita mengganggap seseorang itu bermoral : Sifat moral seseorang individu biasanya dapat dilihat melalui perlakuan yang menggambarkan sifat pemikiran dan keji+aannya. 4amun begitu kadangkala seseorang itu bertindak kerana terpaksa. Kemoralan bukan sahaja melibatkan perlakuan tetapi juga merangkumi aspek-aspek kerohanian dan pemikiran. -dakah anda dan orang-orang di sekeliling anda orang yang bermoral: &ari kita renungkan bersama.

1"("1 Prinsip/Prinsip In'i.i'& 5er)ora Terdapat berbagai pendapat dalam menentukan sifat-sifat insan bermoral kerana

masing=masing mempunyai fahaman yang tersendiri. Terdapat teori-teori yang

%#

meletakkan kepuasan hati dan keseronokan sebagai sifat moral. -da yang mempertahankan egoisme sebagai moral dan sebagainya,yang mempunyai kelemahan dan menerima berbagai kritikan. -da yang menganggap peraturan masyarakat sebagai asas penentuan nilai moral tetapi hakikatnya nilai-nilai dalam masyarakat juga berbe$a dan banyak bercanggah di antara satu sama lain. 6akikatnya sukar dicari suatu persepakatan dalam menentukan nilai-nilai moral. Pemikir-pemikir Pendidikan &oral mengemukakan ti!a prinsip sebagai panduan menentukan insan bermoral iaitu prinsip keadilan, prinsip altruisme dan prinsip autonomi. 8i9 Prinsip Kea'i an 8amai orang memperkatakan tentang keadilan. -da pihak yang mengatakan baha+a adil itu saksama, seimbang, sama rata, dan sama rasa. 4amun begitu sama rata tidak juga menunjukkan keadilan apabila seorang yang bekerja lebih masa tetapi masih mendapat bayaran yang sama. 7ayaran setimpal adalah keadilan bagi mereka, bukan hanya sama dengan orang lain. -gama >slam pula mendefinisikan keadilan sebagai Kmeletakkan sesuatu pada tempatnya,L iaitu tempat yang sesuai dan sepatutnya . 7agi -ristotle yang banyak menulis tentang konsep keadilan menyatakan adil itu sebagai K fair1min$e$L, tidak berat sebelah, sesuai dan berpatutan Creasona#le way@. ,i antara prinsip keadilan yang telah disebut oleh beliau ialah Prinsip Kea'i an U)&) iaitu keadilan sosial yang mana masyarakat diorganisasikan supaya semua individu memberi sumbangan kepada kebajikan umum. Keadilan K$istri#uti4e5 ialah adil dalam agihan kebaikan dan beban juga menunaikan perjanjian antara manusia. >anya juga merangkumi kemahuan kepada peraturan, kejujuran, e6uity, integrity dan lawfulness. Keadilan merupakan satu pia+ai penting dalam penilaian moral dan prinsip ini amat berkaitan dengan Teori Kea'i an Sosia . Prinsip keadilan merupakan prinsip moral yang mempertimbangkan prosedur untuk mengagihkan keuntungan antara individu dan masyarakat. Tentunya juga keadilan memba+a makna tidak pilih kasih, tidak tamak untuk kepentingan diri sendiri.

%%

8ii9 Prinsip A tr&is)e -pa-apa sahaja yang dilakukan oleh individu akan melibatkan orang lain terutamanya dalam membuat sesuatu pertimbangan. Pertimbangan tersebut akan lebih berperikemanusiaan dan bermoral jika perhubungan itu berdasarkan belas kasihan, simpati, memandang penting dan mengambil berat tentang kebajikan orang lain. -malan prinsip altruisme juga bermaksud individu akan menjauhi daripada kejahatan dan mementingkan diri sendiri. 7ak kata pepatah #agai enau $alam #elukar mele0askan 0ucuk masing1masing. Prinsip altruisme melibatkan perlakuan yang mempunyai ciri-ciri bertujuan untuk menjaga kebaikan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. 7iasanya keputusan yang diambil atau perlakuan yang dijelmakan bersifat moral dan berkeperimanusiaan. Perasaan kasih sayang, simpati dan empati menghilangkan rasa kepentingan diri sendiri, kebencian dan tamak. 8iii9 Prinsip A&tono)i -dakah kita bebas membuat pertimbangan: bebas. -ndaian baha+a pertimbangan Persoalan ini ada kaitannya

dengan prinsip autonomi kerana prinsip ini menerangkan konsep pertimbangan dan tingkah laku yang dibuat oleh seseorang akibat paksaan dari luar tidak boleh dikategorikan sebagai moral. >ni disebabkan individu yang berkenaan tidak berupaya bertingkahlaku secara rasional dan adil. >ndividu itu tidak mengakuri tanggungja+ab moral, tetapi hanya mematuhi perintah dari kuasa luar. CKoo, !EE3@. -dakah anda setuju dengan pendapat ini: ,ari perspektif bahasa pula autonomi berasal dari suku kata 3utos bererti diri sendiri dan 7omos bererti undang-undang. >ni boleh diertikan sebagai penentuan sendiri tentang peraturan dan ka+alan berdasarkan pengalaman dan alasan sendiri. Prinsip ini meliputi pertimbangan bebas dan kebebasan memilih. Perlakuan dan pertimbangan individu merupakan hasil tekanan kuasa atasan contohnya seorang guru disiplin mengenakan peraturan kepada pelajar-pelajar atas arahan pihak atasan.

%'

Kant menyatakan individu perlu dihormati kerana mereka adalah agen autonomi untuk membuat keputusan dalam mengambil sesuatu tindakan. Sepatutnya prinsip-prinsip yang universal, sejagat boleh dijadikan undang-undang yang rasional pada mana-mana tempat sama ada di peringkat negara atau institusi, syarikat, keluarga dan sebagainya.

Unt&k 'iren&n!3

8'esungguhnya agama $an #u$i luhur itu a$alah sesuatu yang ti$ak #oleh $i0isahkan. 3gama a$alah se0erti (iwa #agi akhlak $an akhlak 0ula a$alah laksana u$ara ke0a$a (iwa.5

Sejauh manakah agama dapat menghalang seseorang daripada membuat perkara yang tidak bermoral:

Lati%an 1"( 2uba uji kefahaman anda dengan menyiapkan latihan berikut. Akti.iti 1 Soa an 1
a. 7erdasarkan refleksi dari pengalaman anda semasa di peringkat sekolah dahulu berikan tiga contoh perlakuan bagi setiap prinsip moral di atas, iaitu keadilan, altruisme dan autonomi. ?akarkan dalam bentuk grafik. b. >nsan bermoral ialah

R&)&san !. Seseorang individu perlu mengembangkan ketiga-tiga dimensi moral iaitu penaakulan moral, emosi D perasaan moral dan tingkah laku moral.

%(

#. Pendidikan moral kini sedang menghala kepada aspek pemupukan dimensidimensi moral ini. %. Ketiga-tiga dimensi moral adalah saling berkaitan dan sama-sama digunakan bila seseorang individu membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan. '. Sifat-sifat manusia bermoral adalah digolongkan kepada tiga bidang besar secara kasar iaitu Sikap mempunyai pertimbangan terhadap perasaan, keperluan dan kepentingan orang lain adalah sama pentingnya dengan perasaan, keperluan dan kepentingan diri sendiri. &empunyai kebolehan membuat keputusan diri sendiri yang rasional, universal dan preskriptif. &empunyai kebolehan bertindak secara terka+al dan tidak keterlaluan.

SOALAN TUTORIAL Konsep Asas Mora

%)

!.

,engan menggunakan pengurusan grafik, banding be$akan antara konsep etika, moral dan akhlak. C! jam@

#. C# jam@ Pe)ikiran Mora !.

Pilih satu situasi yang anda saksikan, huraikan situasi tersebut dari sudut pematuhan terhadap peraturan moral, adat, agama dan undang-undang.

Terangkan mengapakah pendekatan intuisionis terhadap kemoralan lebih baik daripada pendekatan naturalis. daripada kedua-duanya. C# jam@ 7agaimanakah pendekatan emotivis berbe$a

Konsep Asas Ni ai !. 6uraikan kekuatan dan kelemahan diri anda dari segi amalan nilai-nilai murni dan agama. 2adangkan cara-cara anda meningkatkan amalan tersebut. C! jam@ # Pilih tiga artikel daripada keratan akhbar atau majalah. Kenal pasti jenis-jenis nilai yang terdapat dalam artikel-artikel tersebut. C# jam@

In'i.i'& ,an! 5er)ora !. 7erdasarkan pengurusan grafik kaitkan konsep dimensi-dimensi moral dengan individu yang bermoral. C# jam@

%*

Senarai buku rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penyediaan modul.
5a+aan Asas -bd 8ahman -roff C!EEE@. Pen'i'ikan Mora Teori Etika 'an A)a an Mora " Serdang Penerbit Universiti Pertanian &alaysia. MMMMMMMMMMMMMMMMJ 2hang, ?.6. C!EE'@. Pen'i'ikan Mora Siri Pen'i'ikan. Kuala ?umpur ?ongman &alaysia Sdn. 7hd. R&j&kan -hmad b. Khamis C!EEE@. Etika 8Pen'i'ikan Mora 9 &nt&k instit&si pen!ajian tin!!i" K. ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn. 7hd. 9o+, 7.6. C#333@. Pen'i'ikan Mora 3Siri Pen'i'ikan Tin!!i2 Petaling ;aya, Pearson 9ducation &alaysia Sdn. 7hd.. Koo, K. P. J Tang, 2. 0. C!EE3@. Pen'i'ikan Mora . Kuala ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn. 7hd. Tam, 0.K. C!EE)@, Pen'i'ikan Mora 3 Konsep 'an Pro!ra) Pen'i'ikan Mora " K. ?umpur Kumpulan 7udiman Sdn. 7hd. Pusat Perkembangan Kurikulum C#33%@. S&katan Pe ajaran Pen'i'ikan Mora K5SR . Kementerian Pelajaran &alaysia. Kuala ?impur

PANEL PENULIS MODUL

%B

5IL

NAMA PEN7ELARAS ,r. &a$nah 7inti -bd. Samad Unit Kurikulum 7ahagian Pendidikan 5uru Kementerian Pelajaran &alaysia Pen!er&si

KELA7AKAN 7- C6ons@ Sejarah. U& &. 9d C7imbingan J Kaunseling@. U& Ph. , CPendidikan@. Universiti Aueensland. Pengalaman mengajar Pendidikan &oral ! tahun 7.-. C6ons@ Sejarah J 5eografi, US& ,iploma Pendidikan, US& &.Sc. Pendidikan &oral, UP&. Pengalaman mengajar Pendidikan &oral !3 tahun 7Sc C6ons@ Kimia, U& &.9d Teknologi Pendidikan, U& Pengalaman mengajar Pendidikan &oral !# tahun 7.-. C6ons@, Auran Sunnah, UK& SP>, Pendidikan >slam, UK& Pengalaman &engajar Pendidikan &oral E tahun 7 - C6ons@ 5eografi dan Sosiologi CUK&@ Sarjana Pengurusan CUU&@ Pengalaman mengajar &oral !B tahun Pensyarah 2emerlang Pendidikan &oral 7 - C6ons@ Kesusasteraan &elayu dengan Pendidikan CUS&@ Pengalaman &engajar Pendidikan &oral !E tahun 7. Soc. Sc. C6ons@ Sosiologi CUS&@ ,iploma Pendidikan Siviks CU&@ Pengalaman &engajar Pendidikan &oral !) Tahun 7. 9cons CU&@ ,iploma Pendidikan CU&@ Pengalaman &engajar Pendidikan &oral !( tahun

2ik ; Krishna Kumary aDp ;uval &aktab Perguruan Temenggung >brahim ;alan ,atin 6alimah, B3%(33 ?arkin, ;ohor. Pn. 4g 2hoo Tang >nstitut Perguruan 7ahasa-7ahasa -ntarabangsa, Kuala ?umpur

'

Pn. 4oorlela bt. &ohd. Shariff, &aktab Perguruan 8aja &ele+ar, 7eg 7erkunci '%, *3EE3, Seremban, 4egeri Sembilan, ,K. Pn. 2hia 0ip ?an &aktab Perguruan Sara+ak EB33E &iri Sara+ak Pn. 8ohaini Kamsan &aktab Perguruan Temenggung >brahim ;alan ,atin 6alimah, B3%(33 ?arkin, ;ohor Pn. Pn. 8ohani binti >smail &aktab Perguruan >lmu Khas, ;alan 0aacob ?atif, ()333 Kuala ?umpur Pn. Koh 5eok Hah &aktab Perguruan Sara+ak, EB33E &iri, Sara+ak

PANEL PEMURNI MODUL

%E

5i "

Na)a PEN7ELARAS ,r. &a$nah 7inti -bd. Samad Unit Kurikulum 7ahagian Pendidikan 5uru

Ke a,akan 7.-. C6ons@ Sejarah &. 9d.C7imbingan J Kaunseling@ Phd CPendidikan@ Pengalaman mengajar Pendidikan &oral ! tahun

!.

#.

PENGERUSI Pn. 8ohaini Kamsan &aktab Perguruan Temenggong >brahim, ;alan ,atin 6alimah B3%(3 ?arkin, ;ohor 7aharu

Sarjana &uda Saster CKepujian@ Pengalaman &engajar Pendidikan &oral !* Tahun

%.

Pn. 2hia 0ip ?an &aktab Perguruan Sara+ak, ;alan 7akam, EB33E &iri, Sera+ak.

7. -. C6ons@ Psikologi. UK& &.9d. C7imbingan dan Kaunseling@ U& Pengalaman mengajar Pendidikan &oral !B tahun Pensyarah 2emerlang Pendidikan &oral

'.

Pn. 8ohani binti >smail &aktab Perguruan >lmu Khas, ;alan 0aacob ?atif, ()333 Kuala ?umpur.

7. Soc. Sc. C6ons@ Sosiologi CUS&@ ,iploma Pendidikan Siviks CU&@ Pengalaman &engajar Pendidikan &oral !) Tahun

(.

Pn. -siah binti Saad >nstitut Perguruan ,arul -man 3)333 ;itra, Kedah ,arul -man

7.-. C6ons@ Pengajian -sia Tenggara &. Sc. Psikologi Pengalaman mengajar Pendidikan &oral !' Tahun

).

2ik Krishna Kumary ;uval &aktab Perguruan Temenggong >brahim, ;alan ,atin 6alimah B3(%3 ?arkin ;ohor 7aharu.

7 - C6ons@ Sejarah dan 5eografi US&@ ,iploma Pendidikan CUS&@ & S2. Pendidikan &oral CUP&@ Pengalaman &engajar Pendidikan &oral !3 tahun

'3

*.

Usta$ -hmad Naki bin 6ashim >nstitut Perguruan ,arul -man 3)333 ;itra, Kedah ,arul -man

7- C6ons@ Pengajian >slam & 9d CPendidikan >slam@ Pengalaman mengajar Pendidikan &oral # tahun

'!