Anda di halaman 1dari 6

AKHLAK TASAWUF Tentang

Sejarah dan Perkembangan Tasawuf di Indonesia

Oleh Hasby Jamil Chotto Fitria Osnela Nela Hariyani

Dosen Dr. H. Kasmuri Selamat !A "hsan Sanusi S.Fil. " !.Ag

JU#USAN TA#$"%AH &#O'#A! STUD" $"!$"N'AN DAN KONS(L"N' STA"N $ATUSAN'KA# )*++

S(JA#AH DAN &(#K(!$AN'AN TASAWUF D" "NDON(S"A

A. Pendahuluan &enyebaran islam yang ber,embang se-ara s.e,ta,uler /i Negara0Negara Asia Tenggara ber,at .eranan /an ,ontribusi to,oh0to,oh tasa1u2 a/alah ,enyataan yang /ia,ui oleh ham.ir mayoritas se3arah1an /an .eneliti. Hal itu /isebab,an oleh si2at0si2at /an si,a. ,aum su2i yang lebih ,om.romis /an .enuh ,asih sayang. Ter/a.at ,ese.a,atan /i,alangan se3arah1an /an .eneliti orientalis /an

-en/i,ia1an "n/onesia bah1a tasa1u2 a/alah 2a,tor ter.enting bagi tersebarnya islam se-ara luas. $eri,ut bebera.a .an/angan yang menguat,an .en/a.at /iatas4 Pertama, hasil0hasil mu,tamar tasa1u2 yang /ia/a,an /i &e,alongan +56* /an yang /iha/iri se3umlah ulama /an .e3abat menegas,an bah1a tare,at masu, ,e "n/onesia .ertama ,ali .a/a aba/ ,e0+ H78 !. Kedua, orientalis Snou-, Hurgron3e menyata,an bah1a mes,i tasa1u2 ber.eran nyata /alam .roses islamisasi /i "n/onesia a3aran0a3arannya ti/a, lebih /ari se,e/ar bidah /an /ongeng0/ongeng yang ti/a, a/a ,aitannya sama se,ali /engan syari9at. Se-ara historis tasa1u2 telah mengalami .er,embangan melalui bebera.a taha. se3a, .ertumbuhan hingga .er,embangannya se,arang. Taha. .ertama masih beru.a zuhud /alam .engertian yang masih sangat se/erhana. %aitu ,eti,a .a/a aba/ ,e0+ /an ,e0) H se,elom.o, ,aum muslim memusat,an .erhatian /an mem.rioritas,an hi/u.nya hanya .a/a .ela,sanaan iba/ah untu, menge3ar ,euntungan a,hirat. To,ohnya antara lain Hasan Al0$ashri :1. ++* H; /an #abi9ah Al9a/a1iyah :1. +<= H;. Kehi/u.an >mo/el? zuhud ,emu/ian ber,embang .a/a aba/ ,e0@ H ,eti,a ,aum su2i mulai mem.erhati,an as.e,0as.e, teoritis .si,ologis /alam rang,a .embentu,an .erila,u hingga tasa1u2 men3a/i sebuah ilmu a,hla, ,eagamaan. &embahasan luas /alam bi/ang a,hla, men/orong lahirnya .en/alaman stu/i .si,ologis /an ge3ala0ge3ala ,e3i1aan serta .engaruhnya bagi .erila,u. &emi,iran0.emi,iran yang lahir selan3utnya terlibat /alam masalah0masalah e.istemologis. !asalah ini ber,aitan langsung /engan .embahasan untu,

mengenai hubungan manusia /engan Allah s1t. sehingga lahir ,onse.si0,onse.si se.erti fana terutama oleh Abul %aAi/ al0$usthami :1. )6+ H;. Dengan /emi,ian suatu ilmu ,husus telah ber,embang /i ,alangan ,aum su2i yang berbe/a /engan ilmu 2iBh bai, /ari segi ob3e, meto/ologi tu3uan mau.un istilah0 istilah yang /iguna,an. Lahir .ula tulisan0tulisan antaralain se.erti Al0Risalah Al0 Qusyairiyyah ,arya Al0Cusyairi /an DAwarif al0Maarif ,arya al0Suhra1ar/i al0 $agh/a/i. Tasa1u2 ,emu/ian men3a/i sebuah ilmu setelah sebelumnya hanya meru.a,an iba/ah0iba/ah .ra,tis. &a/a aba/ ,e0= H "mam al0'haAali tam.il menentang 3enis03enis tasa1u2 yang /iangga.nya ti/a, sesuai /engan Al0Cur9an /an Sunnah /alam sebuah u.aya mengembali,an tasa1u2 ,e.a/a status semula sebagai 3alan hi/u. zuhud .en/i/i,an 3i1a /an .embentu,an moral. &emi,iran0.emi,iran yang /i.er,enal,an Al0'haAali /alam bi/ang tasa1u2 /an marifat se/emi,ian men/alam /an belum .ernah /i,enal sebelumnya. Dia menga3u,an berbagai ,riti,0,riti, ta3am terha/a. berbagai aliran 2ilsa2at .emi,iran0.emi,iran !u9taAilah /an ,e.er-ayaan bathiniyah untu, menan-a.,an /asar0/asar yang ,u,uh bagi tasa1u2 yang lebih >mo/ern? /an sesuai /engan garis .emi,iran Ahl Al0Sunnah 1a Al03ama9ah. Dalam orientasi umum /an rin-ian0rin-iannya yang /i,embang,annya berbe/a /engan ,onse.si0,onse.si Al0Halla3 /an Al0$usthami. Tasa1u2 sema-am ini /isebut tasa1u2 Sunni yang /i,embang,an oleh Al0'haAali. Se3a, tam.ilnya Al0'haAali .engaruh tasa1u2 Sunni mulai menyebar /i Dunia "slam. Selan3utnya .a/a aba/ ,e06 H yang berorientasi 2ilsa2at antara lain Suhra1ar/i A0!aBtul AL0Syai,h Al0A,bar ber,embang >,ebersatuan? /engan Allah s1t. "bn DArabi :1.6@< H; /ll. Dalam aliran mere,a .erhatian mere,a ti/a, tertu3u ,e.a/a selain tara2 .anteisme :wahdah al-wujud) yang mengarah,an tasa1u2 .a/a

s.iritual ini se/ang,an as.e, .ra,tis nyaris terabai,an. &er,embangan tasa1u2 a,hirnya berlangsung a,hirnya berlangsung /iba1ah .engaruh mere,a. Dan tasa1u2 ,emu/ian men3a/i ter,ait amat luas /engan 2ilsa2at terutama as.e,0as.e, ontology /an e.istemology. Aliran se.erti ini men-a.ai .un-a,nya .a/a .emi,iran "bn DArabi yang

berhasil membangun .ilar tasa1u2 /iatas .rinsi.0.rinsi. 2ilsa2at yang ,u,uh /alam sebuah Eisi ,esatuan yang .ari.urna. Dengan mun-ulnya aliran tersebut tasa1u2 terbagi /ua. Pertama, tasa1u2 Sunni yang /i,embang,an .ara su2i .a/a aba/ ,e0@ /an ,e0F H yang /isusul Al0'haAali /an .ara .engi,utnya /ari syai,h0syai,h tare,at yaitu tasa1u2 yang ber1a1asan moral .ra,tis /an bersan/ar,an ,e.a/a Al0Cur9an /an Sunnah. Kedua tasa1u2 2alsa2i yang menggabung,an tasa1u2 /engan berbagai aliran misti, /ari ling,ungan /i luar islam se.erti /alam Hin/uisme ,e.en/etaan Kristen atau.un teoso2i /alam neo0&latonisme. !a,a /alam ma,alah ini .ema,alah a,an B. Pembahasan 1. Tasawuf dan Penyebarannya di Indonesia a) Walisongo Agama islam masu, ,e "n/onesia ti/a, langsung /ari tanah arab teta.i melalui negeri &ersia /an in/ia yang /iba1a oleh .e/agang0 .e/agang atau mere,a yang ,hsusus /atang untu, menyiar,an agama islam. Agama islam masu, ,e "n/onesia .a/a se,itar aba/ ,e0F atau ,e0= H ma,a .aham0.aham su2i /an tasa1u2 yang se/ang tersiar luas /an men/a.at .erhatian umum /alam Negara0negara islam ,eti,a itu men3a/i bagian yang ta, ter.isah,an /ari materi /a,1ah yang /isam.ai,an /i "n/onesia. Wali /alam ,onte,s ini a/alah ,ering,asan /ari 1aliyullah artinya orang0orang yang /iangga. /e,at /engan Tuhan orang yang mem.unyai ,eramat :,aramahG,emuliaan; yang mem.unyai berma-am0ma-am ,eanehan7,elebihan. Wali01ali itu /iangga. sebagai orang yang mula0 mula menyiar,an agama islam /i Ja1a /an biasa /inama,an Wali Sembilan atau 1ali songo. &ara 1ali itu /alam menyiar,an agamanya ti/a,lah beru.a .i/ato atau -eramah /i /e.an umum ta.i /alam ,um.ulan0,um.ulan yang terbatas bah,an ,ebanya,an se-ara rahasia /i

ba1ah em.at mata yang ,emu/ian /iterus,an /ari mulut ,e mulut. Keti,a .engi,utnya mulai bertambah banya, ma,a ter3a/ilah tabligh0tabligh yang /ia/a,an /i/alam rumah0rumah .erguruan yang biasa /inama,an .on/o, atau .esantren. Walisongo itu a/alah4 +. Sye,h !aulana !ali, "brahim ). #a/en #ahmat @. Sunan !a,/um "brahim F. #a/en &a,u =. Syari2 Hi/ayatullah 6. Ja92ar So/iB 8. #a/en &ra1oto <. Syari2u//in 5. #.! Syahi/ :#a/en Sai/;

b) Syekh Siti enar

). Wali Songo4 Aliran Tasa1u2 /an Karya Tulis @. Sye,h Siti Jenar

!. "esim#ulan