Anda di halaman 1dari 3

SENARAI KANDUNGAN

ABSTRAK
ABSTRACT
PENGESAHAN PENYELIA
PENGAKUAN
DEDIKASI
PENGHARGAAN
SENARAI KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI LAMPIRAN
1.0 Konteks/ Refleksi Pengalaman Pembelajaran dan Pengajaran

MUKA SURAT
i
ii

(PdP) Lepas
2.0 Fokus Kajian/ Isu Keprihatinan/ Permasalahan

3.0 Tujuan Kajian


3.1 Objektif Am

6
6

3.2 Objektif Khusus

4.0 Persoalan Kajian

5.0 Tindakan yang Diambil

6.0 Peserta Kajian

12

7.0 Etika Penyelidikan

13

8.0 Teknik Mengumpul, Menganalisis, dan Menyemak Data

15

8.1 Teknik Pengumpulan Data

15

8.2 Analisis Data


8.3 Menyemak Data

20
25

9.0 Dapatan
9.1 Perbincangan Dapatan
9.2 Refleksi Dapatan
10.0 Refleksi Penilaian Tindakan/ Pembelajaran Kendiri/ Cadangan

27
27
33
35

Kajian Lanjutan
10.1 Refleksi Penilaian Tindakan

36

10.2 Refleksi Pembelajaran Kendiri


10.2.1 Implikasi Terhadap Perkembangan Amalan
Kendiri
10.2.2 Implikasi Terhadap Murid
10.2.3 Implikasi Terhadap Sekolah
10.3 Cadangan Kajian Lanjutan
11.0 Kesimpulan
12.0 Rujukan
Lampiran

37
37
38
39
40

SENARAI JADUAL
JADUAL

MUKA SURAT

Jadual 1: Tindakan yang dilakukan

Jadual 2: Ciri-ciri peserta kajian

12

Jadual 3: Aspek-aspek yang difokuskan dalam kaedah

16

pemerhatian
Jadual 4: Fokus soalan temu bual

17

Jadual 5: Perubahan bentuk huruf

21

Jadual 6: Analisis bilangan jawapan betul dalam Ujian Pasca

23

Jadual 7: Analisis Perbezaan Markah Ujian Pra dan Pasca

32

SENARAI RAJAH
RAJAH

MUKA SURAT

Rajah 1: Kesilapan yang dilakukan murid

Rajah 2: Contoh surat akuan peserta kajian

13

Rajah 3: Graf perbandingan markah Ujian Pra dan Pasca

23

Rajah 4: Kad Ekspresi Huruf yang diperkenalkan kepada

28

peserta kajian
SENARAI LAMPIRAN
Lampiran 1 (a): Surat Memohon Kebenaran Penyelidikan Tindakan
Lampiran 1 (b): Surat Akuan Kebenaran Ibu Bapa/ Penjaga
Lampiran 2: Soalan Ujian Pra dan Pasca
Lampiran 3: Soalan Latihan Murid