Anda di halaman 1dari 11

Pengertian Tajwid

Tajwd ( )secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan, tajwid berasal dari kata awwada ( %$! " $! " #) dalam bahasa &rab' (alam ilmu )iraah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tem*atn+a dengan memberikan sifat$ sifat +ang dimilikin+a' adi ilmu tajwid adalah suatu ilmu +ang mem*elajari bagaimana cara membun+ikan atau menguca*kan huruf$huruf +ang terda*at dalam kitab suci al$)ur,an mau*un bukan' -ebagian besar ulama mengatakan, bahwa tajwid itu adalah suatu cabang ilmu +ang sangat *enting untuk di*elajari sebelum mem*elajari ilmu .ira,at al.ur,an' /lmu tajwid adalah *elajaran untuk mem*erbaiki bacaan al.ur,an' /lmu iajwid itu diajarkan sesudah *andai membaca huruf &rab dan telah da*at membaca al.ur,an sekedarn+a' &da*un masalah$masalah +ang dikemukakan dalam ilmu ini adalah makharijul huruf (tem*at keluar$masuk huruf), shifatul huruf (cara *enguca*an huruf), ahkamul huruf (hubungan antar huruf), ahkamul maddi wal .asr (*anjang dan *endek uca*an), ahkamul wa.af wal ibtida, (memulai dan menghentikan bacaan) dan al$0hat al$1tsmani' 2engertian lain dari ilmu tajwid ialah men+am*aikan dengan sebaik$baikn+a dan sem*urna dari tia*$tia* bacaan a+at al$)uran' 2ara ulama men+atakan bahwa hukum bagi mem*elajari tajwid itu adalah fardhu kifa+ah teta*i mengamalkan tajwid ketika membaca al$)ur,an adalah fardhu ain atau wajib ke*ada lelaki dan *erem*uan +ang mukallaf atau dewasa' 1ntuk menghindari kesalah*ahaman antara tajwid dan .ira,at, maka *erlu diketahui terlebih dahulu a*a +ang dimaksud dengan tajwid, *enda*at sebagaian ulama memberikan *engertian tajwid sedikit berbeda namun *ada intin+a sama sebagaimana +ang dikuti* 3asanuddin' -ecara bahasa, tajwid berarti al$tahsin atau membaguskan' -edangkan menurut istilah +aitu, menguca*kan setia* huruf sesuai dengan makhrajn+a menurut sifat$sifat huruf +ang mesti diuca*kan, baik berdasarkan sifat asaln+a mau*un berdasarkan sifat$sifatn+a +ang baru'-ebagian ulama +ang lain mendefinisikan tajwid sebagai berikut 4 5Tajwid ialah menguca*kan huruf (al$)ur,an) dengan tertib menurut +ang semestin+a, sesuai dengan makhraj serta bun+i asaln+a, serta melembutkan bacaann+a sesem*urna mungkin tan*a belebihan atau*un dibuat$buat6' 7asulullah bersabda 4 89acalah olehmu &l$)ur:an, maka sesungguhn+a ia akan datang *ada hari kiamat memberi s+afaat;*ertolongan ahli$ahli &l$)ur:an (+ang membaca dan mengamalkann+a)'8 (37' <uslim) 7asulullah bersabda 4 8=rang +ang *aling baik di antara kamu ialah orang +ang belajar &l$ )ur:an dan mengajarkann+a ke*ada orang lain'8 (37' 9ukhori) -ebelum mulai mem*elajari ilmu tajwid sebaikn+a kita mengetahui lebih dahulu bahwa setia* ilmu ada se*uluh asas +g menjadi dasar *emikiran kita' 9erikutn+a dikemukakan >? asas /lmu Tajwid 4 >' 2engertian tajwid menurut bahasa 4 <em*erelokkan sesuatu' <enurut istilah ilmu tajwid 4 <elafa@kan setia* huruf dari makhrajn+a +ang betul serta memenuhi hak$hak setia* huruf'

A' 3ukum mem*elajari ilmu tajwid adalah Bardhu 0ifa+ah dan mengamalkann+a +akni membaca &l$)uran dengan bertajwid adalah Bardhu &in bagi setia* muslimin dan muslimat +ang mukallaf' C' Tum*uan *erbincangann+a 4 2ada kalimah$kalimah &l$)ur,an' D' 0elebihann+a 4 /a adalah semulia mulia ilmu karena ia langsung berkaitan dengan kitab &llah (&l$)ur,an)' E' 2en+usunn+a 4 /mam$/mam )ira,at F' Baedahn+a 4 <enca*ai keja+aan dan kebahagiaan serta menda*at rahmat dan keridhaan &llah di dunia dan akhirat, /ns+a$&llah' G' (aliln+a 4 (ari 0itab &l$)ur,an dan 3adis Habi -&I J' Hama /lmu 4 /lmu Tajwid K' <asalah +ang di*erbaincangkan 4 <engenai kaedah$kaedah dan cara$cara bacaann+a secara keseluruhan +ang memberi *engertian hukum$hukum cabangan' >?' <atlamatn+a 4 <emelihara lidah dari*ada kesalahan membaca a+at$a+at suci &l$)uran ketika membacan+a, membaca sejajar dengan *enurunann+a +ang sebanarn+a dari &llah -IT'

Ibnu Syeikh Abdul Muti -- Penyusun Ilmu Tajwid pertama Bahasa Melayu
8:44 PM GjoE No comments

Ulama ini tidak menjelaskan dari mana beliau berasal. Kebiasaannya penulisan oleh para ulama amannya !""#$%&"''#M( akan menyebut nama ne)eri di hujun) nama* seperti al+,syi* al+-atani* al+-alimbani* al+.anjari* as+/umba0i dan lain+lain. Untuk menentukan dari mana beliau berasal den)an berdasarkan andaian sahaja tidak memenuhi kriteria sejarah. .erdasarkan sebuah salinan dari sekian banyak salinan karya ulama tersebut* terdapat nama Muhammad /alih bin 1bnu Mu2ti bin /yeikh Muhammad /alih al+Kalantani. Melihatkan pada hujun) namanya tertulis al+Kalantani* maka kemun)kinan 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti berasal dari Kelantan. Namun demikian* den)an hanya sebuah naskhah salinan beliau sahaja belum cukup kuat untuk dijadikan bukti baha0a ulama tersebut berasal dari Kelantan. 1a masih perlu disokon) den)an naskhah+naskhah lain. Men)enai namanya ju)a tidak cukup jelas. ,pakah 31bnu2 itu namanya yan) sebenar atau adakah pernyataan baha0a dia adalah 3anak2 !terjemahan dari 31bnu2( kepada /yeikh ,bdul Mu2ti. /emua salinan karyanya men))unakan nama 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti 1bnu /yeikh Muhammad /alih.

.erdasarkan tahun yan) terdapat pada karyanya men)enai ilmu taj0id iaitu tahun ""#$%&"''#M adalah tarikh tera0al men)enai ilmu itu yan) ditulis dalam bahasa Melayu. 1lmu taj0id yan) dikaran) atau disusun oleh ulama+ulama Melayu yan) lain jauh ketin))alan berbandin) ulama ini. Karya beliau yan) tera0al tersebut iaitu Mir2atul 4uran yan) pernah disalin oleh 5uan Guru %aji Mahmud bin Muhammad 6usu7 8aman +5eren))anu yan) pernah dibicarakan sebelum ini. Pendidikan ,pabila memperhatikan kemunculan kitab Mir9atul 4uran tahun ""#$%&"''#M hasil karan)an ulama yan) dibicarakan ini* maka dapat dipastikan baha0a beliau adalah se aman den)an beberapa ulama. ,ntaranya /yeikh ,bdus /amad al+-alimbani yan) menyelesaikan karyanya %idayatus /alikin tahun ""#:%&"''8M* /yeikh Muhammad ,rsyad bin ,bdullah al+.anjari yan) menyelesaikan karya ;u)thatul 3,jlan tahun ""#:%&"''8M ju)a. /elain itu ju)a se aman den)an /yeikh <aud bin ,bdullah al+-atani yan) menyelesaikan /yarh %ikam !bahasa ,rab( tahun ""#$%&"''#M. =leh itu* jika 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti bin Muhammad /alih belajar dalam tahun+tahun yan) sama den)an keti)a+ti)a ulama yan) berasal dari tanah >a0i&dunia Melayu itu* maka mudah untuk dikenalpasti den)an siapa beliau belajar. Namun tidak terdapat satu maklumat dalam karyanya den)an siapa beliau belajar. <alam sejarah perkemban)an 1slam di ,sia 5en))ara* san)at mudah kita menentukan ulama+ulama yan) pakar dalam beberapa ilmu seperti tasau7* usuluddin* ta7sir* 7ikah* hadis dan lain+lain. Namun belum ditemui maklumat siapakah ulama Melayu pada perin)kat a0al yan) pakar dalam ilmu taj0id. 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti bin /yeikh Muhammad /alih hanyalah menyebut pada mukadimah karyanya ?@dan daripada taj0id yan) telah dija0ikan oleh se)ala )uru+)uru kita sekalian.A <ari perkataan beliau yan) sin)kat tersebut dapat dibuat dua kesimpulan. Kesimpulan pertama* sebelum karya beliau telah ada kitab taj0id yan) dija0ikan atau yan) diterjemah ke bahasa Melayu. 6an) kedua* kitab+kitab taj0id dalam bahasa Melayu itu diusahakan oleh )uru+)uru kepada 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti sendiri. Namun amat dikesali kerana beliau tidak menyenaraikan nama+nama kitab dalam bahasa Melayu tersebut dan menyebut nama )uru+)urunya itu. <ata karya

5ajuk len)kap karya beliau ialah Mir2atul 4uran 7i 5ashili Ma2ri7ati ,hkamit 5aj0id lil Mulkil Bahhab. Manuskrip kitab ini san)at banyak ditemui. .eberapa buah disimpan di Mu ium 1slam Pusat 1slam Kuala ;umpur dan ju)a di Pusat Manuskrip Melayu Perpustakaan Ne)ara Malaysia.

<alam koleksi peribadi penulis terdapat beberapa buah* tetapi data yan) dimuatkan dalam rencana ini diambil daripada karya beliau yan) telah disalin oleh 5uan Guru %aji Mahmud bin Muhammad 6usu7 5eren))anu. Menurut keteran)an ulama yan) berasal dari Kemaman* 5eren)anu itu adalah beliau menyalin daripada naskhah yan) asal dan diselesaikan pada tahun ":CD%&"848M. Balaupun jarak 0aktu ketika Mir2atul 4uran yan) ditulis tahun ""#$%&"''#M itu a)ak jauh den)an salinan %aji Mahmud 5eren))anu yan) selesai tahun ":CD%&"848M !kira+kira ': tahun( namun masih ada kemun)kinan kedua+dua ulama ini sempat berjumpa. 1ni kerana se0aktu di Mekah* %aji Mahmud 5eren))anu sempat belajar den)an /yeikh <aud bin ,bdullah al+-atani* sedan)kan 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti adalah hidup se aman den)an /yeikh <aud al+-atani. 5ambahan pula* %aji Mahmud 5eren))anu memulakan aktiEiti penyalinan tahun ":$D%&"8"#M* iaitu jarak 0aktu sekitar 4: tahun sesudah kitab Mir2atul 4uran. <alam karyanya* /esudah .asmalah* %amdalah dan /ala0at* 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti menulis* ?,dapun kemudian daripada itu* maka tatkala hijratun Nabi s.a.0 ""#$* baha0asanya telah meminta padaku* seoran) sahabatku yan) besar* pada men)himpunkan suatu kitab pada menyatakan ilmu taj0id* menterjemahkan daripada bahasa ,rab kepada bahasa >a0i.@A /etelah menyebut namanya dan judul kitab dalam bahasa ,rab* maka beliau menyebut terjemahan judulnya dalam .ahasa Melayu iaitu 3cermin2 ba)i se)ala mereka itu yan) minat membaca al+4uran pada memudahkan men)enal se)ala hukum at+taj0id. Untuk memenuhi syarat ilmiah ba)i sesuatu karya* beliau ju)a menyebut kitab+kitab rujukan yan) menurut istilah beliau 3se)ala pohon kitab ini2 iaitu: F 5uh7atut 5alibin 7i 5aj0id Kitabi 8abbil 3,lamin* karya /yeikh Mansur ibnu 1sa ibnu 3, i al+,nsari al+ Mu2ir. F ,h0asul Mu7ahhamah 7i /yarhil MuGaddimah 7i 31lmit F F F F <aGaiGul Kan ul Mu2akkah Ma2ani karya min %usnul Masalatul 5aj0id karya /yaikhul 1slam. 1slam %ir il ju)a. Ma2ani. 4ari. Mu7iddin.

/yaikhul /yarhi

/i7at+si7at ta0aduk 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti yan) mencorakkan beliau seba)ai seoran) ulama tasau7 ju)a jelas dari kalimat beliau* ?%ai saudarakuH ,pabila kau lihat bersalahan suatu masalah daripada se)ala masalahnya den)an dalil dan hadis* atau salah ambilannya daripada se)ala pohon kitab kitab ini* maka perbaiki kiranya olehmu den)an ibarat yan) sahih@.A /esudah mukadimah serta menyebut kitab+kitab rujukan* 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti menjelaskan hukum mempelajari ilmu taj0id* katanya* @menuntut ilmu taj0id itu 7ardu ain atas tiap+tiap 1slam laki+laki dan perempuan daripada diberat sekalian itu@. .eberapa hadis Nabi s.a.0. dan pendapat para ulama yan) bersan)kut+paut den)an membaca al+ 4uran dikemukakan pula seba)ai mukadimah ba)i bab yan) dinamakan 1sti2a ah* iaitu bab yan) menyatakan membaca ,2u ubillah. 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti bin Muhammad /alih memulakan bahasan bab ini den)an menulis* ?.aha0asanya men)ucap ,2u ubillah itu sunat dahulu daripada membaca al+4uran. <an 0ajib men)ucap ,2u ubillah. ?Maka sunat men)ucap ,2u u billah itu den)an baran) yan) permulaan membaca al+4uran apabila ada hadir oran) yan) menden)ar. Maka adapun baran) siapa membaca pada tempat yan) sunyi atau di dalam sembahyan)* maka diperlahankan terlebih aula daripada dinyarin)kan. <an sama ada pada a0al kemudian pula den)an bab .asmalah* dimulai den)an kata beliau* @baha0a hukum .asmalah* tiada dapat tiada daripadanya pada permulaan tiap+tiap surah ba)i resamnya pada Masahi7 al+Utsmani* seperti yan) demikian itu* baran) yan) lain daripada surah .araah !surah 5aubat( kerana baha0asanya mereka itu tiada meresamkan mereka itu den)an .asmalah pada a0al surah.A /usunan Mir2atul 4uran karya beliau yan) tersebut sebelum memasuki hukum+hukum taj0id yan) biasa dibicarakan dalam kitab+kitab lain* terlebih dulu meletakkan bab ;am 5akri7 seba)ai bab yan) keti)a sesudah dua bab yan) tersebut sebelumnya. Men)enai bab ini dimulainya den)an* @bermula ;am 5akri7 itu dibaha)i se)ala huru7 hijaiyah * ertinya huru7 hijaiyah itu adalah :8 huru7. <iban)sakan atasnya dua bahasa. /uatu baha)ian ;am 5akri7 /yamsiah* dan kedua ;am 5akri7 4amariah. Mulai bab yan) keempat barulah beliau membicarakan perkara+perkara yan) pokok dalam ilmu taj0id iaitu bab Pada Menyatakan Nun 6an) Mati dan 5an0in. Pada bab ini membicarakan 7asal+7asal dan beliau mula membandin)kan 0ajah+0ajah bacaan imam+imam Giraat yan) terkenal seumpama /yeikh %a7as* /yeikh 4alun* /yeikh Na7i2* /yeikh ,bu Umar* /yeikh 1bnu Katsir* /yeikh 1bnu 3,mir* /yeikh Kisa+1* /yeikh 3,sim dan ramai la)i. <alam baha)ian ini ju)a terdapat rujukan beliau iaitu kitab ta7sir bahasa Melayu 5urjumanul Musta7id karya /yeikh ,bdur 8au7 bin ,li al+-ansuri. 1a adalah terjemahan dan ta7sir al+4uran yan) pertama

dalam

bahasa

Melayu.

Pendek kata Mir2atul 4uran karya beliau adalah kitab taj0id yan) menyentuh seluruh aspek perbicaraan taj0id yan) 7ardu ain. .ahkan ju)a menyentuh lebih daripada itu iaitu kepada perin)kat 7ardu ki7ayah. /eba)ai penutup kitab tersebut* telah dinyatakan oleh penyusunnya iaitu* ?-aedah pada menyatakan hadis* datan) pada menyatakan 7adilat al+4uran serta den)an membaiki baca. 1aitu amat banyak@. .eberapa petikan hadis men)enainya dinyatakan oleh pen)aran) kitab tersebut* yan) di antaranya adalah seperti berikut: /abda Nabi s.a.0* ?.aran) siapa men)aji al+4uran* maka dibaiki bacaannya den)an dia nescaya adalah ba)inya tiap+tiap satu huru7* :I kebajikan. <an baran) siapa tiada membaik daripadanya sesuatu* nescaya adalah ba)inya den)an tiap+tiap satu huru7 "I kebajikan.A <an seten)ah daripadanya cerita daripada 1bnu Mas2ud* sabda Nabi s.a.0* ?.aran) siapa men)aji al+4uran* maka diha7alkan akan dia* dan dibacanya ia den)an tiada menilik surat dan dihalalkannya yan) halalnya dan diharamkannya yan) haramnya* nescaya dimasukan+Nya ia ke dalam syur)a. <an diterima sya7aatnya "I oran) daripada isi rumahnya yan) telah patut akan mereka itu neraka.A %adis* ?.aran) siapa men)aji al+4uran di dalam musha7* nescaya disuratkan oleh ,llah ba)inya :*III kebajikan. <an baran) siapa men)aji 4ur9an pada yan) lain* pada musha7 maka disuratkan oleh ,llah ba)inya "*III kebajikan.A %adis* ?,hli al+4uran itu ahlillah dan tertentulah. .aran) siapa memuliakan akan dia* mereka itu dimuliakan akan dia oleh ,llah. <an baran) siapa men)hinakan dia* mereka itu dihinakan oleh ,llah s.0.t. <emikianlah contoh beberapa hadis yan) termaktub dalam kitab Mir2atul 4uran karya 1bnu /yeikh ,bdul Mu2ti yan) dibicarakan ini. %adis tersebut beliau tulis len)kap den)an la7a ,rabnya* kesemuanya melebihi $I hadis dan hanya dinyatakan beberapa contoh sahaja* tidak dinyatakan kesemuanya. Men)enai keturunannya* penulis belum menemui data yan) len)kap untuk dibicarakan* maka sampai di sini sahaja dapat penulis bicarakan men)enai ulama ini. Kitab ilmu taj0id yan) lain F 5uh7atul Murid karya Muhammad /aid 1bnu %asan* diselesaikan tahun ":CC%&"84#M* F 8isalah 5aj0id karya ,minuddin bin Nuruddin bin %usein* diselesaikan tahun ":8C%&"8C#M* F ,l+Ma0ahibul Makkiyah karya /yeikh ,bdul 4adir bin ,bdur 8ahman al+-atani diselesaikan tahun ":#C%&"8'#M*

F /irajul 4ari karya /yeikh Muhammad /alih bin Jainal ,bidin al+-atani diselesaikan tahun "$I8%&"8#"M* F 5uh7atul 1kh0an karya /yeikh 1smail bin ,bdul Mutalib al+,syi* diselesaikan tahun "$""%&"8#$M. F 1lmu 5aj0id dalam bahasa Melayu ialah Mauridu Jumaan karya /yeikh ,bdullah bin 4asim as+ /anGuri !/en))ora( diselesaikan tahun "$"D%&"8#8M.

http://alimulama.blogspot.com/2011/09/ibnu-syeikh-abdul-muti-penyusun-ilmu.html

Tokoh-tokoh Tajwid Tempatan


Tokoh-tokoh tajwid yang banyak memberi sumbangan dalam pengajaran dan pendidikan di Malaysia. 1 2. Hajjah Faridah Bte. Mat Saman nak kelahiran Temerloh !ahang ini dilahirkan pada 2".1#.1"$%.Bapa beliau bernama Mat Saman merupakan seorang imam di kampung.Manakala ibunya bernama Hajah &he 'am Bte. &he Had (berasal dari )ampung )ubang Terap !asir Mas )elantan merupakan seorang *ariah istana serta pernah menjadi johan tilawah al +uran peringkat negeri )elantan.,bunya telah meninggal dunia pada 2##- ketika berusia ". tahun./atuknya bernama bd 0ahman B. &he Man dan neneknya 1ainab Bt 2sman yang terkenal sebagai guru al +uran di kampungnya semenjak dari muda hingga ke akhir hayat. Sejarah awal pendidikan beliau ialah di Sekolah 0endah )ebangsaan !asir Mas yang kini dikenali sebagai S) Sultan ,brahim 1.Beliau mendapat pendidikan al +uran bermula dari ke3il lagi dan telah khatam al +uran pada seawal usia lima tahun lagi mennerusi bimbingan kedua ibubapanya.Semasa usia 12 tahun beliau telah menyambung pengajiannya di sebuah pondok di Thailand selama tiga tahun berguru kepada 4sta5 6ha5ali Mandaling yang berasal dari ,ndonisia berketurunan Mekah.Selepas itu beliau berguru dengan Hj hmad Ma7sum !ergau yang pernah menjadi johan *ari sekitar tahun 1"8#.6urunya yang terakhir ialah Hj 9ik :aa;ar B. 9ik ,smail dan Hj Hassan Musa dari !asir Mas. Sumbangan beliau sepanjang men3eburi bidang al +uran( beliau pernah menerima jemputan memperdengarkan ba3aan al +uran dari Mu;ti !alestin tahun 1"8. dan telah mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa.Beliau menyumbangkan tenaga dengan mengajar anak murid yang berusia -# hingga .# tahun yang mahu membetulkan ba3aan al *uran terutamanya sebutan dan tajwid./isamping itu beliau menubuhkan kumpulan nasyid yang bernama <4sratul Faridah< yang terkenal di Malaysia ( Thailand dan Singapura.Beliau telah men3atat sejarah sebagai *ariah yang paling banyak menjuarai tilawah peringkat antarabangsa sebanyak lapan kali iaitu pada tahun 1"8$(1"8.(1"=2(1"=8(1"==(1"%"(1""# dan1""1. $. Buku-buku tajwid yang berada di pasaran dan menjadi rujukan masyarakat. 1. 9ama buku > Himpunan Tajwid al +uran l )arim 9ama !engarang > Tuan 6uru Haji wang ?mbun bin Haji 4mar l Basyar !enerbit > l Fakir Mohamad 0asdi Bin bdul Malik Tahun diterbit > 2##1 /i3etak oleh > !ustaka man !ress Senderian Berhad )ota Bharu.

2. 9ama buku > )itab !elajaran tajwid 9ama !engaran > 5ahari ,brahim !enerbit > /arul 9u<man Tahun diterbit > 1"". /i3etak oleh > !er3etakan /arul 9ukman )uala @umpur. -. 9ama buku > &ara mudah belajar tajwid al +uran 9ama !engarang > Mohd So;wan mrullah !enerbit > !ustaka ,lmi Tahun diterbit > 1"". /i3etak oleh > Hikmat ?nterprise Bandar Manjalara )uala @umpur

$. 9ama buku > )itab pelajaran tajwid 9ama !engarang > 5ahari ,brahim !enerbit > :urnamin Tahun diterbit > 1"%" /i3etak oleh > !er3etakan :urnamin )ota Bharu )elantan .. 9ama buku > ,*rak 9ama !engarang > /r. Mohamad 0a5ak l Siwahali !enerbit > :urnamin Tahun diterbit > 1"%" /i3etak oleh > !er3etakan :urnamin )ota Bharu )elantan 8. 9ama buku > Tajwid ,lmi dan mali 9ama !engarang > 4sta5 Mahadi /ahlan l Ha;i5 !enerbit > !ustaka Haji bdul Majid Tahun diterbit > 1"". /i3etak oleh > !er3etakan Aarni Sdn. Bhd Selangor. =. 9ama buku > )aedah Tajwid 0asm 4thmani dalam al +uran 9ama !engarang > Mahadi /ahlan l ha;i5 Haji a5hari 4thman l ha;i5 !enerbit > l Hidayah Tahun diterbit > 2##/i3etak oleh > l Hidayah !ublish %. 9ama buku > Terjemah Hidayatul Musta;id !ada Hukum ,lmu Tajwid 9ama !engarang > Syeikh li Bin abdullah Baldum ,bni 0awi !enerbit > Matbaah Tahun diterbit > 1"1/i3etak oleh > Matbaah 5i 4nited !ress(!ulau !inang. ". 9ama buku > )ursus +ari /an +ariah 9ama !engarang > bdullah +ari Bin Hj Salleh !enerbit > !ustaka man !ress Tahun diterbit > 1"%% /i3etak oleh > !ustaka man !ress Sdn. Bhd. 1#. 9ama buku > )ursus Tilawah al +uran njuran > Bahagian !endidikan ,slam

)ementerian !endidikan Malaysia !enerbit > Bahagian !endidikan ,slam )ementerian !endidikan Malaysia Tahun diterbit > 1""2 /i3etak oleh > Malindo !rinters Sdn. Bhd. 11. 9ama buku > Siraj l +ari 9ama !engarang > Sheikh Mohd Salleh bin 1ainal bidin !enerbit > :abal Maraki ?nterprise Tahun diterbit > 2##= /i3etak oleh > !er3etakan dan !erniagaan 9ik /aud Sdn. Bhd. )ota Bharu )elantan. 12. 9ama buku > Belajar l +uran )aedah baru Serta ,lmu Tajwid @engkap 9ama !engarang > Shahib Talib bin Haji Muhammad !enerbit > !ustaka ,lmi Tahun diterbit > 2##2 /i3etak oleh > Hikmat ?nterprise Bandar Manjalara )uala @umpur 1-. 9ama buku > ,lmu l +uran /an Tajwid 9ama !engarang > bdul Badi Sa*ar Terjemahan oleh > Muhammad @abib hmad. !enerbit > !ustaka man !ress Sdn. Bhd Tahun diterbit > 2##/i3etak oleh > !ustaka man !ress Sdn. Bhd 1$. 9ama buku > Tajwid dan ,lmu l +uran 9ama !engarang > 4sta5 Hassan Mahmud l Ha;i5 !enerbit > l Hidayah Tahun diterbit > 1""% /i3etak oleh > l Hidayah !ublish 1.. 9ama buku > +ari /an +ari 9ama !engarang > bdullah l +ari bin Haji Salleh !enerbit > !ustaka man !ress Sdn. Bhd Tahun diterbit > 2##2 /i3etak oleh > !ustaka man !ress Sdn. Bhd 18. 9ama buku > !engajaran Memba3a +uran &ara Baru 9ama !engarang > bdullah l +ari bin Haji Salleh !enerbit > !ustaka man !ress Sdn. Bhd Tahun diterbit > 2##$ /i3etak oleh > !ustaka man !ress Sdn. Bhd
!osted by !ak @ong at 11>$= !M

Kehidupan peribadi [sunting]


.eliau dilahirkan di kampun) /yu2ib ,mir di Mekah pada "8 =)os "#:8. ,yahnya bernama , hari ,bdul KhaliG* tokoh a)ama terkenal di /elan)or manakala ibunya ialah -atmah ,bdul %akim* berketurunan ,rab Mesir al+/hanani dan Padan)* 1ndonesia.

Keluarga [sunting
. K:L

Pendidikan [sunting
.eliau dibesarkan dalam persekitaran keluar)a dan masyarakat yan) berilmu dan bera)ama. .eliau mempelajari al+4uran sejak kecil di Mekah. <i perin)kat rendah* mempelajari secara 7ormal di Madrasah <ar al+Ulum* Mekah. ,ntara )uru beliau di sini ialah /heikh 6asin al+-adani dan di Masjidil %aram* )urunya ialah /heikh 1smail 5amim !salah seoran) imam masjid di Mekah( Ketika berusia lapan tahun* berhijrah ke Malaya !Malaysia( bersama aban)nya* ,bdul %akim den)an menaiki kapal laut selama beberapa bulan. <i Malaya* beliau kemudiannya melanjutkan pelajaran ke /ekolah Marta al+3Ulum al+<iniyah di Kuala ;an)at* /elan)or seterusnya ke /ekolah ,rab al+%ayat al+ Mardiyyah di Kampun) >a0a* /elan)or. .eliau menyambun) pelajaran ke /ekolah al+ >unaid* /in)apura selama dua tahun untuk menin)katkan pen)uasaan bahasa ,rab. ,ntara )urunya ialah /ayyid ,bu .akar al+/aGGa7 dan /heikh ,bdullah al+-aGih. K$L Kemudian* beliau menyambun) pen)ajian ke Maahad al+Ulum !kini /ekolah ,)ama Menen)ah %ishamuddin* Kelan)( dan memperoleh sijil 8abi2 5hana0i. .a)i mendalami pen)ajian al+4uran* beliau kembali ke Mekah dan menyambun) pen)ajian den)an /heikh 1smail 5amim. .eliau kemudiannya mempelajari bidan) tarannum den)an beberapa ulama terkenal antaranya /yed Mahmud ;ut7i ,mir. Guru+)uru al+4uran yan) lain ialah /heikh Mahmud al+.ukhari !ri0ayat %a7s(* /heikh Muhammad ,bdul /amad* <r. ,hmad Nuaina dan /yed Mahmud ,min 5anta0i !ri0ayat Barsy 1mam Na7i2(.

Pencapaian [sunting]
%assan ju)a merupakan hakim Pertandin)an 5ila0an al+4uran yan) palin) lama berkhidmat dalam ne)ara. %ampir 4C tahun berkhidmat seba)ai hakim* beliau ju)a menjadi hakim di ,rab /audi*Mesir* 1ran* <ubai* .runei dan 5hailand. %assan ju)a pemenan) tempat pertama Pertandin)an 5ila0an al+4uran yan) diadakan di Malaya pada "#4'* anjuran UMN= !Pertubuhan Keban)saan Melayu .ersatu( ketika itu.

Yang Berbahagia Datok Haji Hassan bin Azhari Datok Hj Hassan bin Azhari dilahirkan pada 18 ogos 1928 di Shuaib Amir Mekah Beliau dilahirkan dalam keluarga berilmu dan beragama A!ahn!a Azahari B Hj Abd "halid adalah seorang ilmuan !ang lama tinggal di Mekah dan mempun!ai kesempatan masa !ang ban!ak untuk mendalami ilmu agama dalam pelbagai bidang #bun!a Hj $atimah bt Abd Hakim dari %ampuran keturunan arab dan Minangkabau

&ada tahun 19'9(Beliau terpaksa meningggalkan Mekah dan berpindah ke )egeri Selangor mengikuti a!ahn!a !ang berkhidmat sebagai guru "etika berada di Mala!sia(beliau dimasukkan ke Sekolah Marta al *+lum al Dini!!ah(kemudian ke Sekolah Arab Al Ha!at Al Mardhi!!ah sekolah arab ke dua di "ampung ,a-a Selangor Beliau men!ambung pelajarann!a ke Sekolah al ,unaid di Singapura "emudian ke Sekolah Hishamuddin Selangor Beliau pernah belajar di Sekolah Mela!u "uala .angat dan ,ublee S%hool "lang &englibatan beliau dalam bidang Al /uran amat luas dan beliau mengembangkan kepada mas!arakat umum terutaman!a dalam bidang taj-id dan makhraj( jenis0jenis 1iraat dan tarannum Beliau meninggalkan asas pendidikan al /uran untuk kanak0kanak melalui pendekatan mu1addam !ang di-arisi dengan memperkenalkan kaedahn!a sendiri untuk pemba%aan asas al /uran bagi kanak0kanak dengan memperkenalkan huru2 diikuti dengan perkataan al /uran dan seterusn!a diikuti dengan ba%aan pula "aedah ini diperkenalkan melalui program tele3is!en dan radio bagi membina kemampuan kanak0kanak memba%a al /uran dan juga orang de-asa Beliau telah menulis sebuah risalah bertajuk4 Mu1addimah #lmu taj-id4 bagi meningkatkan mutu ba%aan di kalangan mas!arakat Mala!sia pada tahun 2551 &ada tahun 255'(beliau telah membentangkan kertas kerja !ang bertajuk 4&engha!atan 6aj-id Al /uran Dan Amalann!a Dalam Mas!arakat Hari #ni4 di Metrikulasi +ni3ersiti #slam Antarabangsa Beliau juga dijemput keluar negara untuk memberi kursus dalam bidang taj-id di Singapura !ang dianjurkan oleh badan mas!arakat beberapa kali pada tahun 2555 Beliau telah melibatkan diri dalam bidang penghakiman taj-id peringkat kebangsaan dan antarabangsa selama 75 tahun

http://qariqariah.blogspot.com/2010/09/datok-hj-hassan-bin-azhari.html