Anda di halaman 1dari 56

KONSEP ASAS FALSAFAH DAN FALSAFAH PENDIDIKAN (EDU3101)

11 JULAI 2013

NORHAILEE ABD. RASID

KONSEP ASAS FALSAFA H DAN FALSAFA H PENDIDIK AN

FALSAFAH Cabangcabang Falsafa La!a" #$la%ang Falsafa #a"a! &an '()*"

FALSAFAH PENDIDIK AN K+ns$, Falsafa K+ns$, P$n&(&(%an K+ns$, Falsafa P$n&(&(%an

FPK - FP. I),l(%as( FPK -FP. !$" a&a, S(s!$) P$n&(&(%an N$ga"a

KONSEP ASAS FALSAFAH


/ Falsafa )$ng%a0( %$1*0*&an )an*s(a2 *b*ngan an!a"a )an*s(a333 Da"( ,$"s,$%!(f sa(ns %+gn(!(f2 sa(ns !*l$n &((ba"a!%an s$baga( ,$,+ +n2 )ana%ala falsafa &(*),a)a%an s$,$"!( !ana &( )ana ,$,+ +n !*)b* &$ngan s*b*"n4a3/
( terjemahan) Ayn Rand, Phi !"!#hy, $h! Need" It".
NORHAILEE ABD. RASID 3

Beri #andan&an anda men&enai &am'ar ini (

NORHAILEE ABD. RASID

NORHAILEE ABD. RASID

DEFINASI FALSAFAH
+erda#at 'anya, de-ina"i dan i"ti ah yan& di'eri men&enai . /a "a-ah.. Ada ah amat "0"ah dan r0mit 0nt0, mende-ina"i,an /ALSA/AH. Pen&ertian /a "a-ah '! eh ditinja0 dari 3 "0d0t 1 1) Etim! !&i ( Baha"a) 2) +ermin! !&i ( I"ti ah ) 3) Pra,ti,a NORHAILEE ABD. RASID *

E'I5OLO.I ( #AHASA)
Dari#ada #er,ataan 40nani 1 Phi ! . . . 5inta ( !6e) S!#hia . . . #en&etah0an 7ant0man d0a #er,ataan 1 .7inta ,e#ada #en&etah0an ata0 hi,mah..
NORHAILEE ABD. RASID 3

+ER9INOLO:I ( IS+ILAH )
I"ti ah yan& di'eri ! eh ah i;ah i /a "a-ah dan 'er'e<a;'e<a. $a a0 'a&aimana#0n ianya 'anya, 'er,i"ar ,e#ada a"#e, man0"ia, a am dan #en5i#ta (+0han). I"ti ah ini m0 a di&0na #a,ai ! eh Phyta&!ra" ()8= > )== S9). Phyta&!ra" di,ena "e'a&ai a !6er !?i"d!m. 9an0"ia men0r0tnya ada ah 5ender0n& ,e#ada ,ejahatan. 9a,a ji,a ada i m0, ABD. RASID 8 ,ejahahatan NORHAILEE ini a,an di&anti den&an

+ER9INOLO:I ( IS+ILAH )
I"ti ah yan& di'eri ! eh ah i;ah i /a "a-ah dan 'er'e<a;'e<a. $a a0 'a&aimana#0n ianya 'anya, 'er,i"ar ,e#ada a"#e, man0"ia, a am dan #en5i#ta (+0han). S!5rate" 1 I m0 #en&etah0an yan& meran&,0mi ,e'enaran. ter,and0n& da amnya meta-i<i,, !&i, , ret!ri,, eti,a, e,!n!mi, #! iti, dan e"teti,a. B!hn H!"#er" (1A88) ; 9en5ari "e"0at0 yan& 'enar S0ria"0mantri (1AA=) ; @e&iatan 'er-i,ir NORHAILEE A "e5ara menda am ABD. RASID

H$"a%l$(!+s()%=;%8="m);5inta,an ,e'ija,"anaan S+c"a!$s (%*A;3AA "m);'erm0 a d&n #en5arian A"(s!+!l$ (38%;322 "m);0"aha menye idi, "e'a' "erta a"a" ,#d "e&a a 'enda C(c$"+ (1=*;%3 "m);#en&etah0an tentan& "e"0at0 yan& maha a&0n& dan 0"aha men5a#ainya J+ n D$1$4 (18)A;1A)2) arah ,e"e 0r0han #r!"e" #endidi,an

NORHAILEE ABD. RASID

1=

Al-K (n&( 6 0"aha man0"ia tentan& #eri,eman0"iaan dan m0 ia marta'atnya Al-Fa"ab( 6 i m0 #en&etah0an men&enai a am ma0j0d, ,e'ija,"anaan, #!,!, "e&a a i m0. Al-. a7al( 6 i m0 manti, 1 y& mem'e<a,an i m0 y& mem'a?a ,e'enaran dan ,eya,inan
NORHAILEE ABD. RASID 11

PRA@+I@AL
Ber-i,ir "e5ara "i"temati, ; 'er-i,ir "e5ara !&i, dan 'ert0r0tan. 7th 1 Hari H0jan Ber-i,ir Se5ara Radi,a ; 'er-i,ir "ehin&&a ,e a,arnya dan menye e"ai,annya den&an #en0h tan&&0n&ja?a'. 7th 1 Remaja Berma"a ah Ber-i,ir Se5ara Seja&at ; +ida, terhad NORHAILEE ABD. RASID 12 ,e#ada a"#e,;a"#e, tertent0 "ahaja dan

R0""e (1A%*) 1 /a "a-ah "e'enarnya ter eta, di antara +e! !&i ( I m0 @et0hanan dan a&ama ) dan "ain" ("ain" -i<i,a dan ,eman0"iaan ). FALSAFAH
'EOLO.I

SAINS

NORHAILEE ABD. RASID

13

I m0 /a "a-ah
R0""e ; men&and0n&i tt& #er,ara y& 'e 0m te#at dan nyata, j0&a men&and0n&i #enaa,0 an 0n"0r "ain" di da am mem'0,ti,an "e"0at0 #er,ara. Shari-ah A ?iah; "0at0 #enyia"atan y& 'er"i-at "i"temati,, ,!m#rehen"i- D !&i, 'er,enaan d&n a"a"#emi,iran 'a&i "em0a a,ti6iti man0"ia ,h0"0"nya d m 'idan& "ain", "eni,a&ama dan #endidi,an.

NORHAILEE ABD. RASID

1%

I m0 /a "a-ah
E)an*al Kan! ; i m0 #en&etah0an y& menjadi #!,!, "e&a a i m0.

A"(s!+!l$ menjadi

I m0 #!,!,

#en&etah0an ,e#ada

yan& "e&a a

#en&etah0an yan& me i'at,an ,e'enaran.


NORHAILEE ABD. RASID
hmmCji#

1)

/a "a-ah 'erma,"0d #ertim'an&an ata0 #enaa,0 an 'ija,"ana yan& 'era"a",an ,e'enaran 0nt0, menje a",an "e"0at0 Ini #er 0 ,e#ada 1 @etajaman a,a , ,emanta#an i m0 dan ,ete&0han ni ai +0j0an /a "a-ah 1
NORHAILEE ABD. RASID 1*

Tugas Utama Ahli Falsafah Menilai kehidupan dan pengalaman manusia dengan cara menganalisis dan memberi intepretasi, kemudian mencari rumusan yang boleh membawa taksiran secara keseluruhan terhadap ilmu dan kebenaran yang berkaitan dengan kehidupan dan pengalaman manusia. Rumusan ini akan menjadi pedoman untuk kehidupan yang sempurna baik untuk indi idu, masyarakat atau negara.
NORHAILEE ABD. RASID 13

CA#AN.-CA#AN. FALSAFAH
5EAL6 5$!af(7(% E,(s!$)+l+g( A%s(+l+g( L+g(%
NORHAILEE ABD. RASID 18

5E'AFI8IK
Si-at rea iti, a#a yan& ?0j0d di d0nia ini dan "0"0nat0rnya( +he term meta#hy"i5" itera y mean" . 'ey!nd the #hy"i5a .Eyan& ja0h me an&,a0 a am -i<i,a ata0 ,e'endaan .+0m#0an ,e#ada "i-at;"i-at ,e?0j0dan ha,i,i (0 timate rea ity !- 'ein&) Ber"andar ,e#ada -en!mena nyata dan !'je,ti0nt0, men5ari "e'a' dan a,i'at Pri!titi ,e#ada #emi,iran !&i,, "i"temati, dan "ain"ti-i,. Pener!,aan a,a da am men5ari ,ea&0n&an t0han.
NORHAILEE ABD. RASID 1A

9E+A/IFI@
Sifat-sifat kewujudan hakiki

Falsafah Metafi ik

Akal mencari dan mengenal TUHAN

Pertalian antara sebab , akibat dan hukum mengawal alam

NORHAILEE ABD. RASID

2=

EPIS'E5OLO.I
'$+"( (l)* 4ang )$ng%a0( !$n!ang (l)* &an %$,$"ca4aan3 #$"asal &a"( ,$"%a!aan 9*nan( /$,(s!$)$/ - (l)* : sa(ns3 L+g+s %$!$"angan3 5a%a E,(s!$)+l+g( 6 P$nganal(s(san &an ,$ng as(lan (l)* &an !*n!*!an (l)*3 P$"s+alan 4ang &(f(%("
> S(fa! ,"+s$s )$n!al a!a* %+gn(!(f NORHAILEE ABD. RASID 21 > A,a (!* Il)*; P*nca-,*nca (l)*3

SG9BER IL9G
1. $ahy0 2. Bera"a",an #en&a aman #an5aindera 3. Int0i"iC I hamC7et0"an idea %. Pandan&an #a,ar ). @aedah "ain"ti-i,C,ajian

NORHAILEE ABD. RASID

22

1. $ahy0
Dari#ada A ;H0ran dan Hadith Pen&etah0an yan& di#ert0r0n,an ! eh +0han me a 0i !ran& #erantaraan yan& di#i ihnya 0nt0, di"am#ai,an ,e#ada ma"yara,at 0m0m. 9e i'at,an #er,ara yan& di 0ar jan&,a0an man0"ia 'ia"a NORHAILEE ABD. RASID 23 ajari Bertara- -adh0 ain iait0 ?aji' di#e

2. Em#iri,a ( Pen&a aman Pa5aindera)

P$ng$!a *an &(,$"+l$ &a"(,a&a ,$ngala)an (a(!* )$l(ba!%an &$"(a )an*s(a (a(!* ,$ngl( a!an2 ,$n&$nga"an2 "asa2 s$n!* an &an (&*3 P"(ns(,2 *%*) &an s$baga(n4a b$"&asa"%an a,a 4ang &(%$san ,anca(n&$"a &(b(na &$ngan

NORHAILEE ABD. RASID

2%

3. Int0i"i
Iala ,$ng$!a *an 4ang &(,$"+l$ ( +l$ s$s$+"ang &ala) &("(n4a2 s$ca"a !(ba-!(ba &an !(&a% &(s$&a"( C+n!+ 6 %(!a &a,a! )$n4$l$sa(%an )asala !an,a &(s$&a"( 1ala*,*n s$la)a (n( s$ca"a s$&a" %(!a !(&a% &a,a! )$n4$l$sa(%ann4a

NORHAILEE ABD. RASID

2)

%. Pandan&an #a,ar C a0t!riti

Ia ah #en&etah0an yan& di#er! eh dari#ada !ran& yan& 'er,0a"a ata0 'era0t!riti da am 'idan&;'idan& #en&etah0an tertent0. Bia"anya #en&etah0an yan& diterima it0 di#er5ayai "e#en0hnya tan#a memeri,"a ,e"ahannya ter e'ih dah0 0. +!,!h;t!,!h -a "a-ah yan& ter,ena "e#erti S!5rate", P at!, De?ey dan "e'a&ainya.
NORHAILEE ABD. RASID 2*

<3 Ka$&a Sa(n!(f(%


5$nca"( 0a1a,an %$,a&a ,$"s+alan,$"s+alan !$"!$n!* )$lal*(

,$ng*),*lan &an ,$nganal(s(san &a!a s$ca"a s(s!$)a!(%3 C+n!+ n4a

)$n0alan%an !$)*b*al2 ,$)$" a!(an2 )$n!a&b("%an NORHAILEEs+al ABD. RASID s$l(&(% 23 &an

LO.IK
P$nga0(an !$" a&a, ,$"%a"a-,$"%a"a 4ang )$)b$n!*% ,$naa%*lan sa )$)b$7a%an &$ngan ,$naa%*lan !(&a% sa a!a* !(&a% "as(+nal #$"%a(!an &$ngan %$!(ga-!(ga cabang falsafa &( a!as (5$!af(7(%2 E,(s!$)+l+g( - A%s(+l+g() 5$l(ba!%an =c+""$c! "$as+n(ng= 3 3 3 )$)b$"( s$bab s$b$na" %$,a&a NORHAILEE ABD. RASID 28 s$s*a!* %$0a&(an

+erda#at 2 jeni" !&i, 1 1) L!&i, Ind0,ti- ; 'erm0 a den&an '0tiran ,h0"0" ,e#ada #enaa,0 an terhada# '0tiran ter"e'0t dan "eter0"nya mem'0at ,e"im#0 an 0m0m yan& menje a",annya. 2) L!&i, Ded0,ti- ; 'erm0 a den&an ,e"im#0 an 0m0m, ,em0dian men5ari 5!nt!h;5!nt!h yan& re e6an 'a&i meneran&,an ,e"im#0 an ter"e'0t dan RASID 2A '0tiran yan& NORHAILEE terha"i ABD. "e5ara !&i,.

AKSIOLO.I
#tika dan # st et ik a

"ajian Nil ai
#tika $ kajian nilai , %rinsi% m!ral dan tingkah laku serta sifat murni&

Falsafah Aksi!l!gi

#stetika $ kajian seni dari %erse%si kecantikan intrinsik dan %englibatan %enilaian NORHAILEE ABD. RASID 3= 'ang subjektif&

A?IOLO.I
#$"asal &a"(,a&a ,$"%a!aan 9*nan( 6 NILAI Cabang falsafa 4ang )$ng%a0( !$n!ang ba(% a!a* b*"*%2 b$na" a!a* sala 2 can!(% a!a* +&+ 3 Ia )$"ang%*)( 2 as,$% 6 1) E!(%a 6 P$" a!(an %$,a&a %*al(!( )+"al &an !(ng%a la%* )an*s(a &an %$ (&*,an3
NORHAILEE ABD. RASID 31

A# i,a"i /a "a-ah A,"i! !&i d m Pendidi,an

Melahirkan Melahirkan Individu Individu Berilmu Berilmu Pengetahuan, Pengetahuan, Berketrampilan, Berketrampilan, Berakhlak Berakhlak Mulia, Mulia, Bertanggungjawab Bertanggungjawab Dan Dan Berkeupayaan Berkeupayaan Mencapai Mencapai Kesejahteraan Kesejahteraan Diri Diri Serta Serta Mampu Mampu Menyumbang Menyumbang Terhadap Terhadap Keharm Keharm nian nian Masyarakat Masyarakat Dan Dan !egara !egara Keadaan Keadaan In"rastruktur In"rastruktur Tempat Tempat Pembelajaran !ilai#nilai Pembelajaran $ $ !ilai#nilai $stetika $stetika Seperti Seperti Kebersihan Kebersihan Dan Dan Keindahan Keindahan %kan %kan Memudahkan Memudahkan Pr Pr ses ses Pembelajaran Pembelajaran
NORHAILEE ABD. RASID 32

NORHAILEE ABD. RASID

33

FALSAFAH PENDIDIKAN Secara men KEBANGSAAN yelur


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterus an ke arah memper kembang kan lagi p tensi individu

uh & Berdasarka bers n epad kepe Dari segi u rcay intel untu aan ek, k & r ha mew kepa ni , ujud tuha kan em si & n insa jasm kepa n ani da yang Tuha seim n bang & NORHAILEE ABD. RASID 3% harm nis

'saha ini Berkeupayaan adalah bagi mencapai melahirkan kesejahteraan rakyat diri Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampil an, berakhlak mulia dan bertanggungja wab

serta memberi sumbangan terhadap keharm nian & kemakmuran keluarga, masyarakat & negara(

NORHAILEE ABD. RASID

3)

IPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah mem erkembangkan lagi !tensi indi"idu se#ara menyeluruh dan berse adu untuk me$u%udkan insan yang seimbang dan harm!nis dari segi intelek& r!hani& em!si dan %asmani berdasarkan ke er#ayaan dan ke atuhan ada 'uhan( )saha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu engetahuan& berketeram ilan& berakhlak mulia& bertanggung%a$ab dan berkeu ayaan men#a ai kese%ahteraan diri serta memberi sumbangan terhada keharm!nian dan kemakmuran keluarga& masyarakat dan negara *
NORHAILEE ABD. RASID 3*

DASAR PEMBENTUKAN FPK


Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar Ek!n!mi Baru

+ukun Negara

)%*S%)%+ P$!DIDIK%! !$,%-% . )%*S%)%+ P$!DIDIK%! K$B%!,S%%! /,abungan matlamat, dasar#dasar, & amalan#amalan pendidikan0

NORHAILEE ABD. RASID

33

+)K)N NEGA+A
Maka K%MI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga & usaha kami untuk mencapai cita#cita tersebut berdasarkan atas prinsip#prinsip yang berikut1
,( Ke er#ayaan ke ada 'uhan -( Kesetiaan ke ada +a%a . Negara /( Keluhuran Perlembagaan 0( Kedaulatan )ndang1undang 2( Kes! anan . Kesusilaan

NORHAILEE ABD. RASID

38

DASA+ EK3N3MI BA+)


S*a!* *sa a %$"a0aan 5ala4s(a bag( )$1*0*&%an ,$",a&*an n$ga"a &$ngan )$ng*"ang%an ,$"b$7aan &ala) b(&ang $%+n+)(2 s+s(al2 %$b*&a4aan - ,$n$),a!an3 Dasa" (n( !$la &(s*s*n - &(0alan%an )$n$"*s( S!"a!$g( S$"a),ang D*a 5a!a3

Mengurang & membasmi kemiskinan( ST-%T$,I S$-%MP%!, D'% M%T% Penyusunan semula masyarakat(
NORHAILEE ABD. RASID 3A

DASA+ PENDIDIKAN KEBANGSAAN


4 Satu d kumen yang mengandungi pernyataan dasar & strategi perlaksanaan agar dapat dijadikan garis panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan( 4 Dasar ini telah menetapkan beberapa matlamat Menyedia pendidikan kebangsaan termasuklah1 Menyedia Melahirka
n ban gsa Mal aysi a yan g taat seti a& Melahirkan warga Malay sia yang berilm u, berim an, berak hlak mulia, berketeram NORHAILEE pilan ABD. RASID kan sum ber ten aga man usia unt uk kep erlu an & pem%= ban kan pelu ang # pelu ang pen didi kan yan g sam a bagi sem

untuk mem bantu indivi du meny esuai kan diri dala m Setelah tamat pelba persek gai lahan perub setiap ahan( individu

%!%*ISIS )PK /merujuk kepada elemen#elemen yang terkandung 0 Berlang Bertujuan


Suatu pr ses pemer leh an & pemindaha n ilmu, kemahiran & nilai murni(

PENDIDIKAN S)A') )SAHA BE+'E+)SAN


Sahsiah yang dibentuk akan terus berkemb ang NORHAILEE ABD. RASID sepanjan

masih terus mening katkan ilmu, kemahir

%1

sung secar a berter usan bermu Pendidikan la dari awal kecil kanak# hingg kanak a ke amat a khir pentin h ayat( g untuk membe ntuk asas sahsiah kanak# kanak /lingku ngan umur

Bakat, p tensi & keb lehan seel k#el knya dicungkil, dipupuk, dikembangkan, dan dipertingkatkan(

Bakat, p tensi & keb lehan akan wujud melalui interaksi s sial dengan rang sekeliling dan alam sekeliling(

PE+KEMBANGAN P3'ENSI INDI5ID)

Setiap individu telah dikurniai Tuhan dengan bakat, p tensi & keb lehan yang mungkin terpendam(

NORHAILEE ABD. RASID

Pendidikan seharusnya memberi peluang kepada individu untuk memperkembang bakat, p tensi & keb lehan mereka(

%2

leh b dak singan i t han bera n 4 e l eb ecara kaitka kan k s k ( g i& ens angkanihubun engela a lain t m p at, ikemb knya d bagi m atu sa k a B d n ali as seb laraska antar dise tangan ten r e p

PE+KEMBANGAN INDI5ID) SE6A+A MEN7EL)+)H DAN BE+SEPAD)


Perk emb a el k ngan & /r h nya me pening ra ani, k inte ngkum atan se lek, e i em 5 aspe l k# k si & jasm iaitu ani0

NORHAILEE ABD. RASID

%3

INSAN 7ANG SEIMBANG DAN HA+M3NIS


Sese rang individu memiliki ilmu /intelek0 dapat mengawal perasaan dengan baik /em si0, percaya kepada Tuhan & mempunyai akhlak yang baik /r hani0 & turut mempunyai kesihatan diri yang baik Keseimbangan /jasmani0( keempat# empat aspek ini Individu sedemikian akan akan memiliki menghasilk kekuatan an individu untuk yang berhadapan mampu dengan segala hidup cabaran secara hidup( harm nis bersama NORHAILEE ABD. RASID %% rang lain(

Sentiasa berusaha untuk memper leh dan memperkemb angkan ilmu yang benar(

)NS)+ IN'EL EK

Berkemahiran untuk ber"ikir secara kreati", kritis, kritikal & re"lekti"(

Mempunyai kemahiran asas 6M

Suka berk ngsi ilmu dengan rang lain(

NORHAILEE ABD. RASID

%)

Percaya kepada Tuhan(

Bersyukur dengan pemberian Tuhan (

)NS)+ +3HANI
Berakhlak mulia(

Mengamalkan nilai#nilai murni(

NORHAILEE ABD. RASID

%*

)NS)+ Bersi"at EM3 matan g dan SI

memp unyai em si yang Memiliki dan stabil( memu puk perasa an kasih sayang (

)NS)+ 8AS MAN Menyedari tentang I kepentin

gan kesihatan "i7ikal(

Mengembangka n bakat dan kemahira n( Menggunakan kemahira n kecergas an "i7ikal untuk meman"a atkan masyarak NORHAILEE ABD. RASID %3 at(

KEPE+6A7AAN . KEPA')HAN KEPADA ')HAN

Mempercayai kewujudan Tuhan(

Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia & alam(

Menyedari bahawa hukum & "en mena alam merupakan peraturan yang telah ditetapkan Tuhan(
NORHAILEE ABD. RASID %8

leh

Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan & tindakannya(

Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti(

NORHAILEE ABD. RASID

%A

+AK7A' MALA7SIA BE+ILM) PENGE'AH)AN

8inta akan ilmu pengetahuan(

Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca(

Mempunyai "ikiran yang luas dan terbuka(

NORHAILEE ABD. RASID

)=

+AK7A' MALA7SIA 7ANG BE+KE'E+AMPILAN


Mempunya i kec eka pan dan k mp ete nsi diri( Berkeb le han unt uk me njal ank an tug as den gan sem pur na( Berpandang an jauh dan berin isiati "(

Memupu k pe m ba w aa n ya ng ba ik( )1

NORHAILEE ABD. RASID

+AK7A' MALA7SIA BE+AKHLAK M)LIA

Mempunyai perwataka n yang baik(

Mengamalkan nilai# nilai murni dan menjadikannya sebagai prinsip hidup(

NORHAILEE ABD. RASID

)2

+AK7A' MALA7SIA 7ANG BE+'ANGG)NG8A9AB

Sedar bahawa setiap Berusaha tugas untuk dan Mematuhi menin tanggu peratu gkatka ngjawa ran n b dan kualiti B leh merup undan diri, diperc akan g# keluar ayai( amana undan ga, h yang g masya harus negara rakat dilaksa ( dan nakan negara denga ( n baik( NORHAILEE ABD. RASID )3

Ber"ikiran waras dan berjiwa tenang(

+AK7A' MALA7SIA 7ANG BE+KE)PA7AAN MEN6APAI KESE8AH'E+AAN DI+I

Mempunyai daya tahan yang kuat untuk menghadapi cabaran hidup(

NORHAILEE ABD. RASID

)%

+AK7A' MALA7SIA 7ANG DAPA' MEMBE+I S)MBANGAN 'E+HADAP KEHA+M3NIAN . KEMAKM)+AN MAS7A+AKA' . NEGA+A

Berusaha memupuk perpaduan( Berusaha untuk memajukan ek n mi negara berdasarkan dasar#dasar yang ditetapkan( Mengekalkan kestabilan p litik & keamanan negara( Mematuhi perlembagaan & peraturan negara( Mempertahankan maruah diri, pr "esi n, agama, bangsa dan negara(
NORHAILEE ABD. RASID ))

Sekian, terima kasih


NORHAILEE ABD. RASID )*