Anda di halaman 1dari 50

Konsep Asas Falsafah dan Falsafah Pendidikan

Disediakan oleh: Norasikin binti Azmi Nurul Ain binti Hasan Fatin binti Md. Ghazali Nur Atiqah binti Saadon PISMP Pendidikan Khas Sem 1

Kandungan
Konsep Asas Falsafah. Cabang-cabang Falsafah. Konsep Falsafah Pendidikan.

Etimologi (Bahasa).

Praktikal.

KONSEP ASAS FALSAFAH

Terminologi (Istilah).

KONSEP ASAS FALSAFAH


Falsafah mengkaji kewujudan manusia, hubungan antara manusiaDari perspektif sains kognitif, sains tulen diibaratkan sebagai pepohon, manakala falsafah diumpamakan seperti tanah di mana pepohon tumbuh dengan suburnya.
terjemahan Ayu Rand,Philosophy,Who Needs It(m/s 2)

Suatu usaha mencari sesuatu kebenaran atau keyakinan yang berhubung dengan suatu perkara dengan menggunakan kekuatan minda dan akal fikiran. Pertimbangan terhadap sesuatu perkara yang berasaskan kepada kebenaran bagi memberi penjelasan tentang sesuatu.

Etimologi(Bahasa).
Falsafah berasal daripada perkataan Yunani : philo + sophia : philosophia Cinta Pengetahuan Cinta kepada pengetahuan/hikmah

Ahli falsafah

Kamus Dewan Bahasa : -Cinta pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi. -Sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain.

Ahli Falsafah
Memilih pengetahuan sebagai tujuan hidup. Berikhtiar mencari hakikat tentang sesuatu. Menaut sebab dan akibat. Mentafsir pengalaman manusia untuk memahami kebenaran mengenai diri dan dunia mereka. Memahami hubungan mereka dengan dunia dan orang lain. Mengabdikan diri kepada pengetahuan.

Terminologi(Istilah).
Pengertian yang berbeza-beza daripada ahli falsafah. Berkongsi persamaan, iaitu takrifan mereka berkisar kepada elemen-elemen. Tuhan, manusia, dan alam.

Pendapat tokoh
Socrates(469-399SM)
-ilmu pengetahuan merangkumi kebenaran.
-mengandungi metafizik, logik, retorik, etika, ekonomi, politik dan estetika.

Plato(427-347SM)
-ilmu pengetahuan yang membolehkan seseorang menuju ke arah pencapaian kebenaran semula jadi.

Al-Farabi(339-950SM)
- ilmu pengetahuan mengenai alam maujud(fizikal).

Descartes
- segala pengetahuan di mana Tuhan,alam dan manusia menjadi fokus pendidikan.

Praktikal
Berfikir secara bersungguh-sungguh, tidak terikat oleh tradisi. Antara ciri :
berfikir secara sistematik. berfikir secara radikal. berfikir secara sejagat.

Berfikir secara sistematik


Berfikir secara logik dan berurutan. Contoh: Kalau langit gelap,besar kemungkinan hujan akan turun. Jadi, jangan menyidai kain diluar rumah. Bila hujan turun, tidak ada siapa yang ada di dalam rumah untuk mengangkat masuk kain tersebut.

Berfikir secara radikal


Berfikir sehingga ke akarnya dan menyelesaikan masalah dengan penuh tanggungjawab. Contoh: Seorang guru Bahasa Melayu mendapati seorang anak muridnya kerap ponteng kelasnya. Dia bukan sahaja merujuk murid tersebut kepada guru disiplin, tetapi akan berjumpa dengan murid tersebut dan bertanyakan sebab dia berbuat demikian. Mungkin juga akan pergi ke rumah murid itu untuk melihat keadaan keluarganya. Sekiranya perlu, mungkin boleh rujuk masalah ini kepada JKM dan sebagainya.

Berfikir secara sejagat


Merangkumi keseluruhan aspek. Contoh: Sudah seminggu lampu jalan di hadapan rumah Ahmad tidak menyala. Sebelum dia melaporkan masalah ini kepada pihak berkenaan, dia meninjau terlebih dahulu keadaan lampu-lampu di kawasan perumahan itu, bagi memastikan tiada sebarang masalah yang sama. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan penghuni-penghuni di dalam kawasan perumahan itu.

Russel(1946)
Falsafah sebenarnya terletak di antara teologi(ilmu ketuhanan dan agama) dan sains(sains fizikal dan kemanusiaan).

TEOLOGI
(Ilmu Ketuhanan
dan agama)

FALSAFAH

SAINS
(Sains Fizikal
dan kemanusiaan)

Hubungan antara falsafah,teologi dan sains.


dari sudut Teologi falsafah mengandungi spekulasi tentang perkara-perkara yang belum nyata. dari sudut Sains falsafah menggunakan taakulan untuk membuktikan kebenaran yang terkandung. Falsafah dikatakan menggunakan spekulasi dan taakulan.

Schofield(1972) falsafah adalah satu


proses menyoal.

Falsafah boleh dianggap sebagai:


satu sistem idea yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti di mana kita berada. satu panduan hidup kerana isu-isu yang difokuskan adalah bersifat asas(ilmu,sumber ilmu, kewujudan manusia, kebaikan dan kecantikan).

Tokoh-tokoh Falsafah
ISLAM
Al-Khindi (akhir abad 8-850M) Al-Farabi (339-950M) Ibnu Sina (980-1036M) Al-Ghazali(1059-1650M) Ibnu Khaldun (1332-1406M)

TIMUR
Mo Tzu Lou Tzu Mensius Konfucious Mahatma Ghandi

BARAT
Cicero Socrates Phytagoras Plato Aristotle

Cabang-cabang Falsafah
Terbahagi kepada:
Metafizik(Ontologi).

Axiologi. Epistemologi. Logik.

Metafizik
Berasal drp istilah metaphysica. Dua perkara asas dlm metafizik ontologi atau hakikat kewujudan (manusia) dan kosmologi kewujudan yang alam jagat . Metaphysics atau things beyond the physical realm cabang falsafah tumpuan kpd persoalan mutakhir tidak dapat diselesaikan hanya dengan kaedah saintifik roh , keTuhanan , jiwa , tujuan mutakhir kehidupan manusia dan alam jagat ; konsep dan sebab-akibat ; konsep ruang-masa ; minda-jasad (mind body dualisme) Metafizik hujah tentang realiti kehidupan ; zat keTuhanan ; potensi manusia ; hubungan manusia dan alam ; manusia & Tuhannya dan manusia dgn manusia .

AKSIOLOGI Istilah pendidikan yang berasal drp didik menunjukkan bahawa pendidikan ialah bidang yang sarat nilai (value laden) . Merupakan cabang falsafah yang mempersoalkan tentang baik buruk, benar atau salah, cantik @ hodoh Etika dan moral tidak dipisahkan drp pendidikan (etika perguruan ; Falsafah Pendidikan Kebangsaan ; Pendidikan Moral ; Pendidikan Islam)

Matlamat guru mendidik selain penyampaian ilmu pengetahuan juga membentuk peribadi mulia dlm diri pelajar yang dididik . Ciri-ciri keindahan dalam pendidikan : Kebersihan Kesenian (suasana bilik darjah dan persekolahan sekolah ; keindahan peraturan ketika mengajar)

ETIKA
Lebih mengutamakan apa yang sepatutnya kita lakukan dan apa yang paling sesuai untuk kita lakukan Oleh itu, etika beri perhatian kpd kualiti dan moral dan tingkah laku manusia kerana mengkaji kebaikan seseorang, sesuatu masyarakat dan kehidupan.

Merujuk kepada kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling dan kehidupan.
Lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen

Dikategorikan kepada 3 bidang asas:

Meta ethics (kajian tentang konsep etika)


Normative ethics (kajian tentang bagaimana tentukan nilai etika Applied ethics (kajian tentang penggunaan nilai etika)

Epistemologi
Teori ilmu yang mengkaji ilmu dan kepercayaan. Asal dari perkataan Yunani, iaitu : -episteme = ilmu atau sains -logos = keterangan Fokus kepada penganalisan dan penghasilan ilmu dan tuntutan ilmu. Contoh soalan: Apa itu ilmu? Bagaimana kita tahu bahawa kita ketahui sesuatu?

Berteraskan kepada kebenaran.


Menurut Endang Saifuddin,1982

Aliran Teori Pengetahuan


Golongan yang mempersoalkan asal usul atau sumber ilmu pengetahuan. Golongan rasionalisme, empirisme dan kritisme. Golongan yang mempersoalkan hakikat pengetahuan manusia. - Golongan idealisme dan realisme

Tertumpu kepada cara untuk memperoleh ilmu dan kesahan cara mencari ilmu.
Sumber ilmu: Wahyu. Pengalaman pancaindera. Intuisi. Pandangan pakar bidang berkenaan. Logik. Kaedah saintifik.

Logik
Hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan jawapan yang diberi. Cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. Contoh soalan:
Apakah yang dimaksudkan dengan taakulan baik atau kurang baik? Bagaimanakah kita tentukan sama ada taakulan itu bersifat baik atau kurang baik?

Logik Induktif. Terbahagi kepada: Logik Induktif. Logik Deduktif. Butiran Khusus Penaakulan

Logik Deduktif. Kesimpulan Umum Contohcontoh yang relevan Butiran terhasil secara logik

Kesimpulan Umum

FALSAFAH

Satu sistem yang komprehensif mengenai fitrah manusia dan makna realiti dimana kita berada

PENDIDIKAN Satu panduan hidup Berasal daripada perkataan Latin, educare yang membawa maksud memelihara/ mengasuh

Selari dengan

Pandangan Dewey -pendidikan adlh satu proses yg bertujuan mempertingkatkan lagi ked. manusia.

Yusof Al-Qadrawi (1980) Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup termasuklah akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku

Kamus Pendidikan (1979)- pend. Adalah satu proses menyeluruh yg. bertujuan utk memperkembangkan kebolehan dan tingkah laku manusia. Ia juga salh satu proses sosial yg memberi peluang kpd. Individu utk memperoleh kemahiran sosial serta perkembangan peribadi. Di samping itu, ia dijalankan dalam suasana yang terpilih serta terkawal yang di institusikan dan dikenali sebagai sekolah.

Hassan Langgulung (1987)- Pend. Adalahkan proses mengubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu. Proses pemindahan berlaku dlm 3 cara: pengajaran, latihan, indoktrinasi.

Indoktrinasi = seseorang itu dapat meniru apa yang dilakukan oleh seseorang pengajaran = pemindahan pengetahuan drpd seorang individu kpd individu yang lain. Latihan = membiasakan diri lakukan sesuatu bg peroleh kemahiran

John Milton (1608-1674)

= =

Friedrich Froebel (1782-1852)

pendidikan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus, suci, dan mulia

Pendidikan yang lengkap dan sempurna membolehkan manusia bertindak secar adil, bertimbangrasa dlm segala bidang kerja dan pada setiap masa.

Confucius (551-479 BC)

Pendidikan adalah satu proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan bersopan santun, bertimbang rasa, ikhlas, hormat orang tua, sayangi orang muda serta taat dan cinta kpd pemerintah negara.

Robindrananth Tagore

Pend. merupakan proses yg bertujuan untuk lahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya mencapai pebagai aspek kehidupan termasuk fizikal, intelek, moral, rohani.setia berkhidmat dengan masyarakat dan negara.

TOKOH-TOKOH ISLAM

Al-Ghazali (1058-1111 C.E

Pend. adalah satu proses yang merangkumi aspekaspek seperti intelek, latihan jasmani, pembentukan akhlak, berani, hormat menghormati

Mohd Qatb

Pendidikan adalah satu proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Tujuannya untuk memperkembangkan potensi intelek, fizikal, emosi, rohani, individu ketahap kesempurnaan

Berpendapat proses pendidikan adalah penyatuan semua ilmu pengetahuan dibawah al-quran yang menjadi teras pend. Ia memainkan peranan kearah wujudny a keseimbangan antarapotensi fizikal, intelek, rohani dan manusia.

Penempatan sosial

Pembentukan budaya

Fungsi pendidikan

Proses sosiolisasi

Integrasi sosial

manusia bersifat lebih bersepadu akibat pengajaran nilai budaya dan normanorma tertentu. Ini merupakan fungsi yang amat penting khususnya dalam masa masyarakat pelbagai budaya

pencapaian di sekolah dinilai berasaskan pencapaian akademik.Secara unggul, kejayaan akedemik murid menjadi asas kepada kejayaan sosial pada masa depan

Beri murid peluang utk berinteraksi agar menjadi orang dewasa yg berfungsi

Wujudkan serta memupuk nilainilai budaya

FALSAFAH PENDIDIKAN

Akan membantu seseorang guru untuk memahami asas teoretikal berhubung dengan pend. khususnya proses P&P. Serterusnya akan mempengaruhi amalannya sebagai seorang guru Membantu guru untuk menilai apa yang di ajarkan seterusnya membantu memupuk jenis guru yang diidamkan serta jenis murid yang ingin dibentuk