Anda di halaman 1dari 48

Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau

"Community -Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Program ini diwujudkan sebagai program alternatif kepada perkhidmatan pemulihan di institusi yang diwujudkan oleh Kerajaan atau Organisasi Bukan Kerajaan (NGO).

Ia merupakan satu kaedah dalam pembangunan

komuniti untuk golongan orang kurang upaya (OKU) menjalani pemulihan dalam keluarga dan masyarakat sendiri di mana memberi peluang kepada OKU menjalani pemulihan, mengecapi peluang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat.

Di Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah

terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksanaan program ini.

Program ini memerlukan penyertaan dan penglibatan

aktif OKU, ibu bapa/keluarga/penjaga dan masyarakat setempat dengan memaksimumkan penggunaan sumber tempatan yang sedia ada dalam komuniti.

PDK juga merupakan satu pendekatan pembangunan

ke arah sokongan dan kesedaran masyarakat dalam membantu OKU untuk mengecapi taraf hidup yang lebih selesa.

Program ini bukan sahaja cost-effective tetapi juga

dapat memberi liputan yang lebih luas kepada lebih ramai OKU.

Di samping itu, ianya juga dapat mengeratkan

hubungan keluarga di mana OKU tidak perlu dipisahkan dari keluarga dan masyarakat mereka semasa menjalani pemulihan.

Selain itu, ibu bapa/keluarga/penjaga dan masyarakat

dapat didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran berkaitan kaedah pemulihan.

Definisi, Konsep dan

Falsafah PDK

Satu kertas kerja bersama oleh WHO, ILO, UNICEF

dan UNESCO dalam tahun 2002 telah mendefinisikan Pemulihan dalam Komuniti (PDK) sebagai satu kaedah pembangunan komuniti untuk OKU di mana program pencegahan, pemulihan dan pembangunan boleh dilaksanakan dengan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat supaya dapat mengecapi peluang sama rata serta diintegrasikan dalam masyarakat (CBR, 2003) dan "A strategy within community development for the rehabilitation, equalization of opportunities and social integration of all people with disabilities" oleh United Nations.

Ia merupakan satu strategi dalam pembangunan

masyarakat umum untuk pemulihan, penyamaan peluang dan penyertaan sosial semua OKU. Prinsip utama yang berkaitan dengan PDK adalah kesaksamaan, keadilan sosial, perpaduan, integrasi dan maruah.

Einar Helander Swedish PhD and M.D.,

Internationally Recognized Expert on CBR mendefinisikan "CBR is a strategy for enhancing the quality of life of disabled people by improving service delivery, by providing more equitable opportunities and by promoting and protecting their human rights".

Pemulihan adalah semua langkah-langkah yang

bertujuan untuk mengurangkan kesan ketidakupayaan untuk individu, membolehkan diri mereka untuk mencapai kemerdekaan, integrasi sosial, kualiti kehidupan dan diri yang lebih baikaktualisasi.

Pemulihan tidak lagi boleh dilihat sebagai produk

yang akan diketepikan malah aspek pemulihan perlu diwujudkan sebagai satu proses di mana semua peserta yang terlibat secara aktif dan bersama.

Pendekatan baru yang menekankan penglibatan lebih

aktif Ibu bapa, keluarga dan komuniti tempatan terhadap usaha mencegah dan memulihkan OKU khususnya pada peringkat tempatan dalam konteks struktur perkhidmatan dan rancangan pembangunan yang sedia ada.

1.

Mendekatkan perkhidmatan pemulihan dan intervensi awal untuk OKU di peringkat komuniti tempatan 2. Memastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial OKU dalam keluarga dan komuniti 3. Mengurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang menyebabkan OKU disisihkan daripada keluarga dan komunitI

4.

Menyediakan peluang untuk OKU membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka 5. Membantu untuk mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan OKU

Konsep PDK juga merupakan 'One Stop Centre''

sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri. Melalui PDK 'One Stop Centre'', perkhidmatan kepada OKU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan ibu bapa dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian.

Peranan PDK sebagai 'One Stop Centre''adalah :

Pusat Intervensi Awal OKU.


Pusat Sumber maklumat OKU. Pusat Rujukan OKU.

Pusat Pendaftaran OKU.


Pusat Advokasi

Falsafah PDK mengutamakan penglibatan masyarakat

secara menyeluruh; ibu bapa, adik beradik, sanak saudara, komuniti tempatan dan tenaga kerja tempatan serta khidmat pelbagai disiplin digunakan secara optimum.

Objektif utama PDK adalah untuk peningkatan kualiti

hidup OKU / orang-orang yang terpinggir:


1.

Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan OKU. 2. Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan pemulihan OKU.

3.

Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. 4. Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan. 5. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU

1.

Proses pemulihan dilakukan dalam komuniti tempatan 2. Ibu bapa dan ahli keluarga atau komuniti memainkan peranan penting 3. Menggunakan teknologi dan kos yang rendah 4. Kaedah dijalankan secara berpusat dan seliaan di rumah 5. Menggunakan sumber-sumber dalam komuniti yang sedia ada

Sejarah penubuhan PDK

di dalam dan luar negara

Berikutan Perang Dunia II, banyak negara mempunyai

sejumlah besar askar kurang upaya yang terselamat kecederaan serius disebabkan oleh kemajuan perubatan dan tidak mampu untuk mengintegrasikan ke dalam komuniti mereka kerana kemajuan dalam bantuan teknikal, peralatan dan teknologi bantuan.

Khusus yang baru, pemulihan, berkembang pesat dan

dalam dekad-dekad seterusnya menjadi subjek penyelidikan antarabangsa yang besar, pembangunan dan bantuan teknikal oleh kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa. Unit Pemulihan Bangsa-Bangsa Bersatu telah ditubuhkan pada tahun 1951 untuk memudahkan pemindahan ini kemajuan perubatan dan teknikal yang baru kepada negara-negara membangun

Aspek-aspek utama bantuan antarabangsa ini adalah

latihan pakar perubatan pemulihan dan juruteknik, sokongan untuk pembinaan pusat-pusat pemulihan berasaskan bandar besar dan pembangunan pendekatan pasukan profesional yang terdiri daripada doktor yang khusus untuk jururawat kepada psikologi kepada ahli terapi pekerjaan dan fizikal untuk juruteknik yangperkakas dipasang.

Menjelang akhir tahun 1960-an, ia menjadi jelas

bahawa pendekatan ini kepada negara-negara membangun telah menyebabkan perkhidmatan pemulihan minimum yang ditubuhkan di bandarbandar utama tetapi tidak mencapai sejumlah besar kanak-kanak kurang upaya dan orang dewasa yang tinggal di berjuta-juta kampung dan setinggan

Sebagai tindak balas, mesyuarat telah diadakan pada

tahun 1969 oleh Pemulihan Antarabangsa dan pada awal tahun 1970 oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Pertubuhan Buruh Antarabangsa dan lainlain kumpulan berkenaan untuk meneroka alternatif.

Pada tahun 1978, Pertubuhan Kesihatan Sedunia

(WHO), menghadapi cabaran yang serupa dalam meluaskan penjagaan kesihatan yang utama kepada negara-negara miskin, menerima pakai deklarasi Alma Alta, peralihan sokongan dari hospital dan institusi yang berpusat di bandar raya kepada masyarakat. Mengikut WHO, "pemulihan Komuniti berasaskan berkembang sebagai akibat semulajadi inisiatif ini."

Dalam tahun 1970-an dan sepanjang 1980-an dan

1990-an banyak projek perintis telah dilancarkan di negara-negara membangun di Afrika, Asia dan sebahagian kecilnya di Amerika Latin, di bawah naungan CBR, beberapa mengikuti manual dibangunkan oleh WHO,

"Latihan dalam masyarakatbagi orang-orang kurang

upaya, "lain yang disokong oleh ILO, UNESCO atau UNICEF, dengan masih orang lain yang dimulakan oleh NGO yang sudah bekerja dengan orang yang kurang upaya dalam projek-projek bantuan teknikal.
Sejarah terperinci dan penjelasan evolusi CBR,

"Prejudis dan Maruah: Suatu Pengenalan Pemulihan Dalam Komuniti Berasaskan," telah ditulis oleh pengarang utama WHO manual CBR, Einar Helander

Dua puluh tahun selepas diperkenalkan, perundingan

global untuk mengkaji keadaan CBR telah dipanggil oleh WHO dalam kerjasama dengan organisasi PBB, NGO, Pertubuhan Orang Kurang Upaya, yang dihoskan oleh Kerajaan Finland. Diadakan 25-28 Mei, 2003 di Helsinki, ia telah dihadiri oleh kira-kira 100 pengamal CBR yang dijemput dan penyelidik dari seluruh dunia.

Kertas tema untuk mesyuarat itu menyatakan bahawa:

Kerana semua masyarakat berbeza dalam keadaan sosio-ekonomi, rupa bumi, budaya dan sistem politik, tidak boleh menjadi salah satu model CBR untuk dunia; Fokus CBR telah berkembang daripada pemulihan perubatan terhadap pendekatan pelbagai sektor yang lebih menyeluruh seperti akses kepada penjagaan kesihatan, pendidikan, latihan vokasional, program penjanaan pendapatan dan penyertaan komuniti dan dimasukkan; CBR kini dilihat sebagai satu komponen penting dalam pembangunan masyarakat

Pada awal tahun 1960-an, usaha-usaha untuk

menubuhkan pusat-pusat pemulihan di negara-negara membangun telah bermula di pusat bandar, tetapi gagal untuk memberikan sokongan dan bantuan kepada orang kurang upaya di kawasan luar bandar di seluruh dunia.

Sambutan organisasi bantuan dunia untuk beralih

pembiayaan dari hospital bandar berasaskan kepada program masyarakat luar bandar. Projek perintis pertama CBR telah dilancarkan pada tahun 1970-an, dan kejayaan mereka yang berterusan telah membawa kepada program PDK yang diguna pakai di seluruh Afrika, Asia dan Amerika Selatan.

Salah satu kaedah pemulihan yang diterima pakai oleh

WHO dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ialah kaedah PDK berasaskan terjemahan asalnya Community Based Rehabilitation System (CBR). Kaedah PDK ini telah dipelopori oleh tiga pakar perubatan dan juga physiotherapist WHO yang terdiri daripada E. Helandar, P. Mendis dan G. Nelson yang telah menghasilkan sebuah manual yang pada peringkat drafnya setebal hampir 300 muka.

Sehubungan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah

terlibat secara langsung dalam penyediaan manual tersebut ini apabila pada tahun 1983 Malaysia telah diwakili oleh seorang Pegawai Kebajikan Masyarakat dan seorang Pegawai Perubatan untuk meneliti draf manual berkenaan dan seterusnya memberikan peluang menilai dan mengubahsuaikan manual berkenaan dan seterusnya memberikan peluang menilai dan mengubahsuaikanpelaksanaan kaedah ini di suatu Mesyuarat Kumpulan Pakar (Expert Group Meeting) anjuran WHO di Manila

Hasilnya ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan

kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu khususnya, menjalankan satu projek perintis PDK di Batu Rakit berasaskan hasil kajian ke atas profil OKU yang terdapat di Mukim Batu Rakit. Kajian itu dijalankan dengan kerjasama semua peringkat penduduk dan Jabatan Kerajaan di mukim tersebut dan melibatkan penduduk daripada sembilan (9) buah kampung sejumlah 17,149 orang. Hasil kajian menunjukkan sejumlah 275 OKU dikenal pasti dan merupakan 1.65% daripada penduduk mukim berkenaan.

Hasil daripada kajian tersebut telah meyakinkan

Jabatan untuk dengan ramainya melancarkan program PDK pada tahun 1984 oleh YB. Menteri Kebajikan Masyarakat ketika itu.

Pada peringkat awal pelancaran, Batu Rakit telah

dikenal pasti memandangkan mukim tersebut mempunyai faktor-faktor yang sesuai untuk kajian dan juga disebabkan insiden kurang upayaan yang ramai di Daerah Kuala Terengganu ketika itu.

PDK ketika di peringkat pelaksanaan awalnya hanya

melibatkan seramai 55 kes OKU kini telah meningkat perkembangannya dengan berlipat kali ganda dan melambangkan satu kaedah pemulihan OKU di negara ini

Program PDK boleh dilaksanakan dalam tiga kaedah

yang berteraskan kepada 3 Model:


1. PDK di Pusat (Centre Based) Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK

selama 4 jam sehari. i. Program pemulihan OKU dijalankan di pusat selama 4 jam sehari ii. OKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan

2. PDK di Rumah (Home Based)

i.

Program pemulihan dijalankan di rumah OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan ii. Pekerja PDK akan ke rumah OKU untuk menjalankan latihan pemulihan dan bertugas selama 4 jam sehari iii. Pelaksanaan PDK di rumah dapat dilaksanakan sekiranya lebih 15 OKU yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan atau masalah pengangkutan

3. PDK di Pusat dan di Rumah (Kombinasi)

OKU akan datang ke pusat PDK untuk menjalani

program pemulihan Centre-Home-Based (PDK Berpusat dan di rumah)


i.

Dijalankan di PDK selama 4 hari selama 4 jam sehari ii. Dalam seminggu satu hari selama 4 jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah OKU untuk melihat perkembangan mereka setelah menjalani program pemulihan

Untuk kelancaran pengurusan dan pentadbiran, PDK

melaksanakan beberapa aktiviti yang mampu untuk mempertingkatkan kemahiran OKU. i. Kemahiran motor kasar. ii. Kemahiran motor halus. iii. Perkembangan sosial. iv. Perkembangan bahasa. v. Pengurusan diri sendiri. vi. Pra-menulis, membaca, mengira dan melukis. vii. Kreativiti - permainan, rekreasi dan lain-lain. viii. Latihan Vokasional. ix. Terapi muzik

Terdapat 379 buah PDK di seluruh Malaysia yang

memberi manfaat kepada 9,514 OKU:


Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor WP Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sabah Sarawak WP Labuan JUMLAH Bil. PDK 4 23 18 34 36 7 34 19 59 40 38 29 21 16 1 379 Bil. OKU 89 916 334 919 1,046 104 1,045 361 1,167 761 670 565 636 623 24 9,514 Bil. Pekerja 12 112 55 134 168 18 132 53 213 138 111 102 87 93 5 1,479

Anda mungkin juga menyukai