Anda di halaman 1dari 4

Sub Page ini Saya buat untuk rekan2 yang ingin memperdalam Sholat Fardhu dengan meyakini dimana

Sholat merupakan sebuah Media (ritual) berkomunikasi antara Mahluk dengan Sang Pencipta Allah Swt. dan dikhususkan juga bagi rekan2 yang muala . Sehingga Sholat terdeskripsi tidak hanya dengan menbunyikan Surah atau pun !oa" akan tetapi dengan mengerti" meyakini" berkomunikasi memohon penuh dengan kekhusyukan kepada #uhan $M% Semoga posting ini dapat mengantarkan kita semua ke dalam &idho Allah Swt. dan lebih serta kurangnya saya mohonkan bimbingan bantuan dari saudara2 sekalian terimakasih. Maa bila sub page ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak sisipkan 'baca selanjutnya ( more tag) DOA IFTITAH *. A++AA,- A./A&- .A/00&AA 1A+ ,AM!- +0++AA,0 .A#S00&AA 1AS-/,AA2A++AA,0 /-.&A#A1 1AAS,00+AA. Allah Maha /esar" Maha Sempurna .ebesaran32ya. Segala Puji /agi Allah" Pujian $ang Sebanyak3/anyaknya. !an Maha Suci Allah Sepanjang Pagi !an Petang. 02200 1A44A,#- 1A4,0$A +0++A!500 FA#,A&AS SAMAA1AA#0 1A+ A&!,A ,A200FAM M-S+0MA1 1AMAA A2A M02A+ M-S$&0.002. .uhadapkan 1ajahku .epada 5at $ang #elah Menciptakan +angit !an /umi !engan Penuh .etulusan !an .epasrahan !an Aku /ukanlah #ermasuk 6rang36rang $ang Musyrik. 022A S,A+AA#00 1A2-S-.00 1AMA,$AA$A 1AMAMAA#00 +0++AA,0&A//0+ 8AA+AM002. Sesungguhnya Sahalatku" 0badahku" ,idupku !an Matiku Semuanya -ntuk Allah" Penguasa Alam Semesta. +AA S$A&00.A +A,-- 1A /0!5AA+0.A -M0&#- 1A A2A M02A+ M-S+0M002. #idak Ada Sekutu /agi32ya !an !engan !emikianlah Aku !iperintahkan !an Aku #ermasuk 6rang36rang 0slam.

2.

7.

9.

AL-FATIHAH
1.

/0SM0++AA,0& &A,MAA20& &A,00M. !engan 2ama Allah $ang Maha Pengasih +agi Maha Penyayang. A+ ,AM!- +0++AA,0 &A//0+ 8AA+AM002. Segala Puji /agi Allah" #uhan Semesta Alam. A&&A,MAA20& &A,00M. $ang Maha Pengasih +agi Maha Penyayang. MAA+0.0$A-M0!!002. Penguasa ,ari Pembalasan. 0$$AA.A 2A:/-!- 1A0$$AA.A 2AS#A:002-.

2.

3.

4.

5.

,anya .epada3Mu lah Aku Menyembah !an ,anya .epada3Mu lah Aku Memohon Pertolongan. 0,!02AS, S,0&AA#,A+ M-S#A;00M. #unjukilah .ami 4alan $ang +urus. S,0&AA#,A+ +A!5002A A2:AM#A 8A+A0,0M <,A0&0+ MA<,!,--/0 8A+A0,0M 1A+A!,!,AA++002. AAM002. $aitu 4alannya 6rang36rang $ang #elah .au /erikan 2ikmat" /ukan 4alannya 6rang36rang $ang .au Murkai !an /ukan Pula 4alannya 6rang3 6rang $ang Sesat.

6.

7.

R U K U S-/,AA2A &A//0$A+ 8A!500M0 1A /0,AM!0,. = 7 > Maha Suci #uhanku $ang Maha Agung !an !engan Memuji32ya. ITIDAL SAM0:A++AA,- +0MA2 ,AM0!A,. Semoga Allah Mendengar ( Menerima ) Pujian 6rang $ang Memuji32ya ( !an Membalasnya ). &A//A2AA +A.A+ ,AM!- M0+:-S SAMAA1A#0 1A M0+ 8-+A&!,0 1A M0+ 8-MAAS$0:#A M02 S$A0:02 /A:!-. 1ahai #uhan .ami ? ,anya -ntuk3Mu lah Segala Puji" Sepenuh +angit !an /umi !an Sepenuh /arang $ang .au .ehendaki Sesudahnya. SUJUD S-/,AA2A &A//0$A+ A8+AA 1A /0,AM!0,. = 7 > Maha Suci #uhanku $ang Maha #inggi !an !engan Memuji32ya. DUDUK DIANTARA DUA SUJUD &A//0<,F0&+00 1A&,AM200 1A4/-&200 1A&FA:200 1A&5-;200 1A,!0200 1A:AAF0200 1A:F- 8A2200. $a #uhanku ? Ampunilah Aku" .asihanilah Aku" @ukupkanlah ( .ekurangan )3.u" Angkatlah ( !erajat )3.u" /erilah Aku &eAki" /erilah Aku Petunjuk" /erilah Aku .esehatan !an Maa kanlah ( .esalahan )3.u. TASYAHUD AWAL *. A##A,0$$AA#-+ M-/AA&A.AA#-S, S,A+A1A#-#, #,A$$0/AA#+0++AA,. Segala .ehormatan" .eberkahan" &ahmat !an .ebaikan Adalah Milik Allah. ASSA+AAM8A+A0.A A$$-,A2 2A/0$$1A&A,MA#-++AA,0 1A/A&A.AA#-,. Semoga .eselamatan" &ahmat Allah !an /erkah32ya ( #etap #ercurahkan ) Atas Mu" 1ahai 2abi. ASSA+AAM- 8A+A02AA 1A 8A+AA 80/A!A!0++AA,0S, S,AA+0,002.

2.

7.

Semoga .eselamatan ( #etap #erlimpahkan ) Atas .ami !an Atas ,amba3,amba Allah $ang Saleh. 9. AS$,A!A++AA 0+AA,A 0++A++AA,. 1A AS$,A!A22A M-,AMMA!A& &AS--+-++AA,. Aku /ersaksi /ahwa #idak Ada #uhan Selain Allah. !an Aku /ersaksi /ahwa Muhammad Adalah -tusan Allah. A++AA,-MMA S,A++0 8A+AA SA$$0!02AA M-,AMMA!. 1ahai Allah ? +impahkanlah &ahmat .epada Penghulu .ami" 2abi Muhammad ?.

B.

TASYAHUD AKHIR *. A##A,0$$AA#-+ M-/AA&A.AA#-S, S,A+A1A#-#, #,A$$0/AA#+0++AA,. Segala .ehormatan" .eberkahan" &ahmat !an .ebaikan Adalah Milik Allah. ASSA+AAM8A+A0.A A$$-,A2 2A/0$$1A&A,MA#-++AA,0 1A/A&A.AA#-,. Semoga .eselamatan" &ahmat Allah !an /erkah32ya ( #etap #ercurahkan ) Atas Mu" 1ahai 2abi. ASSA+AAM- 8A+A02AA 1A 8A+AA 80/A!A!0++AA,0S, S,AA+0,002. Semoga .eselamatan ( #etap #erlimpahkan ) Atas .ami !an Atas ,amba3,amba Allah $ang Saleh. AS$,A!A++AA 0+AA,A 0++A++AA,. 1A AS$,A!A22A M-,AMMA!A& &AS--+-++AA,. Aku /ersaksi /ahwa #idak Ada #uhan Selain Allah. !an Aku /ersaksi /ahwa Muhammad Adalah -tusan Allah. A++AA,-MMA S,A++0 8A+AA SA$$0!02AA M-,AMMA! ( tasyahud awal ) 1A 8A+AA AA+0 SA$$0!02AA M-,AMMA!. 1ahai Allah ? +impahkanlah &ahmat .epada Penghulu .ami" 2abi Muhammad !an .epada .eluarga Penghulu .ami 2abi Muhammad. .AMAA S,A++A0#AA 8A+AA SA$$0!02AA 0/&AA,00M 1A 8A+AA AA+0 SA$$0!02AA 0/&AA,00M. Sebagaimana #elah %ngkau +impahkan &ahmat .epada Penghulu .ami" 2abi 0brahim !an .epada .eluarganya. 1A /AA&0. 8A+AA SA$$0!02AA M-,AMMA! 1A 8A+AA AA+0 SA$$0!02AA M-,AMMA!. !an +impahkanlah /erkah .epada Penghulu .ami" 2abi Muhammad !an .epada .eluarganya. .AMAA /AA&A.#A 8A+AA SA$$0!02AA 0/&AA,00M 1A 8A+AA AA+0 SA$$0!02AA 0/&AA,00M. Sebagaimana #elah %ngkau +impahkan /erkah .epada Penghulu .ami" 2abi 0brahim !an .epada .eluarganya. F0+ 8AA+AM002A 022A.A ,AM00!-MMA400!. $AA M-;A++0/A+ ;-+--/. #SA//0# ;A+/00 8A+AA !0020..

2.

7.

9.

B.

C.

D.

E.

F.

Sungguh !i Alam Semesta 0ni" %ngkau Maha #erpuji +agi Maha Mulia. 1ahai 5at $ang Menggerakkan ,ati. #etapkanlah ,atiku Pada Agama3 Mu.