Anda di halaman 1dari 14

No.

Kod : PSS 3107 BAHAGIAN A ( 20 markah )

Jawab semua soalan. 1. Prinsip moral atau tingkahlaku yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan disebut sebagai

(A) (B) (C) (D)

nilai etika kepercayaan undang-undang

2. Faktor faktor yang membentuk etika individu ialah

I. II. III. IV.

pengalaman hidup pengaruh keluarga pengaruh rakan sebaya nilai peribadi dan prinsip moral

(A) (B) (C) (D)

I dan II II dan III II, III dan IV I, II, III dan IV

No. Kod : PSS 3107

3. Golongan aliran pemikiran moral ini berpegang kepada kemunasabahan sesuatu perkara. Aliran pemikiran ini merujuk kepada Pemikiran

(A)

Emotivisme

(B)

Rasionalis

(C)

Intuisional

(D)

Naturalisme

4. Dalam peraturan masyarakat terdapat dua jenis kemoralan iaitu Kemoralan Relatif dan Kemoralan

(A)

Adat

(B)

Sosial

(C)

Peribadi

(D)

Reflektif

No. Kod : PSS 3107

5.

Dimensi moral seseorang individu merujuk kepada aspek

i. ii iii iv

perasaan perlakuan penaakulan penghormatan

(A) (B) (C) (D)

I , II dan IV II , III dan IV I, II dan III I, III dan IV

6. Asas insan bermoral dalam agama ini ialah Jalan Lapan Lapis Mulia. Agama ini merujuk kepada agama

(A) (B) (C) (D)

Hindu Islam Buddha Kristian

No. Kod : PSS 3107

7. Manakah antara mata pelajaran yang berikut boleh dilaksanakan untuk pemupukan nilai patriotik di sekolah rendah?

(A) (B) (C) (D)

Sains Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

8. Nilai alam sekitar dan hubungannya dengan manusia paling sesuai diajar di sekolah rendah dalam mata pelajaran

(A) (B) (C) (D)

Sains Pendidikan Seni Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani

9. Mata pelajaran ini dibina atas prinsip bahawa keindahan adalah sebahagian daripada ciptaan Tuhan.

Mata pelajaran ini merujuk kepada mata pelajaran (A) (B) (C) (D) Sains Pendidikan Seni Kajian Tempatan Pendidikan Jasmani

No. Kod : PSS 3107

10.

Kurikulum ini memupuk nilai-nilai murni masyarakat seperti kepentingan membuat penyataan jelas dan tepat, tekun, cekal, tidak membazir, bersifat sederhana dan bekerjasama. Ciri-ciri ini merujuk kepada kurikulum

(A) (B) (C) (D)

Sains Sejarah Matematik Pendidikan Jasmani

11.

Manakah antara berikut merupakan faktor-faktor yang melemahkan peranan akhlak dalam pendidikan

i ii iii iv

Dasar pembangunan yang masih bersifat dualis Tidak banyak pemimpin yang boleh dicontohi Ibubapa dan keluarga yang tidak mementingkan akhlak Dasar pendidikan yang berorientasikan kecemerlangan akademik

(A) (B) (C) (D)

I dan II I dan IV I, III dan IV I, II, III dan IV

No. Kod : PSS 3107

12.

Kurikulum ini telah diakui sebagai satu keperluan pendidikan bagi mengembangkan kewarganegaraan dan kesedaran sosial serta moral yang tinggi dalam kalangan pelajar.

Penyataan ini merujuk kepada kurikulum

(A) (B) (C) (D)

Sains dan Bahasa Sains dan Teknikal Sains dan Matematik Sains dan Sains Sosial

13.

Manakah antara teknik pengajaran yang berikut paling sesuai untuk memupuk nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan Moral Tahun 3?

(A) (B) (C) (D)

Bercerita Demonstrasi Sumbangsaran Simulasi / lakonan

No. Kod: PSS 3107

14.

Aktiviti kerja amal sesuai dilaksanakan sebagai satu cara pemupukan nilai murni dalam kurikulum melalui matapelajaran X. Matapelajaran X merujuk kepada

(A) (B) (C) (D)

Pendidikan Seni Pendidikan Bahasa Pendidikan Jasmani Pendidikan Islam dan Moral

15. Situasi pembelajaran ini mengambilkira kesediaan pelajar untuk mengikuti fenomena tertentu atau rangsangan melalui aktiviti bilik darjah,buku teks dan muzik.Penyataan ini merujuk kepada kategori domain afektif

(A) (B) (C) (D)

penilaian organisasi penerimaan tindak balas

No. Kod : PSS 3107

16.

Nilai ini biasanya merupakan komponen kognitif bagi sesuatu mata pelajaran. Penyataan ini merujuk kepada nilai

(A) (B) (C) (D)

sosial ekonomi intrinsik ekstrinsik

17.

X merujuk kepada penyertaan yang aktif bagi pihak pelajar dalam kategori domain afektif. X merujuk kepada kategori

(A) (B) (C) (D)

penilaian organisasi penerimaan tindak balas

No. Kod : PSS 3107

18.

Nilai budaya dalam kurikulum pendidikan meliputi semua yang berikut kecuali

(A) (B) (C) (D)

etika tradisi kepercayaan kemasyarakatan

19.

Matlamat Dasar ini adalah untuk mencapai kemajuan yang pesat dalam masa yang singkat, disamping memelihara nilai-nilai ketimuran. Penyataan ini merujuk kepada Dasar

(A) (B) (C) (D)

Sumber Manusia Pandang ke Timur Kebudayaan Kebangsaan Penerapan Nilai-nilai Islam

10

No. Kod : PSS 3107

20.

Manakah antara berikut merupakan objektif Dasar Kepimpinan Melalui Teladan ?

I ii iii iv

Menjunjung cita-cita Rukun Negara. Mengamalkan perilaku mulai kepimpinan. Menghayati nilai-nilai murni kepimpinan. Berpegang teguh kepada teras perkhidmatan cemerlang.

(A) (B) (C) (D)

I dan IV II dan IV II, III dan IV I, II III dan IV

11

No. Kod: PSS 3107

Angka Giliran : _____________

BAHAGIAN B ( 40 markah ) Jawab semua soalan

1.

Nyatakan lima peranan seorang guru dalam pembentukkan Insan Bermoral kepada pelajar.

i) ii) iii) iv) v)

________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

( 10 markah )

2.

Mengikut Krathwohl (1965), domain afektif lebih menekankan aspek tertentu supaya pelajar dapat mempamerkan kemahiran yang telah mereka pelajari.

a.

Nyatakan dua aspek yang diberi tumpuan dalam domain afektif.

i) ii)

_________________________________________________________ __________________________________________________________

12

( 4 markah ) No. Kod : PSS 3107 Angka Giliran : ________________

b.

Senaraikan tiga aspek nilai kewarganegaraan dalam domain afektif untuk pemupukan nilai patriotik dalam disiplin Pengajian Sosial.

i) ii) iii)

__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ( 6 markah )

3a.

Nyatakan empat teras Nilai Moral dalam kurikulum Pengajian Sosial.

i) ii) iii) iv)

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 4 markah )

3b.

Terangkan tiga nilai yang boleh diterapkan dalam Pengajian Sosial berkaitan Geografi.

i) ii) iii)

___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ( 6 markah )

13

No. Kod: PSS 3107

Angka Giliran : _______________

4a.

Senaraikan lima nilai peribadi dalam meningkatkan mutu perkhidmatan awam.

i) ii) iii) iv) v)

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

( 5 markah )

4b.

Nyatakan lima aspek meningkatkan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam.

i) ii) iii) iv) v)

_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

( 5 markah )

14

No. Kod : PSS 3107

Angka Giliran : _____________

Bahagian C (40 markah) Jawab mana-mana dua soalan sahaja Soalan 1 (1a.) Jelaskan peraturan peraturan masyarakat dalam pembentukan insan yang bermoral. ( 12 markah ) (1b.) Terangkan maksud Dimensi Moral.

( 8 markah ) Soalan 2 (2a.) Jelaskan Panduan Pengajaran Nilai oleh seseorang guru dalam kurikulum Pengajian Sosial. ( 12 markah ) (2b.) Terangkan empat cara untuk menjayakan bulan Ogos sebagai bulan patriotik di sekolah rendah. ( 8 markah) Soalan 3 3a.) Jelaskan objektif kempen Kepimpinan Melalui Teladan.

( 10 markah )

(3b.)

Terangkan faktor-faktor penghalang keberkesanan kempen Kepimpinan Melalui Teladan. ( 10 markah ) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

15