Anda di halaman 1dari 7

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

PENGENALAN Tiada guna kita menjadi Negara termaju di dunia ini sekalipun, jika rakyat di dalamnya tidak bersatu dan Negara sentiasa bergolak. Menyedari kepentingan perpaduan itulah maka kerajaan memperkenalkan gagasan 1 MALAYSIA. rinsip utama yang mendasari 1 MALAYSIA adalah kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar iaitu sikap saling hormat menghormati dan bersikap menerima di antara satu sama lain. Masyarakat majmuk di Malaysia perlu disatukan melalui !1 Malaysia". enyatuan budaya dan sosial yang berkurun lamanya diantara bangsa Melayu, #ina, India, $ada%an, &usun, Iban dan lain'lain telah melahirkan masyarakat Malaysia berbilang kaum yang hidup dalam harmoni. (ubungan kaum dipereratkan tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub'etnik dan kebudayaan. elbagai bangsa memba)a kepada kepelbagaian perayaan yang disambut setiap tahun. erayaan'perayaan dan akti*iti keagamaan besar seperti (ari +aya Aidil ,itri, (ari $eputeraan Nabi Muhammad S.A.-., A)al Muharram, &eepa*ali, Tahun .aru #ina, #hristmas, (ari /a)ai dan sebagainya disambut dengan meriahnya pada setiap tahun oleh semua rakyat Malaysia. Tetapi, adakah kenyataan ini benar0 .enarkah kita sudah 1ukup memahami dan mengenali kaum'kaum lain yang menjadi jiran kita untuk puluhan tahun ini0 .agaimanakah mereka menyambut perayaan mereka0 Setelah menerima arahan dan memahami kehendak soalan erkembangan ro2esionalisme

$eguruan (.3,4567 dalam melaksanakan tugasan 3pi1 ini, saya telah pun memilih perayaan &eepa*ali untuk menyempurnakan tugasan saya. $ebetulan perayaan yang paling hampir dengan tarikh perlaksanaan tugasan ini adalah perayaan &eepa*ali yang disambut oleh kaum India diseluruh dunia termasuk di Malaysia. Saya telah berbin1ang dengan rakan sepengajian dan kami bersetuju untuk mengkaji dan membuat liputan tentang &eepa*ali ini pada hari perayaan tersebut. &engan persetujuan seorang rakan yang berketurunan India dan beragama (indu, saya telah diberi peluang untuk membuat temuramah dan liputan. ada hari berlangsungnya perayaan saya mengenakan pakaian tradisi masyarakat India untuk merasai dan melalui sendiri suasana sambutan perayaan tersebut. +akaman gambar yang dirakam disimpan untuk tugasan akan datang.

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

JURNAL REFLEKTIF T1 A1 KAJIAN DOKUMEN &alam tugasan T1A1, kami perlu mengkaji sejarah atau latar belakang perayaan yang dipilih termasuk tujuan ianya disambut samada kerana agama, tradisi turun temurun, budaya dan lain' lain sebab. 8leh kerana saya telah memilih perayaan &eepa*ali, maka saya telahpun men1ari maklumat tentang persediaan sambutan &eepa*ali, pakaian tradisional yang sering dipakai oleh penganut (indu pada pagi hari &eepa*ali. $uih'muih dan juadah utama yang dihidangkan pada pagi &eepa*ali. Amalan'amalan yang diamalkan dan dilakukan pada sebelum, semasa dan selepas sambutan &eepa*ali. antang larang yang ada dan adakah masih lagi diamalkan. Setelah mengkaji dan memahami banyak maklumat yang diperolehi dari pelbagai bahan'bahan ba1aan yang dirujuk dari sumber bertulis dan sumber internet serta sumber lisan, saya dapat mengetahui se1ara ringkas sejarah kenapa sambutan perayaan &eepa*ali disambut oleh kaum India. .erdasarkan pengkajian yang telah saya lakukan, saya mula memahami konsep sambutan berdasarkan apa yang diperolehi melalui pen1arian maklumat tentang perayaan &eepa*ali. .aru saya sedari, selama ini betappa kurangnya pengetahuan saya tentang kaum India yang telah menjadi jiran saya sejak Merdeka dahulu. Saya juga ter2ikir yang mugkin saya juga kurang mengetahui sejarah perayaan agama dan kaum saya sendiri. 9adi, saya telah menanam a%am untuk men1ari lagi maklumat'maklumat seperti ini untuk mendapat lebih ke2ahaman tentang semua perayaan dan 1ara hidup semua kaum di Malaysia.. Setelah melengkapkan pen1arian saya mengenai maklumat tentang 2akta dan sejarah sambutan &eepa*ali serta menyiapkan tugasan yeng diberi tersebut dalam masa yang telah ditetapkan, saya telah pun menghantar tugasan pertama itu sebelum 1: &isember 4614.

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

JURNAL REFLEKTIF T1 A2 TEMUBUAL DAN RAKAMAN Tugasan seterusnya, saya diarahkan untuk menyediakan transkripsi dan rakaman perbualan antara saya bersama tiga orang responden yang berada dalam pengkelasan tiga generasi yang berlainan. engkelasan generasi yang dikehendaki adalah seperti berikut; $umpulan 1 ; mereka yang berumur :: tahun ke atas $umpulan 4 ; mereka yang berumur antara 4: tahun hingga <: tahun $umpulan 7 ; mereka yang berumur = tahun hingga 15 tahun

Individu yang ditemu ua! "!e# $aya% Kum&u!an 1

Nama ; Nadarajah A>L #heliah ?mur ; :5 tahun

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

Kum&u!an 2

Nama ; 3n1ik Thanges)aran AL alayil $umar ?mur ; <: Tahun. Kum&u!an '

Nama ; rasad A>L Sumaiyan ?mur ; 15 tahun

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

Temubual dibuat untuk mendapatkan beberapa maklumat tambahan dan bagaimana persediaan sebelum, semasa dan selepas sambutan &eepa*ali. Selain itu saya juga perlu tahu, amalan'amalan tradisi yang masih diamalkan dan adat'adat yang masih kekal dalam sambutan &eepa*ali. .eberapa input yang saya dapat dari temuramah dengan 7 generasi tersebut. &ari hasil temubual ini kita akan tahu peranan dan tanggungja)ab indi*idu dalam institusi kekeluargaan dan masyarakat. Antara halangan yang telah saya lalui ialah berdepan dengan situasi rasa malu oleh indi*idu yang ingin ditemubual. 8leh itu saya terpaksa men1ari indi*idu yang benar'benar sudi ditemubual. Antara input yang saya perolehi ialah, golongan tua lebih menitik beratkan amalan tradisi yang diamalkan nenek'moyang mereka, sebagai 1ontoh mandi minyak pada pagi &eepa*ali. .anyak amalan yang telah diamalkan sejak %aman nenek' moyang akan pupus ditelan %aman sekiranya ianya tidak diteruskan oleh golongan muda dan kanak'kanak. -alaupun golongan kanak'kanak hanya tahu pada kegembiraan sahaja semasa sambutan sahaja, golongan pertengahan atau golongan de)asa harus memainkan peranan terpenting sebagai model bagi memastikan adat dan amalan terus kekal menarik dan berharga untuk di)arisi olah generasi muda hari muka. Apa yang saya perolehi dari temubual dan rakaman yang dibuat, ia menimbulkan satu kesedaran untuk saya menjaga adat resam dan amalan tradisi saya sendiri yang tidak seharusnya pupus ditelan %aman begitu sahaja. Tanpa adat dan amalan tradisi, sesuatu bangsa yang )ujud seolah' olah tidak berpijak di bumi yang nyata. Tugasan kali ini pula telah dihantar sebelum 1: 9anuari 4617.

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

JURNAL REFLEKTIF T1 A' RAKAMAN (UA(ANA (AMBUTAN PERA)AAN .agi akti*iti ini saya perlu mengalami sendiri sambutan &eepa*ali yang telah saya pilih. Saya telah memilih seorang ka)an yang juga rakan setugas saya untuk membuat rakaman perayaan &eepa*ali. 9utaan terima kasih diu1apkan kepada 3n1ik Thanabalasingam A>L alaniappan serta keluarga beliau atas sambutan dan kesudian untuk saya menjayakan rakaman ini. +akaman ini menunjukkan suasana yang dirakamkan semasa perayaan meliputi pakaian, jenis juadah yang dihidangkan, amalan'amalan yang dilakukan pada pagi &eepa*ali. Sambutan suasana perayaan yang saya alami adalah sama dengan gambaran yang saya dapat daripada pemba1aan dan juga temubual. Sebagai seorang guru, penyediaan rakaman ini sedikit sebanyak membantu saya dalam pertingkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran saya di sekolah. (asilnya dapat dikongsikan bersama murid'murid saya di sekolah. +akaman ini mendedahkan lagi suasana sebenar sambutan perayaan &eepa*ali. Ia merupakan satu pengalaman baru kepada saya kerana sebelum ini belum pernah saya memerasai suasana kemeriahan sambutan &eepa*ali. Apabila dapat meraikan bersama, penyatuan pelbagai kaum dalam menjayakan semangat Satu Malaysia mampu terbentuk dengan jayanya. +akaman ini lebih sempurna jika dapat dihantar sepenuhnya tanpa ada had atau ruangan semasa proses penghantaran. Masalah tersebut bukanlah menjadi halangan besar kepada saya untuk berkongsi maklumat dan ilmu. Apa yang penting objekti2 kajian ter1apai dengan jayanya. Tugasan ini perlu dihantar sebelum atau pada 1 Ma1 4617.

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________

PERKEMBANGAN PROFESINALISME KEGURUAN (HBEF2803)

JURNAL REFLEKTIF T1 A* RUMU(AN KE(ELURU+AN erpaduan dan penyatuan antara kaum hanya akan dapat direalisasikan jika ada usaha yang murni dan berterusan oleh semua pihak untuk 1uba hidup sebagai satu komuniti dalam sebuah Negara yang aman dan bertoleransi. Ia boleh bermula dengan kita 1uba untuk meraikan perayaan kaum'kaum lain dan menyelami apa yang dirasai meraka ketika merayakan perayaan tersebut. $ita akan perolehi hasil yang sangat memberangsangkan jika menyelami sendiri suasana sesuatu perayaan tersebut. $alau dilihat kepada institusi'institusi pendidikan rendah sehingga ke menara gading, pen1ampuran sesame berlainan kaum telah lama )ujud, tetapi ia sekadar )ujud pada batas keperluan kepada usaha untuk melengkapkan sesuatu durasi proses pendidikan itu sahaja. Sejak puluhan tahun, kerajaan Negara ini telah 1uba me)ujudkan pelbagai program untuk kita merasai sendiri keadaan sesuatu kaum dengan bermatlamatkan semangat kenegaraan yang hebat akan )ujud seperti yang diperkatakan kini sebagai gagasan SAT? MALAYSIA. ?ntuk men1apai status Negara maju menjelang 4646, perpaduan antara kaum adalah amat penting untuk menjaminkan keharmonian dan keamanan Negara ini akan selaras dengan kemajuan yang dike1api. Negara kita terkenal sebagai negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Maka )ajarlah program'program murni seperti menyambut perayaan se1ara bersama seperti yang diamalkan di Malaysia pada masa kini akan terus menjadi pemangkin kepada perpaduan yang didambakan selama ini. &engan 1ara ini kita tidak )ujud perbe%aan dan rasa tidak senang apabila sesuatu kaum menyambut perayaan kaum masing' masing bila tiba masa sambutannya, selagi mereka turut menghormati keselesaan dan perasaan kaum'kaum lain. &engan menyertai atau melalui sendiri perayaan'perayaan yang ada di Malaysia, maka amalan %iarah men%iarahi dan hormat'menghormati antara satu sama lain akan terus kekal. Semua ini penting untuk memastikan negara kita yang kita 1intai ini, terus kekal aman dan makmur.

SITI MARINI BTE TAHIR, 78021204544001_______________________________________________________________________________________________ __________________________