Anda di halaman 1dari 7

ATHAILAH

------------------------------------BUKU PINTAR VIRTUALISASI -------------------------------------

- Publikasi Pribadi Athailah 2013 -

Pe !ertia Virtualisasi

| Athailah

Bab 1 Pe !ertia Virtualisasi

Saat i i sudah seri ! kita 'e de !ar kata atau istilah Virtualisasi di berba!ai hal 3a ! berkaita de !a Tek -l-!i I #-r'asi% Kita seri ! 'e de !ar Virtual St-ra!e atau rua ! 4e 3i'4a a Ser9er: da 9irtual: Virtual Ph-t- Albu' u tuk istilah 9irtual% Nah setelah A da 4e 3i'4a a #-t- se;ara 9irtual: Virtual St-re atau kedai<t-k- 9irtual: Virtual ba 3ak la!i 3a ! 'e !!u aka seri ! 'e !u;a4ka 'e de !ar atau bahka

de#i isi dari istilah 9irtualisasi i i=

Baik: 'e'a ! Pe ulis akui ba 3ak dia tara kita sudah sa !at akrab de !a istilah 9irtualisasi: bahka dala' 4er;aka4a sehari-hari kita: se4erti Aku 3i'4a 4h- eb--k ha4eku ke >--!le Ph- eb--k 3a ! teri te!rasi de !a >--!le "ri9e seba!ai Virtual St-ra!e 3a% "isi i ta 4a sadar kita 'e 3ebutka istilah 9irtual St-ra!e u tuk >--!le "ri9e% )adi ke'bali la!i ke 4er'asalah 3a ! 4e ulis sebutka di a?al: a4a itu 9irtualisasi%%%= Nah u tuk 'e'4erkuat state'e t de#i isi 9irtualisasi i i: Pe ulis aka 'e !uti4 4e'a4ara istilah i i dari bebera4a su'ber seba!ai berikut$ 0iki4edia @htt4$<<e %?iki4edia%-r!<?iki<VirtualiAati- B$ VirtualiAati- : i ;-'4uti !: re#ers the a;t -# ;reati ! a 9irtual @rather tha

ta 4a sadar kita telah 'e 3ebutka

L I

istilah i i: tahuka

A da aka

istilah i i

a;tualB 9ersi- -# s-'ethi !: i ;ludi ! but -t li'ited t- a 9irtual ;-'4uter


Buku Pi tar Virtualisasi |1

Pe !ertia Virtualisasi

| Athailah

hard?are 4lat#-r': -4erati ! s3ste' @CSB: st-ra!e de9i;e: -r ;-'4uter et?-rk res-ur;es%
)adi 'e urut 0iki4edia istilah 9irtualisasi dala' bida ! k-'4utasi 'eru*uk ke4ada ke!iata 'e'buat sesuatu 9ersi 9irtual dari 3a ! sebelu' 3a aktual: ter'asuk istilah 3a ! tak terbatas u tuk 4lat#-r' 4era !kat keras k-'4uter @7-'4uter Hard?areB: Siste' C4erasi @CSB: 4era !kat 4e 3i'4a a @St-ra!eB: atau su'berda3a *ari !a k-'4uter @Net?-rk Resaur;esB% Ri'a Hida3ati @htt4$<<il'uk-'4uter%-r!<2013<0/<0(<k- se4-9irtualisasi<B$ &e urut Ka'us Besar Bahasa I d- esia: 9irtual berarti @se;araB

seda !ka 'e *adi

akhira

isasi 'e 3ataka

'ak a 'elakuka : 4r-ses: usaha: atau

ke!iata % Berarti 9irtualisasi adalah 4r-ses 'e 3ataka atau 'e'buat sesuatu 3ata% Seda !ka dala' il'u k-'4uter: 9irtualisasi bisa diartika seba!ai 4e'buata suatu be tuk si'ulasi dari sesuatu 3a ! asal 3a bersi#at #isik: 'isal 3a siste' -4erasi: 4era !kat 4e 3i'4a a data atau su'ber da3a *ari !a % "e#i isi lai karakteristik #isik dari su'ber da3a k-'4uter dari ba!ai'a a ;ara siste' lai : a4likasi atau 4e !!u a beri teraksi de !a -4erasi: sebuah a4likasi: atau 4eralata su'ber da3a tersebut% Hal i i 4e 3i'4a a terlihat ber#u !si ter'asuk 'e'buat sebuah su'ber da3a tu !!al @se4erti ser9er: sebuah siste' seba!ai bebera4a su'ber da3a l-!ikalD atau da4at *u!a ter'asuk de#i isi u tuk 'e'buat bebera4a su'ber da3a #isik @se4erti bebera4a 4eralata 4e 3i'4a a atau ser9erB terlihat seba!ai satu su'ber da3a l-!ikal%%
Setelah 'elihat dua buah su'ber 3a ! Pe ulis kuti4 di atas: 'aka da4at Pe ulis si'4ulka bah?a 9irtualisasi adalah 4r-ses atau ke!iata 3a ! 'e'buat hal-hal 3a ! sebelu' 3a 3ata da 'e'butuhka 4era !kat 3a ! *u!a 3ata 'e *adi |2

3a adalah sebuah tek ik u tuk 'e 3e'bu 3ika

L I

3ata:

Buku Pi tar Virtualisasi

Pe !ertia Virtualisasi

| Athailah
dirasaka : di ik'ati: da di'a #aatka

tidak

3ata: 3a%

a'u

da4at

keberadaa

"ala' istilah Siste' C4erasi 'isal 3a% "i'a a sebelu' 3a A da aka 'e'erluka se4era !kat k-'4uter atau la4t-4 u tuk da4at 'e *ala ka C4erasi: *ika ada dua Siste' C4erasi: 'aka A da 'e'butuhka k-'4uter% 'e *ala ka Na'u de !a berba!ai siste' -4erasi de !a sebuah Siste' dua 4era !kat

ada 3a tek -l-!i 9irtualisasi i i a da da4at sebuah 4era !kat k-'4uter sa*a%

)adi e#ek dari tek -l-!i i i A da bisa 'e ;-ba berba!ai siste' -4erasi 3a ! tersedia saat i i ta 4a harus 'e'beli 4era !kat k-'4uter ta'baha % &e 3e a !ka buka = $-B

1%1 &a #aat Virtualisasi


dari tek -l-!i i i= &asih berkaita de !a

Setelah A da 'e !etahui de#i isi dari istilah Virtualisasi: 'aka a4a 'a #aat

bebera4a 'a #aat Tek -l-!i Virtualisasi seba!ai berikut$ 1% Ke'udaha ta'baha D 2% "a4at 'elakuka si'ulasi sebuah *ari !a k-'4uter de !a bebera4a la3a a 3a ! disediaka D 3% He'at da3a listrikD (% He'at s4a;e atau rua ! u tuk ke4erlua k-'4uter la3a a @Ser9erBD ,% &e'udahka 4r-duksi% 8% "a lai -lai % si'ulasi sebuah siste' baru sebelu' di4asa !ka ke siste' 'e ;-ba berba!ai Siste' C4erasi ta 4a 4era !kat k-'4uter

de#i isi sebelu' 3a: 'aka kita da4at 'e !etahui

L I

Buku Pi tar Virtualisasi

|3

Pe !ertia Virtualisasi

| Athailah

1%2 Kele'aha Virtualisasi


Selai 'a #aat 3a ! sudah Pe ulis sebutka di atas: 9irtualisasi ada *u!a bebera4a kele'aha : dia tara 3a adalah seba!ai berikut$ 1% &e'butuhka 2% &e'butuhka a ti 3aD 3% &e'butuhka Pr-ses-r Khusus 3a ! sudah 'e duku ! tek -l-!i

9irtualisasi: 3aitu I tel-VT 'au4u A&"-9D *u'lah &e'-r3 3a ! lebih besar dari biasa 3a: kare a diba!i de !a CS 3a ! dii stall di Virtual *u'lah 'e'-ri i i aka

ka4asitas Harddisk 3a ! lebih besar: kare a ka4asitas

Hardisk 3a ! ada aka diba!i de !a CS 3a ! dii stall di Virtual a tiD (% U tuk 4era !kat k-'4uter u'u' atau 3a ! 'urah: 'e *ala ka Virtualisasi da4at 'e'4er4e dek u'ur 4era !kat% Na'u aka 'e *ala ka la3a a 9irtualisasi%

ter*adi di 4era !kat 3a ! telah diserti#ikasi u tuk da4at

1%3 )e is-*e is Virtualisasi


"ari se!i 'et-de 'e *ala ka 'e *adi ti!a *e is: 3aitu$ 3a: tek -l-!i 9irtualisasi i i da4at diba!i

L I

la3ala

hal i i tidak

1%3%1 Para Virtualisasi


Pera !kat keras tidak disi'ulasika teta4i >uest CS ber*ala dala' d-'ai disesuaika u tuk da4at ber*ala % 3a se diri se-lah--lah dala' siste' 3a ! berbeda% "ala' hal i i >uest CS 4erlu

1%3%2 Virtualisasi Sebaha!ia


Tidak se'ua as4ek li !ku !a disi'ulasika : tidak se'ua 4era !kat-lu ak da4at

Buku Pi tar Virtualisasi

|(

Pe !ertia Virtualisasi

| Athailah
u tuk da4at ber*ala dala'

la !su ! ber*ala : bebera4a 4erlu disesuaika li !ku !a 9irtual i i%

1%3%3 +ull Virtualisasi


Ha'4ir 'e 3eru4ai 'esi 4erlu diubah% asli da 'a'4u 'e *ala ka 4era !kat lu ak ta 4a

1%( Istilah-istilah dala' Virtualisasi


"ala' du ia atau li !ku !a Virtualisasi ada bebera4a istilah atau

*ar!- -*ar!- khusus 3a ! harus A da ketahui: hal i i u tuk 'e'buat A da tidak terlihat -- ketika berdiskusi de !a -ra ! lai te ta ! 9irtualisasi% Istilah-istilah tersebut a tara lai seba!ai berikut$

Istilah >uest CS

T
$

L I

&aksud 3a

Adalah Siste' C4erasi 3a ! di*ala ka di atas sebuah siste' 9irtualisasi% "isebut seba!ai >uest CS atau CS ta'u: kare a terlihat se4erti 'e u'4a ! 4ada CS uta'a atau H-st%

H-st CS

Adalah Siste' C4erasi uta'a te'4at la3a a Virtualisasi di*ala ka %

H34er9is-r

Adalah a4likasi k-'4uter 3a ! dibuat u tuk 'e'- it-r da 'e *ala ka 9irtualisasi: sehi !!a >uest CS 3a !

Buku Pi tar Virtualisasi

|,

Pe !ertia Virtualisasi

| Athailah

dii stall di 9irtualisasi tersebut da4at la !su ! 'e !akses 4era !kat keras di H-st CS% 1'ulat-r $ Adalah a4likasi k-'4uter 3a ! dibuat u tuk 'e ! e'ulasi ka k-'4uter di*ala ka % +u !si sa'a ha'4ir sehi !!a li !ku !a >uest CS baru da4at 3a ! seaka -aka sebuah 4era !kat keras

H34er9is-r: a'u ;ara ker*a berbeda% I'a!e CS $ Adalah #ile utuh sebuah >uest CS 3a ! di i stall di li !ku !a Virtual: di'a a #ile tersebut da4at di sali da di4erba 3ak se4erti #ile lai 4ada u'u' 3a% +ile i i berisi sebuah k-'4uter 3a ! sudah ada CS se;ara utuh% Virtual &a a!er $ Adalah a4likasi k-'4uter 3a ! ber#u !si u tuk 'e !akses la3a a 9irtualisasi u tuk kebutuha ad'i istrasi% Biasa 3a a4likasi i i di!u aka 4ada li !ku !a 9irtualiasi 1 ter4rise se4erti di V&0are @si !le da 'ulti H-stB: H34er-V @'ulti H-stB: da 61N 7itri. @si !le da &ulti H-stB% Buku Pi tar Virtualisasi |8

L I

'iri4

de !a