Anda di halaman 1dari 5

MTE3110 Aljabar Linear

Peperiksaan PISMP Mei, 2012


Penyelesaian
Bahagian A
B
A
B
B
D
A
C
D
A
A

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

C
B
A
C
D
A
D
C
C
B

Bahagian B
1.

a)

1
2
3

2
5
-2

1
-1
-1

3
-4
5

R1
R2
-1/28R3

1
0
0

2
1
0

1
-3
1

3
-10
3

R1
-2R1+R2
-3R1+R3

1
0
0

2
1
-8

1
-3
-4

3
-10
-4

-R3+R1
3R3+R2
R3

1
0
0

2
1
0

0
0
1

0
-1
3

R1
R2
8R2+R3

1
0
0

2
1
0

1
-3
-28

3
-10
-84

-2R2+R1
R2
R3

1
0
0

0
1
0

0
0
1

2
-1
3

Penyelesaian: (x, y, z) = (2, -1, 3)

b)

i)

x3

ii)

Sebarang garislurus yang


menyentuh sebarang 2 titik
(0, k) dan (k,0).

iii)

Minimum di titik (1,3).


Nilai minimum = 2(2)+2(3) = 8.

1/5

Peperiksaan Mei 2012 MTE3110 (Penyelesaian)

2.

a)

Dr. Ng Kok Fu (IPGKSAH)

(AB) (B-1 A-1) =


=
=
=

A (B B-1 ) A-1
A I A-1
A A-1
I

(B-1 A-1) (AB) =


=
=
=

B-1 (A-1 A) B
B-1 I B
B-1 B
I

Songsangan AB = B-1 A-1


jadi,
(AB)-1 = B-1 A-1

1
b)

Penentu matriks pekali A = |A| =

2 3

2
0
3 4

1
4

Pengembangan kofaktor pada baris 2,


|A| = -2

2 3
1
2
-1
4
4
3 4

= -2 (-4) (-2)
= 10
Oleh kerana |A| 0,
maka sistem ini mempunyai penyelesaian konsisten dan bitara.
Petua Cramer,
x

1
2 3
1
=
0
0
1
| A|
2 4
4
1
2
1
(-1)
2 4
10
4
=
5
=

3.

a)
b)

Vektor sifar dalam ruang R4 = (0, 0, 0, 0).


(q-3, p+q) = (0, 0)
q-3 = 0, p+q = 0
q = 3, p = -3

c)

4 2 + 2 2 = 20
u
1
Vektor unit =
=
(4 , 2)
|u |
20

|u| =

Jadi, vektor v = 10 (vektor unit)


= 10 [
=

1
(4 , 2) ]
20

10
(4 , 2)
20
2/5

Peperiksaan Mei 2012 MTE3110 (Penyelesaian)

4.

a)

Dr. Ng Kok Fu (IPGKSAH)

Selesaikan sistem homogen, Ak = 0


k1v1 + k2v2 + k3v3 = 0
Bentukkan matriks imbuhan bagi sistem ini dan turunkan sehingga matriks
eselon baris,
1
2
3

0
1
2

-2
0
1

0
0
0

R1
-2R1+R2
-3R1+R3

1
0
0

0
1
2

-2
4
7

0
0
0

R1
R2
2R2-R3

1
0
0

0
1
0

-2
4
1

0
0
0

Sistem ini hanya mempunyai penyelesaian remeh, k1 = k2 = k3= 0.


Oleh itu, v1 , v2 , v3 adalah tak bersandar linear.
b)

i.
ii.

Vektor-vektor v1 , v2 , v3 adalah tak bersandar linear.


Katakan b = (b1, b2, b3) sebarang vektor dalam R3.
Dari matriks eselon baris di atas,
jelas Ak = b mempunyai penyelesaian unik. Ini bermakna sebarang
vektor dalam R3 boleh ditulis sebagai linear kombinasi v1 , v2 , v3.
Maka, vektor-vektor v1 , v2 , v3 boleh menjana (merentang) R3.

Dengan dua syarat di atas dipenuhi, maka vektor-vektor v1 , v2 , v3 boleh


membentuk asas bagi R3.
Bahagian C
1.

a)

Bentukkan matriks dengan lajurnya 3 vektor yang diberi.


Kemudian turunkannya ke bentuk eselon baris.
1
-4
-2
1

1 3
-3 -8
-1 -2
2 7

R1
4R1+R2
2R1+R3
-R1+R4

1
0
0
0

1
1
1
1

3
4
4
4

R1
R2
-R2+R3
-R2+R4

1
0
0
0

1
1
0
0

Leading entry berada di lajur-1 dan lajur-2, bermakna vektor pertama dan
vektor kedua adalah tak bersandar linear.
Maka (1, -4, -2, 1) dan (1, -3, -1, 2) boleh membentuk satu asas bagi W.
Matra bagi W, dim(W) = bilangan vektor dalam asas = 2.

3/5

3
4
0
0

Peperiksaan Mei 2012 MTE3110 (Penyelesaian)

b)

Dr. Ng Kok Fu (IPGKSAH)

Biar x = bilangan cawan minuman diet X


y = bilangan cawan minuman diet Y
Bentukkan model pengaturcaraan linear:
Minimumkan kos C = 0.12x + 0.15y
tertakluk kepada kekangan-kekangan berikut
60x + 60y 300
12x + 6y 36
10x + 30y 90
x, y 0

Uji nilai C = 0.12x + 0.15y di bucu-bucu pada rantau kemungkinan:


di (0, 6), C = 0.90
di (1, 4), C = 0.72
di (3, 2), C = 0.66
di (9, 0), C = 1.08
C minimum di (3, 2).
Maka, 3 cawan X dan 2 cawan Y dapat memenuhi keperluan seharian dan
meminimumkan kos.
2.

a)

b)

i)

|A| = (a+e)d (b+f)c


= ad + ed bc fc
= (ad bc) + (ed fc)
= |B| + |C|

ii)

Oleh kerana A boleh disongsangkan, A-1 wujud di mana


A A-1 = In
|A A-1|= |In| = 1
|A| |A-1|= 1
Jadi, |A-1|= 1/|A|.

i)

Selesaikan
k1u + k2v = (k1 , 2k1 + k2 , 0) = (a, b, 0)
k1 = a,
k2 = b - 2a
Sistem ini mempunyai penyelesaian unik bagi sebarang a, b.
Oleh itu, sebarang vektor (a, b, 0) adalah gabungan linear vektor u dan v.

ii)

Biarkan v = (x, y) sebarang vektor yang berortogon dengan w.


Maka,
w.v = 0
(2, 4).(x, y) = 0
2x + 4y = 0
Biar x = t, maka y = -t/2.
v = (t, -t/2)
di mana t R

4/5

Peperiksaan Mei 2012 MTE3110 (Penyelesaian)

3.

a)

Dr. Ng Kok Fu (IPGKSAH)

Diberi H = Rent (v1, v2), maka sebarang vektor dalam H ialah gabungan linear
v1 dan v2.
Pertimbangkan sebarang dua vektor u dan w dalam H,
iaitu u = s1v1 + s2v2 dan w = t1v1 + t2v2
(i)

u + w = (s1 + t1)v1 + (s2 + t2)v2


u + w di dalam H
H tertutup di bawah penambahan vektor.

(ii)

biar c sebarang skalar,


cu = c (s1v1 + s2v2)
= cs1v1 + cs2v2
cu di dalam H
H tertutup di bawah pendaraban skalar.

(iii)

Vektor sifar, 0 = 0v1 + 0v2 H.

Maka, H ialah subruang bagi V.


b)

Dari rangkaian,

x 1 + x3
x1 + x2
x2
x2 x3 x4

= 20
= 80
= x3 + x4 atau
=0

Bentukkan matriks imbuhan dan turunkan sehingga eselon baris,


1
1
0

0
1
1

1
0
-1

0
0
-1

20
80
0

R1
-R1+R2
R3

1
0
0

0
1
1

1
-1
-1

0
0
-1

20
60
0

R1
R2
R2-R3

1
0
0

0
1
0

1
-1
0

0
0
1

20
60
60

Biar x3 = t, maka pola pengaliran umum ialah


x4 = 60
x3 = t
x2 = 60 + t
x1 = 20 t
Disebabkan pengaliran ialah bukan negatif,
20 t 0
=>
t 20
=>
x3 20
Maka, nilai terbesar bagi x3 ialah 20.

5/5