Anda di halaman 1dari 6

GARIS PANDUAN BAGI TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN, ELAUN MAKAN, ELAUN HARIAN DAN BAYARAN SEWA HOTEL

Asas perubahan kadar tuntutan, sebaranag potongan atau pertambahan kadar tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa tidak akan dimaklumkan. Penghantaran borang tuntutan hendaklah dibuat secara bulanan, iaitu !"!lum #$%" pada bulan berikutnya. Jika borang tuntutan tidak dapat dikemukakan pada tarikh yang ditetapkan maka, u&at tun'uk !"a" k!l!(atan perlu disertakan. Perkiraan jarak perjalanan perlu merujuk kepada kada& !"!na& seperti di dalam Google Maps.

ELAUN PERJALANAN KENDERAAN


Jarak perbatuan adalah merujuk kepada jarak pada Google Maps. Panduan :

!" Pergi ke lama #eb http:$$maps.google.com.my %" &lik pada Get 'irection (by car" )" *si ruangan A dan + A , nama tempat: dari mana + , nama tempat : ke mana -ontoh: A . Jalan -enderasari, &uala lumpur + . /ospital &uala 0umpur

1" &lik pada Get 'irection semula 2" Pilihan jalan akan dipaparkan

3eseorang pega#ai yang menggunakan kenderaan yang disediakan oleh &erajaan atau Penganjur semasa menjalankan tugas rasmi tidak la)ak menuntut 4laun Perjalanan &enderaan.

4laun Perbatuan :

Ja&ak *!&'alanan &a mi "a+i tia*,tia* atu "ulan 255 kilometer pertama 25! !,555 km !,55! !,655 km !,65! km dan seterusnya

A 65 72 22 25

K!la - !n.km/ B 0 D 75 25 12 22 12 15 25 15 )2 12 )2 )5

E 15 )2 )5 %2

Penentuan kelas adalah "!&+antun+ k!*ada kada& +a'i atau ukatan ilind!& (mengikut mana yang terendah" &elas dan sukatan silinder : K!l a A B 0 D E Ga'i 8idak kurang dari 9M %,)%).1! sebulan 8idak kurang dari 9M %,571.75 sebulan 8idak kurang dari 9M !,7!!.%: sebulan &urang dari 9M !,7!!.%: sebulan &urang dari 9M !,7!!.%: sebulan Sukatan Silind!& K!nd!&aan - 1 / !155 s.s ke atas !555 s.s ke atas 'i ba#ah !555 s.s 8idak kurang !62 s.s 'i ba#ah !62 s.s

Jika perjalanan melalui tol, maka laluan t2l *!&lu din)atakan pada kenyataan tuntutan dan disertakan dengan &! it a al atau alinan T2u3% 4 G2. Ta&ik% dan ma a perjalanan tugas rasmi$berkursus perlu dicatatkan. 8ugas rasmi di lua& (aktu *!'a"at, pada hari minggu dan cuti umum , Lampiran A perlu disertakan. 8ugas rasmi di lua& i"u *!'a"at , Lampiran P15 perlu disertakan.

ELAUN MAKAN
3eseorang pega#ai yang menjalankan tugas rasmi di luar *bu Pejabatnya bagi t!m*2% 56 'am atau l!"i% yang dikira mulai dari #aktu bertolak adalah layak menuntut 4laun Makan mengikut kadar seperti berikut :

G&!d ;tama$&has A dan ke atas ;tama$&has + dan - 2) dan 21 12 hingga 2% 1! hingga 11 !6 hingga 15 ! hingga !7

S!m!nan'un+ Mala) ia -RM/ !!2.55 !55.55 :2.55 75.55 12.55 15.55 )2.55

Sa"a%, La"uan dan Sa&a(ak -RM/ !72.55 !)5.55 !!2.55 :5.55 72.55 22.55 25.55

Catatan: Hilang Kelayakan Tuntutan Elaun Makan !. 4laun makan tidak "2l!% di"a)a& untuk masa bertugas yang melebihi ) bulan terus menerus termasuk hari kelepasan am dan mingguan.

%. 4laun makan tidak la)ak dituntut jika kemudahan makan disediakan oleh &erajaan atau Penganjur. 3ekiranya sebahagian daripada kemudahan makan disediakan, pega#ai hanya layak menuntut sebahagian makan yang tidak disediakan tertakluk kepada kadar seperti berikut : a" 3arapan pagi , %5< daripada 4laun Makan b" Makan tengah hari , 15 < daripada 4laun Makan c" Makan malam , 15< daripada 4laun Makan

ELAUN HARIAN
3eseorang pega#ai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu Pejabatnya bagi tempoh m!l!"i%i 7 'am t!ta*i ku&an+ da&i 56 'am adalah layak menuntut 4laun /arian. Perkiraannya adalah : = daripada 4laun Makan

BAYARAN SEWA HOTEL


3eseorang pega#ai yang menjalankan tugas rasmi di luar *bu Pejabatnya dan perlu menginap layak menuntut +ayaran 3e#a /otel di 2k2n+ d!n+an &! it tertakluk kepada had maksimumnya atau 4laun 0ojing mengikut kadar seperti berikut :

a" 3emenanjung Malaysia

G&!d ;tama$&has A dan ke atas ;tama$&has + dan - 2) dan 21 12 hingga 2% 1! hingga 11 %6 hingga 15 !6 hingga %7 ! hingga !7

S!(a H2t!l -Mak imum/ -RM/ 3ebenar (3tandard 3uite" 3ebenar (+ilik 3uperior" 3ebenar (+ilik +iasa" !:5.55 !75.55 !15.55 !)5.55 !%5.55

Elaun L2'in+ -RM/ :5.55 62.55 65.55 75.55 22.55 12.55 15.55 )2.55

b" 3abah, 0abuan dan 3ara#ak

G&!d ;tama$&has A dan ke atas ;tama$&has + dan - 2) dan 21 12 hingga 2% 1! hingga 11 %6 hingga 15 !6 hingga %7 ! hingga !7 Catatan :

S!(a H2t!l -Mak imum/ -RM/ 3ebenar (3tandard 3uite" 3ebenar (+ilik 3uperior" 3ebenar (+ilik +iasa" %55.55 !65.55 !75.55 !25.55 !15.55

Elaun L2'in+ -RM/ :2.55 :5.55 62.55 65.55 75.55 25.55 12.55 15.55

!. 8untutan +ayaran 3e#a /otel bagi pega#ai pega#ai hendaklah "!&*atutan dan muna a"a%.

%. +ayaran 3e#a /otel tidak "2l!% di"a)a& untuk masa bertugas yang melebihi ) bulan terus menerus termasuk hari kelepasan am dan mingguan.

). 3eseorang pega#ai layak menuntut bayaran perkhidmatan dan cukai perkhidmatan yang #ajib ke atas se#a hotel sebagai tambahan kepada maksimum kelayakannya.

1. 3eseorang pega#ai tidak la)ak menuntut +ayaran 3e#a /otel atau 4laun 0ojing jika tempat penginapan disediakan oleh pihak &erajaan atau Penganjur.

2. Jadual *&2+&am sepanjang tugas rasmi tersebut perlu disertakan.

KADAR ELAUN MAKAN, BAYARAN SEWA HOTEL DAN ELAUN LOJING SEMASA BERKURSUS - KE0UALI KURSUS PRA PERKHIDMATAN/ DI DALAM NEGERI
a" 3emenanjung Malaysia

G&!d ;tama$&has A dan ke atas atau >ang 3etara? ;tama$&has + dan - atau >ang 3etara? 2) dan 21 atau >ang 3etara? 12 hingga 2% atau >ang 3etara? 1! hingga 11 atau >ang 3etara? !6 hingga 15 atau >ang 3etara? ! hingga !7 atau >ang 3etara? b" 3abah, 0abuan dan 3ara#ak

Elaun Makan -RM/ @5.55 @5.55 65.55 75.55 12.55 15.55 )2.55

S!(a H2t!l -RM/ +ilik +iasa +ilik +iasa +ilik +iasa !12.55 !)5.55 :5.55 72.55

L2'in+ -RM/ :5.55 62.55 65.55 75.55 22.55 )2.55 )5.55

G&!d ;tama$&has A dan ke atas atau >ang 3etara? ;tama$&has + dan - atau >ang 3etara? 2) dan 21 atau >ang 3etara? 12 hingga 2% atau >ang 3etara? 1! hingga 11 atau >ang 3etara? !6 hingga 15 atau >ang 3etara? ! hingga !7 atau >ang 3etara?

Elaun Makan -RM/ !%5.55 !%5.55 @5.55 :5.55 72.55 22.55 25.55

S!(a H2t!l -RM/ +ilik +iasa +ilik +iasa +ilik +iasa !75.55 !15.55 !55.55 :5.55

L2'in+ -RM/ :2.55 :5.55 62.55 65.55 75.55 15.55 )2.55

Perjalanan pergi balik dari rumah kediaman ke tempat latihan !kali a%a'a. 3ekiranya tempat penginapan tidak disediakan atau tiada keperluan untuk bermalam, jumlah perjalanan pergi balik dari rumah kediaman ke Pusat Pengajian adalah !kali !%a&i tidak m!l!"i%i 8 %a&i.

Jadual *&2+&am sepanjang tempoh berkursus perlu dilampirkan bersama.