Anda di halaman 1dari 4

BAHASA MELAYU KOMUNIKASI 2

Objektif Kursus ini bertujun untuk membolehkan pelajar berkomunikasi dalam Bahasa Melayu secara betul dan berkesan dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal menggunakan aktiviti-aktiviti interaktif untuk meningkatkan kemahiran pelajar berkomunikasi, khususnya, dalam kemahiran lisan dan mendengar.

Hasil Pembelajaran i. ii. iii. iv. Mengenalpasti sistem bunyi, sistem ejaan rumi, kosa kata dan tatabahasa Melayu dalam ayat mudah Mendengar, memahami pertuturan dan bertutur dalam pelbagai situasi harian Menganalisis penggunaan teknik-teknik khusus berkomunikasi dalam perbualan formal atau tidak formal. Membina kemahiran pelajar mendapatkan maklumat, meminta dan memberi cadangan tentang tempat-tempat menarik di Malaysia.

Kandungan Sukatan Pembelajaran Bab Tajuk 1 Bunyi dan Sebutan i. Kandungan Vokal dan Diftong a) Bunyi Vokal b) Bunyi Diftong Konsonan dan Gugusan Konsonan a) Bunyi Konsonan b) Bunyi Gugusan Konsonan Nombor Sistem Nombor Mata Wang Malaysia Waktu Hari Bulan Tatabahasa Kata Keterangan Waktu

ii.

iii. a) a) b) c) d) e) f)

Saya, Kawan dan Keluarga

i. a) b) c) d) e) f) g) h)

Diri Saya Ucapan tegur Sapa Memperkenalkan Diri Tatabahasa Kata Nama Kata Ganti Nama Diri Pola Ayat Dasar Frasa Nama Pola Ayat Dasar 1 Frasa Nama + Frasa Nama

ii.

Saya dan Kawan Saya a) Anggota Badan b) Tatabahasa c) Kata Adjektif dan Rupa Paras d) Pola Ayat Dasar 2 Frasa Nama + Frasa Adjektif e) Kata Adjektif Bentuk Fizikal f) Perwatakan Kawan dan Keluarga Kawan Tatabahasa Kata Tanya Kata Tunjuk Keluarga Kata Kerja dalam Situasi Berkunjung

iii. a) b) c) d) e) f)

Persekitaran

i.

Aktiviti Seharian a) Aktiviti Seharian b) Tempat-tempat Penting di Sekitar Kampus c) Tatabahasa Kata Kerja d) Pola Ayat Dasar 3 Frasa Nama + Frasa Kerja Kata Sendi Nama e) Pola Ayat Dasar 4 Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Tempat Tinggal Saya Jenis-Jenis Rumah Perabot Mencari Rumah Sewa Tatabahasa

ii. a) b) c) d)

e) Kata Bantu f) Ruang dan Perabot Rumah iii. a) b) c) d) iv. a) b) c) d) e) f) g) h) i) Di Kafeteria Makanan dan Minuman Tatabahasa: Kata Adjektif Deria Rasa Makanan Kegiatan pada Waktu Lapang Berbelanja Barang Keperluan Harian Membeli Barang Keperluan Harian Buah-buahan Membeli Buah-buahan Sayur-sayuran Membeli Sayur-sayuran Warna-warna Asas Tatabahasa Kata Adjektif Deria Rasa

Situasi Perbualan

i. a) b) c) d) e) ii. a) b) c) d) e) iii. a) b) c) d) e) f)

Perbualan di Telefon Perbualan di Telefon Tatabahasa Kata Tanya dalam Ayat Kata Rujukan Hormat Ayat Lazim dalam Perbualan Telefon Perbualan di Kaunter Perbualan di Kaunter Tatabahasa Kata Hubung Kata Bantu Ayat Lazim Ketika di Kaunter Perbualan di Kedai dan Restoran Perbualan di Kedai Tatabahasa Kata Penguat Ayat-ayat Penting Ketika Membeli-belah Perbualan di Restoran Perbualan Lazim di Restoran

Percutian

i.

Tempat Menarik a) Mendapatkan Maklumat Tentang Perlancongan b) Tatabahasa c) Imbuhan MeNd) Meminta dan Memberi Cadangan untuk ke Tempat Menarik di Malaysia e) Ayat-ayat untuk Memberi, Menerima dan Menolak Cadangan Perjalanan a) Meminta dan Memberi Arahan Perjalanan b) Tatabahasa c) Kata Tanya dalam Perbualan d) Kata Arah e) Penanda Wacana untuk Memberi Arahan Perjalanan f) Meminta dan Memberi Arahan Perjalanan Inap Desa Program Inap Desa Memberi dan Meminta Maklumat Tentang Program Inap Desa c) Tatabahasa d) Kata Sifat e) Ayat Lazim dalam Perbualan Ringkas a) b)

ii.

iii.

Rujukan Utama a) Zarina Othman, Roosfa Hashim & Rusdi Abdullah. 2012. Modul Komunikasi Bahasa Melayu Antarabangsa, KPT. Penerbit UKM Press.