Anda di halaman 1dari 17

BAB I PENDAHULUAN 1.

1 Latar Belakang

1.2 Tujuan a. Kita lebih mengetahui tentang larangan-larangan pada waktu puasa puasa b. Mengetahui hal-hal apa saja yang baik di lakukan pada saat kita puasa c. Mengetahui pentingnya puasa bagi umat islam d. Mengetahui hai-hal yang membatalkan puasa

1.2 Manfaat
a. Puasa membantu menurunkan kadar kolesterol b. Mengatasi kecanduan kafein, rokok, nikotin, narkoba dan alkohol. c. Puasa dengan kontrol pada penderita diabetes membuat perubahan gaya hidup dan

pola makan sehingga akan memperbaiki kondisi mereka


d. Keadaan puasa ternyata dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh

NB: yang haji tujuan #en iri ya #ay.. $!angat%%

an !anfaatnya "ikin

BAB II PEMBAHA$AN 2.1 Pua#a 2.1.1 Pengertian Pua#a Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, baik yang dari lahir maupun yang batin, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan pelaksanaanya, maka Allah tidak mrmbutuhkan usahanya dalam meninggalkan makan dan minum. isunatkan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Barangsiapa yang sengaja berbuka dengan bersetubuh maka wajib atasnya !adha" dan kaffarah, adapun yang tidak sengaja maka tetang hukumnya ada perbedaan pedapat. Barang siapa yang lupa lalu makan atau minum di siang bulan #amadhan, maka hendaklah ia menyempirnakan puasanya, karena sesungguhnya saat itu Allah memberikan makan dan minum. $irman Allah yang mengisyaratkan tentang puasa dan waktunya

% ihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu& mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma"af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang 'elah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri"tikaf dalam mesjid. *tulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. emikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-+ya kepada manusia, supaya mereka bertakwa., (Al-Ba!oroh-./0) 2.1.2 &eni#'jeni# Pua#a Pua#a (aji" Berpuasa pada bulan #amadhan, merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ada dalam agama *slam. Kewajiban melaksanakannya tidak membutuhkan dalil, dan seorang yang mengingkarinya berarti telah keluar dari *slam, karena ia seperti sholat, yaitu ditetapkan dengan keharusan. an ketetapan itu diketahui baik oleh yang bodoh maupun oarang yang alim" dewasa maupun yang anakanak. Puasa mulai diwajibkan pada bulan 1ya"ban, tahun kedua 2ijriyah. Puasa merupakan fardhu 3ain" bagi setiap mukallaf, dan tak seorang pun dibolehkan berbuka, kecuali mempunyai sebab-sebab tertentu. Kita percaya bahwa puasa #amadhan adalah salah satu

rukun *slam, bahwa puasa itu diwajibkan dengan melihat hilal (ru"yatut hilal) dalam kondisi langit cerah, atau dengan menyempurnakan bulan sya"ban tiga puluh hari dalam keadaan berawan bulan ramadhan itu adalah penglihatan mata, dan bahwa apabila telah terlihat hilal di suatu negara maka negara-negara lainnya yang masih dalam satu wilayah bagian malam dengan negara tersebut wajib pula mengikuti ru"yah tersebut, demikian menurut pendapat ulama yang paling benar, dan bahwa para ahlul ilmi harus berusaha menyatukan umat ini dalam masalah ini sehingga berada dalam satu kalimat yang sama. Pua#a $unnah Puasa sunnah adalah puasa yang tiak wajib, namun apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. iantara puasa-puasa sunnat adalah - puasa enam hari di bulan 1yawal, puasa Arafah, puasa Asyura" (tanggal .4 Muharram) dan sehari sebelum atau sesudahnya, puasa ayyamul bidh, yakni tanggal .5,.6,.7 tiap bulan, puasa hari senin dan kamis, puasa sehari dan berbuka sehari (selang seling) bagi yang kuat melaksanakannya. ari *bnu Abbas, ia berkata, %Aku tidak pernah melihat +abi Muhammas 18', melaksanakan puasa pada suatu hari yang lebih diutamakan dari yang lainnya selain dari ini, yaitu hari Asyura dan bulan ini, yakni bulan #amadhan,, (Mu afa!"Alaih). isebutkan ddalam hadits Abu 9atadah Al-Anshari, bahwa #asulullah 18',- ditanya tentang puasa sehari dan berbuka sehari (selang seling), beliau menjawab,, itu adalah puasa saudaraku Daud setiap bulan beliau juga ditanya tentang puasa hari senin, beliau menjawab %itu adalah hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannyawahyu. Kemudian beliau bersabda,,puasa tiga hari setiap bulan dan Ramadhan hingga Ramadhan adalah puasa setahun. Beliau juga ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab," itu menghapuskan (dosa) tahun sebelum dan sesudahnya, beliau juga ditanya tentang puasa Asyura", beliau menjawab,, Itu menghapuskan (dosa) tahun sebelum dan sesudahnya, (2#.Muslim). Pua#a )ifarah Puasa kifarah mempunyai beberapa bentuk. hukum hukum tertentu. iantaranya adalah- puasa kifarah karena

salah membunuh, puasa kifarah karena sumpah dan na:ar. Bentuk-bentuk ini mempunyai

2.1.*

$yarat Pua#a 1yarat sah nya puasa adalah beragama islam, dan disertai niat, sebagai mana dalam

ibadah-ibadah lainnya. Maka bagi mereka yang bukan islam, puasanya tidak diterima, begitu juga kalau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya tanpa niat, menurut kesepakatan semua para ulama". *ni ditambah (dengan syarat-syarat lain), yaitu suci dari haid,nifas, tidak sakit dan tidak berada perjalanan, sebagaimana yang telah dijelaskan. I#la! Puasa tidak wajib ke atas orang kafir dengan makna di dunia ini dia tidak dituntut untuk berpuasa kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam *slam. 1elagimana dia tidak masuk islam maka dia tidak ada makna bagi puasanya dan tidak ada makna di dituntut untuk berpuasa.Adapun di akhirat, mereka akan disiksa kerana kekafirannya dan kerana dia meninggalkan cabang-cabang *slam. Taklif Maksud taklif ialah orang *slam itu telah berakal dan baligh. 1ekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini maka jatuhlah daripadanya sifat taklif. Apabila jatuh sifat taklif maka dia tidak dituntut sedikitpun melaksanakan tugas-tugas keagamaan. alilnya ialah hadis Ali r.a. bahawa +abi 1A8 bersabda -

+,-. /01 2345678 9:; <=>?. /01 @?A78 9:; <B,C0D. /01 EFG478 9: HIJI 9: E>,78 KLM
%Diangkat qalam (tulisan amalan) daripada tiga jenis manusia : daripada orang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak kanak sehingga dia bermimpi (baligh) dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal%. (Abu aud (6645) dan selainnya). 2.1.N $e"a"'#e"a" i"Olehkan "er"uka 1. 2A* dan +*$A1 - para ulama" sepakat bahwa bila seorang wanita haid dan nifas

puasanya tidak sah. 2. 1AK*' - seorang yang ditimpa suatu penyakit tidak boleh berpuasa, begitu pula jika akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah atau akan memperlambat kesembuhannya, karena sakit itu berbahaya, dan yang membahayakan itu diharamkan untuk melakukan ibadah bila menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri.

Kalau dirinya sangat lemah, bukan menjadi sebab dibolehkannya berbuka, selama kelemahan itu sudah biasa bagi dirinya, karena yang menjadi sebab diharuskan berbuka adalah sakit itu sendiri, bukan kelemahan, keletihan dan kelelahan. *. 8A+*'A 2AM*; <A+= 2AMP*# M>;A2*#KA+, dan 8A+*'A <A+= 1> A+= M>+<?1?*. >mpat Ma:hab- kalau wanita yang menyusui atau yang hamil khawatir pada dirinya atau pada anaknya, maka sah puasanya, namun boleh baginya untuk berbuka. 'etapi bila dia berbuka maka dia harus meng-!odha(menggantinya). +amun dalam persoalan fidyah (kifarah) mereka berbeda pendapat. Hanafi:'idak diwajibkan secara mutlak. Maliki - hanya diwajibkan bagi wanita yang menyusui, bukan yang hamil. Ha!"ali dan $yafiPi : setiap wanita yang hamil dan menyusui wajib membayar fidyah, bila hanya khawatir bagi anaknya saja, tetapi bila khawatir terhadap dirinya dan anaknya secara bersamaan, maka dia harus meng-!odho"(menggantinya), tanpa membayar fidyah. I!a!iyah - kalau wanita hamil yang saat kelahirannya sudah dekat dan membahayakan dirinya bila berpuasa, atau membahayakan anak yang sedang dosusuinya, maka dia harus berbuka dan tidak boleh berpuasa, karaena yang membahayakan itu diharamkan. Mereka bersepakat bahwa bagi wanita yang khawatir membahayakan anaknya harus meng-!odho" dan membayar fidyah satu mud. N. P>#@A;A+A+ <A+= 1>1?A* 1<A#A'-1<A#A' <A+= M>;AK?KA+ 12A;A' 9A12A#, 1>P>#'* <A+= '>;A2 *BA;>2KA+

*B*BA#AKA+ A;>2

1>'*AP MAC2AB, tetapi empat ma:hab menambahkan satu syarat lagi, yaitu - perjalanan itu harus berangkat sebelum terbitnya fajar, sampai menempuh jarak dibolehkannya melakukan shalat !ashar. +amun bila perjalanan itu berangkat setelah terbitnya fajar, maka diharamkan untuk berbuka, dan jika berbuka maka harus meng-!odho",tetapi tidak perlu membayar kifarah. 1ebagaimana dalam firman Allah &

RS Q RT UV W G. XT R9 YZ [ \ ]^ X_L RQ W` Ra R / R: > R ; YT R Gb c .Q _Z R 2 R Gd R 9Z R; R
%Dan sesiapa yang sakit atau dalam musa!ir maka (bolehlah ia berbuka, "emudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari hari yang lain%. (Al-Ba!arah - ./7)

e. A#A+=

'?A

#>+'A,

BA*K

;>;AK*

MA?P?+

8A+*'A,

<A+=

M>+ APA'KA+ K>1?;*'A+

A+ K>1?KA#A+, dia mendapatkan keringanan untuk

berbuka, hanya harus membayar fidyah setiap hari dengan memberikan makanan pada orang miskin. Begitu juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh sepanjang tahun. 2ukumnya ini disepakati oleh semua ulama" Ma:hab, kecuali Ha!"ali , ia berpendapat, bahwa lagi orang tua renta dan orang sakit tersebut, hanya disunnahkan untuk membayar fidyah, tidak diwajibkan memberikan makanan pada fakir miskin.

2.1.e Hal'Hal fang Me!"atalkan .. Makan dan minum dengan sengaja, karena keduanya dapat membatalkan puasa. bagi orang yang makan dan minum dengan sengaja maka wajib menggantinya. D. Bersetubuh dengan sengaja. *a membatalkan puasa dan bagi yang melakukan persetubuhan, wajib menggantinya dan bayar kifarah. Membaya kifarah adalah memerdekakan budak dan bila tidak mendapatkannya maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. an jika tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada enam puluh orang fafir miakin. 5. *stimma" yaitu mengeluarkan mani. *a merusak puasa menurut ulam" ma:hab secara sepakat, bila dilakukan dengan sengaja, bahkan keluar ma:dhipun dapat merusak puasa. 6. Muntah dengan sengaja, dapat merusak puasa. an !enurut I!!a!iyahg#yafiPi an

an !aliki- wajib menggantinya. 'etapi menurut 2anafi- orang yang muntah tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau muntahnya itu memenuhi mulut. 7. Berbekam (bercanduk) juga membatalkan puasa, begitulah menurut pendapat ha!"ali khususnya. Mereka berpendapat bahwa yang mecanduk dan yang dicanduk puasanya sama-sama batal. E. isuntik dengan caira. *a dapat membatalkan puasa. an bagi yang disuntik wajib

menggantinya, kalau menurut #ekelO!hOk I!a!iyah menambahkan dengan kewajiban membayar khifarah, kalau dia tidak betul-betul dalam keadaan kritis 0. ebu halus yang tebal (pekat) juga dapat merusak puasa. Begitulah menurut

I!a!iyah khususnya. Bila debu yang halus itu masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh

kita, seperti tepung dan semacamnya. *a dapat membatalkan puasa, karena ia lebih cepat masuk ke dalam tubuh kita dari pada suntikan, juga dari rokok yang bisa dihisap manusia. /. Bercelak juga dapat membatalkan puasa, begitulah menurut !aliki khususnya. engan syarat dia bercelak pada waktu siang, dan dia merasakan rasa celak itu sampai kerongkongan. F. Memutuskan (membatalkan) niat puasa. Kalau orang yang berpuasa berniat untuk berbuka, kemudian dia berbeekam (bercanduk), mak puasanya batal, menurut I!a!iyahgHa!"alig tetapi menurut !aiha"'!aiha" yang lain tidak batal 1j. Arang yang menyelam seluruh kepalanya ke dalam air bersama badannya atau tidak dengan badannya, ia dapat membatalkan puasanya, dan wajib menggantinya dan juga wajib membayar kifarah. 'etapi menurut !aiha"'!aiha" yang lain, hal ini tidak membatalkan puasa. 11. Arang yang sengaja melamakan dirinya berada dalam junub pada bulaan #amadhan sampai terbinya fajar, mak puasanya batal, dan ia harus menggantinya dan membayar kifarah. 'etapi Maiha"'!aiha" yang lain : puasanya tetap sah dan tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu, baik menggantinya maupun membayar fidyah. 12. Arang yang sengaja bohong kepada Allah dan #asulnya, kemudian berbicara dan menulis bahwa Allah dan #asulnya berkatra memerintahkan begini dan begitu, dan ai tahu bahwa ia berbohong dala ucapannya itu. 2.1.k $unnah'#unnah Pua#a 1unnah-sunnah dalam puasa ada banyak, diantaranya adalah .. ianjurkan ketika seseorang menghinanya atau mendorongnya, dibalas kejelekan dengan kebaikan dan mengatakan 31aya sedang berpuasa". 1ebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abu 2urairah radhiallahu"anhu sesungguhnya #asulullah sallallahu"alaihi wa sallam bersabda#$uasa adalah perisai, maka jangan berkata jorok dan (bertindak) bodoh. "alau ada seseorang mendorongnya atau menghinanya, maka katakan %&aya sedang puasa' dua kali. Dan demi jiwaku berada ditangan()a. &esungguhnya bau mulut orang

berpuasa lebih harum disisi *llah ta'la dibandingkan bau minyak misk. +eninggalkan makanan, minuman dan hawa na!sunya karena"u. $uasa untuk"u dan &aya yang akan memberikan balasannya. Dan kebaikan dilipat gandakan sepuluh kali.,R. -ukhori, ./01 dan +uslim, ..2..

D.

isunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk sahur, sebagaimana yang telah ada dalam shohehain dari hadits Anas bin Malik radhiallahu"anhu berkata, #asulullah sallallahu"alaihi wa sallam bersabda- #&ahurlah kamu semua, karena dalam sahur ada barokah. ,R. -ukhori, .034 dan +uslim, .502.

5.

isunnahkan mengakhirkan sahur sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari Anas dari Caid bin 'sabit radhiallahu"anhum berkata- #"ami sahur bersama (abi sallallahu'alaihi wa sallam kemudian berdiri untuk menunaikan shalat. &aya berkata: #-erapa (jarak) antara a6an dan sahur7 -aliau berkata: #&ekitar lima puluh ayat. ,R. -ukhori, .03..

6.

isunnahkan mensegerakan berbuka. Berdasarkan sabda beliau sallallahu"alaihi wa sallam- #8rang orang senantiasa dalam kebaikan selagi mensegerakan berbuba. ,R. -ukhori, no. .029 dan +uslim, no. .50/.

7.

isunnahkan berbuka dengan rutob, kalau tidak mendapatkan.

engan kurma. Kalau

tidak mendapatkan, maka dengan air. Berdasarkan hadits Anas radhiallahu"anhu berkata- #-iasanya Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam berbuka dengan rutob sebelum menunaikan shalat. "alau tidak mendapatkan, (berbuka) dengan kurma. "alau tidak mendapatkan, (berbuka) dengan meneguk air. ,R. *bu Dawud, no. 342:, ;irmi6i, :0: dan dihasankan di kitab %*l Irwa', 1<12. E. isunnahkan ketika berbuka mengucapkan seperti yang ada (dalam hadist). kuat. Berdasarkan perintah #asulullah sallallahu"alaihi wa sallam. (doa) GHIJKL MHNOKL PQR SQT UVW XYZ[ G\IKL ]^_`R Sabc dIef PNg SK G\IKL an yang

ada (dalam hadits) adalah membaca bismillah, hal itu wajib menurut pendapat yang an telah ada juga

%)a *llah, hanya kepada+u saya berpuasa dan dengan ri6ki+u saya berbuka. )a *llah, terimalah dari diriku sesungguhnya =ngkau adalah +aha +endengar dan +aha +engetahui. Dan (hadits) ini lemah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu >oyyim di kitab %?adul +a'ad, 3<2.. an telah ada juga (doa)j Lk i h l mn l o pT q^ jr ps l LP l Y lt lf l u j f^ jJ jK pL P p I iv lw p Lf l x jN ly i KL z l { l| l #;elah hilang rasa haus, dan terbasahi tenggorokan serta pahalanya tetap insya*llah. ,R. *bu Dawud, 3429. -aihaqi, 1<340 dan dihasankan di %irwa', 1<40. an telah ada (juga) hadits-hadits yang (menjelaskan) keutamaan doa bagi orang yang berpuasa, diantaranya.. ari Anas radhiallahu"anhu sesungghnya +abi sallallahu"alaihi wasallam bersabdagf 567 5 UZ\HYKL }Lfc ( ^`mONKL ~ef GmKL ~ef KLKL ~e - ^[ ]Le t .0F0 HKL U` UQmYKsL #;iga doa yang tidak akan ditolak, doa orang tua, doa orang berpuasa dan doa orang yang bepergian. ,R. -aihaqi, 4<412 dan dishohehkan *l -any di kitab *s &hohehah, .909 D. ari Abu ?mamah marfu"an (sampai kepada +abi sallallahu"alaihi wa sallam)( 6F. . zH^vKL Hg U` UQmYKsL gf D.EF/ ) NR }Lfc ( kmZve ^_` X Ve h #$ada setiap berbuka, *llah mempunyai (orang orang) yang akan dibebaskan (dari neraka). ,R. *hmad, 3.:0/ dan dishohehkan *l -any di shoheh *t ;argib, .<10.. 5. ari Abu 1aid Al-Khudri marfu"an( ~e IHKf X U` GIOW XK oTf - omWc U` UVJ - HIHKf X U` kmZve dKmJ[f cmY[ hL oT wmvOW #&esungguhnya *llah ;abaroka @a ta'ala (mempunyai) orang orang yang dibebaskan (dari neraka) pada setiap malam Ayakni di -ulan Ramadan dan bagi

setiap muslim (mempunyai) doa yang terkabulkan pada setiap hari (siang malam). ,R. -a66ar dan dishohehkan *l -any di shoheh ;irmi6i, .<10.. 2.1.l Pua#a fang Dilarang i antara puasa-puasa dilarang yang adalah - Puasa setahun penuh, puasa pada hari raya *ed, baik *dul $itri maupun *dul Adha, puasa pada hari-hari tasri! kecuali yang tidak menemukan hadyu, dan pada hari-hari haidh serta nifas bagi wanita 'entang larangan berpuasa pada kedua hari raya, ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan dari Abu ubaid, ia berkata,, Aku menghadiri *ed bersama ?mar bin Khaththab, ia berkata,, ua hari yang #asulullah 18' telah melarang berpuasa di dalamnya adalah pada hari berbuka kalian dari puasa (*dul $itri), dan pada hari kalian memakan (daging) dari korban kalian.,(Mu afa!"Alaih). 'entang larangan puasa pada hari-hari 'asri! kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadyu, ditunjukkan oleh riwayat dari Aisya dan *bnu ?mar, % 'idak dirukhshahkan untuk berpuasa pada hari-hari 'asri! kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadyu,,(2#.Bukhari). alam riwayat Muslim dari hadits mu"ad:ah, ia berkata,,Aku bertanya kepada Aisyah, aku katakan,, Kenapa wanita haidh harus bukan haruriyah, tapi aku bertanya,, *a menjawab, % sholat. 2.2 Haji 2.2.1 Pengertian Haji 2aji ialah sengaja pergi ke mekkah untuk melaksanakan ibadah - thawaf di ka"bah,sa"iy antara shafa dan marwah, wu!uf di Arafah dan melaksanakan semua manasik ,karena memenuhi perintah Allah,dan mengharapkan ridha- +ya. 2aji adalah ibadah yang telah dikenal dan untuk pelaksanaanya memerlukan hati(niat), anggota dan uang. 2al yang serupa ituhanya terdapat pada ibadah haji. Kaum muslimin yang berkesanggupan menunaikannya pada waktu yang ditentukan dan tempat yang ditentukan,berdasarkan perintah Allah dan untuk mengharapkan keridhaan-+ya. *badah haji dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah ,sambil menanggalkan kain yang berjahit mengganti puasa tapi tidak harus ulu kami mengalami demikian, lalu mengganti sholat, *a balik bertanya, % Apakah engkau haruriyah, Aku menjawab,, Aku kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintakan untuk mengganti

dan yang berupa perhiasan dan kemewahan serta diakhiri dengan thawaf berkeliling Baitullah (ka"bah). 2.2.2 Haji $e"elu! I#la! *badah 2aji merupakan bagian dari syari"at bagi umat umat terdahulu,sebelum islam, bahkan dapat dikatakan seumur dengan umat manusia.karena bangsa purbakala telah melaksanakan ibadah serupa itu sebagai upacara memuliakan pujaan mereka.orang-orang Mesir,<unani, @epang dan lain-lain pernah berkunjung ketempat-tempat suci menurut kepercayaan mereka.sebagaimana yang dinukilkan oleh Al Khatib Al syarbini, dalam Al Mughnil Muhtaj,bahwasanya orang yang pertama kali melaksanakan ibdah haji ialah +abi Adam as, dan ia melaksanakan haji selama empat puluh tahun dengan berjalan kaki dari *ndia.setelah selesai Adam as melakukan ibadah haji itu berkatalah malaikat jibril kepadanya - sesungguhnya para malaikat telah thawaf di Baitullah ini,tujuh ribu tahun sebelum engkau. 'iap-tiap umat mempunyai tatacara haji masing-masing menurut yang sesuai dengan anggapan masing-masing, untuk menyatakan kebesran tuhan mereka. 2al ini berjalan terus sampai pada suatu masa Allah memerintahkan +abi *brahim membangun Baitullah (ka"bah) diMakkah ,supaya manusia datang berkunjung untuk thawaf dan memuji nama Allah disitu. $irman Allah % an ketika *brahim dan *smail meninggikan asas #umah (Baitullah) itu, keduanya berkata - 'uhan kami 'erimalah ini dari kami. 1esungguhnya >ngkau Maha Mendengar dan Maha 'ahu., (9ur"an D - .D0) . 2.2.* (aktu haji an Menentukan maktunya *slam menetapkan bulan-bulan tertentu untuk mengerjakan haji, yaitu 1yawal, Culka"idah dan Culhijjah. Bulan 1tawal waktunya langsung sesudah #amadhan, mempunyai dua arti yang penting, menurut pandangan islam,yang kiaranya patut menjadi perhatian dan pertimbangan. Kepentingan itu timbul karena 1yawal merupakan kelanjutan dari suasana latihan jiwa dan pendidikan rohani, yang diperoleh setiap muslim dari karena mengerjakan mengerjakan ibadah puasa selama bulan #amadhan.syawal terhitung bulan-bulan pertama mengerjakan haji. 1yawal merupakan bulan suci (bulan perdamaian), yaitu Culkaidah,Culhijjah, dan Muharram. 9ur"an memberikan perhatian terhadap bulan-bulan haji sebagaimana kepada ibadah haji itu sendiri, juga terhadap bulan-bulan perdamaian(bulan suci).memberikan perhatian sama dengan pembersihan jiwa dari ke:aliman menentang angkara murka dan nafsu perang. iperingatkan perhatian dan minat kaum mukminin , bahwa bulan suci itu mendorong

kebaktian dan keluhuran serta menghindarkan dari dosa dan kejahatan dari pelanggaran hak dan melalaikan kewajiban. 2.2.N Huku! I"a ah Haji *badah haji adalah salah satu rukundari arkanul islam yang lima, yang difardhukan (diwajibkan) oleh Allah tiap atas orang muslim sekali seumur hidupnya. Barangsiapa mengingkari wajibnya , maka dia murtad, keluar dari agama Allah. $irman Allah dalam Al 9uran%Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup terhadap mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta,. (Ali *mran - F0). 2.2.e $yarat' #yarat (aji" Haji 1yarat syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut I#la! *badah haji dan umrah adalh ibadah islam, maka tidak ada wajib haji bagi orang yang tidak beragama islam dan orang murtad. Arang-orang non muslim tidah sah mengerjakan haji. Baligh Anak-anak yang belum sampai umur taklifi tidak wajib haji namun jika ia mengerjakan haji maka hajinya itu sah. Akan tetapi tidak gugur baginya kewajiban haji setelah ia baligh, sebagai syarat wajib haji. Berakal $ehat Arang-orang yang sakit gila atau sinting atau dungu tidah wajib haji.kalau merka melakukan haji maka haninya tidah sah Mer eka Arang yang masih berstatus budak tidak wajib haji.namun jika ia melaksanakan haji, sah hajinya. Akan tetapi kalau ia telah merdeka dan mampu ia wajib menunaikan ibadah haji itu. )e!a!huan Berbadan sehat atau bebas dari berbagai macam penyakit yang dapat menghalanginya untuk melaksnakan ibadah haji. 'idak lemah badan karena usia lanjut yang menyebabkan ia tidak mampu melakukan ibadah haji. Keamanan dalam perjalanan terjamin, sehingga tidak adanya ke khawatiran akan adanya gangguan terhadap orang-orang yang pergi haji.

Adanya kelebihan nafkah dari kebutuhan pokoknya yang cukup untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya hingga ia kembali dari haji. 'idak terdapat suatu halangan untuk pergi haji, misalnya tahanan tahanan (penjara), hukuman. ll Adanya kendaraan untuk mengangkut nya ketempat tujuannya, pergi dan pulangnya. Haji "agi here!huan Perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut harus ditambah lagi satu syarat yaitu disertai oleh suaminya atau mahramnya. 2.2.k Haji Untuk Mengganti nrang Lain Ada dua macam yakni Menggantikan haji orang yang telah mati Menggantikan haji untuk orang yang masih hidup engan syarat orang itu harus sudah haji untuk dirinya sendiri sebelum menghajikan orang lain. @adi tidak sah menghajikan orang lain apabila dia belum menghajikan dirinya sendiri. 2.2.l oukun Haji #ukun haji ada 6 yakni *hram 8ukuf di Arofah 'hawaf *fadhah 1ai antara 1hafa dan Marwahi

Apabila meninggalkan salah satu rukun haji maka hajinya tidak sah 2.2.l Tata para Haji .. *hram Pertama kali calon-calon haji hendaklah berniat mengerjakan haji semat-mat karena Allah. +iat itu disebut ihram. *a mempunyai dua semarak 1emarak yang lahir(dapat dilihat) dan membisu (tanpa ucapan), yaitu menanggalkan kain yang berjahit dan mengurung tubuh atau anggota badan.meninggalkan seluruh kemewahan sperti perhiasan,wangi-wangian, dan mencukur rambut atau mengguntingnya.juga meninggalkan seuruh yang dilarang Allah. 1emarak yang diucapkan dan didengar yaitu talbiah mengucapkan dengan suara nyaring.

'empat permulaan ihram, ihram itu mempunyai tempat-tempat khusus, melihat dari mana jamaah haji itu datang dalam perjalanan menuju mekkah. Penduduk setiap negara tahu sendiri tempat ihram mereka masing-masing. D. 'awaf Kehormatan (baru datang) 1ampai di mekkah(sebelum membuka kain ihram) calon haji langsung menuju masjidil haram untuk memberikan penghormatan kepada Allah,dengan mengerjakan tawaf 0 kali keliling ka"bah.tawaf itu dinamai tawaf !udum (tanda baru sampai) dan tahiyah (kehormatan). 5. 1a"i antara 1afa dan Marwah Bila calon haji selesai tawaf !udum dia keluar dari mekkah terus menuju kebukit safa. ari safa dia berlari-lari kecil menuju marawah.begitulah tujuh kali pulang balik, akhirnya berhenti di marwah. 6.'ahallul (melepaskan diri) dari *hram Para jamaah haji sudah 1a"i baik sekali tetap dalam ihram nya samapi berangkat ke arafat, apabila waktunya sudah dekat tetapi kalau kiranya waktunya masih lapang sebelum ke Arafah baik juga dia melepaskan diri dari ihram dengan mencukur rambut atau mengguntingnya. 7. 8u!uf di Arafah Bila calon haji melepaskan diri dari ihram, dia menetap di mekkah dan berada dalam keadaan halal (biasa) maka dihari kedelapan Culhijjah dia kembali ihram seperti dulu dan bersama-sama dengan seluruh jamaah haji menuju padang Arafah dan melalui Mina, dan dihari kesembilan Culhijjah telah berada di Arafah untuk melakukan wu!uf (berhentiberdiam diri) di Arafah. E. Berada di Mu:dalifah @amaah haji sesudah wu!uf di Arafah terus menuju mu:dalifah yang disebutkan dalam Al 9ur"an dengan nama %Masyaril haram %, dan pagi-pagi hari kesepuluh Culhijjah telah berada di Mina untuk menghadapi hari penyembelihan (!urban) yang disebut %<aumul +ahar,. 0.Melempar @umrah Melempar jumrah termasuk dalam tatacara yang wajib, tetapi bukanlah termasuk tatacara yang fardu dengan arti bila ditinggalkan dapat membatalkan ibadah haji.Melempar jumrah dihari kesepuluh Culhijjah itu wajib dan dihari-hari sesudahnya adalah sunat. /.'hawaf 8ada" (perpisahan)

Bila jamaah haji selesai melakukan ibadah haji dan sudah pula melakukan thawaf ifadhah dan telah bersedia untuk kembali ke negrinya,hendaklah menuju Baitullah untuk mengerjakan 8ada"(perpisahan). /. 2aji memiliki multi hikmah meliputi Aspek ekonomi - melalui ibadah haji umat islam dapat mengadakan hubungan dan kontak dagang dengan saudara-saudaranya sedunia yang saling menguntungkan. Aspek etika - melalui ibadah haji seorang muslim dapat ber:iarah kemakan +abi Muhammad 1A8, keluarga dan para sahabatnya sebagai manifesti pernyataan syukur kepada Allah dan berterima kasih atas jasa-jasa mereka yang sangat besar. Aspek kejiwaan - lingkungan ka"bah dan tempat-tempat suci lainnya mampu mendorong seseorang untuk segera mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang selama ini dilakukannya. 2.2.q Hal'hal yg haru# iherhatikan ketika "erihra! Menjalankan segala apa yg telah diwajibkan oleh Allah 1ubhanahu wa 'a"ala seperti shalat lima waktu dan kewajiban-kewajiban yg lainnya. Meninggalkan segala apa yg dilarang oleh Allah 1ubhanahu wa 'a"ala iantaranya& kesyirikan perkataan kotor kefasikan berdebat dgn kebatilan dan kemaksiatan lainnya. 'idak boleh mencabut rambut atau pun kuku namun tdk mengapa bila rontok atau terkelupas tanpa sengaja. 'idak boleh mengenakan wewangian baik pada tubuh ataupun kain ihram. an tidak mengapa ada bekas wewangian yang dikenakan sebelum melafa:hkan niat ihram. 'idak boleh berburu atau pun membantu orang yang berburu. 'idak boleh mencabut tanaman yang ada di tanah suci 'idak boleh meminang wanita menikah atau pun menikahkan. 'idak boleh menutup kepala dengan sesuatu yang menyentuh dan tidak mengapa untuk memakai payung berada di bawah pohon ataupun atap kendaraan. 'idak boleh memakai pakaian yang sisi-sisi melingkupi tubuh imamah celana dan lain sebagainya iperbolehkan untuk memakai sandal cincin kacamata walkman jam tangan sabuk dan tas yang digunakan untuk menyimpan uang data penting dan yang lainnya. iperbolehkan juga untuk mengganti kain yang dipakai atau mencuci sebagaimana pula diperbolehkan membasuh kepala dan anggota tubuh lainnya. 'idak boleh melewati mi!at dalam keadaan tidak mengenakan pakaian ihram.

Apabila larangan-larangan ihram tersebut dilanggar maka dikenakan dam degan menyembelih hewan kurban .