P. 1
Hukum Membedah Mayat Untuk Keperluan Pendidikan dan otopsi.docx

Hukum Membedah Mayat Untuk Keperluan Pendidikan dan otopsi.docx

|Views: 12|Likes:
Dipublikasikan oleh Annisaa Fitriani
islam
islam

More info:

Published by: Annisaa Fitriani on Nov 11, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

Hukum Membedah Mayat Untuk Keperluan Pendidikan dan otopsi

Salah satu yang mengganjal kami mengenai hal ini adalah hadits larangan mencincang dan
menghancurkan tulang mayat.
diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata:
ُ يُٛ سَ س َ ْبَ و
َ
ِ ْ ٓ
َ
ِ
َ
ٚ
ِ
ا ٜ
َ
ٛ
ْ
مَز
ِ
ث
ِ
ٗ
ِ
ز َ صب َ خ ٟ
ِ
ف
ُ
ٖب َ صْ ٚ
َ
أ ٍ خَ٠
ِ
شَ س ْ ٚ
َ
أ
ٍ
شْ ١ َ ج ٝ
َ
ٍ َ ػ ا ً ش١
ِ
ِ
َ
أ َ ش
َ
ِ
َ
أ ا
َ
ر
ِ
إ ٍُسٚ ٗ١ٍػ ا ٍٝص
ِ
ا َ ٓ١
ِ
ّ
ِ
ٍ ْ ْ
ُ
ّ
ْ
ٌا َ ٓ
ِ
ِ ُْٗ ؼ
َ ل
َ
ٚ اٚ
ُ
ض
ْ
غا ،
ِ
لب
ِ
ث َ شَفَ و ْ ٓ
َ
ِ اٛ
ُ
ٍ
ِ
ربَل ،
ِ
ا
ِ
ً١
ِ
جَ س ٟف ،
ِ
ا
ِ
ُْ سب
ِ
ث اٚ
ُ
ض
ْ
غا : َ يبَل
َ
ُ
ُ
ص ،ا ً شْ ١ َ خ ا
َ
ر
ِ
إ
َ
ٚ اً ذ١
ِ
ٌ
َ
ٚ اٛ
ُ
ٍ
ُ
ز
ْ
مَر َ ل
َ
ٚ اٛ
ُ
ٍ
ُ
ض ْ َّر َ ل
َ
ٚ اُٚ س
ِ
ذ
ْ
َُر َ ل
َ
ٚ اٛ
و
ٍ
ُ
َُر

ٍ
يب َ ص
ِ
خ
ِ
س َ ل
َ
ص ٝ
َ
ٌ
ِ
إ ْ ُُُٙ ػْ دبَف َ ٓ١
ِ
و
ِ
ش
ْ
ش
ُ
ّ
ْ
ٌا َ ٓ
ِ
ِ َ نَ ُٚ ذَ ػ َ ذ١
ِ
م
َ
ٌ -
ٍ
ي َ ل
ِ
خ ْ ٚ
َ
أ - ٝ
َ
ٌ
ِ
إ ْ ُُُٙ ػْ دا
َ
ُ
ُ
ص ْ ُُٙ
ْ
َٕ ػ َ ف
ُ
و
َ
ٚ ْ ُُٙ
ْ
ٕ
ِ
ِ ْ ًَج
ْ
لبَف َ نُٛثب َ ج َ َ
َ
أ ب
َ
ِ َ ُٓٙ
ُ
زَ٠
َ
أَف
ْ ُُٙ
ْ
َٕ ػ َ ف
ُ
و
َ
ٚ ْ ُُٙ
ْ
ٕ
ِ
ِ ْ ًَج
ْ
لبَف َ نُٛثب َ ج
َ
أ ْ ْ
ِ
إَف ،
ِ
َ َ لْ س
ِ
ْ
لا …
“Adalah Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam bila menetapkan seorang komandan
sebuah pasukan perang yang besar atau kecil, beliau berpesan kepadanya secara khusus
untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan berbuat baik kepada kaum muslimin
yang bersamanya, lalu beliau mengatakan: “Berperanglah dengan menyebut nama Allah, di
jalan Allah. Perangilah orang yang kafir terhadap Allah. Berperanglah, jangan kalian
melakukan ghulul (mencuri rampasan perang), jangan berkhianat, jangan mencincang
mayat, dan jangan pula membunuh anak-anak. Bila kamu berjumpa dengan musuhmu dari
kalangan musyrikin, maka ajaklah kepada tiga perkara. Mana yang mereka terima, maka
terimalah dari mereka dan jangan perangi mereka. Ajaklah mereka kepada Islam, kalau
mereka terima maka terimalah dan jangan perangi mereka…” (HR. Muslim)

Dari Jabir radhiallahu „anhu berkata,
جف حصبٕج ٟف ـ ٍُسٚ ٗ١ٍػ ا ٝ
ّ
ٍص ـ ا يٛسس غِ بٕ ْ جشخ :يبل ٗٔأ ـ ٕٗػ ا ٟضس ـ شثبج ٓػ شجمٌا ش١فَ ش ٍٝػ
ّ
ٟجٌٕا سٍ
,ٍُسٚ ٗ١ٍػ ا ٍٝص ـ ٟجٌٕا يبمف ،ٖش
ِ
ْى١ٌ ت٘زف ـ ا ً ٛضػ ٚأ ب
ً
لبس ـ ب
ً
ّظػ سب
ّ
ف َ حٌا طشخأف ،ٗؼِ بْٕ ٍْجٚ “ ّ ْإف ،بْ٘ شْىر ل
شجمٌا تٔبج ٟف َٗ سُ د ٓىٌٚ ،ب
ّ
ً١ َ ح ٖب٠إ ن
ِ
شْىو ب
ً
زّ١ِ ٖبّ٠إ نَ شْو ” بٕسإث دٚاد ٛثأٚ ٗجبِ ٓثاٚ هٌبِ ٖاٚس ش٠ذحٌا از٘ ح١حص د
“Aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam mengantar jenazah, beliau
duduk di pinggir kuburan dan kami pun juga demikian. Lalu seorang penggali kubur
mengeluarkan tulang (betis atau anggota) dan mematahkannya (menghancurkannya). Maka
nabi Shallallahu „alaihi wa Sallam bersabda, “Jangan kamu patahkan tulang itu. Kamu
patahkan meski sudah meninggal sama saja dengan kamu patahkan sewaktu masih hidup.
Benamkanlah di samping kuburan. (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud dengan isnad yang
shahih)

Berikut pembahasannya:
عٛضِٛ ْأشث ِٟلسلا ٌُبؼٌا خطثاشٌ ِٟلسلا ٟٙمفٌا غّجٌّا سٍجِ ساشل “ ٝرٌّٛا شضج ح٠ششر ”
“Ketetapan Majlis AL-Majma‟ Al-Fiqhiy Al-Islamiy lirabithil „alam Al-Islamiy mengenai
Pembedahan mayat”

٠ششر ٌٝإ ذػد ٟزٌا داسٚشضٌا ٍٝػ ءبٕث خِاشو نبٙزٔا حذْفِ ٍٝػ ٛثشر خحٍصِ ح٠ششزٌا بٙث ش١ص٠ ٟزٌاٚ ٝرٌّٛا شضج ح
؛ ذ١ٌّا ْبْٔلا
:ٟرأ٠ بِ ِٟلسلا ٌُبؼٌا خطثاشٌ غثبزٌا ٟٙمفٌا غّجٌّا سٍجِ سشل
“berdasarkan asas darurat yang mendorong untuk dilakukannya pembedahan mayat dimana
Mashalatnya lebih besar daripada mafasadat berupa penghinaan kehormatan manusia/si
mayit. Maka Majlis AL-Majma‟ Al-Fiqhiy Al-Islamiy lirabithil „alam Al-Islamiy
menetapkan:
:خ١ر٢ا ضاشغلا ذحل ٝرٌّٛا شضج ح٠ششر صٛج٠ :
ً
لٚأ
ا خّ٠شجٌا ٚأ دٌّٛا ةبجسأ خفشؼٌّ خ١ئبٕج ٜٛػد ٟف ك١محزٌا )أ حبفٌٛا ةبجسأ خفشؼِ ٟضبمٌا ًىش٠ بِذٕػ هٌرٚ خجىرشٌّ
.ةبجسلا ٖز٘ خفشؼٌّ ً١جٌْا ٛ٘ ح٠ششزٌا ْأ ٓ١جز٠ٚ
.ضاشِلا هٍزٌ خجسبٌّٕا دبجلؼٌاٚ خ١لاٌٛا دبطب١زحلا ٗئٛض ٍٝػ زخز١ٌ ح٠ششزٌا ٟػذزْر ٟزٌا ضاشِلا ِٓ كمحزٌا )ة
.تطٌا دب١ٍو ٟف يبحٌا ٛ٘ بّو ٍّٗؼرٚ تطٌا ُ١ٍؼر )ط
Pertama:
Bolehnya pembedahan mayat dengan salah satu tujuan berikut:
1.memastikan klaim kejahatan/tindak kriminal untuk mengetahui sebab kematian atau
mengetahui jenis tindak kriminal yang dilakukan ketika samar bagi hakim untuk
mengetahui sebab kematian serta jelaslah bahwa pembedahan adalah jalan untuk mengetahui
sebab tersebut.
2. Meneliti penyakit-penyakit yang memerlukan pembedahan untuk mengetahui tindakan
preventif atau pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut
3. Belajar dan mengajarkan ilmu kedokteran sebagaimana yang dilakukan di Fakultas
kedokteran [belajar anatomi]
:خ١ٌبزٌا دٛ١مٌا ٝػاشر ُ١ٍؼزٌا ضشٌُ ح٠ششزٌا ٟف :
ً
ب١ٔبص
لٚ ٗرِٛ ذؼث ٗزصسٚ هٌزث ْرأ٠ ْأ ٚأ ٗزضج ح٠ششزث ٗرِٛ ًجل ٛ٘ ْرأ ذل ْٛى٠ ْأ طشزش٠ ٍَٛؼِ صخشٌ خضجٌا ذٔبو ارإ )أ
ضج ح٠ششر ُٟجٕ٠ .حسٚشضٌا ذٕػ لإ َذٌا َٛصؼِ خ
.ٝرٌّٛا شضجث شجؼ٠ ل١و حسٚشضٌا سذل ٍٝػ ح٠ششزٌا ٟف شصزم٠ ْأ تج٠ )ة
.ْذجٛ٠ ٌُ ارإ لإ دبج١جطٌا ش١غ بٙح٠ششر ٌٝٛز٠ ْأ صٛج٠ ل ءبٌْٕا شضج )ط
Kedua:
Pada pembedahan untuk tujuan pendidikan hendaknya memperhatikan syarat-syarat berikut:
1. jika jasad tersebut sudah diketahui orangnya dipersyaratkan orang tersebut telah
mengizinkan] sebelum kematiannya atau ahli warisnya mengizinkan setelah kematiannya dan
tidak selayaknya membedah mayat yang darahnya “ma‟shum” [terjaga, misalnya seorang
muslim, kafir dzimmi, dll -pent] kecuali keadaan darurat
2. wajib membatasi pembedahan sesuai kadar darurat ketika membedah mayat
3. Jasad Wanita hanya boleh dibedah oleh wanita kecuali tidak ditemukan pembedah wanita
١ّج ٓفد ياٛحلا غ١ّج ٟف تج٠ :
ً
بضٌبص .خحششٌّا خضجٌا ءاضجأ غ
صبث ٓث ض٠ضؼٌا ذجػ خ١شٌا :ِٓ ًو ساشمٌا از٘ ٍٝػ غلٚ – ا ّٗحس - س١ئشٌا(
Ketiga:
Wajib -pada semua keadaan- menguburkan semua bagian-bagian jasad yang sudah dibedah.
Ketetapan ini Ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz Bin Baz rahimahullah sebagi ketua.
Sumber: http://www.saaid.net/tabeeb/15.htm#17

Kita perlu juga memperhatikan fatwa syaikh Muhammad Asy-Syinqiti rahimahullah
mengenai hal ini. Berikut ringkasan keterangan beliau setelah membawakan pendapat ulama
masa sekarang yang membolehkan dan mengharamkan mutlak, beliau berkata merajihkan:
ٞشظٔ ٟف حجشز٠ ٞزٌا – ا ذٕػ ٍُؼٌاٚ – : ٍٟ٠ بٌّ هٌرٚ ٌٍُّْا ْٚد شفبىٌا خضج ح٠ششر صاٛج ٛ٘
إ ٌٍُّْا خضج ٟف فشصزٌا صاٛج َذػ ًصلا ْل : لٚأ . بِٕٙ س١ٌ ح٠ششزٌاٚ بٙث ْٚرأٌّا خ١ػششٌا دٚذحٌا ٟف ل
ٌٍُّْا خِشح ُ١ظؼٌ ، ٓ١ٌٍّّْا شضج ٌٝإ بٕٙػ يٚذؼٌا صٛج٠ لف ، سبفىٌا شضجث ب٘ذس ٓىّ٠ ح٠ششزٌا ٌٝإ خجبحٌا ْأ : ب١ٔبص
. بز١ِ ٚأ ب١ح ا ذٕػ
شفبىٌا ْٚد ٌٍُّْبث بٙص١صخر ٓىّ٠ غٌّٕا خٌدأ ْأ : بضٌبص .
ْأ : بؼثاس بسب١ل ٗٔٛىث دٚدشِ ةٛصٌُّا ٓفىٌا زخل ذ١ٌّا شجمٌا شجٔ ٍٝػ ٗسب١مث بمٍطِ ح٠ششزٌا صاٛجث ٓ١ٍئبمٌا يلذزسا
قسبفٌا غِ …
Yang rajih menurut saya [syaikh Asy-Syinqiti] –wal „ilmu „indallah- adalah bolehnya
membedah mayat orang kafir bukan mayat seorang muslim. Karena pertimbangan berikut:
1.hukum asalnya tidak boleh melakukan tindakan yang macam-macam terhadap mayat
seorang muslim kecuali dalam batas-batas syariat yang diperbolehkan. Dan pembedahan
termasuk yang tidak dibolehkan.
2.kebutuhan untuk pembedahan bisa dipenuhi dengan mayat orang kafir dan tidak boleh
berpaling ke mayat seorang muslim karena muliannya derajat seorang muslim di sisi Allah
baik ketika hidup maupun mati.
3.dalil-dalil yang melarang [melarang mencincang dan menghacurkan tulang –pent] mungkin
merupakan takhsis/pengkhususan kepada muslim saja tidak pada orang kafir
4.Mereka yang berdalil bolehnya pembedahan secara mutlak mengqiyaskannya dengan
bolehnya membongkar kubur mayat untuk mengambil kain kafan yang dirampas, maka qiyas
ini tertolak karena merupakan “qiyas ma‟al faariq” [qiyas yang tidak sesuai –pent]
ِّٓ ُ٘ش١غٚ ءبجطلا ذ١مز٠ ْأ ُٟجٕ٠ ٓىٌٚ ، ٌٍُّْا ْٚد شفبىٌا خضج ح٠ششر صاٛجث يٛمٌا ٞشظٔ ٟف حجشز٠ ٗٔإف ٍٗو ازٌٙٚ
١ح ٗح٠ششزث شفبىٌبث ً١ضّزٌا صٛج٠ ل ٗٔإف ، ذٌاص ٝزّف ، خجبحٌبث ح٠ششزٌا خّّٙث َٛم٠ ٌٗاٚضث ًطث سزؼٌ صبج بِ ْل ، زئٕ
.ـ٘.ا. ٍُػأ ٌٝبؼر اٚ

Oleh karena itu yang rajih menurut pendapatku adalah pendapat yang membolehkan
pembedahan mayat orang kafir dan tidak boleh pada mayat orang muslim. Akan tetapi
selayaknya para dokter dan yang lainnya [pemedah mayat] membatasi kepentingan
pemedahan mayat sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh
mencincang maupun membedah mayat orang kafir ketika itu. Karena apa yang boleh karena
ada udzur maka tidak boleh ketika udzur tersebut hilang. Wallahu ta‟ala a‟lam.
Sumber: http://saaid.net/Doat/Zugail/74.htm

Kesimpulan:
-untuk keperluan pendidikan [belajar anatomi dan belajar otopsi] diusahakan menggunakan
mayat orang kafir
-mayat seorang muslim boleh dibedah jika ingin diketahui sebab kematiannya untuk otopsi
sebagai bukti di pengadilan.

‫بد اٌطت‬١ٍ‫ و‬ٟ‫ اٌحبي ف‬ٛ٘ ‫رؼٍّٗ وّب‬ٚ ‫ُ اٌطت‬١ٍ‫ط) رؼ‬ Pertama: Bolehnya pembedahan mayat dengan salah satu tujuan berikut: 1. Meneliti penyakit-penyakit yang memerlukan pembedahan untuk mengetahui tindakan preventif atau pengobatan yang tepat untuk penyakit tersebut 3.memastikan klaim kejahatan/tindak kriminal untuk mengetahui sebab kematian atau mengetahui jenis tindak kriminal yang dilakukan ketika samar bagi hakim untuk mengetahui sebab kematian serta jelaslah bahwa pembedahan adalah jalan untuk mengetahui sebab tersebut. Maka Majlis AL-Majma‟ Al-Fiqhiy Al-Islamiy lirabithil „alam Al-Islamiy menetapkan: :‫خ‬١‫ر‬٢‫ ألحذ األغشاض ا‬ٝ‫ر‬ٌّٛ‫ح جضش ا‬٠‫ص رشش‬ٛ‫ج‬٠ :ً‫ل‬ٚ‫أ‬ ‫فبح‬ٌٛ‫ ِؼشفخ أسجبة ا‬ٟ‫شىً اٌمبض‬٠ ‫رٌه ػٕذِب‬ٚ ‫ّخ اٌّشرىجخ‬٠‫ اٌجش‬ٚ‫د أ‬ٌّٛ‫خ ٌّؼشفخ أسجبة ا‬١‫ جٕبئ‬ٜٛ‫ دػ‬ٟ‫ك ف‬١‫أ) اٌزحم‬ .‫اٌؼَلجبد إٌّبسجخ ٌزٍه األِشاض‬ٚ ‫خ‬١‫ال‬ٌٛ‫بطبد ا‬١‫ئٗ الحز‬ٛ‫ ض‬ٍٝ‫زخز ػ‬١ٌ ‫ح‬٠‫ اٌزشش‬ٟ‫ رْزذػ‬ٟ‫ة) اٌزحمك ِٓ األِشاض اٌز‬ . 2.Berikut pembahasannya: ”ٝ‫ر‬ٌّٛ‫ح جضش ا‬٠‫ع “رشش‬ٛ‫ض‬ِٛ ْ‫ ثشأ‬ِٟ‫ ٌشاثطخ اٌؼبٌُ اْلسَل‬ِٟ‫ اْلسَل‬ٟٙ‫لشاس ِجٍس اٌّجّغ اٌفم‬ “Ketetapan Majlis AL-Majma‟ Al-Fiqhiy Al-Islamiy lirabithil „alam Al-Islamiy mengenai Pembedahan mayat” ‫بن وشاِخ‬ٙ‫ ِفْذح أز‬ٍٝ‫ ػ‬ٛ‫ح ِصٍحخ رشث‬٠‫ب اٌزشش‬ٙ‫ش ث‬١‫ص‬٠ ٟ‫اٌز‬ٚ ٝ‫ر‬ٌّٛ‫ح جضش ا‬٠‫ رشش‬ٌٝ‫ دػذ إ‬ٟ‫ساد اٌز‬ٚ‫ اٌضش‬ٍٝ‫ثٕبء ػ‬ ‫ذ ؛‬١ٌّ‫اْلْٔبْ ا‬ :ٟ‫أر‬٠ ‫ ِب‬ِٟ‫ اٌزبثغ ٌشاثطخ اٌؼبٌُ اْلسَل‬ٟٙ‫لشس ِجٍس اٌّجّغ اٌفم‬ “berdasarkan asas darurat yang mendorong untuk dilakukannya pembedahan mayat dimana Mashalatnya lebih besar daripada mafasadat berupa penghinaan kehormatan manusia/si mayit. Belajar dan mengajarkan ilmu kedokteran sebagaimana yang dilakukan di Fakultas kedokteran [belajar anatomi] .‫ً ٌّؼشفخ ٘زٖ األسجبة‬١‫ اٌْج‬ٛ٘ ‫ح‬٠‫ٓ أْ اٌزشش‬١‫زج‬٠ٚ .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->