Anda di halaman 1dari 11

Menggunakan tata cara yang teratur dan terancang untuk:

Menganalisis keperluan. Menentukan spesifikasi. Membina dan menghasilkan bahan. Melaksanakan kaedah dan bahan. Menilai untuk menentukan keberkesanan.

Memilih aktiviti pembelajaran.


Menentukan urutan, kandungan, kaedah, media yang paling sesuai. Mencakupi komponen umum suatu set pengajaran serta prosedur yang akan digunakan untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

Cara dan format yang paling berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar. (Grabowski, 1991) Memberi tumpuan kepada:
Visual, urutan, medium dan tugasan pembelajaran

Meliputi latar belakang, pengalaman, kemahiran, pengetahuan sedia serta sikap pelajar yang memberi impak kepada pembelajaran.

REKABENTUK RB Sistem Pengajaran RB Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PEMBANGUNAN Teknologi Percetakan Teknologi Audiovisual Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

PENILAIAN Analisis Masalah Pengukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

DOMAIN TP 1994

PENGGUNAAN Penggunaan Media Difusi dan Inovasi Pelaksanaan Polisis dan Peraturan

PENGURUSAN Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Peng Sistem Penyampaian Pengurusan Maklumat
6

Domain pembinaan.
Proses menterjemahkan spesifikasi reka bentuk kepada bentuk produk. Proses mereka bentuk, membina, menggunakan dan menilai bahan bercetak, bahan APD, berasaskan komputer.

Menggunakan proses dan sumber untuk pembelajaran. Penggunaan media secara sistematik. Penyerapan inovasi Perlaksanaan. Institutianalisasi( penerimaan & pengekalan)

Kawalan ke atas teknologi instruksional menerusi perancangan, penyusunan, penyelarasan dan penyeliaan.

Meliputi: Pengurusan projek Pengurusan sumber Pengurusan sistem penyampaian Pengurusan maklumat

Proses menentukan kesesuaian dan keberkesanan pendidikan. Penilaian pencapaian pelajar Penilaian penggunaan media Penilaian reka bentuk dan bahan Penilaian program.

Menjadi asas dan struktur kepada teknologi instruksional. Menghasilkan pengajaran serta bahan yang sistematik dan berkesan. Dapat mewningkatkan prestasi kerja dan produktiviti.

Anda mungkin juga menyukai