Anda di halaman 1dari 32

MENEROKAI KONSEP TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENDIDIKAN

ISU-ISU UTAMA PENGGUNAAN TEKNOLOGI


i. ii. iii. menilai kepentingan teknologi dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. mengintegrasikan media pengajaran secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran, Menyedari tentang nilai dan batasan berbagai jenis sumber pembelajaran untuk tujuan pendidikan di samping berupaya memilih dan menggunakan sumber-sumber tersebut secara berkesan dan bersistem. Memahami isu-isu sosial, budaya, etika, perundangan dan kemanusiaan yang merangkumi penggunaan teknologi serta mengamalkannya dalam tugasan harian.

iv.

PENJELASAN KONSEP

Terdapat kekeliruan tentang konsep, bidang dan fungsi Teknologi Pendidikan.


Peralatan teknikal dan media sahaja?
melibatkan satu perancangan yang sistematik terhadap keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dalam usaha memaksimumkankeberkesanannya.

Ia memberi fokus kepada usaha memperkukuhkan lagi kemampuan dan kebolehan seseorang pelajar dalam usaha menguasai pengetahuan dan kemahiran.

MEMAHAMI KONSEP-KONSEP
KONSEP PENGAJARAN

KONSEP TEKNOLOGI

TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL

TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN

Konsep Teknologi
Galbraith (1967):
the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. Aplikasi pengetahuan saintifik dan pengetahuan lain secara sistematik ke dalam tugasan yang praktikal

Systematic Application bermaksud teknik yang digunakan harus ada kerangka reka bentuk untuk menghasilkan satu total system P & P.

Application of scientific knowledge bermaksud teknik harus menggunakan teori yang telah diuji dan didapati berjaya dan aplikasinya telah disahkan melalui ujikaji.

KONSEP TEKNOLOGI

TEKNOLOGI

PROSES

PRODUK

TEKNOLOGI SEBAGAI PRODUK: Sebarang peralatan yang digunakan bersama perisian sebagai hasil teknologi. Contoh: komputer, OHP

Teknologi sebagai proses:

meliputi aplikasi pengetahuan saintifik dan kaedah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Proses lebih penting daripada produk kerana teknologi bukanlah setakat penggunaan mesin atau alat sahaja, tetapi meliputi teknik penggunaan pengetahuan saintifik. Teknik lebih penting daripada produk kerana untuk menghasilkan produk memerlukan proses yang betul. Proses dalam konteks pendidikan bermaksud kita perlu menggunakan teknik atau kaedah yang betul untuk meningkatkan proses P & P.

Words of Caution
Technology is not a tool it is an art or science of how to use a tool for a purpose.
Evans dan Nation (2000)

TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Satu bidang pengajian yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan.

Aplikasi prinsip-prinsip saintifik untuk mereka bentuk dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem P & P.

Dalam perkembangan konsep teknologi dan pendidikan, ia sangat luas dan kurang jelas. Secara lebih khusus perbincangan mengenai teknologi dan kaitannya dengan pendidikan di bincangkan sebagai Teknologi Pengajaran / Teknologi Instruksional. Ia bukan berkaitan dengan semata-mata usaha menggunakan peralatan / bahan teknologi dalam pengajaran tetapi perancangan pengajaran yang meliputi semua elemen yang terlibat dalam pembelajaran.

Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar. Pengajaran meliputi proses penyampaian maklumat, memindahkan maklumat, dan mendorong maklumat serta membina manusia yang lebih baik.

TEKNOLOGI PENGAJARAN / INSTRUKSIONAL

Teknologi pengajaran / instruksional adalah proses yang kompleks meliputi aktiviti menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara bersepadu segala idea, sumber, bahan, kaedah dan tatacara Tujuannya untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL
Instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning. Seels dan Richey (1994)

Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun,mengguna, mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.

Definisi ini telah membawa kepada nama baru bagi bidang ini: REKA BENTUK PENGAJARAN DAN TEKNOLOGI (INSTRUCTIONAL DESIGN AND TECHNOLOGY)

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL


Suatu kaedah untuk mengintegrasikan teknologi dalam reka bentuk pengajaran. Pembelajaran berkaitan dengan pemilihan, pengumpulan dan penyampaian maklumat secara sistematik dan menyeluruh. Ia berkaitan dengan andaian guru tentang proses pembelajaran murid dalam membina bahan yang relevan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai.

DEFINISI

Suatu usaha pembangunan, aplikasi dan penilaian sistem, teknik dan alat bantuan untuk mempertingkatkan proses pembelajaran manusia.
(Council for Educational Technology for the United Kingdom

Suatu cara yang sistematik untuk membentuk, melaksanakan dan menilai keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dari segi objektif yang khusus, berasaskan penyelidikan mengenai pembelajaran manusia dan komunikasi dan menggunakan kombinasi sumber manusia dan bukan manusia untuk mencapai pengajaran yang berkesan.
(Commission on Instructional Technology, USA)

Teknologi Instruksional
Berasaskan definisi tersebut, penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran memerlukan perancangan yang sistematik meliputi:
Domain

Reka Bentuk Domain pengembangan Domain Penggunaan Domain Pengurusan Domain Penilaian

REKABENTUK RB Sistem Pengajaran RB Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PEMBANGUNAN Teknologi Percetakan Teknologi Audiovisual Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

PENILAIAN Analisis Masalah Pengukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

DOMAIN TP 1994
PENGGUNAAN Penggunaan Media Difusi dan Inovasi Pelaksanaan Polisis dan Peraturan

PENGURUSAN Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Peng Sistem Penyampaian Pengurusan Maklumat

21

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

MODEL ASSURE
ANALYSE LEARNERS SELECT OBJECTIVES

EVALUATE

SELECT METERIALS

REQUIRE LEARNERS PARTICIPATION

USE MATERIALS

KLASIFIKASI MEDIA INSTRUKSIONAL

KLASIFIKASI MEDIA PENGAJARAN

TEKS Buku Poster

AUDIO

VISUAL

VIDEO

BAHAN MANIPULATIF

MANUSIA

Muzik

Rajah

TV
VCD DVD

Objek sebenar
Objek 3D

Murid Guru

Lagu Bunyi

Foto Kartun

Paparan teks

KONSEP MEDIA INSTRUKSIONAL


Bermaksud medium atau saluran / perantara komunikasi. Sebarang peralatan fizikal yang membolehkan mesej disalurkan. Media pengajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan maklumat daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsangkan pemikiran, perasaan, perhatian serta minat pelajar sehingga berlakunya pembelajaran.

KONSEP MEDIA INSTRUKSIONAL


2 ELEMEN UTAMA MEDIA INSTRUKSIONAL: Kaedah: proses P & P

Media: Penyokong proses.

Berlaku dalam 2 bentuk: Teacher based: Pembelajaran berasaskan guru Guru sebagai penyampai menggunakan media sebagai perantaraan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar.
GURU MEDIUM / MESEJ PELAJAR

Media-based: Pembelajaran berasaskan media Media menggantikan guru untuk menyampaikan mesej kepada pelajar.
MEDIA MESEJ PELAJAR

Perkakasan dan perisian akan menjadi media bagi guru mengujudkan hubungan langsung dengan pelajar. Peranan guru terhad kepada pengurus maklumat.

Inovasi

Inovasi bermaksud idea, amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang atau sistem. Boleh juga bermaksud, sebarang idea, latihan atau objek yang dianggap baru. Inovasi bukan setakat idea, bahan yang baru sahaja tetapi sesuatu yang sedia ada dan diketahui oleh seseorang, tetapi belum menunjukkan minat untuk menerima idea, amalan atau bahan tersebut.

Di antara inovasi dalam pendidikan

RUMUSAN

Teknologi berada di mana-mana dan tidak dapat dielakkan. Kehidupan manusia sekarang lebih dikuasai dan ditentukan oleh teknologi. Aktiviti pendidikan tidak dapat dipisahkan daripada teknologi. Perlunya membuat intelectual decisions dalam melaksanakan pengajaran.