Anda di halaman 1dari 61

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

Instructional Design

Apakah yang dimaksudkan dengan

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
Satu proses yang sistematik untuk menterjemahkan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran kepada satu perancangan menghasilkan bahan-bahan dan aktiviti pengajaran.
Rio Sumarni Sharifuddin, (2007).

Menghasilkan satu penyelesaian kepada masalah pengajaran.

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

Aktiviti pengajaran yang sistematik dirancangkan dengan menggunakan pengetahuan saintifik mengenai manusia prosedur, alat, teknik-teknik pengetahuan mengenai komunikasi manusia dan teori-teori pembelajaran yang telah diuji untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti pembelajaran.

REKABENTUK RB Sistem Pengajaran RB Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PEMBANGUNAN Teknologi Percetakan Teknologi Audiovisual Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

PENILAIAN Analisis Masalah Pengukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

DOMAIN TP 1994

PENGGUNAAN Penggunaan Media Difusi dan Inovasi Pelaksanaan Polisis dan Peraturan

PENGURUSAN Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Peng Sistem Penyampaian Pengurusan Maklumat

Apakah Yang Dilakukan Oleh Pereka Bentuk?

Menentukan apakah yang penting dipelajari oleh murid. Menyusun suasana pembelajaran secara efektif bagi memaksimumkan peluang berlakunya pembelajaran.

Reka bentuk berasaskan..


Pendekatan sistem (General System Theory) Teori Psiklogi Pendidikan (Educational Psychology Theory) Teori Komunikasi (Communication theory) Teori Pengajanaran (Instructional theory)

REKA BENTUK PENGAJARAN


PSIKOLOGI PENDEKATAN SISTEM REKA BENTUK PENGAJARAN

KOMUNIKASI TEORI PENGAJARAN

PROSES MEREKA BENTUK PENGAJARAN

Perancangan adalah proses


Penentuan matlamat dan objektif, membuat polisi, tatacara dan tindakan-tindakan untuk mencapainya. Membuat keputusan awal tentang matlamat dan objektif yang hendak dicapai. Membolehkan organisasi menyediakan langkah yang berkesan untuk membuat perubahan sejajar dengan kecenderungan persekitaran.

Elemen-elemen Dalam Perancangan


Perancangan adalah proses yang bersifat dinamik sehingga membolehkan organisasi bersedia untuk perubahan sebagai respon kepada keadaan tertentu atau perubahan persekitaran. Perancangan adalah aktiviti yang berorientasikan masa depan. Kebanyakan keputusan dibuat berdasarkan situasi masa kini, sementara perancangan berkaitan dengan penentuan masa depan secara lebih awal. Menentukan matlamat dan cara untuk mencapainya. Matlamat merujuk kepada apa yang ingin dicapai dan cara menentukan bagaimana matlamat akan dicapai. Menjangkakan perubahan yang akan ditempuhi. Ia memerlukan andaian mengenai matlamat masa depan dan hasil yang akan dicapai. Membantu pemantauan aktiviti organisasi. Ia menentukan piawaian yang memudahkan kawalan bila ia dilaksanakan.

Kepentingan Perancangan & Reka Bentuk Pengajaran.


Menambahkan kecekapan pengajaran Menambahkan keberkesanan pengajaran Memasttikan pelajar berminat mempelajari pelajaran yang akan di sampaikan. Membolehkan proses P& P dijalankan secara kos efektif. Mempastikan kandungan pembelajaran menepati objektif yang diingini. Membolehkan pembelajaran diaplikasikan kepada semua situasi yang berpadanan. Memastikan pelajaran yang di rancang dapat disampaikan dalam masa yang diperuntukan.

Fokus Reka Bentuk Pengajaran:


kepada apa yang pelajar boleh lakukan sebagai hasil pembelajaran. Perhubungan antara komponen Proses yang empirikal dan boleh ditiru Pengajaran yang konsisten Memudahkan penilaian

PENDEKATAN TRADISIONAL

Pendekatan sebelumnya

dibuat berdasarkan kepada intuisi, tujuan-tujuan yang kabur dan penilaian subjektif yang sambil lewa. lebih mengutamakan pengajaran (kaedah-kaedah) dan bukan tentang pembelajaran (hasil-hasil).

Reka Bentuk Pengajaran Tradisional LWN Reka bentuk Pengajaran Bersistem


memberikan tumpuan kepada: kandungan kursus yang difikirkan sesuai oleh guru dipengaruhi oleh keselesaan terhadap kandungan, adanya bahan dan penguasaan guru terhadap bahan tersebut. Selepas itu guru akan memberikan perhatian terhadap cara bagaimana kandungan tersebut akan disampaikan berpandukan kepada amalan tradisi institusi.

APAKAH PERSOALAN UTAMA DALAM PERANCANGAN DAN REKA BENTUK PENGAJARAN?

Persoalan 1W dan 4Hs

What exactly to instruct? How to organize instruction? How to develop high quality instructional materials? How to assess what students have learned? How to evaluate how well the lessons worked?

Reka bentuk Pengajaran mencakupi seluruh proses pengajaran termasuk reka bentuk, bina, nilai dan menguruskan pembelajaran.
( Gustafson, 1991)

PROSES DALAM REKA BENTUK INSTRUKSIONAL


1. Analysis 2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

1. Analysis

Analisis Analisis Analisis Analisis

keperluan latihan pelajar (Learning Styles) prestasi tugasan

1. Analisis Pelajar

Ciri personal
umur Jantina Budaya

Tujuan dan aplikasi pengetahuan Pengetahuan sedia Stail pembelajaran

1. Analysis Learning Styles


.
Three primary learning styles: Visual Auditory Kinesthetic

As many as 12 or 13 types of intelligences

Analisis Tugasan dan Prestasi


Analisis Prestasi
Adakah matlamat pengajaran dicapai

1. Analysis

Analisis Tugasan
Apakah tugasan yang perlu dilakukan?

PROSES DALAM REKA BENTUK INSTRUKSIONAL


1. Analysis 2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

2. Reka Bentuk

Hasil Pembelajaran Kandungan Strategi instruksion dan teknik Rancangan penilaian Keperluan bahan

Matlamat dan Hasil Pembelajaran

2. Reka Bentuk

Tentukan matlamat keseluruhan Tentukan hasil pembelajaran yang spesifik Nyatakan dalam bentuk yang jelas dan boleh diukur Menggunakan kata kerja bentuk prestasi

2. Design ID Models
1. 2. 3. 4. 5.

Gange's Theory: Behaviorist view Ausebel's Theory: Cognitivist view David Merrill: Component Display Theory Dick and Carey: Systems approach Jerrold/ Kemp: Holistic approach suited for WBT

2. Design ID Models
6. 7. 8. 9.

Gerlach and Ely: Prescriptive model suited to higher education. Hannafin and Peck: 1) Needs assessment 2) Design 3) Development and implementation Knirk and Gustafson: 1) Problem determination 2) Design 3) Development Tripp and Bichelmeyer: Rapid Prototyping suited for research

2. Reka Bentuk Model-model ID


Bagaimana memilih model reka bentuk?

Concept learning information gathering and organization Cognitive skills problem solving and critical thinking Procedural skills practice and hands-on experience Behavioural changes role play and situational practice

PROSES DALAM REKA BENTUK INSTRUKSIONAL


1. Analysis 2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

3. Perkembangan
Bahan pengajaran Aktiviti Pengajaran Langkah-langkah pengajaran Sistem penyampaian Ujian dan Penilaian

3. Perkembangan Bahan Pengajaran


Menggunakan aktiviti penglibatan pelajaran secara aktif. Menyediakan pengalaman yang bermakna untuk aplikasi Peluang melalui pelbagai bentuk pembelajaran Kepelbagaian media

3. Perkembangan Sistem Penyampaian


ILT or WBT?
Instructor-Led Training (ILT) / Web-Based Training (WBT)

Synchronous or asynchronous? Blended approach? Is multimedia appropriate? Should I use audio and text? What tools should I use? Is video necessary?

3. Perkembangan
Taksanomi Bloom

Bloom identified a hierarchy of six levels of cognitive learning: 1. Knowledge (recall, least complex) 2. Comprehension 3. Application 4. Analysis 5. Synthesis 6. Evaluation (most complex)

PROSES DALAM REKA BENTUK INSTRUKSIONAL


1. Analysis 2. Design

3. Development

5. Evaluation

4. Implementation

4. Perlaksanaan
Usability test / bentuk ujian Production / bentuk hasil Train-of-the-trainer Delivery

5. Penilaian
B. Formative evaluation,: learner assessments, communication with learners, periodic evaluations B. Summative evaluation: analysis of formative assessments, examinations, surveys, interviews C. Evaluation should closely link to the course objectives

PENDEKATAN-PENDEKATAN

REKA BENTUK INSTRUKSIONAL

Pendekatan-Pendekatan Dalam Perancangan


1. Pendekatan Sistematik: menentukan terlebih dahulu matlamat dan objektif Memilih cara untuk mencapainya. Apabila matlamat telah menjadi jelas, perkara lain akan menjadi mudah: the ends define the means.

2. Pendekatan Expedient (Berasaskan kesesuaian / kewajaran):

Mula-mula menentukan cara yang ada. Menentukan matlamat dan objektif yang boleh dilaksanakan secara realistik. Membolehkan guru melakukan kerja dalam lengkungan kemampuan yang ada.

3. Pendekatan Piecemeal (Berurutan):

Menganggap matlamat dan cara sebagai berkaitan. Bermula dengan idea kasar tentang objektif, kemudian mencari sumber yang boleh diperolehi, menyemak objektif, akan membuka jalan kepada penemuan sumber yang bertambah, dan mebolehkan objektif diubahsuaikan semula secara berterusan.

44

Model-model Reka Bentuk Pengajaran

Model EDDIE Model ASSURE Model Hanaffin & Peck Model Dick & Carey Model Rober Glasea Model Waterfall Model Rapid Prototyping Model Jerold Kemp

Model Gerlach & Ely Model Branson Model Diamond Model Smith & Ragan Model Gentry Model Reisure & Dick Model Van Patten Model Leishin, Pollock & Reigeluth

ADDIE Model
Analyze Design

Evaluate

Develop

Implement

Model EDDIE
Analysis
Persekitaran, tahap pengguna, matlamat

Rupa bentu, struktur,pendekatan, teori & media

Design

Peruntukan, sumber, masa menentukan Pembangunan

Development

Dilaksanakan kepada kumpulan Sasaran yang di analisis

Implementation

Evaluation
Mendapatkanmaklumbalas bagi proses pembaikan atau pemulihan

Model Hannafin & Peck


3 peringkat:

Pengetahuan sedia, matlamat, perkakasan Design Phase: Objektif, aktiviti, latihan, penilaian Development Phase: Penghasilan dan terjemahan semua elemen sebelumnya dalam bentuk kerja praktikal.

Need Assesment Phase: siapa?

FASA 1
Analisis Keperluan

FASA 2
Reka bentuk

FASA 3
Pembangunan & Perlaksanaan

Penilaian dan Pengulangan

Model Dick & Carey


Penilaian Formatif Matlamat

Bina & Pilih Bahan

Analisis Matlamat

Strategi Pengajaran

Analisis Pelajar & Konteks

Instrumen Penilaian

Menulis Objektif

Model Robert Glasea


OBJEKTIF PENGAJARAN PENGETAHUAN SEDIA KAEDAH MENGAJAR PENILAIAN

MAKLUMBALAS

MODEL WATERFALL / AIR TERJUN


ANALISIS

REKABENTUK

IMPLEMENTASI

PEMBANGUNAN

PENGUJIAN PENYELENGGARAAN

Model Jerold Kemp

Model IPDM (Instructional Project Development and Management) Castelle G. Gentry (1994)

Model Gentry

Gagnes nine instructional events


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Gaining attention (reception) Informing learners of the objective (expectancy) Stimulating recall of prior learning (retrieval) Presenting the stimulus (selective perception) Providing learning guidance (semantic encoding) Eliciting performance (responding) Providing feedback (reinforcement) Assessing performance (retrieval) Enhancing retention and transfer (generalization)

The model of Leshin, Pollock, Reigeluth


Analyzing needs
1.Analyze problem

Selecting & sequencing content


3.Analyze & sequence tasks

Developing lessons
5.Specify learning events & activities

Evaluating instruction
7.Evaluate instruction

2.Analyze domains

4.Analyze & sequence supporting content

6.Perform interactive message design

Figure 7.10: Leshin, Pollock and Reigeluth Model(1992)

58

Implementing Effectively Designing Systems Applying Business Skills

Conducting a Needs Assessment

Designing a Curriculum/ Program Selecting/Using Instructional Content Identifying Target Population Analyzing Environmental Characteristics Analyzing Existing/Emerging Technologies Reflecting upon the Situation

Promoting Collaboration
Planning Projects Evaluating Instruction/Impact Understanding Diversity Developing Instructional Materials Selecting/Modifying Existing Materials Selecting/Using Techniques to Sequence

A New Model of the Instructional Systems Design (ISD) Process

Selecting/Modifying Design/Development Model Applying Fundamental Research Skills Identifying/ Resolving Ethical/Legal Issues

Communicating

Applying Research Skills

Developing Oneself

Source: Adapted from Richey, R., Fields, D., & Foxon, M. Instructional Design Competencies: The Standards. (3rd ed.). Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information and Technology, 2001.

Dengan Reka Bentuk Pengajaran,

Pesanan Pendita Sistem Instruksional


Reka bentuk yang terbaik tidak dapat mengatasi kelemahan dalam kemahiran untuk menghasilkan satu penyampaian yang berkualiti.
The best design does not conpensate for the lack of skills needed to develop quality instruction.
- Montague, Wulfrek, Ellis (1980)

Anda mungkin juga menyukai