Anda di halaman 1dari 43

Pendidikan adalah merupakan satu proses yang melibatkan aktiviti untuk membentuk, mengembangkan potensi manusia serta menyalurkan

budaya dan cara hidup masyarakat.

Kemajuan dalam TMK membawa kepada reformasi dan anjakan paradigma dari segi: Matlamat dan dan objektif: keperluan yang pelbagai. Kandungan: bentuk, cara mendapat dan menyalurkan kandungan. Aktiviti P & P: Konsep pembelajaran Bestari, paperless, ke sekolah dengan disket Penilaian Perlu menguasai ilmu pengetahuan, sikap berkaitan dengan input, proses dan hasil dalam profesion ini.

Perlu menguasai ilmu pengetahuan, sikap berkaitan dengan input, proses dan hasil dalam profesion ini.

Keberkesanan dan kecekapan dalam mengendalikan pendidikan sangat bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan sikap guru.
Ia boleh dicapai jika guru menguasai teknologi pendidikan.

Suatu

aktiviti yang agak terkeluar daripada amalan pengajaran secara tradisional. Menunjukkan tanda mutu guru (trade mark) yang kreatif dan inovatif. Selalu dikaitkan dengan penggunaan peralatan teknikal dalam pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, teknologi adalah:


Adalah satu cabang ilmu yang baru dalam bidang pendidikan. Pengaruhnya lebih meluas dan kukuh di negara Barat dan Amerika Syarikat. Ia diterima secara yang amat menggalakkan dalam sektor industri, perubatan dan angkasa lepas. Sektor perindustrian cepat merebut peluang dan memanfaatkannya dengan sebaikbaik mungkin. Teknologi pendidikan digunakan oleh mereka untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan.

Memahami Konsep Teknologi

Konsep yang mengelirukan?

Terdapat kekeliruan tentang konsep, bidang dan fungsi Teknologi Pendidikan.

Peralatan teknikal dan media sahaja?

melibatkan satu perancangan yang sistematik terhadap keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dalam usaha memaksimumkan keberkesanannya.

Ia memberi fokus kepada usaha memperkukuhkan lagi kemampuan dan kebolehan seseorang pelajar dalam usaha menguasai pengetahuan dan kemahiran.

MEMAHAMI KONSEP-KONSEP
KONSEP PENGAJARAN KONSEP TEKNOLOGI TEKNOLOGI PENGAJARAN

TEKNOLOGI PENDIDIAKN

Konsep Teknologi
Galbraith (1967):
the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks. Aplikasi pengetahuan saintifik dan pengetahuan lain secara sistematik ke dalam tugasan yang praktikal

Systematic

Application bermaksud teknik yang digunakan harus ada kerangka reka bentuk untuk menghasilkan satu total system Pembelajaran & Pengajaran.
of scientific knowledge bermaksud teknik harus menggunakan teori yang telah diuji dan didapati berjaya dan aplikasinya telah disahkan melalui ujikaji.

Application

TEKNOLOGI

PROSES

PRODUK

Sebarang peralatan yang digunakan bersama perisian sebagai hasil teknologi.

Contoh:

komputer, OHP

Teknologi sebagai proses:

meliputi aplikasi pengetahuan saintifik dan kaedah untuk menyelesaikan masalah pembelajaran. Proses lebih penting daripada produk kerana teknologi bukanlah setakat penggunaan mesin atau alat sahaja, tetapi meliputi teknik penggunaan pengetahuan saintifik. Teknik lebih penting daripada produk kerana untuk menghasilkan produk memerlukan proses yang betul. Proses dalam konteks pendidikan bermaksud kita perlu menggunakan teknik atau kaedah yang betul untuk meningkatkan proses P & P.

Words of Caution
Technology is not a tool it is an art or science of how to use a tool for a purpose.
Evans dan Nation (2000)

TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Satu bidang pengajian yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Terdiri daripada gabungan manusia, idea, teknik dan peralatan yang memberi kesan yang baik kepada proses pendidikan

KONSEP PENGAJARAN
Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar.
Pengajaran meliputi proses penyampaian maklumat, memindahkan maklumat, dan mendorong maklumat serta membina manusia yang lebih baik.

Penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan pendidikan dan latihan.

Perkembangan berlaku akibat perkembangan dalam cara penggunaan teknologi.


Peringkat Alat Pandang Dengar (APD / Audio Visual Aids Media Pengajaran Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi

Pengajaran tradisional Ciri-ciri: Berfokuskan kepada penyampaian sehala. Talk and chalks. Pelajar adalah penerima yang pasif. Tumpuan kepada hardware and software.

Aplikasi Teknologi Dalam Pengajaran: Sebagai bahan sampingan atau tambahan. Digunakan secara tidak terancang.

Tahap APD / AVA / TEACHING AID

Perkembangan dalam penggunaan teknologi pengajaran


Aplikasi

prinsip-prinsip saintifik untuk mereka bentuk dan membina sesuatu bagi menjalankan sistem P & P.

TEKNOLOGI PENGAJARAN
Teknologi pengajaran adalah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara bersepadu segala idea, sumber, bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.

PERKEMBANGAN CARA PENGGUNAAN TEKNOLOGI


Cuba keluar dari amalan dari amalan tradisional. Menjadi perantaraan antara guru pelajar sehingga tidak perlu bersemuka. Digunakan sejajar dengan tuntutan dalam pengajaran.

Teknologi: Digunakan secara terancang dan sistematik. Mengambil kira semua komponen dalam P & P. Bersifat mediated

Dikenali sebagai instructional media / media pengajaran

Media Pengajaran
Bermaksud

medium atau saluran / perantara komunikasi. Sebarang peralatan fizikal yang membolehkan mesej disalurkan. Media pengajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan maklumat daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsangkan pemikiran, perasaan, perhatian serta minat pelajar sehingga berlakunya pembelajaran.

Sesuai

dengan perkembangan dalam bidang pendidikan,

Instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning. Seels dan Richey (1994)

Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun,mengguna, mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.

Teknologi Instruksional
Berasaskan definisi tersebut, Teknologi Pengajaran memberi penekanan kepada lima domain:
Domain Domain Domain

Domain
Domain

Reka Bentuk pengembangan Penggunaan Pengurusan Penilaian

REKABENTUK RB Sistem Pengajaran RB Mesej Strategi Pengajaran Ciri-ciri Pelajar

PEMBANGUNAN Teknologi Percetakan Teknologi Audiovisual Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

PENILAIAN Analisis Masalah Pengukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

DOMAIN TP 1994
PENGGUNAAN Penggunaan Media Difusi dan Inovasi Pelaksanaan Polisis dan Peraturan

PENGURUSAN Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Peng Sistem Penyampaian Pengurusan Maklumat

33

Tren terkini dalam konsep Teknologi Pengajaran

Dalam tahun 2002, Resier dan Dempsy telah mencipta satu definisi baru dan diiringi dengan nama baru bagi bidang ini.
Definisi baru ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada produk atau penggunaan alat pandang dengar sahaja tetapi meliputi proses reka bentuk pengajaran dan bukan pengajaran untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran serta prestasi.

Mengikut Reiser dan Dempsey,


Instructional design and technology encompasses the analysis of learning and performance problems, and the design development, implementation, evaluation and management of instructional and noninstructional processes and resources intended to improve learning and performance in a variety of settings, particularly, educational institutions and workplace.

Definisi

ini telah membawa kepada nama baru bagi bidang ini: Design and Technology atau reka bentuk pengajaran dan teknologi.

Instructional

Inovasi

Inovasi bermaksud idea, amalan atau bahan yang boleh membawa pembaharuan kepada seseorang atau sistem. Boleh juga bermaksud, sebarang idea, latihan atau objek yang dianggap baru. Inovasi bukan setakat idea, bahan yang baru sahaja tetapi sesuatu yang sedia ada dan diketahui oleh seseorang, tetapi belum menunjukkan minat untuk menerima idea, amalan atau bahan tersebut.

Di antara inovasi dalam pendidikan

Pengajaran tradisional Radio pendidikan TV pendidikan OHP Pengajaran terancang Team teaching Penggunaan modul pembelajaran kendiri Kaedah telesidang Penggunaan multimedia Pendekatan sistem dalam pengajaran Pembelajaran kooperatif Sidang video Video interaktif Sekolah bestari.

KLASIFIKASI MEDIA INSTRUKSIONAL

Media

cetak. Media tayang Media bukan tayang. Media audio dan video. Komputer dan multimedia Proses teknologi

KLASIFIKASI MEDIA PENGAJARAN

TEKS Buku Poster

AUDIO

VISUAL

VIDEO

BAHAN MANIPULATIF

MANUSIA

Muzik

Rajah

TV VCD DVD

Objek sebenar
Objek 3D

Murid Guru

Lagu Bunyi

Foto Kartun

Paparan teks

Teknologi berada di mana-mana dan tidak dapat dielakkan. Kehidupan manusia sekarang lebih dikuasai dan ditentukan oleh teknologi. Aktiviti pendidikan tidak dapat dipisahkan daripada teknologi. Perlunya membuat intelectual decisions dalam melaksanakan pengajaran.