Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA AKTIVITI 1 MURID 1 SUKAN 1 MALAYSIA

UNIT KOKURIKULUM SK. SABANDIL 2011

1.0 PENDAHULUAN
Aktiviti Larian 1 serentak 1 murid 1 sukan 1 Malaysia merupakan pertama kali diadakan yang akan dijalankan serentak seluruh Malaysia. Aktiviti ini dianjurkan oleh pihak sekolah di bawah unit Kokurikulum yang mana jarak larian adalah sekurang-kurangnya 1.5 kilometer. Aktiviti ini dianjurkan bagi mencungkil bakat terpendam para murid dalam bidang sukan di samping menyokong dasar pendidikan negara yang menekankan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik malahan juga dalam bidang sukan. murid-murid dan masyarakat setempat di bawah satu acara yang dianjurkan. elain itu! ia juga bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa atau penjaga

2.0 ANJURAN
"nit Kokurikulum K. abandil #apar

3.0 OBJEKTIF
$bjekti% karnival sukan ini adalah seperti berikut & a' Memupuk semangat kesukanan dalam kalangan murid sekolah. b' Mendedahkan para murid dengan suasana sukan larian beramai-ramai. c' Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa serta penjaga. d' Melatih kecergasan %i(ikal dan mental

4.0 TARIKH DAN TEMPAT YANG DICADANGKAN


) *"LA+ ),11 -Kawasan .ukit Luar ekolah'

5.0 PESERTA
emua murid K. abandil #apar

6.0 AHLI JA ATAN KUASA INDUK


#enasihat #engerusi etiausaha .endahari A*K& a' Keselamatan & b' Kebersihan c' Kesihatan d' Makanan e' Kecemasan & & & & /n. Mohd 3a(ri .in 0j. 4in5 /n. Mohd 6ai(al .in 0j. 4in #n. 3orimah Abu .akar5#n. 0aira avitra #n. *uvita Lianu5#n. #olinah Kiat #n. 7ubidah 3ani5#n. Asmahdewi Asik /n. +dris ANGAN & & & & /n. 0arun 1asli -2uru .esar' /n. imon *. .askal -#enolong Kanan 1' #n. yahnny%arrah .inti $sman #n. 3ori(ah .adar

!.0 PERUNTUKKAN KE

Kewangan dari "nit Kokurikulum ".0 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL 1 2 3 PERKARA H#$%#& P'()#*# H%+,,# K' L%*# - RM 10.".5.3.2/ J#*0#+ PA S%1)'* J0*2#& RM 2".00 100.00 100.00 22".00

3.0 ATURCARA ) *ulai ),11 8.), pagi 8.95 pagi 8.55 pagi :.1, pagi ;.,, pagi 1,.,, pagi #enda%taran para peserta5guru5ibubapa "capan 2uru .esar Aktiviti memanaskan badan Larian dimulakan enam eni *amuan

10.0 PENUTUP 4iharapkan program yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan kerjasama dari semua pihak. elain itu! program ini juga dapat mengeratkan silaturahim dikalangan para guru! ibu bapa dan murid. elain itu! program seumpama ini dapat menanam minat untuk bersukan dalam diri murid.

4isediakan $leh!

4isahkan $leh!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< - =A033=6A>>A0 $ MA3' etiausaha Kokurikulum! K. abandil! #apar. 4isemak $leh!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -/3. 0A>"3 1A L+' 2uru .esar! K. abandil! #apar.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< -/3. +M$3 *. .A KAL' #enolong Kanan Kokum k. abandil! #apar.

Anda mungkin juga menyukai