Anda di halaman 1dari 22

SULIT

Nama Kelas

JABATAN PELAJARAN NEGERI MELAK.{


DENGAN KERIASAMA
MAJLIS GURU BESAR MELAKA

PEPERIKSAANPERCUBAANUPSR2OO9
SCIEI\CE 01 8
Ogos
I jja m Satujam lima belasminit

JANGAI{ BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

Z. Soalandalam bahasaInggeris mendahuluisoalanyang sepadandalam bahasaMelayu"

3. Kertas soalan ini mengandungidua bahagian: Bahagian A danBahagian B'

4. Kamu dikehendakimeniawabsemuasoalan dalam kedua-duabahagian.

5" CeraikanBahagian B daripada kertassoalan ini,

6. Kamu dikehendakimembacamaklumatdi halamanbelakangkertassoalan ini.

Kertassoalanini mengandungi23 halamanbercetakdan I halamantidak bercetakdi


BahasianA dan 11 halamanbercetakdi BahagianB
I Lihat sebelah
018 SULIT
SULIT ) 018

SectionA
BahagianA

[30 marksI
[30 m ar kah]

Answer all questios.


Jawab semud soalan,

I. Diagram 1 shows a few animals.


Rajah I menunjukkan beberapa ekor haiwan.

r
%
ffi
%' \J
i

Diagram 1"
Rajah I

Which of the following animals cornpetewith eachother for food?


Antara haiwan berikut yang manakah bersaing antara satu dengan lain untuk
mendapatkanmakanan?

A PandQ
B QandS
C QandR
D P andS

2. In a food chain, what is meant by consumers?


Dalam rantai makanan, apakahyang dimaksudkansebagaipengguna ?
i

A Animals that eat plants only.


Haiwanyang makan tumbuhansahaja.
B Animals that eat other animals.
Haiwanyang makan haiwan lain.
C Organisms that eat other org,anisms.
Organisme yang makan organismeyang lain"
D Organismsthat producefood for otherorganisms.
Organisme yang membekalkanmakanankepadaorganismeyang lain.

SULIT
018 MGB MELAKA. SCIENCE- YEAE 6
SULIT 018

a
J. Diagram2 showsaplant.
Rajah 2 menunjukkanseienistumbtthan'

Diagram 2
Rajah 2

How doesthis plant protectitseif from its enemies?


Bagaimanakahpokok ini melindungidirinya daripadamusuh?

,4 It secretes latex"
Mengeluarkangetah.

B Its sternis coveredwith long and sharpthoms.


Batang yang berduri kusar dan tajam .

C The cotrourof its leavescan changeto suit the surroundings.


D aunnya berubah w awn meng ikut keadaanp er sekitaran'

D It has very fine hairs that can causeitchinessto its enernies.


Berbulu halwsyang boleh menyebabkanrutsagatal pada musulz.

The following information referslo the sequencein the gerrninationof a seedling.


Makiumat yang berilafi wenuitfwkkanurutanpertumbulmnbiii benih"

J - A pair of first leilvesaPpear


SepttsangdtumPertamamuncul
K - The number of leavesincreases
Bilan gan dawnbertctmb ah
L - Roots begin to grow
Akar wtulabertumbult
M - The shootscoffiesout from the seed
Pucuk keluar riari biii benih

Among the following , which sequenceis correct?


Antara berikut , manakahurutan yang betwl?

A J,M,L,K

B J,L,K ,M

C M,K ,J,L

D L ,M,J,K
I Lihat sebelah
SU}-IT
MGB MELAKA- SCIENCE. YEAF 6
018
SULIT 4 018

Diagram 3 shows ttle seedof a plant-


Rajah j menunjukkan biji benih sebatangtumbuhan.

Diagram3
Raiah3

Which of the following seedsis dispersedin the sameway as the seedshown above?
Manakah antara berikut biji benih yang disebarknn dengan cara yang sama seperti biji
benihyang ditunjukkan di atas?

c D

STJLIT
018 MGB MELAKA- SCIENCE. YEAR6
SULIT 018

Diagram 4 shows many young treeswhich are planted in a place.


Rajalt 4 menujukkan anak pokok yang ditanam denganbanyak di sesuatu
temDat.

Diagram 4
Raiah 4

Which of the following are the young treescompeting for?


Antara yang berikut, manakah menjadi punca persaingan antara anak-anak
pokok itu ?

water
Air
tr Space
Ruang
m Light
Cahaya
IV Air
Udara

A. r, fI,, and III only


I, II, dan III sahaja

B. I, III, and fV only


I, III , dan IV sahaja

C. II, m and fVonly


II, III dan IV sahaja

D. I, [, [I, and [V
I,'U ,i l l ,d a n l V

I Lihat sebelah
SULIT
018 MGB MELAKA- SCIENCE- YEAR6
SULIT 6 018

Diagram 5 showstwo types of fruits.


Rajah 5 menunjukandua jenis buah.

ffi
durian pineapple

Diagram 5
Rajah 5
What is the specific characteristicthat protectthem?
Apakah ciri-ciri yang dapat melindungibuah-buahini ?

Bad smell
Berbau busuk .
Poisonous
Beracun.
Bitter taste
Berasapahit
D Sharp thorns
Berduri tajam

Diagram 6 shows animals that areclassifiedbasedon their habitat.


Rajah 6 menunjukkanpengelasan haiwan berdasarkanhabitat.

Monkey Prawn
Spider Tadpole
Mosquito Squid
P a
Diagram 6
Rajah 6
Which of the animals are in the samegroup as P ?
Haiwan manakah dapat dikelaskan dalam kumpulanP ?

A Bat, goat and cow


Kelawar, kambing dan lembu.

B Rabbit, crocodile and frog


Arnab, buaya dan katak

C Deer, giraffe and whale


Rusa, zirafah dan paus

D Lizard, cockroach and seahorse


Cicak, lipas dan kuda laut.
SULIT
MGB MELAKA. SCIENCE- YEAF 6
018
SULIT 018

Diagram7 shows the growth of threeplants,spinach,okra and brinjal.


Rajah 7 menunjukkanpertumbuhanbayam,bendidan terung.

Height
Ketinggian/cm

Type of plants
Spinach Okra Brinjal Jenis tumbuhan
Bayam Bendi Terung

Diagram 7
Raiah 7

Which of the following showsthe correctheightof the spinachplant, okra plant and the
brinjal plant?
Antara berikut yang manakah menunjukkanketinggianpokok bayam, bendi dan terung
yang betul?

A The brinjal plant is taller than the spinachplant but shorter than the okra plant.
Pokok terung tebih tinggi daripada bayam tetapi lebih rendah daripada pokok bendi .
B The okra plant is taller than the spinachplant but shorterthan the brinjal plant.
Pokok bendi lebih tinggi daripada bayam tetapi lebih rendah daripada pokok terung.
C The brinjal plant is taller than the okra plant but shorterthan the spinachplant.
Pokok terung lebih tinggi daripada bendi tetapi lebih rendah daripada pokok bayam.
D The spinach plant is taller than the okra plant but shorterthan the brinjal plant.
Pokok bayam lebih daripada bendi tetapi kurang daripada cili.

I Lihat sebelah
SULIT
018 N4GBMELAKA- SCIENCE- YEAR 6
SULIT 8 018

10 Diagram B showsthe breathingprocessof human.


Rajah 8 menunjukkanprosespernafasanmanusia

AirinffiAir'u'f"ffi
Inhale Exhale
Udara disedut Udara dihembus

Diagram 8
Raiah 8

What is the different between the air that we inhale and the air that we exhale?
Apakahperbezaanantara udarayang disedutdenganudarayang dihembus?

More carbondioxide More oxygen


A M eng andung i banyak karbon dioksida M engandungi banyak oksigen

More oxygen More carbon dioxide


B Menganduigi banyak oksigen M engandung i banyak karbon di oksida

Lessoxygen More oxygen


C M engandungi kurang oksi gen Mengandungi banyak oksigen

Less carbondioxide More oxygen


D M eng andung i kurang karbon dioksi da M engandungi banyak oksigen

SULIT
MGB MELAKA" SCIENCE- YEAF 6
018
SULIT 9 018

11 Diagram 9 shows four shapeswith a different area.


Rajah 9 menunjukkanempatbentukyangmempunyailuas berbeza.

Diagram 9
Rajah 9

Which shapeshave the same area?


Bentukyang manakah mempunyaikeluasanyang sama?

A P andR
B QandS
C RandS
D P andQ

I Lihat sebelah
SULIT
MGB MELAKA. SCIENCE- YEAR6
018
SULIT 10 018

t2 Diagram i0 showsobjectsP , Q , R and S of different masses.


Rajah l0 menunjukkanobjek P, Q , R dan S yang mempunyaijisimyang berbeza.

Diagram 1"0
Rajah 10

Which bar chart representsthe massof the objects?


Carta palang yang manakah menunjukkan berat objek-objek tersebut ?

Mass Mass
Berat Berat
A B

Object Object
Objek Objek

Mass
Mass
Berat
C D Berat

Object
Object Objek
Objek
P a R P a R

SULIT
018 MGB MELAKA. SCIENCE- YEAR6
SULIT 11 018

13 Diagram 11 showsa moving sailingboat.


Rajah I 1 menunjukkansebuahkapal layar yang sedangbergerak .

Diagram LL
Rajah 11
;
Which of the following use the sameforce as the above ?
Antara yang berikut yang manakahmenggunakandaya y.angsama seperti di atas ?

s..
t\
i\s
GM
-1 ffi
w
W andZ

X andZ

(- X and Y

D, WandY

14 Diagram 17 showsthe shadowof an object.


Which is the correctposition of the Sun ?
Rajah 17 menunjwkkanbayang-bayang sebuahobjek di manakahkedudukanMatahari
yang betul ?

.fY'
"d\-.zi:"

If
{-r
./*u-/,i

s?<'-
-<( \'-
"<L-/..r
';,/^{:-
-i4--
'i{ r,.
_a!.-/,r

t)

Diagrane,ll
Rajak ltr I Lihat sebelah
SUI,IT
018 SCIENCE- YEAR 6
MGB I\.4ELAKA.
SULIT t2 018

15 an experimentcarriedout by Sani to seewhethermaterialX,


Diagranr12 shor,',,s
Y or Z enableslight to passthrough.
Rajah 12 menunjukkansatupenyidsatatryang dijalankan olelz'Sanibagi ntengkaji
colnl'a rnenentbusibaltanX, Y dttn Z.
k.eboleltcut

l------.--
h lmf,screen
| | -rn I'w;
1,
,6\-
I' lKL-'l
| \-------:j
*--)-
--l
/--.-l / \
()-'' / ,', z
X

Diagram L2
Rajak 12

Which propertiesare correctly matchedto materialX, Y and Z ?


Antora berikut yang t?ranakahsifat bahan X, Y dan Z ?

Material X Material Y Hlaterial Z


BahanX Bahan Y BahanZ

f\ Transparent Transparent Opaque


Lutsinar Lutsinar Legap
B Opaque Translugent Transparent
Legap Lutcahaya Lutsinar
(- Transparent Opaque Translucent
Lutsinar Legq Lutcaltaya
D Translucent Transparent Opaque
Lutcahaya Lutsinar Legap

SULIT
018 MGB MELAKA- SCIENCE. YEAR 6
SULIT L3 Oxs

16 Why renervable
energyis betterthannon-renewable
energy?
I | ,
ngapal:ahlenagayang boleh diganti senutlalebilt baik daripada tenagrt)rtulg ittlrt!;
A4e^t

bolelttiigatttisemuLa?

i tt is expensive.
Ia lebitt ntcthctl.
II It is non-polluting.
Ia t itlak mencenmrka n..
ili It is readily available.
Sentiasa boleh cli g unakan.
IV It cannotlast forever.
Tidak akan habis digunakan.

A I, II and III only


I, II dan III sahaja

B II . m and IV only
II, IU dan II/ sahtja

C I, II and IV only
!, II dan IV sahaja

I, II, ilI and IV


I, II dan III dan IV

L7 Diagrarn13 showsfour circuits.


Rajah l3 rneunjukkan empatlitar elektrik.
+

Diagram L3
Rajah 13

Arrangethe circuits in order of increasingbrightness.


Susunlitar mengikutsttsunankecerahanbertambah?

A P ,Q,R ,S
B S ,Q,R ,P
C R ,S ,P ,Q
D P ,Q,S ,R
I Lihat sebelah
SULIT
M GB M ELAKA.S'IE i I C E ' Y E A R6
018
SULIT 14 018

18 Diagram 14 showsthree containersholding the samevolume of water.


Rajah 14 menunjukkantiga bekasyang mengandungiisipadu air yang sama.

Diagram14

what is rheconclusion
thatcant:t*!^::u"m thisinvestigation
?
Apakah kesimpulantentangpenyiasatanini?

A Liquid has mass.


Cecair mempunyai ber at.

B Liquid has a fixed volume.


Cecair mempunyai isipadu tetap.

C Liquid takes the shapeof its container.


Cecair mengikut bentuk bekasyang diisinya

D Liquid can flow.


Cecair boleh mengalir.

t9 Which of the following are effectsof heat?


Manakah antara berikut kesanhaba?

I An object becomeshot.
Objek menjadi panas
II Metal expands.
Besi mengembang
m The volume of liquid increases.
I sipadu cecair bert ambah

A I and II only
I dan II sahaja

B I and III only


I dan III sahaja

C II and III only


II dan III sahaja

D I, II and III
I, II dan III
SULIT
M G B M ELAKA.SC IENC E .Y E A R6
018
SULIT 15 018

20 Diagram 15 showsan observationwhen substanbeX is testedwith blue and


red litmus papers.
Raiah 15 menunjuklcanpemerhatian apabila bahan X diuji dengan kertas litmus biru dan
merah

red litmus p
litmus merah :- blue litmus paper
litmus biru
red red
merah

substanceX
bahan X Diagram15
Rajah 15

Which of the following is most likely to be substanceX?


Manakah antara berikut adalah bahanX?

A tap water
air paip

B vinegar
Cuka

C soapwater
air sabun

D mineral water
air mineral

21 Diagram 16 showsa few objects.


Rajah 16 menunjukkanbeberapa objek.

Diagram 16
Rajah 16
What similar characteristicdo the objectspossess?
Apakah persamaan bagi objek di atas ?

A Float on water.
Boleh terapung.
B Can be stretched.
Boleh diregangkan.
C Made from man-madematerials.
Dibuat daripada bahan buatan.
D Do not allow light to passthrough.
Tidak membenarkan cahaya melaluinya.
I Lihat sebelah
SUI,IT
018 MGB MELAKA. SCIENCE. YEAF 6
SULIT t6 018

22 Diagram 17 showsan investigation.


Rajah 17 menuniukkansatupenyiasatan.

Toy car
Keretamainan.

urface
Permukaan

DiagramL7
Rajah 17

Results:
Keputusan:
Surface Sandpaper Mirror Plank
Permukaan Kertaspasir Cermin Papan

Distance travelled bY a toY car 8cm 1 5c m 12cm


Jarak kereta mai4an !9!89!ak -

Which of the following statementsis true basedon the aboveinformation?


Antara pertryataan berikut yang manakahbenar tentangpenyiasatan di atas ?

A The surfaceof the plank has the greatestfrictional force.


Permukaanpapan mempunyaigeseranpaling besar'

B The surfaceof the mirror has the greatestfrictional force.


Permukaancermin mentpunyaigeseranpaling besar'

C As the frictional force increases,the toy car moves further .


Jika daya geseranbertambahkeretamainanbergeraklebihjauh.

D The frictional force on the surfaceof the sandpaper is the greatest'


Daya geseranpada permukaankertaspasir lebih besar berbandingpermukaan
Iain.

SULIT
M G B M ELAKA.SC IE N C E .Y E A R6
018
SULIT 17 018

23 Diagram 18 showsan investigation.


Rajah 18 menunjukkansatupenyiasatan.

,.r, l:,

Wet cotton
wool

"';ff:f,f
Why is iron nail not rusty after one week ?
Mengapakahpaku itu tidak berkarat selepasseminggu?

A It is exposedto sunlight and water.


Paku terdedah kepada cahaya matahari dan air.

B It is exposedto air and water.


Paku terdedah kepada udara dan air.

C Its made from qualitY materials.


Ia dibuat daripada bahan yang bermutu.

D It is coatedwith Paint.
Ia disapu cat.

24 The following statementshowsa situation.


Pemyataan berikut menuniukkansatu situasi.

Ramli's spectaclesbecomefoggy when he steppedout of an


air conditioned car.
Cerrnin mata Ramli diselaputikabusapabila dia keluar dari
keretayang berhawadingin.

of changein thestateof wateron Ramli'sspectacles?


Whatis the prosess
Apakahprorrt perubahankeadaanair yangberlakupada certninmataRamli ?

A Gas --> iiquid


Gas -+ cecair

B Liquid --) gas


Cecair

C Liquid -| solid
Cecair 4 pepeial

D Solid ----) liquid


Pepeial -* cecair
I Lihat sebelah
SULIT
I,4G BM ELAKA.SC IE N C E .Y E A R6
018
SULIT 18 018

25 The information below list out a few planetsin the Solar System.
Maklumat d.ibawah menyenaraikanbeberapaplanet dalam SistemSuria.

P-Earth a- JuPiter
Bumi MusYtari

R -N e p tu n e S- Ur anus
Neptun (Jranus

Choosethe position of the planetsfrom the coolestto the hottest . i


planet dari yang paling sejuk ke yang paling panas..
pilih kedud.u,kan

A, P ,R,Q,S

B. S ,R,Q,P

C. R,S , Q, P

D. R,P ,Q,S

26 A group of sailor wants to travel north.


Which of the following constellationsdo they needto look for ?
Sekumpulanpelayar ingin menuiuarah utara'
Antara buruj beitkut ying manakahmembantunya menuiu ke arah utara ?
*\

iI
r\
d\E
R\
/\ I
A ^ro
V
T

A TandU

B UandV

C VandW

D UandW

SULIT
MGB I\4ELAKA- SCIENCE- YEAR 6
018
SULIT t9 018

21 Diagram 19 shows conditionsfound in planetJ and planetK.


Rajah I9 menunjukkankeadaandi planet J dan planet K.

Planets
Planet

o has water . no water ;


mengandungiair tiada air
c has air o no air
mengandungi udara tiada udara
o not too hot or cold o too hot
tidak beberapa sanSatpanas
panas atau sejuk

Has living things No living things


Terdapat hidupan Tidak terdapat
hidupan
Diagram L9
Rajah 19

What can you conclude from the diagramabove?


Apakah kesimpulanyang boleh dibuat berdasarkanrajah di atas?

A Living things can live on planetsJ and K.


Benda hidup boleh hidup di planet J dan K

B Living things can survive on planetsthat have water only.


Benda hidup akan terushidup di planet yang mengandungiair sahaia.

C Planetsthat have no water,no air and aretoo hot can supportlives.


Planet yang tidak mengandungiair,udara dan terlalu panas boleh menampLtng
kehidupan.

D Planetsthat have water,air and suitabletemperaturecan supportlives.


Planet yang mengandungiair, udara dan suhusesuaiboleh menampungkehidupan.

I Lihat sebelah
SULIT
MGB MELAKA- SCIENCE. VEAR6
018
SULIT 20 018

28 Diagram20 showsthe phenomenonof an eclipseof the Sun.


Gambar aj ah 2 0 menunj ukkanfe nomena g erhana M atahari.

o
Bulan
Moon
rl
tl
ft
tt

Earth
Sun Bumi
Matahari

Diagram 20
Rajah 20

Whichof thefollowingarerelatedto thephenomenon


?
Antarayangberikutmanakahberkaitandenganfenomenatersebut?

Light travels in a straight line .


Cahaya bergerak dalam satu garisan lurus.

The Earth rotatesaroundits axis.


Bumi berputar pada paksinya.

n Light cannot pass through an opaqueobject.


Cahaya tidak boleh menembusiobjek legap.

ry The Earth and the Moon revolve aroundthe Sun


Bumi dan Bulan beredar mengelilingi.Matahari.

A I and tr only
I dan II sahaja

B I, II, and III only


I, II, dan III sahaja

C I, III and IV only


I , ilI dan IV sahaja

D I, II, III and [V


I,il,ilIdanIV

SULIT
018 MGB MELAKA. SCIENCE. YEAR 6
SULIT 2l 018

29 The following are two simple machines.


Berikut adaleh dua jenis mesin ringkas.

Wedge
Baji
Lever
Tuas

Which of the following involves the useof both simple machines?


Yangmanakah antara berikut mengunakkankedua-duarhesinringkas di atas
A

ts

.D

I l-ihat sebelah
SULIT
018 - SCIEi'ICE- YEAR6
MGB h4ELAKA
SULIT 1., 018

30 Diagram21 showssomebasicshaPe-
Rajah21 menuniukkanbentuk-bentukasas'

/--\

Diagram 2L
Rajah 2l

which shapesare suitableto be usedas pillars of buildinqs?


" ?
tiang bang.unan
Antara bentuk-bentuktersebutyang tnaiakah ses'uaiuntukdibuat

JandK
JdanK

B JandM
JdanM

(- LandM
LdanM

D K andL
K danL

END OF QUESTIONPAPER
KERTASSOALAN TAMAT

SULIT
TT8 SCIENCE- YEAR6
MGB N,IELAKA.