Anda di halaman 1dari 4

Tugasan tutorial Bahan media 2 Dimensi(2D) yang terdapat di SK Taman Universiti 4 ialah: 1. bahan berceta :b! ! te s"b! ! r!#!

an"pand!an g!r! dan m!rid"lembaran er#a"s!rat habar"ma#alah 2. carta:$rganisasi" lasi%i asi &. p$ster 4. gambar '. gra%:bar"pai (. risalah ). peta Antara bahan 2D yang kerap digunakan oleh guru di SK Taman Universiti 4 dalam P&P ialah gambar.Sebab sebab gambar kerap digunakan kerana! 1. mem!dah an pemahaman m!rid dalam t$pi *t$pi mata pela#aran yang s! ar di%ahami melal!i vis!al gambar. 2. bahan gambar lebih m!rah dan m!dah diper$leh berbanding dengan bahan media yang lain. &. gambar m!dah diba+a serta disimpan. 4. gambar dapat membant! dalam mengela ber!paya !nt! membet!l annya. '. gambar memp!nyai +arna yang menari dapat menari dan mem%$ !s an t!mp!an pela#ar serta memper embang pengha iman ritis. Bahan &Dimensi (&D) yang terdapat di SK Taman Universiti 4 ialah: 1. realia: d!it"alat permainan"t!mb!h*t!mb!han"alatan 2. m$del: ereta"r!mah"a !ari!m &. ciptaan $b#e tir!an: di$rama an salah tanggapan serta

Sebab sebab bahan "D kerap digunakan ialah! 1. ,ela#ar b$leh bela#ar tentang $b#e *$b#e yang dig!na an dalam ehid!pan harian. 2. ,ela#ar dapat menimba ilm! pengetah!an tentang b!daya lain melal!i bahan &D. &. ,ela#ar dapat melibat an diri dalam pengalaman $n rit. 4. ,ela#ar dapat mengembang an emahiran dari segi mengenalpasti"mem!lihara" memelihara" memb!at hip$tesis"menganalisis dan menilai. '. ,ela#ar dapat mengenalpasti pelbagai bahan" eg!naan dan ciri*ciri $b#e &D. (. ,ela#ar dapat mengenali te ni *te ni pembinaan $b#e &D. ). ,ela#ar dapat bela#ar tentang eg!naan bahan*bahan sedia ada serta mengg!na annya !nt! itar sem!la. -. ,ela#ar dapat mengembang an $nsep dari segi aspe r$n$l$gi"per!bahan" t!#!an dan eg!naan bahan*bahan.

#iri $#iri dan Komposisi Pengambilan %ambar &

%ambar bunga .asilan

%ambar bunga Kamera /an$n 01S D&222 Kamera tele%$n bimbit Sams!ng '.))4B 8!t$mati

Sai3 %$t$gra%i 5ensa (6ara 7$ !s ) 8pert!r ,engat!p ( 0:p$s!re Time) Kela#!an ,engat!p (;S1) 5amp! ilat (7lash)

'.))4B 1-mm

8!t$mati
791&

8!t$mati
19222 sec

8!t$mati
;S1*422

8da
8da

Kesimp!lan

,engg!riaan emara #enis ini adalah lebih ber esan dan men#amin eber esanan ,<, erana m!rid dapat memb!at pemerhatian dengan #elas se ali.

,eng!naan amera ini !rang ber esan erana m!rid s! ar memb!at pemerhatian dalam pembela#aran .4!rid s! ar mengenal pasti cici* ciri l!aran $b#e dan a an berla ! esalahan ta%siran

Disedia an $leh: Shahril 8%%andi bin 4at =!s$% Sains K!mp!lan &