Anda di halaman 1dari 20

SULIT

DRAF BUKU PANDUAN

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

JUN 2012
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pengenalan

SULIT

Program penilaian Standard Kecergasan i!i"al Ke#angsaan Unt$" M$rid Se"ola% Mala&sia ' SEGAK ( ini tela% dirancang selari dengan S$"atan Pela)aran Pendidi"an Jasmani dan Pendidi"an Kesi%atan Se"ola% Renda% dan Menenga%* Ga&a %id$p mas&ara"at Mala&sia "ini #ertam#a% sedentari* Kecergasan &ang optim$m #ole% mem#ant$ m$rid dalam mela"sana"an a"ti+iti %arian tanpa #erasa leti% dan les$* Selaras dengan it$, sat$ a"ti+iti "ecergasan &ang terancang perl$ dila"sana"an dengan semp$rna mengi"$t prosed$r &ang ditetap"an #agi setiap item $)ian dan dinilai mengi"$t norma &ang tela% ditetap"an* -engan ini, sat$ penilaian &ang standard dapat di$"$r* .SEGAK/ m$la diil%am"an ole% Kementerian Pela)aran Mala&sia pada ta%$n 0112* U)ian ini dirancang $nt$" dila"sana"an sepen$%n&a "e se"ola% m$lai sesi perse"ola%an ta%$n 0113* Pelaporan %asil $)ian ini a"an mendapat pengi"tira4an si)il secara peperi"saan #erp$sat* Re"od penilaian "ecergasan mem#eri ma"l$mat tentang ta%ap "ecergasan m$rid* U)ian &ang di)alan"an secara sistemati" perl$ diada"an d$a "ali seta%$n dan di%arap dapat memoti+asi"an m$rid mengamal ga&a %id$p si%at* M$rid a"an le#i% #ertangg$ng )a5a# dan #er"e$pa&aan mencapai "ese)a%teraan diri serta mem#eri s$m#angan ter%adap "e%armonian dan "ese)a%teraan negara selaras dengan %asrat alsa4a% Pendidi"an Ke#angsaan "e ara% merealisasi"an 6a5asan 0101* Definisi Ke e!gasan Fi"i#al .Kecergasan $nt$" "esi%atan merang"$mi aspe" &ang #er"aitan dengan 4$ngsi 4isiologi dan psi"ologi &ang diperca&ai mem#eri indi+id$ perlind$ngan daripada ancaman pen&a"it %ipo"ineti" '"e"$rangan pergera"an( seperti pen&a"it )ant$ng, "egem$"an dan pel#agai pen&a"it otot dan t$lang* Kecergasan $nt$" prestasi p$la mer$)$" "epada 4$ngsi dan "e$pa&aan indi+id$ $nt$" #ertanding dalam a"ti+iti s$"an dengan #ertenaga, #erda&a "$asa, "e"$atan, #erda&a ta%an, "ema%iran dan se#again&a*/ alls, 7831 Ma$la%a$ M$rid sentiasa pe"a, #erpengeta%$an dan mengamal"an a"ti+iti "ecergasan $nt$" mening"at dan menge"al"an ta%ap "ecergasan 4i!i"al &ang optim$m*

O&'e#$if M$rid dapat 9 7* mengeta%$i "epentingan "ecergasan 4i!i"al: 0* mela"$"an $)ian "ecergasan &ang dirancang ole% pentad#ir se"ola%: ;* menganalisis, mengintepretasi dan men&impan re"od "ecergasan 4i!i"al indi+id$: <* mela"$"an tinda"an s$s$lan $nt$" mening"at"an "ecergasan 4i!i"al indi+id$ melal$i perancangan a"ti+iti "ecergasan secara sistemati": dan 2* pengi"tira4an ta%ap "ecergasan indi+id$ #erdasar"an prestasi semasa* P!(se)*! Sem$a m$rid perl$ men)alani $)ian=$)ian "ecergasan 4i!i"al &ang dicadang"an dalam #$"$ pand$an ini* Prosed$r dan te"ni" $)ian %enda"la% mengi"$t pering"at $m$r, "e$pa&aan m$rid dan mengam#il"ira peralatan serta tempat $)ian di)alan"an* Um$r m$rid di"ira pada + ,&- .an*a!i $nt$" r$)$"an norma* U)ian ini #ole% di)alan"an semasa ata$ di l$ar 5a"t$ penga)aran Pendidi"an Jasmani* U)ian ini )$ga mesti dileng"ap"an pada %ari &ang sama* G*!* %ela$i, %*!i) $e!le&i, )a,*l* dan m$rid digala""an mem#$at $)ian secara indi+id$, #ersama ra"an ata$ "el$arga mere"a* U)ian ini mesti dileng"ap"an mengi"$t $r$tan secara #erter$san* Ur$tan item #ateri $)ian adala% seperti #eri"$t: 7* 0* ;* <* Nai" T$r$n Bang"$ ' ; minit ( Te"an T$#i ' 7 minit ( Ring"$" T$#i Separa '7 minit ( Jang"a$an Mel$n)$r

U"$ran antropometri" $nt$" mendapat"an Inde"s Jisim Badan perl$ di#$at se&el*% mela"$"an $)ian ini* U)ian &ang dicadang"an ini #ole% dig$na"an se#agai a"ti+iti lati%an "ecergasan* U)ian ini perl$ dila"sana"an d$a "ali seta%$n pada #$lan Mac dan >gos* Bagi m$rid &ang tida" si%at, g$r$ #ole% men)alan"an $)ian pada %ari &ang lain pada #$lan &ang sama* Pe!se)iaan 7* M$rid tela% #erlati% sec$"$pn&a se#el$m men)alani $)ian, "%asn&a dalam lati%an aero#i"* 0* M$rid %es$i mela"$"an a"ti+iti memanas"an #adan sec$"$pn&a se#el$m men)alani $)ian* Kesela%a$an 7* M$rid di"ec$ali"an daripada mengam#il $)ian ini )i"a 9 'a( disa%"an ole% Pega5ai Per$#atan tida" la&a" mengam#il $)ian "ecergasan 4i!i"al: '#( mengidap pen&a"it "roni": dan 'c( tida" si%at pada 5a"t$ $)ian* 0* Alatan $)ian &ang dig$na"an mesti leng"ap, selamat dan #er4$ngsi dengan #ai"* ;* Ka5asan $)ian mesti selamat dan ses$ai dengan )enis $)ian &ang %enda" di)alan"an*

<* M$rid mema"ai pa"aian Pendidi"an Jasmani* 2* Penga5asan g$r$ di$tama"an semasa $)ian dila"sana"an* ?* M$rid mela"$"an a"ti+iti men&e)$""an #adan selepas $)ian dila"sana"an* P!insi/ La$i,an Unt$" mengela""an "ecederaan dan mening"at"an prestasi, m$rid perl$ memat$%i prinsip=prinsip lati%an "ecergasan seperti #eri"$t9 7* Prinsip tam#a% #e#anan Keti"a men)alani lati%an, penam#a%an #e#an perl$ di#$at secara #erans$r=ans$r #erdasar"an "emamp$an agar tida" mendatang"an "ecederaan* Keadaan ini melati% otot #e"er)a le#i% "$at seter$sn&a mening"at"an "ecergasan* Prinsip per#e!aan indi+id$ Kemamp$an dan "e$pa&aan indi+id$ adala% #er#e!a* men&es$ai"an a"ti+iti lati%an mengi"$t "e$pa&aan indi+id$* G$r$ %ar$s

0*

;*

Prinsip "e"%$s$san Lati%an 4i!i"al &ang di)alan"an perl$la% di#eri"an #erdasar"an "eperl$an "ecergasan indi+id$ dan )enis s$"an &ang dice#$ri* Prinsip "e#ole%#ali"an Kesan ata$ %asil lati%an #$"anla% ses$at$ &ang "e"al* Se"iran&a lati%an tida" dila"$"an secara #erter$san, pen$r$nan dalam prestasi a"an #erla"$* Prinsip "epel#agaian lati%an Program lati%an perl$ dipel#agai"an $nt$" menge"al"an minat indi+id$ dalam ses$at$ a"ti+iti #agi mengela""an "e#osanan*

<*

2*

A#$i0i$i Me%anas#an Ba)an M$rid mesti mela"$"an a"ti+iti memanas"an #adan se#el$m mem$la"an $)ian "ecergasan ini seperti: 7* Regangan otot #a%$, tangan, pinggang dan "a"i* 0* Lari setempat, lompat, s"ip ata$ t$r$n nai" #ang"$*

A#$i0i$i Men1e'*##an Ba)an M$rid mesti mela"$"an a"ti+iti men&e)$""an #adan selepas mela"$"an $)ian "ecergasan seperti: 7* Ber)alan perla%an=la%an selama ; minit* 0* Regang otot #a%$, tangan, pinggang dan "a"i perla%an=la%an*

Pela/(!an 7* M$rid perl$ mere"od %asil $)ian mere"a* 0* G$r$ mengesa%"an $)ian &ang tela% dila"$"an ole% m$rid* ;* G$r$ melapor"an %asil $)ian dalam laporan Penilaian Kendalian Se"ola%*

Na%a U'ian2 Inde"s Jisim Badan 'BMI=4or=age( T*'*an2 Menilai "omposisi #adan Ta,a/2 M$rid Ta%$n < %ingga Ting"atan 2 .an$ina2 Lela"i dan Peremp$an Ala$an )an #e%*)a,an2 7* Peng$"$r tinggi 0* Penim#ang #erat ;* Borang s"or Peng*!*san )an (!ganisasi2 Peng$"$ran ini %enda"la% dila"sana"an se#el$m $)ian "ecergasan #erm$la* P!(se)*!2 7* M$rid di"e%enda"i menim#ang #erat #adan dalam $"$ran "ilogram dan meng$"$r "etinggian dalam meter* 0* Kira inde"s )isim #adan #erdasar"an 4orm$la #eri"$t9

Inde"s Jisim Badan @

Berat #adan '"g( Tinggi 'm( A Tinggi 'm(

;* R$)$" )ad$al di #a5a% $nt$" mengenal pasti "omposisi #erat #adan*

Lela#i Um$r 'Ta%$n( 8 71 77 70 7; 7< 72 K$rang #erat B7<*1 B7<*0 B7<*? B72*1 B72*< B7?*1 B7?*? Normal 7<*1 = 73*? 7<*0 = 78*< 7<*? = 01*0 72*1 = 07*1 72*< = 07*3 7?*1 = 00*? 7?*? = 0;*< 5 Berisi"o Berat Berle#i%an C73*? = 07*1 C78*< = 00*0 C01*0 = 0;*0 C07*1 = 0<*0 C07*3 = 02*0 C00*? = 0?*1 C0;*< = 0?*3 Berat #erle#i%an C07*1 C00*0 C0;*0 C0<*0 C02*0 C0?*1 C0?*3

7? 7D Pe!e%/*an Um$r 'Ta%$n( 8 71 77 70 7; 7< 72 7? 7D

B7D*0 B7D*3

7D*0 = 0<*0 7D*3 = 0<*3

C0<*0 = 0D*? C0<*3 = 03*0

C0D*? C03*0

K$rang #erat B7<*3 B7<*1 B7<*< B7<*3 B72*; B72*3 B7?*; B7?*3 B7D*;

Normal 7<*3 = 78*0 7<*1 = 78*8 7<*< = 01*3 7<*3 = 07*? 72*; = 00*2 72*3 = 0;*0 7?*; = 0<*1 7?*3 = 0<*2 7D*; = 02*0

Berisi"o Berat Berle#i%an C78*0 = 07*3 C78*8 = 00*8 C01*3 = 0<*1 C07*? = 02*0 C00*2 = 0?*0 C0;*0 = 0D*0 C0<*1 = 03*1 C0<*2 = 03*3 C02*0 = 08*?

Berat #erle#i%an C07*3 C00*8 C0<*1 C02*0 C0?*0 C0D*0 C03*1 C03*3 C08*?

'R$)$"an9 National Eentre or E%ronic -isease Pre+ention And Fealt% Promotion 0111(

Na%a U'ian2 Nai" T$r$n Bang"$ ; minit T*'*an2 Menilai -a&a Ta%an Kardio+as"$lar Ta,a/2 M$rid Ta%$n < %ingga Ting"atan 2 .an$ina2 Lela"i dan Peremp$an Ala$an )an #e%*)a,an2 7* Bang"$ = Ketinggian ;1*2 cm 0* Jam Randi" ;* Borang S"or <* Ra"aman ata$ Metronome

Perm$laan Nai" T$r$n Bang"$

Peng*!*san )an (!ganisasi2 7* A"ti+iti di)alan"an #erpasangan* 0* Leta"an #ang"$ di atas lantai &ang rata dan selamat*'Pasti"an #ang"$ tida" #ergera" semasa $)ian di)alan"an*( ;* Sedia"an ra"aman ata$ metronome renta" 34 )e$i# se%ini$* P!(se)*!2 7* U)ian di)alan"an dengan m$rid mema"ai "as$t s$"an &ang ses$ai* 0* M$rid #erdiri tega" dengan "a"i "anan ata$ "iri '&ang mana ses$ai( dileta""an di atas #ang"$* ;* Peng$)i a"an mem#eri"an is&arat Gm$laH* <* M$rid mela"$"an pergera"an nai" dan t$r$n '"a"i "iri nai", "a"i "anan t$r$n dii"$ti "a"i "iri t$r$n, "em$dian "a"i "anan nai" ata$ se#ali"n&a(* 2* M$rid mela"$"an pergera"an mengi"$t renta" ra"aman ata$ metronome dengan "adar 8? deti" seminit selama ; minit* ?* Selepas tamat m$rid di"e%enda"i d$d$" serta merta* D* Kira "adar nadi selepas 2 saat tamat perla"$an dengan #i!aan )ila#*#an (le, g*!* a$a* %engg*na#an P(la! Hea!$ Ra$e M(ni$(!3* Kadar nadi diam#il dalam )ang"amasa 7 minit* 8* Ji"a m$rid tida" menamat"an la"$an selama ; minit, s"or m$rid ini di#atal"an*

Na%a U'ian2 U)ian Te"an T$#i T*'*an2 Menilai "e$pa&aan da&a ta%an dan "e"$atan otot tangan serta otot #a%$ Ta,a/2 M$rid Ta%$n < %ingga Ting"atan 2 .an$ina2 Lela"i Ala$an )an #e%*)a,an2 7* Ka5asan lapang dan rata* 0* Span ' 2 cm tinggi A 72 cm pan)ang A 71 cm le#ar(* ;* Jam Randi"* Peng*!*san )an (!ganisasi2 7* U)ian dila"sana"an secara #erpasangan* 0* M$rid A mela"$"an $)ian dan m$rid B se#agai pencatat* P!(se)*!2 7* M$la dengan "ed$d$"an so"ong %adapan dengan #erat #adan diso"ong ole% tangan &ang l$r$s dan )ari=)ari "a"i* Badan dil$r$s"an* 0* T$r$n"an #adan dengan mem#eng"o""an si"$ se%ingga dada men&ent$% span* ;* L$r$s"an tangan seperti "ed$d$"an sedia* <* Te"an t$#i diter$s"an se%ingga sat$ minit ata$ m$rid tida" #er$pa&a mener$s"ann&a* 2* U)ian a"an ditamat"an )i"a m$rid tida" mela"$"an a"ti+iti secara semp$rna mengi"$t ara%an 7 %ingga ;* ?* M$rid B mengira dan mere"od #ilangan la"$an M$rid A*

Bersedia

La"$an Beng"o" Si"$ Kiraan Sat$ Ulangan La"$an

La"$an L$r$s Tangan

Na%a U'ian2 U)ian Te"an T$#i S$aian T*'*an2 Menilai "e$pa&aan da&a ta%an dan "e"$atan otot tangan serta otot #a%$ Ta,a/2 M$rid Ta%$n < %ingga Ting"atan 2 .an$ina2 Peremp$an Ala$an )an #e%*)a,an2 7* Ka5asan lapang dan rata* 0* Span ' 2 cm tinggi A 72 cm pan)ang A 71 cm le#ar (* ;* Jam randi"* Peng*!*san )an (!ganisasi2 7* U)ian dila"sana"an secara #erpasangan* 0* M$rid A mela"$"an $)ian dan m$rid B se#agai pencatat* P!(se)*!2 7* M$la dengan "ed$d$"an so"ong %adapan dengan #erat #adan diso"ong ole% tangan &ang l$r$s dan l$t$t &ang #eng"o"* Ka"i #ersilang* Badan dil$r$s"an* 0* T$r$n"an #adan dengan mem#eng"o""an si"$ se%ingga dada men&ent$% span* ;* L$r$s"an tangan seperti "ed$d$"an sedia* <* Te"an t$#i diter$s"an se%ingga m$rid tida" #er$pa&a mener$s"ann&a* 2* U)ian a"an ditamat"an )i"a m$rid tida" mela"$"an a"ti+iti secara semp$rna mengi"$t ara%an 7 %ingga ;* ?* M$rid B mengira dan mere"od #ilangan la"$an M$rid A*

Bersedia

La"$an Beng"o" Si"$ Kiraan Sat$ Ulangan La"$an

La"$an L$r$s Tangan

Na%a U'ian9 Ring"$" T$#i Separa ' partial c$rl=$p( 7 minit T*'*an 9 Meng$)i da&a ta%an dan "e"$atan otot a#domen Ta,a/ 9 M$rid Ta%$n < %ingga Ting"atan 2 .an$ina 9 Lela"i dan peremp$an Ala$an )an #e%*)a,an 9 7* Pita le"at #ersai! 0*2 cm 0* Pita $"$r ;* Jam randi" Peng*!*san )an (!ganisasi9 7* Le"at"an pita pele"at secara selari pada lantai di "iri dan "anan* Jara" antara pita adala% 71 cm*

P!(se)*! 2 7* 0* ;* <* 2* ?* 53* 8* U)ian ini di)alan"an dengan m$rid mema"ai "as$t &ang ses$ai* M$rid A #aring dengan l$t$t #eng"o" 81 dar)a% dan t$mit "a"i sentiasa men&ent$% lantai* B$"a "a"i sel$as #a%$* Ked$a=d$a #ela% tangan l$r$s di sisi dan %$)$ng )ari men&ent$% #a%agian l$ar pele"at pertama* Pada setiap la"$an ring"$", #a%$ perl$ diang"at s$pa&a )ari tenga% "ed$a= d$a tangan men&ent$% #a%agian l$ar pele"at "ed$a* Ba%agian #a5a%I#ela"ang #adan %enda"la% rata dan )ari tenga% pada "ed$d$"an asal '$lang prosed$r <( se#el$m mela"$"an $langan &ang seter$sn&a* M*!i) %ela#*#an /e!ge!a#an %engi#*$ !en$a# !a#a%an a$a* %e$!(n(%e )engan #a)a! 67 )e$i# se%ini$ sela%a + %ini$M$rid B mengira $langan perla"$an* U)ian a"an ditamat"an se"iran&a m$rid A 9= 8*7 Berasa tida" selesa* 8*0 Jari tida" men&ent$% #a%agian l$ar garisan penanda "ed$a* 8*; T$mit diang"at*

Pand$an g$r$ La"$an ring"$" &ang tida" semp$rna9 7* Ba%agian #a5a%I#ela"ang #adan tida" men&ent$% lantai*

10

0* ;* <* 2*

T$mit diang"at* BadanI #a%$ senget* P$ngg$ng terang"at* L$t$t tida" #ers$d$t 81 dar)a% 'tega"(*

Ara%an ITeg$ran $nt$" perla"$an ring"$" &ang tida" #et$l* 7* 0* ;* <* 2* ?* Rapat"an #ela"ang "e lantai* Ba%$ sent$% lantai* Rapat"an t$mit "e lantai* Seim#ang"an #a%$I#adan* B$"a "a"i* Beng"o""an l$t$t*

Sedia

Ring"$" Kiraan Sat$ Ulangan La"$an

Ked$d$"an Asal

11

Na%a U'ian2 Jang"a$an Mel$n)$r T*'*an2 Meng$"$r 4le"si#iliti Ta,a/2 M$rid Ta%$n < %ingga Ting"atan 2 .an$ina2 Lela"i dan peremp$an Ala$an )an #e%*)a,an2 7* Alat peng$"$r )ang"a$an 0* Borang s"or* Peng*!*san )an (!ganisasi2 7* G$na"an alat peng$"$r )ang"a$an &ang disedia"an* P!(se)*!2 7* M$rid d$d$" mel$n)$r tanpa "as$t* T$mit "a"i di leta" di #ela"ang penanda 0;

sentimeter* 0* Ked$a=d$a "a"i l$r$s sepan)ang masa $)ian* Ra"an memegang l$t$t* ;* Tapa" tangan "anan ditindi% di atas #ela"ang tapa" tangan "iri dalam "eadaan %$)$ng )ari tenga% %enda"la% sama* <* -ag$ rapat "e dada* Jang"a$"an tangan perla%an=la%an se)a$% &ang m$ng"in atas pita peng$"$r* <* Jang"a$an %enda"la% di"e"al"an selama ; saat tanpa men&entap*
2* M$rid di#eri tiga perc$#aan #ert$r$t=t$r$t* Perc$#a%an ter#ai" diam#il "ira

se#agai s"or* Bacaan di"ira pada sentimeter &ang ter%ampir* Ti)a# /e!l* %e!e#() )ala% $i$i# /e!/*l*,an?* M$rid &ang mem#ant$ memegang l$t$t pela"$ tida" mengangg$ pela"$*

12

Sedia

Jang"a$

Re%at

N>RMA UJIAN KEEERGASAN IJIKAL MURI- 'SEGAK( Norma ini adala% %asil $)i rintis SEGAK &ang pertama* Norma ini a"an di#$at per#andingan dengan $)ian SEGAK "ali "ed$a pada ta%$n 011D* R$)$"an norma ini #ole% dig$na"an $nt$" $)ian s$mati4 se%ingga norma &ang pia5ai di"el$ar"an* S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r LELAKI 71 TAFUN 2 < ; D1 "e #a5a% D7 = 80 8; = 77D 0; "e atas D = 00 2=? 0D "e atas 73 = 0? 3 = 7D ;D "e atas ;0 = ;? 02 = ;7 0 773 = 7<0 7=< 7=D 78 = 0< 7 7<; "e atas 1 1 73 "e #a5a%

PEREMPUAN 10 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D2 "e #a5a% ;7 "e atas 08 "e atas ;D "e atas < D< = 82 07 K ;1 78 = 03 ;7 = ;? ; 8? = 70; 8 = 01 D =73 0< = ;1 0 70< = 721 7=3 7=? 73 =;; 7 727 "e atas 1 1 7D "e #a5a%

LELAKI 11 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D2 "e #a5a% 02 "e atas 08 "e atas ;3 "e atas < D? = 88 7? = 0< 78 = 03 ;0 = ;D ; 711 = 70< ? = 72 3 = 73 02 =;7 0 702 = 7<3 7=2 7 =D 7D = 0< 7 7<8 "e atas 1 1 7? "e #a5a%

PEREMPUAN 11 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 30 "e #a5a% ;1 "e atas 08 "e atas ;3 "e atas < 3; = 88 01 = 08 01 = 03 ;0 = ;D ; 711 = 708 8 K 78 ? = 78 0< = ;7 0 7;1 = 72; 7=3 7=? 7D =0; 7 72< 1 1 7? "e #a5a%

LELAKI 12 TAHUN
S"or 2 < ; 0 7

13

Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r

D7 "e #a5a% 03 "e atas ;2 "e atas ;8 "e atas

D0 = 70; 7D = 0D 0< = ;< ;; = ;3

711 = 70< ? = 7? 70 = 0; 02 = ;0

702 = 7<8 7 =2 7 = 77 78 =0<

721 "e atas 1 1 73 "e atas

PEREMPUAN 12 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 DD "e #a5a% 08 "e atas 08 "eatas ;8 "e atas < D3 = 71D 01 =03 03 = ;7 ;; = ;3 ; 713= 7;D 71 = 78 72= 0D 02 = ;0 0 7;3 = 7?D 7 =8 7 = 7< 73 = 0< 7 7?3 "e atas 1 1 7D "e #a5a%

LELAKI 13 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D0 "e #a5a% ;7 "e atas <7 "e atas <0 "e atas < D; = 8D 07 = ;1 0D = <1 ;; = <7 ; 83 = 700 71 = 01 72 = 0? 0; = ;0 0 707 = 7<? 7=8 0 = 7< 7< = 00 7 7<D "e atas 1 7 "e #a5a% 7; "e #a5a%

PEREMPUAN 13 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D1 "e #a5a% 08 "e atas ;0 "e atas <7 "e atas < D7 = 88 01 = 03 8 = ;7 ;< = <1 ; 711 = 7;1 77 = 78 3 = 01 0? = ;; 0 7;7 = 728 0 = 71 7=D 78 = 02 7 7?1 "e atas 7 1 73 "e #a5a%

LELAKI 14 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D; "e #a5a% ;D "e atas <; "e atas << "e atas < D< K 83 02 = ;? ;7 = <0 ;2 = <; ; 88 = 70< 70 = 0< 73 = ;1 02 = ;< 0 702 = 7<8 7 = 77 2 = 7D 72 = 0< 7 721 "e atas 1 < "e #a5a% 7< "e #a5a%

PEREMPUAN 14 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D1 "e #a5a% 08 "e atas ;1 "e atas <0 "e atas < D7 = 83 01 = 03 01 = 08 ;2 = <7 ; 88 = 703 71 = 78 8 = 78 0? = ;< 0 708 = 72? 7=8 7=3 73 = 02 7 72D "e atas 1 1 7D "e #a5a%

LELAKI 15 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D; "e #a5a% ;3 "e atas <; "e atas <2 "e atas < D< K 83 0? = ;D ;7 = <0 ;? = << ; 88 = 70< 7< = 02 73 = ;1 02 = ;2 0 702 = 7<8 0 = 7; ? = 7D 78 = 0< 7 721 "e atas 7 2 "e #a5a% 73 "e #a5a%

PEREMPUAN 15 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ 2 D7 "e #a5a% < D0 = 710 ; 71; = 7;2 0 7;? = 7?? 7 7?D "e atas

14

Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r

;7 "e atas ;< "e atas <; "e atas

07 = ;1 07 = ;; ;? = <0

71 = 01 3 = 01 0D = ;2

7=8 7=D 78 = 0?

1 1 73 "e #a5a%

LELAKI 16 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 DD "e #a5a% ;D "e atas <0 "e atas <? "e atas < D3 = 71; 0D = ;? ;1 = <7 ;? = <2 ; 71< = 7;7 72 = 0? 7? = 08 02 = ;2 0 7;0 = 723 < = 7< < = 72 72 = 0< 7 728 "e atas ; "e #a5a% ; "e #a5a% 7< "e #a5a%

PEREMPUAN 16 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 DD "e #a5a% 08 "e atas ;7 "e atas <; "e atas < D3 = 7;? 78 = 03 01 = ;1 ;< = <0 ; 71D = 7;D 8 = 73 3=8 0< = ;; 0 7;3 = 7?? 7=3 7=D 7? = 0; 7 7?D "e atas 1 1 72 "e #a5a%

LELAKI 17 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 ?3 "e #a5a% <1 "e atas <; "e atas <D "e atas < ?8 = 8D 03 = ;8 ;1 = <0 ;D = <? ; 83 = 703 7? = 0D 72 = 08 0? = ;? 0 708 = 723 2 = 72 7=< 7D = 02 7 728 "e atas < "e #a5a% 1 7? "e #a5a%

PEREMPUAN 17 TAHUN
S"or Nai" T$r$n Bang"$ Te"an T$#i Ring"$" T$#i Separa Jang"a$an Mel$n)$r 2 D3 "e #a5a% 0D "e atas ;7 "e atas << "e atas < D8 = 71? 78 = 0? 01 = ;1 ;? = <; ; 71D = 7;< 8 = 73 D = 78 0? = ;2 0 7;2 = 7?0 7=3 7=? 73 = 0D 7 7?; "e atas 1 1 7D "e #a5a%

15

KEPUTUSAN KESELURUHAN

SETELAF MELAKUKAN < UJIAN, SILA RUJUK KEPA-A SKALA MARKAF KESELURUFAN UNTUK MENENTUKAN TAFAP KEEERGASAN BAGI TUJUAN PEMARKAFAN BIL7* 0* ;* <* 2* .UMLAH SKOR KESELURUHAN 73 FINGGA 01 MARKAF 72 FINGGA 7D MARKAF 71 FINGGA 7< MARKAF D FINGGA 8 MARKAF < FINGGA ? GRED A B E E PERN8ATAAN EEMERLANG SANGAT BAIK BAIK SE-ERFANA PERLU USAFA LAGI

16

ULASAN SK>R UJIAN KEEERGASAN IJIKAL UJIAN TEKAN TUBI SK>R 2 ULASAN Ta%nia%* Ke"al"an "ecergasan 4i!i"al anda dengan mener$s"an lati%an #er"ala s$pa&a tida" #erla"$ "e#ole%#ali"an* Ke"al"an "ecergasan 4i!i"al anda dengan mener$s"an lati%an #er"ala dan mela"$"an prinsip tam#a% #e#anan* Ting"at"an "ecergasan 4i!i"al anda dengan mengg$na"an prinsip tam#a% #e#anan* Anda perl$ perting"at"an "ecergasan 4i!i"al* -apat"an nasi%at g$r$ Pendidi"an Jasmani anda* Perl$ #er$sa%a dengan men)alani lati%an &ang "%$s$s $nt$" mem#ina "e"$atan dan da&ata%an otot dengan #im#ingan g$r$ Pendidi"an Jasmani* EA-ANGAN AKTILITI B$at lati%an ; "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a 01 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, ping pong ata$ %o"i* B$at lati%an ; "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a ;1 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, #adminton ata$ %o"i* B$at lati%an < "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a 01 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, #adminton ata$ #ola "eran)ang* B$at lati%an < "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a ;1 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, #ola )aring ata$ #ola #aling* -isiplin"an diri anda* B$at a"ti+iti te"an t$#i selama 2 minit setiap pagi dan petang* Ke"erapan lati%an memain"an peranan penting dalam lati%an* Selain it$ anda perl$ mela"$"an riada% setiap %ari* Ber)alan la)$ dan #ers$"an setiap petang*

<

17

UJIAN RINGKUK TUBI SEPARA SK>R 2 ULASAN Ta%nia%* Ke"al"an "ecergasan 4i!i"al anda dengan mener$s"an lati%an #er"ala s$pa&a tida" #erla"$ "e#ole%#ali"an* Ke"al"an "ecergasan 4i!i"al anda dengan mener$s"an lati%an #er"ala dan mela"$"an prinsip tam#a% #e#anan* Ting"at"an "ecergasan 4i!i"al anda dengan mengg$na"an prinsip tam#a% #e#anan* Anda perl$ perting"at"an "ecergasan 4i!i"al* -apat"an nasi%at g$r$ Pendidi"an Jasmani anda* Perl$ #er$sa%a dengan men)alani lati%an &ang "%$s$s $nt$" mem#ina "e"$atan dan da&ata%an otot dengan #im#ingan g$r$ Pendidi"an Jasmani* EA-ANGAN AKTILITI B$at lati%an ; "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a 01 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, ping pong ata$ %o"i* B$at lati%an ; "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a ;1 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, #adminton ata$ %o"i* B$at lati%an < "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a 01 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, #adminton ata$ #ola "eran)ang* B$at lati%an < "ali semingg$ se"$rang= "$rangn&a ;1 minit setiap "ali seperti #ermain #ola tampar, #ola )aring ata$ #ola #aling* -isiplin"an diri anda* B$at a"ti+iti reng"$" selama 2 minit setiap pagi dan petang* Ke"erapan lati%an memain"an peranan penting dalam lati%an* Selain it$ anda perl$ mela"$"an riada% setiap %ari* Ber)alan la)$ dan #ers$"an setiap petang*

<

UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR SK>R 2 < ; ULASAN Ta%nia%* Ter$s"an dengan mela"$"an a"ti+iti memat$%i prinsip lati%an* Ta%ap "elent$ran anda #ai" dan #ole% diperting"at"an lagi* Ta%ap "elent$ran anda pada ta%ap seder%ana dan perl$ #er$sa%a lagi* EA-ANGAN AKTILITI La"$"an a"ti+iti "elent$ran* Ting"at"an $sa%a $nt$" mencapai ta%ap cemerlang seperti a"ti+iti "ilas pinggang dan reng"$"* Ta%ap "ecergasan &ang le#i% #ai" #ole% dicapai dengan mela"$"an

18

0 7

Ganda"an $sa%a anda* Ta%ap "elent$ran anda mesti diper#ai"i*

a"ti+iti seperti #erenang dan senamro#i"* Ting"at"an ta%ap pencapaian &ang di"e%enda"i dengan mela"$"an a"ti+iti d$d$" dan "ilas pinggang le#i% "erap* Perl$ mela"$"an a"ti+iti &ang meli#at"an "elent$ran le#i% "erap seperti lenti" #ela"ang dan #ang"it t$#i*

UJIAN NAIK TURUN BANGKU ; MINIT SK>R 2 < ; ULASAN Ta%nia%* Ke"al"an prestasi da&a ta%an "ardio+as"$lar anda* Ting"at"an $sa%a $nt$" mencapai ta%ap cemerlang* -a&a ta%an "ardio+as"$lar anda pada ta%ap seder%ana* Ganda"an $sa%a $nt$" ting"at"an ta%ap pencapaian da&a ta%an "ardio+as"$lar &ang di"e%enda"i* -a&a ta%an "ardio+as"$lar anda mesti diper#ai"i* EA-ANGAN AKTILITI Ter$s"an dengan mela"$"an a"ti+iti memat$%i prinsip lati%an* La"$"an a"ti+iti aero#i" seperti senamro#i" dan )oging se"$rang= "$rangn&a tiga "ali semingg$ * Ta%ap "ecergasan &ang le#i% #ai" #ole% dicapai dengan mela"$"an a"ti+iti seperti #erenang, 4artle" dan par co$rse* La"$"an a"ti+iti seperti #er#asi"al, #er)ogging, s"ipping dan main #ola sepa" tiga "ali semingg$ selama ;1 minit secara #er"ala* La"$"an a"ti+iti &ang meli#at"an da&a ta%an "ardio+as"$lar le#i% "erap seperti lompat tali, #er)alan la)$, dan #erenang* -apat"an nasi%at daripada g$r$ Pendidi"an Jasmani ata$ pa"ar per$#atan*

ALATAN UNTUK SEGAK BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALATAN Ba !"# St$% #% Ba !"# S&t a ' R$a() M$t*+ +,$ 90 -$at. M$t*+ +,$ 50 -$at. St+% /at() CD %0a1$* T&0a, T$"a T#-& T&0a, S&t #% M#."& ta%$ BILANGAN 2 2 2 2 6 3 1 1 3 19 TINDAKAN Catata

10 11 12 13 14

A4 %a%$* B+*a ! #2& .$!a" Ka& *$ ta ! SEGAK Ca*ta a*a)a 'a 0a-$0

1 1 1

20

Anda mungkin juga menyukai