Anda di halaman 1dari 13

1.

0 PENGENALAN Dalam dunia yang serba moden ini, aspek pengurusan adalah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pengurusan merupakan satu proses sosial selaras dengan perkembangan manusia dan komuniti disekelilingnya. Pengurusan sering dikaitkan dengan pentadbiran dan apabila memperkatakan tentang konsep pengurusan pasti mencakupi 3 elemen utama iaitu pengurus , organisasi dan tatacara atau garis panduan pengurusan.Ketiga-tiga elemen ini bergantung antara satu sama lain dan mempunyai hubungkait yang seimbang. Pengurusan dikendalikan oleh pengurus yang adakalanya bertindak sebagai master-mind dan pada satu keadaan yang lain pengurus juga bertindak sebagai pelaksana. Sebagai master-mind, pengurus bertindak memimpin kelompok subordinat yang bertindak menterjemah segala visi, misi dan objektif dalam bentuk perlaksanaan yang akan dijalankan mengikut jadual perancangan yang digariskan. Usaha untuk mengarah dan memantau perkembangan proses perlaksanaan dikendalikan oleh pengurus dengan dengan pendekatan yang subjektif berdasarkan gaya kepimpinan dan kemampuan memanipulasikan kebolehan berkomunikasi yang unik dan tersendiri. Sebagai pelaksana pula, pengurus bertindak membimbing dan pada masa yang sama bergerak seiring bersama subordinat untuk melaksanakan visi, misi dan objektif yang telah ditetapkan.Sama ada sebagai master-mind mahupun pelaksana pengurus harus bertindak berdasarkan tatacara dan garis panduan yang ditetapkan. Garis panduan atau tatacara berkenaan sama ada berasaskan contoh dan garis panduan dari organisasi lain, mahupun idea pengurus itu sendiri, ataupun ia digubal dengan persetujuan kolektif antara pengurus dan subordinat. Pengurus biasanya mempunyai kuasa bagi membolehkannya melaksanakan

tanggungjawabnya mengemudi organisasi di samping menjalankan fungsinya mengetuai subordinatnya. Kuasa diperolehi samada sumber perundangan sepertimana yang ditetapkan oleh perlembagaan yang digubal semasa organisasi ditubuhkan atau kuasa diberikan dengan persetujuan kolektif semua ahli dalam organisasi tersebut. Kuasa yang ada pada pengurus secara idealnya dibayangi oleh etika yang sekiranya dikendalikan dengan baik dan menghormati the spirit of ethic akan menjadikan pengurus dilihat mengemudi organisasinya dengan adil, penuh hormat dan berwibawa.

2.0 DEFINISI DAN KONSEP PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pentadbiran dan pengurusan sekolah merupakan satu aspek penting yang perlu diberi perhatian, kerana menurut kajian-kajian yang telah dijalankan di Malaysia, pembolehubah pengurusan seperti kepimpinan gruru besar adalah pengaruh utama dalam menentukan kualiti pendidikan dan pencapaian akademik pelajar. Menurut Peter F.Drucker,Pengurusan ialah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu maklumat atau objektif yang paling berkesan, maklumat ini disokong oleh pandangan yang menyatakan bahawa kecekapan pentadbiran akan menyumbang kepada matlamat organisasi.( Morphet et al, 1982). Dalam sesebuah organisasi termasuk organisasi pendidikan,pentadbiran atau

pengurusan adalah tersangat penting. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan baik dan juga tidak dapat menyempurnakan kehidupan manusia.Dalam proses pentadbiran, ia berlaku sama ada di dalam sesebuah organisasi yang besar mahupun kecil serta organisasi formal dan juga yang tidak formal.Untuk mengurus sesuatu organisasi, seseorang pentadbir atau pemimpin seharusnya memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pentadbiran. Griffiths(1959) , menyatakan pentadbiran adalah satu corak tingkahlaku yang didapati dalam semua organisasi manusia. Ia adalah proses yang mengatur dan mengawal sesuatu organisasi sosial itu. Drucker(1945) pula menjelaskan pentadbiran itu ialah sumber asas dan sumber yang paling berharga. Stoner(1984) mengatakan pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin, mengawal daya usaha ahli-ahli organisasi dan

menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan. Campbell pula,menjelaskan proses pentadabiran sebagai satu cara anggota-anggota sebuah organisasi membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai matlamat. Dalam konteks pentadbiran, pentadbir yang baik amat dihargai oleh sesuatu masyarakat. Jabatan Pendidikan dan sekolah tidak terlepas daripada mewujudkan pentadbiran yang sihat. Kita seharusnya mengetahui cara-cara untuk mewujudkan konsep

tersebut.Sebagaimana yang kita fahami,pendidkan sebagai agen sosialisasi dan penyampai warisan budaya dapat memberi faedah-faedah ekonomi dan membolehkan individu-individu menikmati kehidupan yang baik.

Mengikut Knezevich (1974),pentadbiran sekolah ialah satu proses sosial yang bersangkut paut dengan mengenal pasti, menyelenggarakan, merangsang, mengawal,dan menyatukan secara formal mahupun tidak formal kuasa-kuasa yang bercorak manusia dan material ke dalam satu sistem yang kukuh dengan tujuan memenuhi objektif yang ditetapkan. Jadi secara ringkasnya matlamat akhir yang dikehendaki dalam pentadbiran sekolah atau institusi ialah untuk meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran. Ia meliputi peranan yang dimainkan oleh sekolah, jabatan pendidikan, institut pendidikan guru dan juga universiti. Pentadbiran sekolah tidak boleh dibezakan dengan bidang lain. Pada asasnya ia adalah segala usaha yang dijalankan oleh sesuatu organisai untuk memenuhi matlamat dan tujuan tertentu di samping menyelenggarakan dan mengekalkan struktur organisasi. Dalam organisasi, konsep pentadbiran dan pengurusan sekolah selalu digunakan dan saling bertukar ganti. Definisi pengurusan lebih kurang sama dengan pentadbiran, iaitu proses mengarah, mengawal sesuatu institusi yang melibatkan perancangan. Di Malaysia istilah pentadbiran lebih kerap digunakan kerana ia lebih menitikberatkan kepada perkhidmatan dan bukan kepada keuntungan. Walaubagaimanpun ramai bersetuju pentadbiran dan pengurusan tiada bezanya. Jadi secara ringkasnya saya dapat rumuskan, perkara yang penting dalam aspek definisi pentadbiran pendidikan ialah Pengendalian, Matlamat, Kualiti atau mutu, dan juga keberkesanan apa yang telah dirancangkan. Terdapat banyak pendapat yang menyenaraikan tugas pentadbiran sekolah. L . Gulick dan L . Urwick ( 1959 ) menyenaraikan tugas-tugas pentadbiran sebagaiPOSDCORB . Akronim ini diwujudkan dengan merangkumkan huruf-huruf pertama perkataan - perkataan : planning {P}, organizing {O}, staffing {S}, directing {D}, coordinating {CO}, reporting {R}, dan budgeting {B}. Merancang {planning}, iaitu menentukan perkara yang mesti dilakukan dan cara melaksanakannya. Mengelola {organizing}, iaitu membentuk satu struktur formal tentang pembahagian kuasa dalam menyempurnakan tugas aktiviti yang telah dirancang. Mengisi tenaga {staffing}, iaitu fungsi tentang tenaga pekerja seperti melantik baru atau melatih pegawai yang sedia ada dan juga mengatur suasana tempat kerja yang memuaskan. Mengarah (directing),iaitu tugas membuat keputusan dan memberi arahan dan tunjuk ajar kepada kakitangan. Menyelaras (coordinating ), iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak atasan atau bawahan melalui rekod-rekod kajian dan pemerhatian Melapor (reporting ), iaitu menyampaikan maklumat kepada pihak atasan atas bawahan melalui rekod-rekod kajian dan

pemerhatian. Merangkakan belanjawan (budgeting) iaitu mengendalikan urusan kewangan dari segi peruntukan , perbelanjaan dan kawalan. Manakala, Clark (1977) menyatakan empat lagi tugas pentadbiran telah dikenal pasti , iaitu komunikasi , hubungan awam ,penilaian dan membuat keputusan.Proses pentadbiran berikut, iaitu merancang, membuat keputusan, komunikasi, mengawal dan menilai berfungsi dalam satu pusingan yang di sebut pusingan tugas- tugas pentadbiran. Proses pentadbiran ini bermula dengan merancang kemudian membuat keputusan serta memberitahu keputusan yang telah diambil ,mengadakan proses kawalan untuk mencapai keputusan yang telah ditentukan dan menilai kembali aktiviti- aktiviti .Pusingan ini dapat membantu pengetua menjalankan fungsi pentadbiran sekolahnya. Secara amnya memang telah terdapat penjelasan fungsi-fungsi pentadbir pendidikan , iaitu membuat keputusan tentang apa yang hendak dilaksanakan , membentuk perancangan menurut matlamat yang telah ditentukan , mengurus peruntukan sumber manusia dan kewangan , mengadakan faktor-faktor motivasi yang boleh mendorong kakitangan

,mengadakan kerja berkumpulan untuk meningkatkan semangat dan membuat penilaian antara prestasi sebenar dengan prestasi yang diharapkan supaya kelemahan dan penyelewangan dapat diatasi. Secara umumnya pengurusan pendidikan di sekolah disokong oleh struktur pentadbiran yang lengkap dan mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu di mana setiap fungsi itu saling melengkapi kepada fungsi yang lain (complimentary). Sesebuah pengurusan pendidikan yang cekap dapat menggunakan semua sumber dengan berkesan. Pengurusan pendidikan merupakan bidang yang amat istimewa kerana ia merupakan aspek yang sangat penting dalam proses pembinaan generasi. Bidang ini tidak sahaja dikaitkan dengan proses pendidikan dan pengurusan, tetapi juga dikaitkan secara langsung dengan ilmu pengetahuan. Oleh kerana sifat ilmu itu berkembang, kemahiran pengurusan juga tidak dapat mengelak dari berkembang sama. Pengurusan pendidikan juga dikaitkan dengan kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan diukur dengan kualiti generasi baru yang dihasilkan. Indikator kualiti itu berkait rapat dengan keupayaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, sekolah dan bilik darjah yang akan melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja berkemampuan untuk terlibatn dalam pasaran

kerja (job market), tetapi dalam masa yang sama generasi pelajar itu memiliki kualiti akhlak dan diri yang cemerlang. Dalam konteks reformasi pendidikan yang bertunjangkan Falsafah Pendidikan Negara, peranan pengurusan pendidikan dilihat amat penting bagi melahirkan generasi seimbang dan harmonis yang bukan sahaja memiliki keupayaan intelek yang baik dan ketangkasan jasmani yang teruji, tetapi dalam masa yang sama memiliki kekuatan dalaman yang berdaya tahan. Prinsip-prinsip am untuk menguruskan sekolah secara berkesan adalah dengan amalan demokrasi yang merupakan pertimbangan penting bagi pentadbir sekolah untuk mengurus guru secara individu dan kolektif.Masalah manusia yang dianggap kecil selalunya memerlukan perhatian dan pertimbangan yang luas.Pentadbir sekolah bertanggungjawab untuk

memudahkana interaksi antara kakitangan dan perlu mengamalkan kepimpinan ciri-ciri kepimpinan demokratik.Semua individu yang terlibat dalam sebarang keputusan hendaklah diberikan kesempatan untuk menentukan corak tindakan yang perlu dilaksanakan.

3.0 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Menurut Kanji (1998), TQM merupakan satu cara hidup bagi sebuah organisasi yang komited kepada kepuasan pelanggan dan usaha ini dilakukan melalui proses peningkatan berterusan. Ia merupakan satu budaya korporat yang bercirikan peningkatan ke atas kepuasan pelanggan melalui penekanan terhadap aktiviti-aktiviti peningkatan berterusan di mana kesemua pekerja dalarn syarikat tersebut menyertai aktiviti-aktiviti tersebut dengan aktif. Pada masa yang sarna, terdapat takrifan yang berbeza mengenai TQM tetapi pada dasarnya, terdapat beberapa persefahaman seperti TQM merupakan satu budaya dalam sesebuah organisasi di mana ia menekankan kepada penglibatan menyeluruh, memfokus kepada pelanggan, penggunaan alat saintifik dan aktiviti-aktiviti peningkatan berterusan dan inovasi. Pengasas kepada konsep TQM ialah W. Edwards Deming (1900-1993), seorang jurutera rakyat Amerika Syarikat. Ia diperkenalkan apabila kaedah statistik mula digunakan dalam pengawalan kualiti di kilang-kilang di Amerika Syarikat. Konsep ini kemudiannya mendapat sambutan di kalangan pengurus-pengurus korporat di Jepun mulai 1950-an yang ketika itu giat membangunkan sektor industrinya. Namun begitu konsep ini telah berkembang dengan pesat dalam tahun-tahun 1980-an apabila timbul kesedaran di seluruh dunia tentang pentingnya kualiti dalam kehidupan manusia. Perubahan yang berlaku itu secara langsung telah menukar pandangan dan sikap para pengurus di sektor awam dan swasta tentang cara mereka menguruskan kualiti. Mereka mendapati cara dan falsafah pengurusan kualiti tradisional tidak lagi mampu menjamin penghasilan output yang menepati kehendak pelanggan. Oleh itu kini mereka beralih kepada TQM yang terbukti dapat membantu kearah kecemerlangan prestasi. Penggunaan TQM bukan sahaja memanfaat pelanggan kerana dapat menikmati output yang berkualiti, tetapi juga kepada organisasi itu sendiri, khususnya melalui penjimatan kos dan peningkatan kecekapan operasi. Ini adalah kunci kepada kejayaan sesebuah organisasi. TQM ialah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan, berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi. Proses ini bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh kearah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Oleh itu TQM dapat dilihat sebagai proses transformasi budaya, melalui ciri-ciri budaya yang sedia ada akan diubahsuai, ditukar atau diperkukuh dengan ciri-ciri baru yang lebih baik. Ciri-ciri itu meliputi sikap dan nilai, sistem dan prosedur, amalan-amalan operasi, struktur organisasi dan sebagainya.

TQM akan membawa organisasi mencapai "kualiti menyeluruh" atau total quality dalam segala aspek operasinya. Dengan itu kualiti bukan sahaja merupakan sesuatu yang dapat dilihat pada keluaran atau perkhidmatan, tetapi juga lebih menyeluruh meliputi sebarang operasi dan urusan yang dikendalikan oleh sesebuah organisai. Pada tahap ini kualiti akan dipamerkan melalui kecekapan pentadbiran, kebolehan kakitangan, kelicinan sistem-sistem operasi dan sebagainya. TQM mempunyai beberapa ciri penting seperti iaitu matlamat TQM; fokus TQM; strategi TQM bagi meningkatkan kualiti; dan pihak yang bertanggungjawab melaksakannya (pelaksana). Matlamat TQM ialah memberi kepuasan hati pelanggan. Ini dilakukan dengan cara menghasilkan output-output yang dapat memenuhi kehendak pelanggan serta menepati ekspektasi mereka. Setiap keluaran yang dihasilkan itu mestilah juga dipastikan tidak mempunyai kecatatan (defect free) atau kesilapan (error free) kerana kecacatan atau kesilapan boleh menjejaskan kepuasan hati pelanggan. Di atas alasan yang sama juga sesebuah organisasi itu perlu memastikan sejak dari mula lagi bahawa output yang dikeluarkan adalah output yang betul sepertimana yang dikehendaki oleh pelanggan. TQM memberi fokus kepada pembangunan sistem-sistem dan proses-proses kerja yang berkualiti. Ini kerana hanya sistem dan proses yang berkualiti sahaja dapat menjamin penghasilan output yang berkualiti. TQM, memberi perhatian kepada golongan pelanggan dan pembekal. Segala maklumbalas dan pandangan daripada pelanggan digunakan untuk tujuan membuat rekabentuk sistem dan proses-proses kerja yang akan dijalankan. Golongan pembekal pula dianggap sebagai rakan kongsi yang sama-sama bertanggungjawab menghasilkan keluaran-keluaran yang berkualiti. Golongan ini penting kerana peranannya membekalkan input-input yang berkualiti kepada organisasi. Dari segi strategi peningkatan kualiti pula, TQM menekankan proses penambahbaikan yang berterusan (continous improvement). Proses ini mengandungi tindakan-tindakan strategik yang dirancang dengan teliti dan berorientasikan matlamat jangka panjana. Proses ini melibatkan seluruh organisai (total involvement) di mana segala sumber dan kekuatan yang ada dalam organisasi berkenaan akan digembleng sepenuhnya dalam usaha kualiti. Proses penambahbaikan yang berterusan di bawah TQM ini pada umumnya melibatkan tujuh peringkat tindakan yang bersepadu. Peringkat-peringkat tindakan tersebut ialah menentukan matlamat penambahbaikan yang akan dijalankan, menentukan kaedah

pelaksanaannya, melatih kakitangan yang akan terlibat, melaksanakan penambahbaikan yang

dirancang, menilai pencapaian yang diperolehi, menyeragamkan proses-proses kerja yang telah diperbaiki untuk diperluaskan ke bahagian-bahagian lain, dan meneruskan tindakantindakan pembetulan yang masih diperlukan. TQM sentiasa memberi perhatian kepada aspek pengawalan kos kualiti. Kos ini timbul akibat daripada pembaziran sumber, penghasilan output yang tidak berkualiti, kesilapan kerja atau aktiviti-aktiviti lain yang tidak memberi kesan nilai ditambah. Bagi mencapai matlamat ini TQM menekankan aspek pencegahan. Ini dilakukan dengan memperbaiki proses-proses kerja supaya peluang-peluang terjadinya kesilapan atau kecacatan dapat dikawal sepenuhnya. Di samping itu, mana-mana masalah kualiti yang dikesan akan diselesaikan dengan segera mengikut kaedah penyelesaian masalah yang sistematik. Ini adalah untuk memastikan masalah tersebut tidak berpanjangan dan terus mengganggu perjalanan organisasi. Satu lagi strategi TQM ialah kepastian kualiti. Matlamatnya ialah untuk memastikan setiap output yang dihasilkan oleh organisasi benar-benar berkualiti dan memuaskan hati pelanggan. Mengikut pendekatan TQM, setiap anggota di dalam organisasi sama-sama bertanggungjawab sepenuhnya menjayakan usaha-usaha peningkatan kualiti. Dengan penglibatan menyeluruh (total participation) seperti ini barulah usaha peningkatan kualiti akan meninggalkan kesan yang mendalam dan berkekalan. Penglibatan ini dilaksanakan secara terkawal (guided involvement) supaya masa dan tenaga yang disumbang oleh kakitangan dapat difokuskan mengikut keutamaan organisasi. Namun begitu, peranan pengurusan atasan adalah sangat penting. Mereka bertanggungjawab menerajui perubahan-perubahan dan memberi kepimpinan yang berkesan. Selain daripada itu sumbangan Pasukan-pasukan Kerja juga amat digalakkan di bawah TQM. Pasukan-pasukan ini didapati berkesan dalam menghasilkan ideaidea yang kreatif dan inovatif serta mampu melaksanakan pembaharuan-pembaharuan dengan jayanya. Jabatan-jabatan Kerajaan akan dapat mempraktikkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dengan jayanya jika ia mempunyai persekitaran organisasi yang baik. Persekitaran tersebut ialah keadaan yang memungkinkan TQM bertapak dengan kukuh, berkembang dan diamalkan sebagai sebahagian cara hidup organisasi. Bagi mewujudkan persekitaran yang dimaksudkan, jabatan-jabatan kerajaan harus memberi penakanan kepada 7 prinsip pengurusan. Prinsip-prinsip tersebut ialah sokongan pengurusan atasan, mengadakan perancangan strategik kualiti, mengutamakan pelanggan, memberi latihan dan pengiktirafan, mengukuhkan semangat berpasukan, mengadakan pengukuran prestasi, dan menekankan

kepastian kualiti. Prinsip-prinsip ini adalah bersifat universal. Oleh itu ia boleh dipakai di manamana jabatan dan dalam apa jua keadaan. Jabatan-jabatan bolehlah mengatur berbagai bentuk tindakan bagi melaksanakannya mengikut kesesuaian corak operasi organisasi masing-masing. Terdapat banyak faedah yang dapat diperolehi daripada pelaksanaan TQM seperti pengurangan dalam kerja semula; kesilapan; penangguhan; kos; pusing ganti 70 Pengurusan Kualiti Menyeluruh: Satu Perbandingan pekerja dan jualan, peningkatan dalam kadar kepuasan pelanggan dalaman dan luaran; keuntungan dan kecekapan, penggunaan mesin dan bahan mentah yang lebih baik, kualiti produk yang lebih baik pada harga yang lebih rendah, syarikat dapat mengekalkan kedudukannya dalam pasaran dan hasilnya, ia dapat menawarkan lebih banyak pekerjaan. Selain daripada itu, terdapat faedah-faedah tidak boleh nampak (intangible) seperti peningkatan imej syarikat, kemahiran berkomunikasi, pengetahuan mengenai pekerjaan dan produk, hubungan pelanggan dan pembekal, pengurusan data serta kemahiran pengurusan proaktif. Faedahnya pula pada sekolah adalah tahap peningkatan pencapaian sekolah dapat dicapai kerana pengelibatan guru, pihak pentadbir, ibubapa dan juga pelajar dapat disatukan bagi mencapain matlamat yang diinginkan, semua mendapat kepuasan masing- masing dan dapat bekerja dalam situasi yang selesa dan sihat. Pentadbir dengan tugasnya sebagai pentadbir, guru menjalankan amanah dengan penuh integrity, pelajar dapat belajar dengan baik dan ibubapa berpuas hati dengan apa yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Jadi dengan ini ianya dipanggil win- win situation iaitu masing masing mendapat hak masing- masing tapi mereka tidak alpa akan tanggungjawab yang telah diamalkan.

4.0 RUMUSAN Guru-guru TQM baik dari Amerika Syarikat mahupun Jepun telah memberi asas kepada konsep dan falsafah TQM ini. Setiap guru mempunyai idea yang berbeza mengenai kualiti dan TQM yang boleh disintesis dan diintegrasikan bagi kegunaan organisasi. TQM menekankan kepada penyertaan kesemua individu yang terdapat dalam sesebuah organisasi sebagai satu langkah untuk mencapai kualiti yang dikehendaki. Jika disekolah pihak yang terlibat adalah pihak pengurusan, guru, ibubapa dan juga murid. Disekolah pihak pengurusan adalah terdiri daripada pihak pentadbir iaitu guru besar, pengetua, penolong kanan 1, penolong kanan HEM, penolongn kanan KO dan juga ada sesetengah sekolah mempunyai penolong kanan pendidikan khas. Tugas mereka adalah merancang dan memastikan bagaimana untuk mengerakkan semua isi sekolah untuk mencapai objektif atau tujuan yang telah dirancangkan, jadi mereka akan memikirkan jalan yang sesuai, belanjawan, aktiviti, dan sebagainya untuk mencapai matlamat tersebut. Masing- masing mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam memastikan matlamat tercapai, selain itu mereka juga perlu memikirkan bagaimana untuk menarik hati guru- guru lain untuk turut sama bekerja sama, ada yang menawarkan bentuk ganjaran, anugerah guru cemerlang dan sebagainya. Ia secara tidak lansung membangkitkan mood kerja yang lebih bagus dalam melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan. Pihak pengurusan juga perlu memastikan guruguru mereka setia kepada sekolah kerana mengikut konsep TQM, keanggotaan yang setia akan menghasilkan pelanggan (pelajar dan ibubapa) yang setia. Mereka juga perlu mendedahkan pekerja kepada rnisi, visi organisasi, nilai, objektif dan polisi kualiti, kaedah atau teknik -teknik TQM Guru mempunyai kedudukan yang terbaik untuk meningkatkan kualiti, mengurangkan permasalahan dan juga ancaman. Guru merupakan kunci kepada peningkatan berterusan kerana semua guru mempunyai idea yang berharga yang boleh dikongsi bersama kerana mereka terdedah secara langsung kepada prosedur-prosedur dan proses-proses kerja. Oleh itu, mereka lebih mengetahui bagaimana untuk menangani masalah pelajar dan pada masa yang sarna cuba untuk meningkatkan kualiti kerja mereka juga. Sebagai seorang guru yang baik, mereka sangat peka dengan maslah yang berlaku keatas murid mereka, jadi jika masalah dapat ditangani maka sekolah tidak mempunyai masalah untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Guru yang kompeten merupakan aset sekolah yang perlu dibangunkan dan mereka bukanlah komoditi yang digunakan. Guru akan menjadi lebih bertanggungjawab dalam

pekerjaannya mendidik pelajar sekiranya mereka dilatih, diberikan kepercayaan dan autoriti yang sepatutnya. Kemampuan seorang pelajar dalam memastikan keberjayaan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada kecekapan sistem pengurusan dan cara seseorang guru itu mengajar. Jika guru mengajar dengan baik maka prestasi pelajar akan meningkat dan sekaligus mencapai matlamat sekolah untuk menjadi sebuah institusi yang cemerlang. Selain belajar, pelajar juga harus diterapkan dengan pelbagai ilmu sampingan seperti kepimpinan, ko kurikulum, dan pelbagai lagi bagi melahirkan modal insan yang sempurna. Ini bermakna pelajar juga memainkan peranan yang penting dalam TQM di sekolah. Jika hanya guru dan pihak pentadbiran sahaja yang cemerlang tetapi pelajarnya tunggang langgang maka matlamat yang ingin dicapai tidak akan berjaya. Ibubapa merupakan penilai utama untuk pengurusan sekolah. Ibubapa yang prihatin terhadap persekitaran sekolah anaknya akan sentiasa memantau iklim sekolah tempat anak mereka belajar, mereka akan selalu bertanyakan kepada guru kelas atau pihak pengurusan tentang perjalanan pembelajaran anak- anak mereka. Jika ibubapa prihatin seperti ini akan menghasilakan persekitaran sekolah yang lebih baik kerana mereka akan bersama- sama sedaya upaya untuk memastikan kecemerlangan anak mereka. Ibubapa yang prihatin ini kebiasaannya akan menyokong semua aktiviti sekolah dan akan memberikan sokongan moral yang kuat dalam apa sahaja program yang sekolah jalankan. Persatuan ibi bapa dan guru (PIBG) juga akan menjadi hebat kerana ibubapa akan berkerja sama untuk memastikan kecemerlangan sekolah berada di tahap yang cemerlang. Jadi pihak pentadbiran haruslah bijak mengatur strategi bagi mendapatkan pengelibatan penuh warga ibubapa ini. jika ibubapa dapat bekerjasama dengan baik dengan pihak sekolah nescaya apa yang di impikan pasti akan menjadi kenyataan oleh pihak sekolah. Peningkatan berterusan hanya dapat dicapai sekiranya organisasi sekolah mengarnbil usaha untuk mempertingkatkan proses dan operasi sekolah dengan penggunaan inovasi bersertakan pembuangan aktiviti -aktiviti yang tidak mendatangkan manafaat (non-value added). Ini dapat dilakukan melalui beberapa aktiviti, contohnya peningkatan proses, pihak pengurusan boleh mencuba mengadakan sesuatu proses atau perubahan yang baru dalam sekolah dengan persetujuan semua anggota contohnya mengadakan program keluarga angkat dimana setiap warga sekolah mempunyai keluarga angkat masing- masing yang mana

keluarganya terdiri daripada semua warga sekolah, baik pelajar, guru, kakitangan am, dan juga kakitangan sokong. Ini bermakna semua warga sekolah tidak akan terlepas dari program ini, masingmasing mempunyai tangunggjawab untuk menjaga, membimbing, bertanyakan masalah dan pelbagai lagi, Ini mungkin akan menyusahkan pihak pengurusan sekolah tapi kesannya pada warga sekolah cukup besar. Contoh kedua ialah guru menyambut kedatangan murid ke sekolah pada waktu pagi dan juga balik sekolah, kesannya sangat besar dimana jika ada ibubapa yang melihat perkara ini dengan serius akan berpendapat bahawa guru sekolah tempat anak mereka belajar begitu prihatin dan sangat menyayangi anak mereka sehingga sanggup tunggu dipagar sekolah dan sanggup menghantar anaknya pulang dari sekolah, Selain itu juga keselamatan pelajar juga terjamin.ibubapa akan berasa lega melepaskan anaknya datang ke sekolah kerana tahu guru- guru ini amat menyayangi anak mereka. Selain itu juga untuk peningkatan TQM yang berterusan aktiviti yang boleh juga diadakan ialah mewujudkan kumpulan kualiti (QCC) dimana telah dilantik satu pasukan yang diamanahkan untuk sentiasa menjaga kualiti sekolah contohnya ada skuad yang menjaga bahagian kualiti barang- barang milik sekolah, kualiti program- program sekolah yang telah dijalankan, dan bermacam lagi. Ini bertujuan untuk menjaga kualiti sekolah, contohnya jika ada pelawat atau nazir datang ke sekolah semua maklumat yang hendak dipantau telah disediakan cotohnya jika nazir ingin melihat asset sekolah maka guru yang ditugaskan untuk menjaga kualiti aset sekolah akan kehadapan untuk menerangkan secara lebih lanjut tentang aset sekolah, jika ianya berjaya ini bermakna guru tersebut begitu cakna akan apa yang diamanahkan kepadanya, dan ini menunjukkan bahawa kualiti sekolah sentiasa dijaga dan dipertingkatkan. Seterusnya sistem cadangan, setiap guru haruslah menyumbangkan cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti sekolah, semua isi sekolah ada hak untuk menyuarakan cadangan mereka dalam memastikan apa yang ingin dicapai menjadi reality. Mungkin ada daripada cadangan- cadangan tersebut boleh diambil guna untuk meningkatkan lagi perstasi sekolah. Anugerah dan penghargaan juga dapat meningkatkan kualiti secara berterusan, sekarang banyk anugerah dan penghargaan telah dibuat bagi menaikan lagi semangat guruguru untuk lebih bersemangat melakukan kerja. Antaranya anugerah perkhidmatan cemerlang, guru cemerlang dan sebagainya. Ini secara tidak lansung dapat melahirkan iklim persaingan yang bagus dalam mencapai anugerah yang telah dibuat, peningkatan kualiti juga bertambah

kerana semua guru akan berebut- rebut untuk jadi cemerlang dan ini akan menguntungkan pelajar dimana mereka akan mendapat sesuatu yang terbaik dari gurunya. Sekolah juga akan menerima pelbagai anugerah yang telah dibuat seperti sekolah amanah, sekolah cemerlang, sekolah klauster, sekolah berprestasi tinggi dan sebagainya. Sesungguhnya semua anugerah ini sememangnya menjadi sasaran oleh pihak pentadbir dan juga juga anggota dalam sekolah kerana ia akan menaikkan status sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang disegani berbanding sekolah- sekolah lain. Penanda aras juga boleh dijalankan bagi memastikan adakah sekolah tersebut mencapai piawaian yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Selain itu juga sekolah tersebut akan dilawati oleh sekolah-sekolah lain bagi tujuan melihat sejauh mana sesuatu benda yang dihasilkan oleh sekolah boleh dijadikan sebagai satu model contoh Jadi secara kesimpulannya pihak pengurusan yang baik dan cekap akan menghasilkan keanggotaan yang setia untuk bersamasama untuk menjaga kualiti sekolah dan juga samasama mencapai matlamat yang diinginkan dan berjaya memuaskan hati semua pelanggan yang sentiasa inginkan sesuatu yang terbaik dari sesebuah institusi pendidikan anak-anak mereka.