Anda di halaman 1dari 12

ATHAILAH

------------------------------------BUKU PINTAR VIRTUALISASI -------------------------------------

- Publikasi Pribadi Athailah 2013 -

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

Bab 2 Virtualisasi de !a VirtualB-.

VirtualB-. adalah sebuah a3likasi u tuk 'e *ala ka 4S dala' sebuah 4S? atau dala' istilah >irtualiasi ;a 'e *ala ka 8uest 4S 3ada sebuah H-st 4S% A3likasi i i 3erta'a sekali dibuat -leh I bahasa 3e'r-!ra'a -tek% 8'bH% sebuah 3erusahaa )er'a ;a ! istilah i i 'u !ki kura ! te3at? 3ada tahu 2009 diakuisi -leh SUN &i@r-s;ste' ? ;aitu 3erusahaa ;a ! 'e'buat )AVA 06alau3u ;a ! 3asti )AVA dikel-la -leh 3erusahaa i i sebelu' diakuisi -leh 4ra@le1? da 3e'buat salah satu siste' -3erasi UNI7 ;a ! terke al ;aitu SUN S4LARIS% Ke'udia SUN &i@r-s;ste' diakuisi -leh 4RA<L:? sehi !!a -t-'atis VirtualB-. 'e *adi 'ilik 4RA<L: saat i i%

A3likasi i i dirilis dala' dua >ersi? ;aitu >ersi 3e uh 0#ull >ersi- 1 da >ersi k-de su'ber terbuka 043e 'e'iliki 3ate u tuk ke3erlua 3e !!u aa de !a Pr-3ietar; arti ;a k-de su'ber tertutu3 da k-'ersil A da diharuska

terte tu sehi !!a VirtualB-. >ersi i i *ika i !i se@ara @u'a-@u'a% Seda !ka da

S-ur@es1% Versi 3e uh dari VirtualB-. bersi#at 'e !a du ! k-de-k-de ;a ! di!u aka u tuk >ersi k-de dala'

L I

a'u

'e'beli lise si ;a% Na'u

3ribadi da3at di!u aka A da? da

su'ber terbuka adalah >ersi ;a ! bebas di!u aka kei !i a

di'-di#ikasi sesuai

biasa ;a se@ara de#ault sudah disediaka

ba ;ak "istribusi LINU7% Versi k-de su'ber terbuka i i *u!a seri ! disebut VirtualB-. 4S:? 4S: adalah si !kata dari 43e S-ur@es :diti- % Terus a3a 3erbedaa lai ;a a tara >ersi Pe uh de !a K-de Su'ber Terbuka ;a ;a !

selai 'asalah 3e !!u a da kebebasa di '-di#ikasiB Perbedaa lai

Pe ulis ketahui adalah ada bebera3a #itur ;a ! ada 3ada >ersi Pe uh? a'u

Buku Pi tar Virtualisasi

|/

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

#itur tersebut tidak tersedia 3ada >ersi K-de Su'ber Terbuka? dia tara ;a #itur u tuk 'e !akses #-lder ;a ! ada 3ada H-st 4S? #itur u tuk 'e !akses P-rt USB ;a ! ada 3ada H-st 4S? da 'e da3atka ba tua te tu sa*a duku !a dari 4RA<L: *ika A da 3ribadi ;a ! da3at 'e e'uka 'asalah% U tuk ;a ! >ersi Pe uh3u sebe ar ;a a da *u!a tidak aka *ika a da 'e !!u aka u tuk ke3erlua tidak 3erlu lise si% Na'u sudah dile !ka3i de !a A da tidak 3erlu kha6atir? kare a VirtualB-. i i d-ku'e tasi ;a ! @uku3 le !ka3? bahka

dikataka d-ku'e tasi berbe tuk buku elektr- ik 0eB--k1% A3likasi VirtualB-. i i da3at a da u duh se@ara la !su !dari 6ebsite res'i ;a di htt3$AA666%>irtualb-.%-r!% A3likasi i i adalah a3likasi 'ulti 3lat#-r'? ;aitu tersedia u tuk siste' -3erasi ;a ! ba ;ak di!u aka de6asa i i% )adi saat a da 'e !u duh ;a u duhlah *e is ;a ! sesuai de !a siste' -3erasi k-'3uter A da%

L I

8a'bar 1$ 5esite res'i VIrtualB-.

Buku Pi tar Virtualisasi

|9

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

2%1 &e'asa ! 0I stall1 VirtualB-.


Kare a saat i i keba ;aka siste' -3erasi 04S1 ;a ! di!u aka adalah 5i d-6s da LINU7? 'aka 3ada ba!ia i i Pe ulis aka 'e'bahas @ara 'e'asa ! a3likasi VirtualB-. i i 3ada kedua siste' -3erasi tersebut? u tuk "istribusi LINU7 ;a ! Pe ulis !u aka adalah Ubu tu? a'u A da la !kah i i da3at A da sesuaika de !a "istribusi LINU7 lai ;a ;a ! A da !u aka ? 3erbedaa ;a tidak terlalu ke tara k-E% $-1

2%1%1 Pe'asa !a 3ada 4S 5i d-6s


U tuk 'e'asa ! Ubu tu di 5i d-6s A da harus 'e !u duh #ile i staller u tuk 5i d-6s di 6ebsite res'i VirtualB-.%

L I

8a'bar 2$ Piliha i staller VirtualB-.

Setelah #ile teru duh? 'aka lakuka

3e'asa ! VirtualB-. di 5i d-6s se3erti

A da 'e'asa ! ;a 3r-!ra'-3r-!ra' lai di 5i d-6s A da% )ika tidak 'e !erti? silahka ba@a buku Pe ulis ;a ! ber*udul BUKU PINTAR 5IN"45S 9 da 2,0 TIP F TRIK 5IN"45S 9 kedua buku tersebut diterbitka -leh &ediakita% Setelah selesai 3e'asa !a ? A da da3at la !su ! 'e *ala ka VirtualB-. dari

Buku Pi tar Virtualisasi

|2

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

Start &e u *ika 'e !!u aka 5i d-6s /? atau dari Start Pa!e *ika 'e !!u aka 5i d-6s 9%

8a'bar 3$ Ta'3ila 8UI VirtualB-. di 5i d-6s

4;a satu la!i? VirtualB-. u tuk 5i d-6s i i bersi#at u i>ersal? ;aitu satu #ile i staller da3at di3asa ! di 5i d-6s ti3e 32 Bit da =( Bit% )adi satu i staller u tuk se'ua ti3e 5i d-6s%

L I

2%1%2 Pe'asa !a 3ada 4S LINU7


U tuk 'e'asa ! 0i stall1 VirtualB-. di Li u. sela *ut ;a 3e ulis sebut Ubu tu ada dua @ara? terserah 3ilih sa*a 'a a ;a ! lebih 'udah buat A daD <ara ;a ! 3erta'a adalah$ "e !a 'e !u duh la !su ! #ile 3aket ;a dari 6ebsite res'i VirtualB-.%

Buku Pi tar Virtualisasi

| 10

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah
u tuk >ersi Ubu tu ;a ! A da de !a ti3e Ubu tu ;a !

Pastika

A da 'e'ilih 3aket ;a ! disediaka *a !a

!u aka ? da

lu3a *u!a u tuk 'e ;esuaika

A da !u aka ? *ika Ubu tu A da berti3e 32 Bit? 'aka u du ! VirtualB-. ;a ! 32 Bit be!itu *u!a sebalik ;a de !a ;a ! =( Bit% Pe'iliha ti3e VirtualB-. i i sa !at 3e ti ! sekali? kare a *ika salah 3ilih 'aka VirtualB-. ;a ! a da i stall tidak da3at ber*ala de !a -3ti'al% Saat 'elakuka Na'u 3e'iliha ti3e? ;a ! 3erlu A da ketahui adalah$ )ika Ubu tu

a da 'e !!u aka ti3e =( Bit 'aka A da da3at 'e'asa ! VirtualB-. >ersi 32 Bit% *ika sebalik ;a Ubu tu A da 32 Bit? 'aka A da tidak bisa 'e'asa ! VirtualB-. ;a ! =( Bit%

5alau3u VirtualB-. 32 Bit bisa di3asa ! di Ubu tu =( Bit? a'u A da aka 'e da3ati VirtualB-. tersebut ber*ala tidak -3ti'al? salah satu ;a A da tidak da3at 'e *ala ka 8uest 4S ;a ! berti3e =( Bit%

L I

8a'bar ($ Piliha 3aket VirtualB-. u tuk Li u.

Setelah 3aket ;a ! sesuai telah A da u duh? 'aka u tuk 'e'asa ! ;a ti !!al Buku Pi tar Virtualisasi | 11

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

dilakuka

de !a

d-uble klik 3ada #ile 3aket tersebut% La !kah sela *ut ;a 3e'asa !a 3r-!ra' di Ubu tu? 'aka

silahka ikuti la !kah-la !kah 3e'asa !a 0i stalasi1 3r-!ra' di Ubu tu% )ika A da belu' tau ba!ai'a a 'elakuka 'u !ki buku Pe ulis ;a ! ber*udul &AST:RIN8 UBUNTU da BUKU PINTAR UBUNTU terbita &ediakita 3erlu A da ba@a% $-1 <ara kedua adalah$ "e !a Pe ulis 'elakuka 3e a'baha bebera3a k-de i struksi di #ile Aet@Aa3tAs-ur@es%list Ubu tu? *ika belu' tau *u!a ba!ai'a a @ara ;a 'aka buku &AST:RIN8 UBUNTU da BUKU PINTAR UBUNTU terbita &ediakita bisa A da ba@a diba!ia 'e a'bah Re3-sit-r; L-kal% $-1

K-de i struksi ;a ! harus A da ta'bahka adalah seba!ai berikut$


deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian saucy contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian raring contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian quantal contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian oneiric contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian maverick contrib non-free deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid contrib non-free deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian karmic contrib non-free deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian hardy contrib non-free deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian wheezy contrib deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian squeeze contrib non-free deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lenny contrib non-free

L I

Sesuaika

de !a

>ersi Ubu tu ;a ! A da !u aka % )adi *a !a

se'ua k-de | 12

Buku Pi tar Virtualisasi

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

i struksi tersebut A da 'asuka ? bisa @rash a ti k-'3uter A da% $-" )a !a lu3a *u!a u tuk 'e a'bahka ke; ;a de !a 3eri tah$ 6!et -E -4| htt3$AAd-6 l-ad%>irtualb-.%-r!A>irtualb-.Adebia A-ra@le _>b-.%as@ sud- a3t-ke; add Setelah selesai A da ta'bahka k-de i struksi tersebut ke #ile

Aet@Aa3tAs-ur@es%list 'aka lakuka u3date re3-sit-r; de !a 3eri tah$ suda3t-!et u3date% Setelah itu 3asa ! VirtualB-. de !a 3eri tah$ sud- a3t-!et i stall >irtualb-.-(%3 0i i >ersi terbaru saat buku i i ditulis1 Setelah itu tu !!u sa'3ai 3r-ses 3e'asa !a selesai% Setelah selesai? A da da3at 'e*ala ka 4ra@le VirtualB-. di Ubu tu A da% VirtualB-. de !a

L I

@ara 'e @ari i@-

8a'bar ,$ Ta'3ila 8UI VirtualB-. di Li u. 0Ubu tu1

Buku Pi tar Virtualisasi

| 13

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

2%2 Ad'i istrasi VirtualB-.


Setelah VirtualB-. berhasil A da 3asa ! di k-'3uter? tak 3eduli a3akah 5i d-6s atau Li u.? 'aka A da harus da3at 'e !-3erasika ke!iata i i diistilahka 3r-!ra' i i% Nah dala' du ia IT seba!ai Ad'i istrasi% "ala'

'e !!u aka Virtualisasi de !a VirtualB-. ;a ! da3at A da lakuka terkait de !a a d'i istrasi ;a adalah seba!ai berikut$

2%2%1 &e'buat 8uest 4S


U tuk da3at 'e*ala ka siste' -3erasi se@ara >irtualisasi di VirtualB-. A da te tu harus 'e'buat dulu te'3at siste' -3erasi tersebut aka akti>itas i i Pe ulis sebut de !a seba!ai berikut$ klik 3ada ik- Ne6D 2% Ke'udia berika lakuka D 'e'buat 8uest 4S% La !kah-la !kah ;a

1% Pada 8UI VirtualB-. klik 'e u &a@hi e > Ne6? atau bisa *u!a la !su ! a'a 8uest 4S ;a? 3ilih ti3e 4S ;a ! i !i di3asa ! di

te'3at tersebut? da 3ilih *u!a >ersi 4S ;a% Klik Ne.t *ika sudah A da

L I

di3asa !% Nah

Buku Pi tar Virtualisasi

| 1(

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

3% Ke'udia te tuka *u'lah 'e'-r; atau RA& u tuk 8uest 4S% I !atG A da tidak b-leh 'e e tuka *u'lah 'e'-ri u tuk 8uest 4S 'elebihi 'e'-r; ;a ! ada 3ada H-st% Klik Ne.t *ika sudah selesaiD

(% Ke'udia 3ilih -3si <reate a >irtual Harddri>e -6 u tuk 'e'buat Hard disk >irtual baru? ke'udia klik <reateD

L I

Buku Pi tar Virtualisasi

| 1,

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

,% Setelah itu 3ilih -3si V"I 0VirtualB-. "isk I'a!e1? ke'udia klik Ne.tD

=% Ke'udia

A da di'i ta u tuk 'e e tuka

Virtual hard disk ;a? a3akah "i a'ik atau +i.% "isi i u tuk 'e !he'at s3a@e hard disk H-st 4S 3ilih sa*a -3si "; a'i@all; all-@ated % Klik Ne.t D

L I

*e is 3e !!u a s3a@e u tuk

/% Setelah itu te tuka ukura >irtual hard diak ;a% Setelah selesai klik Buku Pi tar Virtualisasi | 1=

Virtualisasi de !a VirtualB-.

| Athailah

t-'b-l <reate u tuk 'e'ulai 3e'buata 6adah 8uest 4SD

9% Setelah selesai? aka diba6ah? da &e'asa ! 8uest 4S%

terlihat 8UI VirtualB-. 'e *adi se3erti !a'bar

sekara ! A da sia3 'e'asuki taha3 sela *ut ;a? ;aitu

L I

Buku Pi tar Virtualisasi

| 1/