Anda di halaman 1dari 13

Lampiran 1

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Masalah Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Sasaran Tempat Waktu

: Kurangnya pengetahuan keluarga tentang penyakit Hipertensi : Penyakit Hipertensi : Hipertensi : Keluarga Tn.A : Rumah Keluarga Tn.A : 1 menit

1. Tu!uan "nstruksional #mum $T"#% Setelah &iberikan penyuluhan selama 1 penyakit hipertensi. '. Tu!uan "nstruksional Khusus $T"K% Setelah &ilakukan penyuluhan selama 1 menit( keluarga mampu a. b. ). &. e. ,. Men!elaskan pengertian hipertensi &engan benar tanpa &ibimbing Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan penyebab hipertensi &engan benar tanpa &ibimbing tan&a &an ge!ala hipertensi &engan benar tanpa &ibimbing )ara pera+atan hipertensi &engan benar tanpa &ibimbing menit keluarga mampu memahami

Menyebutkan * bahaya hipertensi &engan benar tanpa &ibimbing Menyebutkan &iet untuk hipertensi &engan benar tanpa &ibimbing

-. Materi Penyuluhan a. b. ). &. Pengertian Hipertensi Penyebab Hipertensi Tan&a &an .e!ala Hipertensi Bahaya Hipertensi

e. ,.

/ara Pera+atan Hipertensi 0iet untuk Hipertensi

*. Kegiatan Pembela!aran Meto&e /eramah &an tanya !a+ab 0emonstrasi

. 1angkah langkah kegiatan a. Pra kegiatan pembela!aran b. Menyiapkan ruangan &an me&ia Memberi salam &an perkenalan Kontrak +aktu Men!elaskan pokok bahasan yang akan &isampaikan Mengungkapkan tu!uan pembela!aran Memberi pen!elasan tentang pengertian( penyebab( tan&a &an ge!ala( bahaya( pen)egah &an pera+atan( &iet yang harus &ilakukan &an sasaran menyimaknya. Men&emonstrasikan teknik relaksasi yang benar Memberikan kesempatan pa&a keluarga untuk memberikan tanggapan bila a&a pen!elasan yang belum &imengerti Memberikan kesempatan pa&a keluarga untuk memperagakan kembali teknik relaksasi &engan baik &. Memberikan kesempatan pa&a keluarga untuk bertanya Keluarga menyimak ulasan &an pen!elasan &ari penyuluh Penyuluh memberikan pertanyaan sebagai e2aluasi

Kegiatan Membuka Pembela!aran -

).

Kegiatan "nti -

Kegiatan Menutup Pembela!aran -

Penyuluh meminta keluarga untuk memperagakan kembali teknik relaksasi Penyuluh menyiapkan materi yang telah &i!elaskan

3. Me&ia &an Sumber Me&ia Sumber : 1i,let : 0epkes R" Pe&oman Management upaya kesehatan &i Puskesmas

: 0epkes R" : 144* 5. 62aluasi 7 7 7 Prose&ur 8enis9Bentuk Butir Soal a. b. ). &. e. ,. g. 8elaskan pengertian Hipertensi Sebutkan penyebab Hipertensi Sebutkan tan&a &an ge!ala Hipertensi Sebutkan bahaya Hipertensi Sebutkan )ara pera+atan Hipertensi Sebutkan &iet yang harus &ilakukan untuk pen&erita Hipertensi Praktekkan teknik relaksasi pa&a ny. M : Post Test : Pertanyaan 1angsung

MATERI PENYULUHAN HIPERTENSI

1. Pengertian Hipertensi Hipertensi a&alah suatu peningkatan tekanan &arah yang ti&ak normal baik sistole maupun &iastole yaitu &iatas 13:94* mmHg. '. Penyebab Hipertensi - #sia - Keturunan - Rokok( alkohol &an kopi - .aram yang berlebihan - Makanan yang berlemak tinggi - Stres emosional -. Tan&a &an .e!ala Terka&ang ti&ak menampak ge!ala sehingga pen&erita ti&ak menya&ari penyakitnya Sakit kepala( gelisah &an susah ti&ur Sesak napas &an mu&ah lelah Ketegangan mental &an mu&ah marah( gangguan penglihatan Pegal7pegal sekitar pun&ak

*. Bahaya Hipertensi - Serangan payah !antung atau gagal !antung - .angguan penglihatan atau kebutaan - .angguan ;eurologis atau stroke - .angguan gin!al - Kematian

. /ara Para+atan Hipertensi

a. Memperhatikan menu makanan Kurangi konsumsi makanan yang banyak mengan&ung lemak &an garam Makanlah makanan yang )ukup mengan&ung kalori( protein( 2itamin &an mineral Makanlah makanan yang mengan&ung serat tinggi &an minum yang )ukup minimal < 3 gelas9 hari

b. Men!aga berat ba&an tetap stabil ). =lah raga se)ara teratur &. "stirahat yang )ukup e. Hin&ari stres $teknik relaksasi% ,. Kontrol se)ara teratur kepelayanan kesehatan untuk men)egah komplikasi 3. /ara Pemberian 0iet .aram pa&a Hipertensi a. 0iet ren&ah garam " $':: < *:: mg;a% 0alam memasak makanan ti&ak &itambahkan garam &apur( bahan makanan tinggi natrium &ihin&arkan &an &iberikan pa&a hipertensi berat. b. 0iet ren&ah garam "" $3:: < >:: mg;a% Boleh &itambahkan ? sen&ok garam $ 1 gr % (bahan makanan tinggi natrium &ihin&arkan &an &iberikan pa&a hipertensi se&ang ). 0iet ren&ah garam """ $1::: < 1':: mg;a% Boleh &igunakan @ sen&ok the garam &apur $ ' gr %(bahan makanan natrium &ihin&arkan &an &iberikan pa&a hipertensi ringan 0iet ren&ah garam untuk pen&erita Hipertensi Makanan yang boleh &iberikan &an yang ti&ak boleh &iberikan

Golongan Bahan Makanan

Yang Boleh Diberikan

Yang Tidak Boleh Diberikan

Sumber Hi&rat Arang

Beras( bulgur( kentang( Roti( biskuit &an kue7kue Singkong( makanan &ari yang Terigu( yang &iolah tersebut &imasak &engan tapioka( hunk+ee( .ula( garam &apur( atau so&a. bahan

&iatas tanpa garam &apur &an so&a seperti : Makaroni( mie &an sebagainya. Sumber protein he+ani 0aging telur &an maksimum ikan =tak( 1 ikan( ':: &apur gin!al( ke!u( &an telur li&ah( &aging( yang &aging( ba)on( abon( ikan bihun( roti( biskuit( kue kering

maksimum 1:: gr9 hari( sar&en( butir9hari( maksimum gram9hari.

susu a+etkan &engan garam seperti asap(ham( &eng&eng(

asin( ikan kaleng( kornet( ebi( u&ang kering( telur asin( telur pin&ang &an sebagainya Sumer protein nabati Semua ka)ang7ka)angan Ke!u( ka)ang tanah &an &an hasilnya yang &iolah semua ka)ang7ka)angan &an garam. &imasak tanpa &an hasilnya yang &imasak &engan garam &apur &an lain ikatan natrium. Sayuran Semua sayuran segar Sayuran yang &ia+etkan sayuran yang &ia+etkan &engan garam &apur &an

tanpa

garam

&apur( lain seperti

ikatan sayuran

natrium &alam

natrium &an so&a.

kaleng( sa+i asin( asinan( a)ar &an sebagainya. Buah7buahan Semua buah7buahan Buah7buahan yang

segar buah7buahan yang &ia+etkan &engan garam &ia+etkan tanpa garam &apur &an lain ikatan &apur( natrium &an so&a. 1emak natrium.

Minyak( margrin tanpa Margarin &an mentega garam( mentega tanpa biasa. garam.

Bumbu

Semua bumbu segar &an .aram kering yang mengan&ung natirum. garam &an &apur

&apur bumbu seperti

Abaking yang garam ke)ap(

ti&ak po+&erB so&a kue( petsin

&apur &an lain ikatan mengan&ung

terasi( manggi( tomato( ket)hup( petis &an tau)o. Minuman Teh( kopi( minuman /oklat.

botol ringan.

MENU MAKANAN

PAGI ;asi "kan Mas9 Pepes Tumis ka)ang

SIANG ;asi Sayur lo&eh Tahu ba)em -

S RE ;asi Tempe /ap)ay

pan!ang - Pepaya - Pisang Pukul 1:.::W"B : Makan bubur ka)ang hi!au $tanpa santan% 13.::W"B : Buah

" PAGI ;asi Tumis kangkung SIANG ;asi Sayur sop "kan bumbu kuning S RE ;asi Sayur bening Perke&el Pepaya

7 Pepes tahu -

- 8eruk manis Pukul 1:.::W"B : 8us Mangga 13.::W"B : Buah

M6;# """ PAGI ;asi Rola&e tempe Sayur bening SIANG ;asi Sayur Asem Perke&el !agung S RE ;asi Tumis ka)ang Pepes teri Pepaya

- Pisang Pukul 1:.::W"B : Bubur sumsum $ ' : )) % susu ke&elai 13.::W"B : Buah Lampiran 2

SATUAN ACARA PENYULUHAN

Masalah Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Tempat Waktu

: Keti&akmampuan keluarga mengenal masalah resiko Ter!a&inya ke)elakaan pa&a ;y. M : Penyakit Hipertensi : Resiko ke)elakaan terha&ap pen&erita Hipertensi : Rumah Tn.A : 1 menit

1. Tu!uan "nstruksional #mum $T"#% Setelah &iberikan penyuluhan selama 1 menit( keluarga &apat men)egah ter!a&inya ke)elakaan '. Tu!uan "nstruksional Khusus $T"K% Setelah &ilakukan penyuluhan selama 1 menit( keluarga mampu : a. Menyebutkan ,aktor7,aktor yang &apat menyebabkan ke)elakaan b. Men!elaskan akibat &ari ke)elakaan ,isik ). Men!elaskan )ara memelihara lingkungan yang aman -. Materi Penyuluhan a. Caktor7,aktor yang &apat menyebabkan ke)elakaan b. Akibat &ari ke)elakaan ,isik ). /ara memelihara lingkungan yang aman *. Kegiatan pembela!aran a. Meto&e 1. Meto&e : /eramah &an tanya !a+ab '. 1angkah7langkah kegiatan a. Pra kegiatan pembela!aran Menyiapkan ruangan &an me&ia Memberi salam Kontrak +aktu

-. Kegiatan membuka pembela!aran Men!elaskan pokok bahasan yang akan &isampaikan Mengungkapkan tu!uan pembela!aran

Melakukan apersepsi

*. Kegiatan "nti 1. Memberikan pen!elasan tentang ,aktor7,aktor yang &apat menyebabkan ke)elakaan '. Memberikan pen!elasan tentang akibat &ari ke)elakaan ,isik -. Men!elaskan )ara memelihara lingkungan yang aman b. Kegiatan menutup pembela!aran 1. Penyuluh memberikan pertanyaan sebagai e2aluasi '. Penyuluh meminta keluarga untuk menerangkan kembali tentang resiko ke)elakaan terha&ap hipertensi -. Keluarga men!a+ab pertanyaan yang &ia!ukan penyuluh

MATERI PENYULUHAN RESIK TINGGI KECELAKAAN

1. Caktor7,aktor yang &apat menyebabkan ke)elakaan

a. 1antai ruangan yang li)in b. Penataan perabot yang ti&ak rapih ). Penerangan yang kurang &imalam hari &. Kamar man&i yang kotor &an li)in

'. Akibat &ari ke)elakaan ,isik a. Hilang kesa&aran b. Ter!a&i stroke ). Ter!a&i kelumpuhan &. Ter!a&i ,raktur9 patah tulang e. 0apat memperparah kea&aan Hipertensi -. /ara memelihara lingkungan yang aman a. b. ). &. Memelihara lantai rumah bersih &an ti&ak li)in Memelihara lingkungan kamar man&i agar bersih &an ti&ak kotor serta memberi penerangan yang )ukup Menata perabot rumah &engan rapih Penyuluh menyimpulkan materi yang telah &i!elaskan

*. Me&ia &an Sumber 1. Me&ia : Poster '. Sumber : 0epkes R". Pe&oman Kesehatan 6&isi " : 144: . 62aluasi a. Prose&ur b. 8enis9Bentuk Soal ). Butir Soal 1. Sebutkan ,aktor7,aktor yang &apat menyebabkan ke)elakaan '. 8elaskan akibat &ari ke)elakaan ,isik -. 8elaskan )ara memelihara lingkungan yang aman : Post Test : Pertanyaan langsung

STRESS

A. Pengertian A&alah tekanan luar terha&ap &iri yang mengharuskan kita untuk memberikan reaksi( baik mental maupun ,isik &an &apat meningkatkan tekanan &arah.

B. Teknik Relaksasi untuk mengatasi stress 1. 0u&uk &engan tenang &an enak '. Tutup ke&ua mata -. Ken&orkan otot7otot ba&an an&a( mulai &ari kaki( tungkai9pergelangan kaki( ba&an( tangan( leher &an muka *. Tarik napas pan!ang( tahan sebentar kemu&ian keluarkan se)ara perlahan7lahan &an teratur . Sa&arilah pernapasan an&a( sambil menghembuskan napas u)apkan kata ASAT#B &i&alam hati( lan!utkan selama 1:71 menit 3. 8angan )emas mengenai apakah an&a berhasil atau ti&ak( pertahankan &iam an&a &an biar relaksasi( atau pengen&oran ter!a&i &engan )aranya sen&iri 5. Apakah ter!a&i atau timbul pikiran yang mengganggu abaikan sa!a &an terus ulangi kata ASAT#B.