Anda di halaman 1dari 15

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Pendidikan Pancasila yang dibina oleh Bapak D s! I"a" Na#a#i$ M!Si

%leh& Kelo"pok ' (! )iga *osyadi Ubaid .! Ha iyan0o 1! Syah 2l Ki o" ((+,((-./+.( ((+,((-./+(. ((+,((-./++3

UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK MESIN 2011


1

BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belaka ! Ma"ala# Sebagai 4alsa4ah nega a$ 0en02 Pancasila ada yang "e 2"2skannya! Pancasila "e"ang "e 2pakan ka 2nia 0e besa da i Allah S5T dan 0e nya0a "e 2pakan lightstar bagi segenap bangsa Indonesia di "asa6"asa selan720nya$ baik sebagai pedo"an dala" "e"pe 72angkan ke"e dekaan$ 72ga sebagai ala0 pe"e sa02 dala" kehid2pan be bangsa$ se 0a sebagai pandangan hid2p 2n02k kehid2pan "an2sia Indonesia seha i6 ha i! Pancasila lahi ( 82ni (3-,$ di0e0apkan pada (9 Ag2s02s (3-, be sa"a6sa"a dengan UUD (3-,! B2nyi dan 2capan Pancasila yang bena be dasa kan Inp es No"o (. 0ah2n (3'9 adalah Sa02$ Ke02hanan :ang Maha Esa! D2a$ Ke"an2siaan yang adil dan be adab! Tiga$ Pe sa02an Indonesia! E"pa0$ Ke akya0an yang dipi"pin oleh hik"a0 kebi7aksanaan dala" pe "2sya#a a0an;pe #akilan! Li"a$ Keadilan sosial bagi sel2 2h akya0 Indonesia! Se7a ah Indonesia 0elah "enca0a0 bah#a di an0a a 0okoh pe 2"2s Pancasila i02 ialah$ M ! Moha""ad :a"in$ P o4! M ! Soepo"o$ dan I ! Soeka no! Dapa0 dike"2kakan "engapa Pancasila i02 sak0i dan selal2 dapa0 be 0ahan da i g2ncangan kis 2h poli0ik di nega a ini$ yai02 pe 0a!!!!!!!!!!"a ialah ka ena seca a in0 insik dala" Pancasila i02 "engand2ng 0ole ansi$ dan siapa yang "enan0ang Pancasila be a 0i dia "enen0ang 0ole ansi! Pancasila sebagai dasa 4alsa4ah nega a Indonesia yang ha 2s dike0ah2i oleh sel2 2h #a ga nega a Indonesia aga "engho "a0i$ "engha gai$ "en7aga dan "en7alankan apa6apa yang 0elah dilak2kan oleh pa a pahla#an kh2s2snya pahla#an p okla"asi yang 0elah be 72ang 2n02k ke"e dekaan nega a Indonesia ini! Sehingga baik golongan "2da "a2p2n 02a 0e0ap "eyakini Pancasila sebagai dasa nega a Indonesia 0anpa adanya ke ag2an g2na "e"pe k2a0 pe sa02an dan kesa02an bangsa dan nega a Indonesia! !

1.2 T$%&k Ba#a"a Masalah yang nan0inya akan dibahas dala" "akalah ini adalah sebagai be ik20& (!.!( Penge 0ian )ilsa4a0$ (!.!. Man4aa0 Me"pela7a i )ilsa4a0$ (!.!1 Penge 0ian )ilsa4a0 Pancasila$ (!.!- Pancasila Sebagai Sis0e" )ilsa4a0!

1.' T()(a Pe (l&"a T272an da i pen2lisan "akalah ini yai02& (! Un02k "enge0ah2i penge 0ian 0en0ang )ilsa4a0! .! Menge0ah2i "an4aa0 dala" "e"pela7a i )ilsa4a0! 1! Menge0ah2i penge 0ian 0en0ang )ilsa4a0 Pancasila! -! Menge0ah2i Pancasila sebagai si0e" )ilsa4a0! ,! Bagi dosen$ sebagai 0olak 2k2 a0a2 penilaian 0e hadap "ahasis#a dala" "e"aha6 "i Pancasila sebagai sis0e" 4ilsa4a0! '! Bagi pen2lis$ sebagai sa ana yang be "an4aa0 2n02k "e"pe oleh ke0e a"pilan dala" "elak2kan pen2lisan dan pe bendaha aan penge0ah2an 0en0ang pancasila sebagai sis0e" 4ilsa4a0!

BAGIAN II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN FILSAFAT Penge 0ian "en2 20 a 0i ka0anya$ ka0a 4ilsa4a0 dala" Bahasa Indonesia be asal da i bahasa :2nani <Philosophia= 0e di i da i ka0a Phile a 0inya >in0a dan Sophia a 0inya Kebi7aksanaan! )ilsa4a0 be a 0i >in0a Kebi7aksanaan$ cin0a a 0inya has a0 yang besa a0a2 yang be koba 6koba a0a2 yang s2ngg2h6s2ngg2h! Kebi7aksanaan a 0inya Kebena an se7a0i a0a2 kebena an yang ses2ngg2hnya! )ilsa4a0 be a 0i has a0 a0a2 keinginan yang s2ngg2h6s2ngg2h akan kebena an se7a0i! Penge 0ian )ilsa4a0 Men2 20 Tokoh6Tokoh )ilsa4a0 1. S$*rate" +,-./'.. ".M.0 )ilsa4a0 adalah s2a02 ben02k penin7a2an di i yang be si4a0 e4lek0i4 a0a2 be 2pa pe en2ngan 0e hadap a?as6a?as da i kehid2pan yang adil dan bahagia! Be dasa kan pe"iki an 0e seb20 dapa0 dike"bangkan bah#a "an2sia akan "ene"2kan kebahagiaan dan keadilan 7ika "e eka "a"p2 di i seca a obyek0i4! 2. Plat$ +,12/',1 ". M.0 Dala" ka ya 02lisnya <Republik= Pla0o "enegaskan bah#a pa a 4ils24 adalah pencin0a pandangan 0en0ang kebena an @vision of truthA! Dala" penca ian dan "enangkap penge0ah2an "engenai ide yang abadi dan 0ak be 2bah! Dala" konsepsi Pla0o$ 4ilsa4a0 "e 2pakan penca ian yang be si4a0 spek2la0i4 a0a2 0e hadap pandangan 0en0ang sel2 2h kebena an! )ilsa4a0 Pla0o ini ke"2dan digolongkan sebagai 4ilsa4a0 spek2la0i4! dan "a2 "elak2kan penin7a2an di i a0a2 e4leksi di i sehingga "2nc2l ko eksi 0e hadap

Ada d2a cak2pan da i penge 0ian 4ilsa4a0$ yai02& (! )ilsa4a0 sebagai P od2k "encak2p& 6 )ilsa4a0 sebagai 7enis Penge0ah2an$ il"2$ konsep6konsep$ pe"iki an6 pe"iki an @ asionalis"e$ "a0e ialis"e$ p ag"a0is"eA
4

6 )ilsa4a0 sebagai s2a02 7enis p oble"a yang dihadapi oleh "an2sia sebagai hasil da i ak0iBi0as be 4ilsa4a0! Man2sia "enca i s2a02 kebena an yang 0i"b2l da i s2a02 pe soalan yang be s2"be pada akal "an2sia! 6 .! )ilsa4a0 sebagai s2a02 P oses "encak2p& 6 )ilsa4a0 sebagai s2a02 p oses$ dala" hal ini 4ilsa4a0 dia 0ikan dala" ben6 02k s2a02 ak0iBi0as be 4ilsa4a0 dala" p oses pe"ecahan s2a02 pe "asa6 lahan dengan "engg2nakan s2a02 ca a dan "e0ode 0e 0en02 yang ses2ai dengan ob7eknya! )ilsa4a0 seca a 2"2" dapa0 dibe i penge 0ian sebagai il"2 penge0ah2an yang "enyelidiki hakika0 segala ses2a02 2n02k "e"pe oleh kebena an hakiki$ ka ena 4ilsa4a0 0elah "engala"i pe ke"bangan yang c2k2p la"a 0en02 dipenga 2hi oleh be bagai 4ak0o $ "isalnya 2ang$ #ak02$ keadaan dan o angnya! I02lah sebabnya "aka 0i"b2l be bagai pendapa0 "engenai penge 0ian 4ilsa4a0 yang "e"p2nyai kekh2s2san6 nya "asing6"asing$ an0a a lain& Be 4ilsa4a0 *a0ionalis"e "engag2ngkan akal Be 4ilsa4a0 Ma0e ialis"e "engag2ngkan "a0e i Be 4ilsa4a0 IndiBid2alis"e "engag2ngkan indiBid2ali0as Be 4ilsa4a0 Hedonis"e "engag2ngkan kesenangan 2.2 MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT (! Me"pe oleh kebena an yang hakiki$ .! Mela0ih ke"a"p2an be 4iki logis$ 1! Mela0ih be piki dan be 0indak bi7aksana$ -! Mela0ih be piki asional dan ko"p ehensi4$ ,! Menyei"bangkan kesela asan hid2p$ '! Menghasilkan 0indakan yang bi7aksana! an0a a pe 0i"bangan dan 0indakan sehingga dipe oleh

2.' PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA Pancasila sebagai 4ilsa4a0 "engand2ng pandangan$ nilai$ dan pe"iki an yang dapa0 "en7adi s2bs0ansi dan isi pe"ben02kan ideologi Pancasila! )ilsa4a0 Pancasila dapa0 dide4inisikan seca a ingkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dika0akan sebagai 4ilsa4a0$ ka ena Pancasila "e 2pakan hasil pe "en2ngan 7i#a yang "endala" yang dilak2kan oleh the faounding father ki0a$ yang di02angkan dala" s2a02 sis0e" +R("la A23(l Ga &0. )ilsa4a0 Pancasila "e"be i penge0ah2an dan penge 0ian il"iah yai02 0en0ang hakika0 da i Pancasila +N$t$ a!$r$0. 2., PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Pe !ert&a 4S&"te56 <Sis0e"= "e"iliki ci i6ci i sebagai be ik20& (A S2a02 kesa02an bagian6bagian;2ns2 ;ele"en;ko"ponen$ .A Bagian6bagian 0e seb20 "e"p2nyai 42ngsi sendi i6sendi i$ 1A Saling be h2b2ngan dan saling ke0e gan02ngan$ -A Kesel2 2hannya di"aks2dkan 2n02k "encapai 0272an 0e 0en02 @0272an sis0e"A$ ,A Te 7adi dala" s2a02 lingk2ngan yang ko"pleks @Sho e C Doich$ (3/-A! Pa *a"&la "e2a!a& "(at( 4SISTEM67 6 Pancasila "e 2pakan kesa02an bagian6bagian @yai02 sila6sila pancasilaA$ 6 Tiap sila pancasila "e"p2nyai 42ngsi sendi i6sendi i$ 6 Tiap sila pancasila 0idak dapa0 be di i sendi i dan 0idak saling be 0en0angan$ 6 Kesel2 2han sila pancasila "e 2pakan s2a02 kesa02an yang sis0e"a0is @"a7e"2k 02nggalA! C&r& "&"te5 F&l"a8at Pa *a"&la &t( a tara la& &

(! Sila6sila Pancasila "e 2pakan sa026kesa02an sis0e" yang b2la0 dan 202h! Dengan ka0a lain$ apabila 0idak b2la0 dan 202h a0a2 sa02 sila dengan sila lainnya 0e pisah6 pisah "aka i02 b2kan Pancasila! .! S2s2nan Pancasila dengan s2a02 sis0e" yang b2la0 dan 202h i02 dapa0 diga"ba kan sebagai be ik20& Sila ($ "elip20i$ "endasa i dan "en7i#ai sila .$1$- dan ,E Sila .$ dilip20i$ didasa i$ di7i#ai sila ($ dan "endasa i dan "en7i#ai sila 1$ dan ,E Sila 1$ dilip20i$ didasa i$ di7i#ai sila ($ .$ dan "endasa i dan "en7i#ai sila -$ ,E Sila -$ dilip20i$ didasa i$ di7i#ai sila ($.$1$ dan "endasa i dan "en7i#ai sila ,E Sila ,$ dilip20i$ didasa i$ di7i#ai sila ($.$1$-!

I t& "&la/"&la Pa *a"&la 5el&%(t&7 T2han$ yai02 sebagai ka2sa p i"a! Man2sia$ yai02 "akhl2k indiBid2 dan "akhl2k sosial! Sa02$ yai02 kesa02an "e"iliki kep ibadian sendi i! *akya0$ yai02 2ns2 "20lak nega a$ ha 2s beke 7a sa"a dan go0ong *oyong! Adil$ yai02 "e"be i keadilan kepada di i sendi i dan o ang lain yang "en7adi haknya! Me"bahas Pancasila sebagai 4ilsa4a0 be a 0i "eng2ngkapkan konsep6konsep kebena an Pancasila yang b2kan sa7a di0272kan pada bangsa Indonesia$ "elainkan 72ga bagi "an2sia pada 2"2"nya! 5a#asan 4ilsa4a0 "elip20i bidang a0a2 aspek penyelidikan Ontologis$ Epistemologis$ dan ksiologis! Ke0iga bidang 0e seb20 dapa0 dianggap "encak2p kese"es0aan! 1. La 3a"a 9 t$l$!&" Pa *a"&la

%n0ologi$ "en2 20 A is0o0eles adalah il"2 yang "enyelidiki hakika0 ses2a02 a0a2 0en0ang ada$ kebe adaan a0a2 eksis0ensi dan disa"akan a 0inya dengan "e0a4isika! Masalah on0ologis an0a a lain& Apakah hakika0 ses2a02 i02F Apakah eali0as yang 0a"pak ini "e 2pakan s2a02 eali0as sebagai #272dnya$ yai02 bendaF Apakah ada s2a02 ahasia di balik eali0as i02$ sebagai"ana yang 0a"pak pada "akhl2k hid2pF dan se0e 2snya! Bidang on0ologi "enyelidiki 0en0ang "akna yang ada @eksis0ensi dan kebe adaanA "an2sia$ benda$ ala" se"es0a @kos"ologiA$ "e0a4isika! Seca a on0ologis$ penyelidikan Pancasila sebagai 4ilsa4a0 di"aks2dkan sebagai 2paya 2n02k "enge0ah2i hakika0 dasa da i sila6sila Pancasila! Pancasila yang 0e di i a0as li"a sila$ se0iap sila b2kanlah "e 2pakan asas yang be di i sendi i$ "alainkan "e"iliki sa02 kesa02an dasa on0ologis! S2byek pend2k2ng pokok da i sila6sila Pancasila adalah "an2sia! Hal 0e seb20 dapa0 di7elaskan bah#a yang be ke02han :ang Maha Esa$ yang be ke"an2siaan yang adil dan be adab$ yang be sa02$ yang be ke akya0an yang dipi"pin oleh hik"a0 kebi7aksanaan dala" pe "2sya#a a0an;pe #akilan se 0a yang be keadilan sosial$ yang pada hakika0nya adalah "an2sia! Sedangkan "an2sia sebagai pend2k2ng pokok sila6sila Pancasila seca a on0ologis "e"iliki hal6hal yang "20lak$ yai02 0e di i a0as s2s2nan kod a0$ aga dan 7i#a$ 7as"ani dan ohani! Si4a0 kod a0 "an2sia adalah sebagai "akhl2k indiBid2 dan "akhl2k sosial se 0a sebagai "akhl2k p ibadi dan "akhl2k T2han :ang Maha Esa! Maka seca a hi a kis sila pe 0a"a "endasa i dan "en7i#ai sila6sila Pancasila lainnya @No0onago o$ (3/,& ,1A! 2. La 3a"a E%&"te5$l$!&" Pa *a"&la Epis0e"ologi adalah cabang 4ilsa4a0 yang "enyelidiki asal$ sya a0$ s2s2nan$ "e0ode$ dan Balidi0as il"2 penge0ah2an! Epis0e"ologi "eneli0i s2"be penge0ah2an$ p oses dan sya a0 0e 7adinya penge0ah2an$ ba0as dan Balidi0as il"2 penge0ah2an! Epis0e"ologi adalah il"2 0en0ang 0eo i 0e 7adinya il"2 a0a2 science of science. Men2 20 Ti02s @(39-&.+A 0e dapa0 0iga pe soalan yang "endasa dala" epis0e"ologi$ yai02& (! Ten0ang s2"be penge0ah2an "an2siaE .! Ten0ang 0eo i kebena an penge0ah2an "an2siaE 1! Ten0ang #a0ak penge0ah2an "an2sia!

Seca a epis0e"ologis ka7ian Pancasila sebagai 4ilsa4a0 di"aks2dkan sebagai 2paya 2n02k "enca i hakika0 Pancasila sebagai s2a02 sis0e" penge0ah2an! Pancasila sebagai sis0e" 4ilsa4a0 pada hakika0nya 72ga "e 2pakan sis0e" penge0ah2an! Ini be a 0i Pancasila 0elah "en7adi s2a02 belief system$ sis0e" ci0a6 ci0a$ "en7adi s2a02 ideologi! %leh ka ena i02 Pancasila ha 2s "e"iliki 2ns2 asionali0as 0e 20a"a dala" ked2d2kannya sebagai sis0e" penge0ah2an! Dasa epis0e"ologis Pancasila pada hakika0nya 0idak dapa0 dipisahkan dengan dasa on0ologisnya$ sehingga dasa epis0e"ologis Pancasila sanga0 be kai0an e a0 dengan konsep dasa nya 0en0ang hakika0 "an2sia! Pancasila sebagai s2a02 obyek penge0ah2an pada hakika0nya "elip20i "asalah s2"be penge0ah2an dan s2s2nan penge0ah2an Pancasila! 6 Ten0ang sumber pengetahuan Pancasila$ sebagai"ana 0elah dipaha"i be sa"a adalah nilai6nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendi i! Nilai6nilai 0e seb20 "e 2pakan ka2sa "a0e ialis Pancasila! 6 Ten0ang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, "aka Pancasila "e"iliki s2s2nan yang be si4a0 4o "al logis$ baik dala" a 0i s2s2nan sila6sila Pancasila "a2p2n isi a 0i da i sila6sila Pancasila i02! S2s2nan kesa02an sila6sila Pancasila adalah be si4a0 hi a kis dan be ben02k pi a"idal!

Si4a0 hi a kis dan ben02k pi a"idal i02 na"pak dala" s2s2nan Pancasila$ di"ana sila pe 0a"a Pancasila "endasa i dan "en7i#ai kee"pa0 sila lainnya$ sila ked2a didasa i sila pe 0a"a dan "endasa i se 0a "en7i#ai sila ke0iga$ kee"pa0 dan keli"a$ sila ke0iga didasa i dan di7i#ai sila pe 0a"a dan ked2a$ se 0a "endasa i dan "en7i#ai sila kee"pa0 dan keli"a$ sila kee"pa0 didasa i dan di7i#ai sila pe 0a"a$ ked2a dan ke0iga$ se 0a "endasa i dan "en7i#ai sila keli"a$ sila keli"a didasa i dan di7i#ai sila pe 0a"a$ ked2a$ ke0iga dan kee"pa0! Dengan de"ikian s2s2nan Pancasila "e"iliki sis0e" logis baik yang "enyangk20 k2ali0as "a2p2n k2an0i0asnya! S2s2nan isi a 0i Pancasila "elip20i 0iga hal$ yai02& (! Isi a 0i Pancasila yang U"2" UniBe sal$ yai02 hakika0 sila6sila Pancasila yang "e 2pakan in0isa i Pancasila sehingga "e 2pakan pangkal 0olak dala" pelaksanaan dala" bidang kenega aan dan 0e 0ib h2k2" Indonesia se 0a dala" ealisasi p aksis dala" be bagai bidang kehid2pan yang konk i0!
9

.! Isi a 0i Pancasila yang U"2" Kolek0i4, yai02 isi a 0i Pancasila sebagai pedo"an kolek0i4 nega a dan bangsa Indonesia 0e 20a"a dala" 0e 0ib h2k2" Indonesia! 1! Isi a 0i Pancasila yang be si4a0 Kh2s2s dan Konk i0$ yai02 isi a 0i Pancasila dala" ealisasi p aksis dala" be bagai bidang kehid2pan sehingga "e"iliki si4a0 kh2s2s konk i0 se 0a dina"is @No0onago o$ (3/,& 1'6-+A Men2 20 Pancasila$ hakika0 "an2sia adalah monopluralis$ yai02 hakika0 "an2sia yang "e"iliki 2ns2 pokok s2s2nan kod a0 yang 0e di i a0as aga dan 7i#a! Hakika0 aga "an2sia "e"iliki 2ns2 4isis ano ganis$ Bege0a0i4$ dan ani"al! Hakika0 7i#a "e"iliki 2ns2 akal$ asa$ kehendak yang "e 2pakan po0ensi sebagai s2"be daya cip0a "an2sia yang "elahi kan penge0ah2an yang bena $ be dasa kan pe"iki an "e"o is$ esep0i4$ k i0is dan k ea0i4! Selain i02$ po0ensi a0a2 daya 0e seb20 "a"p2 "e esapkan penge0ah2an dan "ens0 an4o "asikan penge0ah2an dala" demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham! Dasa 6dasa 0e seb20! Sila Ke02hanan :ang Maha Esa "e"be i landasan kebena an penge0ah2an "an2sia yang be s2"be pada in02isi! Man2sia pada hakika0 ked2d2kan dan kod a0nya adalah sebagai "akhl2k T2han :ang Maha Esa$ "aka ses2ai dengan sila pe 0a"a Pancasila$ epis0e"ologi Pancasila 72ga "engak2i kebena an #ahy2 yang be si4a0 "20lak! Hal ini sebagai 0ingka0 kebena an yang 0inggi! Dengan de"ikian kebena an dan penge0ah2an "an2sia "e 2pakan s2a02 sin0esa yang ha "onis an0a a po0ensi6po0ensi ke7i#aan "an2sia yai02 akal$ asa dan kehendak "an2sia 2n02k "endapa0kan kebena an yang 0inggi! Selan720nya dala" sila ke0iga$ kee"pa0$ dan keli"a$ "aka epis0e"ologi Pancasila "engak2i kebena an konsens2s 0e 20a"a dala" kai0annya dengan hakika0 si4a0 kod a0 "an2sia sebagai "akhl2k indiBid2 dan "akhl2k sosial! Sebagai s2a02 paha" epis0e"ologi$ "aka Pancasila "endasa kan pada pandangannya bah#a il"2 penge0ah2an pada hakika0nya 0idak bebas ka ena ha 2s dile0akkan pada ke angka "o ali0as kod a0 "an2sia se 0a "o ali0as eligi2s dala" 2paya 2n02k "endapa0kan s2a02 0ingka0an penge0ah2an yang "20lak dala" hid2p "an2sia! '. La 3a"a Ak"&$l$!&" Pa *a"&la asional logis Pancasila "enyangk20 k2ali0as "a2p2n k2an0i0asnya$ 72ga "enyangk20 isi a 0i Pancasila

10

Aksiologi Pancasila "engand2ng a 0i bah#a ki0a "e"bahas 0en0ang 4ilsa4a0 nilai Pancasila! Is0ilah aksiologi be asal da i ka0a :2nani a!ios yang a 0inya nilai$ "an4aa0$ dan logos yang a 0inya piki an$ il"2 a0a2 0eo i! Aksiologi adalah 0eo i nilai$ yai02 ses2a02 yang diinginkan$ dis2kai a0a2 yang baik! Bidang yang diselidiki adalah hakika0 nilai$ k i0e ia nilai$ dan ked2d2kan "e0a4isika s2a02 nilai! Nilai @value dala" bahasa Ingg is" be asal da i ka0a La0in valere yang a 0inya k2a0$ baik$ be ha ga! Dala" ka7ian 4ilsa4a0 "e 272k pada ses2a02 yang si4a0nya abs0 ak yang dapa0 dia 0ikan sebagai <kebe ha gaan= @#orthA a0a2 <kebaikan= @goodnessA! Nilai i02 ses2a02 yang be g2na$ nilai 72ga "engand2ng ha apan akan ses2a02 yang diinginkan$ nilai adalah s2a02 ke"a"p2an yang dipe cayai yang ada pada s2a02 benda 2n02k "e"2askan "an2sia @ dictionary of sosiology a related science A$ nilai i02 s2a02 si4a0 a0a2 k2ali0as yang "eleka0 pada s2a02 obyek! Ada be bagai "aca" 0eo i 0en0ang nilai yai02& Ma: S*#eler "enge"2kakan bah#a nilai ada 0ingka0annya dan dapa0 dikelo"6 pokkan "en7adi e"pa0 0ingka0an$ yai02& (A Nilai6nilai kenik"a0an& dala" 0ingka0 ini 0e dapa0 nilai yang "engenakkan dan nilai yang 0idak "engenakkan$ yang "enyebabkan o ang senang a0a2 "ende i0a! .A Nilai6nilai kehid2pan& dala" 0ingka0 ini 0e dapa0 nilai6nilai yang pen0ing dala" kehid2pan sepe 0i kese7ah0e aan$ keadilan$ dan kesega an! 1A Nilai6nilai ke7i#aan& dala" 0ingka0 ini 0e dapa0 nilai6nilai ke7i#aan @geistige #erteA yang sa"a sekali 0idak 0e gan02ng da i keadaan 7as"ani "a2p2n lingk2ngan! Nilai6nilai se"aca" ini "isalnya$ keindahan$ kebena an$ dan penge0ah2an "2 ni yang dicapai dala" 4ilsa4a0! -A Nilai6nilai ke ohanian& dala" 0ingka0 ini 0e dapa0 "o ali0as nilai yang s2ci dan 0idak s2ci! Nilai se"aca" ini 0e 20a"a 0e di i da i nilai6nilai p ibadi @D iya ka a$ (3/9A! ;alter G. E<eret "enggolongkan nilai6nilai "an2sia ke dala" delapan kelo"pok yai02& (A Nilai6nilai ekono"is& di02n72kkan oleh ha ga pasa dan "elip20i se"2a benda yang dapa0 dibeli! .A Nilai6nilai ke7as"anian& "e"ban02 pada keseha0an$ e4isiensi dan keindahan da i kehid2pan badan!
11

1A Nilai6nilai hib2 an& nilai6nilai pe "ainan dan #ak02 senggang yang dapa0 "eny2"bangkan pada pengayaan kehid2pan! -A Nilai6nilai sosial& be "2la da i be bagai ben02k pe se ika0an "an2sia! ,A Nilai6nilai #a0ak& kesel2 2han da i ke202han kep ibadian dan sosial yang diinginkan! 'A Nilai6nilai es0e0is& nilai6nilai keindahan dala" ala" dan ka ya seni! /A Nilai6nilai in0elek02al& nilai6nilai penge0ah2an dan penga7a an kebena an! 9A Nilai6nilai keaga"aan! N$t$ a!$r$ "e"bagi nilai "en7adi 0iga "aca" yai02& (A Nilai "a0e ial$ yai02 ses2a02 yang be g2na bagi "an2sia! .A Nilai Bi0al$ yai02 ses2a02 yang be g2na bagi "an2sia 2n02k dapa0 "elaksanakana kegia0an a0a2 ak0iBi0as! 1A Nilai ke ohanian$ yai02 segala ses2a02 yang be g2na bagi ohani yang dapa0 dibedakan "en7adi e"pa0 "aca"& a! b! c! d! Nilai kebena an$ yang be s2"be pada akal @ asio$ b2di$ cip0aA "an2sia! Nilai keindahan a0a2 nilai es0e0is$ yang be s2"be pada 2ns2 pe asaan "an2sia! Nilai kebaikan a0a2 nilai "o al$ yang be s2"be pada 2ns2 kehendak "an2sia! Nilai eligi2s$ yang "e 2pakan nilai ke ohanian 0e 0inggi dan "20lak! Nilai eligi2s ini be s2"be kepada kepe cayaan a0a2 keyakinan "an2sia! Dala" 4ilsa4a0 Pancasila$ diseb20kan ada 0iga 0ingka0an nilai$ yai02 nilai dasa $ nilai ins0 2"en0al$ dan nilai p ak0is! (! Nilai dasa adalah asas6asas yang ki0a 0e i"a sebagai dalil yang be si4a0 "20lak$ sebagai ses2a02 yang bena a0a2 0idak pe l2 dipe 0anyakan lagi! Nilai6 nilai dasa da i Pancasila adalah nilai ke02hanan$ nilai ke"an2siaan$ nilai pe sa02an$ nilai ke akya0an$ dan nilai keadilan! .! Nilai ins0 2"en0al adalah nilai yang be ben02k no "a sosial dan no "a h2k2" yang selan720nya akan le"baga6le"baga nega a! 0e k is0alisasi dala" pe a02 an dan "ekanis"e

12

1! Nilai p ak0is adalah nilai yang ses2ngg2hnya ki0a laksanakan dala" kenya0aan! Nilai ini "e 2pakan ba02 27ian apakah nilai dasa dan nilai ins0 2"en0al i02 bena 6bena hid2p dala" "asya aka0! Nila6nilai dala" Pancasila 0e "as2k nilai e0ik a0a2 nilai "o al "e 2pakan nilai dasa yang "endasa i nilai in0 2"en0al dan selan720nya "endasa i se"2a ak0iBi0as kehid2pan "asya aka0$ be bangsa$ dan be nega a! Seca a aksiologis$ bangsa Indonesia "e 2pakan pend2k2ng nilai6nilai Pancasila @subscriber of value PancasilaA$ yai02 bangsa yang be ke02hanan$ yang be ke"an2siaan$ yang be pe sa02an$ yang be ke akya0an dan be keadilan sosial! Pengak2an$ pene i"aan dan pengha gaan a0as nilai6nilai Pancasila i02 na"pak dala" sikap$ 0ingkah lak2$ dan pe b2a0an bangsa Indonesia sehingga "ence "in6 kan si4a0 khas sebagai Man2sia Indonesia!

BAGIAN III PENUTUP '.1 KESIMPULAN Be dasa kan pe"bahasan dia0as dapa0 disi"p2lkan bah#a Be 4ilsa4a0 adalah be piki seca a "endala" dan s2ngg2h6s2ngg2h! Sedangkan Pancasila sebagai sis0e" 4ilsa4a0 adalah s2a02 kesa02an bagian6bagian yang saling be h2b2ngan$ saling beke 7asa"a an0a a sila yang sa02 dengan sila yang lain 2n02k 0272an 0e 0en02 dan seca a kesel2 2han "e 2pakan s2a02 kesa02an yang 202h yang "e"p2nyai bebe apa in0i sila$ nilai dan landasan yang "endasa ! '.2 SARAN

13

Dala" "akalah ini pen2lis be keinginan "e"be ikan sa an kepada pe"baca aga ik20 ped2li dala" "enge0ah2i se7a2h "ana ki0a "e"pela7a i 0en0ang 4ilsa4a0$ 4ilsa4a0 pancasila$ dan pancasila sebagai sis0e" 4ilsa4a0! Se"oga dengan "akalah ini pa a pe"baca dapa0 "ena"bah cak a#ala il"2 penge0ah2an!

DAFTAR PUSTAKA No0onago o! (3/,! Pancasila $asar %ilsafat &egara R' '.''.''' K!5an07ik$ Saleh! (3/9! Ki0ab (umpulan Peraturan Perundang R'$ 8aka 0a& PT! G a"edia! Ka 0ohadip o7o$ Soedi"an! (3/+! )eberapa Pikiran Sekitar Pancasila$ Band2ng! Al2"ni! Da "odiha 7o$ Da 7i! (3/9! Pokok-pokok %ilsafat *ukum, 8aka 0a& PT! G a"edia! D iya ka a$ S8N!$ (3/9$ Percikan %ilsafat, 8aka 0a& PT! Pe"bang2nan! ) ondi?i$ *isie i! (3'1! +hat 's ,alue-. Ne# :o k& %pen >o2 0 P2blising >o"pany! Kaelan! .++.! Pendidikan Pancasila. :ogyaka 0a& Pa adig"a! Kaelan! .++.! %ilsafat Pancasila Pandangan *idup )angsa. :ogyaka 0a& Pa adig"a! Kodhi$ S!A!$ dan Soe7adi$ *! (33-! %ilsafat, 'deologi,dan +a#asan )angsa 'ndonesia!
14

:ogyaka 0a& Pene bi0 UniBe si0as A0"a 8aya! Nas20ion$ Ha 2n! (3/+! %ilsafat gama! 8aka 0a& B2lan Bin0ang (1/! No0onago o! (3/-! Pancasila $asar %ilsafat &egara! 8aka 0a& >e0akan Ke6-$ Pan072 an T2d72h! Poespo#a doyo$ Soena yo! (393! %ilsafat Pancasila! 8aka 0a& G a"edia S2"a gono$ S2yono$ Tanpa Tah2n! 'deologi Pancasila sebagai penjelmaan %ilsafat Pancasila dan Pelaksanaannya dalam .asyarakat (ita $e#asa 'ni$ Makalah Se"ina di )ak2l0as )ilsa4a0 UGM$ :ogyaka 0a!

15