Anda di halaman 1dari 22

Perkahwinan

Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama peserta-peserta. Sifat duaan ini, iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan, menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. Dalam satu bentuk atau lain, perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Rekod-rekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. alaupun ahli-ahli antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan, umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang, mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. Di dunia !arat, perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki "suami# dan seorang perempuan "isteri#, sedangkan di bahagianbahagian dunia yang lain, poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa.Secara umumnya, pandangan masyarakat tentang konsep poligami adalah apabila seorang suami mempunyai lebih daripada seorang isteri.Sebenarnya dalam antropologi, konsep yang paling tepat untuk menghuraikan seorang suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri ialah poligini manakala konsep yang menghuraikan seorang isteri yang mempunyai lebih daripada seorang suami ialah poliandri. $oligami biasanya mengambil bentuk poligini "seorang lelaki mempunyai banyak isteri#, tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri "seorang perempuan mempunyai banyak suami#.

Definisi
Secara sejarah, takrif-takrif tepat untuk %perkahwinan% berbe&a-be&a antara dan di dalam budaya-budaya' pemahaman moden menekankan kesahan hubungan seks dalam perkahwinan, walaupun sifat perkahwinan yang sejagat dan unik ialah penciptaan persemendaan. Secara tradisi, masyarakat menggalakkan seseorang untuk berkahwin dengan orang yang jauh untuk mengukuhkan pertalian, tetapi cukup dekat supaya semenda boleh dianggap sebagai %salah satu daripada kami% atau %jenis kami%. Satu kekecualian untuk peraturan ini didapati dalam perkahwinan raja yang mengukuhkan kedudukan mereka melalui pengumpulan kekayaan berbanding melalui persemendaan. alaupun begitu, ahli-ahli keluarga raja sering digalakkan berkahwin dalam lingkungan keluarga yang rapat. $erkahwinan masih penting sebagai perikatan hubungan seks yang disetujui oleh masyarakat, dan biasa difahami sebagai satu hubungan lelaki-perempuan yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak serta mensosialisasikan mereka dengan jayanya. Secara sejarah, kebanyakan masyarakat membenarkan pengamalan poligami yang takat. !agaimanapun, negara-negara !arat merupakan kekecualian utama, dengan (ropah dan )merika Syarikat yang telah mentakrifkan diri sebagai sebuah budaya monogami. *ni disebabkan sebahagiannya oleh tradisi budaya +ermanik yang merupakan keperluan agama ,ristian "selepas abad ke--# serta mandat undang-undang Rom. !agaimanapun, undang-undang Rom menyokong pelacuran, sekedudukan, persetubuhan di luar perkahwinan, liwat, dan persetubuhan dengan hamba abdi. Dunia !arat ,ristian mengharamkan amalan-amalan itu secara rasmi.

Secara sejagat, kebanyakan masyarakat kini tidak lagi membenarkan poligami sebagai bentuk perkahwinan. .mpamanya, /hina berubah daripada membenarkan poligami untuk menyokong hanya monogami dalam )kta $erkahwinan 0123 selepas pemberontakan komunis. ,ebanyakan masyarakat )frika dan *slam meneruskan amalan poligami "sekitar 4.5 bilion orang#. !agaimanapun, hanya kurang daripada 36 perkahwinan *slam bersifat poligami. )malan poligami semakin mahal dalam persekitaran bandar, tetapi lebih berguna di kawasan-kawasan luar bandar kerana kanak-kanak merupakan sumber buruh pertanian untuk masa hadapan. ,ebanyakan penduduk dunia kini hidup di dalam masyarakat yang kurang biasa mengamalkan poligami, dan perkahwinan adalah jauh lebih biasa berbentuk monogami. Sejak dekad-dekad abad ke-45 yang akhir, banyak andaian tradisi mengenai sifat dan tujuan perkahwinan dan keluarga telah dicabar, khususnya oleh gerakan-gerakan sosial 7+!8 "7+!8 ialah %lesbian, gay, bisexual and transgender people% dalam bahasa *nggeris# yang tidak bersetuju dengan tanggapan bahawa perkahwinan harus bersifat heteroseksual secara eksklusif. Sesetengah orang juga memperdebatkan bahawa perkahwinan mungkin merupakan fiksyen undang-undang yang sia-sia. 8anggapan ini menyusul daripada peraliran keseluruhan dalam idea-idea !arat dan amalan-amalan keluarga9 sejak $erang Dunia **, dunia !arat telah melihatkan'

pertambahan perceraian yang dramatik "-6 hingga melebihi :56 untuk perkahwinan pertama# sekedudukan tanpa perkahwinan pertumbuhan penduduk tidak berkahwin kanak-kanak dilahirkan di luar perkahwinan "26 hingga melebihi 336 daripada jumlah kelahiran# pertambahan pelakuan &ina.

Sebuah sistem yang agak merupakan monogami siri telah muncul secara de facto. Dalam &aman moden, istilah %perkahwinan% secara amnya dikhaskan untuk kesedudukan yang diiktirafkan oleh negara "walaupun sesetengah orang tidak bersetuju#. ;rasa berkahwin dari segi undang-undang boleh digunakan untuk menegaskan perkara ini. Dalam sebilangan masyarakat, terdapat perdebatan yang semakin bertambah tentang bentukbentuk perkahwinan. Dua kelainan yang paling diperdebatkan ialah'

perkahwinan sama jantina' disahkan pada tahun 4552 oleh sebilangan negara seperti !elgium, !elanda, Sepanyol, ,anada, dan negeri-negeri )merika Syarikat seperti <assachusetts dan =awaii#9 dan poligami.

Pengisytiharan
$enyerta-penyerta dalam perkahwinan biasanya mencari pengakuan sosial untuk hubungan mereka, dan banyak masyarakat memerlukan kebenaran rasmi daripada badan agama atau sivil. >leh itu, ahli sosiologi membe&akan antara upacara perkahwinan yang dilakukan di bawah naungan agama, dan perkahwinan sivil yang diberi kebenaran oleh negara.

Di dalam banyak bidang kuasa, upacara perkahwinan sivil berlaku pada masa yang sama dengan perkahwinan agama, walaupun kedua-dua itu adalah berasingan secara teori. Dalam kebanyakan negara )merika, paderi atau pihak berkuasa agama menjalani upacara perkahwinan, dan dalam kes tersebut, pihak berkuasa agama bertindak serentak sebagai ejen untuk negara. Dalam sebilangan negara yang lain seperti $erancis, ?erman dan Rusia, perkahwinan harus dibenarkan oleh negara sebelum upacara agama boleh diadakan. Sebilangan negara membenarkan perkahwinan sivil untuk keadaan yang tidak dibenarkan oleh banyak agama, seperti perkahwinan sama jantina atau kesedudukan sivil, dan perkahwinan boleh disahkan hanya melalui kuat kuasa undang-undang seperti dalam perkahwinan common law yang merupakan pengisytiharan kehakiman bahawa dua orang yang tinggal sebagai pasangan rumah tangga adalah berhak untuk kesan-kesan perkahwinan. Sebaliknya, terdapat juga orang-orang yang mempunyai upacara agama yang tidak diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil. /ontoh-contohnya termasuk'

balu-balu yang akan menghilangkan pencennya jika dia berkahwin semula pasangan homoseksual sebilangan taifah yang mengiktirafkan poligami pasangan bersara yang akan menghilangkan manfaat pencen jika berkahwin semula secara undang-undang lelaki *slam yang ingin mengamalkan poligami yang dibiarkan berlaku dalam sesetengah keadaan di bawah agama *slam pendatang yang tidak ingin menarik perhatian pihak berkuasa imigresen tentang perkahwinannya kepada pasangan yang telah ditinggalkan di tempat asalnya ataupun kerumitan undang-undang imigresen yang menyusahkan pasangannya untuk melawatnya dengan visa pelancong.

Secara tradisi di (ropah, pejabat gereja-gereja merasmikan perkahwinan melalui pendaftaran. >leh itu, pengenalan Zivilehe "perkahwinan sivil# oleh /anselor >tto von !ismarck pada tahun 0@A2 merupakan satu langkah yang penting untuk memisahkan dengan jelas gereja daripada negara serta untuk melemahkan, secara terancang, peranan gereja ,ristian dengan berkesan. .ndang-undang ini mewajibkan pengisytiharan perkahwinan di hadapan seorang kerani kerajaan daripada pentadbiran sivil "kedua-dua pasangan berikrar tentang kesudian untuk berkahwin# sebagai prosedur untuk mengesahkan perkahwinan dari segi undangundang dan oleh itu, mengurangkan perkahwinan yang dirasmikan oleh paderi menjadi hanya sebuah upacara peribadi.

Sekatan perkahwinan
!anyak negara mengawal umur yang seseorang boleh kahwin. "Sila lihat umur layak berkahwin.# <asyarakat-masyarakat selalu mengenakan sekatan terhadap perkahwinan dengan saudara, walaupun tahap hubungan larangan berbe&a-be&a secara meluas. Dalam hampir semua masyarakat, perkahwinan antara adik-beradik dilarangkan, dengan keluarga raja <esir kuno, =awaii, dan *nka merupakan kekecualian yang amat jarang. Dalam banyak masyarakat, perkahwinan antara pupu-silang nasab-ibu disukai, sedangkan pada keterlaluan yang lain, +ereja ,atolik Baman $ertengahan melarangkan perkahwinan saudara sepupu jauh

juga. $ada hari ini, +ereja ,atolik masih memeliharakan jarak piawaian untuk perkahwinan "dari segi kesedarahan dan kesemendaan#. Dalam komuniti =indu *ndia, khususnya kasta !rahmin, perkahwinan dengan Gotra yang sama dilarangkan kerana orang-orang yang mempunyai +otra yang sama dikatakan mempunyai keturunan patrilineal yang sama. Di *ndia kuno ketika +urukul masih wujud, syisya-syisya "murid-murid# dinasihatkan supaya jangan berkahwin antara satu sama lain disebabkan syisya-syisya dianggap sebagai anak-anak +uru dan oleh itu, dianggap sebagai perkahwinan antara adik beradik "walau terdapat kekecualian seperti anak )rjuna, )bhimanyu, yang berkahwin dengan .ttra, murid tarian )rjuna dalam mahakarya <ahabharata#. !anyak masyarakat juga mengamalkan sekatan-sekatan yang lain terhadap siapakah yang boleh dikahwini, umpamanya larangan tentang perkahwinan dengan orang yang mempunyai nama keluarga yang sama, atau orang yang mempunyai &odiak yang sama. .mpamanya di ,orea Selatan, perkahwinan antara orang-orang yang mempunyai nama keluarga yang sama masih dianggap sebagai satu kepantangan pada hari ini. Cama keluarga yang paling biasa ialah %,im% "hampir 026#. !agaimanapun, terdapat banyak cabang "atau suku, atau keluarga turun-temurun# bagi nama keluarga %,im%, serupa dengan semua nama keluarga di ,orea. =anya perkahwinan dalam cabang yang sama tidak dibenarkan. >leh itu, terdapat banyak pasangan %,im-,im% yang berkahwin dengan satu sama lain. )hli antropologi merujuk kepada sekatan-sekatan ini sebagai eksogami. Satu kekecualian untuk pola ini ialah di <esir kuno di mana perkahwinan antara adik-beradik dalam keluarga diraja dibenarkan D seperti di =awaii dan antara orang *nka9 hak istimewa ini tidak diberikan kepada orang biasa dan mungkin bertindak untuk menumpukan kekayaan dan kuasa dalam sebuah keluarga "lihat juga inses#. )kibat kepantangan inses ialah eksogami, iaitu keperluan untuk berkahwin dengan orang daripada kelompok yang lain. >leh itu, ahli antropologi menunjukkan bahawa kepantangan inses mungkin bertindak untuk mempromosikan perpaduan sosial. <asyarakat-masyarakat kekadang juga mengenakan perkahwinan dalam sesuatu kelompok. )hli-ahli antropologi merujuk kepada sekatan-sekatan ini sebagai endogami. Salah satu daripada sekatan ini ialah keperluan untuk berkahwin dengan seorang dalam puak yang sama. .ndang-undang rasisme yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat pada &aman dahulu D seperti era Ca&isme ?erman, era aparteid )frika Selatan, dan kebanyakan )merika Syarikat selatan dan .tah sebelum 01-A D melarangkan perkahwinan antara orang-orang daripada bangsa yang berbe&a "pengmisegenasisan# boleh dianggap juga sebagai contoh-contoh endogami. !udaya-budaya yang mengamalkan pengabdian memberikan pengakuan kepada perkahwinan abdi tetapi tidak memberikan mereka status undang-undang. *ni merupakan amalan di bawah empayar Rom dan oleh itu, wanita bebas $erpetua dalam karya Perbuatan-perbuatan Perpetua dan Felicitas boleh diperihalkan sebagai %wanita berkahwin%, tetapi ;elicitas hanya dianggap sebagai %pembantu% Revocatus, walaupun orang-orang ,ristian menganggap bahawa perkahwinan-perkahwinan itu adalah sah dari segi agama. Serupa juga, perkahwinan abdi di )merika Syarikat adalah tidak sah. >leh itu, banyak orang kontraban yang melarikan diri daripada pengabdian semasa $erang Saudara )merika mencari taraf rasmi untuk perkahwinan mereka. )ntara hak yang membe&akan perhambaan "bahasa *nggeris' serfom#

daripada pengabdian "bahasa *nggeris' slavery# adalah hak untuk memperoleh perkahwinan yang sah dari segi undang-undang.

Upacara perkahwinan
.pacara perkahwinan "bahasa *nggeris' wedding# yang diakui oleh undang-undang digelarkan %perkahwinan sivil%, sedangkan agama-agama merasmikan upacara perkahwinan dalam %mata 8uhan%. Di banyak negara (ropah dan sebilangan negara )merika 7atin, seseorang harus mengadakan upacara perkahwinan yang berasingan daripada upacara sivil. !eberapa kerajaan negara, seperti !elgium, !ulgaria, dan !elanda juga menuntut bahawa perkahwinan sivil diadakan sebelum sebarang perkahwinan agama. Dalam sebilangan negara, terutamanya )merika Syarikat, .nited ,ingdom, Republik *reland dan Sepanyol, kedua-dua upacara boleh diadakan bersama-sama9 juruacara untuk gabungan upacara agama dan komuniti juga bertindak sebagai ejen negara untuk merasmikan perkahwinan sivil. *ni tidak bermakna bahawa negara itu %mengakui% perkahwinan agama9 upacara agama hanya diadakan pada waktu yang sama dengan upacara %sivil%. Seringnya, ini melibatkan penandatangan daftar semasa upacara agama. ?ika unsur-unsur sivil ditinggalkan atas manamana satu alasan, perkahwinan itu dianggap tidak berlaku dari segi undang-undang walaupun upacara agama diadakan. Sedangkan sebilangan negara seperti )ustralia membenarkan perkahwinan diadakan di tempat peribadi dan di mana-mana satu tempat, negara yang lain, termasuk (ngland, memerlukan upacara sivil diadakan di tempat yang diluluskan oleh undang-undang "iaitu, gereja atau pejabat pendaftaran#, dan dibuka kepada orang umum. Satu kekecualian boleh diberikan dalam kes EEperkahwinan melalui lesen kecemasan khas yang biasa diberikan hanya jika salah satu pihak menghidap penyakit yang membawa maut. $eraturan mengenai di mana dan dengan siapa seseorang boleh berkahwin berbe&a-be&a dari satu tempat ke satu tempat. Sesetengah peraturan memerlukan salah satu pihak tinggal di kawasan pejabat pendaftaran. Disebabkan peraturan perkahwinan yang amat longgar di )ustralia, banyak orang terkenal, termasuk <ichael ?ackson, telah memilih )ustralia sebagai tempat untuk mengadakan upacara perkahwinan peribadi. /ara bagaimana upacara perkahwinan diadakan telah berubah dengan masa, dan serupa juga dengan institusi perkahwinan pada dirinya. Di (ropah semasa Baman $ertengahan, perkahwinan diadakan dengan pasangan berjanji antara satu sama lain bahawa mereka ingin berkahwin secara lisan9 kehadiran paderi atau saksi yang lain tidak diperlukan. $erjanjian seumpama ini digelarkan %verbum%. ?ika perjanjian dibuat dalam kala kini "%Saya berkahwin dengan kamu%, perjanjian itu adalah sah9 jika dibuat dalam kala depan "%Saya akan berkahwin dengan kamu%#, perjanjian itu merupakan pertunangan, asalkan mereka tidak melakukan hubungan jenis. ?ika hubungan jenis dilakukan, persetubuhan itu dianggap sebagai perkahwinan. Sebagai sebahagian Reformasi, tanggungjawab untuk mendaftar perkahwinan dan menentukan peraturan telah dipindahkan kepada negara9 sejak 0-55-an, banyak negara (ropah $rostestan telah amat melibatkan diri dalam perkahwinan. Sebagai Reformasi ,atolik, +ereja ,atolik menambahkan keperluan saksi untuk perjanjian yang biasanya melibatkan paderi.

Penamatan

!anyak masyarakt memberikan peruntukan untuk penamatan perkahwinan melalui perceraian. $erkahwinan juga boleh di dimansuhkan atau dibatalkan melalui tindakan undang-undang yang membuktikan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak sah pada mulamulanya.

Hak dan kewajipan mengenai perkahwinan


!iasanya, perkahwinan merupakan institusi yang menggabungkan kehidupan orang-orang dari segi emosi dan ekonomi melalui pembentukan rumah tangga. $erkahwinan sering memberikan hak dan kewajipan untuk membesarkan anak dan memiliki harta, serta untuk tingkah laku seks, hubungan kekeluargaan, keahlian puak, hubungan dengan masyarakat, pewarisan, kemesraan emosi, penjagaan kesihatan dan cinta. $erkahwinan kekadang'

menentukan bapa yang sah di sisi undang-undang bagi anak seseorang perempuan9 menentukan ibu yang sah di sisi undang-undang bagi anak seseorang lelaki9 memberi kawalan kepada suami atau keluarganya terhadap perkhidmatan seks, hasil kerja, dan/atau harta isterinya9 memberi kawalan kepada isteri atau keluarganya terhadap perkhidmatan seks, hasil kerja, dan/atau harta suaminya9 menubuhkan tabung harta bersama untuk manfaat anak-anak9 menjalin hubungan antara keluarga-keluarga suami dan isteri.

8idak terdapat sebuah masyarakat yang mengamalkan kesemua ini9 tidak ada sesuatunya yang sejagat "sila lihat makalah (dmund 7each dalam %$erkhidmatan, ,eluarga, dan ,ediaman% "%Marriage, Family, and esidence%# yang disunting oleh $aul !ohannan dan ?ohn <iddleton#. Secara tradisi, perkahwinan merupakan prasyarat untuk memulakan sebuah keluarga yang biasanya bertindak sebagai blok binaan bagi sebuah komuniti atau masyarakat. >leh itu, perkahwinan bukan sahaja bertindak untuk memenuhi kepentingan kedua-dua orang, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan anak-anak dan masyarakat yang mereka merupakan sebahagian. Dalam kebanyakan agama yang utama, perkahwinan merupakan prasyarat untuk hubungan seks' orang-orang yang masih belum berkahwin tidak dibenarkan melakukan hubungan seks. =ubungan seks sedemikian dirujuk sebagai &ina dan tidak digalakkan dari segi sosial serta juga dijenayahkan. =ubungan seks antara seorang yang sudah berkahwin dengan seorang yang bukan pasangannya juga dipanggil &ina dan lagi tidak dapat diterima dan seringnya dijenayahkan, khususnya jika orang tersebut merupakan seorang wakil kerajaan "umpamanya, presiden, perdana menteri, wakil politik, guru sekolah awam, dan pegawai tentera#. $erbuatan ini mencabuli undang-undang tentera )merika Syarikat. Sebaliknya, perkahwinan biasanya dianggap memerlukan hubungan seks dan kegagalan berbuat demikan merupakan alasan untuk membatalkan perkahwinan "umpamanya, perkahwinan ?ohn Ruskin#.

Perkahwinan dan ekonomi


(konomi perkahwinan telah berubah dengan berlangsungnya masa. Secara sejarah, keluarga pengantin perempuan harus membayar hantaran kahwin kepada lelaki untuk mengahwini anak perempuan mereka. Dalam budaya-budaya yang lain, keluarga pengantin lelaki kena membayar harga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin perempuan untuk hak berkahwin dengan anak mereka. Dalam sebilangan budaya, hantaran kahwin serta harga pengantin perempuan masih dituntut pada hari ini. Dalam kedua-dua kes, urus niaga kewangan diadakan antara pengantin lelaki "atau keluarganya# dengan keluarga pengantin perempuan9 pengantin perempuan tidak mengambil bahagian dalam urus niaga tersebut dan seringnya tidak berhak memilih adakah dia hendak menyertai perkahwinan itu atau tidak. Dalam sebilangan budaya, hantaran kahwin bukannya suatu hadiah tanpa bersyarat9 jika pengantin lelaki itu mempunyai anak-anak yang lain, anak-anak itu tidak berhak mewarisi hantaran kahwin yang sebaliknya akan diberikan kepada anak-anak pengantin perempuan. ?ika pengantin perempuan itu tidak beranak, hantaran kahwin itu akan dikembalikan kepada keluarganya D hantaran kahwin itu biasanya dipulang selepas kematian pengantin lelaki atau perkahwinan semulanya9 seringnya pengantin perempuan berhak mewarisi harta pusaka suami, sekurang-kurangnya pada nilai hantaran kahwinnya. =adiah-hadiah pagi "yang mungkin dirundingkan oleh bapa pengantin perempuan, dan bukannya oleh pengantin perempuan# diberikan kepada pengantin perempuan sendiri9 namanya berasal daripada adat resam puak-puak +ermanik yang memberikan hadiah kepada pengantin perempuan pada waktu pagi selepas malam perkahwinan. $erempuan itu kekadang tidak berhak memiliki hadiah pagi ini semasa suaminya masih berhidup, tetapi selepas menjadi balu, dia berhak memiliki hadiah itu. ?ika jumlah harta pusaka diselesaikan melalui undang-undang dan bukannya melalui persetujuan, harta pusaka itu digelar %dower%. !ergantung kepada sistem undang-undang dan persiapan yang tepat, balu itu tidak berhak menjual harta pusakanya selepas kematian sendiri, dan mungkin akan hilang harta itu jika dia berkahwin semula. )dat resam hadiah pagi dikekalkan selama berabad-abad dalam perkahwinan morganatik, iaitu kesedudukan antara isteri yang mempunyai taraf sosial rendah yang menghalangkan anak-anaknya mewarisi gelaran-gelaran atau harta-harta pusaka bangsawan. =adiah pagi sebenarnya bertujuan untuk menyara isteri dan anak-anak isteri itu. 7agi sebuah peruntukan undang-undang bagi perjandaan ialah jointur yang menetapkan bahawa harta-harta "seringnya tanah# dipegang sebagai sewaan bersama supaya harta-harta itu akan diberikan secara automatik kepada balu pada kematian suaminya. Dalam banyak sistem undang-undang moden, dua orang yang berkahwin mempunyai pilihan sama ada hendak mengasingkan atau menggabungkan harta mereka. Dalam kes yang kedua, harta-harta itu dirujuk sebagai harta komuniti, dan jika perkahwinan itu ditamatkan melalui perceraian, setiap orang akan menerima setengah harta-harta tersebut9 jika seorang pasangan meninggal dunia, pasangan yang masih hidup akan memiliki setengah harta tersebut dan setengah bahagian yang lain akan diperuntukkan melalui peraturan-peraturan pewarisan. Dalam banyak bidang kuasa, undang-undang yang berkenaan dengan harta dan harta pusaka memperuntukkan secara ingkar bahawa sekiranya salah seorang pasangan meninggal dunia, hartanya diberikan dahulu kepada pasangan yang lain dan hanya kemudian kepada anak-

anaknya. asiat dan amanah boleh disediakan sebagai peruntukan-peruntukan alternatif bagi pewarisan harta pusaka. Dalam sesetengah sistem undang-undang, pasangan-pasangan dalam perkahwinan diperlukan bertanggungjawab bersama terhadap hutang perkahwinan mereka. *ni mendasarkan tanggapan undang-undang tradisi yang dirujuk sebagai %Doktrin ,eperluan% yang mewajibkan seorang suami bertanggungjawab untuk membekalkan keperluan asas kepada isterinya. Dalam kes tersebut, seorang pasangan boleh dituduh untuk hutang yang dia sendiri tidak meminjam. $ara pengkritik amalan ini memerhatikan bahawa agensi-agensi pemungut hutang boleh menyalahgunakan peraturan ini dengan mendakwa secara tidak wajar bahawa berbagai-bagai hutang merupakan perbelanjaan perkahwinan. ?adi kos pertahanan dan beban pembuktian dikenakan pada pihak yang tidak membuat pinjaman untuk membuktikan bahawa perbelanjaan-perbelanjaan itu bukannya hutang keluarga. ,ewajipan-kewajipan penyaraan dan nafkah, semasa dan akhirnya selepas perkahwinan, biasanya dikawali oleh kebanyakan bidang kuasa9 sila lihat alimoni. Sesetengah orang mencuba menganalisis institusi perkahwinan dengan menggunakan teori ekonomi9 umpamanya, David D. ;riedman, seorang ahli ekonomi anarki-kapitalisme, telah menulis sebuah laporan kajian yang panjang lebar serta penuh dengan perbalahan tentang perkahwinan sebagai satu urus niaga pasaran "pasaran suami dan isteri#. E0F Dalam sesetengah budaya, wanita-wanita dikehendaki berkahwin dengan seorang pasangan yang lebih berkuasa dari segi ekonomi, sosial, atau politik. Dipanggil hipergini, amalan ini adalah biasa di *ndia. alaupun merupakan suatu norma sosial )merika, hipergini kini beransur-ansur digantikan dengan isogami "perkahwinan antara dua orang yang sama taraf# dan perkahwinan dengan wanita yang bertaraf lebih rendah. !anyak ahli antropologi menganggap ini sebagai kesamaan jantina yang semakin meningkat.

Kritikan terhadap institusi perkahwinan


Gambaran keseluruhan
Sesetengah pengulas kritis terhadap perkahwinan, dengan kekadang mengutuk sesuatu amalan tempatan dan kekadang juga seluruh institusi. !anyak juga kritikan diperkembangkan dari sudut pandangan kewanitaan yang mendakwa bahawa perkahwinan tidak menguntungkan wanita. !agaimanapun, terdapat beberapa sudut pandangan lain yang mengatakan bahawa perkahwinan dalam bentuk-bentuk yang biasa menimbulkan masalah.

Kebimbingan kewanitaan
Di banyak kawasan dalam dunia, ketika seorang perempuan mencapai tahun belasan awal, bapanya akan mengatur perkahwinannya, kekadang dengan seorang lelaki berumur dua kali ganda yang langsung tidak dikenalinya. Suami yang lebih tua itu kemudian menjadi penjaganya dan perempuan itu mungkin juga benar-benar dipisahkan daripada keluarganya sendiri. $erempuan-perempuan tidak berhak menyertai perundingan-perundingan perkahwinan mereka yang mungkin juga diadakan tanpa pengetahuan mereka.

Sebilangan tradisi membenarkan seseorang perempuan yang tidak berupaya beranak dikembalikan kepada bapanya. *ni membayangkan kepentingan keupayaan beranak dan peluasan keluarga ke generasi yang berikut. Seringnya, kedua-dua pihak dijangka masih dara sebelum perkahwinan mereka tetapi dalam banyak budaya, perempuan lebih diperlukan untuk mematuhi piawai ini. Satu tradisi lama di (ropah yang dikekalkan sehingga abad ke-45 di luar bandar +reece memerlukan keperawanan dibuktikan melalui penggantungan tutup tilam yang berdarah daripada malam perkahwinan di tepi rumah. Serupa juga, kesetiaan hubungan seks sentiasa diperlukan dalam perkahwinan tetapi kekadang, jangkaan dan hukuman untuk perempuan adalah jauh lebih ketat berbanding dengan lelaki. Dalam sesetengah tradisi, perkahwinan boleh merupakan peristiwa yang amat dahsyat untuk kaum wanita. %Casib anita% "%!he "ot of #omen%# yang ditulis di )thens pada pertengahan abad ke-2 S< meratapi keadaan ini' %Gadis-gadis, mengikut pendapat saya, mempunyai kehidupan yang paling manis dalam rumah-rumah bapa mereka kerana kesucian hati mereka selalu memastikan keselamatan dan kebahagian kanak-kanak$ !etapi ketika kami mencapai baligh dan boleh memahami, kami dipecat daripada dewa-dewa nenek moyang serta ibu bapa kami dan di%ual$ &da yang pergi ke rumah lelaki gan%il, ada yang ke orang asing, ada yang ke rumah tidak bahagia, dan ada yang ke orang yang bersikap bermusuhan$ 'an kesemua ini ketika malam pertama telah mengikat kami kepada suami kami, kami terpaksa memu%i dan mengatakan bahawa semua adalah baik saha%a.% Sebaliknya, perkahwinan juga bertindak untuk menjamin penyaraan yang berterusan daripada suami dan membenarkan kaum perempuan untuk menumpukan perhatian mereka terhadap membesarkan anak-anak. ,eselamatan ini adalah lebih besar dalam keadaan-keadaan yang mana perceraian adalah lebih susah.

radisi lapuk
!aki idea-idea yang lebih lama dan mungkin lapuk masih boleh didapati dalam upacaraupacara dan amalan-amalan tradisi pada hari ini. .mpamanya secara simbolik, pengantinpengantin perempuan %diberikan% kepada suami oleh bapa-bapa mereka. Sesetengah pengantin perempuan berikrar untuk %mencintai dan mentaati% suami mereka, dan sebilangan pengantin lelaki berikrar untuk %menjaga% isteri mereka. $engantin lelaki kekadang menanggalkan getah cerut pengantin perempuan yang melambangkan keperawanannya, sebagai perlambangan umum untuk tuntutan keseksualan perempuan itu. $engantin perempuan mencampakkan jambak bunga kepada sekumpulan wanita yang belum kahwin, dan wanita-wanita itu akan bersaing untuk menangkap jambak bunga itu9 sesiapa yang berjaya dipercayai akan merupakan perempuan berikut yang akan berkahwin. Satu tradisi yang amat biasa adalah untuk pengantin lelaki mendukung pengantin perempuannya melintasi bendul pintu. ,etika menyiasat keasalan tradisi ini di sekitar tahun 055, $lutarch mempostulatkan tiga kemungkinan'

gambaran kembali $erogolan puak Sabina perlambangan keberatan pengantin perempuan untuk menyerahkan keperawanannya, dan penyerahan itu hanya dibuat dalam keadaan dures.

kesetian perkahwinan D setelah didukung ke dalam rumah oleh suaminya, perempuan itu hanya akan meninggalkan rumah dengan cara yang sama. Sudah tentu, maksud ini adalah dalam konteks kebudayaan patriakal di mana seorang perempuan dikatakan hanya dibenarkan meninggalkan rumah ketika cukup tua untuk orang lain bertanya %ini ibu siapaG%, dan bukannya %ini bini siapaG%.

$ernah juga dikatakan bahawa tradisi ini berasal daripada kepercayaan orang Rom bahawa adalah nasib buruk jika seorang pengantin perempuan tersandung semasa memasuki rumah barunya. 8radisi-tradisi ini, walaupun sering dibidas oleh para pengkritik dan cendekiawan, masih merupakan sebahagian upacara perkahwinan yang amat dihargai, termasuk oleh kedua-dua pengantin.

Kebimbangan kelelakian
Sesetengah pengulas memperdebatkan bahawa perkahwinan dan perceraian dalam masyarakat-masyarakat !arat adalah tidak adil kepada kaum lelaki. ,adar perceraian kini adalah amat tinggi, dengan separuh daripada perkahwinan berakhir dengan perceraian, tetapi hanya 026 lelaki diberikan hak menjaga. ,adar ini masih tidak berubah sejak 011:. Selain itu'

bayaran alimoni tahunan oleh A.@ juta ibu bapa yang berpisah bertambah sebanyak 0@6 sehingga )SH:5 bilion9 -.- juta orang merupakan bapa membayar insentif tunai sehingga )SH:.0 bilion kepada negeri-negeri )merika Syarikat.

,eadaan-keadaan tersebut mungkin dapat menerangkan kesimpulan yang dibuat dalam laporan perkahwinan .niversiti Rutgers terkini yang berikut' ,emerosotan kadar perkahwinan yang berterusan diiringi oleh' pertambahan bilangan pasangan sekedudukan pranikah9 sedikit pertambahan tentang peratus anak-anak yang tinggal dalam keluarga rapuh dan dilahirkan di luar perkahwinan9

pertambahan yang pesat di kalangan pemuda-pemuda belasan tahun yang bersetuju dengan kelahiran di luar perkahwinan9 sedikit susutan di kalangan pemuda-pemudi belasan tahun, khususnya pemudipemudi, yang berpendapat bahawa %bersekedudukan sebelum berkahwin adalah idea yang baik% E"aporan (esihatan )osial untuk Perkahwinan di &merikaF. ,esemua ini merupakan tingkah laku mogok perkahwinan yang tidak ketara.

8ambahan pula, semasa perceraian litigasi, jagaan kanak-kanak, paterniti, alimoni, penyaraan anak, hak bapa, dan tuduhan keganasan rumah tangga menimbulkan kebimbangan tambahan kepada pihak lelaki, khususnya dengan peguam-peguam perceraian mengenakan yuran guaman sehingga )SH355.55 sejam.

@26 daripada perintah-perintah mahkamah untuk perlindungan diberikan kepada perempuan, dengan A6 petisyen ditolak. Sejak enakmen %)kta ,eganasan 8erhadap anita 0112%, melebih )SH0 bilion telah dibelanja untuk polis dan pendakwa raya. $eguam-peguam perceraian mempergunakan tuduhan serangan supaya sebarang perintah perlindungan yang diputuskan dapat memecat seorang pasangan "biasanya lelaki# dari rumah dan dengan itu, memisahkannya daripada anak-anak dan harta-hartanya.

Perkahwinan
Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama peserta-peserta. Sifat duaan ini, iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan, menyebabkan perkahwinan amat . sukar disifatkan. Dalam satu bentuk atau lain, perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Rekod-rekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. alaupun ahli-ahli antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan, umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang, mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. Di dunia !arat, perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki "suami# dan seorang perempuan "isteri#, sedangkan di bahagianbahagian dunia yang lain, poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa.Secara umumnya, pandangan masyarakat tentang konsep poligami adalah apabila seorang suami mempunyai lebih daripada seorang isteri.Sebenarnya dalam antropologi, konsep yang paling tepat untuk menghuraikan seorang suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri ialah poligini manakala konsep yang menghuraikan seorang isteri yang mempunyai lebih daripada seorang suami ialah poliandri. $oligami biasanya mengambil bentuk poligini "seorang lelaki mempunyai banyak isteri#, tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri "seorang perempuan mempunyai banyak suami#.

Definisi
Secara sejarah, takrif-takrif tepat untuk %perkahwinan% berbe&a-be&a antara dan di dalam budaya-budaya' pemahaman moden menekankan kesahan hubungan seks dalam perkahwinan, walaupun sifat perkahwinan yang sejagat dan unik ialah penciptaan persemendaan. Secara tradisi, masyarakat menggalakkan seseorang untuk berkahwin dengan orang yang jauh untuk mengukuhkan pertalian, tetapi cukup dekat supaya semenda boleh dianggap sebagai %salah satu daripada kami% atau %jenis kami%. Satu kekecualian untuk peraturan ini didapati dalam perkahwinan raja yang mengukuhkan kedudukan mereka melalui pengumpulan kekayaan berbanding melalui persemendaan. alaupun begitu, ahli-ahli keluarga raja sering digalakkan berkahwin dalam lingkungan keluarga yang rapat.

$erkahwinan masih penting sebagai perikatan hubungan seks yang disetujui oleh masyarakat, dan biasa difahami sebagai satu hubungan lelaki-perempuan yang bertujuan untuk melahirkan anak-anak serta mensosialisasikan mereka dengan jayanya. Secara sejarah, kebanyakan masyarakat membenarkan pengamalan poligami yang takat. !agaimanapun, negara-negara !arat merupakan kekecualian utama, dengan (ropah dan )merika Syarikat yang telah mentakrifkan diri sebagai sebuah budaya monogami. *ni disebabkan sebahagiannya oleh tradisi budaya +ermanik yang merupakan keperluan agama ,ristian "selepas abad ke--# serta mandat undang-undang Rom. !agaimanapun, undang-undang Rom menyokong pelacuran, sekedudukan, persetubuhan di luar perkahwinan, liwat, dan persetubuhan dengan hamba abdi. Dunia !arat ,ristian mengharamkan amalan-amalan itu secara rasmi. Secara sejagat, kebanyakan masyarakat kini tidak lagi membenarkan poligami sebagai bentuk perkahwinan. .mpamanya, /hina berubah daripada membenarkan poligami untuk menyokong hanya monogami dalam )kta $erkahwinan 0123 selepas pemberontakan komunis. ,ebanyakan masyarakat )frika dan *slam meneruskan amalan poligami "sekitar 4.5 bilion orang#. !agaimanapun, hanya kurang daripada 36 perkahwinan *slam bersifat poligami. )malan poligami semakin mahal dalam persekitaran bandar, tetapi lebih berguna di kawasan-kawasan luar bandar kerana kanak-kanak merupakan sumber buruh pertanian untuk masa hadapan. ,ebanyakan penduduk dunia kini hidup di dalam masyarakat yang kurang biasa mengamalkan poligami, dan perkahwinan adalah jauh lebih biasa berbentuk monogami. Sejak dekad-dekad abad ke-45 yang akhir, banyak andaian tradisi mengenai sifat dan tujuan perkahwinan dan keluarga telah dicabar, khususnya oleh gerakan-gerakan sosial 7+!8 "7+!8 ialah %lesbian, gay, bisexual and transgender people% dalam bahasa *nggeris# yang tidak bersetuju dengan tanggapan bahawa perkahwinan harus bersifat heteroseksual secara eksklusif. Sesetengah orang juga memperdebatkan bahawa perkahwinan mungkin merupakan fiksyen undang-undang yang sia-sia. 8anggapan ini menyusul daripada peraliran keseluruhan dalam idea-idea !arat dan amalan-amalan keluarga9 sejak $erang Dunia **, dunia !arat telah melihatkan'

pertambahan perceraian yang dramatik "-6 hingga melebihi :56 untuk perkahwinan pertama# sekedudukan tanpa perkahwinan pertumbuhan penduduk tidak berkahwin kanak-kanak dilahirkan di luar perkahwinan "26 hingga melebihi 336 daripada jumlah kelahiran# pertambahan pelakuan &ina.

Sebuah sistem yang agak merupakan monogami siri telah muncul secara de facto. Dalam &aman moden, istilah %perkahwinan% secara amnya dikhaskan untuk kesedudukan yang diiktirafkan oleh negara "walaupun sesetengah orang tidak bersetuju#. ;rasa berkahwin dari segi undang-undang boleh digunakan untuk menegaskan perkara ini. Dalam sebilangan masyarakat, terdapat perdebatan yang semakin bertambah tentang bentukbentuk perkahwinan. Dua kelainan yang paling diperdebatkan ialah'

perkahwinan sama jantina' disahkan pada tahun 4552 oleh sebilangan negara seperti !elgium, !elanda, Sepanyol, ,anada, dan negeri-negeri )merika Syarikat seperti <assachusetts dan =awaii#9 dan poligami.

Pengisytiharan
$enyerta-penyerta dalam perkahwinan biasanya mencari pengakuan sosial untuk hubungan mereka, dan banyak masyarakat memerlukan kebenaran rasmi daripada badan agama atau sivil. >leh itu, ahli sosiologi membe&akan antara upacara perkahwinan yang dilakukan di bawah naungan agama, dan perkahwinan sivil yang diberi kebenaran oleh negara. Di dalam banyak bidang kuasa, upacara perkahwinan sivil berlaku pada masa yang sama dengan perkahwinan agama, walaupun kedua-dua itu adalah berasingan secara teori. Dalam kebanyakan negara )merika, paderi atau pihak berkuasa agama menjalani upacara perkahwinan, dan dalam kes tersebut, pihak berkuasa agama bertindak serentak sebagai ejen untuk negara. Dalam sebilangan negara yang lain seperti $erancis, ?erman dan Rusia, perkahwinan harus dibenarkan oleh negara sebelum upacara agama boleh diadakan. Sebilangan negara membenarkan perkahwinan sivil untuk keadaan yang tidak dibenarkan oleh banyak agama, seperti perkahwinan sama jantina atau kesedudukan sivil, dan perkahwinan boleh disahkan hanya melalui kuat kuasa undang-undang seperti dalam perkahwinan common law yang merupakan pengisytiharan kehakiman bahawa dua orang yang tinggal sebagai pasangan rumah tangga adalah berhak untuk kesan-kesan perkahwinan. Sebaliknya, terdapat juga orang-orang yang mempunyai upacara agama yang tidak diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil. /ontoh-contohnya termasuk'

balu-balu yang akan menghilangkan pencennya jika dia berkahwin semula pasangan homoseksual sebilangan taifah yang mengiktirafkan poligami pasangan bersara yang akan menghilangkan manfaat pencen jika berkahwin semula secara undang-undang lelaki *slam yang ingin mengamalkan poligami yang dibiarkan berlaku dalam sesetengah keadaan di bawah agama *slam pendatang yang tidak ingin menarik perhatian pihak berkuasa imigresen tentang perkahwinannya kepada pasangan yang telah ditinggalkan di tempat asalnya ataupun kerumitan undang-undang imigresen yang menyusahkan pasangannya untuk melawatnya dengan visa pelancong.

Secara tradisi di (ropah, pejabat gereja-gereja merasmikan perkahwinan melalui pendaftaran. >leh itu, pengenalan Zivilehe "perkahwinan sivil# oleh /anselor >tto von !ismarck pada tahun 0@A2 merupakan satu langkah yang penting untuk memisahkan dengan jelas gereja daripada negara serta untuk melemahkan, secara terancang, peranan gereja ,ristian dengan berkesan. .ndang-undang ini mewajibkan pengisytiharan perkahwinan di hadapan seorang kerani kerajaan daripada pentadbiran sivil "kedua-dua pasangan berikrar tentang kesudian untuk berkahwin# sebagai prosedur untuk mengesahkan perkahwinan dari segi undang-

undang dan oleh itu, mengurangkan perkahwinan yang dirasmikan oleh paderi menjadi hanya sebuah upacara peribadi.

Sekatan perkahwinan
!anyak negara mengawal umur yang seseorang boleh kahwin. "Sila lihat umur layak berkahwin.# <asyarakat-masyarakat selalu mengenakan sekatan terhadap perkahwinan dengan saudara, walaupun tahap hubungan larangan berbe&a-be&a secara meluas. Dalam hampir semua masyarakat, perkahwinan antara adik-beradik dilarangkan, dengan keluarga raja <esir kuno, =awaii, dan *nka merupakan kekecualian yang amat jarang. Dalam banyak masyarakat, perkahwinan antara pupu-silang nasab-ibu disukai, sedangkan pada keterlaluan yang lain, +ereja ,atolik Baman $ertengahan melarangkan perkahwinan saudara sepupu jauh juga. $ada hari ini, +ereja ,atolik masih memeliharakan jarak piawaian untuk perkahwinan "dari segi kesedarahan dan kesemendaan#. Dalam komuniti =indu *ndia, khususnya kasta !rahmin, perkahwinan dengan Gotra yang sama dilarangkan kerana orang-orang yang mempunyai +otra yang sama dikatakan mempunyai keturunan patrilineal yang sama. Di *ndia kuno ketika +urukul masih wujud, syisya-syisya "murid-murid# dinasihatkan supaya jangan berkahwin antara satu sama lain disebabkan syisya-syisya dianggap sebagai anak-anak +uru dan oleh itu, dianggap sebagai perkahwinan antara adik beradik "walau terdapat kekecualian seperti anak )rjuna, )bhimanyu, yang berkahwin dengan .ttra, murid tarian )rjuna dalam mahakarya <ahabharata#. !anyak masyarakat juga mengamalkan sekatan-sekatan yang lain terhadap siapakah yang boleh dikahwini, umpamanya larangan tentang perkahwinan dengan orang yang mempunyai nama keluarga yang sama, atau orang yang mempunyai &odiak yang sama. .mpamanya di ,orea Selatan, perkahwinan antara orang-orang yang mempunyai nama keluarga yang sama masih dianggap sebagai satu kepantangan pada hari ini. Cama keluarga yang paling biasa ialah %,im% "hampir 026#. !agaimanapun, terdapat banyak cabang "atau suku, atau keluarga turun-temurun# bagi nama keluarga %,im%, serupa dengan semua nama keluarga di ,orea. =anya perkahwinan dalam cabang yang sama tidak dibenarkan. >leh itu, terdapat banyak pasangan %,im-,im% yang berkahwin dengan satu sama lain. )hli antropologi merujuk kepada sekatan-sekatan ini sebagai eksogami. Satu kekecualian untuk pola ini ialah di <esir kuno di mana perkahwinan antara adik-beradik dalam keluarga diraja dibenarkan D seperti di =awaii dan antara orang *nka9 hak istimewa ini tidak diberikan kepada orang biasa dan mungkin bertindak untuk menumpukan kekayaan dan kuasa dalam sebuah keluarga "lihat juga inses#. )kibat kepantangan inses ialah eksogami, iaitu keperluan untuk berkahwin dengan orang daripada kelompok yang lain. >leh itu, ahli antropologi menunjukkan bahawa kepantangan inses mungkin bertindak untuk mempromosikan perpaduan sosial. <asyarakat-masyarakat kekadang juga mengenakan perkahwinan dalam sesuatu kelompok. )hli-ahli antropologi merujuk kepada sekatan-sekatan ini sebagai endogami. Salah satu daripada sekatan ini ialah keperluan untuk berkahwin dengan seorang dalam puak yang sama. .ndang-undang rasisme yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat pada &aman dahulu D seperti era Ca&isme ?erman, era aparteid )frika Selatan, dan kebanyakan )merika Syarikat selatan dan .tah sebelum 01-A D melarangkan perkahwinan antara orang-orang daripada

bangsa yang berbe&a "pengmisegenasisan# boleh dianggap juga sebagai contoh-contoh endogami. !udaya-budaya yang mengamalkan pengabdian memberikan pengakuan kepada perkahwinan abdi tetapi tidak memberikan mereka status undang-undang. *ni merupakan amalan di bawah empayar Rom dan oleh itu, wanita bebas $erpetua dalam karya Perbuatan-perbuatan Perpetua dan Felicitas boleh diperihalkan sebagai %wanita berkahwin%, tetapi ;elicitas hanya dianggap sebagai %pembantu% Revocatus, walaupun orang-orang ,ristian menganggap bahawa perkahwinan-perkahwinan itu adalah sah dari segi agama. Serupa juga, perkahwinan abdi di )merika Syarikat adalah tidak sah. >leh itu, banyak orang kontraban yang melarikan diri daripada pengabdian semasa $erang Saudara )merika mencari taraf rasmi untuk perkahwinan mereka. )ntara hak yang membe&akan perhambaan "bahasa *nggeris' serfom# daripada pengabdian "bahasa *nggeris' slavery# adalah hak untuk memperoleh perkahwinan yang sah dari segi undang-undang.

Upacara perkahwinan
.pacara perkahwinan "bahasa *nggeris' wedding# yang diakui oleh undang-undang digelarkan %perkahwinan sivil%, sedangkan agama-agama merasmikan upacara perkahwinan dalam %mata 8uhan%. Di banyak negara (ropah dan sebilangan negara )merika 7atin, seseorang harus mengadakan upacara perkahwinan yang berasingan daripada upacara sivil. !eberapa kerajaan negara, seperti !elgium, !ulgaria, dan !elanda juga menuntut bahawa perkahwinan sivil diadakan sebelum sebarang perkahwinan agama. Dalam sebilangan negara, terutamanya )merika Syarikat, .nited ,ingdom, Republik *reland dan Sepanyol, kedua-dua upacara boleh diadakan bersama-sama9 juruacara untuk gabungan upacara agama dan komuniti juga bertindak sebagai ejen negara untuk merasmikan perkahwinan sivil. *ni tidak bermakna bahawa negara itu %mengakui% perkahwinan agama9 upacara agama hanya diadakan pada waktu yang sama dengan upacara %sivil%. Seringnya, ini melibatkan penandatangan daftar semasa upacara agama. ?ika unsur-unsur sivil ditinggalkan atas manamana satu alasan, perkahwinan itu dianggap tidak berlaku dari segi undang-undang walaupun upacara agama diadakan. Sedangkan sebilangan negara seperti )ustralia membenarkan perkahwinan diadakan di tempat peribadi dan di mana-mana satu tempat, negara yang lain, termasuk (ngland, memerlukan upacara sivil diadakan di tempat yang diluluskan oleh undang-undang "iaitu, gereja atau pejabat pendaftaran#, dan dibuka kepada orang umum. Satu kekecualian boleh diberikan dalam kes EEperkahwinan melalui lesen kecemasan khas yang biasa diberikan hanya jika salah satu pihak menghidap penyakit yang membawa maut. $eraturan mengenai di mana dan dengan siapa seseorang boleh berkahwin berbe&a-be&a dari satu tempat ke satu tempat. Sesetengah peraturan memerlukan salah satu pihak tinggal di kawasan pejabat pendaftaran. Disebabkan peraturan perkahwinan yang amat longgar di )ustralia, banyak orang terkenal, termasuk <ichael ?ackson, telah memilih )ustralia sebagai tempat untuk mengadakan upacara perkahwinan peribadi. /ara bagaimana upacara perkahwinan diadakan telah berubah dengan masa, dan serupa juga dengan institusi perkahwinan pada dirinya. Di (ropah semasa Baman $ertengahan, perkahwinan diadakan dengan pasangan berjanji antara satu sama lain bahawa mereka ingin berkahwin secara lisan9 kehadiran paderi atau saksi yang lain tidak diperlukan. $erjanjian seumpama ini digelarkan %verbum%. ?ika perjanjian dibuat dalam kala kini "%Saya berkahwin dengan kamu%, perjanjian itu adalah sah9 jika dibuat dalam kala depan "%Saya akan berkahwin

dengan kamu%#, perjanjian itu merupakan pertunangan, asalkan mereka tidak melakukan hubungan jenis. ?ika hubungan jenis dilakukan, persetubuhan itu dianggap sebagai perkahwinan. Sebagai sebahagian Reformasi, tanggungjawab untuk mendaftar perkahwinan dan menentukan peraturan telah dipindahkan kepada negara9 sejak 0-55-an, banyak negara (ropah $rostestan telah amat melibatkan diri dalam perkahwinan. Sebagai Reformasi ,atolik, +ereja ,atolik menambahkan keperluan saksi untuk perjanjian yang biasanya melibatkan paderi.

Penamatan
!anyak masyarakt memberikan peruntukan untuk penamatan perkahwinan melalui perceraian. $erkahwinan juga boleh di dimansuhkan atau dibatalkan melalui tindakan undang-undang yang membuktikan bahawa sesuatu perkahwinan adalah tidak sah pada mulamulanya.

Hak dan kewajipan mengenai perkahwinan


!iasanya, perkahwinan merupakan institusi yang menggabungkan kehidupan orang-orang dari segi emosi dan ekonomi melalui pembentukan rumah tangga. $erkahwinan sering memberikan hak dan kewajipan untuk membesarkan anak dan memiliki harta, serta untuk tingkah laku seks, hubungan kekeluargaan, keahlian puak, hubungan dengan masyarakat, pewarisan, kemesraan emosi, penjagaan kesihatan dan cinta. $erkahwinan kekadang'

menentukan bapa yang sah di sisi undang-undang bagi anak seseorang perempuan9 menentukan ibu yang sah di sisi undang-undang bagi anak seseorang lelaki9 memberi kawalan kepada suami atau keluarganya terhadap perkhidmatan seks, hasil kerja, dan/atau harta isterinya9 memberi kawalan kepada isteri atau keluarganya terhadap perkhidmatan seks, hasil kerja, dan/atau harta suaminya9 menubuhkan tabung harta bersama untuk manfaat anak-anak9 menjalin hubungan antara keluarga-keluarga suami dan isteri.

8idak terdapat sebuah masyarakat yang mengamalkan kesemua ini9 tidak ada sesuatunya yang sejagat "sila lihat makalah (dmund 7each dalam %$erkhidmatan, ,eluarga, dan ,ediaman% "%Marriage, Family, and esidence%# yang disunting oleh $aul !ohannan dan ?ohn <iddleton#. Secara tradisi, perkahwinan merupakan prasyarat untuk memulakan sebuah keluarga yang biasanya bertindak sebagai blok binaan bagi sebuah komuniti atau masyarakat. >leh itu, perkahwinan bukan sahaja bertindak untuk memenuhi kepentingan kedua-dua orang, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan anak-anak dan masyarakat yang mereka merupakan sebahagian.

Dalam kebanyakan agama yang utama, perkahwinan merupakan prasyarat untuk hubungan seks' orang-orang yang masih belum berkahwin tidak dibenarkan melakukan hubungan seks. =ubungan seks sedemikian dirujuk sebagai &ina dan tidak digalakkan dari segi sosial serta juga dijenayahkan. =ubungan seks antara seorang yang sudah berkahwin dengan seorang yang bukan pasangannya juga dipanggil &ina dan lagi tidak dapat diterima dan seringnya dijenayahkan, khususnya jika orang tersebut merupakan seorang wakil kerajaan "umpamanya, presiden, perdana menteri, wakil politik, guru sekolah awam, dan pegawai tentera#. $erbuatan ini mencabuli undang-undang tentera )merika Syarikat. Sebaliknya, perkahwinan biasanya dianggap memerlukan hubungan seks dan kegagalan berbuat demikan merupakan alasan untuk membatalkan perkahwinan "umpamanya, perkahwinan ?ohn Ruskin#.

Perkahwinan dan ekonomi


(konomi perkahwinan telah berubah dengan berlangsungnya masa. Secara sejarah, keluarga pengantin perempuan harus membayar hantaran kahwin kepada lelaki untuk mengahwini anak perempuan mereka. Dalam budaya-budaya yang lain, keluarga pengantin lelaki kena membayar harga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin perempuan untuk hak berkahwin dengan anak mereka. Dalam sebilangan budaya, hantaran kahwin serta harga pengantin perempuan masih dituntut pada hari ini. Dalam kedua-dua kes, urus niaga kewangan diadakan antara pengantin lelaki "atau keluarganya# dengan keluarga pengantin perempuan9 pengantin perempuan tidak mengambil bahagian dalam urus niaga tersebut dan seringnya tidak berhak memilih adakah dia hendak menyertai perkahwinan itu atau tidak. Dalam sebilangan budaya, hantaran kahwin bukannya suatu hadiah tanpa bersyarat9 jika pengantin lelaki itu mempunyai anak-anak yang lain, anak-anak itu tidak berhak mewarisi hantaran kahwin yang sebaliknya akan diberikan kepada anak-anak pengantin perempuan. ?ika pengantin perempuan itu tidak beranak, hantaran kahwin itu akan dikembalikan kepada keluarganya D hantaran kahwin itu biasanya dipulang selepas kematian pengantin lelaki atau perkahwinan semulanya9 seringnya pengantin perempuan berhak mewarisi harta pusaka suami, sekurang-kurangnya pada nilai hantaran kahwinnya. =adiah-hadiah pagi "yang mungkin dirundingkan oleh bapa pengantin perempuan, dan bukannya oleh pengantin perempuan# diberikan kepada pengantin perempuan sendiri9 namanya berasal daripada adat resam puak-puak +ermanik yang memberikan hadiah kepada pengantin perempuan pada waktu pagi selepas malam perkahwinan. $erempuan itu kekadang tidak berhak memiliki hadiah pagi ini semasa suaminya masih berhidup, tetapi selepas menjadi balu, dia berhak memiliki hadiah itu. ?ika jumlah harta pusaka diselesaikan melalui undang-undang dan bukannya melalui persetujuan, harta pusaka itu digelar %dower%. !ergantung kepada sistem undang-undang dan persiapan yang tepat, balu itu tidak berhak menjual harta pusakanya selepas kematian sendiri, dan mungkin akan hilang harta itu jika dia berkahwin semula. )dat resam hadiah pagi dikekalkan selama berabad-abad dalam perkahwinan morganatik, iaitu kesedudukan antara isteri yang mempunyai taraf sosial rendah yang menghalangkan anak-anaknya mewarisi gelaran-gelaran atau harta-harta pusaka bangsawan. =adiah pagi sebenarnya bertujuan untuk menyara isteri dan anak-anak isteri itu.

7agi sebuah peruntukan undang-undang bagi perjandaan ialah jointur yang menetapkan bahawa harta-harta "seringnya tanah# dipegang sebagai sewaan bersama supaya harta-harta itu akan diberikan secara automatik kepada balu pada kematian suaminya. Dalam banyak sistem undang-undang moden, dua orang yang berkahwin mempunyai pilihan sama ada hendak mengasingkan atau menggabungkan harta mereka. Dalam kes yang kedua, harta-harta itu dirujuk sebagai harta komuniti, dan jika perkahwinan itu ditamatkan melalui perceraian, setiap orang akan menerima setengah harta-harta tersebut9 jika seorang pasangan meninggal dunia, pasangan yang masih hidup akan memiliki setengah harta tersebut dan setengah bahagian yang lain akan diperuntukkan melalui peraturan-peraturan pewarisan. Dalam banyak bidang kuasa, undang-undang yang berkenaan dengan harta dan harta pusaka memperuntukkan secara ingkar bahawa sekiranya salah seorang pasangan meninggal dunia, hartanya diberikan dahulu kepada pasangan yang lain dan hanya kemudian kepada anakanaknya. asiat dan amanah boleh disediakan sebagai peruntukan-peruntukan alternatif bagi pewarisan harta pusaka. Dalam sesetengah sistem undang-undang, pasangan-pasangan dalam perkahwinan diperlukan bertanggungjawab bersama terhadap hutang perkahwinan mereka. *ni mendasarkan tanggapan undang-undang tradisi yang dirujuk sebagai %Doktrin ,eperluan% yang mewajibkan seorang suami bertanggungjawab untuk membekalkan keperluan asas kepada isterinya. Dalam kes tersebut, seorang pasangan boleh dituduh untuk hutang yang dia sendiri tidak meminjam. $ara pengkritik amalan ini memerhatikan bahawa agensi-agensi pemungut hutang boleh menyalahgunakan peraturan ini dengan mendakwa secara tidak wajar bahawa berbagai-bagai hutang merupakan perbelanjaan perkahwinan. ?adi kos pertahanan dan beban pembuktian dikenakan pada pihak yang tidak membuat pinjaman untuk membuktikan bahawa perbelanjaan-perbelanjaan itu bukannya hutang keluarga. ,ewajipan-kewajipan penyaraan dan nafkah, semasa dan akhirnya selepas perkahwinan, biasanya dikawali oleh kebanyakan bidang kuasa9 sila lihat alimoni. Sesetengah orang mencuba menganalisis institusi perkahwinan dengan menggunakan teori ekonomi9 umpamanya, David D. ;riedman, seorang ahli ekonomi anarki-kapitalisme, telah menulis sebuah laporan kajian yang panjang lebar serta penuh dengan perbalahan tentang perkahwinan sebagai satu urus niaga pasaran "pasaran suami dan isteri#. E0F Dalam sesetengah budaya, wanita-wanita dikehendaki berkahwin dengan seorang pasangan yang lebih berkuasa dari segi ekonomi, sosial, atau politik. Dipanggil hipergini, amalan ini adalah biasa di *ndia. alaupun merupakan suatu norma sosial )merika, hipergini kini beransur-ansur digantikan dengan isogami "perkahwinan antara dua orang yang sama taraf# dan perkahwinan dengan wanita yang bertaraf lebih rendah. !anyak ahli antropologi menganggap ini sebagai kesamaan jantina yang semakin meningkat.

Kritikan terhadap institusi perkahwinan


Gambaran keseluruhan
Sesetengah pengulas kritis terhadap perkahwinan, dengan kekadang mengutuk sesuatu amalan tempatan dan kekadang juga seluruh institusi. !anyak juga kritikan diperkembangkan dari sudut pandangan kewanitaan yang mendakwa bahawa perkahwinan tidak

menguntungkan wanita. !agaimanapun, terdapat beberapa sudut pandangan lain yang mengatakan bahawa perkahwinan dalam bentuk-bentuk yang biasa menimbulkan masalah.

Kebimbingan kewanitaan
Di banyak kawasan dalam dunia, ketika seorang perempuan mencapai tahun belasan awal, bapanya akan mengatur perkahwinannya, kekadang dengan seorang lelaki berumur dua kali ganda yang langsung tidak dikenalinya. Suami yang lebih tua itu kemudian menjadi penjaganya dan perempuan itu mungkin juga benar-benar dipisahkan daripada keluarganya sendiri. $erempuan-perempuan tidak berhak menyertai perundingan-perundingan perkahwinan mereka yang mungkin juga diadakan tanpa pengetahuan mereka. Sebilangan tradisi membenarkan seseorang perempuan yang tidak berupaya beranak dikembalikan kepada bapanya. *ni membayangkan kepentingan keupayaan beranak dan peluasan keluarga ke generasi yang berikut. Seringnya, kedua-dua pihak dijangka masih dara sebelum perkahwinan mereka tetapi dalam banyak budaya, perempuan lebih diperlukan untuk mematuhi piawai ini. Satu tradisi lama di (ropah yang dikekalkan sehingga abad ke-45 di luar bandar +reece memerlukan keperawanan dibuktikan melalui penggantungan tutup tilam yang berdarah daripada malam perkahwinan di tepi rumah. Serupa juga, kesetiaan hubungan seks sentiasa diperlukan dalam perkahwinan tetapi kekadang, jangkaan dan hukuman untuk perempuan adalah jauh lebih ketat berbanding dengan lelaki. Dalam sesetengah tradisi, perkahwinan boleh merupakan peristiwa yang amat dahsyat untuk kaum wanita. %Casib anita% "%!he "ot of #omen%# yang ditulis di )thens pada pertengahan abad ke-2 S< meratapi keadaan ini' %Gadis-gadis, mengikut pendapat saya, mempunyai kehidupan yang paling manis dalam rumah-rumah bapa mereka kerana kesucian hati mereka selalu memastikan keselamatan dan kebahagian kanak-kanak$ !etapi ketika kami mencapai baligh dan boleh memahami, kami dipecat daripada dewa-dewa nenek moyang serta ibu bapa kami dan di%ual$ &da yang pergi ke rumah lelaki gan%il, ada yang ke orang asing, ada yang ke rumah tidak bahagia, dan ada yang ke orang yang bersikap bermusuhan$ 'an kesemua ini ketika malam pertama telah mengikat kami kepada suami kami, kami terpaksa memu%i dan mengatakan bahawa semua adalah baik saha%a.% Sebaliknya, perkahwinan juga bertindak untuk menjamin penyaraan yang berterusan daripada suami dan membenarkan kaum perempuan untuk menumpukan perhatian mereka terhadap membesarkan anak-anak. ,eselamatan ini adalah lebih besar dalam keadaan-keadaan yang mana perceraian adalah lebih susah.

radisi lapuk
!aki idea-idea yang lebih lama dan mungkin lapuk masih boleh didapati dalam upacaraupacara dan amalan-amalan tradisi pada hari ini. .mpamanya secara simbolik, pengantinpengantin perempuan %diberikan% kepada suami oleh bapa-bapa mereka. Sesetengah pengantin perempuan berikrar untuk %mencintai dan mentaati% suami mereka, dan sebilangan pengantin lelaki berikrar untuk %menjaga% isteri mereka. $engantin lelaki kekadang menanggalkan getah cerut pengantin perempuan yang melambangkan keperawanannya,

sebagai perlambangan umum untuk tuntutan keseksualan perempuan itu. $engantin perempuan mencampakkan jambak bunga kepada sekumpulan wanita yang belum kahwin, dan wanita-wanita itu akan bersaing untuk menangkap jambak bunga itu9 sesiapa yang berjaya dipercayai akan merupakan perempuan berikut yang akan berkahwin. Satu tradisi yang amat biasa adalah untuk pengantin lelaki mendukung pengantin perempuannya melintasi bendul pintu. ,etika menyiasat keasalan tradisi ini di sekitar tahun 055, $lutarch mempostulatkan tiga kemungkinan'

gambaran kembali $erogolan puak Sabina perlambangan keberatan pengantin perempuan untuk menyerahkan keperawanannya, dan penyerahan itu hanya dibuat dalam keadaan dures. kesetian perkahwinan D setelah didukung ke dalam rumah oleh suaminya, perempuan itu hanya akan meninggalkan rumah dengan cara yang sama. Sudah tentu, maksud ini adalah dalam konteks kebudayaan patriakal di mana seorang perempuan dikatakan hanya dibenarkan meninggalkan rumah ketika cukup tua untuk orang lain bertanya %ini ibu siapaG%, dan bukannya %ini bini siapaG%.

$ernah juga dikatakan bahawa tradisi ini berasal daripada kepercayaan orang Rom bahawa adalah nasib buruk jika seorang pengantin perempuan tersandung semasa memasuki rumah barunya. 8radisi-tradisi ini, walaupun sering dibidas oleh para pengkritik dan cendekiawan, masih merupakan sebahagian upacara perkahwinan yang amat dihargai, termasuk oleh kedua-dua pengantin.

Kebimbangan kelelakian
Sesetengah pengulas memperdebatkan bahawa perkahwinan dan perceraian dalam masyarakat-masyarakat !arat adalah tidak adil kepada kaum lelaki. ,adar perceraian kini adalah amat tinggi, dengan separuh daripada perkahwinan berakhir dengan perceraian, tetapi hanya 026 lelaki diberikan hak menjaga. ,adar ini masih tidak berubah sejak 011:. Selain itu'

bayaran alimoni tahunan oleh A.@ juta ibu bapa yang berpisah bertambah sebanyak 0@6 sehingga )SH:5 bilion9 -.- juta orang merupakan bapa membayar insentif tunai sehingga )SH:.0 bilion kepada negeri-negeri )merika Syarikat.

,eadaan-keadaan tersebut mungkin dapat menerangkan kesimpulan yang dibuat dalam laporan perkahwinan .niversiti Rutgers terkini yang berikut' ,emerosotan kadar perkahwinan yang berterusan diiringi oleh' pertambahan bilangan pasangan sekedudukan pranikah9 sedikit pertambahan tentang peratus anak-anak yang tinggal dalam keluarga rapuh dan dilahirkan di luar perkahwinan9

pertambahan yang pesat di kalangan pemuda-pemuda belasan tahun yang bersetuju dengan kelahiran di luar perkahwinan9

sedikit susutan di kalangan pemuda-pemudi belasan tahun, khususnya pemudipemudi, yang berpendapat bahawa %bersekedudukan sebelum berkahwin adalah idea yang baik% E"aporan (esihatan )osial untuk Perkahwinan di &merikaF. ,esemua ini merupakan tingkah laku mogok perkahwinan yang tidak ketara.

8ambahan pula, semasa perceraian litigasi, jagaan kanak-kanak, paterniti, alimoni, penyaraan anak, hak bapa, dan tuduhan keganasan rumah tangga menimbulkan kebimbangan tambahan kepada pihak lelaki, khususnya dengan peguam-peguam perceraian mengenakan yuran guaman sehingga )SH355.55 sejam. @26 daripada perintah-perintah mahkamah untuk perlindungan diberikan kepada perempuan, dengan A6 petisyen ditolak. Sejak enakmen %)kta ,eganasan 8erhadap anita 0112%, melebih )SH0 bilion telah dibelanja untuk polis dan pendakwa raya. $eguam-peguam perceraian mempergunakan tuduhan serangan supaya sebarang perintah perlindungan yang diputuskan dapat memecat seorang pasangan "biasanya lelaki# dari rumah dan dengan itu, memisahkannya daripada anak-anak dan harta-hartanya.

R(;7(,S* Dalam menelusuri segala adat istiadat perkahwinan dalam bangsa *ndia yang beragama ,ristian, setiap agama dan kaum di dunia ini memandang bahawa institusi perkahwinan itu adalah sebuah ikatan yang suci dan baik serta menghubungkan antara dua buah keluarga yang berlainan. )D)8 $(R,)= *C)C *CD*) ,R*S8*)C. )dat perkahwinan *ndia yang beragama ,ristian telah menggabungkan dua budaya iaitu budaya masyarakat *ndia dan acara keagamaan ,ristian. S(!(7.< !(R,)= *C Dalam masyrakat *ndia ,ristian juga wujud si pencari jodoh bagi menjodohkan anatara teruna dan dara. Dia akan berperanan dalam memastikan kedua- dua pasangan sesuai. <)?7*S $(R8.C)C+)C Sekiranya kedua pihak telah bersetuju, maka acara pertunangan akan dijalankan. aktu ini, segala hantaran disediakan oleh pihak lelaki termasuk set air mawar dan kelengkapan diri si pengantin perempuan.

<)?7*S $(R,)= *C)C )cara perkahwinan akan diadakan di gereja atau dewan. Dalam majlis tersebut, kedua mempelai boleh memilih bertukar cincin atau menggunakan IthaliJ sebagai perjanjian ikatana perkahwinan mereka. 7aporan seterusnya akan memperincikan lagi laporan ini. R(S($S* Diadakan sama ada di dewan atau rumah mempelai dengan dihadiri oleh rakan taulan dan saudara mara. Semua acara ini diadakan diwaktu petang sehingga malam.