Anda di halaman 1dari 3

MATA PELAJARAN KELAS MASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEM+ELAJARAN

,+JEKTI- PEM+ELAJARAN

AKTI0ITI PENGAJARAN DAN PEM+ELAJARAN

SIRAH Tahun 4 Merdeka 30 minit !" Memahami dan men#am$i% ikti$ar dari&ada &eri'ti(a i'ra) dan mi)ra* !"!3 Meneran#kan &eri'ti(a 'e$e%um i'ra) dan mi)ra* !"!4 Meneran#kan &eri'ti(a 'ema'a i'ra) dan mi)ra* Murid da&at .! Meneran#kan &eri'ti(a 'e$e%um i'ra) dan m/i)ra*! "! Meneran#kan &eri'ti(a 'ema'a i'ra dan mi)ra* .! Guru mena1an#kan 2ide3 anima'i "! Guru $er'3a% *a(a$ men#enai 2ide3 anima'i ter'e$ut 3! Guru men#aitkan *a(a&an murid den#an ta*uk &e%a*aran! .! Keu'aha(anan 4 EK .! Sika& keu'aha(anan .!.Tan##un#*a(a$ terhada& ke&utu'an .!"+erani men#am$i% ri'ik3 1an# dian##arkan! .!5 +erkeu&a1aan memim&in/ $eker*a'ama dan mem&un1ai da1a 'ain# untuk men#ha'i%kan ker*a kum&u%an!

EMK

+AHAN +ANTU MENGAJAR

PENILAIAN RE-LEKSI 6 IMPAK

.! "! 3! 4! .!

P3(er&3int 6 DLP 7D 7arta &eri'ti(a i'ra) dan mi)ra* +uku Tek' S3a% *a(a$ %i'an

-ASA PERSEDIAAN SET INDUKSI

7ADANGAN AKTI0ITI 8Guru mena1an#kan 2ide3 anima'i &eri'ti(a i'ra) dan mi)ra* di hada&an murid 8#uru mem$uat u%a'an tentan# *a(a&an 1an# dikemukakan 3%eh murid dan men#aitkan den#an i'i &entin#! 8Ke(a9atan A$u Tha%i$! 8Ke(a9atan Siti Khati*ah! 8Pen3%akan kera' &enduduk Thai9! 7adan#an akti2iti

7ATATAN

LANGKAH .

LANGKAH " Guru meminta murid mem$erikan 'um$an# 'aran tentan# &eri'ti(a 'e$e%um i'ra) mi)ra* &eri'ti(a 'e$e%um i'ra) mi)ra*4: 8Ke(a9atan A$u tha%i$ 'audara Ra'u%u%%ah '!a!( 8Ke(a9atan Siti Khati*ah i'teri Ra'u%u%%ah '!a!( 8Pen3%akan kera' &enduduk Thai9 terhada& dak(ah I'%am! .! Murid mem$a;a 'emu%a &eri'ti(a 'e$e%um i'ra mi)ra*! "! Guru $er'3a% *a(a$ den#an murid! :Sia&akah A$u Tha%i$< :Sia&akah Siti Khati*ah< :A&akah tentan#an &enduduk Thai9 terhada& Ra'u%u%%ah<

-ASA PERKEM+ANGA N

7ADANGAN AKTI0ITI Meneran#kan &eri'ti(a 'ema'a i'ra dan mi)ra* :Guru meneran#kan &eri'ti(a 'ema'a i'ra) dan mi)ra* :Guru meminta murid untuk meneran#kan a&a 1an# mereka 9aham tentan# &eri'ti(a 'ema'a i'ra) mi)ra*

:Guru mem$etu%kan *a(a&an 1an# kuran# te&at! -ASA PERKEM+ANGA N PENAM+AH+AI KAN 7ADANGAN AKTI0ITI 8 #uru $er'3a% *a(a$ den#an murid 8 #uru merumu'kan *a(a&an murid 8 murid 1an# $3%eh men*a(a$ '3a%anakan di$eri &er#har#aan 3%eh #uru 8 murid 1an# $e%um men#ua'ai di$eri &emu%ihan! 8murid men1e$ut &eri'ti(a 'e$e%um i'ra mi)ra* 8 murid mem$a;a 'emu%a &eri'ti(a 'ema'a i'ra) mi)ra*! 7ADANGAN AKTI0ITI 8 #uru men#edarkan %em$aran ker*a 8#uru mena'ihatkan murid 'u&a1a 'entia'a men#am$i% &en#a*aran dari &eri'ti(a i'ra mi)ra*

MENILAI PERLAKSANAA N -ASA TINDAKAN AMALAN +ERTERUSAN