Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE RUMAH SERI KENANGAN, KANGAR, PERLIS

ANJURAN: UNIT KOKURIKULUM SMK MEGAT DEWA


1.0 PENGENALAN Proses pembelajaran bukan sahaja berlaku semasa pengajaran dan pembelajaran semata-mata. Guru boleh mempelbagaikan proses pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti diluar kelas yang boleh mendorong murid merasai sendiri suasanan berkenaan bukan sekadar teori sahaja. Guru boleh mengadakan lawatan sambil belajar bagi memberi peluang kepada murid mengkaji, menganalisis dan membuat perbandingan apa yang mereka lihat dan pelajari. Lawatan ke rumah orang-orang tua, sebagai contoh, dapat memberi peluang murid belajar tentang kepentingan warga tua dalam masyarakat.

2.0

RASIONAL 1.1 1.2 1.! Pendedahan kepada murid mengenai aktiviti yang dijalankan oleh warga tua sepanjang di rumah orang-orang tua emberi pengalaman baru dan melihat sendiri kehidupan warga penjara dengan lebih dekat lagi. emberi kesedaran kepada murid tentang tingginya komitmen dan inspirasi negara bagi membangunkan modal insan yang berkualiti dan bebas daripada masalah sosial.

3.0

OBJEKTIF !.1 elatih pelajar bekerjasama dalam satu pasukan untuk mengendalikan kerja-kerja gotong-royong dan kebajikandi luar kawasan sekolah. empraktikkan "#omunikasi $nterpesonal% dalam suasana yang mencabar di mana kumpulan sasaran praktikal adalah warga emas yang terputus hubungan kasih sayang dengan keluarga masingmasing. enerapkan rasa simpati, empati, kasih sayang dan keprihatinan kepada golongan kurang bernasib baik dan terpinggir. enanam rasa syukur kepada 'uhan atas segala nikmat yang telah dikurniakan melalui pemerhatian terhadap golongan kurang bernasib baik. elalui pengalaman menarik yang dijangka dapat memberikan banyak )aedah kepada para pelajar. engembirakan golongan tua yang kesunyian dengan aktiviti yang menceriakan.

!.2

!.! !.&

!.( !.*

4.0

SASARAN &+ orang pelajar 'ingkatan ! , # egat -ewa

5.0

BILANGAN PESERTA / GURU ,eramai &+ orang murid akan mengikuti lawatan ini dengan kebenaran ibubapa . penjaga. ,eramai * orang guru akan mengawasi pelajar sepanjang program ini berjalan.

.0

!ADANGAN PROGRAM 'arikh asa 'empat Lawatan / 12 0ovember 2+1! / 1.!+ pagi hingga 2.!+ petang / 2umah ,eri #enangan #angar, #ompleks Penyayang -r. ,iti 3asmah, #ampong 4ejawi 5tan 6uloh, +2*++ #angar, Perlis $ndera #ayangan

".0

AJK INDUK Pengerusi 0aib Pengerusi / Pn. 3jh 0oriah 6t 7Pengetua , # 7P# #okurikulum8 9n. 0asir 6 :bd 2ahman 7P# #urikulum8 9n. 0a;ilan 6 7P# 3al 9hwal ,etiausaha 6endahari :jk at <aacob urid8 a;lan ohamad egat -ewa8

/ 9n. -unian 6 :hmad

/ Pn. ,iti 0ur ,ya)i=ah 6t ,hikh / Pn. 2usna 6t 0oordin Pn. 0oor ,u;eta 6t 0ordin Pn. 0oor :imah 6t :liah

/ Pn. ,hari)ah 0orbaity 6t ,yed 6ustomi

#.0

AJK KERJA #etua 2ombongan / 9n. -unian 6 :hmad :ktiviti #ecemasan akanan Pengangkutan / Pn. 0oor ,u;eta 6t 0ordin / Pn. ,iti 0ur ,ya)i=ah 6t ,hikh / Pn. 0oor :imah 6t :liah / Pn. 2usna 6t 0oordin a;lan

$.0

TENTATIF PROGRAM asa 1.!+ pagi >.++ pagi ?.1( pagi 1+.++ pagi 11.++ pagi 11.!+ pagi :ktiviti 6erkumpul di sekolah . penda)taran 6ertolak ke 2umah ,eri #enangan 'iba di 2umah ,eri #enangan 'aklimat ringkas oleh Pegawai yang bertugas. :ktiviti gotong-royong 2ehat elawat #enangan penghuni 1.++ tengah hari 2.++ petang 2.!+ petang akan tengah hari . solat Penyampaian cenderahati . penutup 6ertolak balik ke sekolah sekitar dan kawasan beramah 2umah mesra ,eri bersama

10.0

PENDAPATAN / PERBELANJAAN P90-:P:':0 1+.1 Peruntukan 5nit #okurikulum 4umlah P9269L:04::0 1+.2 1+.! 1+.& 1+.( 1+.* 1+.1 6ayaran Pengangkutan akan minum pelajar 72 akan minum pegawai 72 Aenderahati :lat.bahan gotong-royang #ontigensi 4umlah 2 12 @ >8 2 > @ &+ orang8 2 2 2 2 *++.++ !2+.++ ?*.++ (++.++ 2++.++ !+ .++ RM 1"4 .00 2 11&*.++ RM 1"4 .00

11.0

PENUTUP

-iharap dengan menyertai lawatan ini, dapat membuka minda muri disamping memberi peluang kepada murid untuk melihat dengan lebih dekat lagi corak kehidupan warga emas selain menghargai peranan warga emas dalam masyarakat.

-isediakan oleh,

BBBBBBBBBBBB. 7,$'$ 052 ,<:C$D:3 6' ,3$#3 0aib ,etiausaha #okurikulum , # egat -ewa :EL:08

-isahkan oleh,

BBBBBBBBBBBB. 7-50$: 6 :3 :-8 Penolong #anan #okurikulum , # egat -ewa

-iluluskan oleh,

BBBBBBBBBBBB. 70F2$:3 6' Pengetua, , # egat -ewa F3: :-8