Anda di halaman 1dari 5

Bil. 1.

Ringkasan Aktiviti/Projek Kelas Pemulihan Khas/Linus

Petunjuk Prestasi (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos) Masa: Januari-November (Jumaat 8.40- .40 am) Kualiti: Memastikan muri! !a"at memba#a$ menulis !an men%ira.

Bahasa Melayu

Tahun 2: &/8 muri! !a"at memba#a !an menulis Tahun 3: '/' muri! !a"at memba#a !an menulis. Tahun 4: (/( muri! !a"at memba#a !an menulis Tahun 2: )0/)0 muri! men%uasai men%ira Tahun 3: (/* muri! men%uasai men%ira Tahun 4: (/( muri! muri! men%uasai men%ira Tahun : &/& muri! men%uasai men%ira Masa: Januari-November ( kali semin%%u Kualiti: Menyia"kan men%ikut masa yan% !iteta"kan !an !ihantar "a!a setia" hu+un% min%%u.

Matematik

2.

!en"e#iakan Ringkasan !engajar

$nit Per%ankan #an Taka&ul 3.

Masa: Januari-November Kualiti: Memastikan semua "eran#an%an unit ber+alan !en%an lan#ar men%ikut tem"oh masa yan% !iteta"kan !i sam"in% men%emaskini ,ail-,ail unit.

4.

Perhim'unan !ingguan

!asa: Januari-November Kualiti: Memastikan !isi"lin muri! !alam kea!aan baik !an "erhim"unan min%%uan ber+alan !en%an lan#ar.

(tok #an )nventori

!asa: Januari-November Kualiti: Melaksanakan tu%asan semakan stok !an inventori.

*.

PP+a

!asa: Januari-November Kualiti: -emua muri! men!a"at "en!e!ahan tentan% bahaya !a!ah.

,.

Persatuan Pengaka'

!asa: Januari-November Kualiti: Melahirkan ahli "en%aka" yan% komite! !an ber!isi"lin.

-. Kela% .atur /Penasihat0

!asa: Januari-November Kualiti: Men%hantar 8 oran% muri! menyertai "ertan!in%an #atur "erin%kat .on !i -MK -un%ai Besar. -i+il "enyertaan !asa: Januari-November Kualiti: Melahirkan olahra%a/an !an olahra%a/ati sekolah. 0en#a"aian men%hantar ' oran% muri! !alam a#ara lontar "eluru !an ) oran% muri! a#ara lom"at tin%%i Ke+ohanan 1lahra%a 0erin%kat 2aerah -abak Bernam. -i+il "enyertaan.

1.

2lahraga !(( /3urulatih0

14.

Rumah !erah

Masa: Januari-November Kualiti: Memastikan semua muri! rumah merah melibatkan !iri !alam a#ara sukan tahunan sekolah !an bera!a !i rankin% teratas rumah

sukan. 11. Kela% Kom'uter Masa: Januari-November Kualiti: Memastikan semua ahli kelab men%uasai kemahiran asas kom"uter se"erti Mi#roso,t 3or!$ 0o/er 0oint !ll. )(/'0 muri! men%uasai kemahiran asas kom"uter. Masa: Januari-November Kualiti: Melaksanakan la/atan sambil bela+ar ke"a!a muri!-muri! khususnya muri! tahun * !an "en%a/as "er"ustakaan

12.

La5atan/ Pelan6ongan

Bahagian 1 : Penetapan sasaran kerja tahunan Ringkasan Aktiviti/projek

Petunjuk prestasi 1. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan dan harian Masa Rancangan Tahunan 1 kali setahun Rancangan Pelajaran harian setiap hari Kualiti Mengikut sukatan pelajaran yang ditetapkan 2. Melaksanakan tugas mengajar Bahasa Melayu (pemulihan Tahun !" #" $" % Matematik (pemulihan Tahun !" #" $" % Menanda &uku tulis dan latihan Masa 1! masa seminggu $ masa seminggu ' masa seminggu (umlah ) !$ *aktu seminggu Kualiti mengikut rancangan pelajaran harian yang ditetapkan +epanjang tahun 3. Menyediakan kertas soalan ujian dan peperiksaan Menanda kertas ujian dan peperiksaan Masa ! kali setahun # kali setahun 4. Menjalankan tugas Guru Masa +epanjang tahun isiplin Pagi

!. Menjalankan tugas se"agai Ketua #em"aga Penga$as. Masa +epanjang tahun , Menjalankan tugas se&agai Penyelaras Majalah +ekolah Masa +epanjang tahun %. Menjalankan tugas se"agai Ketua Panitia Pemulihan Khas Masa +epanjang tahun &. Menjalankan tugas se"agai Penyelaras 'tok dan (n)entori Masa +epanjang tahun

*. Mengendalikan tugas guru penasihat pasukan Pengakap 'K'4 Masa +etiap +a&tu &ekerja ((an +ept 1+. Mengendalikan tugas guru penasihat Kela" Komputer dan Kela" ,atur 'ekolah +etiap -ari Ra&u ((an +ept 11 Menghadiri latihan rumah sukan se"agai guru -umah sukan (Rumah -ijau Terli&at dalam acara saringan" sukan tahunan se&agai pega*ai kejohanan Masa +ekali seminggu ((an. April +ekali setahun (April 12./K Musollla 'ekolah dan Penghayatan (slam Mengikut tarikh yang ditetapkan 13.hli /a$atankuasa 3K . Bilik /has (/atering dan Penyajian +epanjang Tahun 14.hli /a$atankuasa Majlis -asmi 'ekolah +epanjang Tahun 1!0erli"at secara langsung dalam semua acara dan program anjuran sekolah dan P0B1 seperti -ari +ukan" -ari Ter&uka" -ari kecemerlangan" -ari /okurikulum" -ari 1uru" dan Mesyuarat Agong P0B1 Mengikut tarikh ditetapkan