Anda di halaman 1dari 13

26 TEMA. TARPTAUTINIO CP PAGRINDAI I. RODYM RINKIMAS USIENIO VALSTYBSE 1.

NACIONALIN TEIS Jeigu tarp Lietuvos ir usienio valstybs, kurioje reikia surinkti rodymus, nra dvials teisins pagalbos sutarties ir valstyb, kurioje reikia surinkti rodymus, nra 1970 m !agos konven"ijos dl rodym# $ arba komer"inse bylose pamimo usienyje dalyv, praymai suteikti teisin% pagalb& gali b'ti teikiami ir vykdomi diplomatiniais kanalais abipusikumo prin"ipu, t y kreipiantis (eisingumo ministerij& )(*+, jai , -sienio reikal# ministerij& )-.*+, o i per savo diplomatines ar konsulines staigas kreipiasi atitinkamas usienio valstybs institu"ijas L( $/0 102 straipsnio antroji dalis nurodo, kad dl Lietuvos pilie3io, esan3io usienio valstybje, apklausos teismas kreipiasi Lietuvos diplomatin% atstovyb% ar konsulat& atitinkamoje usienio valstybje Jeigu asmuo, kur reikia apklausti, nra Lietuvos .espublikos pilietis, teismas per L. (* kreipiasi dl teisins pagalbos atitinkamos valstybs teism& ar institu"ij& Lietuvos .espublikos teismai taip pat vykdo jiems nustatyta tvarka perduodamus usienio teism# pavedimus surinkti rodymus Lietuvoje 4tsisakyti vykdyti tok usienio valstybs teismo pavedim& galima tik 5 atvejais6 1+ veiksmas, kur reikalaujama atlikti, prietaraut# Lietuvos .espublikos 0onstitu"ijoje nustatytai vieajai tvarkai arba jos nepriklausomybei, pavy7diui, jeigu praoma surinkti rodymus, kurie yra Lietuvos valstybs paslaptis8 5+ atlikti reikalaujamus veiksmus nepriklauso Lietuvos teism# kompeten"ijai8 2+ valstyb, i kurios teism# gautas teisins pagalbos praymas, atsisako suteikti teisin% pagalb& Lietuvos teismams )$/0 101 str 5 d + -sienio teism# pavedimai surinkti rodymus Lietuvoje vykdomi pagal L. statymus (a3iau usienio valstybs teismo praymu pavedimas gali b'ti vykdytas ir pagal usienio valstybs teiss taisykles, jeigu ito nedraudia Lietuvos teis arba jos neprietarauja L. vieajai tvarkai )$/0 105 str 1 d + 9:i"ial's raytiniai usienio valstybi# rodymai turi toki& pa3i& teisin% gali& kaip ir o:i"ial's raytiniai Lietuvos rodymai, ta3iau dokumentas susij%s su Lietuvoje esan3io nekilnojamojo daikto nuosavybs teiss perjimu, turi b'ti patvirtintas Lietuvos diplomatinje atstovybje ar konsulate ;i taisykl taikoma ir dokumentams, kuri# autentikumu teismas abejoja )$/0 107 str + 2. DVIALS TEISINS PAGALBOS SUTARTYS <udedamoji teisins pagalbos dalis yra rodym#, esan3i# usienio valstybje, rinkimas Jie renkami )liudytojai apklausiami, daiktiniai, raytiniai rodymai surandami, paimami ir persiun3iami ar itiriami buvimo vietoje ir t t + tarptautini# dviali# teisins pagalbos ir teisini# santyki# "ivilinse, komer"inse ir eimos bylose sutar3i# nustatyta tvarka 0ai rodymus reikia surinkti valstybje, su kuria Lietuva yra pasiraiusi dvial% tarptautin% teisins pagalbos sutart ir kuri kartu yra 1970 m !agos konven"ijos dalyv, turi b'ti taikomos dvials tarptautins sutarties nuostatos, nes !agos konven"ijos 51 straipsnyje susitarian3iosioms alims leidiama sudaryti ir kitokius susitarimus =auguma toki# sutar3i# nurodo, kad teismo pavedimai surinkti rodymus vykdomi pagal pavedim& vykdan3io teisino valstybs pro"eso teis%, iskyrus atvejus, kai praoma taikyti pavedim& pateikian3ios susitarian3iosios valstybs pro"eso teiss normas, o ios normos neprietarauja pavedim& vykdan3io teismo vietos valstybs pro"eso teisei 0ai kuriais atvejais tam tikrus pro"esinius veiksmus, susijusius su rodym# rinkimu, gali atlikti ir diplomatins bei konsulins staigos /avy7diui, jos gali apklausti savo valstybs pilie3ius, esan3ius usienyje (a3iau tokiu atveju draudiama taikyti prievartos priemones, pavy7diui, liudytojo negalima atvesdinti ambasad& ar konsulat& )pv7 , Lietuvos ir .usijos sutarties 11 str + 1

3. RODYM RINKIMAS PAGAL 19 ! ". KOVO 1# $. %AGOS KONVENCI&' <varbiausias ios srities tarptautins teiss altinis yra 1970 m kovo 11 d Hagos konvencija dl rodym civilinse arba komercinse bylose pamimo usienyje, kuri& L. <eimas rati:ikavo 5000 m balandio 12 dien& 0onven"ija reglamentuoja teisins pagalbos teikim&, kai tai susij% su rodym# pamimu ar kitoki# pro"esini# veiksm# atlikimu, iskyrus teismo dokument# teikim& ar sprendim# pripainim&, vykdym& ir laikin#j# ar apsaugos priemoni# taikym& )0onven"ijos 1 str + L()*+,-. /-*(0(1+2$-"- 3(4 125,)56(74. 8-$-/9 $-+: (3;<:=> 1+ $entrin staiga )t y L. (*+ priims teisins pagalbos praymus, suraytus lietuvi#, angl#, pran"'7# ir rus# kalbomis /rie teisins pagalbos praym#, kurie nra surayti viena i i# kalb#, turi b'ti pridti praym# ir j# lydim#j# dokument# vertimai lietuvi#, angl#, pran"'7# arba rus# kalbas )0onven"ijos > str > d +8 5+ teisins pagalbos praym& pateikusios susitarian3iosios valstybs teismo institu"ijos atstovas gali dalyvauti vykdant teisins pagalbos praym& tik esant iankstiniam raytiniam L. (* leidimui )0onven"ijos 1 str +8 2+ bet kurios susitarian3iosios valstybs diplomatas arba konsulinis agentas gali, netaikydamas prievartos priemoni#, paimti rodymus i asmen#, pagal L. pilietybs statym& turin3i# L. pilietyb%, tik esant iankstiniam raytiniam L. (* leidimui )0onven"ijos 1? str +8 >+ tinkamai paskirtas galiotinis gali, netaikydamas prievartos priemoni#, paimti rodymus L. teritorijoje i asmen#, pagal L. pilietybs statym& turin3i# L. pilietyb%, tik esant iankstiniam raytiniam L. (* leidimui )0onven"ijos 17 str +8 @+ L. nevykdys teisins pagalbos praym#, kurie pateikti siekiant iki teismo susipainti su dokumentais, t y Lietuva nepripasta bendrosios teiss sistemos valstybi# $/ b'dingo rodym# atskleidimo )angl discovery) instituto, pagal kur rodymai renkami dar prie ikeliant byl& )0onven"ijos 52 str + K25,)56(7- 5+/2$2 1);(? @/2$<"= /(51(5(2 +A?()5(2 ,-;?*<B97) BC$+?. 1+/() :-;( BC*( *-(12"( -*?(A,);:(-5* @ LR 8-$-/<*-? (3;<:-?> a+ rodym# rinkimas siun3iant 0onven"ijos nurodyt& atitinkam& praym& suteikti teisin% pagalb& usienio valstybs $entrinei staigai )pagal 0onven"ijos 5A1> straipsn Lietuvoje tai yra (*+8 b+ rodym# rinkimas usienio valstybje per savo valstybs diplomatines ir konsulines staigas )t y kai rodymus renka usienyje re7iduojantys diplomatiniai ir konsuliniai pareig'nai+ )0onven"ijos 1@ 1? str +8 "+ rodym# rinkimas per spe"ial# galiotin )0onven"ijos 17 str + 0ai praoma surinkti usienio valstybje esan3ius rodymus per $entrin% staig&, turi b'ti suraomas 0onven"ijos 2 straipsnyje nurodyto turinio teisins pagalbos praymas ir siun3iamas usienio valstybs $entrinei staigai 0onven"ija panaikina bet kokius legali7avimo ar kitokius panaius ios srities :ormalumus /agal 0onven"ijos 2 straipsn *)(?(59? 8-:-;B2? 8/-3<") *+/( BC*( 5+/2$<*-> 1+ staiga )teismas+, kuri prao j vykdyti, ir staiga, kurios praoma j vykdyti, jeigu ji inoma praym& teikian3iam teismui8 5+ pro"eso ali# ir ali# atstov#, jeigu jie yra, vardai, pavards ir adresai8 2+ bylos, kurioje praoma rodym#, pob'dis, pateikiant vis& su ja susijusi& reikiam& in:orma"ij&8 >+ praomi paimti rodymai ar kitas pro"esinis veiksmas, kuris turi b'ti atliktas 4tsivelgiant praymo esm%, jame atitinkamais atvejais taip pat turi b'ti nurodoma6 1+ asmen#, kurie turi b'ti apklausti, vardai, pavards ir adresai8 1+ klausimai, b'tini pateikti apklausiamiems asmenims, arba dalykas, dl kurio jie turi b'ti apklausti8 5

5+ dokumentai arba kitas kilnojamasis ar nekilnojamasis daiktas, kuris turi b'ti api'rtas8 2+ kiekvienas reikalavimas, kad parodymai turi b'ti duoti prisiekus ar turi b'ti patvirtinti ir kad tari b'ti naudojama bet kokia spe"iali :orma8 >+ bet kuris konkretus b'das arba tvarka, kurios turi b'ti laikomasi pagal 0onven"ijos 19 straipsn8 @+ in:orma"ija, susijusi su atitinkam# asmen# privilegijomis pateikti ar duoti rodymus pagal praym& pateikian3io teismo vietos valstybs vidaus teis% )0onven"ijos 11 str + (eisins pagalbos praymas suraomas usienio valstybs, kuri& kreipiamasi, valstybine kalba arba pridedamas jo vertimas t& kalb& )vertimo teisingum& turi patvirtinti diplomatas arba konsulinis pareig'nas, arba prisiek%s vertjas, arba bet kuris kitas tose valstybse tai atlikti galiotas asmuo, pavy7diui, notaras+ ar jis suraomas angl# arba pran"'7# kalba )0onven"ijos > str + /raan3ios suteikti teisin% pagalb& institu"ijos pageidavimu jai yra praneama pro"esini# veiksm# atlikimo laikas ir vieta, kad juos atliekant galt# dalyvauti suinteresuotos alys ir, jeigu yra, j# atstovai /raym& pateikusios institu"ijos praymu i in:orma"ija gali b'ti siun3iama tiesiogiai alims arba j# atstovams )0onven"ijos 7 str + 0onven"ijos 9 straipsnyje nurodyta, kad teisins pagalbos 8/-3<"-? ,<1$2"-? 5)$);?(-5* /raymas vykdomas remiantis j vykdan3io teismo valstybs vidaus teise, t y usienio valstybi# teism# praymai surinkti rodymus Lietuvoje vykdomi pagal L. $/0 taisykles (a3iau usienio valstybs teismo praymu rodymai gali b'ti surinkti tam tikru b'du ar tvarka, iskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su praym& vykdan3io teismo valstybs vidaus teise arba ito nemanoma padaryti dl jos vidaus praktikos ir tvarkos arba praktini# sunkum# /avy7diui, pagal kai kuri# bendrosios teiss sistemos valstybi# praktik& liudytojus apklausia ali# advokatai Lietuvoje liudytojus apklausia teismas, todl galima atsisakyti tenkinti usienio valstybs teismo praym& leisti apklausti alies advokatui Lietuvoje esant liudytoj& (eismas, vykdydamas usienio valstybs teismo praym& surinkti rodymus, turi teis% taikyti atitinkamas prievartos priemones tais atvejais ir tik tiek, kiek tai numato teismo vietos valstybs vidaus teis /avy7diui, Lietuvos teismas, vykdydamas usienio valstybs teismo praym& apklausti liudytoj&, turi teis% Lietuvos .espublikos $/0 71 straipsnio nurodytais atvejais ir tvarka atvesdinti j teism )0onven"ijos 10 str + 0onven"ijos 11 straipsnyje sakoma, kad, vykdant teisins pagalbos praymus, atitinkami asmenys turi teis% atsisakyti pateikti rodymus tiek, kiek jie naudojasi privilegija arba vykdo pareiga atsisakyti pateikti rodymus6 1+ pagal praym& vykdan3ios valstybs teis%8 arba 5+ pagal praym& pateikusios valstybs teis%, kai privilegija arba pareiga yra nurodyta prayme arba kai praym& pateikusi staiga kitokiu b'du patvirtino praym& gavusiai staigai esant tokias privilegijas ar pareigas 0onven"ijos 15 straipsnis nustato, kad teisins pagalbos praym& galima atsisakyti vykdyti tik jeigu6 1+ praym& vykdan3ioje valstybje toki# praym# vykdymas neeina teism# :unk"ijas8 arba 5+ valstybs, kuri& buvo kreiptasi, nuomone, itaip b't# pakenkta jos suverenitetui arba saugumui, pavy7diui, kai praoma apklausti kaip liudytoj& asmen dl toki# aplinkybi#, kurios pagal Lietuvos teis% sudaro valstybs paslapt Teisin pagalba, susijusi su rodym rinkimu usienio valstybje, teikiama neatlygintinai (a3iau praym& vykdanti valstyb turi teis% reikalauti, kad praym& pateikusi valstyb atlygint# ekspertams ir vertjams sumokt& atlyginim& ir ilaidas, turtas taikant spe"iali& rodym# rinkimo tvark&, kurios pagal 0onven"ijos 9 straipsnio antr&j& dal pra praym& pateikusi valstyb Jeigu pagal praym& gavusios staigos vidaus teis% apsaugoti )utikrinti+ rodymus turi pa3ios alys ir staiga pati negali vykdyti praymo, gavusi praym& staiga pateikusios praym& staigos sutikimu tam atlikti gali paskirti atitinkam& asmen /raydama tokio sutikimo, praym& gavusi staiga nurodo apytiksles ilaidas, kurios bus patirtos taikant toki& tvark& /raym& pateikusi staiga, sutinkanti su jomis, atlygina visas turtas ilaidas Besant tokio sutikimo praym& pateikusi staiga neprivalo atlyginti ilaid# )0onven"ijos 1> str +

D. EUROPOS S'&UNGOS EESF TEIS Crodym# rinkimo pro"ed'r& $ ir komer"inse bylose D< reglamentuoja 5001 m gegus 51 d (arybos reglamentas )DE+ Br 150?F5001 Jis taikomas visoms D< valstybms, iskyrus =anij& .eglamento 1 straipsnis nurodo 2 @/2$<"= /(51("2 BC$+?6 a+ siun3iant nustatytos :ormos praym& kitos valstybs nars teismui ir praant surinkti rodymus8 a+ tiesiogiai renkant rodymus kitos valstybs nars teritorijoje Pirmuoju b du rodymai renkamai tokia tvarka /agal .eglamento 5 straipsn valstybi# nari# teismai praymus surinkti rodymus kit# valstybi# nari# teismams perduoda tiesiogiai 0iekviena valstyb nustato ir pranea apie teismus, kurie yra kompetentingi rinkti rodymus pagal reglament& /agal $/0 102 straipsnio @ dal io reglamento nustatyta tvarka rinkti rodymus D< valstybje narje turi teis% visi Lietuvos teism# teisjai Ee to, kad b't# in:ormuojami teismai ir sprendiami kiti klausimai, susij% su .eglamento taikymu, kiekviena valstyb nar paskiria ir $entrin% staig& )2 str + Lietuvoje tokia staiga kol kas nra paskirta (eismas, nordamas surinkti kitoje valstybje narje esan3ius rodymus, parengia .eglamento nustatytos :ormos ir turinio praym& /raymas parengiamas valstybs, kurios teism& kreipiamasi, valstybine kalba arba kita kalba, nurodyta .eglamento @ straipsnyje Gaut& praym& surinkti rodymus teismas turi vykdyti nedelsdamas, bet ne vliau kaip per !" dien nuo jo gavimo dienos (eismas praym& surinkti rodymus vykdo pagal savo valstybs na"ionalin% teis%, iskyrus atvejus, kai praantis teismas prao surinkti rodymus spe"ialia tvarka, o i tvarka neprietarauja praym& vykdan3io teismo teisei ir nesukelia dideli# praktini# sunkum# )9 str 5,2 d + Cvykd%s praym&, teismas vykdymo patvirtinim& )! priede nurodytos :ormos dokument&+ ir visus su praymo vykdymu susijusius dokumentus isiun3ia praan3iam teismui T()?(2:(-( @/2$<"-( :-;( BC*( /)51-"( .eglamento 17 straipsnyje nustatyta tvarka (eismas, nordamas tiesiogiai surinkti rodymus kitos valstybs nars teritorijoje, privalo paduoti atitinkam& praym& )H priede nurodytos :ormos dokument&+ tos valstybs $entrinei staigai ar kitai kompetentingai institu"ijai ;i institu"ija 20 dien# turi in:ormuoti teism&, ar praymas yra priimtinas, o prireikus , kokiomis s&lygomis pagal jos teis% jis turi b'ti vykdomas /avy7diui, valstybs nars, kurios teritorijoje bus tiesiogiai renkami rodymai, atitinkama institu"ija gali paskirti savo teism& dalyvauti renkant rodymus /abrtina, kad iuo b'du rodymai gali b'ti renkami tik savanori#kai, t y rodymus renkantis teisjas negali kitoje valstybje narje taikyti joki prievartos priemoni /avy7diui, tokiu atveju liudytojas gali b'ti apklausiamas tik jeigu sutinka Crodymai tiesiogiai renkami pagal tiesiogiai juos renkan3io teismo valstybs teis%, atsivelgiant .eglamento 17 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatytas s&lygas G-;("- -*?(?-1<*( ;)(?*( /(51*( @/2$<"+? *()?(2:(5(+ BC$+ *(1 *21(-(? -*,)7-(?> a+ kai praymas nepriklauso .eglamento taikymo sri3iai8 b+ kai prayme nra visos reikiamos pagal .eglamento > straipsn in:orma"ijos8 "+ tiesioginis rodym# rinkimas prietarauja pagrindiniams valstybs nars teiss prin"ipams )17 str @d+ /agal .eglamento 11 straipsn u praym# surinkti rodymus vykdym& 721() "21)?G(-( 5)("-"( (a3iau praym& vykdan3io teismo reikalavimu praantis teismas privalo nedelsdamas utikrinti, kad bus 12"8)5?+2*2? 2 /C3(= (3;-($2?, susijusios su praymo vykdymu6 a+ eksperto ir vertjo odiu atlyginimas Jeigu vykdant praym& reiks eksperto pagalbos, praym& vykdantis teismas gali pareikalauti i anksto sumokti ustat& arba i anksto apmokti eksperto ilaidas Iisais kitais atvejais ustatas ar iankstinis mokjimas negali b'ti praymo vykdymo s&lyga8 b+ ilaidos, turtos vykdant praym& spe"ialia tvarka arba naudojant vai7do ar telekon:eren"ij& )10 str 2,> d + >

*intos ilaidos iiekomos i ali# pagal praan3io teismo valstybs nars teis% II. KITI TARPTAUTINIO CP KLAUSIMAI 1. BYLIN&IMOSI ILAIDOS 4 B4$H9B4LHBJ (DH<J (arptautinio $/ atveju bylinjimosi ilaidos gali b'ti didesns, nes bylinjantis usienio valstybje tenka samdytis usienio valstybs advokat&, atsiranda kit# papildom# ilaid# kelions, gyvenimo, pro"esini# dokument# vertimo ir panai# Ee to, kai atsakovas yra usienio asmuo, gali tapti problemika iiekoti iekovo naudai bylinjimosi ilaidas Eylinjimosi ilaid# ir nemokamos teisins pagalbos teikimo tarptautiniame $/ klausimus reglamentuoja nacionalin teis, dvi#als tarptautins teisins pagalbos sutartys, kiti teiss #altiniai /agal $/0 100 straipsn bylinjimosi ilaid# klausimai tarptautinio $/ atveju sprendiami pagal bendr&sias taisykles, nustatytas $/0 79,105 straipsniuose (eis% valstybs garantuojam& teisin% pagalb& turi tik L. pilie3iai, taip pat Lietuvoje nuolat gyvenantys usienio pilie3iai ir asmenys be pilietybs )Ialstybs garantuojamos teisins pagalbos sta, tymo 1 str + /agal $/0 79> straipsnio pirm&j& dal teismas turi teis% atsakovo praymu pareigoti iekov& , usienio asmen, sumokti +A?*-*4 galim# bylinjimosi ilaid# atlyginimui utikrinti -statas visais atvejais sumokamas 8(5(:-(? )$/0 79@ str 2 d + 4tsakovas turi teis% pareikalauti utikrinti galimas bylinjimosi ilaidas ne vliau kaip atliekant pirm& pro"esin veiksm&, t y suraant atsiliepim& iekin (oks reikalavimas gali b'ti pareikiamas ir vliau, jeigu jau nagrinjant byl& suinota, kad iekovas yra kitos valstybs asmuo )$/0 79> str 2 d + (a3iau atsakovas neturi teiss reikalauti, kad teismas pareigot# iekov& sumokti ustat&, jeigu atsakovas visikai ar i dalies pripasta iekin )$/0 79> str > d+ <umoktas ustatas teismo nutartimi gali b'ti gr&intas iekovui dar neinagrinjus bylos, jeigu iekovas ito prao ir rodo, kad inyko prieastis, dl kurios jo buvo reikalauta, pavy7diui, nagrinjant byl& atsakovas iekin pripaino, iekovas pateik kitoki& adekva3i& atsakovo bylinjimosi ilaid# atlyginimo 'tikrinimo priemon% )pv7 , keit turt&+ ir panaiai )$/0 79? str + (okiais atvejais teismas, prie nuspr%sdamas gr&inti ustat&, privalo iklausyti ir atsakovo nuomon% 4tsakovo, laimjusio byl&, praymu turtos bylinjimosi ilaidos atlyginamos i sumokto ustato sumos 4tsakovas turi pirmumo teis% prie kitus iekovo kreditorius iiekoti bylinjimosi ilaid# atlyginim& i ustato sumos )$/0 791 str + (a3iau tok praym& atsakovas turi pareikti ne vliau kaip iki bylos nagrinjimo i esms pabaigos /rieingu atveju teismas iekovo praymu ustat& gr&ina iekovui )$/0 797 str 1,5 d + (a3iau ustato institutas gali b'ti taikomas ne visada A*?-12,2 B<;(597("2?( (3;-($= -*;<:(5("2 +A*(1/(5("-? ?+"21-5* +A?*-*4. 5)*-(12"-?. 7)(:+ )$/0 79> str 5 d +6 1+ iekovas Lietuvoje turi pakankamai turto, i kurio b't# atlygintos atsakovo turtos bylinjimosi ilaidos8 5+ gin3as yra kil%s i eimos teisini# santyki# ir yra neturtinis8 2+ usienio asmuo reikia priein iekin8 >+ praoma iduoti teismo sakym&8 @+ byla teisminga Lietuvos teismams pagal sutartinio leismingumo taisykles8 ?+ ustato institut& draudia tarptautin sutartis, pavy7diui, 19@> m !agos konven"ija dl "ivilinio pro"eso E (4./(4-(HBJ (DH<J =augelis valstybi# suk'rusios nemokamos teisins pagalbos sistemas nepasiturintiesiems 0ai kur i pagalba teikiama tik savo pilie3iams, kitur );vedijoje, Iokietijoje ir kt + A ir usienio valstybi# pilie3iams Iienos valstybs pilietis, kuriam tenka kreiptis kitos valstybs teism&, gali prayti bylos @

nagrinjimo vietos valstybs suteikti jam nemokam& teisin% pagalb&, jeigu jis, inoma, atitinka tokios pagalbos teikimo kriterijus 1977 m sausio 57 d valstybs, Duropos (arybos nars, siekdamos supaprastinti teisins pagalbos teikim& nepasiturintiems kit# valstybi# pilie3iams, pasira Duropos sutart dl teisins pagalbos praym# perdavimo Lietuva i& sutart rati:ikavo 199? m vasario 12 d , nors Ialstybs garantuojamos teisins pagalbos statymo 1 straipsnyje nemokamos teisins pagalbos teikimas usienio asmenims, neturintiems Lietuvoje nuolatins gyvenamosios vietos, nra nurodytas /agal <utarties 1 straipsn kiekvienas asmuo, turintis gyvenam&j& viet& vienos i susitarian3i#j# valstybi# teritorijoje, gali pateikti teisins pagalbos $, komer"inje ar administra"inje byloje praym& sa, vo gyvenamosios vietos valstybs institu"ijai, atsakingai u teisins pagalbos praym# primim& ir perdavim& Lietuvoje tokia institu"ija yra (eisingumo ministerija )(*+, vykdanti "entrins teisins pagalbos praymus priiman3ios institu"ijos :unk"ijas, ir -sienio reikal# ministerija )-.*+, vykdanti praymus perduodan3ios institu"ijos :unk"ijas Hnstitu"ija priimt& i pilie3io praym& perduoda atitinkamai kitos valstybs institu"ijai /raymus priimanti institu"ija turi padti pareikjui surayti praym& tinkamai ir utikrinti, kad prie jo b't# pridti visi b'tini jam nagrinti dokumentai /rireikus i institu"ija reikiamus dokumentus turi iversti )2 str + Hnstitu"ija gali atsisakyti perduoti dokumentus tik jei praymas suraytas akivai7diai ne gera valia )2 str + /raymas ir visi dokumentai turi b'li surayti priiman3ios institu"ijos o:i"ialiai vartojama kalba )arba pridtas vertimas j&+ arba angl# ar pran"'7# kalba )arba pateikiamas vertimas vien& i i# kalb#+ <iekdamos garantuoti ios sutarties gyvendinim&, "entrins susitarian3i#j# valstybi# institu"ijos turi susitarti apr'pinti viena kit& in:orma"ija apie teisin% pagalb& reglamentuojan3ius statymus )7 str + $ D-.9/9< <KJ-BG9< )D<+ (DH<J D< pagrindini# teisi# "Lartijos >7 straipsnio 2 dalis sako, kad tiems asmenims, kurie neturi pakankamai l# veiksmingai pasinaudoti b'tina teismine gynyba, bus teikiama teisin pagalba <iekiant gyvendinti i& nuostat& ir suvienodinti valstybi# nari# statymus, reglamentuojan3ius teisins pagalbos teikim&, 5002 m sausio 57 d (aryba prim direktyv& Br 5002F1FDE dl teiss kreiptis teism& gyvendinimo tarptautiniuose gin3uose pagerinimo nustatant minimalias bendras teisins pagalbos tokiems gin3ams taisykles ;ios direktyvos nuostatos taikomos, kai iekovas negyvena valstybje narje, kurios teism& jis kreipiasi Jeigu neturi pakankamai l#, iekovas gali prayti suteikti jam teisin% pagalb& i valstybs nars, kurios teismas nagrinja byl&, l# (okia teisin pagalba apima teisines konsulta"ijas prie kreipiantis teism&, taip pat advokato teikiam& pagalb& )atstovavim&+ nagrinjant byl& ir atleidim& nuo bylinjimosi ilaid# ar j# kompensavim& /agal =irektyv& asmenys teisins pagalbos praymus pateikia per tam tikras savo gyvenamosios vietos institu"ijas, o ios juos persiun3ia atitinkamoms teismo vietos valstybs institu"ijoms 2. ATSTOVAVIMAS /agal $/0 792 straipsnio antr&j& dal abipusikumo pagrindu Lietuvos teismuose usienio valstybi# advokatams gali b'ti leista atstovauti savo valstybi# asmenims 0ai byla nagrinjama Lietuvos teisme, o usienyje gyvenanti )esanti+ alis neturi atstovo, tai i alis privalo paskirti savo galiot& asmen, gyvenant Lietuvoje, kad jam b't# galima teikti su byla susijusius pro"esinius dokumentus Jeigu alis ios pareigos nevykdo, pro"esiniai dokumentai lieka byloje ir laikomi tinkamai teiktais ;ie padariniai, taip pat pareiga pateikti atsiliepim& iekin, io atsiliepimo nepateikimo teisiniai padariniai ir tai, kas gali b'ti paskirtas galiotu atstovu, aliai privalo b'ti iaikinama teikiant pirm& kart& )$/0 10@ str + (a3iau ios taisykls netaikomos, jeigu tarptautins sutarties taisykls nustato k& kita )$/0 710 str + 3. INHORMACI&OS APIE USIENIO TEISI GAVIMAS

0ai usienio teiss taikym& numato tarptautin sutartis ar Lietuvos na"ionalins teiss koli7ins normos, usienio teis laikoma teiss, o ne :akto klausiniu, todl iura novit curia prin"ipas taikomas ir usienio teisei Iadinasi, tokiais atvejais teismas usienio teis% turi taikyti e$ o%%icio )$/0 101 str H d + 0ad tai tinkamai padaryt#, teismas turi turti taikytinus usienio teiss statymus ar kitus teiss aktus, inoti j# aikinimo ir taikymo praktik& (urti in:orma"ijos apie usienio teis% svarbu ir bylos alims 0ai usienio teiss taikym& numato ali# susitarimas, usienio teis laikoma :akto, o ne teiss klausimu (odl visas aplinkybes, susijusias su taikytina usienio teise, jos aikinimo ir taikymo praktika atitinkamoje usienio valstybje, turi rodyti alis, praanti j& taikyti (a3iau alis gali neturti jokios in:orma"ijos apie taikytin& usienio teis%, ypa3 kai ji neturi advokato (ada ji gali prayti teismo padti surinkti in:orma"ij&, susijusi& su taikytina usienio teise (ad teismas gali padti alims rinkti in:orma"ij& apie taikytin& usienio teis% ir kai usienio teiss taikym& numato ali# susitarimas ir usienio teis yra pripastama :akto, o ne teiss klausimu )$/0 101 str 5 d + Jeigu Lietuva ir usienio valstyb, kurios teis% reikia taikyti, yra sudariusios dvial% teisins pagalbos sutart, in:orma"ija apie usienio teis% gaunama ios sutarties nustatyta tvarka 0reiptis su pavedimu dl in:orma"ijos apie usienio teis% gali *(1 *)(?"2 (5?*(*+6(7-, ir tik iklus $ ar komer"in% byl& P/-32"- ,-;?*<B9 :-;( -*?(?-1<*( ,<1$<*( 8-,)$("4 *(1 $,()" -*,)7-(?> 1+ kai byla, dl kurios praoma in:orma"ijos, susijusi su jos interesais8 arba 1+ kai atsakymas paeist# jos suverenitet& ar saugum& Iisais kitais atvejais b'tina atsakyti pavedima, ir per kiek manoma trumpesn laik& 0ad atsakymui parengti reikia daugiau laiko, priimanti agent'ra turi in:ormuoti praan3i& usienio valstybs institu"ij& ir, jei gali, nurodyti apytiksl% atsakymo perdavimo dat& )15 str + /avedimas suteikti in:orma"ij& daniausiai vykdomas nemokamai, iskyrus atvejus, kai atsakym& rengia privati institu"ija ar kvali:ikuotas teisininkas ;iais atvejais ilaidas turi atlyginti pavedim& pateikusi valstyb )1@ str +, jeigu dvi ar kelios susitarian3iosios valstybs nra tarpusavyje susitarusios kitaip III. USIENIO TEISM SPRENDIM PRIPAINIMAS IR VYKDYMAS 1 B4$H9B4LHBJ (DH<J

(eismo sprendimas, net ir siteisj%s, -+*2"-*(31-( 5)@:<7- )1?*)/(*2/(-;+"2 ?-,<B9?, t y jis neturi tiesiogins teisins galios u savo valstybs sien# (odl siteisj%s teismo sprendimas yra privalomas ir turi b'ti vykdomas tik savo valstybs teritorijoje -sienio valstybje teismo sprendimas gyja teisin% gali& ir sukelia ten tam tikr# teisini# padarini# tik jeigu jos pripastamas /ripainimas iuo atveju reikia usienio valstybs teismo sprendimui suteikim& tokios pat teisins galios kaip ir na"ionalinio teismo sprendimui UA?()5(2 *)(?"2 ?8/)5$("2 8/(8-A(5("-? /)(31(-. 1-$> 1+ pripastan3ioje valstybje jis gyja res judicata gali&8 5+ pripastan3ioje valstybje jis gyja prejudicin& gali&8 2+ pripastanti usienio teismo sprendim& valstyb kartu konstatuoja, kad nagrinjant byl& usienio valstybje laikytasi s&iningo pro"eso prin"ip#8 >+ sprendim& pripainusioje valstybje jis tampa vykdytinas, t y turi b'ti vykdomas taip pat kaip ir na"ionalinio teismo sprendimai Jeigu nra dvials teisins pagalbos sutarties arba kitokios tarptautins sutarties, kuri reguliuot# usienio valstybs teismo sprendimo pripainim& ir vykdym&, taikomi $/0 109 117 straipsniai /abrtina, kad ie straipsniai taikomi tik kai praoma pripainti ir vykdyti valstybs, kuri nra D< nar, teismo sprendim& D< valstybi# nari# teism# sprendim# pripainimui ir vykdymui taikoma speciali tvarka 0albant apie usienio valstybi# teism# sprendim# pripainim& ir vykdym&, turtina omenyje, kad teisin pagalba teikiama ne usienio valstybei, o priva'iam asmeniui (odl privataus asmens teiss, 7

pripaintos usienio valstybs teismo sprendimu, turi b'ti pripastamos ir gerbiamos, nors su teismo vietos valstybe Lietuva nra pasiraiusi dvials teisins pagalbos sutarties Lietuvoje usienio valstybi#, su kuriomis nra pasira#yta dvi#ali teisins pagalbos sutar'i, sprendimai pripastami nereikalaujant abipusi#kumo $/0 109 straipsnio 1 dalis nustato, kad usienio teism# sprendimai Lietuvoje gali b'ti vykdomi tik po to, kai juos pripasta Lietuvos apelia"inis teismas (a3iau pripainimo pro"ed'ra reikalinga ne visada /avy7diui, nereikalauja pripainimo siteisj% usienio teism# sprendimai dl neturtini# gin3# tarp ne Lietuvos pilie3i#, iskyrus atvejus, kai tas sprendimas yra santuokos sudarymo arba kitokio $ b'kls akto registravimo ar kitoki# teisi# registravimo vieame registre Lietuvoje pagrindas )$/0 109 str 5 d + /areikimai pripainti usienio teism# sprendimus yminiu mokes3iu neapmokestinami )$/0 111 str + Galima prayti pripainti tik dal usienio teismo sprendimo )$/0 115 str 2 d + /areikim& pripainti usienio valstybs teismo sprendim& nagrinja Lietuvos apelia"inio teismo 2 teisj# kolegija (eismo posdio vieta ir laikas praneama asmeniui, kurio nenaudai priimtas praomas pripainti usienio valstybs teismo sprendimas (a3iau io asmens neatvykimas teismo posd nekliudo inagrinti pareikimo Lietuvos apelia"inio teismo nutartis siteisja nuo jos primimo dienos (eismas gali pripainti vis& usienio teismo sprendim& ar jo dal /er vien& mnes nuo nutarties primimo j& galima sk#sti paduodant kasa"in skund& Lietuvos 4uk3iausiajam (eismui )L4(+ Lietuvos apelia"inis teismas, nagrinjantis pareikim& pripainti usienio teismo sprendim&, turi teis% sustabdyti byl&, jeigu paaikja, kad praomas pripainti teismo sprendimas yra skundiamas prastomis atitinkamos valstybs teism# sprendim# kontrols :ormomis, pavy7diui, apelia"ine tvarka, arba dar nra pasibaig%s terminas tokiam skundui paduoti Jeigu praymas pripainti usienio teismo sprendim& buvo pateiktas nesilaikant $/0 ar tarptautinse sutartyse nustatytos tvarkos, teismas taip pat turi teis% pareikim& palikti nenagrint& /ripainus usienio teismo sprendim&, kartu isprendiamas ir leidimo j vykdyti Lietuvoje klausimas )$/0 115 str + 4nalogikai sprendiama ir dl usienio valstybs teismo patvirtintos taikos sutarties bei usienio teism# nutar3i# dl laikin#j# apsaugos priemoni# taikymo pripainimo ir vykdymo )$/0 11?,117 str + <prendiant dl usienio teismo sprendimo pripainimo nra tikrinama, ar usienio teismo sprendimas yra teistas ir pagrstas )$/0 110 str > d +, taip pat nra peri'rima pati $ byla /ripainimo klausimo sprendimas reikia patikrinim&, ar nra $/0 110 straipsnio 1 dalyje nustatyt# nepripainimo pagrind# ;alis, kurios nenaudai priimtas teismo sprendimas, gali gintis ir nurodyti esant vien& ar daugiau nepripainimo pagrind#, dl kuri# pareikimo pripainti usienio teismo sprendim& negalima tenkinti /agal i& norm& +A?()5(2 *)(?"2 ?8/)5$("-? 5)8/(8-A@?*-"-?. 7)(:+> 1+ jis nra siteisj%s pagal tos valstybs, kurioje yra priimtas, statymus8 5+ pagal Lietuvos na"ionalin% teis% ar tarptautin% sutart $ byla priskirta iimtinei Lietuvos ar tre3iosios valstybs teism# kompeten"ijai8 2+ aliai, kurios nenaudai priimtas sprendimas ir kuri nedalyvavo nagrinjant byl&, nebuvo tinkamai praneta apie $ bylos iklim& ir vykstant pro"esui nebuvo sudarytos pro"esins gynybos galimybs, o tais atvejais, kai i alis buvo neveiksni, , nebuvo sudaryta tinkamo atstovavimo galimyb8 >+ praomas pripainti usienio teismo sprendimas yra nesuderinamas su Lietuvos teismo sprendimu, priimtu pagal tapat# iekin8 @+ praomas pripainti usienio teismo sprendimas prietarauja Lietuvos 0onstitu"ijos nustatytai vieajai tvarkai8 ?+ usienio valstybs teismas, priimdamas sprendim&, isprend Lietuvos pilie3io veiksnumo ar teisnumo, atstovavimo pagal statym&, eimini# turtini# ar paveldjimo teisini# santyki# klausimus ir tai prietarauja Lietuvos tarptautinei privatinei teisei, iskyrus atvejus, kai Lietuvos teismai toje byloje b't# prim% tok pat sprendim& > ir ? punkte nurodyti pagrindai nra kli'tis pripainti usienio teismo sprendim&, jeigu tuo sprendimu pagal usienio valstybs teis% buvo patvirtinta, kad asmuo, gyvenantis Lietuvoje, gauna palikim&, kuris palikjo mirties momentu buvo tos usienio valstybs teritorijoje

4smuo, kurio nenaudai priimtas praomas pripainti teismo sprendimas, gali remtis bet kuriuo nepripainimo pagrindu T)(?"-?. ?8/)5$A(-5*(? 8/(8-A(5("2 1;-+?("4. ?-,2 (5(6(-*<,- *(1/(5- *(1 2 5)8/(8-A(5("2 8-:/(5$+? A ar nebuvo paeistos iimtinio teismingumo taisykls ir ar praomas pripainti teismo sprendimas neprietarauja Lietuvos vieajai tvarkai /ripainus usienio valstybs teismo sprendim&, jeigu jis yra vykdytinas, kartu isprendiamas ir leidimo vykdyti j Lietuvoje klausimas )$/0 112,11@ str + (okia pa3ia tvarka sprendiamas ir usienio teismo patvirtint# taikos sutar3i# bei nutar3i# dl laikin#j# apsaugos priemoni# taikymo pripainimo ir vykdymo klausimas )$/0 11? 117 str + -sienio valiuta nurodytos sumos iiekomos litais pagal sprendimo primimo dien& Lietuvos banko nustatyt& o:i"ial# lito ir atitinkamos usienio valiutos kurs& )$/0 77? str + Jeigu skolininkas ivyksta gyventi i Lietuvos .espublikos arba jei neinoma skolininko gyvenamoji vieta, vykdomoji byla baigiama, o vykdomasis ratas gr&inamas Lietuvos apelia"iniam teismui ir saugomas usienio teismo ar arbitrao sprendimo pripainimo byloje Gr&indamas vykdom&j rat& Lietuvos apelia"iniam teismui, antstolis apie tai pranea iiekotojui Hiekotojui antstolis taip pat pranea apie Lietuvos .espublikoje pagal t& vykdom&j rat& atliktus iiekojimus Hiekotojas turi teis% kreiptis Lietuvos apelia"in teism& dl vykdomojo rato pakartotinio pateikimo vykdyti )$/0 771 str + 5 =IH;4LJ< (4./(4-(HBJ< (DH<HBJ< /4G4LE9< <-(4.(M< Jeigu praoma pripainti usienio valstybs, su kuria Lietuva yra pasiraiusi dvial% teisins pagalbos sutart, teismo sprendim&, pripainimo pro"ed'ra vykdoma pagal $/0 111,115 straipsnius, jeigu sutartyje nenustatyta kitokia tvarka (a3iau tokiais atvejais /)"(-"-?( 5) CPK #1! ?*/-(8?5<7). 2 *-/8*-+*(597) ?+*-/*<7) 5+/2$<*-(? 5)8/(8-A(5("2 8-:/(5$-(?. /agal susiklos3iusi& tarptautin% praktik&, esant tarptautinei dvialei teisins pagalbos sutar3iai, usienio teismo sprendimo pripainimo pro"ed'ra reikia ne k& kita, kaip tikrinim, ar nra sprendimo nepripainimo pagrind (odl teismas, spr%sdamas usienio teismo sprendimo pripainimo klausim&, negali i naujo nagrinti bylos :akt#, aikintis, ar usienio valstybs teismo sprendimas yra teistas ir pagrstas bei panaiai -sienio valstybs teismo sprendimas pripastamas, jeigu nra nustatoma tarptautinse dvialse teisins pagalbos sutartyse nurodyt# sprendim# nepripainimo pagrind# L. su usienio valstybmis sudarytose tarptautinse dvialse teisins pagalbos sutartyse yra nurodyti tokie bendrieji usienio teism# sprendim# nepripainimo pagrindai6 1+ jeigu padav%s praym& asmuo arba atsakovas nedalyvavo pro"ese dl to, kad jam arba jo galiotiniui nebuvo laiku nustatyta :orma teiktas aukimas teism&, t y buvo paeistas vienas i pagrindini# s&iningo teismo pro"eso prin"ip# A tinkamo praneimo prin"ipas8 5+ jeigu dl to paties teisinio gin3o tarp t# pa3i# ali# jau anks3iau yra priimtas L. teismo sprendimas ir jis yra siteisj%s8 2+ jeigu dl to paties teisinio gin3o tarp t# pa3i# ali# yra prasidj%s teismo pro"esas L. teisme ;iuo atveju taikoma lis pendens taisykl, tarptautiniame $/ reikianti, kad, pareikus iekin vienos susitarian3iosios valstybs teisme, prarandama teis pareikti iekin kitos susitarian3iosios valstybs teisme )palyginti nurodytinas $/0 127 str 5 d @ p +8 >+ jeigu pagal tarptautin% sutart, o joje nenurodytais atvejais pagal L. statymus byla priklaus iimtinei L. teism# kompeten"ijai 0adangi visi ie pagrindai yra susij% su vieosios tvarkos utikrinimu, teismas turt# juos tikrinti e$ o%%icio, o ne tik kai jais remiasi alis, reikalaujanti nepripainti sprendimo /avy7diui, usienio valstybs teismo sprendimo, priimto nepraneus apie bylos nagrinjim& atsakovui, pripainimas reikt# vieno i pagrindini# s&iningo teismo pro"eso prin"ip# paeidimo teisinim&, kartu , vieosios tvarkos paeidim&

2 =4-GH4;4LJ< (4./(4-(HBJ< <-(4.(M< -sienio valstybs teism# sprendim# pripainimo galimyb gali b'ti numatyta ir Lietuvos daugiaalje tarptautinje sutartyje, kuri vienodai reglamentuoja tam tikrus materialiuosius teisinius santykius ir i pirmo vilgsnio, atrodo, nieko bendra neturi su tarptautiniu $/ 0adangi valstybs teismo sprendimas teisini# padarini# usienio valstybje sukelia tik jeigu i pripasta j, teismin gynyba bylose, turin3iose usienio )tarptautin+ element&, gali b'ti veiksminga tik kai valstybs sugeba utikrinti ios tarptautins privatins teiss srities tarptautin bendradarbiavim& ;iandien i ties# yra nemaai padaryta mginant suvienodinti usienio teism# sprendim# pripainim&, ta3iau is pro"esas dar toli grau nra baigtas > D< (DH<J 4 5000m G.-9=NH9 55 d (4.ME9< .DGL4*DB(4< )DE+ Br >>F5001 =JL J-.H<=H0$HJ9< H. (DH<*9 </.DB=H*O $HIHLHBJ<D H. 09*D.$HBJ<D EML9<D /.H/4NHBH*9 EDH IM0=M*9 -N(H0.HBH*9 =abar usienio teism# sprendim# pripainim# ir vykdym& reglamentuoja 5000 m gruodio 55 d (arybos reglamentas )DE+ Br >>F5001 dl jurisdik"ijos ir teismo sprendim# "ivilinse ir komer"inse bylose pripainimo bei vykdymo utikrinimo )sigaliojo 5005 m kovo 1 d + ;is reglamentas pakeit 19?1 m Eriuselio konven"ij& )iskyrus =anij&, kuriai .eglamentas netaikomas ir toliau galioja 19?1 m Eriuselio konven"ija )?1 str + .eglamentu siekta sukurti toki& vienoje valstybje narje priimto teismo sprendimo pripainimo kitoje valstybje narje sistem&, kuri utikrint# laisv& $ ir komer"inse bylose priimt# sprendim# judjim& <iekiant tai utikrinti, io reglamento privalan3iose laikytis valstybse narse priimti teismo sprendimai turi b'ti pripastami ir vykdomi kitoje valstybje narje, kuriai taikomas is reglamentas, net ir tuo atveju, kai teismo sprendimu pripaintas skolininkas gyvena tre3ioje valstybje narje (arpusavio pasitikjimas vykdant teisingum& D< pateisina automatik& valstybje narje priimt# teismo sprendim# pripainim&, nepradedant jokio pro"eso, iskyrus atvejus, kai kyla gin3as Iadovaujantis tuo pa3iu tarpusavio pasitikjimo prin"ipu, vienoje valstybje narje priimto teismo sprendimo vykdymo kitoje valstybje narje pro"esas turi b'ti veiksmingas ir greitas (am tikslui teismo sprendimas turt# b'ti paskelbtas vykdytinu automatikai, :ormaliai patikrinus pateiktus dokumentus, nepaliekant teismui jokios galimybs savo ini"iatyva nurodyti bet kur sprendimo nevykdymo pagal reglament& pagrind& (a3iau, gerbiant teis% gynyb&, skolininkui suteikta teis sk#sti teismo sprendimo paskelbim& vykdytinu, jeigu jis mano, kad yra bent 1 sprendimo nevykdymo pagrindas 4tkreiptinas dmesys, kad R):;-")5*-? 5)*-(12"-? sprendim#, priimt# mokes3i#, so"ialinio draudimo, bankroto, administra"inse, paveldjimo bylose, taip pat sprendim#, priimt# dl :i7ini# asmen# statuso arba teisnumo ir veiksnumo ir dl nuosavybs teisi#, susijusi# su santuokiniais ryiais, pripainimui ir vykdymui )1 str + .eglamente vartojama s&voka Pteismo sprendimasQ reikia bet kur valstybs nars teismo sprendim&, kad ir kaip jis vardijamas, skaitant dekret&, sakym&, nutart ar teismo sakym&, taip pat teismo pareig'no nurodym& dl sumoktino yminio mokes3io ir ilaid#, susijusi# su bylos nagrinjimu )25 str + .eglamentas tvirtina bendr&j prin"ip&, kad teismo sprendimas, priimtas vienoje () valstybje, automati#kai pripastamas kitoje () valstybje narje , t y 59/- /)(1-;-+7-"- 121(2? 52/? ?8)6(-;(2? 8/(8-A(5("2 8/26)$C/2? )22 str 1 d + *okiomis aplinkybmis usienio teismo sprendimas negali b ti peri rimas i# esms )2? str + (a3iau .eglamento 22 straipsnio antroji dalis nustato, kad bet kuri suinteresuota alis gali pradti gin3& dl teismo sprendimo pripainimo (okiu atveju bus reikalinga teismo sprendimo pripainimo proe"d'ra, kuri& nustato .eglamento @@,@? straipsniai Ialstybje narje priimtas ir joje turintis b'ti vykdomas teismo sprendimas vykdomas kitoje valstybje narje, kai suinteresuotos alies praymu jis buvo paskelbtas vykdytinu toje kitoje valstybje narje )21 str + <prendimas paskelbiamas vykdytinu i karto, kai pateikiami visi .eglamente nurodyti dokumentai Jis paskelbiamas vykdytinu neperi'rtas .eglamento 2>A2@ straipsniuose nustatyta tvarka /areikjas i 10

karto in:ormuojamas apie nutart, susijusi& su praymu paskelbti teismo sprendim& vykdytinu valstybs nars, kurioje praoma vykdyti sprendim&, statymo nustatyta tvarka /raymas paskelbti teismo sprendim& vykdytinu pateikiamas aliai, kuriai praom&j vykdyti, kartu su teismo sprendimu, jeigu jis mintai aliai dar nepateiktas ;alis, kuriai yra vykdytinas sprendimas, iuo bylos pro"eso etapu neturi jokios teiss pateikti praym& )>1 str + (a3iau paskelbus teismo sprendim& vykdytinu )arba atvirk3iai A tokio praymo nepatenkinus+, teismo nutart galima sk#sti .eglamento HHH priede nurodytam teismui pagal gin3o teisenos taisykles )>2 str + +psksti teismo nutart, kuria sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu, galima per , mnes nuo jos teikimo Jeigu alies, kuriai praoma vykdyti sprendim&, nuolatin gyvenamoji vieta yra valstybje narje, kitoje nei valstyb nar, kurioje sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu, laikotarpis, per kur j galima apsk#sti, yra 5 mnesiai ir skai3iuojamas nuo jo teikimo mintai aliai asmenikai arba nuo pristatymo jos gyvenam&j& viet& dienos (eismas i# termin# motyvuodamas atstumu negali prat%sti )>2 str + Hnagrinjus skund&, priimt& teismo sprendim& galima sk#sti .eglamento HI priede nurodytiems teismams )>> str + 0ai teismo sprendimas turi b'ti pripaintas .eglamente nustatyta tvarka, niekas netrukdo pareikjui pasinaudoti laikinosiomis, skaitant apsaugos, priemonmis pagal valstybs nars, kuriai pateikiamas praymas, statymus nereikalaujant paskelbti sprendimo vykdytinu pagal .eglamento >1 straipsn <prendimo paskelbimas vykdytinu suteikia teis% taikyti bet kurias apsaugos priemones /er laikotarp, kuris .eglamento >2 straipsnio penktojoje dalyje nustatytas apelia"ijai dl sprendimo paskelbimo vykdytinu pateikti, ir iki tokios apelia"ijos isprendimo negalima imtis sprendimo vykdymo priemoni#, kit#, nei alies, kuriai praoma vykdyti sprendim&, turto apsaugos priemoni# )>7 str + /agal L. $/0 111 straipsnio > dal praymas leisti vykdyti D< valstybs nars teismo sprendim& yra pateikiamas Lietuvos apelia"iniam teismui /raym& leisti vykdyti Lietuvoje D< valstybs nars teismo sprendim& nagrinja Lietuvos apelia"inio teismo teisjas Jis pirmiausia patikrina, ar praymas paduotas laikantis D< teiss ir Lietuvos $/0 reikalavim# Jeigu toki# reikalavim# nesilaikyta, teisjas praymo nepriima, o jeigu jis jau priimtas A palieka j nenagrint& )$/0 111 str @ d + (eisjas taip pat gali nustatyti termin& praymo :ormos ar turinio tr'kumams paalinti )$/0 11@ str +, jeigu pareikjas gyvena Lietuvoje arba Lietuvoje turi telekomunika"ij# galinio renginio adres& ar yra paskyr%s Lietuvoje atstov& ar galiot& asmen /er teisjo nustatyt& termin& tr'kum# nepaalinus, praymas gr&inamas pareikjui, o jeigu jis jau buvo priimtas , paliekamas nenagrintas Jeigu per nustatytus terminus Lietuvos apelia"inio teismo teisjo nutartis leisti vykdyti Lietuvoje sprendim& apskundiama, tok skund& nagrinja Lietuvos apelia"inio teismo 2 teisj# kolegija )$/0 111 str ? d + C i& kolegij& negali b'ti skiriamas teisjas, kurio priimta nutartis yra skundiama <kundas nagrinjamas pagal atskir#j# skund# nagrinjimo taisykles )$/0 22>,229 str + (a3iau kolegija neturi teiss panaikinti nutart ir perduoti klausim& vienam teisjui nagrinti i naujo, t y visais atvejais kolegija turi inagrinti skund& i esms ir priimti atitinkam& nutart , skundiam& nutart arba palikti galioti, arba panaikinti ir atsisakyti leisti vykdyti teismo sprendim& 0olegijos nutartis siteisja nuo primimo momento /er 2 mnesius nuo siteisjimo nutartis gali b'ti kasa"ine tvarka skundiama Lietuvos 4uk3iausiajam (eismui E 5000 m GDG-NJ< 59 d (4.ME9< .DGL4*DB(4< )DE+ Br 12>7F5000 =JL J-.H<=H0$HJ9< H. (DH<*9 </.DB=H*O, <-<HJ-<HO <- <4B(-904 H. (JIO /4.DHG9*H< 4EHDJO <-(-90(HBHO I4H04*<, /.H/4NHBH*9 EDH IM0=M*9 /agal io reglamento 1> straipsn teism# sprendimai, nutartys ir kitokie teismo pro"esiniai dokumentai, priimti santuokos nutraukimo, pripainimo negaliojan3ia, gyvenimo skyrium ir sutuoktini# tv# pareig# vaikams bylose )pv7 , dl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, isituokusi# tv# dalyvavimo aukljant vaik& ir pan + vienoje valstybje narje, pripastami kitoje valstybje narje B) 721(2? ?8)6(-;(2? 8/26)$C/2? (a3iau bet kuri suinteresuota alis gali paduoti praym& pripainti arba nepripainti mintus sprendimus (okie praymai paduodami .eglamento priede nurodytiems valstybi# 11

nari# teismams 0reipiantis su tokiu praymu, pateikiama teismo sprendimo kopija ir .eglamento priede nurodytos :ormos paymjimas Jeigu sprendimas buvo priimtas aliai neatvykus teism&, papildomai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad neatvykusiai aliai buvo teiktas teismo aukimas ar kitoks dokumentas, arba dokumentas, patvirtinantis, jog atsakovas nedviprasmikai pritar teismo sprendimui )25,22 str + <prendiant teismo sprendimo pripainimo ar nepripainimo klausim&, *)(?"2 ?8/)5$("-? jokiu b'du 5):-;( BC*( 8)/A(C/("-? (3 )?"9? )19 str + (aip pat negali b'ti tikrinama sprendim& primusio teismo jurisdik"ija )17 str + =raudiama atsisakyti pripainti teismo sprendim& nutraukti santuok&, pripainti j& negaliojan3ia ar nustatyti gyvenim& kartu motyvuojant pripastan3ios valstybs ir valstybs, kurios teis taikyta sprendiant byl&, materialiosios teiss skirtumais )11 str + G-;("- 5)8/(8-A(5*( *)(?"2 ?8/)5$("2 5+*/-+1*( ?-5*+214. 8/(8-A(5*( 74 5):-;(27-5G(- -/ 5+?*-*<*( :<,)5("4 1-/*+ tik .eglamento 1@ straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, o b'tent6 1+ jeigu toks pripainimas akivai7diai prietarauja valstybs nars, kurioje praoma j pripainti, vieajai tvarkai ;iuo atveju s&voka Pvieoji tvarkaQ neapima teismingumo taisykli# paeidimo )17 str +8 5+ jeigu sprendimas buvo priimtas atsakovui neatvykus teism&, bylos iklimo ar lygiavertis dokumentas atsakovui nebuvo teiktas laiku ir tokiu b'du, kad atsakovas turt# pakankamai laiko pasirengti savo gynybai, iskyrus atvejus, kai nustatoma, jog atsakovas nedviprasmikai pritar tokiam teismo sprendimui8 2+ jeigu sprendimas yra nesuderinamas su teismo sprendimu, priimtu dl t# pa3i# ali# gin3o praomoje pripainti sprendim& valstybje narje8 >+ jeigu sprendimas yra nesuderinamas su anks3iau priimtu kitoje valstybje narje arba ne valstybje narje teismo sprendimu dl t# pa3i# ali# gin3o, ta3iau tik kai ankstesnis teismo sprendimas atitinka b'tinas pripainimo s&lygas valstybje narje, kurioje praoma j pripainti (eismas sprendimo pripainimo vykdytinu klausim& turi ispr%sti nedelsdamas, todl asmuo, kuriam praoma vykdyti teismo sprendim&, iuo bylos nagrinjimo etapu neturi teiss paduoti joki# praym# )5> str + Galima atsisakyti pripainti teismo sprendim& vykdytinu tik .eglamento 1@,17 straipsniuose nurodytais pagrindais (eismo priimtas nutarimas dl sprendimo pripainimo vykdytinu gali b'ti skundiamas apelia"ine tvarka .eglamento HH priede nurodytam teismui (erminas tokiam skundui paduoti yra 1 mnuo nuo teismo nutarimo teikimo arba 5 mnesiai, jeigu apelianto nuolatin gyvenamoji vieta yra kitoje valstybje narje 4pelia"ins instan"ijos teismo sprendimas gali b'ti skundiamas .eglamento HHH priede nurodytam teismui $ 5000 m GDG-NJ< 59 d (4.ME9< .DGL4*DB(4< )DE+ Br 12>?F5000 =JL E4B0.9(9 EMLO T)(?"2 ?8/)5$("-? ikelti bankroto byl&, priimtas vienos valstybs D< nars teismo, nuo jo siteisjimo 8/(8-A@?*-"-? ir kitose D< valstybse narse be joki# :ormalum#, t y -+*2"-*(31-( /agal .eglamento 11 straipsn sprendimo pripainimas reikia, kad nemokumo byl& iklusio teismo paskirtas likvidatorius turi teis% atlikti jo kompeten"ijai priskirtus veiksmus ir kitose valstybse narse, jei ten nra ikelta antrin nemokumo byla = 500> m E4L4B=NH9 51 d (4.ME9< .DGL4*DB(4< )DE+ Br 10@F500> =JL BDGHBRM(HBO .DH04L4IH*O D-.9/9< IM0=9*9J9 .4;(9 .eglamento, kuris nuo 500@ m spalio 51 d taikomas visoms D< narms, iskyrus =anij&, 5 straipsnis nustato, kad jis yra *-(12"-? *(1 C (/ 12")/6(59?) B<;2?) ir -*(*(51-"-( 5)*-(12"-?> a+ reikalavimams, susijusiems su mokes3i#, muit# iiekojimu, taip pat iiekojimams administra"inse bylose ir byloms, kuriose sprendiamas valstybs atsakomybs klausimas8 15

b+ byloms, susijusioms su :i7ini# asmen# teisiniu statusu, taip pat byloms, susijusioms su sutuoktini# turtu, paveldjimu pagal statym& ar testament&8 "+ bankroto ir kitokioms byloms, susijusioms su juridini# asmen# likvidavimu ar reorgani7avimu8 d+ byloms, susijusioms su so"ialiniu apr'pinimu8 e+ byloms, susijusioms su arbitrau .eglamentas taikomas visiems teism# sprendimams, nutartims ar kitokiems nutarimams, kurie yra priimti dl negin3ijam# pinigini# reikalavim#, t y toki#, su kuriais skolininkas aikiai sutiko arba kuri# niekada negin3ijo ar dl kuri# neatvyko teism& )2 str + (eismo sprendimas, kuris vienoje valstybje narje patvirtinamas kaip Duropos vykdomasis ratas, yra pripastamas ir vykdomas kitoje valstybje narje be joki# :ormalum# <kolininkas neturi teiss gin3yti tokio dokumento pripainim& ir vykdym& )@ str + (a3iau teismo sprendimas valstybje narje, kurioje jis priimtas, gali b'ti patvirtintas kaip Duropos vykdomasis ratas tik kai yra visos .eglamento ? straipsnyje nurodytos s&lygos Jeigu tokias s&lygas atitinka tik dalis teismo sprendimo, tik ji gali b'ti patvirtinta kaip Duropos vykdomasis ratas (eismo sprendimas patvirtinamas kaip Duropos vykdomasis ratas iduodant .eglamento H priede nustatytos :ormos paymjim& /aymjimas gali b'ti iduodamas tik jeigu valstybs nars teismas, primm%s teismo sprendim& dl negin3ijamo piniginio reikalavimo, laiksi .eglamento 12,17 straipsniuose nustatyt# minimali# pro"esini# reikalavim#6 a+ tinkamas teismo praneimo apie bylos iklim& teikimas skolininkui ar jo atstovui vienu i .eglamento 12A1@ straipsniuose nurodyt# b'd#8 b+ dokumento, kuriuo skolininkas buvo in:ormuotas apie bylos iklim&, turinio sutikimas su .eglamento 1? straipsnyje nustatytais reikalavimais8 "+ .eglamento 17 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkan3ios in:orma"ijos apie tai, kokius veiksmus gali atlikti nordamas gin3yti pareikt& pinigin reikalavim&, teikimas skolininkui (eismo sprendimas, kuris patvirtintas kaip Duropos vykdomasis ratas, vykdomas pagal tokias pa3ias taisykles kaip ir na"ionalinio teismo sprendimas 0reditorius, nordamas, kad b't# vykdytas toks sprendimas, turi pateikti patvirtint& sprendimo kopij& ir patvirtint& Duropos vykdomojo rato paymjimo kopij& =okumentai pateikiami tos valstybs, kurioje jie bus vykdomi, valstybine kalba arba pateikiamas j# vertimas valstybin% kalb& S12;(5(512 8/-3<"+ E+/282? ,<1$2"47@ /-3*4 :-;("- -*?(?-1<*( ,<1$<*( *(1 ,()5+ R):;-")5*2 21 ?*/-(8?5<7) 5+/2$<*+ 8-:/(5$+, o b'tent kai sprendimas nesuderinamas su anks3iau priimtu kitoje valstybje narje ar bet kurioje kitoje valstybje teismo sprendimu, jeigu is yra priimtas dl tapataus iekinio ir gali b'ti pripaintas ir vykdytas valstybje narje, kurioje praoma vykdyti sakym&, o apie sprendim& nebuvo pareikta nagrinjant negin3ijamo reikalavimo byl& .eglamento 5>A5@ straipsniai taip pat numato galimyb% iduoti Duropos vykdomojo rato paymjimus dl teismo patvirtint# taikos sutar3i# ar kitoki# autentik# dokument#, priimt# dl negin3ytin# pinigini# reikalavim#, vykdymo

12