Anda di halaman 1dari 1

HIMPUNAN MAHASISWA PROFESI

TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Gedung PKM Teknik Ruang Teknik Mesin Fakultas Teknik UNNES Sekaran Gunung Pati Se!arang Nomor : 02/PAN.JIMAT LK 10/ HIMPRO TM/III/2010 Lamp : 1 Lembar Hal : Per!"#"nan Penggunaan Te!$at Kepada: Yth. Kepala K !"#$er%#ta% Ne&er# 'emara"& d# Tempat (e"&a" hormat) 'eba&a# *+,+d pe"&abd#a" -epada ma%.ara-at dar# J+r+%a" Te-"#- Me%#" !"#$er%#ta% Ne&er# 'emara"&) da" memer#ah-a" /TT 0a-+lta% Te-"#-) de"&a" #"# H#mp+"a" Maha%#%*a Pro1e%# Te-"#- Me%#" !"#$er%#ta% Ne&er# 'emara"& 2!NN3'4 berma-%+d +"t+- me"&ada-a" -e&#ata" %Ser&is 'IMAT ('itu ) He!at * +,--. .a"& a-a" d#%ele"&&ara-a" pada: Har# : 'ela%a 5 Rab+ Ta"&&al : 265 27 Apr#l 2011 Tempat : Ro+"dabo+t% 2depa" KPRI Ha"da.a"#4 !NN3' er-a#ta" de"&a" hal ter%eb+t) ma-a -am# %ela-+ pa"#t#a moho" -epada apa- +"t+ber-e"a" member#-a" #,#" pe"&+"aa" tempat .a"& a-a" -am# &+"a-a" dalam a8ara ter%eb+t. (em#-#a" %+rat permoho"a" #"# -am# b+at) ata% perhat#a" apa- -am# +8ap-a" ter#ma -a%#h. 'emara"&) 20 Apr#l 2011 Ket+a Pa"#t#a 'e-retar#%

Fatk#ul Huda NIM. 9201:0;0<6 Me"&etah+#) Ket+a J+r+%a" Te-"#- Me%#" !NN3'

Kus/ant"r" NIM. 9201:10009

Ket+a HIMPRO TM

0rs1Wira/an S M1T NIP. 1;660109 1;;0021002 Temb+%a" : 5 Ka%+ba& R+mah Ta"&&a

Sudita NIM. 9201:0=0=0