Anda di halaman 1dari 4

SINOPSIS

Judul Buku : TNI dan Perdamaian di Aceh Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-Mo : Laksda TNI Soleman B. Ponto, ST, MH : Salim Shahab & Eben Ezer Siadari Helsinki

Penulis !ditor Pener"it : Ra ana !om"nikasindo Hal : #$% hal Ter"it : &ktober '$() ISBN : *#+,-$',(%$+(,.,. Har#a $ual : R/ ('..$$$

Tidak bisa dim"n0kiri, damai meman0 memba1a berkah. 2ala"/"n demikian, bisa 3adi, tidak sem"a /ihak senan0 ketika damai ter1"3"d. 4amai 56eh 3"0a memba1a berkah. Ba0i mas arakat 56eh sendiri, damai men3adikan mereka bisa hid"/ n aman, tan/a ada ketak"tan dan kekha1atiran serta an6aman akan kehid"/an dan masa de/ann a. Ba0i /emerintah /"sat dan daerah, den0an damai bisa memban0"n 56eh tan/a terkendala oleh kon7lik. 4emikian /"la den0an d"nia internasional, tidak han a lal" lintas la"t di Selat Malaka men3adi aman, teta/i 3"0a men3adi /embela3aran dan 6ermin ba0i 1ila ah lain di d"nia ini bah1a damai it" indah. Ba0i d"nia akademis, 4amai 56eh ibarat mata air /erdamaian an0 tak ada habisn a "nt"k dik"/as, di/ela3ari, diteliti, dan di3adikan bahan a6"an. Tak terbilan0 /"blikasi baik b"k", 3"rnal, artikel, skri/si, tesis, ma"/"n disertasi, dan seba0ain a, an0 telah beredar ber"/a hardcopy, ma"/"n softcopy di d"nia ma a. Baik disa3ikan dalam bahasa Indonesia ma"/"n bahasa lain, kh"s"sn a bahasa In00ris. Baik an0 memandan0 o/timistis ma"/"n /esimistis. Baik dit"lis oleh /elak" ma"/"n /en0amat. 5da se3"mlah /"blikasi an0 telah beredar. Seba0ai 6ontoh To See The Unseen, Kisah di Balik Damai di Aceh ('$$#8 dan Keeping The Trust for Peace, Kisah dan Kiat Menum uhkem angkan Damai di Aceh (!"##$, ked"an a kar a 9arid H"sain% Kalla dan Perdamaian Aceh ('$$+8 kar a 9a6hr 5li dan tim. Hamid 51al"din /ada tah"n '$$+ 3"0a men"lis b"k" den0an 3"d"l Damai di Aceh% &atatan Perdamaian '()*AM di +elsinki . 5hmad 9arhan Hamid :'$$-8 men"lis ,alan Damai -anggroe .ndatu, &atatan Seorang /akil 'akyat Aceh% !atri Merikallio :'$$-8 men"lis b"k" ber3"d"l Making Peace, Ahtisaari and Aceh. 4armans3ah 43"mala :'$()8 men"lis b"k" den0an 3"d"l Soft Po0er untuk Aceh. International ;risis <ro"/ :I;<8 dalam bebera/a kali 3"rnaln a men0"/as tentan0 damai di 56eh. Be0it" /"la LIPI, dan masih ban ak la0i. It"lah sekel"mit mata air dari /erdamaian 56eh. Nam"n, dibalik 6erita terseb"t, selama sat" 1ind" :+ tah"n8 /erdamaian 56eh, bel"m ada b"k" an0 diterbitkan tentan0 56eh an0 7ok"s men0"/as tentan0 /eran Tentara Nasional Indonesia :TNI8 seba0ai ba0ian
Pa0e % o7 &

/entin0 dalam ik"t men6i/takan, men0a1al, dan mend"k"n0 serta berkomitmen /en"h /ada ke/"t"san /olitik "nt"k men elesaikan kon7lik 56eh melal"i 6ara damai. 5/ala0i dit"lis lan0s"n0 oleh seoran0 /ra3"rit TNI an0 terlibat se6ara lan0s"n0 selama ++$ hari. Padahal TNI men3adi "ns"r /entin0 dalam /erdamaian 56eh. =enderal :P"rn8 Endriartono S"tarto an0 /ada saat /roses hin00a im/lementasi Mo> Helsinki men3adi Pan0lima TNI, men0atakan ?=ika TNI tidak mend"k"n0 /roses /erdamaian di la/an0an, maka /roses it" akan ambr"k. Sebalikn a, 3ika TNI mend"k"n0n a, /erdamaian akan ma/an.@ Salah sat" bent"k dedikasi TNI bisa di6ontohkan den0an kemam/"an mereka menahan diri "nt"k tidak memb"n ikan sen3ata. Sat" let"san sen3ata tidak /ernah terden0ar se3ak Mo> Helsinki ditandatan0ani hin00a /erdamaian 56eh ber"sia lebih dari ) tah"n. Hin00a saat ini :dan semo0a seter"sn a8 tidak /ernah ada la0i tembak,menembak antara <5M dan TNI se6ara berhada/an. Bisa diba an0kan, 3ika /ada hari,hari, ata" min00", min00", ata" b"lan,b"lan a1al Mo> Helsinki terden0ar b"n i sen3ata, 1ala"/"n m"n0kin it" han a "nt"k menembak b"r"n0 ma"/"n he1an b"r"an lainn a, men3adi san0at sensiti7 ba0i mas arakat 56eh, dan menimb"lkan ke6"ri0aan serta kekha1atiran sehin00a kehormatan /erdamaian /"n akan men3adi r"sak seketika. B"k" ini men0"/as ban ak hal, an0 mer"/akan k"m/"lan 6atatan, re7leksi, sekali0"s kesaksian seoran0 /ra3"rit TNI an0 menda/at /an00ilan t"0as memelihara /erdamaian. 4idalamn a disa3ikan tentan0 /eran TNI seba0ai ba0ian /entin0 dalam "/a a mend"k"n0 /erdamaian di 56eh. 4i ten0ah sosok TNI an0 serin0 di/o3okkan dalam /roses /erdamaian, seba0ai akibat 1arisan se3arah m"ram di masa lal", di dalam b"k" ini se6ara teran0 benderan0 dit"n3"kkan bah1a TNI mem/"n ai komitmen an0 k"at "nt"k t"nd"k /ada Mo> Helsinki an0 telah ditandatan0ani ked"a belah /ihak an0 sebel"mn a bertikai. Ini /entin0 "nt"k di3adikan 6atatan se3arah. Seb"ah "n0ka/an dari Mantan Pan0lima dan Mantan Menko Polh"kam, =end :/"rn8 2idodo 5S terhada/ /en"lis b"k" ini men3adi san0at /entin0. 4ikatakan 2idodo: Seba0ai ?The 1ast /arrior@, akhirn a !olonel La"t :T8 Soleman B. Ponto menda/atkan /romosi 3abatan dan kenaikan /an0kat se6ara bert"r"t,t"r"t, ait" men3adi 2aas/am !asal den0an /an0kat Laksamana Pertama, dan men3adi 5s/am !asal den0an /an0kat Laksamana M"da serta selan3"tn a dian0kat men3adi !e/ala B5IS TNI. !esem"an a terseb"t tent"n a 3"0a mer"/akan re7leksi /en0ak"an instit"si TNI atas se0ala kemam/"an dan /ro7esionalitasn a an0 meno/an0
Pa0e ' o7 &

/restasin a, dalam /en"0asan kh"s"s seba0ai an00ota Tim TNI /ada /roses /erdamaian 56eh. Sekali la0i sa a in0in men am/aikan "6a/an selamat ke/ada Laksda TNI Soleman B. Ponto. Semo0a kesel"r"han a/a an0 di"n0ka/kan dalam b"k" ini akan men3adi ?1.SS2- T2 B. 1.A'-.D@, b"kan sa3a ba0i kalan0an TNI, teta/i 3"0a ba0i kalan0an mas arakat ban0sa, bahkan d"nia da/at memetik /ela3aran atas /en0elolaan /roses /erdamaian di 56eh, seba0ai seb"ah ?M&4EL@ !ebi3akan Resol"si !on7lik se6ara /ari/"rna. Sementara dalam samb"tan di b"k" ini, 43oko S" anto Menteri !oordinator Bidan0 Politik, H"k"m dan !eamanan RI, men0atakan: ?Besar Hara/an Sa a bah1a isi b"k" ini akan men3adi 0oresan tinta emas an0 mem/"n ai makna tersendiri ba0i 0enerasi /ener"s, kh"s"sn a ba0i mereka an0 in0in men0etah"i 7akta se3arah se/"tar /eran TNI seba0ai ba0ian /entin0 dalam ik"t men6i/takan, men0a1al dan mend"k"n0 serta berkomitmen /en"h /ada ke/"t"san /olitik "nt"k men elesaikan kon7lik melal"i 6ara damai dan bermartabat ? B"k" an0 disa3ikan se6ara /o/"ler dan men0alir serta enak diba6a ini len0ka/ den0an data, an0ka dan 6atatan selama /roses men3elan0 hin00a im/lementasi Mo> Helsinki. B"k" ini la ak diba6a oleh: , Pra3"rit TNI dan P"rna1ira1an dari: o 4"nia Inteli3en o 4e6esion Maker o Mahasis1a :5kmil A Sesko A 4ll8 , 5kademisiA4osenAMahasis1a dari 9ak"ltasA="r"san: o Sosial Politik o Pertahanan dan !eamanan o H"b"n0an Internasional , Birokrat: o !ementerian Pertahanan o !ementerian 4alam Ne0eri o !e/olisian o !ementerian L"ar Ne0eri , !ed"taan Besar o Ne0ara,ne0ara 5SE5N o >NI ER&P5 , 5ktiBisALemba0a o 4PR o LIPI o LSM , Mas arakat 56eh o Pemerintah ProBinsi dan 4aerah o 4PR ProBinsi dan
Pa0e ( o7 &

o Mas arakat o Sekel"mit tentan0 /en"lis: )aksda TNI Soleman B* Ponto+ S*T*+ M*H .
lahir di San0irCTah"na, S"la1esi >tara, - NoBember (*... Men0en am /endidikan TNI di 5kabri 5LA(*#+, kariern a di 5n0katan La"t dia1ali seba0ai /ela"t. Ia mele1ati se3"mlah /os, hin00a akhirn a ?ter6eb"r@ di d"nia inteli3en TNI /ada Badan Inteli3en Strate0is :B5IS8 TNI se3ak tah"n (**-. Pen"0asan seba0ai 5tase Pertahanan RI di se3"mlah ne0ara men3adikann a terbiasa den0an d"nia di/lomasi dan ne0osiasi hin00a ke leBel internasional. It"lah sebabn a, men3alankan t"0as /ada /ersia/an dan im/lementasi Mo> Helsinki ia lal"i den0an lan6ar dan relati7 s"kses. Selama d"a tah"n lebih ia di/er6a a men3adi !e/ala B5IS TNI.

DDD

Pa0e & o7 &