Anda di halaman 1dari 4

MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL Usaha utama pendidikan ialah untuk menyediakan seseorang individu

memainkan peranan yang positif dan berkesan dalam masyarakat. Di dalam usaha ini juga, pendidikan menjadi suatu agen untuk menyebar dan mengekalkan kebudayaan yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan semasa. Dalam masyarakat moden ini, pendidikan adalah penting juga untuk menyediakan ahli-ahli masyarakat untuk menghadapi cabaran kehidupan dan pembaharuan serta membuat pengubahsuaian dari memberikan sumbangan untuk pembangunan masyarakat itu. Secara khususnya, pendidikan boleh diertikan sebagai aktiviti persekolahan. Ini bermakna pendidikan merupakan aktiviti-aktiviti yang mempunyai objektif, rancangan dan organisasi untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insane yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan menguasai Berlandaskan kepada kemahiran tertentu, demi berupaya menyesuaikan diri dalam masyarakatnya pada masa depan. alsafah !endidikan "ebangsaan, maka, matlamat pendidikan Seni #isual adalah bertujuan untuk melahirkan insan yang harmoni, kritis, kreatif dan produktif menerusi pengukuhan asas seni visual. Selain itu, pendidikan seni visual juga diterapkan dalam pendidikan untuk membentuk pelajar yang mempunyai pelbagai kemahiran dalam seni visual. OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL !engajaran !endidikan Seni #isual pada peringkat a$al adalah bertujuan untuk membentuk murid-murid yang dapat menghargai keindahan alam ciptaan %uhan. &ilai ini dapat diperolehi semasa proses pembelajaran sama ada di dalam ataupun luar bilik darjah. Semasa proses pembelajaran, murid-murid akan diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti menjaga alam sekitar dan tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan alam semasa membuat pemerhatian. !enerapan nilai ini akan dapat membentuk murid yang sedar akan tanggungja$ab mereka sebagai manusia yang tinggal di bumi dan peka terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.

Selain daripada itu, pengenalan !endidikan Seni #isual pada peringkat a$al juga akan dapat menghasilkan pelajar yang sentiasa ingin melibatkan diri dengan kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan meyeronokkan. !englibatan ini akan dapat memperkembangkan kebolehan dan kemahiran setiap murid. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan, alat dan teknik, mengaplikasi disiplin seni visual, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi secara berkesan, membuat pilihan, membuat interpretasi, menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. !endidikan Seni #isual juga akan memperkembangkan deria penglihatan yang melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. !endidikan Seni #isual merupakan satu bentuk pelajaran yang dapat

membuatkan murid-murid untuk mengenali asas seni reka. !engenalan kepada asas seni reka merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajar pad peringkat sekolah rendah. 'urid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. (leh itu, !endidikan Seni #isual memainkan peranan dalam memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. "egiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual juga dapat membolehkan mereka untuk menyatakan idea dan ekspresi diri. Setelah murid-murid tealah mengenali asas-asas yang terdapat dalam !endidikan Seni #isual ini, secara tidak langsung mereka akan dapat membuat olahan terhadap sesuatu karya seni serta akan dapat mempraktikkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, pendidikan Seni #isual juga merupakan satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual. Dengan mempelajari !endidikan Seni #isual di sekolah rendah, murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. )ntara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan, alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. 'urid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran, kraf tradisional, unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual, proses pembuatan hasil seni, menyimpan maklumat atau dokumentasi, mengintegrasikan !erkembangan maklumat dan aplikasi ini komputer seterusnya dalam akan kerja seni visual. kemahiran asas seni dapat membentuk

pengalaman di kalangan murid. !engalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi, psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan, koordinasi, manipulasi dan persepsi visual. Dengan pengenalan kepada !endidikan Seni #isual pada peringkat rendah maka murid-murid akan dapat membiasakan diri utuk melakukan sesuatu kerja dengan teratur, cermat dan selamat. !ada peringkat a$al, murid-murid akan didedahkan kepada asas-asas seni yang memerlukan mereka untuk membuat sesuatu kerja secara teratur dan berperingkat-peringkat seperti pengolahan sesuatu idea dalam sesebuah produk seni. !enghasilan sesuatu karya secara teratur akan menghasilkan satu karya yang kemas dan mempunyai milai-nilai estetika yang dapat dihayati oleh audien. &amun setiap murid mestilah menitikberatkan hal-hal keselamatan semasa menggunakan alatan dan bahan-bahan seni. Dengan itu, segala proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan atau masalah yang sukar diselesaikan. 'elalui !endidikan Seni #isual juga, secara tidak langsung ia dapat memupuk nilai-nilai murni, yakin terhadap diri sendiri dan juga bertanggungja$ab didalam diri setiap murid tersebut. &ilai-nilai murni adalah sangat penting dalam diri seseorang murid kerana ia akan mencorakkan sifat dan sikap murid tersebut agar menjadi seorang murid yang berdisiplin. Dengan adanya mata pelajaran !endidikan Seni #isual di setiap sekolah, sikap bekerjasama dapat di jalinkan tidak kira sama ada sesama murid dengan murid mahupun di antara murid dengan cikgu. Ini adalah kerana, !endidikan Seni #isual memerlukan banyak tenaga terutama sekali dalam membuat tugasan yang diarahkan. 'elalui tugasan tersebut, murid-murid dapat bekerjasama antara satu sama lain kerana mereka telah dipupuk baha$a bekerjasama adalah sangat penting bagi menjayakan sesebuah tugas yang di arahkan. Secara tidak langsung, melalui !endidikan Seni #isual juga ia dapat meningkatkan keyakinan diri terhadap setiap murid tersebut. Sifat ini sangat penting adalah disebabkan melalui keyakinan diri yang terdapat dalam diri murid-murid tersebut, mereka akan berani untuk membuat projek-projek besar yang ditugaskan tanpa mengira masalah dan cabaran yang mungkin mereka akan tempuhi. Selain itu juga, melalui mata pelajaran !endidikan Seni #isual juga sikap disiplin diri dan bertanggungja$ab juga

dapat dipupuk dalam diri murid tersebut. Sikap disiplin diri ini merupakan aspek yang sangat penting kerana dengan adanya disiplin diri yang tinggi, mereka dapat menyiapkan tugasan mereka pada masa yang ditetapkan dan juga hasil tugasan yang mereka hasilkan adalah sangat berkualiti. Ini adalah kerana murid-murid tersebut sudah terdidik dengan adanya disiplin diri yang tinggi, mereka dapat menghasilkan sesebuah tugasan dengan jayanya. Selain itu, dengan adanya mata pelajaran Seni #isual murid-murid dapat mengenal senarai tokoh-tokoh seni yang terdapat dalam dunia ini. Dengan itu, muridmurid tersebut dapat mengetahui jenis-jenis lukisan yang telah dihasilkan oleh tokohtokoh seni tersebut. *alu, secara tidak langsung mata pelajaran !endidikan Sei #isual dapat mengajar murid-murid tersebut agar sentiasa menghargai tokoh-tokoh seni yang telah sedia ada kerana mereka telah banyak menyumbangkan sumbangan bagi menarik para pelancong agar datang berkunjung ke negara kita. Ini adalah kerana melalui hasilhasil lukisan yang mereka hasilkan dapat menonjolkan adat resam, cara hidup masyarakat dan juga budaya kita pada masa kini. Selain daripada itu juga, melalui pendidikan seni visual juga murid-murid dapat menggunakan kemudahan yang telah disediakan seperti teknologi dalam menghasilkan tugasan yang diarahkan. Disamping itu, murid-murid dapat mengetahui dan mempelajari cara-cara untuk menghasilkan sesebuah karya dengan menggunakan teknologi. +ontoh kemudahan dari segi teknologi adalah seperti murid dapat menghasilkan sesebuah karya dengan menggunakan perisian adobe photoshop, paint, corel draw dan yang lainlain. !endidikan seni visual juga ia dapat menarik minat murid agar dapat melibatkan diri dan menyertainya dengan hati yang terbuka tanpa sebarang unsur paksaan dengan itu murid dapat mempelajari dengan hati yang senang. !endidikan seni visual juga merupakan aktiviti kesenggangan yang berfaedah. Ini adalah kerana dengan adanya pendidikan seni visual di setiap sekolah, ia dapat mengelakkan murid-murid membuang masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dengan itu, ia dapat murid-murid dapat menigisi masa lapang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah.