Anda di halaman 1dari 17

Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Pendidikan Teknik, Kuala Lumpur.

KERJA KURSUS BAHASA MELAYU KONSTEKTUAL


NAMA NO. KAD PENGENALAN NAMA NO.KAD PENGENALAN KUMPULAN SUBJEK PENSYARAH : MUHAMMAD HAFIZIE BIN ZULKEFLE : 900826-02-6231 : MOHAMAD IZZAD FADZLY BIN ABDUL HALIM : 900725-01-5247 : 2PPISMP PBM : BAHASA MELAYU KONSTEKSTUAL : PN. SHARIZAN BT ABDUL HAMID : PN. MAHANI IBRAHIM

BIODATA

NAMA OPSYEN AMBILAN

: MUHAMMAD HAFIZIE BIN ZULKEFLE : PEMULIHAN BAHASA MELAYU : JULAI 2009

NO. KAD PENGENALAN: 900826-03-6231

KUMPULAN/UNIT: BAHASA MELAYU

BIODATA

NAMA: MOHAMAD IZZAD FADZLY BIN ABDUL HALIM NO. KAD PENGENALAN: 900725-01-5247 OPSYEN AMBILAN : PEMULIHAN BAHASA MELAYU : JULAI 2009

KUMPULAN/UNIT: BAHASA MELAYU

PENGHARGAAN
Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia Nya,kami dapat menyiapkan kerja kursus bahasa melayu konstektual dengan jayanya pada semester ini. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah bahasa melayu konstekstual, iaitu Puan Sharizan bt Adul Hamid kerana banyak membantu kami dalam proses menyiapkan kerja kursus ini dalam tempoh yang ditetapkan.Selain itu, tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada pensyarah di jabatan bahasa yang juga turut membantu kami.Dengan tunjuk ajar mereka, kami dapat menghadapi pelbagai kesulitan dan masalah dalam proses menyiapkan kerja kursus ini. Tambahan lagi,kami juga turut dibantu rakan-rakan seperjuagan dalam menyiapkan kerja kursus ini, terutamanya dari rakan kelas pemulihan bahasa melayu. Kami saling berkongsi pendapat dan berbincang sebelum membuat sesuatu keputusan untuk mencari dan mendapatkan sumber serta memilih sumber yang sahih dan tepat. Akhir sekali, kami amat berharap agar kerja kursus ini dapat membantu kami dalam bidang perguruan ini. Seterusnya dapat meningkatkan lagi ilmu di dada yang serba kekurangan ini. Sekian, terima kasih.

PENGAKUAN KEASLIAN HASIL KERJA


Saya Muhammad Hafizie bin Zulkefle dan Mohamad Izzad Fadzly bin Abdul Halim,pelajar opsyen Pemulihan Bahasa Melayu,ambilan Julai 2009,kumpulan semester 2 program persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan(PPISMP) mengakui bahawa kerja kursus yang dihasilkan ini adalah hasil tangan kami sendiri.Rujukan dalam menyiapkan kerja kursus ini turut dilampirkan di belakang hasil kerja kursus ini.

Yang benar, ............................... ................................. (MUHAMMAD HAFIZIE BIN ZULKEFLE) (MOHAMAD IZZAD FADZLY BIN ABDUL HALIM)

SOALAN TUGASAN a. Mencari maklumat berkenaan definisi,teori, dan proses komunikasi. b. Membuat rakaman aktiviti komunikasi Intepersonal dalam tempoh 25 hingga 30 minit. c. Mengenalpasti dan membuat analisis berkenaan halangan-halangan komunikasi kepada penyampai dan penerima yang terdapat dalam slot rakamn tesebut. d. Menuklos laporan analisis berdasarkan slot rakaman tersebut. e. Menyenaraikan cadangan untuk mengatasi halangan-halangan komunikasi tersebut.

JADUAL PERLAKSANAAN TUGAS TARIKH

TUGASAN DILAKSANAKAN Mendengar ulasan tentang keja kursus oleh Puan Sharizan di dewan kuliah Mula mendapat salinan fotostat kerja kursus dari ketua kelas,Muhammad Syazwan Mohamed. Membaca semula kertas kerja yang diberikan dan menyatakan sumber-sumber yang perlu dicari. Membahagikan tugas mencari bahan-bahan dan sumber-sumber yang perlu dicari di pusat sumber dan internet. Berbincang untuk mendapatkan maklumat yang terbaik daripada semua bahan yang dicari. Mendapatkan kepastian dari pensyarah,Puan Sharizan tentang maklumat yang dicari agar tidak terpesong dari tajuk kerja kursus. Mula melakukan proses menaip dengan menggunakan Microsoft Word. Memeriksa dan membaca semula kerja kursus. Mencetak kerja kursus. Binding kerja kursus Hantar.

ISI KANDUNGAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 KANDUNGAN BIODATA PENGHARGAAN PENGAKUAN KEASLIAN HASIL KERJA SOALAN TUGASAN JADUAL PELAKSANAAN TUGAS KANDUNGAN DEFINISI KOMUNIKAS TEORI KOMUNIKASI PROSES KOMUNIKASI TEKS UCAPAN REFLEKSI BORANG KOLABORASI RUJUKAN LAMPIRAN MUKA SURAT I-ii Iii IV V VI VII

DEFINISI KOMUNIKASI

TEORI KOMUNIKASI

PROSES KOMUNIKASI

TEKS UCAPAN

REFLEKSI Setelah menyiapkan kerja kursus ini,kami berasa amat berpuas hati kerana dapat mempelajari dan mengkaji tentang cara-cara berkomunikasi dalam kalangan masyarakat dengan betul.Tambahan pula, kerja kursus ini menekankan terhadap halangan dalam komunikasi.Dengan ini,kami dapat mencari dan mengenalpasti halangan yang terdapat dalam komunikasi dengan lebih mendalam. Pelbagai halangan dihadapi semasa proses komunikasi berlaku setelah kami melakukan kaji selidik melalui video dan juga dalam pemerhatian dalam kehidupan kami.Kami juga meghadapi pelbagai halangan semasa berkomunikasi dalam menyiapakan kerja kursus ini.Namun,kami dapat mengatasi halangan tersebut dengan sebaiknya. Semoga dengan siapnya kerja kursus ini,kami dapat mengatasi halangan dalam komunikasi dalam kehidupan harian kami.Kami juga berharap agar dapat memperbaik cara-cara untuk berkomunikasi setelah menghadapi halangan dalam komunikasi tersebut serta menanganinya dengan betul.

BORANG KOLABORASI

RUJUKAN

LAMPIRAN