Anda di halaman 1dari 332

ALEXANDRE DUMAS

BRAGELONNE VICOMTE
vagy Tz vvel ksbb
FORDTOTTA SZNI GYULA

NEGYEDIK KTET
TARTALOM

NEGYEDIK KTET
160 Malicorne r, Franciaorszg levltrosa 161 Az utazs 162 Triumfemintus 163 Az els sszesz!lal"ozs 16# $tsg%eess 16& A mene"'ls 166 (og)an t lt tte *a+os az i,t fl tizeneg)tl +flig 16A " vete" 16. /0aillot 161 Ma,ame2nl 1-0 *a 3alli4re "isasszon) zse%"en,+e 1-1 Amel)%en "ertsze"rl, ltr"r!l s u,var0 lg)e"rl esi" sz! 1-2 Amel)%en az asztalosmestersgrl esi" sz!, s a tit"osl5cs256ts mun"+na" n0n) rszletrl is %eszmolun" 1-3 7ta f"l)afn)nl 1-# A "6srtet 1-& Az arc"5 1-6 (am5ton /ourt 1-Ma,ame futr+a 1-. 7aint2Aignan " veti Malicorne tancst 1-1 $t rgi +!%art

1.0 Amel)%l "it8ni", 0og) az 'zlet, amel)et az eg)i" fllel nem le0et meg" tni, a msi""al meg" t0et 1.1 A me,ve %re 1.2 Az an)a"irl)nnl 1.3 $t %artn 1.# (og)an 6rta els el%eszlst 9ean ,e *a Fontaine 1.& *a Fontaine mint " zvet6t 1.6 :elli4re2n asszon) asztali ez'st+e s g)mnt+ai 1.Mazarin n)ugt+a 1.. /ol%ert fogalmazvn)a 1.1 Amel)%en a szerz g) lt+a, itt az i,e+e, 0og) visszatr+en :ragelonne vicomte20oz 110 :ragelonne tov%% "r,ezs" ,i" 111 $t flt"en) 112 (z"utats 113 ;ort0os m!,szere 11# Az t" lt zs, a csa5!a+t! s az arc"5 11& ;oliti"ai vetl)trsa" 116 7zerelmi vetl)trsa" 11$irl) s nemessg 11. A vi0ar " vet"ezmn)ei 111 (eu< Miser 200 7e%re se% 201 Amit =aoul "itallt 202 (rom asztaltrs, a"i cso,l"ozi", 0og) eg)'tt " lti el este%,+t 203 Mi t rtnt a *ouvre2%an, mialatt a :astille2%an la"omzta"

20# ;oliti"ai vetl)trsa" 20& Amel)%en ;ort0os el0isz valamit, ,e nem rti 206 :aisemeau> r trsasga 20A fogol) 20. (og)an 06zott meg Mouston, ;ort0os tu,tn "6v'l, s mil)en "ellemetlensgei szrmazta" e%%l a ,er" nemesrna" 201 $i volt 9ean ;ercerin mester? 210 A sz vetmint" 211 Amel)%en Moli4re taln els tlett n)erte Az r0atnm 5olgr20oz 212 A m0"as, a m0e" s a mz 213 Mg eg) vacsora a :astille2%an 21# A ren, generlisa

160 Malic !"# $!% F!a"cia !&'() l#*+l,(! &a $t n, " 5en)%e %ur"ol!zva, arcn fe"ete sel)emlarccal, %tortalanul " vette Manicam52t@ Az els emeleten v r s ,amasztf'gg n) m g tt, az asztalon eg) lm5a szel6, fn)e vilg6tott@ Ag)anenne" a szo%na" a msi" vgn menn)ezetes g)%an, mel)ne" f'gg n)e 0asonl! volt a00oz, ami a lm5a fn)t ta"arta, 5i0ent Buic0e, fe+t "t 5rnn n)ugtatvaC szemre s8r8 " , eresz"e,ettC 0ossz, fe"ete, g n, r 0a+a a 5rnn sztsz!rtan s ren,etlen'l vezte s5a,t, szraz 0alnt"t@ Drezni le0etett, 0og) enne" a szo%na" a lz a legf%% ven,ge@ Buic0e lmo,ott@ *el"e a s ttsg%en ol)asfle ,el6riumos lmo""al vias"o,ott, amil)ene"et 0all%a viv t+u"on Esten "'l, azo"na", a"i" az r ""val!sg vilga fel " zele,ne"@ $t20rom, mg meg nem alva,t vrcse55 s ttlett a 5a,l!n@ Manicam5 f lsietett a l5csn, megllt a "'sz % n, lassan "in)itotta az a+t!t, %e,ugta fe+t a szo%%a, s ltva, 0og) min,en cs n,es, l%u++0eg)en " zele%% l5ett a nag) %rsz"0ez, amel) E3@ (enri" "ora%eli g) n) r8 %tor,ara% volt, s a %eteg5ol!n termszetesen elalu,t %enneC f l"eltette az 5ol!nt, s meg"rte, 0og) men+en t a szomsz,os szo%%a@ Azutn eg) ,ara%ig mg az g) eltt llott, s azon gon,ol"ozott, 0og) fel" ltse2e Buic0e2t s " z l+e2e vele a +! 06rt@ Fe mi"or az a+t!f'gg n) m g tt a sel)emru0" su0ogst s ni titrsaina" 5i0egst meg0allotta, mi"or t'relmetlen "ez'" a f'gg n)t is f lle%%entette, el0z!,ott az g) melll, s " vette az 5ol!nt a szomsz, szo%%a@ A%%an a 5illanat%an, ami"or Manicam5 elt8nt, a f'gg n) sztvlt, s a "t n %el5ett a szo%%a, a0onnan Manicam5 55en most tvozott@ Az, a"i elsz r l5ett %e, trsn+ne" 5arancsol! moz,ulattal +elt a,ott, mire az le'lt eg) zsmol)ra az a+t! mellett@ Azutn az els 0 lg) elszntan az g)0oz l5ett, el0zta a vasr,on a f'gg n)t, s li%eg re,it a %eteg g)a m g vetette@ Most szeme el t8nt a gr!f s5a,t arcaC ltta +o%% "ezt, va"6t!an fe0r vszon%a %ug)ollva, amint a levlmints g)ta"ar!n 5i0ent@ A 0 lg) els5a,t, mi"or meg5illantott eg) vrcs 55et, mel) t't tt a fe0r vsznon@ A fiatalem%er fe0r melle f ,etlen volt, mint0a az +sza"ai 08v ssg meg" nn)6t0ette volna llegzetvtelt@ $es"en) 5!l)a tartotta a se% " tst, " r'l tte az t't vr ""es " rfolt+a ter+engett@ A fiatal n sz+n ml) s!0a+ sza"a,t fel@ Az g) oszlo50oz tmasz"o,ott, s larca rsein t szemllte ezt a szomor ltvn)t@ A gr!f sszeszor6tott fogai " z'l 0all0 rgs0ez 0asonl! re"e,t n) gs t rt fel@ Az larcos n megfogta a se%es'lt %al "ezt@

Gz a "z, mint a t'zes 5arzs, g) gett@ Fe a%%an a 5illanat%an, mi"or a 0 lg) +g0i,eg "eze 0ozzrt, ez a 0i,eg rints ol) ersen 0atott, 0og) Buic0e feln)itotta szemt, s mint0a vissza a"art volna trni az let%e, te"intete felln"'lt@ Az els, amit meg5illantott, az g)a oszlo5nl ll! "6srtet volt@ Grre a ltvn)ra szeme "imere,t, ,e az eszmlet tiszta szi"r+a nem g)ulla,t "i te"intet%en@ G""or a n trsn+ne", a"i az a+t!nl mara,t, +elt a,ottC emez "tsgtelen'l +!l %etanulta lec"+t, mert tisztn 0angsl)ozva, 0a%ozs nl"'l a " vet"ez"et mon,taH 2 Br!f r, Ma,ame "irl)i fensge tu,ni !0a+t+a, 0og) mi"nt viseli el a se%lz o"ozta f+,alma"at, s meg%6zs%!l 0a,, " z l+em azt is, menn)ire sa+nl+a, 0og) gr!f r szenve,< Gnnl a sz!nlH Madame, Buic0e gr!f megmoz,ult, mg min,ig nem vette szre azt a nt, a"ine" 0ang+t 0allotta@ Te0t termszetszer8leg arra for,ult, a0onnan a 0ang + tt@ Fe mivel a ,erme,t "z vltozatlanul a "ezn 5i0ent, +%!l a moz,ulatlanul ll! "6srtetre nzett@ 2 $eg)e, %eszl 0ozzm, asszon)om? 2 "r,ezte el0al! 0angon@ 2 3ag) van mg a szo%%an msvala"i is? 2 Egen 2 sz!lt le0orgasztott fe++el, s ma+,nem rt0etetlen 0angon a "6srtet@ 2 9!l van 2 vlaszolta Buic0e iszon) erl" ,ssel@ 2 $ sz n m, mon,+a meg Ma,ame2na", mr nem f+ t %% a 0all, mivel megeml"ezett r!lam@ Gnnl a sz!nlH hall, amel)et eg) 0al,o"l! e+tett "i, az larcos 0 lg) szemt el nt tt" a " nn)e", el%ugg)anta" larca al!l, s el%or6tott" arcna" azt a rszt, a0ol az larc nem fe,te el@ (a Buic0e gr!f ura lett volna rz"eine", ltta volna "et, megann)i rag)og! g) ng) t, le5eregni g)ra@ A 0 lg), megfele,"ezve r!la, 0og) larc fe,i arct, "ezt szem0ez emelte, 0og) let r l+e " nn)eit, s mi"or az i,eges6ten 0i,eg %rson)t megrintette, ,'0 sen let5te s a f l,re ,o%ta az larcot@ Grre a nem vrt +elensgre, mel) mint0a a fellege"%l szllott volna al, Buic0e gr!f fel"iltott s "itrta "ar+t@ Fe a sz! el0alt a+"n, a vr is meg,erme,t erei%en@ 9o%% "eze, mel) az a"arat 5arancsna" enge,elmes"e,ett, anl"'l, 0og) a le0etsg mrt"t "iszm6t0atta volna, vissza0an)atlott az g)ra, s a fe0r vsznat n)om%an +!val nag)o%% folt festette 5irosra@ $ z%en a fiatalem%er szeme lecsu"!,ott, mint0a a 0all leg)z0etetlen ang)alval, "ez,te volna el a vias"o,st@ Aztn mg eg)et2"ettt vonaglott, s fe+e +%!l vissza0an)atlott a 5rnra@

Fe az imnt mg csa" s5a,t arc most !lomsz'r"e lett@ A 0 lg) megi+e,t, m a flelem ezttal, a szo"st!l eltren, vonzotta@ *e0a+olt a fiatalem%er0ez, szinte elemsztette le0eletvel ezt a 0i,eg, elsz6ntelene,ett arcot, "is 06+n meg is rintette, azutn g)orsan cs!"ot le0elt Buic0e gr!f %al "ezre, a"i, mint0a villamos ram +rta volna t, eg) 5illanatra mag0oz trt, szemt "imeresztette, ma+, +%!l ml) +uls%a esett vissza@ 2 Men+'n" 2 sz!lt a 0 lg) trsn+0ez 2, nem i,z0et'n" itt tov%%, mg valami osto%asgot " vete" el@ 2 Ma,ame< Ma,ame< Fensge, itt fele+ti larct< 2 sz!lt %er trsn+e@ 2 (ozza magval< 2 sz!lt asszon)a, s fe+vesztetten surrant le a l5csn@ Mivel 5e,ig a 0z "a5u+a n)itva volt, a "t ma,r " nn)en "ire5'lt, s futsna" ere,ve elrte a "irl)i "astl)t@ Gg)i"'" felment Ma,ame la"osztl)%a, s ott elt8nt@ A msi" %ement az u,var0 lg)e" la"osztl)%a, vag)is a flemeletre@ Amint szo%+%a rt, asztal0oz 'lt, i,t sem enge,ett magna", 0og) llegzet0ez +usson, s a " vet"ez levelet 6rtaH Ma ++el Ma,ame megltogatta Buic0e gr!fot@ Ett min,en a legnag)o%% ren,%en van@ 3gezze a maga ,olgt, s gesse el ezt a levelet< Azutn a levelet 0ossz%an ssze0a+totta, !vatosan tvozott a szo%%!l, tment a fol)os!n, amel) Monsieur szolglattev nemesei0ez vezetett@ Gg) a+t! eltt megllott, "tszer %e"o5ogott, a levelet %ecssztatta az a+t! al, azutn elsietett@ Mi0el)t a szo%%a visszatrt, elt'ntette a levl6rs min,en lt0at! n)omt@ $utatsai " z%en, amel)e"rl nemrg eml6tett'", 0og) mil)en clt szolglta", meg5illantotta az asztalon a 0ercegn larct, amit magval 0ozott, ,e elfele+tett visszaa,ni@ 2 I0!< Je fele+ts'" el, 0og) 0olna5 megteg)'" azt, amit ma elfele+tett'n"< Ds felemelte az larcot, azutn rezve, 0og) 0'vel)"u++a ne,ves lett, megnzte 0'vel)"u++t@ Jemcsa" ne,ves, 0anem vres is volt@ Az larc res0etett az eg)i" vrfoltra, amel), mint eml6tett'", a 5a,l!n s ttlett, s a fe"ete "'ls rszrl, amel) vletlen'l rint"ezs%e +utott a folttal, a vr t0atolt a %else+%e is, s a fe0r %atisztot 5irosra festette@ 2 I0!< 2 sz!lt Montalais, a"it olvas!in" %izon)ra mr felismerte" imnt vzolt tn)"e2 ,seirl@ 2 Dn ezt az larcot nem a,om vissza, 6g) most mr nag)on is rt"es@ Azzal o,ament eg) +vorfal,i"0oz, amel) t %%fle 5i5ere0olmit s illatszert tartalmazott@ 2 Jem, nem 2 sz!lt 2, nem i,e teszem@ Az il)en lettet nem szo"t" a vletlenre %6zni@ 7 miutn eg) 5illanatig t8n, tt, +ellemz, sa+tos mosol)val 0ozzf8zte mgH

2 7z5 larc, amel)et a ,er" lovag vre %eszenn)ezett, te %e"er'lsz a cso," "szlet%e, *a 3alli4re levelei, =aoul levelei mell, sz!val az egsz szerelmes g)8+temn) mell, mel) eg)"or Franciaorszg s eg)%en a "irl)sg t rtnett is +elenti ma+,@ Glmeg) sz5en Malicorne r0oz 2 nevetett a %o0! n, mialatt vet"zni "ez,ett 2, az r,emes Malicorne r0oz 2 sz!lt a g)ert)t eloltva 2, a"i azt 0iszi, 0og) csu5n Monsieur la"osztl)na" fel'g)el+e, s a"it n megtesze" a :our%on20z s Franciaorszg legels 0zai levltrosna" s t rtnet2 6r!+na"< Jo, csa" 5anasz"o,+" mg eg)szer ez a csacsi Malicorne< Ds ssze0zta a f'gg n) "et, s elalu,t@@@

161 A' -,a'(& Msna5 reggel, az in,ulsra "i+el lt na5on, 5ontosan tizeneg) !ra"or, a "irl) le+ tt a nag)2 l5csn a "irl)n""al s Ma,ame2mal eg)'tt, 0og) 0el)et foglal+on 0inta+%an, mel)ne" 0at lova mr t'relmetlen'l to5orz"olt a l5csfel+r! eltt@ Az egsz u,var ti ru0%an vra"ozott, s rag)og! sz6n+t"ot n)+tott a so" feln)ergelt l!, %efogott 0int!, ,eli frfia" s el"el n", csatl!sai", inasai" s a5r!,+ai" " r%en@ A "irl) a "t "irl)nval %eszllt a 0int+%a@ Ma,ame ug)anezt tette Monsieur2vel eg)'tt@ Az u,var0 lg)e" " vett" a 5l,t, s "ettesvel 0el)et foglalta" a rsz'"re meglla56tott "ocsi"%an@ A "irl) 0inta+a 0ala,t az len, azutn Ma,ame "ocsi+a " vet"ezett, ma+, a t %%ie", az eti"ett sorren,+e szerint@ Meleg i, volt, a g) nge szell, mel) reggel elg ersne" ltszott, 0og) a levegt felfriss6tse, csa"0amar felmelege,ett a fel0" al re+tz na5 sugarait!l, s a tala+%!l "iraml! 5r"on mint t'zes szl sz8r, tt t, fel"avarta s az elreig)e"v utaso" arc%a so,orta a finom 5ort@ Ma,ame "ez,ett elsz r 5anasz"o,ni a forr!sg miatt@ Monsieur azzal vlaszolt a 5anaszra, 0og) 0tra,lt a "ocsi%an, mint a"i elallt, s locsolgatni "ez,te magt s!s s illatos vize""el, mi" z%en nag)o"at s!0a+tott@ Most a 0ercegn szeretetremlt! arccal 6g) sz!ltH 2 /sa"ug)an, uram, n azt 0ittem, elg u,varias lesz, s e%%en a forr!sg%an tenge,i ne"em az egsz 0int!t, az t 0tralev rszt 5e,ig l!0ton fog+a megtenni@ 2 *!0ton< 2 "iltott fel Monsieur rm'lt 0angon, ami%l arra le0etett " vet"eztetni, 0og) esze g%an sincs a "'l n s in,6tvn)na" enge,elmes"e,ni@ 2 *!0ton< Ag)an, mi +ut esz%e, asszon)om, ez a t'zes szl tel+esen legetn az arcomat@ A 0ercegn nevetve vlaszoltH 2 Kta,om a na5ern)met@ 2 Mg azzal is frasszam magam, 0og) tartsam? 2 sz!lt Monsieur a legnag)o%% 0i,egvrrel@ 2 Azon"6v'l nincs is lovam@ 2 (og)an? Jincs lova? 2 sz!lt a 0ercegn, s 0a mr nem mara,0atott eg)e,'l, legal%% " te"e,ni ig)e"ezett@ 2 Jincs lova? Tve,, uram, mert ott ltom "e,venc fe"et+t@ 2 Az n fe"ete 5ari5mat? 2 "iltott fel a 0erceg, mi" z%en a "ocsi fel0g!+a fel eg) moz,u2 latot tett, ami azon%an ol) ne0ezre esett, 0og) fl%e0ag)ta, s n)om%an +ra moz,ulatlanul ,lt 0tra@ 2 Egen 2 sz!lt a 0ercegn 2, az, Malicorne vezeti "antrnl fogva@ 2 7zegn) llat 2 sz!lt Monsieur@ 2 Mil)en melege le0et< G szava"nl le0un)ta szemt, mint valami 0al,o"l!@ Ma,ame 5e,ig lustn eln)lt a "ocsi msi" sar"%an, s szintn le0un)ta szemt, nem azrt, 0og) alu,+on, 0anem, 0og) "e,vre lmo,ozz"@

A "irl), a"i a "ocsi els 'lsn 'lt s a 0ts! 'lst a "t "irl)nna" enge,te t, ol)an rossz"e,v8 volt, mint azo" a n)ugtalan szerelmese", a"i" anl"'l 0og) get szom+u"at csilla56t0atn", "e,ves'" ltsa utn s!vrogna", s azutn flig "ielg6tve tvozna" el, anl"'l 0og) szrevenn", 0og) most mg get%% vg) g) tri "et@ Fe a "irl), mint eml6tett'", el l 0ala,t, s 0el)rl nem lt0atta az u,var0 lg)e" "ocsi+ait a sor vgn@ $'l n%en isH a fiatal "irl)n min,en "r,sre vlaszolnia "ellettC a "irl)nt %ol,ogg tette, 0og) drga frje mellette van, mint azt a "irl)i eti"ettrl megfele,"ezve "i+elentette, s elrasztotta szerelmvel a "irl)t, gzs%a " t tte ezern)i fig)elmessgvel, csu5a flelem%l, 0og) vala"i elve0eti tle, vag) 0og) *a+osna" tma, "e,ve ott0ag)ni t@ Ausztriai Anna, a"it ms sem foglal"oztatott, csa" azo" a szrso", ami"et i,rl i,re mell%en rzett, vi,m arcot lt tt, ,e 0a%r se+tette *a+os t'relmetlensgt, "6n+ait rosszm+an g) 0ossza%%6totta meg, 0og) a %eszlgetst vratlanul min,ig a%%an a 5illanat%an "ez,te el, mi"or a "irl) mag%a mer'lve tit"os szerelmre gon,olt@ Min,ezt eg)'ttvveH az a5r! fig)elmessge"et a "irl)n rszrl s Ausztriai Anna inger"e,seit a "irl) vg'l is elvisel0etetlenne" tallta, g)0og) nem tu,ott t %% sz6ve rzelmeine" 5arancsolni@ Gleinte a 0sgrl 5anasz"o,ott, s ez +! %evezets volt a t %%i 5anaszo"0oz is@ Fe min,ezt ol) 'g)esen csinlta, 0og) Mria Terzia meg ne se+tse a szn,"t@ Azt, amit a "irl) mon,ott, Mria Terzia sz! szerint vette, s struccleg)ez+vel 08s6tette a "irl)t@ Mi"or il) m!,on a 0sg cs ""ent, a "irl) a l%g rcseirl s 2zsi%%a,sr!l 5anasz"o,ott, s mivel a "ocsi+a 55en megllott, 0og) lova"at vltson, az if+ "irl)n meg"r,ezteH 2 A"ar+a, 0og) "iszll+un"? Az n l%am%a is g rcs llt< J0n) l5st g)alog meg)'n", a "ocsi" ma+, utolrne" min"et, s +ra elfoglal+u" 0el)'n"et< A "irl) sszerncolta 0omlo"tC ne0z 5r!%na" tette "i a 08telent a flt"en) asszon), a"i mgis elgg ural"o,i" magn, 0og) 0arag+ra o"ot ne a,+on@ A "irl) ezt a "rst nem utas6t0atta vissza, te0t %eleeg)ezett, "iszllott a "ocsi%!l, "ar+t n)+totta a "irl)nna", s n0n) l5st tett vele, mi" z%en felvltott" a "ocsi lovait@ Mialatt a "irl) g)alog 0ala,t, irig) 5illantso"at vetett az u,vari em%ere"re, a"i" a%%an a szerencs%en rszes'lte", 0og) az utat l!0ton te0ett" meg@ A "irl)n csa"0amar szrevette, 0og) a sta 55ol) "evss tetszi" a "irl)na", mint a "ocsi%an val! utazs@ Gzrt 0t "rte, 0og) szll+ana" vissza a 0int!%a@ A "irl) a fel0g!ig vezette a "irl)nt, ,e maga mr nem 'lt %e a "ocsi%a@ (rom l5st tett 0trafel, s ig)e"ezett a "ocsisor%an megtallni azt a "ocsit, amel)i" t a leg+o%%an r,e"elte@ A 0ato,i" "ocsi %else+%en meg5illantotta *a 3alli4re fe0r arct@ Amint a "irl) 6g) eg) 0el)%en, moz,ulatlanul, lmo,ozs%a mer'lve llott, s szre sem vette, 0og) csa" re vrna", s min,en "sz az in,ulsra, 0rom l5sn)i " zel%l eg) 0ang 't tte meg f'lt, amel) 0!,olattel+es "r,st intzett 0ozz@ Gz Malicorne r volt, tel+es istll!2 mesteri ,6sz%en, %al "ez%en "t l! "antr+t tartotta@ 2 Felsge, lovat 5arancsolt? 2 "r,ezte@

2 *ovat? (t itt van valamel)i" lovam? 2 "r,ezte a "irl), a"i eltt Malicorne arca mg ismeretlen volt, s felismerni ig)e"ezett@ 2 Felsg 2 sz!lt Malicorne 2, van itt eg) l!, mel) felsge,ne" ren,el"ezsre ll@ G szava""al Malicorne a Monsieur fe"ete 5ari5+ra mutatott, amel)re Ma,ame is fel06vta mr eg)szer fr+e fig)elmt@ ;om5s llat volt, s fe+e,elmileg felszerszmozva@ 2 Fe ez nem az n lovaim " z'l val!< 2 sz!lt a "irl)@ 2 Gz a l! "irl)i fensge, Monsieur istll!+%!l val!< Fe fensge il)en meleg%en nem 'l l!ra@ A "irl) nem felelt, g)orsan a l!0oz l5ett, amel) a f l,et "a5lta@ Malicorne le0a+olt, 0og) a "eng)elvasat tartsa, s a "irl) mr n)ereg%e is 5attant@ Gz a szerencss vletlen +%!l +!"e,vre ,er6tette, s mosol)ogva lovagolt o,a a "t "irl)n "ocsi+0oz, amel) re vrt, s Mria Terzia megrm'lt te"intetvel ,acolva, 6g) sz!ltH 2 L, "e,vesem, ezt a lovat talltam, s 0asznlat%a is veszem@ Mr ma+, megfulla,tam a "ocsi%an@ A viszontltsra, 0 lg)eim< Azutn "ecsesen meg0a+olt a l! g m% l)8 n)a"a f l tt, s eg) 5illanat alatt elt8nt@ Ausztriai Anna "i0a+olt a "ocsi%!l, 0og) szemmel "6sr+eC a "irl) nem messzire lovagolt, mert mi"or a 0ato,i" "ocsi0oz rt, megll6totta lovt s levette "ala5+t@ Mg) " sz nt tte *a 3alli4re2t, a"i lttra megle5,ve "iltott fel, ,e eg)szersmin, el is 5irult r m%en@ Montalais, a"i a 0int! msi" sar"%an 'lt, ml)en meg0a+olt a "irl) eltt@ Azutn, mint o"os n, g) tett, mint0a a vi," nag)on r,e"eln s vissza0z!,ott a "ocsi %al sar"%a@ A %eszlgets NE3@ *a+os s *a 3alli4re " z tt, mint min,en szerelmes5r " z tt, eg) %esz,es, nma te"intettel, azutn n0n) " z m% s sz!val "ez,, tt@ A "irl) elmon,ta, 0og) "ocsi+%an menn)ire "6nozta a 0sg, s 0og) val!sgos +!ttemn) re nzve, 0og) l!ra 'l0etett@ 2 Ds 2 tette 0ozz 2 a +!tevm eg) igen rtelmes frfi, mert eltallta gon,olatomat@ Most csa" az az eg)etlen !0a+om, 0og) megtu,+am, "i az a lovag, a"i "irl)t il)en 'g)esen szolgl+a, s a"i megsza%a,6tott "eg)etlen szenve,seimtl@ A %eszlgets fol)amn, amel)ne" mr "ez,ete is fel"eltette Montalais r,e"l,st, az u,var0 lg) " zele%% 0z!,ott, s g) intzte a ,olgot, 0og) a mon,at utols! szavnl a "irl) te"intete tall"ozz" az te"intetvel@ Mg) t rtnt azutn, 0og) az u,var0 lg), a"ire a "irl) 55ol) "r,leg nzett, mint *a 3alli4re "isasszon)ra, azt 0i0ette, 0og) a "r,st 0ozz intzt", s ennlfogva vlaszol0atott@ 2 Felsg, az a l!, amel)en felsge, lovagol, Monsieur lovai " z'l val!, s "irl)i fensgne" eg)i" nemese vezette "antrszron@ 2 Ds 0og) 06v+" ezt a nemest, "isasszon)om? 2 Malicorne, felsg@ A nv a szo"sos 0atst vltotta "i@ 2 Malicorne? 2 ismtelte a "irl) mosol)ogva@

Ds az u,var0 lg) meg is mutatta a "irl)na" Malicorne2t, a"i %ol,og arccal lovagolt a %al ol,ali "ocsia+t! mellett, s +!l tu,ta, 0og) e%%en a 5illanat%an r!la van sz!, ,e meg sem moz,ult a n)ereg%en, mint valami si"etnma@ 2 Og) van, az a lovas volt az 2 sz!lt a "irl)@ 2 Gml"szem az arcra, s a nevre is eml"ezni fogo"@ Ds g) ng,en nzett *a 3alli4re2re@ Aure megtette a magtH ele+tette Malicorne nevt@ Az el0intett mag +! tala+%a "er'ltC most mr csa" forgatni "ell a nevet, s "ivrni, 0og) az esemn) meg0ozza a g)'m lcst@ Gnnlfogva Montalais ismt vissza0z!,ott a "ocsi sar"%a, +ogot n)erve, 0og) ann)iszor mosol)og+on Malicorne2ra, amenn)iszer csa" +!lesett ne"i, mivel Malicorne2t az a szerencse rte, 0og) megtetszett a "irl)na"@ Montalais, ez rt0et, nem mulasztotta el az al"almat@ Ds Malicorne finom f'lvel, f'rge szemvel megrtette e szava"at@ 2 Min,en +!l meg)< Min,ez ol)an nma+t" "6sret%en t rtnt, amel) a"r cs!"na" is ltsz0atott@ 2 L, "isasszon)om 2 sz!lt vgre a "irl) 2, a falusi let sza%a,sgna" vge van@ 7zolglata Ma,ame mellett szigor%% lesz, s mi nem lt+u" t %% eg)mst@ *ouise 6g) vlaszoltH 2 Felsge, nag)on szereti Ma,ame2ot, s8r8n meg is ltogat+a, s ami"or felsge, "ereszt'l2 meg) a szo%n@@@ 2 Egen m 2 0angzott a "irl) g) ng, felelete, s 0ang+t eg)re 0al"6totta 2, ,e 0a vala"it meg2 5illantun", ez mg nem +elenti, 0og) %eszl'n" is vele, s "eg)e, mgis mint0a %ern enn)ivel@ *ouise nem felelt, "e%lt s!0a+ ,uzzasztotta, ,e eln)omta felt rni vg)! s!0a+t@ 2 Mil)en nag) ervel tu, ural"o,ni magn 2 sz!lt a "irl)@ *a 3alli4re %natosan mosol)gott@ 2 Gzt az ert for,6tsa in"%% arra, 0og) szeressen, s n l,ani fogom a 9!istent, 0og) mega,ta magna"@ *a 3alli4re nma mara,t, ,e szerelmes te"intettel nzett a "irl)ra@ Azutn, mint0a ez a forr! te"intet 5erzseln, a "irl) "ezvel vgigsim6totta 0omlo"t, tr,vel megszor6totta lova ol,alt, s eg)5r l5st elrevgtatott@ (tra,lve, szemt flig le0un)va "6srte te"intetvel a len) a sz5 lovagot, "ine" "al5ag+n a szell lengette tollaitC szerette "ecses tarts "ar+t, a l! ol,al0oz simul!, finom s i,eges l%t, arclne" "ere" metszst, mel)et sz5 g n, r 0a+ vezett, s amint ez a 0a+ a szl%en i,e2o,a r 5, s tt, ltni le0etett a "irl) r!zsasz6n, finom f'lt@ 7z!val szeretett a szegn) len), s megmmoroso,ott szerelm%en@ Gg) 5erc mlva a "irl) visszatrt mell@ 2 L, 0t nem lt+a 2 sz!lt 2, 0og) 0allgatsa sz6ven szr? (e+, "isasszon)om, mil)en "eg)etlen le0et, 0a elszn+a magt a sza"6tsra@@@ meg aztn ll0atatlanna" is tartom@@@ Gg)sz!val@@@ fle" a ml) szerelemtl, amel)et maga irnt rze"< 2 :e nag)on tve,, felsge, 2 vlaszolt *a 3alli4re@ 2 (a n szeretni fogo", a""or ez a szerelem egsz letemre sz!l ma+,@

2 (a szeretni fog< 2 "iltott fel a "irl) f+,almas 0angon@ 2 (og)an, 0t nem szeret? A len) "ez%e re+tette arct@ 2 *t+a, lt+a, igazam van, 0og) v,olom< 2 sz!lt a "irl)@ 2 *t+a, 0og) ll0atatlan, szeszl)es, st taln "acr is< L, Estenem, Estenem< 2 L, nem< 2 sz!lt *ouise@ 2 J)ugo,+on meg, felsg, nem, nem, nem<@@@ 2 Mgr+e meg 0t, 0og) min,ig ug)anaz mara, a szmomra@ 2 L, min,ig, felsg< 2 (og) sz6vemet "eg)etlensgvel nem t ri megC nem for,ul el 0irtelen tlem, mert ez 0allomat o"ozn< 2 Jem, !, nem@ 2 Jos +!< A""or 0allgasson megH n szeretem az 6grete"et, szeretem az es"' %iztos6t"t, illetve min,ent Esten v,elme al 0el)eze", ami sz6vemet s szerelmemet illeti@ Mgr+e meg ne"em, vag)is in"%% es"',+" meg, 0og) 0a e%%en az let%en, amel)et most "ez,'n" el, e%%en az l,ozato""al s tit"o""al, f+,alma""al tel+es let%en, mel) flrertse""el s va" vletlene""el van tele, es"',+" meg, 0og) 0a csal!,un" eg)ms%an, 0a flrert+'" eg)mst, 0a igazsgtalansgot " vet'n" el eg)ms irnt, ami %8n a szerelem%en, *ouise<@@@ A len) a sz6ve ml)ig megremegett, most els 6z%en e+tette "i nevt "irl)i "e,vese@ *a+os 5e,ig le0zta "eszt)8+t, s "ezt %en)+totta egszen a "ocsi%a@ 2 Gs"',+" meg 2 fol)tatta 2, 0og) sszesz!lal"ozsain"%an so0a, mg 0a eg)mst!l mr elvltun" is, nem 0ag)+u" g) elmlni az +sza"t, 0og) eg) ltogatssal, vag) legal%% eg) 'zenettel eg)msna" vigaszt vag) n)ugalmat ne a,+un"< *a 3alli4re "t 0i,eg "eze " z fogta szerelmesne" forr! "ezt, s szel6,en megszor6totta, m6g csa" a "ocsi 0irtelen for,ulst!l s a "er" " zelsgtl megva,ult l! meg nem fosztotta %ol,ogsgt!l@ A len) meges"', tt@ 2 Tr+en vissza, felsg 2 sz!lt 2, tr+en vissza a "irl)n0oz, rzem, 0og) ott vi0ar van "elet"ez%en, vi0ar, mel) sz6vemet fen)egeti@ *a+os enge,elmes"e,ett, ',v z lte Montalais "isasszon)t, s elvgtatott, 0og) a "irl)n" 0int!+t utolr+e@ Gl0ala,t%an ltta, 0og) Monsieur alszi"@ Ma,ame nem alu,t@ Mi"or *a+os el0ala,t mellette, 6g) sz!lt 0ozzH 2 Mil)en g) n) r8 l!, felsg< Jem Monsieur 5e+ lova? A "irl)n csa" enn)it mon,ott a "irl)na"@ 2 9o%%an rzi magt, "e,ves felsg?

16. T!i-/0#/i"(,-& Mi0el)t a "irl) ;rizs%a r"ezett, a tancs'ls%e ment s a na5 eg) rszt mun"val t lt tte@ A fiatal "irl)n la"osztl)%an mara,t az an)a"irl)nval eg)'tt s r gt n s6rva fa"a,t, miutn a "irl)t!l %cst vett@ 2 L, an)m 2 sz!lt 2, a "irl) nem szeret t %%< Estenem, mi lesz %ellem? 2 Gg) fr+ min,ig szeret eg) ol)an asszon)t, mint maga< 2 vlaszolta Ausztriai Anna@ 2 Az a 5illanat is el+ 0et, an)m, mi"or mst fog szeretni@ 2 Mit nevez szerelemne"? 2 Min,ig gon,olni vala"ire, min,ig fel"eresni ezt a vala"it< 2 Dszrevette2e mr, 0og) a "irl) il)esmit csinl? 2 "r,ezte Ausztriai Anna@ 2 Jem, an)m< 2 felelte 0a%ozva a fiatal "irl)n@ 2 Jo lt+a, Mria< 2 Ds mgis el "ell ismernie, an)m, 0og) a "irl) engem el0an)agol@ 2 A "irl), len)om, az egsz orszg@ 2 Ds 55en ezrt nem az en)m t %%@ Gzrt lesze" n magam el0ag)atva, elfele,ve, mint a0og) so" ms "irl)nval is ez t rtnt, a szerelem, a 06rnv s a 0!,olat 5e,ig mso"na" +ut@ L, an)m, a "irl) ol)an sz5< (n)an fog+" azt mon,ani ne"i, 0og) szereti", s 0n)an leszne", a"i" szeretni fog+"< 2 =it"asg, 0og) az asszon)o" a "irl)%an a frfit szeress"@ Fe 0a ez megt rtni" is, ami%en "tel"e,em, a""or in"%% azt !0a+tsa, Mria, 0og) eze" az asszon)o" val!%an szeress" fr+t@ Glsz r isH a szerelmes n o,aa,! szerelme ol)an elem, amel)%en g)orsan felol,!,i" a szeret frfi szerelmeC mert a szerelmes n, azltal, 0og) %enssgesen szeret, elveszti min,en 0atalmt szeret+e felett, a"itl nem 0atalmat, nem gaz,agsgot, 0anem csa" szerelmet "r@ $6vn+a te0t, 0og) a "irl) alig, szeret+e 5e,ig 0evesen szeressen@ 2 L, an)m, mil)en 0atalom re+li" a ml) szerelem%en< 2 Ds azt mon,+a, 0og) el0ag)atott? 2 Egaz, igaz, esztelen ,olgo"at %eszle"@ Fe mgis, van eg) mrt6romsg, an)m, amel)et nem tu,n" elviselni@ 2 Mi az? 2 (a a "irl) szerencssen vlasztana, s eg) msi" 0ztartst ala56tana a mien" mellett, 0a csal,i ott0ont tallna eg) msi" n mellett@ L, 0a vala0a g)erme"ei lennne" a "irl)na" 2 %ele0aln"< 2 Mria, Mria< 2 sz!lt nevetve az an)a"irl)n, s megfogta a fiatal "irl)n "ezt@ 2 Gml"ezz" r, amit most fogo" mon,ani, s szolgl+on min,ig vigaszraH a "irl)na" nem le0et tr!n r " se maga nl"'l< G szava"nl, amel)e"et so"atmon,! nevets "6srt, az an)a"irl)n elfor,ult men)tl, 0og) Ma,ame el men+en, a"ine" megr"ezst a nag)terem%e eg) a5r!, +elentette@

Ma,ame 55en csa" ann)i i,t sza"6tott magna", 0og) levesse tiru0+t@ Il)an izgatott arc2 "ife+ezssel +elent meg, amel) elrulta, 0og) valamit forgat a fe+%en, amine" "ereszt'lvitele foglal"oztat+a s ere,mn)e n)ugtalan6t+a@ 2 Azrt + ttem, 0og) megtu,a"ol+amH ez a "is utazs nem viselte2e meg felsgte"et? 2 sz!lt a 0ercegn@ 2 Gngem eg)ltaln nem< 2 felelte az an)a"irl)n@ 2 Gngem eg) "iss< 2 vlaszolta Mria Terzia@ 2 Dn, 0 lg)eim, "'l n sen eg) "ellemetlensgtl tartottam@ 2 Mifle "ellemetlensgtl? 2 "r,ezte Ausztriai Anna@ 2 (og) a "irl)t nag)on megviseli" a lovagls fra,almai@ 2 Ag)an< Jag)on +!t tesz a "irl)na"@ 2 Ds n magam a+nlottam ne"i< 2 sz!lt Mria Terzia els5a,va@ Ma,ame erre nem vlaszolt, csa" az a "'l n s mosol) +elent meg az a+"n, ami az sa+tossga volt, s arcna" t %%i rszre nem ter+e,t "i, ,e ezutn msra terelte a %eszlgetst, s 6g) sz!lottH 2 ;rizs most is ug)anaz a ;rizs, amel)et itt0ag)tun"H csu5a fon,orlat, csu5a cselsz vs, csu5a "acr"o,s@ 2 Fon,orlat@@@ mil)en fon,orlato"? 2 "r,ezte az an)a"irl)n@ 2 7o"at %eszlne" FouPuet rr!l s ;lessis2:elli4re2n asszon)r!l< 2 A"i eze" szerint a t6zezres szmot "a5+a? 2 sz!lt az an)a"irl)n@ 2 Jos, s a cselsz vse"? 2 Og) tu,om, 0og) (ollan,ival ne0zsgein" tma,ta"@ 2 Mirt? 2 Monsieur elmon,ta ne"em az rme" t rtnett@ 2 A0< 2 "iltott fel a fiatal "irl)n@ 2 Azo" a (ollan,i%an vert rm", amel)e"en eg) fel0 el0oml)os6t+a a "irl) na5+t? @@@ Tve,, 0a ezt cselsz vsne" nevezi, 0iszen in"%% srts< 2 7 ol)an cse"l)sg, 0og) a "irl) 'g)et se vet r 2 sz!lt az an)a"irl)n@ 2 Fe mil)en "acr"o,sr!l %eszl? FQIlonne asszon)ra gon,ol taln? 2 Jem, a ,olog " zele%% "eresen, mi0ozzn"< 2 Casa de usted!1 2 sgta men)e f'l%e az an)a"irl)n, g), 0og) a+"a nem moz,ult@ Ma,ame semmit sem 0allott, s tov%% %eszltH 2 7 a sz rn)8 06rt 0allott"2e? 2 L, igen, Buic0e gr!f se%es'lst@ 2 Ds szintn va,sz2szerencstlensgne" tart+", mint min,en"i ms? 2 (og)ne 2 vlaszolta a "t "irl)n, ezttal mr r,e"l,ssel@ Ma,ame " zele%% l5ett@ 2 ;r%a+< 2 mon,ta 0al"an@
1

A"asztott em%er 0z%an " tlrl %eszlne"@ R75an)olulS

2 /sa" nem? 2 "iltott fel szigor 0angon Ausztriai Anna, a"ine" rossz csengs8 sz! volt aH T5r%a+U, mint0og) az uralma !ta eltiltott" Franciaorszg%an@ 2 7a+nlatra mlt! 5r%a+, mel) ma+,nem megfosztotta Monsieur2t "t leg+o%% %art+t!l, a "irl)t 5e,ig "t leg08sgese%% em%ertl< 2 Mirt t rtnt a 5r%a+? 2 "r,ezte a fiatal "irl)n, tit"os szt ntl 0a+tva@ 2 $acr"o,so" miatt< 2 sz!lt ,ia,almasan a 0ercegn@ 2 Gze" az ura" eg) 0 lg) ern)n vitat"ozta"H az eg)i"'" g) tallta, 0og) ;allas At0n semmi 0ozz "5est, a msi" azt ll6totta, 0og) a 0 lg) a Marssal inger"e, 3enust utnozza@ Ds ezen aztn g) ssze2 vere"e,te" az ura", mint (e"t!r s A"0illeusz< 2 A Marssal inger"e, 3enus< 2 t 5rengett mag%an a fiatal "irl)n, s nem mert +o%%an %elegon,olni az alleg!ria rtelm%e@ 2 $i ez a 0 lg)? 2 "r,ezte "ertels nl"'l az an)a"irl)n@ 2 Mint0a azt mon,ta volna, 0og) eg) u,var0 lg)? 2 Azt mon,tam? 2 "r,ezte Ma,ame@ 2 Egen, st azt 0iszem, a nevt is eml6tette< 2 Tu,+"2e, 0og) eg) il)en n a "irl)i csal, szerencstlensge le0et? 2 *a 3alli4re "isasszon)? 2 "r,ezte az an)a"irl)n@ 2 Egen, az a "is csfsg@ 2 Tu,omsom szerint eg) nemesem%er +eg)ese, s a vlegn)e nem Buic0e gr!f, mg "evs% Fe Var,es r< 2 *e0etsges, asszon)om< 2 sz!lt Ma,ame@ A fiatal "irl)n 06mzst vett "ez%e, s sz6nlelt n)ugalommal %ontotta sz++el, ,e u++aina" remegse meg0azu,tolta n)ugalmt@ 2 Mit %eszl 3enusr!l s Marsr!l 2 fol)tatta az an)a"irl)n@ 2 (t van eg) Mars? 2 *egal%%is a "is n ezzel ,icse"szi"< 2 Azt mon,+a, 0og) ezzel ,icse"szi"? 2 Gz volt 55 a 5rvia,al o"a< 2 Ds Buic0e gr!f Mars 'g)t v,elmezte? 2 Egen, mint 08sges szolg+a@ 2 Mint 08sges szolg+a? 2 "iltott fel a fiatal "irl)n, megfele,"ezve nuralmr!l, s sza%a, fol)st enge,ve flt"en)sgne"@ 2 $ine" a szolg+a? 2 Marsot 2 vlaszolta Ma,ame 2 csa" enne" a 3enusna" a rovsra le0etett megv,elmezni, te0t Buic0e gr!f Mars tel+es rtatlansgt 0angoztatta, s n)ilvn meglla56totta, 0og) 3enus ,icse"szi"< 2 Ds Fe Var,es r? 2 "r,ezte az an)a"irl)n@ 2 W azt a 06rt ter+esztette, 0og) 3enusna" igaza van? TMegll+, Fe Var,es< 2 gon,olta mag%an Ma,ame 2, ,rgn fizete, meg a se%et, amel)et a legnemese%% em%eren e+tettl<U Ds acsar"o,va v,olta Fe Var,es2ot, amivel a se%es'lt, valamint a sa+t tartozst fizette meg, a%%an a tu,at%an, 0og) a + vre nzve megala5ozza ellensge %u"st@ Ann)i rosszat

mon,ott r!la, 0og) Manicam5, 0a +elen van, nag)on sa+nlta volna, 0og) %art+na" ol)an +! szolglatot tett, mert a szerencstlen ellensg %iztos veszte " vet"ezi" %elle@ 2 Min,eze"%l n csa" a ragl)t ltom, ami *a 3alli4re2%en "eresen,< 2 sz!lt az an)a2 "irl)n@ A fiatal "irl)n +%!l "ez%e vette mun"+t, tel+es lel"i n)ugalommal@ Ma,ame fig)elt@ 2 Jem 6g) vle"e,i" taln? 2 "r,ezte az an)a"irl)n@ 2 Gnne" a vitna" s a 5r%a+na" az o"t nem *a 3alli4re2%en "eresi? Ma,ame ol)an moz,ulattal felelt erre a "r,sre, ami sem igenl, sem taga,! vlasz nem volt@ 2 /sa" azt nem rtem tel+esen, amit a "acr"o,ssal "a5csolatos vesze,elemrl mon,ott 2 sz!lt Ausztriai Anna@ 2 Egaz 2 vlaszolta Ma,ame 2, 0a ez a fiatal n nem volna "acr, Mars nem t r,n" vele< A Mars sz!ra a fiatal "irl)n arcn fut! 56r +elent meg, ,e azrt fol)tatta meg"ez,ett mun"+t@ 2 Jem a"arom, 0og) az n u,varom%an a frfia"at eg)ms ellen ingerel+" 2 sz!lt " z n) sen az an)a"irl)n@ 2 Az il)en szo"s taln 0asznos le0etett a%%an az i,%en, mi"or a "t rszre oszlott nemessget nem eg)es6tette semmi ms, csa" a galantria@ A""or a n"ne", a"i" eg)e,'l ural"o,ta", megvolt az az eln)'", 0og) a nemessg %torsgt g)a"ori "6srlete""el teg)" 5r!%ra@ Fe ma, Estenne" leg)en 0la, Franciaorszg%an csa" eg) ural"o,! van< Gnne" az ural"o,!na" " teles min,en"i seg6tsgre lenni, min,en ere+vel s min,en gon,olatval@ Jem fogom t8rni, 0og) fiamat megfossz" 08sges em%ertl< A fiatal "irl)n0oz for,ult, s meg"r,ezteH 2 Mit teg)'n" ezzel a *a 3alli4re2rel? 2 *a 3alli4re? 2 sz!lt a fiatal "irl)n megle5etst sz6nlelve@ 2 Jem ismerem ezt a nevet< 3laszt ol)an 0i,eg mosoll)al "6srte, ami csa" "irl)i a+a"ra illi"@ Ma,ame maga is fe+e,elmien nag) volt, nag) a szellemessge, a sz'letse s a gg+e rvnC ,e enne" a vlaszna" a sl)a mg t is sszet rte, s eg) 5illanatig vrnia "ellett, m6g mag0oz tr@ 2 Az n eg)i" u,var0 lg)em 2 sz!lt meg0a+olva@ 2 A""or ez nvrem ,olga, s nem a min"< 2 sz!lt Mria Terzia ug)anazon a 0angon@ 2 :ocsnat 2 sz!lt " z%e Ausztriai Anna 2, az en)m is@ Ds n nag)on +!l rtem 2 fol)tatta az an)a"irl)n, megrt 5illantst vetve Ma,ame2ra 2, megrtem, 0og) mirt mon,ta el Ma,ame, amit 55en most elmon,ott@ 2 Amit felsges asszon)om mon,, azt maga a : lcsessg mon,+a 2 mon,ta az angol 0ercegn@ 2 $'l,+" vissza 0az+%a ezt a len)t, s a,+ana" ne"i n)ug,6+at< 2 sz!lt szel6, 0angon Mria Terzia@ 2 Az n 5nztram ter0re< 2 "iltott fel ln"en Ma,ame@ 2 Jem, nem, 0 lg)eim 2 sza"6totta fl%e szavai"at az an)a"irl)n 2, "rem, csa" semmi fel2 t8ns< A "irl) nem szereti, 0a rosszat %eszlne" a n"rl@ Min,ezt, nag)on "rem, a csal,on %el'l intzz'" el@ Ma,ame, lesz ol)an "eg)es s i,e06vat+a azt a len)t@ Maga 5e,ig, ln)om, leg)en ol)an +!, eg) 5illanatra men+en t a szo%+%a@

Az an)a"irl)n "rse 5arancs volt@ Mria Terzia felllott, 0og) visszavonul+on la"oszt2 l)%a, Ma,ame 5e,ig eg) a5r!,ot "'l, tt *a 3alli4re2rt@

161 A' #l&2 3&&'#&'4lal5 '(& *a 3alli4re %el5ett az an)a"irl)n0oz, a leg"evs% sem g)an6tva, mil)en vesze,elmes sszees"'vst sztte" ellene@ Azt 0itte, valami szolglati 'g)rl van sz!, s az an)a"irl)n so0asem volt rossz 0ozz il)en al"alma""or@ Mivel eg)%"nt nem is volt " zvetlen'l az an)a"irl)n 5arancsaina" al2 ren,elve, csa" fl0ivatalos "a5csolatai le0ette" veleC ,e n"nt s a fe+e,elemasszon) rang+a irnti tisztelet%l ig)e"ezett a le0et leg+o%%an megfelelni " telessgne"@ Mg) te0t az an)a"irl)n fel tartott, azzal a szel6, mosol)val, ami sz5sgne" legf%% "essge volt@ Jem ment 0ozz egszen " zel, az an)a"irl)n 6g) 0t intett ne"i, 0og) l5+en o,a egszen a sz"0ez@ G""or Ma,ame visszatrt, n)ugo,t arc"ife+ezssel le'lt an)!sa mell, s "ez%e vette a Mria Terzia ltal meg"ez,ett mun"t@ *a 3alli4re, a"i azonnali utas6tsra vrt, szrevette eze"et az el"sz'lete"et, s "6vncsian, vag) taln agg!,va nzett a "t fe+e,elemasszon) arc%a@ Az an)a"irl)n t 5rengett@ Ma,ame sz6nlelt eg)"e,v8sget erltetett magra, ami mg a leg%tra%% lel"8 nt is meg2 rm6tette volna@ 2 $isasszon) 2 sz!lalt meg 0irtelen az an)a"irl)n, s esz%e sem +utott s5an)olos "ie+tst en)06teni, amit so0asem mulasztott el, 0a nem volt ,'0 s@ 2 9 ++ n s %eszlgess'n" eg) "icsit magr!l, g)is magr!l %eszl min,en"i@ 2 =!lam? 2 "r,ezte *a 3alli4re els5a,va@ 2 /sa" ne teg)en g), mint0a nem tu,na r!la, "is sz5sg@ (allott Buic0e gr!f s Fe Var,es r 5r%a+r!l? 2 Estenem< Felsges asszon)om, csa" tegna5 "a5tam 06rt r!la 2 vlaszolta *a 3alli4re, "ezt t r,elve@ 2 Ds el%% nem 0allott semmit? 2 (og) 0allottam volna? 2 Mert "t frfi so0asem vere"szi" o" nl"'l, s magna" ismernie "ell a "t ellenfl viszl)na" o"t< 2 Dn eg)ltaln nem tu,o" semmirl, asszon)om@ 2 A v,e"ezsne" megle0etsen 0t" zna5i form+a a "ono" taga,s, s magna", "isasszon), a"i szereti a szellemessget, "er'lnie "ell a 0t" zna5i ,olgo"at< Msvalamit 0all+un"< 2 Estenem< Felsges asszon)om, megrm6t +g0i,eg arcval@ Taln ol)an szerencstlensg rt, 0og) "eg)vesztett lettem? Ma,ame fel"acagott@ *a 3alli4re el"5e,ve nzett r@ Ausztriai Anna 6g) vlaszoltH

2 $eg)vesztett@@@ $eg)vesztett, nnlam? (og) +ut il)esmi az esz%e? $eg)vesztett csa" az le0et, a"it szrevettem, a"ivel t r, m@ Magt csa" azrt veszem szre, mert eg) "iss so"at %eszlne" magr!l, s n nem szeretem, 0a u,var0 lg)eim sz!%esz, trg)ai@ 2 Felsges asszon)om "eg)es"e,i" ezt tu,omsomra 0ozni 2 vlaszolt *a 3alli4re rm'lten@ 2 Fe nem tu,om megrteni, mil)en vonat"ozs%an foglal"oz0atna" velem@ 2 Ma+, n megmon,omH Buic0e gr!fna" ll6t!lag v,elm%e "ellett vennie@ 2 Gngem? 2 Magt@ A gr!f lovag, s a sz5 "alan,orn" szereti", 0a a lovago" ln,zst t rne" rt'"@ Dn g)8l l m a "'z,tere"et, te0t "'l n sen g)8l l m a "alan,o"at@@@ o"ul+on %elle@ *a 3alli4re le0a+olt a "irl)n l%0oz, ,e az 0tat for,6tott ne"i@ $ezt "in)+totta Ma,ame fel, a"i a szem%e nevetett@ *ouise2%an feltma,t a %'sz"esg@ 2 ( lg)eim 2 sz!lt 2, meg"r,ezemH mi az n %8n m? Felsges asszon)omna" meg "ellene ezt mon,ania ne"em, ,e azt "ell ltnom, 0og) felsge, el6tl, mieltt le0etsget a,na r, 0og) igazol+am magam@ 2 G+< 2 "iltott fel Ausztriai Anna@ 2 (all+a eze"et a sz5 frziso"at, Ma,ame? (all+a eze"et a sz5 rzelme"et? Gz a len) eg) infnsn, %e szeretne "er'lni a Nagy Cyrus2%a,2 a g)eng,2 sge" s a 0sies frziso" "t+a< Megltszi", ,rga sz5sgem, 0og) "orons f" trsasg%an csiszol+u" elmn"et@ *a 3alli4re2ne" mint0a "st , fte" volna a sz6v%e, mr nem s5a,t volt, 0anem fe0r, mint a liliom s el0ag)ta az ere+e@ 2 Meg a"artam magna" mon,ani 2 sz!lt az an)a"irl)n megveten 2, 0og) 0a tov%% is %tor6t il)en rzelme"et, min"et asszon)o"at ann)ira megalz, 0og) szg)en"ezni fogun", 0a magval eg)'tt "ell szere5eln'n"@ *eg)en ezentl eg)szer8, "isasszon)@@@ Fe mit is mon,ta" csa" ne"em? Maga men)asszon)? *a 3alli4re sz6ve sszeszorult, mert +a%% f+,alom marcangolta@ 2 Felel+en, 0a sz!lna" mag0oz@ 2 Egen, asszon)om@ 2 Jemesem%er? 2 Egen, felsges asszon)om@ 2 A vlegn)e neve? 2 :ragelonne vicomte@ 2 Tu,+a2e, 0og) ez nag) szerencse a maga 0el)zet%en, "isasszon)? 3ag)on nl"'l, rang nl"'l@@@ "'l n se%% szeml)i eln) " nl"'l, 0lt a,0at az gne", 0og) il)en + vt %izto2 s6tott magna"@ *a 3alli4re nem vlaszolt@ 2 (ol van az a :ragelonne vicomte? 2 "r,ezte a "irl)n@ 2 Angli%an, a0ol a "isasszon) si"ereirl %iztosan rtes'lni fog< 2 sz!lt Ma,ame@
2

Ma,eleine 7cu,r) R160-21-01S 06res "ulcsregn)e, amel) a "or el"el 0 lg)eit s urait vonultat+a fel@

2 L, ege"< 2 suttogta fe+t vesztve *a 3alli4re@ 2 Jos, "isasszon) 2 sz!lt Ausztriai Anna 2, vissza fog+u" 06vni azt a fiatalem%ert, s vele eg)'tt el"'l,+'" magt vala0ova@ (a ms a vlemn)e, mert a ln)o"na" g)a"ran "'l n s szn,"ai" vanna", a""or mon,+a meg szintn, n ma+, eligaz6tom magt@ Megtettem n ezt ol)an len)rt is, a"i nem rt fel magval@ *a 3alli4re semmit sem 0allott mr@ A " n) rtelen "irl)n tov%% %eszltH 2 Gl"'l, m magt eg)e,'l vala0ova, a0ol retten fontol!ra ve0eti a ,olgot@ A megfontols en)06ti a vr 0evessgtC felemszti a fiatalsg min,en %rn,+t@ Felttelezem, 0og) megrtett@@@ 2 Asszon)om< Asszon)om< 2 Gg) sz!t se< 2 Asszon)om, n rtatlan vag)o" min,a%%an, amit felsge, felsorolt@ Te"intse "tsg%eesse2 met, felsg@ Dn ann)ira szeretem, ann)ira tisztelem felsges asszon)omat< 2 9o%% volna, 0a nem tisztelne 2 vlaszolta a "irl)n 0i,eg n)ugalommal@ 2 9o%% volna, 0a nem volna rtatlan@ /sa" nem "5zeli, 0og) megelge,n" min,ezzel, 0a n " vette volna el a 0i%t? 2 L, asszon)om, meg a"ar lni? 2 /sa" semmi "om,ia, "'l n%en magam vete" vget az 'g)ne"< Men+en vissza szo%+%a, remlem, a lec"e 0asznra vli"@ 2 Ma,ame< 2 sz!lt *a 3alli4re az orlans2i 0ercegn0ez, s megraga,ta a "ezt@ 2 7z!l+on eg) sz!t rtem, 0iszen fensge, ol)an +!< 2 Dn? 2 felelte Ma,ame srt r mmel@ 2 Dn +! vag)o"? Ag)an, "isasszon), ezt maga sem 0iszi< Ds ,urvn ell "te a ln) "ezt@ *ouise azon%an nem t rt meg, amint ezt a "t n a s5a,tsg%!l s " nn)ei z n%l 6tlve vrta volna, 0anem 0irtelen visszan)erte n)ugalmt s mlt!sgtel+es magatartstH ml)en meg0a+olt s tvozott@ 2 Jos? 2 sz!lt Ausztriai Anna Ma,ame20oz@ 2 Mit gon,ol, fog+a2e mg +ra"ez,eni? 2 Dn tarto" a szel6,, t'relmes termszet8e"tl 2 felelte Ma,ame@ 2 Mi sem %tra%%, mint eg) t'relmes sz6v, mi sem maga%iztosa%%, mint a szel6, lle"@ 2 Megn)ugtatom, 0og) meg fog+a gon,olni, mieltt mg eg)szer Mars istenre nz@ 2 (a csa" Mars 5a+zst ign)%e nem veszi 2 felelte Ma,ame@ Az an)a"irl)n %'sz"e te"intettel vlaszolt erre az ellenvetsre, s a "t 0 lg), g)zelm%en ma+,nem %iztosan, ismt fel"ereste Mria Terzit, a"i t'relmetlensgt 5alstolva vrt re+u"@ Gste fl 0t volt, a "irl) 55en most fog)asztotta el uzsonn+t@ Jem vesztegette az i,t, s mi0el)t az uzsonnval vgzett s a mun"+t %efe+ezte, "aronfogta 7aint2Aignant, s meg5arancsolta ne"i, 0og) vezesse el *a 3alli4re la"sra@ Az u,varonc fel"iltott@ 2 Jo mi az? 2 "r,ezte a "irl)@ 2 Gzt ezentl meg "ell szo"ni, s 0og) megszo"+un" valamit, csa" el "ell "ez,eni valami"or@

2 Fe felsg, az u,var0 lg)e" la"sa itt val!sgos "ira"atH min,en"i lt+a a "i2 s %e+r!"at@ Azt 0iszem, 0og) valami 'r'g)@@@ 5l,ul@@@ 2 :eszl+< 2 (a felsge, taln vrna, m6g Ma,ame visszatr la"osztl)%a@ 2 7emmi 'r'g)< 7emmi vra"ozs< Glg a vratlan %osszsgo"%!l, a tit"ol!,zs%!l< Jem ltom %e, 0og) Franciaorszg "irl)t mirt alacson)6tan le, 0a eg) szellemes lenn)al trsalog@ Az a 0uncut, a"i rosszra gon,ol< 2 Felsge, meg fog+a %ocstani tlzott %uzgalmamat, ,e@@@ 2 :eszl+< 2 (t a "irl)n? 2 Egaz, ez igaz< A "irl)nt min,ig tisztelet%en "ell tartani@ Jos, +!@ Ma este mg az eg)szer elmeg)e" *a 3alli4re "isasszon)0oz, ,e 0olna5t!l fogva min,en 'r'g)et fel0asznlo", amit +!na" tallsz@ (olna5 ma+, "eres'n" 'r'g)et, ma este nincs mr i,n"@ 7aint2Aignan nem ellen"ezett t %%C a "irl) eltt l5"e,ve, lement a l5csn s t az u,varon, nmi szg)en"ezssel, amit nem tu,ott eloszlatni az a "it'ntet megtiszteltets sem, 0og) a "irl)na" tmasza le0et@ 7aint2Aignan ug)anis azt a"arta volna, 0og) a "t "irl)n s Ma,ame eltt tisztn ll+onC *a 3alli4re "isasszon)na" is "e,v%en a"art +rni, ,e enn)ifle r,e"ne" eleget tenni nem le0et g), 0og) a"a,l)o"%a ne 't" zz"@ A fiatal "irl)n, az an)a"irl)n s Ma,ame a%la"ai 5e,ig, sa+nos, az u,var0 lg)e" u,varra n)6lta"@ (a meglt+a a 0rom 0ercegn, mi"or a "irl)t vezeti, ez ann)it +elent, 0og) u++at 0z 0rom fe+e,elemasszonn)al, 0rom ren,6t0etetlen te"intl)8 asszonn)al, a"i""el szem%en ug)ancsa" g)enge csalte" a szeret ml"on) te"intl)e@ A szerencstlen 7aint2Aignant, a"i ol)an %tran v,te *a 3alli4re2t a facso5orto" alatt, vag) Fontaine%leau 5ar"+%an, cser%en0ag)ta %torsga a nag) n)ilvnossg fn)%enH ezer 0i%t tallt a len)%an, s gett a vg)t!l, 0og) a "irll)al is " z l+e@ Fe "6nszenve,se vget rtH t+utotta" az u,varon@ Gg)etlen f'gg n) sem le%%ent flre, eg)etlen a%la" se n)6lt "i@ A "irl) g)orsan 0ala,tC eg)rszt t'relmetlen volt, azutn meg az eltte men 7aint2Aignan 0ossz l%a is erre "sztette@ Az a+t! eltt 7aint2Aignan el a"art illanni@ A "irl) azon%an visszatartotta@ Gz ol)an fig)elmessg volt, amel)rl az u,varonc sz6vesen lemon,ott volna@ Fe " vetnie "ellett *a+ost *a 3alli4re20ez@ Mi"or a "irl) %el5ett, *a 3alli4re 55en a " nn)eit szr6totta fel, s ol) sietve tette, 0og) a "irl) szrevette@ Dr,e"elt szerelmes"nt, n)om%an faggatni "ez,te@ 2 Jincs semmi %a+om, felsg 2 felelte a len)@ 2 Fe 0iszen s6rt@ 2 L, nem, felsg< 2 Jzze csa", 7aint2Aignan, tve,n"? 7aint2Aignanna" felelnie "ellett, ,e nag) zavar%an volt@ 2 Fe "isasszon), v r s a szeme 2 sz!lt a "irl)@ 2 Az t 5ort!l, felsg@

2 Jem, nem< (in)zi" vonsai%!l a megelge,ettsg, ami ol) sz55, ol) vonz!v teszi@ Ds rm se nz@ 2 Felsg< 2 Ds "er'li a te"intetemet< *a 3alli4re val!%an elfor,ult@ 2 Fe az g szerelmre, mi t rtnt? 2 "r,ezte *a+os, a"ine" mr forrott a vre@ 2 7emmi, semmi@ Ds "sz vag)o" felsge,ne" %izon)6tani, 0og) "e,l)em ol)an fel0tlen, amil)enne" felsge, !0a+t+a@ 2 Fel0tlen a "e,l)e, 0olott mg a moz,ulatai is zavartna" ltszana"? Taln vala"i fel%osszantotta vag) megsrtette? 2 Jem, nem, felsg< 2 I0!, vall+a csa" %e< 2 sz!lott a fiatal "irl) villog! te"intettel@ 2 Fe felsg, sen"i, igazn sen"i sem %ntott< 2 A""or 5e,ig ltse magra +ra azt az lmo,oz! vi,msgot vag) ,er8s melan"!lit, amit ma reggel g) szerettem mag%an@ L@@@ "rem@@@ " n) rg "@@@ 2 Egenis, igenis< A "irl) ,o%%antott@ 2 Tel+esen rt0etetlen@ Ds 7aint2Aignanra nzett, a"i szintn szrevette *a 3alli4re "omor levertsgt, ug)ang), mint a "irl) t'relmetlensgt@ (i%a " n) rg tt a "irl), 0i%a "eresett utat s m!,ot, 0og) el8zze ezt a rossz 0angulatot, a ln) ssze volt t rve, s taln mg a 0all ltsa se tu,ta volna "%ultsg%!l mag0oz tr6teni@ A "irl) "ellemetlen tit"ot se+tett tart!z"o,! elz"en)sge m g tt, s g)ana"v! arccal " r'lnzett@ *a 3alli4re szo%+%an ott volt At0os miniat8r arc"5e@ A "irl) meg5illantotta ezt az arc"5et, amel) nag)on 0asonl6tott :ragelonne20oz, mivel At0ost fiatal "or%an %rzolta@ Fen)eget 5illantst vetett a "5re@ Az elfog!,ottsgna" e%%en az lla5ot%an, s ezen"6v'l szz mrf l,n)i tvolsgra att!l, 0og) az arc"5re gon,ol+on, *a 3alli4re ol) megg) t rt volt, 0og) nem is se+t0ette, mirt il)en fen)eget a "irl)@ A "irl)%an azon%an rettenetes eml" %re,t, amel) mr t %% 6z%en marcangolta lel"t, ,e min,ig el0essegette magt!l@ Gsz%e +utott, 0og) a fiatalo" sz'lets'" !ta %enssges +!%arto"@ Gsz%e +utott e%%l ere, el+eg)zs'"@ Gsz%e +utott, 0og) At0os meg"rte tle *a 3alli4re "ezt =aoul szmra@ A "irl)%an fel tl tt, 0og) ;rizs%a val! visszatrse utn *a 3alli4re 06re"et "a50atott *on,on%!l, s eze" a 06re" ellensl)oz0att" a %efol)st, amel)et g)a"orolt a len)ra@ Drezte, 0og) 0alnt"%a cs65 a va, % g l), a flt"en)sg@

$eser8 sz6vvel "ez,te +ra faggatni a len)t@ *a 3alli4re nem tu,ott vlaszolniH min,ent el "ellett volna mon,ania, v,olnia "ellett volna a "irl)nt, Ma,ame2ot is v,olnia "ellett volna@ $t 0atalmas 0ercegn ellen "ellett volna n)6lt 0arcot in,6tania@ $ez,et%en arra gon,olt, 0og) 0a semmivel sem 5alstol+a a "irl) eltt, ami a sz6v%en vg%emeg), a "irl) a 0allgats%!l is olvas0at a sz6v%en@ (a a "irl) csa"ug)an szereti, min,ent meg "ell rtenie, min,ent "i "ell tallnia@ Mi ms volna a vonzs, mint isteni lng, amel) %evilg6t a sz6v%e, s az igazi szerelmese" " zt feleslegess teszi a sz!t? *ouise te0t 0allgatott, s csa" s!0a+tozott, s6rt s "ez%e temette arct@ A len) " nn)ei, s!0a+ai eleinte meg0atott", aztn megrm6tett", vg'l felingerelt" NE3@ *a+ost@ A "irl) nem %6rta elviselni az ellen"ezst, 55ol) "evss a s!0a+o" s " nn)e" ellen"ezst, mint %rmil) ms ellen"ezst@ Min,en szava les, "eser8, t'relmetlen s %nt! lett@ Mg) csa" +a%% f+,alommal tetzte a fiatal len) f+,almt@ Amit szerelmese rszrl igazsgtalansgna" te"intett, a%%!l ert mer6tett, 0og) ne csa" a t %%i f+,almat, 0anem ezt is elvisel+e@ A "irl) most mr eg)enesen v,as"o,ni "ez,ett@ *a 3alli4re "6srletet sem tett a v,e"ezsre, min,ezt a so" szemre0n)st elviselte, csa" a fe+t ingatva vlaszolt, mst nem is mon,va, mint azt az eg) sz!t, amel) ml)en les+tott sz6v%l sza"a,t fel@ 2 Estenem, Estenem< Fe f+,almas fel"iltsa nem0og) csilla56totta volna a "irl) inger'ltsgt, in"%% fo"oztaH felle%%ezs volt ez eg) nla nag)o%% 0atalom0oz, eg) ol)an ln)0ez, a"i *a 3alli4re2t a "irll)al szem%en is megv,0ette@ $'l n%en is a "irl) 7aint2Aignan%an tmogat!ra tallt@ 7aint2Aignan, mint eml6tett'", ltta, 0og) vi0ar fen)egetC nem tu,ta, mil)en fo" le0et NE3@ *a+os szerelme, megrezte, 0og) a 0rom 0atalmas 0ercegn , nt csa5sra "sz'l, 0og) szegn) *a 3alli4re vesztre t r, s nem volt ann)ira lovagias, 0og) ne retteg+en att!l, 0og) e%%e a %u"s%a t is %elernt0at+"@ 7aint2Aignan te0t a "irl) "r,seire csa" 0al" szava""al vag) "urta gesztuso""al vlaszolt, a ,olgo"at sl)os%6tani s a sza"6tst elseg6teni ig)e"ezve, amine" ere,mn)e"nt megsza%a,ul0at a gon,t!l, 0og) fn)es na55al "ell "ereszt'lmennie az u,varon, s felsges urt el "ell "6srnie *a 3alli4re20ez@ Fe e" z%en a "irl) eg)re +o%%an ne"it'zese,ett@ (rom l5st tett "ifel, ma+, ismt vissza+ tt@ *a 3alli4re fel sem nzett, %r a l5te" za+a fig)elmeztet0ette r, 0og) "irl)i szerelmese tvozi"@ *a+os eg) 5illanatra sszefont "arral megllt eltteH 2 Atol+ra "r,ezem, "isasszon), a"ar2e %eszlni? L0a+t+a2e o"t a,ni enne" a vltozsna", enne" az inga,ozsna", enne" a szeszl)ne"?

2 Estenem, mit mon,+a" felsge,ne"? 2 suttogta *ouise@ 2 *t+a felsge,, 0og) e%%en a 5illanat%an meg vag)o" t rve< *t0at+a, 0og) sem a"aratom, sem gon,olatom, sem szavam nincs@ 2 (t ol)an ne0z megmon,ani az igazsgot? $evese%% sz!val, mint amenn)it e,,ig "ie+tett, mr elmon,0atta volna@ 2 Az igazsgot, ,e mirl? 2 Min,enrl< Az igazsg a len) sz6v%l val!%an mr2mr a+"ra tolult@ $ar+a megmoz,ult, 0og) "itrul+on, ,e a+"a nma mara,t, "ar+a +%!l le0an)atlott@ 7zegn) g)erme" mg nem volt elgg %ol,ogtalan a00oz, 0og) il)en vallomst mer+en meg"oc"ztatni@ 2 Jem tu,o" semmit 2 0e%egte@ 2 L, ez t %%, mint "acrsg< 2 "iltott fel a "irl)@ 2 Gz t %%, mint szeszl)H ez mr ruls< Ds "tsg%eesett arccal "iro0ant a szo%%!l, semmi nem tartotta vissza, sz6vne" sa+gsa sem in,6t0atta visszatrsre@ 7aint2Aignan " vette, 0iszen alig vrta, 0og) me0essen vgre@ NE3@ *a+os megllott a l5csn, s %ele"a5asz"o,ott a "orlt%a@ 2 *to, 2 sz!lt 2, mil)en g)alzatosan %ecsa5ta"? 2 (og)an, felsg? 2 "r,ezte a "eg)enc@ 2 Buic0e gr!f :ragelonne 0el)ett vere"e,ett@ Ds ezt a :ragelonne2t<@@@ 2 Jos? 2 Jos, *ouise mg min,ig t szereti< Ds igazn mon,om, 7aint2Aignan, meg0aln" szg)e2 nem%en, 0a 0rom na5 mlva mg volna eg) cs 55 is a sz6vem%en e%%l a szerelem%l@ G szava" utn *a+os +ra elin,ult la"osztl)a fel@ 2 L, megmon,tam n azt felsge,ne" elre 2 felelte 7aint2Aignan, a"i a "irl) n)om%an 0ala,va eg)re az a%la"o"at "mlelte@ 3isszatrs'", %alszerencs+re, nem fol)t le ol) szerencssen, mint az o,amenetel'"@ Gg) f'gg n) le%%ent fel, m g tte Ma,ame llt@ Ma,ame ltta a "irl)t, amint az u,var0 lg)e" la"osztl)%!l "i+ tt@ Amint a "irl) el0ala,t, azonnal fel5attant, s sietve, "ettesvel vve a l5csfo"o"at, a szo%a fel tartott, a0onnan a "irl) "i+ tt@

166 K+,&+)7##&+& A "irl) tvozsa utn *a 3alli4re felllt, "itrt "arral, mint0a " vetni a"arn, mint0a vissza a"arn tartani, ,e mi"or az a+t! %ezrult a "irl) utn, mi"or l5teine" za+a a tvol%an elen)szett, mr csa" ann)i ere+e volt, 0og) le%orul+on a fesz'let l%a el@ 7 ott mara,t, les+tva, sszet rve, elmer'lve f+,alm%a, s nem is fogta fel, 0og) mi t rtnt, nem tu,ott mst, mint amit szt n sen rzett@ Xavaros gon,olatai " z%en eg)szer csa" 0all+a, 0og) +ra n)6li" az a+t!@ Megfor,ult, a%%an a 0it%en, 0og) a "irl) + tt vissza@ Tve,ett, mert Ma,ame volt@ Mit t r, tt most Ma,ame2mal< Esmt leros"a,t, fe+t az imazsmol)ra 0a+tva@ Ma,ame izgatott, inger'lt s fen)eget 0angulat%an volt@ Fe mit %nta ezt most *ouise?< 2 $isasszon) 2 sz!lt a 0ercegn, s megllt *a 3alli4re eltt 2, nag)on sz5 ,olog tr,elni, im,"ozni, vallsossgot +tszani, %eltom, ,e %rmenn)ire alzatos is az g "irl)val szem%en, illen,, 0og) a f l,i ural"o,! a"aratna" is enge,elmes"e,+" eg) "iss@ *a 3alli4re nag) "eservesen felemelte fe+t tisztelete +el'l@ 2 Az imnt mint0a a fig)elm%e a+nlotta" volna valamit 2 %eszlt tov%% Ma,ame@ *a 3alli4re merev, rveteg te"intete elrulta, 0og) nem tu,+a, vag) elfele+tette, mirl van sz!@ 2 A "irl)n fig)elmeztetteH g) vig)zzon, 0og) sen"i rossz 06re"et ne ter+eszt0essen magr!l@ *a 3alli4re "r,n nzett r@ 2 Jos 2 sz!lt Ma,ame 2, vala"i, a"ine" +elenlte maga is v,, 55en most tvozott el innen< *a 3alli4re nma mara,t@ 2 Az n 0zam, mint az els "irl)i 0ercegn 0za, nem +r0at el l rossz 5l,valC ezt a rossz 5l,t maga szolgltatn@ Dn te0t "i+elentem, "isasszon), tan nl"'l, mert nem a"arom magt megalzni, "i+elentem magna", 0og) e 5illanatt!l fogva +og%an ll tvoznia, s visszatr0et :lois2%a az ,esan)+0oz@ Gnnl ml)e%%re *a 3alli4re nem zu0an0atottC +o%%an nem szenve,0etett, mint a0og) e 5illanat%an szenve,ett@ Magatartsa nem vltozott, "ezt ssze"ulcsolta l%en, mint az isteni Mag,olna@ 2 (allotta, amit mon,tam? 2 "r,ezte Ma,ame@ A %orzongs, mel) *a 3alli4re testt t+rta, felelt r@ 7 mert az l,ozat ms let+elt nem a,ott magr!l, a 0ercegn tvozott@ *a 3alli4re ,erme,t sz6v%l, erei%en valami"55 megfag)ott vr%l e""or a5rn"int g)or2 sul! l'"tets in,ult csu"l!+a, n)a"a s 0alnt"a fel@ 7 amint ez a l'"tets eg)re 0evese%% lett, csa"0amar lzas sz,'ls vltotta fel, s lzlmna" forgatag%an meg+elent min,en +! %art+a, ellenfeleivel vias"o,va@ F'l%en eg)szerre fen)eget s szerelmes szava" csen,'lte" megC mr arra sem eml"ezett vissza, 0og) "i magaC e,,igi let%l mint0a 0atalmas vi0ar szrn)ai raga,t" volna "i, s

t+a vgn, a0ov +ulsa 8zte, a szem0atron meg5illantotta s6r" vt, amint felemel"e,i", s az +sza"a flelmesen s ttl ml)t tr+a fel eltte@ Fe ez a "6nos li,rcn)omsos lma 0irtelen eloszlott, s a r ol) +ellemz, megszo"ott, lemon,! n)ugalom vltotta fel@ =emn)sugr csillant meg sz6v%en, mint a na5 sugara a szegn) fogol) % rt n%en@ O+%!l Fontaine%leau orszgt+n "5zelte magtC ltta l!0ton a "irl)t, amint "ocsi+na" fel0g!+a mellett lovagol, s azt mon,+a ne"i, 0og) szereti, s szerelmet "r tle, meges"eti t, s maga is meges"'szi", 0og) so0a eg)etlen est se ml0ati" el 0olmi civ!,s utn g), 0og) eg) ltogatssal, eg) levllel, valamil)en +ela,ssal ne %iztos6tan" eg)ms +sza"ai n)ugo2 ,almt az esti n)ugtalansg utn@ A "irl) gon,olta "i min,ezt, "n)szer6tette es"'re, maga is meges"', tt@ *e0etetlen te0t, 0og) a "irl) 08tlen leg)en 6gret0ez, amel)ne" megtartst maga " vetelte, 0acsa" nem ol)an "n)r, a"i g) 5arancsol+a meg a szerelmet, a0og)an enge,elmessget 5arancsol, 0acsa" nem ol)an " z n) s, 0og) mr az els a"a,l) is "5es megll6tani t+%an@ A "irl), az szel6, oltalmaz!+a, a"i eg)etlen sz!val, eg)etleneg) sz!val vgt vet0etn min,en szenve,sne", a "irl) te0t sz vet"ezett az 'l, zivel? L< a "irl) 0arag+a nem tart0at r ""@ Most, 0og) eg)e,'l van, %izon)ra maga is tli min,azt a szenve,st, amit *ouise2na" is el "ellett szenve,nie@ A "irl) azon%an nincs lelncolva, mint C + 0et, me0et, csele"e,0etC viszont nem te0et mst, csa" vra"oz0at@ Ds vrt a szegn) len), egsz lel"vel vrta a "irl)t, a"ine" felttlen'l + nnie "ell< Mg alig volt t %%, mint fl tizeneg)@ Gl fog + nni, vag) 6rni fog, vag) taln 7aint2Aignan t+n 'zen eg) %artsgos sz!t@ (a el+ nne, 0og) ro0anna fel+e< (og) flrevetn azt a finom ta5intatot, amit most ann)ira el0i%zottna" rez< :izon), 0og) megmon,+a ne"iH TJem n vag)o" az, a"i nem szereti felsge,et, 0anem a 0 lg)ei nem a"ar+", 0og) szeressem@U Ds azutn minl in"%% gon,ol"o,ott a ,olgon, annl "evs% ltta *a+ost %8n sne"@ (iszen val!%an nem tu,ott semmirl@ Mit gon,ol0atott *ouise ma"acs 0allgatsr!l? T'relmetlen, ingerl"en) em%erne" ismert" a "irl)t, s mr az is nag) sz!, 0og) ann)i i,eig megrizte 0i,egvrt@ W, *ouise "tsgtelen'l nem 6g) csele"e,ett volna, min,ent megrtett, min,ent "itallt volna< Fe 0t csa" eg) szegn) len), nem 5e,ig nag) "irl)< L, 0a el+ nne, 0a el+ nne<@@@ Min,ent meg%ocstana ne"i, amit miatta szenve,ett< 7 mg +o%%an szeretn a "irl)t, mert szenve,ett rte< A len) az a+t! fel for,ult, s flig n)itott a+"a, Esten %ocssson meg a szentsgt r gon,olatrt, ismt a cs!"ot vrta, amel)et a "irl) le0elt lg)an az a+"ra, azon a reggelen, mi"or szerelmet vallott ne"i@ (a a "irl) nem + n, a""or legal%% 6rni fogC ez volt a mso,i" es0etsg, "evs% ,es, "evs% %ol,og6t!, mint az els, ,e ug)ang) a szerelemrl tenne tan%izon)sgot, csa" fln"e%% szerelemrl@ L, mil) mo0!n futn t a levelet, menn)ire sietne vlaszolni r< Ds a "'l, nc tvozsa utn 0og) cs!"olgatn, s 0og) olvasn el +ra meg +ra, 0og) szor6tan a sz6vre a %ol,og6t! 5a5irost, amel) n)ugalmat, r met s %ol,ogsgot 0ozna szmra< 3g'l, 0a a "irl) nem + n s 0a nem 6r, a""or le0etetlen, 0og) legal%% 7aint2Aignant el ne "'l,+e, vag) 0og) 7aint2Aignan magt!l is el ne + ++ n@ Gg) 0arma,i" em%erne" min,ent megmon,ana< Jem volna +elen a "irl)i felsg, a"i a+"ra fag)aszt+a a sz!t, s a""or azutn nem mara,0atna "tsg a "irl) sz6v%en@

7z6v s szem, test s lle", *a 3alli4re egsz ln)e fesz'lt vra"ozs%an lt@ Azzal %iztatta magt, 0og) mg eg) !rig reml0et, +flig a "irl) mg + 0et, 6r0at vag) "'l,0et vala"itC +fl utn aztn 0i%aval! min,en remn), min,en vra"ozs@ Am6g mg za+ 0allatszott a 5alot%an, a szegn) ln) azt gon,olta, 0og) az o"a anna" a za+na"C am6g mg em%ere" +rta" az u,var%an, azt 0itteH taln a "irl) "'l, ttei, s 0ozz + nne"@ Tizeneg)et 't tt az !ra, aztn neg)e, tizen"ettt, ma+, fl tizen"ettt@ El)en aggo,alma" " zt lassan telte" a 5erce", s mgis tlsgosan g)orsan elre5'lte"@ (romneg)e, tizen"ettt 't tt az !ra@ D+fl< D+fl< Az utols!, a vgs remn)sg " vet"ezett@ Az utols! !ra'tssel "ialu,t az utols! fn), az utols! fnn)el az utols! remn)sg@ Te0t maga a "irl) ltatta tC elsne" szegte meg az es"'t, amel)et ug)anazna5 tettC tizen"t !ra telt el az es"' s az es"'szegs " zt< A mmor val!%an nem tartott so"@ A "irl) te0t nemcsa" nem szereti, 0anem mg meg is veti azt, a"it min,en"i l%%al ti5orC ann)ira megveti, 0og) "iszolgltat+a az el8zets szg)enne", amel) felr eg) szg)enletes 6tlettelC 5e,ig a "irl) volt az in,6t!o"a enne" a g)alzatna"@ $eser8 mosol) +elent meg a ln) a+"n, e 0ossz 0arc alatt a 0arag eg)etlen +ele az l,ozat ang)ali arcn@ 3al!%an mi mara, szmra a vilgon a "irl)on "6v'l? 7emmi@ /sa" Esten az g%en@ Felfo0sz"o,ottH 2 Estenem, vs, sz6vem%e, 0og) mit "ell csele"e,nem@ Tle, vro" min,ent, tle, "ell vrnom min,ent@ Ds im,attal nzett a fesz'letre, megcs!"olva az Y,v z6t l%t@ 2 A Mi Arun" 2 mon,otta 2 so0asem 0ag)+a el s fele+ti el azo"at, a"i" t nem 0ag)+" elC ne"i "ell szenteln'n" magun"at@ Aztn, 0a vala"i %elt0atott volna a len) szo%+%a, szreve0ette volna, 0og) a szegn), "tsg%eesett teremts el0atrozott valamit, vg"55 megal"otott gon,olat%an eg) tervet, felment azon a nag) 9"o%2la+tor+n, amel)en a lle" a f l,rl az g%e +ut fel@ Azutn, mi"or tr,e mr nem %6rta, lassan"nt leros"a,t imazsmol)a l5csire, s fe+t a fesz'let f+na" tmasztva, zi0l! mellel, merev te"intettel f'r"szte az a%la" vgn az els 0a+nali fn)t@ A 0a+nali "t !ra il)en "tsge" " zt, vag) in"%% il)en n"6v'leti lla5ot%an tallta@ Mr nem volt ura nmagna"@ Mg) 0t, amint a 5alota tetit i%ol)asz6nre festette a reggeli na5sugr s szeme eltt "i%onta2 "ozta" a mag0oz szor6tott elefntcsont fesz'leten a Megvlt! ala"+na" " rvonalai, valamenn)ire megers ,ve fel"elt, megcs!"olta az isteni mrt6r l%ait, lement a szo%+%!l levezet l5csn, t" z%en %e%ur"olva fe+t " 5en)%e, csu"l)+%a@ D55en a%%an a 5illanat%an r"ezett a "a5u0oz, mi"or a testr " r+rata "in)itotta a "a5u "t szrn)t, 0og) a sv+cia" els rsgt %eenge,+e@ Aztn "isurrant az rsg em%erei m g tt, s "irt az utcra, mieltt az r+rat 5arancsno"na" esz%e +utott volna, 0og) "i le0et az a fiatal n, a"i "orn reggel 6g) "ioson a 5alota "a5u+n@

168 A /#"#59l+& *a 3alli4re te0t az r+rat m g tt 0ala,t@ Az r+rat %efor,ult +o%%ra a 7aint2(onor utca fel, *a 3alli4re 5e,ig g5iesen %alra tartott@ Gl0atrozta magt, terve "sz volt, elmeg) a "armelit" c0aillot2i 3 "olostor%a, amel)ne" fn "n+e ol)an 06res volt szigorsgr!l, 0og) az u,var nag)vilgi em%erei is remegte" tle@ *a 3alli4re so0a nem ltta ;rizst, so0a nem ment se0ova g)alog, mg n)ugo,ta%% "e,l)2 lla5ot%an sem tallta volna meg az utat@ Gzzel mag)arz0at!, 0og) f lfel s nem lefel ment a 7aint2(onor utcn@ /sa" arra t re"e,ett, 0og) g)orsan eltvolo,+" a ;alais2=o)alt!l, s el is tvolo,ott@ /sa" ann)it tu,ott, 0og) /0aillot a 7za+nra nz, te0t a 7za+na fel tartott@ A /oP utct vlasztotta, s mivel a *ouvre2on nem me0etett t, a 7aint2Bermain2lQAu>errois tem5lom fel vette t+t, el0ala,va a tr mellett, a0ol az!ta ;errault fel56tette oszlo5sort@# Jemso"ra "irt a ra"5artra@ 9rsa g)ors s n)ugtalan volt@ Alig rezte azt a g)engesget, amel) "oron"nt, mert snti"lsra "sztette, esz%e +uttatta, 0og) g)erme""or%an "ificam6totta a l%t@ A na5na" ms !r+%an a len) magatartsa a leg"evs% lesen lt! em%er%en is g)ant "eltett volna, magra vonta volna a leg"evs% "6vncsia" fig)elmt is@ Fe 0a+nali fl 0rom"or ;rizs utci tel+esen vag) csa"nem el0ag)atotta", s csa" szorgalmas mun"sem%ere""el tall"ozun", a"i" min,enna5i "en)er'"et menne" meg"eresni, vag) vesze,elmes na5lo5!""al, a"i" izgalmas s ,or%zolssal t lt tt +sza"a utn szllsu"ra trne" vissza@ Az el%%ie" szmra el"ez,,i" a na5, az ut!%%ia" szmra vget r@ *a 3alli4re2%en flelmet "eltett ez a so"fle arc, mert nem ismerte a +ellegzetes 5rizsia"at, s nem tu,ta meg"'l n% ztetni a %ecs'letessg vonsait az elvetem'ltsg vonsait!l@ Az szem%en a n)omor i+eszt volt, s az em%ere", a"i""el tall"ozott, min, n)omorulta"na" ltszotta"@ *a 3alli4re elz esti ru0+t viselte, amel) mg el0an)agolt lla5ot%an is elegns volt, mert ug)ane%%en ment el az an)a"irl)n0oz, s mi"or csu"l)+t "iss felle%%entette, 0og) +o%%an lssa az utat, arcna" s5a,tsga s sz5 szemei ismeretlen n)elven sz!lta" az utca em%er0ezC a szegn) mene"'l, anl"'l, 0og) tu,ta volna, rszint sznalmat "eltett, rszint ,urvasgu"at %resztette fel@ *a 3alli4re 6g) ro0ant eg)fol)t%an, li0egve, nag) sietve, egszen a Br4ve trig@ Il)"or2ol)"or megllt, sz6vre szor6totta "ezt, ne"itmasz"o,ott eg) 0zna", "if+ta magt, aztn mg g)orsa%%an futott tov%%@ A Br4ve trre r"ezve, *a 3alli4re 0rom tntorg!, ittas, rong)os em%errel "er'lt szem%e, a"i" a "i" t%en 0orgon)z! 0a+!r!l + tte"@
3 #

A 0a+,ani /0aillot falu, ma+, "'lvros, a mai ;rizs 3EEE@ "er'letne" 0el)n volt@ (6res 56tszC tervezte a *ouvre NE3@ *a+os 56ttette szrn)na" 0omlo"zati oszlo5sort R16132 16..S@

A 0a+! %orral volt megra"o,va, s az em%ere"en szre le0etett venni, 0og) ,ere"asan 0ozzltta" a 0a+!ra"omn)0oz@ (rom "'l n% z 0angnem%en ne"elt" meg ivszati 0stettei"et, mi"or a 7za+na 5art+ra vezet fel+r! vgre rve, 0irtelen a ln) eltt termette", s mega"a,l)ozt", 0og) tov%%men+en@ *a 3alli4re megllt@ W" 0rman, meg5illantva a "irl)i u,var0 lg)0 z ill ru0t a nn, ug)ancsa" megllta", s mint0a ssze%eszlte" volna, megfogt" eg)ms "ezt, " r'lvett" *a 3alli4re2t, s ezt ne"elt"H Ne unatkozzon egymagban, jjjn, mulasson mivel nk! *a 3alli4re vgre megrtette, 0og) az em%ere" r vetette" szemet, s nem a"ar+" tov%%enge,niC t %%sz r is meg"6srelte, 0og) elmene"'l+ n, ,e 0i%a@ A l%a felmon,ta a szolglatot, rezte, 0og) el fog esni, s rm'let%en felsi"oltott@ Fe ug)ana%%an a 5illanat%an, valami 0atalmas n)omsra, sztn)6lt a " r, amel) " r'lvette@ Az eg)i" ,urva fic"! %alra l!,ult s elesett, a msi" a v6z 5art+ig gurult, a 0arma,i" megtntoro,ott@ Gg) testrtiszt llt sszerncolt 0omlo""al a ln) eltt, fen)eget szava" 0angzotta" a+"r!l, s "ezt 55 felemelte, 0og) fen)egetst meg is val!s6tsa@ Az eg)enru0a lttn a rszege" "ere"et ol,otta", ,e "'l n sen azrt, mert %r'" n rezt" az ert, amel)ne" az eg)enru0t visel frfi %izon)sgt a,ta@ 2 T)8, az l,!+t< 2 "iltotta a tiszt@ 2 (iszen ez *a 3alli4re "isasszon)@ A ln), "%ultan att!l, ami vele t rtnt, elcso,l"ozott, 0og) a nevt emlegeti", felnzett, s megismerte FQArtagnant@ 2 Egen, uram, n vag)o" az 2 mon,otta, s ug)ana""or %ele"a5asz"o,ott a testr "ar+%a@ 2 Ag)e%r megv,elmez engem, FQArtagnan r? 2 tette 0ozz " n) rg 0angon@ 2 Termszetesen megv,elmezem@ Fe, az Estenrt, 0ova meg) e%%en az !r%an? 2 /0aillot2%a@ 2 El)en varga%et8vel meg) /0aillot2%a? (iszen 55en 0tat for,6t /0aillot2na", "isasszon)@ 2 A""or leg)en ol)an +!, uram, vezessen a 0el)es tra, s "6sr+en el eg) ,ara%ig@ 2 L, sz6vesen@ 2 Fe 0og) le0et az, 0og) itt tallom? Az gne" mil)en "eg)elm%l volt elg " zel a00oz, 0og) seg6tsgemre siet0essen? Og) rmli", mint0a lmo,nm, mint0a eszemet vesztettem volna@ 2 Azrt voltam itt, "isasszon), mert a Br4ve tren van eg) 0zam, a Miasszon)un" "5ms0oz c6mezveC tegna5 sze,tem %e a la"%rt, s ott t lt ttem az +sza"t@ Gzrt "orn a"artam visszatrni a "irl)i 5alot%a, 0og) az rsget ellenrizzem@ 2 $ sz n m 2 mon,ta *a 3alli4re@ T(t igen, n ezt intzem 2 gon,olta mag%an FQArtagnan@ 2 Fe *a 3alli4re mit csinlt, s mirt meg) e%%en az !r%an /0aillot fel?U

Ds "ar+t n)+totta a ln)na"@ *a 3alli4re a testr "ar+%a lt tte "ar+t, s sietve ne"iin,ult@ 7ietsge azon%an nag) g)engesget le5lezett, ezt FQArtagnan megrezte, s azt mon,ta *a 3alli4re2ne", 0og) 5i0en+en eg) "iss, ,e a ln) ezt megtaga,ta@ 2 J)ilvn azt se tu,+a, merre van /0aillot? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 :izon) nem tu,om@ 2 Jag)on messze van@ 2 Min,eg)@ 2 *egal%% eg) mrf l,@ 2 Meg fogom tenni@ FQArtagnan nem tett t %% ellenvetstH rismert a ln) 0ang+%an az igazi elt "ltsgre@ A testr in"%% vitte *a 3alli4re2t, mint "6srte@ 3gre meg5illantott" a magaslato"at@ 2 Mel)i" 0z%a meg), "isasszon)? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 A "armelita a5c" "olostor%a@ 2 A "armelita a5c"0oz? 2 "r,ezte FQArtagnan cso,l"ozva@ 2 I,aC s mivel magt az Esten "'l, tte, 0og) az ton 5rtfogol+on, 0a,, mon,+a" " sz netet s isten0ozz,ot@ 2 A "armelit"0oz< Ds el%cszi" tlem? Te0t "olostor%a vonul? 2 "iltotta FQArtagnan@ 2 Egen, uram< 2 $eg)e,, "isasszon)<<< G%%en a kegyed sz!%an, amel) mell 0rom fel"ilt!+elet tett'n", 0og) ol)an n)omat"oss teg)'", amenn)ire csa" le0et, e%%en a kegyed sz!%an eg) egsz " ltemn) re+lettC *a 3alli4re2ne" eml"ezet%e i,zte %lois2i eml"eit s + fontaine%leau2i eml"eit is@@@ FQArtagnan ezzel az eg) sz!val ezt mon,taH T"egyed, a"i ol)an %ol,og le0etne =aoullal, kegyed, a"i ol)an 0atalmas le0etne *a+os mellett, kegyed akar "olostor%a vonulni?U 2 Egen, uram 2 felelte *a 3alli4re 2, az Or szolgl!+a lesze", lemon,o" errl a vilgr!l@ 2 Jem tve, el0ivatottsg%an, nem tve, a%%an, 0og) ez az Esten a"arata? 2 Jem, mert Esten megenge,te, 0og) magval tall"ozzam@ Maga nl"'l %izon)ra el0ag)ott volna az erm, s Esten n)ilvn azrt "'l, tte az utam%a, mert azt a"arta, 0og) clomat elr+em@ 2 Ag)an 2 felelte FQArtagnan "tel"e,ve 2, ez lo"os"o,sna" tetszi" ne"em@ 2 A"r0og) van is 2 felelte a ln) 2, most tu,+a, 0og) mil)en l5st tesze", s mit 0atroztam@ Mg csa" eg) utols! "eg)et "re" magt!l, s eg)ttal sz6v%l " sz netet mon,o"@ 2 :eszl+en, "isasszon)@ 2 A "irl) mit sem tu, arr!l, 0og) elmene"'ltem a ;alais2=o)al%!l@ FQArtagnan eg) moz,ulatot tett@ 2 A "irl) mit sem tu, arr!l, amit tenni a"aro"< 2 fol)tatta *a 3alli4re "isasszon)@

2 A "irl) mit sem tu, r!la? 2 "iltotta FQArtagnan@ 2 Fe "isasszon), vig)zzon magra, nem szmol tettne" " vet"ezmn)eivel@ 7en"ine" sem sza%a, ol)an ,olgot csele"e,nie, amirl a "irl) nem tu,, "'l n sen u,vari em%ere"ne"@ 2 Dn mr nem tartozom az u,var0oz, uram@ FQArtagnan n ve"v cso,l"ozssal nzett a len)ra@ 2 L, leg)en n)ugo,t< 2 fol)tatta *a 3alli4re@ 2 Min,ent megfontoltam, s 0a nem g) volna is, mr "s volna megvltoztatnom szn,"omat@ 2 Jos 0t, "isasszon), mon,+a meg, mit "6vn? 2 Aram, a sznalomra "rem, amel)et a szerencstlene" irnt "ell rezn'n", nag)lel"8sgre s nemesi %ecs'letre "rem, es"',+" meg valamire@ 2 Gs"',+em meg? 2 Egen@ 2 Mire? 2 Arra, FQArtagnan r, 0og) nem mon,+a meg a "irl)na", 0og) ltott engem, s 0og) a "armelita a5c" "olostor%an vag)o"@ FQArtagnan a fe+t rzta, s 6g) feleltH 2 Grre nem es"'sz m meg@ 2 Mirt nem? 2 Mert ismerem a "irl)t, ismerem "eg)e,et, ismerem magamat, ismerem az egsz em%eri fa+t@ Jem, erre nem fogo" meges"',ni< 2 Jos 2 "iltotta *a 3alli4re, ol)an erll)el, amil)enre nem ltszott "5esne" 2, nos, a""or az l,so" 0el)ett, amel)e"et az letem vgig "rtem volna magra, leg)en t"ozott< Mert a vilg leg%ol,ogtalana%% teremtsv tesz< Mon,ottu", FQArtagnan a ta5asztalata ala5+n meg tu,ta 6tlni, mil)en 0ang ere, a sz6v%l, s enne" a 0angna" nem tu,ott ellentllni@ *tta, menn)ire eltorzulna" a ln) vonsai, ltta, menn)ire remegne" a tag+ai, ltta, 0og) a finom, t r"en) test meg2megrz"!,va tntorog, tu,ta, 0og) ellenllsa meg ln a ln)t@ 2 9!, 0t leg)en, a0og) a"ar+a 2 mon,otta FQArtagnan@ 2 *eg)en n)ugo,t, "isasszon), a "irl)na" semmit sem fogo" mon,ani@ 2 L, " sz n m, " sz n m< 2 "iltotta *a 3alli4re@ 2 Zn a legnemese%% lel"8 em%er a vilgon< Ds r mtel+es elraga,tats%an megfogta s megszor6totta FQArtagnan "ezt@ FQArtagnan rezte, 0og) meg0atottsg vesz ert ra+ta@ TAz l,!+t< 2 gon,olta@ 2 Gz a ln) ott "ez,i, a0ol mso" vgzi"H mil)en meg0at!<U *a 3alli4re 5e,ig, a"i tlra,! f+,alm%an leros"a,t eg) "re, fel"elt, s a "armelita a5c" "olostora fel tartott, amel) a n ve"v na55ali fn)%en nem messze ltszott@ FQArtagnan tvol%!l " vette@ A foga,!szo%a a+ta+a flig n)itva volt, a ln) %esurrant, mint az rn)", "ezvel " sz netet intett FQArtagnanna", s elt8nt szeme ell@ Gg)e,'l mara,va, FQArtagnan ml)en elgon,ol"ozott a t rtnte"en@

T(itemre mon,om 2 6g) sz!lt 2, ez az, amit fon" 0el)zetne" nevezne"@@@ (a il)en tit"ot "ell megriznie az em%erne", ez ann)i, mint0a izz! 5arazsat a"arna a zse%%en tartogatni, s azt remln, 0og) a sz vetet nem fog+a elgetni@ Azt 5e,ig csa" %ecstelen em%er tenn, 0og) elrul+a a tit"ot, 0a meges"', tt r, 0og) mag%an tart+a@ 9! tleteim ren,szerint futtom%an tma,na", ,e ezttal, 0a nem tve,e", +!cs"n "ell ma+, fut"roznom, m6g megtallom enne" az 'g)ne" a megol,st@@@ Fe 0ova szala,+a"?@@@ (itemre, a 5rizsi ol,alra, ez +! ol,al@ Fe g)orsan szala,+un" m<@@@ /sa"0og) a g)ors futs0oz +o%%, 0a az em%erne" ng) l%a van, mint "ett@ 7a+nos, e 5erc%en csa" "t l%am van@ Gg) lovat< A0og) a lon,oni sz6n0z%an 0allottamH eg) orszgot eg) l!rt@@@ (a +!l meggon,olom, ne"em nem "er'l ma+, enn)i%e@@@ /onfrence vros"a5u+nl& van eg) testrrsg, s eg) l! 0el)ett, amel)re sz'"sgem van, t6zet is tall0ato"@U FQArtagnan a szo"ott g)orsasgval , nt tt, " vet"ezs"55 lesietett a magaslatr!l, elr"ezett az rsg0ez, "ivlasztotta a legg)orsa%% l% lovat, s t6z 5erc mlva a "irl)i 5alot%an volt@ Zt t 't tt az !ra a ;alais2=o)al torn)%an@ FQArtagnan a "irl) fell r,e"l, tt@ A "irl), miutn /ol%ert rral ,olgozott, a megszo"ott i,%en lefe"',t, s val!sz6n8leg mg alszi"@ 2 (t %izon) 2 mon,otta FQArtagnan 2, *a 3alli4re igazat mon,ottC a "irl) semmirl sem tu,@ (a csa" a felt is tu,n anna", ami t rtnt, a""or most a ;alais2=o)al%an a fe+e tete+n llna min,en@

&

A Tuilri" vg%en volt ez a vros"a5u, nevt onnan n)erte, 0og) E3@ (enri" s a *iga vezrei itt mente" t, mi"or 7uresnes2%e in,ulta" trg)alni@

166 : );a" ,3l,3,,# La< & a' i=2, 0+l ,i'#"#);,2l +<0+li) Ami"or a "irl) az u,var0 lg)e" szo%+%!l visszatrt, ,olgoz!szo%+%an /ol%ert vra"ozott r, 0og) a msna5i szertartso"ra vonat"oz! 5arancso"at tveg)e@ Mint eml6tett'", a 0ollan, s s5an)ol " vete" foga,sr!l volt sz!@ NE3@ *a+osna" n)om!s o"ai volta" az elge,etlensgre (ollan,ival szem%en@ Az Gg)es'lt Tartomn)o",6 Franciaorszggal val! viszon)u"%an, t %%sz r is letrte" az eg)enes tr!l, s a sza"6tssal nem gon,olva vag) nem t r,ve, ismt el0an)agolt" a francia ural"o,!val " t tt sz vetsget, 0og) 75an)olorszggal sz+ene" min,enfle cselsz vn)t@ NE3@ *a+os a tr!nral5te"or, vag)is in"%% Mazarin 0alla"or, ezzel a 5oliti"ai "r,ssel llott szem%en@ Fiatal em%er lvn, ne0ezen tu,ta megol,ani, ,e mivel a%%an az i,%en a "irl) maga volt az egsz nemzet, a test "sz volt min,azt tel+es6teni, amit a fe+ el0atrozott@ Glg volt eg) "is 0arag, a fiatal, 5ezsg vr vissza0atsa az ag)%an, s mris megvltozott a rgi 5oliti"ai irn)vonal, s + ren,szer l5ett let%e@ A ,i5lomat" szere5e a%%an az i,%en arra szor6t"ozott, 0og) eg)ms " zt elren,ezt" azo"at az llamcs6n)e"et, amel)e"re ural"o,!+u"na" sz'"sge le0etett@ NE3@ *a+os nem volt ol)an "e,l)lla5ot%an, amel) o"os 5oliti"t sugall0atott volna ne"i@ A "irl), mg felin,ultan a civa"o,st!l, mel)%e *a 3alli4re2rel "evere,ett, fel2al +r"lt ,olgoz!szo%+%an, alig vrva, 0og) "it r0essen, miutn ol)an 0ossz i,eig ert vett magn@ /ol%ert, megltva a "irl)t, eg)etlen szem5illantssal felmrte a 0el)zetet, s "itallta az ural"o,! 0angulatt@ A miniszter lav6rozott@ Amint az ural"o,! meg"r,ezte, mit "ell msna5 mon,ania, /ol%ert azzal "ez,te, 0og) "'l n sne" tall+a, 0og) felsgt FouPuet nem t+"oztatta a na5i "r,se"rl@ 2 FouPuet r ismeri az egsz 0ollan,iai 'g)et 2 mon,otta /ol%ert 2, mert " zvetlen'l "z0ez "a5+a az egsz levelezst@ A "irl) mr 0ozzszo"ott, 0og) /ol%ert FouPuet2t tma,+a, ezrt vlasz nl"'l 0ag)ta a cs65s meg+eg)zstC csa" +o%%an o,afig)elt@ /ol%ert szrevette a 0atst, s ig)e"ezett vissza"ozni, mon,vn, 0og) FouPuet nem ol)an 0i%s, mint els 5illantsra ltszi", te"intve, 0og) e 5illanat%an nag)on nag) gon,+ai vanna"@ A "irl) felemelte a fe+t, s ezt "r,ezteH 2 Mil)en gon,+ai vanna"? 2 Felsg, az em%ere" csa" em%ere", s FouPuet rna" "ivl! tula+,onsgai mellett megvanna" a maga 0i%i is@ 2 A0, 0i%i, "ine" nincsene" 0i%i, /ol%ert r?@@@

(ollan,iaC a 0t sza"i tartomn) az 1&-1@ vi nmetalf l,i 5olgri forra,alom ere,mn)e"nt sza"a,t el 75an)olorszgt!lC a ,li rsz, vag)is :elgium, tov%%ra is s5an)ol fenn0at!sg alatt mara,t@

2 Mg felsge,ne" is vanna" 2 felelte va"mer m!,on /ol%ert, a"i g) tu,ott "ir 56teni "is 0i%ztats ala"+%an eg)2eg) vas"os 06zelgst, mint n)6lvesszt, amel) nag) sl)a ellenre is g)orsan s " nn)en szeli t a levegt, mivel 5e0el)" nn)8 tolla" tart+"@ A "irl) mosol)gott@ 2 (t mil)en 0i%+a van FouPuet rna"? 2 "r,ezte@ 2 Min,ig ug)anaz, felsgH ll6t!lag szerelmes@ 2 7zerelmes? $i%e? 2 Jem tu,om 5ontosan, "evss foglal"ozom a sz5tev" 'g)eivel@ 2 Fe mgiscsa" tu,nia "ell, 0a eml6ti@ 2 (allottam eml6teni@@@ 2 Mit? 2 Gg) nevet@ 2 Mel)i"et? 2 Mr nem eml"szem r@ 2 Jo, csa" mon,+a meg@ 2 Azt 0iszem, Ma,ame eg)i" u,var0 lg)ne" a nevt@ A "irl) megremegett@ 2 T %%et tu,, mint amenn)it el a"ar mon,ani, /ol%ert r 2 mormogta@ 2 L, felsg, %iztos6tom, 0og) nem@ 2 Fe mi ismer+'" Ma,ame u,var0 lg)eit, s 0a megmon,+u" nev'"et, taln esz%e +ut, 0og) mel)i"et eml6tett"@ 2 Jem, felsg@ 2 ;r!%l+a meg@ 2 (i%aval! ,olog volna, felsg@ (a eg) "om5romittlt 0 lg)rl van sz!, a""or az eml"ez2 te0etsgem vasl,a, amel)ne" elveszett a "ulcsa@ A "irl) el"omoro,ott, s rnco" szala,ta" a 0omlo"raC aztn mert ural"o,ni a"art magn, a fe+t cs!vlva 6g) sz!ltH 2 9!, %eszl+'n" a 0ollan,iai 'g)e"rl@ 2 *egelsz r isH 0n) !ra"or a"ar+a felsge, a " vete"et foga,ni? 2 $ora reggel@ 2 Tizeneg) !ra"or? 2 Az "s@@@ $ilenc"or@ 2 Az "orn van@ 2 9!%arto" " zt enne" nincs +elentsge, +!%arto""al azt te0et az em%er, amit a"arC az ellen2 sggel azon%an, nem te0et'n" o"osa%%at, mint 0og) megsrt+'"@ Az igazat megvallva, nem %nnm, 0a miel%% vgez0etnn" eze""el a v6zima,ara""al, a"i" "ifrasztana" a "iltoz2 su""al@

2 Felsg, min,en g) fog t rtnni, a0og) felsge, a"ar+a@@@ te0t "ilenc !ra"or@@@ G00ez "5est fogom "ia,ni a 5arancsot@ Ynne5l)es leg)en a foga,tats? 2 Jem@ Tisztzni a"aro" vel'" eg)et2mst, nem 5e,ig elmrges6teni a ,olgot, mint a0og) ez so" em%er +elenlt%en csa"nem el"er'l0etetlenC eg)ttal azon%an tiszta vizet a"aro" nteni a 5o0r%a, 0og) ne le0essen a ,olgot +ra"ez,eni@ 2 Felsge, "i fog+a +el lni azo"at az em%ere"et, a"i" +elen leszne" a "i0allgatson@ 2 Gl"sz6tem a nv+eg)z"et@@@ :eszl+'n" a " vete"rlH mit a"arna"? 2 (a 75an)olorszggal sz vet"ezne", semmit sem n)erne"C 0a Franciaorszggal sz vet"ez2 ne", so"at vesz6tene"@ 2 (og)an? 2 (a 75an)olorszggal sz vet"ezne", sz vetsges'" %irto"aina" 0atrai " r'lveszi" s v,elmezi" "et, ,e nem 0ara50atna" %ele, %r nag) "e,v'" volna 0ozz@ Ant[er5entl =otter,amig a Maas fol)!n s a 7c0el,n t csa" eg) l5s az t@ (a %ele a"arna" 0ara5ni a s5an)ol "alcs%a, a""or felsge,, a s5an)ol "irl) ve+e, "t na5 alatt :r'sszel%e r0et lovassgval@ Te0t ssze a"arna" veszni felsge,,el, s g)anss tenni felsge, eltt 75an)olorszgot, 0og) %ele ne avat"ozz" az 'g)ei%e@ 2 Fe a""or 2 mon,otta a "irl) 2 nem volna2e so""al eg)szer8%%, 0a szilr, sz vetsget " tnne" velem, amel)ne" rvn n is n)ern" valamit, ,e " min,ent megn)ernne"? 2 Jem, mert 0a t rtnetesen felsge, 0atrai rint"ezne" az 0atrai""al, felsge, nem "ellemes szomsz,@ Gg) fiatal, t'zes vr8 s 0arcias francia "irl) sl)os csa5so"at mr0et (ollan,ira, "ivlt 0a " zele%% "er'l 0ozz@ 2 T "letesen rtem, /ol%ert r, +!l megmag)arzta, ,e mi " vet"ezi" min,e%%l? 2 Felsge, el0atrozsai so0asem nl"'l zi" a % lcsessget@ 2 Mit fogna" ne"em mon,ani a " vete"? 2 Azt fog+" mon,ani, 0og) nag)on "6vn+" felsge, sz vetsgt, ez 5e,ig 0azugsg leszC a s5an)olo"na" azt fog+" mon,ani, 0og) a 0rom nag)0atalomna" sz vet"eznie "ell Anglia gaz,asgi fellen,'lse ellen, s ez is 0azugsg lesz, mert felsge,ne" termszetes sz vets2 gese ma Anglia, amel)ne" vanna" 0a+!i, 0a felsge,ne" nincsene"C Anglia az az orszg, amel) megingat0at+a a 0ollan,uso" 0atalmt En,i%anC vg'l 5e,ig Anglia monarc0ia, amel)0ez felsge,et a ro"onsg szlai f8zi"@ 2 9!, ,e mit felelne a 0el)em%en? 2 ;ratlan nuralommal azt felelnm, felsg, 0og) (ollan,ia nem ll tel+esen a francia "irl) 5rt+n, a 0ollan, " zvlemn) eg)es megn)ilvnulsai n)ugtalan6t!" felsge, szmra, 0og) %izon)os rme"et verette", amel)e"ne" felirata srt@ 2 =m nzve srt? 2 "iltotta a za"latott "e,l)8 fiatal "irl)@ 2 L, nem, felsg, nemC srt nem a 0el)es sz!, tve,tem@ Azt a"artam mon,ani, 0og) mrt"en fel'l 06zelg a %atvo"ra nzve@ 2 (t 0a 6g) van, mit t r, m n a %atvo" el%iza"o,ottsgval 2 mon,otta a "irl) s!0a+tva@ 2 Felsge,ne" ezerszer is igaza van@ Fe a 5oliti"%an so0asem %a+, s ezt a "irl) +o%%an tu,+a, mint n, 0a igazsgtalan az em%er, avg%l, 0og) eln)re teg)en szert@ (a felsge, "ell rz"en)sggel emel 5anaszt a %atvo" ellen, annl nag)o%% te"intl)e lesz eltt'"@

2 Mi van azo"on az rme"en? 2 "r,ezte *a+os@ 2 Mert 0a %eszle" r!la, tu,nom "ell, mit mon,+a"@ 2 (itemre, felsg, nem is tu,om 5ontosan@@@ valamil)en tlz! +elmon,at@@@ ez a ,olog ln)ege@@@ a szava" mit sem vltoztatna" ra+ta@ 2 9!, "i fogom mon,ani ezt a sz!t, 0og) rem s 0a a"ar+", meg fog+" rteni@ 2 L, meg fog+" rteni@ Felsge, ele+t0et n0n) sz!t " z"zen forg! gn)irato"r!l is@ 2 7o0a< A gn)irato" so""al +o%%an %emocs"ol+" azo"at, a"i" 6rt" "et, mint azo"at, a"i" ellen 6rt"@ /ol%ert r, " sz n m@ Gltvoz0at@ 2 Felsg@@@ 2 Esten vele< Je fele,"ezz" meg r!la, 0og) 0n) !ra"or "ell itt lennie, s leg)en itt@ 2 Felsg< 3rom felsge, nv+eg)z"t@ 2 Egaz<@@@ A "irl) lmo,ozs%a mer'lt, s nem gon,olt t %% a nv+eg)z"re@ Fl tizen"ettt 't tt az !ra@ A %'sz"esg s szerelem rettenetes 5r0arct le0etett leolvasni a "irl) arcr!l@ A 5oliti"ai %eszlgets lecsilla56totta *a+os 0arag+t, *a 3alli4re s5a,t, eltorzult arca egsz ms n)elven sz!lt a "5zelet0ez, mint a 0ollan,iai rme" vag) a %atv gn)irato"@ T6z 5ercig azon t8n, tt, 0og) visszatr+en2e *a 3alli4re20ez, vag) semC mi,n azon%an /ol%ert tisztelettel+esen a nv+eg)z"re fig)elmeztette, a "irl) el5irult, mert a szerelemre gon,olt, 0olott ezttal az llam'g)e" 5arancsolta"@ Te0t ezt ,i"tltaH 2 9elen leszH az an)a"irl)n@@@ a "irl)n@@@ Ma,ame@@@ Motteville2n asszon)@@@ /0\tillon "isasszon)@@@ Javailles2n asszon)@ A frfia" " z'lH Monsieur@@@ a (erceg r@@@ Brammont r@@@ Manicam5 r@@@ 7aint2Aignan gr!f@@@ s a szolglattev tiszte"@ 2 Ds a minisztere"? 2 "r,ezte /ol%ert@ 2 Magt!l rtet,i"C s az llamtit"ro" is@ 2 Felsg, min,ent el fogo" "sz6teniC 0olna5 min,en"i "z0ez "a5+a a ren,el"ezst@ 2 Mon,+a, 0og) ma< 2 felelte *a+os szomor 0angon@ D+flt 't tt az !ra@ Gz volt az az !ra, amel)%en szegn) *a 3alli4re2t g) emsztette a %nat s a f+,alom@ A "irl) szolglattevi %el5te" a lefe"vs szertarts0oz@ A "irl)n mr eg) !r+a vra"ozott@ A "irl) fels!0a+tott, s elin,ult 0ozzC ,e 0a s!0a+tott is, azrt r'lt, 0og) il)en %tor volt@ Azzal tetszelgett magna", 0og) a szerelem%en is, a 5oliti"%an is eg)arnt szilr,an ll a l%n@

16> A 53*#,#5 FQArtagnan csa"nem min,azt megtu,ta, amit el%eszlt'n"C az u,var min,en 0asznave0et em%ere %artai " z tartozott, s "szsgesen llt szolglatra, mivel %'sz"e volt r, 0og) a testr " "a5itn)a ',v zli, mert a "a5itn) 0atalom voltC ezen"6v'l, a %ecsvg)t!l elte"intve, %'sz"" volta" arra is, 0og) ol)an "ivl! em%er, mint FQArtagnan, felfig)el r+u"@ FQArtagnan te0t min,en reggel megtu,a"olta, amit elz na5 nem lt0atott vag) nem tu,0atott meg, nem le0etvn eg)szerre min,en'tt +elen, s il)enformn a sa+t ta5asztalatait s azt, amit mso" rvn tu,ott meg, eg) n)al%%a sze,te, sz'"sg esetn 5e,ig "iol,ozta, 0og) azt a feg)vert veg)e el %elle, amel)et a 0el)zet 55en meg"6vnt@ FQArtagnanna" te0t a "t szeme ug)anol)an szolglatot tett, mint Argusna" a szz szeme@ ;oliti"ai tit"o"at, szalontit"o"at, az elszo%n t tvoz! u,varonco" ele+tett szavait FQArtagnan min, tu,ta, s min,ezt %ezrta eml"ezetne" tgas s t0atol0atatlan tr0z%a, az ol) ,rgn szerzett s ol) 06ven megrz tt "irl)i tit"o" mell@ Tu,ott te0t a "irl) s /ol%ert tancs"ozsr!l, tu,ta, 0og) msna5 reggelre vr+" a " vete"et, 0og) az rme"rl lesz sz!C s mialatt a f'l%e +utott, n0n) sz!%!l fel56tette mag%an a %eszlgetstC ma+, elment a "irl)i la"osztl)%an lev r0el)re, 0og) ott leg)en a%%an a 5illanat%an, mi,n a "irl) fel%re,@ A "irl) nag)on "orn %re,t, ami arra vallott, 0og) is rosszul alu,t@ (t !ra t+%an 0al"an "in)itotta a+ta+t@ FQArtagnan az r0el)n volt@ Wfelsge s5a,t volt, megviseltne" ltszott, azon"6v'l ru0+a sem volt tel+esen ren,%en@ 2 (6vassa 7aint2Aignan urat 2 sz!lt@ 7aint2Aignan n)ilvn szm6tott a 06vsra, mert mi,n elmente" rte, tel+esen fel volt lt zve@ 7aint2Aignan sietve enge,elmes"e,ett, s a "irl)0oz ment@ Gg) 5illanattal "s%% a "irl) 7aint2Aignannal eg)'tt tvozottC a "irl) ment el l@ FQArtagnan a "irl)i 5alota u,varra n)6l! a%la"%an llt, te0t nem "ellett 0el)rl elmoz,ulnia a00oz, 0og) szemmel "6sr+e a "irl)t@ Mint0a csa" elre "itallta volna, 0og) 0ova meg) a "irl)@ A "irl) az u,var0 lg)e"0ez ment@ Gzen FQArtagnan nem cso,l"ozott@ :r *a 3alli4re semmit sem sz!lt ne"i, a testr se+t0ette, 0og) a "irl)na" +!v "ell tennie valamit@ 7aint2Aignan, ug)ang), mint elz na5, " vette a "irl)t, ,e "evs% n)ugtalan"o,va, "evs% %tortalanul, remlve, 0og) a "astl) magas rang la"!i " z'l csa" s a "irl) vanna" reggel 0t !ra"or %ren@ FQArtagnan gon,talanul, n)ugo,tan llt az a%la"nl@ Az em%er meg mert volna es"',ni r, 0og) a testr semmit sem lt, s 55ensggel nem tu,+a, 0og) "i" azo" a szo"n)ava,szo", a"i" " 5en)eg%e %ur"ol!zva t0ala,na" az u,varon@

;e,ig FQArtagnan, mi" z%en g) tett, mint0a o,a se nzne, nem tvesztette szem ell a "t em%ert, s 0al"an f't) rszgetve a testr " rgi in,ul!+t, ami csa" nag) esemn)e" al"al2 mval +utott esz%e, "itallta s "iszm6totta mag%an az egsz tom%ol!, ,'0 ng vi0art, amel) a "irl) visszatrte"or fog "it rni@ A "irl), %el5ve *a 3alli4re szo%+%a, a szo%t 'resen, *ouise g)t rintetlen'l tallva, csa"ug)an megi+e,t, s Montalais2t 06vta@ Montalais o,asietett, ,e ug)ang) lml"o,ott, mint a "irl)@ /sa" ann)it tu,ott mon,ani, 0og) 0allotta az +sza"a *a 3alli4re2t s6rni, ,e tu,va, 0og) felsge visszatrt, nem mert r,e"l,ni@ 2 Fe mit gon,ol, 0ova me0etett? 2 "r,ezte a "irl)@ 2 Felsg 2 felelte Montalais 2, *ouise nag)on rzelmes teremts, s g)a"ran lttam, 0og) na5fel"elte eltt fel"elt s a "ert%e mentC taln ma reggel is ott van@ A ,olog val!sz6n8ne" tetszett a "irl) eltt, t'stnt lement 0t a "ert%e, 0og) fel"utassa a sz "evn)t@ 75a,t volt, s ln"en %eszlgetett a "6sr+vel, mi,n FQArtagnan +ra meg5illantotta@ A "irl) a "erte" fel tartott@ 7aint2Aignan "ifulla,va " vette@ FQArtagnan nem moz,ult az a%la"t!lC eg)re f't) rszett, mint a"i semmit sem lt, 5e,ig min,ent ltott@ T(t %izon) 2 mon,otta mag%an, mi,n a "irl) elt8nt szeme ell 2 felsge szerelme nag)o%%, mint gon,oltamC g) ltszi", ezttal megtesz ol)asmit is, amit Mancini "isasszon)2 rt nem tett meg@U A "irl) eg) neg)e,!ra mlva visszatrtC min,enfel lle"sza"a,va "utatott@ Mon,anun" sem "ell, 0og) nem tallta meg *ouise2t@ 7aint2Aignan " vette, "ala5+val leg)ezte magt, rm'lettl remeg 0angon "rt felvilgo2 s6tst az els el%e "er'l szolgt!l, s min,en"itl, a"i csa" t+%a a"a,t@ D55en Manicam5 + tt arra@ Manicam5 Fontaine%leau2%!l r"ezett, r vi, sza"aszo"%anH amit ms 0at !ra alatt megtett, a00oz ne"i 0uszonng) !ra "ellett@ 2 *tta *a 3alli4re "isasszon)t? 2 "r,ezte tle 7aint2Aignan@ Mire Manicam5, a"i min,ig lmo,oz! s sz!ra"ozott volt, a%%an a 0iszem%en, 0og) Buic0e2 rl %eszlne", ezt felelteH 2 $ sz n m, a gr!f +o%%an rzi magt@ Ds tov%%ment, egszen az elszo%ig, ott ra"a,t FQArtagnanra, s meg"r,ezte tle, 0og) mirt ltszi" ol)an i+e,tne" a "irl)@ FQArtagnan azt felelte, 0og) Manicam5 tve,, a "irl), ellen"ezleg, %olon,os +!"e,v%en van@ G" z%en n)olcat 't tt az !ra@ A "irl) ren,szerint e%%en az i,%en szo"ott reggelizni@ Az eti"ett sza%l)ai g) , nt tte", 0og) a "irl) min,ig n)olc !ra"or 0es@ A 0l!szo%+%an ter6ttetett eg) "is asztalon, s g)orsan evett@

7aint2Aignan szolglta "i, a"itl nem a"art megvlni@ Aztn a "atonai "i0allgatso"at intzte el a "irl)@ A "i0allgatso" alatt 7aint2Aignant "i"'l,te fel,er6t szolglatra@ Fol)tonos aggo,alma" " zt, llan,! flelem%en vrta *a+os a "ilenc !rt, lesve, 0og) mi"or tr vissza 7aint2Aignan, a"i mozg!s6totta em%ereit, s maga is "utatott@ A "irl) 5ontosan "ilenc !ra"or %ement a nag) ,olgoz!szo%+%a@ Az els !ra'tsre a " vete" is meg+elente"@ A "irl)n" s Ma,ame az !ra utols! 'tsre r"ezte" meg@ (ollan,ia 0rom " vetet "'l, tt, 75an)olorszg "ettt@ A "irl) eg) 5illantst vetett r+u", s ',v z lte "et@ G%%en a 5erc%en %el5ett 7aint2Aignan is@ A "irl) szmra 7aint2Aignan %el5se so""al fontosa%% volt, mint a " vete", a"rmil)en nag) szm%an is r"ezte" azo", s a"rmil)en orszg%!l@ A "irl) elsz r is "r,n intett 7aint2Aignanna" s 0atrozott nemet intett vissza@ A "irl) csa"nem elvesztette a fe+t, mivel azon%an a "irl)n", a %iro,alom nag)+ai s a " vete" min, rszegezt" te"intet'"et, sszesze,te ere+t, s felsz!l6totta a " vete"et, 0og) %eszl+ene"@ Grre az eg)i" s5an)ol " vet 0ossz %esz,%e fogott, a s5an)ol sz vetsg eln)eit ,icsrve@ A "irl) fl%esza"6totta@ 2 Aram, remlem 2 sz!lt 0ozz 2, 0og) az, ami Franciaorszg szmra +!, nag)on +! 75an)ol2 orszg szmra is@ Grre a sz!ra, "'l n sen az ellentmon,st nem t8r 0angra, amel) el0angzott, a " vete" els5a,ta", s a "t "irl)n el5irult, mert 0iszen min, a "etten s5an)ol n" volta", s a felelet ro"oni s nemzeti gg+'"%en srtette "et@ Most a 0ollan, " vet emel"e,ett sz!lsra s arr!l az elfogultsgr!l 5anasz"o,ott, amell)el a francia "irl) orszgna" "ormn)a irnt viselteti"@ A "irl) " z%evgottH 2 $'l n s, 0og) 5anasz"o,i", uram, 5e,ig ne"em volna o"om 5anasz"o,ni, s mint lt+a, nem teszem@ 2 ;anaszra van o"a felsge,ne"? 2 "r,ezte a 0ollan,us@ 2 Mil)en srelem miatt? A "irl) "eser8en mosol)gott, s 6g) vlaszoltH 2 Taln 0i%ztatna, uram, 0og) elfogult vag)o" az ol)an "ormnn)al szem%en, amel) %iztat+a s v,elmezi azo"at, a"i" a n)ilvnossg eltt g)alzna"? 2 Felsg< 2 Azt mon,om, uram 2 fol)tatta a "irl), eg)re inger'lte%%en %nata miatt 2, azt mon,om, 0og) (ollan,ia mene,"0el) min,en"ine", a"i engem g)8l l, s "ivlt, a"i engem szi,almaz@ 2 Fe felsg<@@@ 2 :izon)6t"o"at "6vn, ug)e? Jos 0t, eze" " nn)en megleszne"@ (onnan szrmazna" azo" az arctlan gn)irato", amel)e" g) t'ntetne" fel, mint mlt!sg s te"intl) nl"'l val!

ural"o,!t? 7e szeri, se szma az effa+ta "ia,vn)o"na"@ (a a tit"r+aim itt volnna", felsorol0atnm eze"ne" a m8ve"ne" a c6mt s a n)om,szo" nevt@ 2 Felsg 2 felelte a " vet 2, eg) gn)irat nem le0et eg) nemzet m8ve@ Mltn)os ,olog2e, 0og) ol)an nag) "irl), mint felsge,, eg) nag) n5et tesz felelss n0n) eszeveszett 0en"!rsz %8nrt? 2 9!, leg)en, a0og) mon,+a, uram@ (a azon%an az amszter,ami 5nzver,e ol)an rme"et veret, amel)e" engem g)alzna", ez is csa" n0n) eszeveszett %8ne? 2 Drme"et? 2 0e%egte a " vet@ 2 Drme"et< 2 ismtelte a "irl), s /ol%ert2ra nzett@ 2 Felsge,ne" 0atrozottan "ellene tu,nia 2 "oc"ztatott meg eg) "i%v!t a 0ollan,us@ A "irl) eg)re /ol%ert2t nzte, ,e /ol%ert g) tett, mint0a nem rten, s a "irl) "i06v! 5illantsai ellenre 0allgatott@ G""or o,al5ett FQArtagnan, "ivett zse%%l eg) rmet, s tn)+totta a "irl)na"H 2 Gz az az rem, amel)et felsge, "eres@ A "irl) elvette az rmet@ 7 e""or meglt0atta sa+t szemvel, amel), mi!ta a "irl) val!%an ural"o,ott, min,ig csa" a magas%a szrn)alt, e""or te0t sa+t szemvel lt0atott az rmen eg) arctlan "5etC (ollan,it %rzolta, amel) mint 9!zsua megll6t+a a na5ot, ezzel a felirattalH #n $ons%e$tu meo, stetit sol! 2 T9elenltem%en megllt a na5U< 2 "iltotta ,'0 sen a "irl)@ 2 =emlem, tov%% nem taga,< 2 A na5 5e,ig 2 mon,otta FQArtagnan 2 ez itt@ Ds rmutatott a ,olgoz!szo%a falaira, ra+tu" a na5ot %rzol! so"2so" rag)og! em%lmra, mel)e" alatt min,en'tt ez a %'sz"e +elmon,at llH Ne$ %luribus im%ar!A "irl) 0arag+t %els f+,alma is t5llta, s ezrt nem is "ellett mr ola+ a t8zre, 0og) az min,ent elemsszen@ A "irl) szeme villmo"at sz!rt, ami "it rni "sz'l vi0arra mutatott@ /ol%ert eg)etlen 5illantsa megza%olzta a vi0art@ A " vet meg"6srelte a mentegetzstH Azt mon,otta, 0og) a nemzete" 0isg%!l nem le0et " vet"eztetse"et levonni, (ollan,ia %'sz"e r, 0og) szern) an)agi erforrsaival is meg tu,+a tartani a nag) nemzet rang+t, mg nag) "irl)o""al szem%en is, s 0a 0onfitrsaina" fe+%e szllt a ,icssg, "ri a "irl)t, %ocsssa meg ezt a mmort@ Og) ltszott, 0og) a "irl) tana"o,i"@ /ol%ert2ra nzett, ,e " z m% s mara,t@ Azutn FQArtagnanra 5illantott@ FQArtagnan vllat vont@ Gz a moz,ulat volt a fel0zott zsili5, amel)en t a "irl) visszafo+tott 0arag+a sza%a,on "ira,t@ Min,en"i "omoran 0allgatott, mert nem tu,t", mire raga,tat+a magt 0arag+%an a "irl)@
-

A t %%inl "'l n%@@@ Rna5 2 NE3@ *a+os +elmon,ata 2 latinulS@

A mso,i" " vet arra 0asznlta fel a csen,et, 0og) most "ez,+e a menteget,zst@ Mialatt a " vet %eszlt s a "irl), a"i ismt elmer'lt szeml)es lmo,ozs%a, szorong! sz6vvel g) 0allgatta a " vet szavait, mint sz!ra"ozott em%er a v6zess mora+t, FQArtagnan a tle %alra ll! 7aint2Aignan0oz l5ett, s elre 5ontosan "iszm6tott 0angon, 0og) a "irl) meg0all+a, 6g) sz!ltH 2 (allotta a 06rt, gr!f? 2 Mil)en 06rt? 2 (t *a 3alli4re "isasszon)r!l@ A "irl) megremegett, s n"ntelen'l is " zele%% l5ett a "t %eszlget0 z@ 2 Mi t rtnt *a 3alli4re "isasszonn)al? 2 "r,ezte 7aint2Aignan, ol)an 0angon, amel)et " nn)en el le0et "5zelni@ 2 (e+, szegn) ln)< 2 felelte FQArtagnan@ 2 $olostor%a vonult@ 2 $olostor%a? 2 "iltott fel 7aint2Aignan@ 2 $olostor%a? 2 "iltotta a "irl) a " vet %esz,ne" "ells " ze5n@ Aztn, az eti"ett 5arancsaina" enge,elmes"e,ve, sszesze,te magt, ,e fol)ton fig)elt@ 2 Mel)i" "olostor%a? 2 A "armelit"0oz, /0aillot2%an@ 2 (onnan az r, g%l tu,+a ezt? 2 Tle magt!l@ 2 :eszlt vele? 2 Dn "6srtem el a "armelita a5c"0oz@ A "irl) fig)elmt eg)etlen sz! sem "er'lte el, forrt az e5+e, s mr2mr fel'v lt tt@ 2 Fe mirt sz " tt meg? 2 "r,ezte 7aint2Aignan@ 2 Mert szegn) ln)t tegna5 el8zt" az u,vart!l 2 felelte FQArtagnan@ Alig0og) ezt "ie+tette, a "irl) mlt!sgtel+es moz,ulatot tett@ 2 Glg, uram, elg< 2 sz!lt a " vet0ez@ Aztn o,al5ett 7aint2Aignan0oz@ 2 $i mon,+a, 0og) *a 3alli4re "olostor%a vonult? 2 "iltott r@ 2 FQArtagnan r 2 felelte a "eg)enc@ 2 Egaz, amit mon,? 2 "r,ezte a "irl) a testrtl@ 2 Egaz, mint az igazsg@ A "irl) " l%e szor6totta a "ezt, s els5a,t@ 2 Az imnt 0ozztett mg valamit, FQArtagnan r 2 mon,otta@ 2 Mr nem tu,om, mit, felsg@ 2 Azt tette 0ozz, 0og) *a 3alli4re "isasszon)t el8zt" az u,vart!l@ 2 Og) van, felsg@

2 Gz is igaz? 2 Tu,a"oz!,+" csa", felsg@ 2 $inl? 2 L< 2 mon,otta FQArtagnan, mint a"i magt illet"telenne" tart+a@ A "irl) felugrott, nem t r,ve a " vete""el, minisztere""el, u,varonco""al s 5oliti"u2 so""al@ Az an)a"irl)n fel"eltC min,ent 0allott, s amit nem 0allott, azt "itallta@ Ma,ame, a 0aragt!l s a flelemtl fl+ultan, 55g), mint az an)a"irl)n, meg"6srelte, 0og) felll+on, ,e ismt vissza0an)atlott "arossz"%e, amel)et szt nszer8 moz,ulattal 0tratolt@ 2 Araim 2 mon,ta a "irl) 2, a "i0allgatsna" vge, tu,tra fogom a,ni 75an)olorszgna" s (ollan,ina" vlaszomat, vag)is in"%% a"aratomat@ Ds 5arancsol! "zmoz,ulattal el%ocstotta a " vete"et@ 2 3ig)zzon magra, fiam 2 mon,otta az an)a"irl)n mltatlan"o,va 2, vig)zzon magra, mert nem elgg ura magna", g) ltom@ 2 L, Ma,ame 2 or,6totta a fiatal oroszln, flelmetes moz,ulat "6sret%en 2, nem vag)o" ura magamna", ,e az lesze", "ezes"e,em r!la, r lesze" azo" felett, a"i" meg%ntana"C + ++ n velem, FQArtagnan r, + ++ n@ Ds *a+os, min,en"ine" nag) cso,l"ozsra s i+e,elmre, el0ag)ta a termet@ A "irl) lement a l5csn, s t a"art menni az u,varon@ 2 Felsg 2 sz!lt FQArtagnan 2, felsge, eltvesztette az utat@ 2 Jem, az istll!" fel tarto"@ 2 Felesleges, felsg, feln)ergelt lova" vra"ozna" felsge,re@ A "irl) csa" eg) 5illantssal vlaszolt %izalmas em%erne", ,e ez a 5illants t %%et 6grt, mint amenn)it 0rom FQArtagnan %ecsvg)a mert volna remlni@

16? C@aill , Km%r nem 06vt" "et, Manicam5 s Malicorne mgis " vette a "irl)t s FQArtagnant@ Min,"ett nag)on o"os em%er voltC csa" Malicorne %ecsvg)%!l g)a"ran tl "orn + ttC Manicam5 5e,ig lustasg%!l so"szor el"sett@ Gzttal +!"or r"ezte"@ Zt l! llt feln)ergelve@ $ettre a "irl) s FQArtagnan 'lt fel, "ettre Manicam5 s MalicorneC az t ,i"en eg) lovsza5r!, 'lt@ Az egsz lovas ,6szmenet elvgtatott@ FQArtagnan val!%an maga vlogatta "i a lova"atH igazn t'relmetlen szerelmese" szmra val!" volta"C nem szala,ta", 0anem re5'lte"@ T6z 5erccel az in,uls utn a lovas ,6szmenet 5orfel0 ala"+%an megr"ezett /0aillot2%a@ A "irl), a sz! szoros rtelm%en, le5attant lovr!l@ Fe a"rmil)en g)orsan tette is ezt, FQArtagnan mr ott llott a l! za%l+nl@ A "irl) eg) "zmoz,ulattal meg" sz nte a testr fig)elmessgt, s a g)e5lt az a5r!, "ez%e ,o%ta@ :ero0ant a zr,a elcsarno"%a, g)orsan "in)itotta az a+t!t, s %el5ett a foga,!szo%%a@ Manicam5, Malicorne s az a5r!, "'nn mara,tC FQArtagnan " vette a "irl)t@ Mi,n a "irl) %el5ett a foga,!szo%%a, az els, ami szem%e t8nt, *ouise volt, a"i nem tr,elt, 0anem elter'lt eg) "fesz'let l%nl@ A len) a n)ir"os "5a,l!n fe"',t, s alig volt lt0at! a s tt terem%en, amel)%e a na55ali vilgossg csa" "es"en), rcsos s "sz!n vn)e"tl tel+esen elta"art a%la"on t sz8r, tt %e@ Gg)e,'l volt, lettelen'l s 0i,egen, mint a ", amel)en teste n)ugo,ott@ A "irl), mi"or meg5illantotta, azt 0itte, 0og) 0alott, s rettenetes "ilts t rt "i a+"nC FQArtagnan n)om%an o,aro0ant@ A "irl) eg)i" "ar+val mr t"arolta a ln) testt@ FQArtagnan seg6tett a "irl)na" felemelni a szegn) teremtst, a"ine" testn mr a 0all merevsge ltszott@ A "irl) cs!"+aival melengette "ezt s +g0i,eg 0omlo"t@ FQArtagnan %ele"a5asz"o,ott a 0arang" tl%e@ Grre elszala,ta" a "armelita a5c"@ A +m%or nvre" "iltso""al a,ta" "ife+ezst meg%otrn"ozsu"na", ami"or szrevett" a frfia"at, amint eg) nt tartana" "ar+u"%an@ A fn "n is el"er'lt@ A fn "n szigorsga ellenre is +o%%an ismerte a vilgi ,olgo"at, mint a zr,a t %%i ni, s els 5illantsra felismerte a "irl)t a%%!l a tisztelet%l, amell)el a t %%ie" " r'lvett" s a 5arancsol! te"intetrl, amell)el min,en"i felett ural"o,ott@ A "irl) lttn te0t visszavonult szo%+%a, il) m!,on vig)zva r, 0og) csor%a ne ess" te"intl)n@

Az a5c""al azon%an min,enfle sz6vers6t italt "'l, tt, a mag)ar "irl)n g)!g)vizt, mzf8tet st%@, azon"6v'l meg5arancsolta, 0og) zr+" %e az a+t!"at@ *egf%% i,e+e volt, mert a "irl) 0angosan s "tsg%eesetten a,ott "ife+ezst %natna"@ A "irl) mr 55en orvost a"art 06vatni, ami"or *a 3alli4re eszmletre trt@ 7zemt "in)itva, meg5illantotta l%a eltt a "irl)t@ J)ilvn nem ismerte meg, mert f+,al2 masan fels!0a+tott@ *a+os ma+, felfalta a szemvel@ A ln) vgre a "irl)ra sz gezte ttova te"intett@ Megismerte *a+ost, s erfesz6tst tett, 0og) "i%onta"ozz" "ar+ai%!l@ 2 (og)an< 2 mormogta 2, 0t mg nem tel+ese,ett %e az l,ozat? 2 L, nem, nem< 2 "iltotta a "irl)@ 2 Ds nem is fog %etel+ese,ni, arra es"'sz m< A ln) fel"elt, g)engn, s mg tel+esen sszet rve@ 2 ;e,ig meg "ell lennie 2 mon,otta 2, meg "ell lennie, ne tartson vissza@ 2 Megenge,+em, 0og) fell,ozza magt? 2 "iltotta *a+os@ 2 7o0a< 7o0a< TJo, +o%% lesz o,%% llni 2 mormogta mag%an FQArtagnan@ 2 Mint0og) mr %eszlgetne", "6ml+'" meg "et a 0allgat!sgt!l@U FQArtagnan eltvozott, a "t szerelmes ng)szem" zt mara,t@ 2 Felsg 2 fol)tatta *a 3alli4re "isasszon) 2, " n) r gve "rem, eg) sz!t se t %%et< Je teg)e t n"re a + v%e vetett eg)etlen remn)emet, vag)is a lel"i ',v ssgemet, sem 5e,ig a sa+t + v+t, vag)is a ,icssgt, eg) szeszl)e "e,vrt@ 2 Gg) szeszl)emrt? 2 "iltotta a "irl)@ 2 L, felsg, most vilgosan olvaso" a sz6v%en@ 2 Maga, *ouise? 2 L, igen, n, n@ 2 Mag)arzza meg szavait@ 2 Gg) rt0etetlen, esztelen vonzalom e 5illanat%an taln elg mentsgne" tetszi", ,e fels2 ge,ne" " telessgei vanna", s eze" nem frne" ssze szerelmvel eg) szegn) ln) irnt@ Fele+tsen el< 2 Glfele+tsem? 2 Mr megt rtnt< 2 En"%% a 0all< 2 Felsge, nem szeret0eti azt, a"ine" meg lets%e az +sza"a ol) "eg)etlen m!,on %eleeg)ezett@ 2 Mit mon,? Mag)arzza meg szavait@ 2 Mon,+a meg, mit "rt tlem? Azt, 0og) szeressem@ Mit 6grt rte cser%e? (og) so0asem 0ag) elmlni eg) +sza"t "i%"'ls nl"'l, 0a meg0aragu,ott rm@ 2 L, %ocssson meg, %ocssson meg, *ouise< Gszemet vette a flt"en)sg< 2 Felsg, a flt"en)sg rossz gon,olat, s min,ig +ra fel'ti fe+t, mint a "on"ol), 0a le is "aszlt"@ Felsge, ismt flt"en) lesz ma+,, s vg"55en meg l engem@ *eg)en irgalmas, 0ag)+on meg0alni@

2 Mg eg) il)en sz!t, "isasszon), s a l%a eltt 0alo" meg@ 2 Jem, nem, felsg, n +o%%an tu,om, 0og) mit re"@ (igg)en ne"em, s a""or nem fog a veszt%e ro0anni eg) szerencstlen n "e,vrt, a"it min,en"i megvet@ 2 L, nevezze meg ne"em azo"at, a"i"et v,ol, nevezze meg@ 2 Jem 5anasz"o,om sen"ire, felsg, csa" magamat v,olom@ Esten vele, felsg< A mlt!sgt veszl)ezteti, 0a il)esmit mon,@ 2 3ig)zzon, *ouise, 0a 6g) %eszl velem, a "tsg%eess%e "erget, vig)zzon< 2 L, felsg, felsg, 0ag)+on engem magamra Estennel, " n) rg "< 2 Magt!l az Estentl is elra%olnm< 2 Gl%% azon%an 2 "iltotta a szegn) g)erme" 2, sza%a,6tson meg azo"t!l az ,z ellensge"2 tl, a"i" az letemre s a %ecs'letemre t rne"@ (a van elg ere+e a00oz, 0og) szeressen, a""or leg)en elg 0atalma is, 0og) megv,+enC ,e nemH a"it ll6t!lag szeret, azt %nt+", gn)ol+", el"ergeti"@ Ds az rtatlan g)erme", f+,alm%an arra "n)szer'lve, 0og) v,ol+on, g rcs sen zo"ogva t r,elte "ezeit@ 2 Gl"ergett"< 2 "iltotta a "irl)@ 2 Mr mso,szor 0allom ezt a sz!t@ 2 B)alzatos m!,on, felsg< *t0at+a, nincs ms v,elmezm, mint Esten, nincs ms vigaszom, mint az im,sg, nincs ms mene,"em, mint a "olostor@ 2 Mag lesz a 5alotm, mag az u,varom@ L, ne fl+en t %% semmitl, *ouise, azo" a"i" tegna5 el"ergett", 0olna5 resz"etni fogna" maga eltt@ Mit mon,o", 0olna5? Mr eg) !rval ezeltt szit"oz!,tam, fen)egetztem@ *es+t0at villmom, amel)et mg f"en tarto"@ *ouise, *ouise< :orzalmas %osszt llo" magrt@ 3r" nn)e""el fogna" fizetni a " nn)eirt@ Jevezze csa" meg ellensgeit< 2 7o0a, so0a< 2 A""or 0og)an s+tsa" le r+u"? 2 Felsge,ne" ol)ano"ra "ellene les+tania, a"i" eltt "ar+a le0an)atlana@ 2 L, nem ismer engem< 2 "iltotta *a+os magn"6v'l@ 2 Gl%% 5uszt6tanm el a "irl)sgomat s t"oznm el csal,omat, mint 0og) meg0trl+a"@ 7t mg erre a "irl)i "arra is les+tan", 0a ez a "ar ol)an g)va volna, 0og) nem 5uszt6tan el min,azo"at, a"i" a legszel6,e%% teremts ellensgei lette"@ Mialatt eze"et a szava"at mon,otta, *a+os csa"ug)an nag)ot 't tt "lvel a t lg) vlaszfalra, amel) tom5n meg, rrent@ *a 3alli4re el%orza,t@ Gnne" a min,en0at! fiatalem%erne" a 0arag+%an volt valami ellenll0atatlan s vszter0es, mert 0allos le0etett, a"r az gi0%or@ A ln)t, a"i azt 0itte, 0og) f+,alm0oz nincs 0asonl!, leg)zte ez a f+,alom, amel) fen)egetzs%en s in,ulatos csele"e,ete"%en n)ilvnult meg@ 2 Felsg 2 mon,otta 2, utol+ra " n) rg ", tvozz"@ Gnne" a magn)os 0el)ne" a csen,+e mris + ert nt tt %elmC n)ugo,ta%%na" rzem magam Esten "ez%enC Esten ol)an v,elmez, a"i eltt 5or%a 0ullana" az a5r! em%eri gonoszsgo"@ Felsg, mg eg)szer "rem, 0ag)+on magamra Estennel@ 2 Jos 0t 2 "iltotta *a+os 2, mon,+a meg n)6ltan, 0og) so0a nem szeretett, mon,+a, 0og) az alzatossgom, a %natom 06zeleg %'sz"esgne", 0og) nem s+t+a le f+,almam@ Mon,+a,

0og) Franciaorszg "irl)a a maga szmra nem ol)an szerelmes t %%, a"ine" g)eng,sge %ol,ogg te0eti, 0anem zsarno", a"ine" szeszl)e g) "erest'l "it5ett sz6v%l min,en rzst@ Je mon,+a, 0og) Estent "eresi, 0anem mon,+a, 0og) a "irl) ell mene"'l@ Esten nem "6vn+a, 0og) meg nem ms6t0at! foga,alma"at teg)'n"C Esten lt+a a t re,elmet s a %natot, meg%ocst, azt a"ar+a, 0og) szeress'n"@ *ouise megg rn)e,t a f+,alomt!l, mi,n eze"et a szava"at 0allotta, amel)e"re lng0ullmo" "ez,te" "eringeni erei%en@ 2 Fe 0t nem 0allotta? 2 "r,ezte a "irl)t!l@ 2 Mit nem 0allottam? 2 Jem 0allotta, 0og) engem el"ergette" s megvetne"? 2 A,varom legtisztelte%%, legim,otta%% s legirig)elte%% 0 lg)v fogom tenni@ 2 :izon)6tsa %e, 0og) mg min,ig szeret@ 2 (og)an? 2 $er'l+ n el@ 2 Og) fogom %e%izon)6tani, 0og) nem 0ag)om el t %%@ 2 (t azt 0iszi, 0og) ezt el fogom t8rni, felsg? Azt 0iszi, enge,ni fogom, 0og) 0a,at 'zen+en egsz csal,+na"? Azt 0iszi, %eleeg)ezem, 0og) miattam eltasz6tsa magt!l an)+t, felesgt s 0gt? 2 A0, vgre megnevezte "et< Te0t " " vett" el a gonoszsgot? A Min,en0at!ra mon,om, meg fogom %'ntetni "et< 2 Ds 55 ezrt rm6t el engem a + v, ezrt utas6to" el min,ent, ezrt nem a"arom, 0og) %osszt ll+on rtem@ Estenem, elg a " nn)e"%l, elg a f+,alom%!l, elg a 5anasz%!l< L, so0asem fogo" sen"ine" o"ot a,ni 5anaszra, " nn)re, f+,alomra@ Tlsgosan so"at s!0a+toz2 tam, s6rtam, szenve,tem@ 2 Ds az n " nn)eimet, az n f+,almamat, az n 5anaszomat semmi%e se veszi? 2 Je %eszl+en velem 6g), felsg, az gre "rem< Az gre "rem, ne %eszl+en velem 6g)@ Min,en %torsgomra sz'"sgem van, 0og) meg tu,+am 0ozni az l,ozatot@ 2 *ouise, *ouise, " n) rg " ne"e,< Aral"o,+, 5arancsol+, ll+ %osszt, vag) %ocsss meg, ,e ne 0ag)+ el< 2 ;e,ig el "ell vlnun" eg)mst!l, felsg@ 2 Te0t eg) "icsit sem szeretsz? 2 L, Esten a tu,!+a@@@ 2 (azugsg< (azugsg< 2 ;e,ig, 0a nem szeretnm, felsg, a""or 0ag)nm, 0og) teg)en, a0og) +!na" lt+a, 0ag)nm, 0og) meg%osszul+onC s cser%e a srtsrt, amit elszenve,tem, elfoga,nm a %'sz"esgne" azt az ,es ,ia,alt, amel)et felsge, fela+nl@ Km n, mint lt+a, mg szerelmne" ,es "r5!tlst sem foga,om el, a szerelmt, amel) 5e,ig az letem, mert 0iszen meg a"artam 0alni, mert azt 0ittem, 0og) nem szeret t %%@ 2 (t igen, igen, most tu,om, most ismerem felH maga a leg+m%ora%%, a legtiszteletremlt!%% n@ 7en"i sem mlt! ann)ira nemcsa" az n szerelmemre s tiszteletemre, 0anem min,en"i szeretetre s tiszteletre, mint maga@ Jem is fogna" sen"it g) szeretni, mint magt, *ouise<

7en"i sem fog ann)ira ural"o,ni felettem< Gs"'sz m, 0og) e 5illanat%an a vilgot mint az 'veget t rnm ssze, 0a utam%a llna@ Azt 5arancsol+a, 0og) n)ugo,+am meg? Km leg)en, meg fogo" n)ugo,ni@ 7zel6,sggel s en)0esggel a"ar "ormn)ozni@ 7zel6, s "eg)es lesze", /sa" 6r+a el ne"em, 0og)an visel"e,+em, enge,elmes"e,ni fogo"@ 2 Estenem, mi vag)o" n, szegn) ln), 0og) ol)an "irl)na", mint felsge,, csa" eg) %et8t is ,i"tl0atn"? 2 Maga az letem s a lel"em@ Jem a lle" ural"o,i"2e a test felett? 2 L, te0t szeret engem, "e,ves felsg? 2 Tr,enllva, ssze"ulcsolt "eze""el, min,en ermmel, amell)el Esten felru0zott@ Ann)ira szeretem, 0og) csa" eg) szav%a "er'l, s az letemet is %ol,ogan o,aa,om magrt@ 2 7zeret engem? 2 L, nag)on@ 2 A""or semmi eg)e%et nem "6vno" a vilgon@@@ A "ezt, felsg, s %cszzun" el eg)mst!l@ Meg"a5tam az lettl a tel+es %ol,ogsgot, amit ne"em ren,elt a sors@ 2 L, nem< Je mon,,, 0og) nincs mit "ez,ene, az lete,,el< A %ol,ogsgo, nem a tegna5, nem a ma, 0anem a 0olna5 s a min,ig< Tie, a + v, tie, min,en, ami az en)m< Flre az elvls gon,olatval, flre a s tt "tsg%eesssel< A szerelem a mi Esten'n", re 06tozi" sz6v'n"@ Drtem fogsz lni, mint a0og) n is rte, fogo" lni@ Ds a "irl) tr,%e 0ullott eltte, s "imon,0atatlan elraga,tatssal, cs!"olta meg a len) ru0+na" szegl)t@ 2 L, felsg, felsg, min,ez lom< 2 Mirt lom? 2 Mert nem tr0ete" vissza az u,var%a@ Mint szm8z tt, 0og)an lt0atnm viszont felsge,et? Jem +o%%2e "olostor%a vonulnom, 0og) itt szerelmne" %alzsam%a temessem utols! vallomst, sz6ve rzelmeine" utols! megn)ilvnulst? 2 7zm8z tt, maga, *ouise? 2 "iltotta NE3@ *a+os@ 2 $i szm8z0eti, 0a n vissza06vom? 2 L, felsg, valami, ami a "irl)o" felett is ural"o,i"H a vilg, a " zvlemn)@ Bon,ol+a megH nem szeret0et eg) el8z tt nt, azt, a"it an)+a g)anval mocs"olt %e, azt, a"ine" 0omlo"ra s!gorn+e a szg)en %l)egt s't tte, mert ez a n nem mlt! felsge,0ez@ 2 Jem mlt! 0ozzm az, a"i az en)m? 2 Og) van, 55en ez az, felsgH a%%an a 5illanat%an, amint felsge,, a "e,vese mltatlann vli"@ 2 Egaza van, *ouise, mil)en g)eng, lle" maga< Jos 0t, nem lesz szm8z tt@ 2 L, ltszi", 0og) felsge, nem 0allotta Ma,ame2ot@ 2 An)m0oz fogo" felle%%ezni< 2 L, nem ltta az ,esan)+t< 2 W is? 7zegn) *ouise< Te0t az egsz vilg maga ellen for,ult? 2 Egen, %izon), szegn) *ouise, a"i mr a""or meg0a+olt a vi0ar sl)t!l, mi"or felsge, + tt, mi"or felsge, "ettt rte@ 2 L, %ocssson meg< r mmel s 0lval

2 Te0t eg)i" ellensgemet sem fog+a meglg)6tani, 0igg)e el, enne" a %a+na" nincs ellenszere, mert n so0asem enge,nm meg, 0og) in,ulatos vag) ersza"os leg)en@ 2 9!, *ouise< (og) %e%izon)6tsam, menn)ire szeretem, fel fogom "eresni Ma,ame2ot@ 2 Felsge,? 2 = fogom %6rni, 0og) "i+elentst visszavon+aC "n)szer6teni fogom re< 2 $n)szer6teni< L, nem, nem< 2 Egaz, meg fogom lg)6tani@ *ouise a fe+t rzta@ 2 $rlelni fogom Ma,ame2ot, 0a "ell 2 mon,ta *a+os@ 2 (inni fog aztn a szerelmem%en? *ouise felnzett@ 2 L, nrtem so0a, so0ase alzza meg magt, 0ag)+on in"%% meg0alni@ *a+os elgon,ol"ozott, az arca "omol) "ife+ezst lt tt@ 2 Ag)ang) fogo" szeretni, a0og) maga szeretett@ Ag)anol)an so"at fogo" szenve,ni, amenn)it maga szenve,ett 2 mon,otta 2, ez lesz szem%en a %8n0,sem@ Ag)an, "isasszon), 0ag)+u" eze"et a "icsin)es megfontolso"atC leg)'n" nag)o", mint a f+,almun", leg)'n" erse", mint a szerelm'n"@ Ds e szava""al "ar+%a fogta a ln)t, v"nt fonta "ar+t a ,ere"ra@ 2 Gg)etlen "incsem, letem, " vess engem< 2 "iltotta@ A ln) eg) utols! "6srletet tett, amell)el megfesz6tette, nem min,en a"aratt, mert a"arata le volt g)zve, 0anem min,en ere+t@ 2 Jem< 2 mon,otta ertlen'l@ 2 Jem, nem< Meg0aln" szg)enletem%en< 2 JemC mint "irl)n fog visszatrni< 7en"i sem tu, tvozsr!l, csa" FQArtagnan@ 2 Te0t elrult engem is? 2 (og)an? 2 Meges"', tt@@@ 2 Meges"',tem, 0og) semmit sem sz!lo" a "irl)na" 2 felelte FQArtagnan, a flig n)itott a+t!n t %e,ugva fe+t@ 2 Megtartottam es"'met, mert csa" 7aint2Aignan rral %eszltemC nem te0ete" r!la, 0a a "irl) meg0allotta@ Ag)e, felsg? 2 Egaz< :ocssson meg ne"i, *ouise 2 mon,otta a "irl)@ *a 3alli4re elmosol)o,ott, s o,a"6nlta a testrne" "arcs, fe0r "ezt@ 2 FQArtagnan r 2 sz!lt a "irl) elraga,tatva 2, 0ozasson "ocsit a "isasszon) szmra@ 2 Felsg 2 felelte a testr"a5itn) 2, a "ocsi "int vra"ozi"@ 2 L, min,en 08 em%er 5l,a"5e az n testr"a5itn)om< 2 "iltotta a "irl)@ T7o" tartott, m6g szrevette,U 2 mormogta mag%an FQArtagnan, %r 06zelgett ne"i a %!"@ *a 3alli4re2t leg)zt"H r vi, ttovzs utn te0etetlen'l enge,te, 0og) "irl)i szerelmese elvezesse@ Fe az a+t!%an, a%%an a 5illanat%an, mi,n a foga,!szo%t el "ellett volna 0ag)nia, "it5te magt a "irl) "ar+%!l, visszatrt a "fesz'let0ez, megcs!"olta, s 6g) sz!ltH

2 Estenem< maga,0oz vontl engemC n Estenem< visszatasz6tottl, ,e a te "eg)elme,ne" nincs 0atra@ (a azon%an ma+, visszatre", fele+ts, el, 0og) eltvoztamC mert 0a visszatre" 0ozz,, ez azrt fog t rtnni, 0og) t %% so0ase 0ag)+ala" el@ A "irl) felzo"ogott@ FQArtagnan eg) " nn)et morzsolt szt a szem%en@ *a+os magval 0zta a fiatal nt, %eseg6tette a "ocsi%a, s mell'ltette FQArtagnant@ Maga 5e,ig l!ra 'lt, se%es vgt%an in,ult a ;alais2=o)al%a, s megr"ezse"or r gt n 'zent Ma,ame2na", 0og) foga,n2e eg) r vi, %eszlgetsre@

16A Ma=a/#B"(l A%%!l a m!,%!l, a0og) a "irl) el%ocstotta a " vete"et, a leg"evs% leslt! em%ere" is 0%orra " vet"eztette"@ Magu" a " vete", a"i" a %otrn)"r!ni"t "evss ismert", magu"ra vonat"oztatt" a "irl)na" azt a 06res mon,st, 0og)H T(a nem vag)o" ura magamna", a""or ma+, r lesze" azo" felett, a"i" meg%ntana"<U Franciaorszg s (ollan,ia szerencs+re, /ol%ert a " vete" utn ment, 0og) nmi mag)ar2 zattal szolgl+onC a "irl)n" azon%an, s Ma,ame, a"i" 5ontosan volta" rtes'lve arr!l, ami a 0zu"%an t rtni", a fen)eget szava" 0allatn flelemmel s %osszsggal eltelve 0ag)t" el a ,olgoz!szo%t@ $'l n sen Ma,ame rezte, 0og) r fog z,ulni a "irl)i 0arag, s mert %tor s m!,felett gg s volt, a0el)ett, 0og) az an)a"irl)nnl "eresett volna seg6tsget, a la"osztl)%a vonult, 0a nem is aggo,alom nl"'l, ,e azzal a szn,""al, 0og) fel fog+a venni a 0arcot@ Ausztriai Anna i,n"int futro"at "'l, tt "i, 0og) megtu,+a, visszatrt2e mr a "irl)@ Az, 0og) az egsz 5alota 0allgatott a t rtnte"rl, *ouise 5e,ig elt8nt, %al+!s +el volt min,en"i szem%en, a"i az ural"o,! 0eves vrmrs"lett s %'sz"esgt ismerte@ Ma,ame2ot azon%an nem ingatt" meg a suttogso", %ezr"!zott la"osztl)%a, mag0oz 06vatta Montalais2t, s a leg"evs% sem felin,ult 0angon elcsevegett vele az esemn)rl@ A%%an a 5illanat%an, ami"or az "esen sz!l! Montalais "ell sz!no"i !vatossggal levonta " vet"eztetseit, s Ma,ame2ot a " lcs n s eln) " ala5+n t'relmessgre intette, meg+elent Ma,ame2nl Malicorne, 0og) a "irl) nev%en "i0allgatst "r+en a 0ercegntl@ Montalais ,er" %art+na" arcn a legln"e%% izgalom +elei ltszotta"@ Jem le0etett "tel"e,ni %enneH a meg%eszls, amit a "irl) "r, a legr,e"ese%% fe+ezet lesz a "irl)o" s frfia" sz6v'g)eine" e%%en a t rtnet%en@ Ma,ame2ot n)ugtalan6totta a "irl) meg+elenseC nem szm6tott r il)en 0amar, "'l n sen arra nem volt el"sz'lve, 0og) *a+os " zvetlen l5se"et tesz ma+,@ A n", a"i" " zvetett m!,on ol)an +!l viselne" 0a,at, min,ig "evs% erse" s 'g)ese", 0a szemtl szem%en "ell a 0arcot felvenni'"@ Ma,ame, mint mon,ottu", nem tartozott azo" " z, a"i" meg0trlna", 55en ellen"ez 0i%+a vag) +! tula+,onsga volt@ Tlsg%a vitte a %torsgot, g)0og) a 06r, amel)et Malicorne 0ozott, ol)an 0atssal volt r, mint a "'rtsz!, amel) az ellensges"e,s meg"ez,sre a,+a meg a +elt@ :'sz"n felvette a "eszt)8t@ Zt 5erc mlva a "irl) felment a l5csn@ Arca "i5irult a g)ors lovaglst!l@ ;oros s zillt ru0zata ann)ira ellentt%en volt Ma,ame friss s gon,osan elren,ezett lt zetvel, 0og) a 0ercegn arca els5a,t a 5iros6t! alatt@@@ *a+os min,en %evezet %esz, nl"'l le'lt@ Montalais el5rolgott@ Ma,ame le'lt a "irll)al szem%en@ 2 (gom 2 mon,otta *a+os 2, tu,+a2e, 0og) *a 3alli4re "isasszon) ma reggel elmene"'lt la"sr!l, s 0og) f+,alm%an s "tsg%eess%en eg) "olostor%a mene"'lt?

A "irl) 0ang+a sa+tsgosan megin,ult volt, mi,n eze"et mon,ta@ 2 Gzt most felsge,tl tu,tam meg 2 felelte Ma,ame@ 2 Azt 0ittem, 0og) mr ma reggel megtu,ta, mi,n a " vete"et foga,tam@ 2 Ezgalma ug)an elrult valamit, felsgH "italltam, 0og) ren,"6v'li ,olog t rtn0etett, ,e 5ontosan nem tu,tam, mi az@ A "irl) n)6lt volt s clra t rt@ 2 (gom 2 mon,otta 2, mirt "'l,te el *a 3alli4re "isasszon)t? 2 Mert szolglatval nem voltam megelge,ve 2 felelte Ma,ame ri,egen@ A "irl) arca %6%orv r s lett, s a szeme lngo"at l vellt, amit Ma,ame, min,en %torsga ellenre is, alig %6rt elviselni@ *a+os azon%an t'rtztette magt, s 6g) sz!ltH 2 Il)an +!lel"8 asszon)na", mint 0gom, erse%% o"ra van sz'"sge a00oz, 0og) eg) fiatal ln)t el"ergessen, s 0og) ezzel szg)ent 0ozzon a ln) s egsz csal,+a fe+re@ Tu,+a, 0og) a vros szemmel tart+a az u,var0 lg)e" visel"e,st@ A,var0 lg)et el"'l,eni ann)it +elent, 0og) az a n %8nt " vetett el, vag) legal%%is nag) 0i%t@ Mi te0t *a 3alli4re "isasszon) %8ne vag) 0i%+a? 2 Mint0og) felsge, *a 3alli4re "isasszon) v,elmez+'l szeg, tt 2 felelte Ma,ame 0i,egen 2, ol)an mag)arzato""al fogo" szolglni, amil)ene"et +ogom volna megtaga,ni %r"itl@ 2 Mg a "irl)t!l is? 2 "iltotta *a+os 0aragos moz,ulattal@ 2 Felsge, a 0gna" nevezett, ,e a sa+t 0zam%an vag)o"@ 2 Gg)re meg) 2 felelte a fiatal ural"o,!, s szg)en"ezett, amirt elraga,tatta magt 2, nem mon,0at+a, asszon)om, s sen"i sem mon,0atn el %iro,almam%an, 0og) +oga volna tlem megtaga,ni a mag)arzatot@ 2 Mivel 6g) fog+a fel a ,olgot 2 mon,otta Ma,ame "omor 0araggal 2, meg "ell 0a+olnom, s 0allgatnom "ell felsge, eltt@ 2 Jem, ne "ertel+'n"@ 2 A 5rtfogs, amel)%en felsge, *a 3alli4re "isasszon)t rszes6ti, tiszteletre " telez@ 2 Je "ertel+'n", megmon,ottam@ 9!l tu,+a, 0og) mint a francia nemessg fe+e, min,en nemes2 em%erne" felelssggel tartozom csal,+a %ecs'letrt@ A"r *a 3alli4re "isasszon)t 8zi el, a"r %r"i mst@@@ Ma,ame vllat vont@ 2 Esmtlem, a"r %r"i mst 2 fol)tatta a "irl) 2, s mert ezt a len)t megfoszt+a %ecs'lettl, 0a 6g) +r el, mag)arzatot "re", avg%l, 0og) az 6tletet +!v0ag)+am vag) 0el)telen6tsem@ 2 (og) 0el)telen6tse az 6tletemet< 2 "iltotta Ma,ame fenn0+z!an@ 2 (og)an? (a el8ztem a 0zam%!l "6sretem eg)i" tag+t, azt "6vnn, 0og) visszafoga,+am? A "irl) 0allgatott@ 2 Gz nemcsa" tl"a5s volna, felsg, 0anem az eti"ett megsrtse is@ 2 Ma,ame<

2 L, n mint n fellza,n" az il)en mltatlan %nsm!, ellen, mert nem voln", t %% a felsge, csal,+%!l val! 0ercegn, eg) "irl) len)a, utols! teremts voln", "evese%%, mint eg) el"ergetett szolgl!@ A "irl) felugrott ,'0%en@ 2 Jincs sz6ve, " van a sz6ve 0el)n 2 "iltotta@ 2 (a 6g) +r el velem szem%en, 0a,, csele"e,+em n is ug)anil)en szigorral@ A csat%an n0a az eltve,t gol)! is tall@ Gz a n0n) sz!, amit a "irl) nem szn,"osan mon,ott, megse%ezte, s eg) 5illanatra megren,6tette Ma,ame2ot, mert att!l "ellett tartania, 0og) el%% vag) ut!%% megtorol+" csele"e,ett@ 2 3g'l is, felsg, mag)arzza meg szavait 2 mon,otta Ma,ame@ 2 Azt "r,eztem, asszon)om, 0og) mit vtett "eg)e,ne" *a 3alli4re "isasszon)? 2 A leg'g)ese%% cselsz v, a"it ismere"C az m8ve, 0og) "t +!%art 5r%a+t v6vott eg)2 mssalH az u,var%an ol)an szemrmetlen "ife+ezse""el %eszltet magr!l, 0og) az em%ere" rnc%a von+" 0omlo"u"at, 0a csa" a nevt 0all+"@ 2 *a 3alli4re "isasszon)? 2 "iltotta a "irl)@ 2 $5mutat! teremtsC szel6, "'lse+e alatt ravasz s fe"ete lle" re+li"@ 2 *a 3alli4re "isasszon)?< 2 Felsge, tve,0et, ,e n +!l ismeremH "5es 0arcra ingerelni eg)ms ellen a leg+o%% ro"ono"at s a legmeg0itte%% %arto"at is@ *t0at+a felsge,, mris menn)i viszl) magvt 0intette el mi" zt'n" is@ 2 Tilta"ozom@@@ 2 Fontol+a meg +!l felsge,H a leg+o%% eg)etrts%en lt'n", s a +elentseivel, ala5talan 5anaszaival ellenem 0angolta felsge,et@ 2 Gs"'sz m, 0og) so0asem + tt el"esere,ett sz! az a+"raC es"'sz m, ami"or 0aragra lo%%antam, nem enge,te, 0og) %r"it megfen)egesse", es"'sz m, 0og) nincs nla o,aa,!%%, tisztelettel+ese%% %artn+e< 2 :artnm< 2 sz!lt Ma,ame a ml) megvets 0ang+n@ 2 3ig)zzon, asszon)om, elfele+ti, 0og) megsrtett, s 0og) e 5illanatt!l "ez,ve min,en "'l n%sg "ieg)enl6t,i"@ *a 3alli4re "isasszon) az lesz, amiv n a"arom tenni, s 0olna5, 0a g) tart+a "e,vem, arra is el le0et "sz'lve, 0og) tr!nra 'ltetem@ 2 A""or sem erre sz'letett, s felsge, csa" a + v+t tu,+a megvltoztatni, a mlt+t nem@ 2 Asszon)om, mag0oz n csa" elz"en) s u,varias voltamC ne a"ar+a eszem%e +uttatni, 0og) n vag)o" az r@ 2 Felsge, ezt mr "tszer is eml6tette, s volt szerencsm meg+eg)ezni, 0og) meg0a+lo" a"arata eltt@ 2 :eleeg)ezi" te0t, 0og) *a 3alli4re "isasszon) visszatr+en szolglat%a? 2 Mine", felsg, 0a g)is tr!nnal a"ar+a mega+n,"ozni? Dn "evs vag)o" a00oz, 0og) il)en 0atalmat 5rtfogol+a"@ 2 (ag)+a el ezt a rosszin,ulat, megvet visel"e,st@ :ocssson meg ne"i a "e,vemrt@ 2 7o0a<

2 (arcra ingerel csal,om ellen? 2 Je"em is van csal,om, amel)0ez mene"'l0ete"@ 2 Fen)egetni a"ar, vag) enn)ire megfele,"ezi" magr!l? Azt 0iszi, 0og) a csal,+a 5rtfogoln, 0a srtse"re raga,tatn magt? 2 =emlem, nem fog ol)asmire "n)szer6teni, felsg, ami nem mlt! rangom0oz@ 2 =emltem, 0og) eml"ezni fog %artsgun"ra, s mint fivrvel fog %nni velem@ Ma,ame eg) 5illanatig 0allgatott@ 2 (a eg) +ogtalan "rst megtaga,om, felsg, ez nem +elent ann)it, 0og) t %% nem ismerem el fivremne"@ 2 9ogtalan "rsemet? 2 L, felsg, 0a elmon,anm min,en"ine", 0og)an visel"e,ett *a 3alli4re, 0a a "irl)n" megtu,n"@@@ 2 Ag)an, ug)an, (enriette, 0allgasson a sz6vre@ Gml"ezz" r, 0og) vala0a szeretett engem, eml"ezz" r, 0og) az em%erne" ug)anol)an irgalmasna" "ell lennie, mint amil)en a *egf%% :6r!@ Je leg)en 0a+t0atatlan mso""al szem%en, %ocssson meg *a 3alli4re2ne"@ 2 Jem tu,o" meg%ocstani, mert megsrtett@ 2 Fe az n "e,vemrt@ 2 Felsge, "e,vrt min,ent megtesze", ezt az eg)et "ivve@ 2 Te0t a vgs "tsg%eesst tancsol+a ne"em@@@ A g)enge em%ere" utols! esz" z0ez "n)szer6t n)lni, azt tancsol+a, 0og) fel,'0 ,+e", 0og) sza%a,+ra enge,+em 0aragomat? 2 Felsg, azt tancsolom, 0og) tr+en szre@ 2 (og) szre tr+e"?@@@ Jincs t %% eszem, 0gom< 2 Felsg, "eg)elem< 2 (gom, irgalom< Gls 6z%en " n) rg " valamirt, mr csa" mag%an van min,en remn)em, 0gom@ 2 L, felsg, s6r? 2 A ,'0tl s6ro", a megalztatst!l@ Dn, a "irl), "n)telen vag)o" megalz"o,ni s "rni@ Ggsz letem%en irt!zni fogo" ettl a 5illanatt!l@ Gg) 5illanat alatt t %% %natot szenve,tetett el velem, 0gom, mint amenn)ire az let legsl)osa%% csa5sai esetn szm6tottam@ A "irl) most felllt, s sza%a, fol)st enge,ett " nn)eine", amel)e" csa"ug)an a ,'0 s a szg)en " nn)ei volta"@ Ma,ame2ot ug)an nem 0atotta meg, mert a leg+o%% n" sem ismerne" sznalmat, 0a megsrtett" %'sz"esg'"et, ,e att!l flt, 0og) eze" a " nn)e" magu""al raga,+" min,azt, ami a "irl) sz6v%en em%eri@ 2 ;arancsol+on velem, felsg 2 mon,otta 2, s mert sz6vese%%en alz meg engem, mint sa+t magt, m%r az n megalztatsom n)ilvnos, s felsge,ne" csa" n vag)o" tan+a, %eszl+en, enge,elmes"e,em a "irl)na"@ 2 Jem, nem, (enriette 2 "iltotta a "irl) a 0lt!l egszen elraga,tatva 2, csa" a fivrne" enge,ett< 2 Mr nincs fivrem, mert enge,elmes"e,em@

2 A"ar+a 0l%!l egsz "irl)sgomat? 2 (og) tu, szeretni, 0a szeret, felsg< *a+os nem feleltC megraga,ta Ma,ame "ezt s el%or6totta cs!"+aival@ 2 Te0t ismt mag0oz foga,+a a szegn) len)t, meg%ocst ne"i, elismeri, 0og) szel6,, %ecs'letes lel"8 n? 2 (zam%an fogom tartani@ 2 JemC ismt mega+n,"ozza %artsgval, "e,ves (enriette@ 2 Jem szerettem t so0a@ 2 Jos 0t, ug)e, "e,ves (enriette, irntam val! szeretet%l +!l fog %nni vele? 2 *eg)en< Og) fogo" %nni vele, mint felsge, "e,vesvel@ A "irl) felllt@ Gzzel a vgzetesen ele+tett sz!val Ma,ame lerontotta l,ozatna" min,en r,emt@ A "irl) t %% nem volt a,!sa semmivel@ 3rig srtve, 0allosan megse%ezve, 6g) feleltH 2 $ sz n m, asszon)om, so0asem fogom elfele+teni a szolglatot, amel)et ne"em tett@ 7zertartsos u,variassggal meg0a+olt, s elment@ Gg) t'" r eltt el0ala,va meg5illantotta v r s szemt, s 0aragosan ,o%%antott@ Fe mr "s voltH Malicorne s FQArtagnan, a"i" az a+t!%an llta", ltt" a szemt@ TA "irl) s6rtU 2 gon,olta mag%an Malicorne@ FQArtagnan tisztelettel+esen o,al5ett *a+os0oz, s 0al"an 6g) sz!ltH 2 Felsg, a "is l5cst "ell vlasztania, 0og) la"osztl)%a visszatr+en@ 2 Mirt? 2 Mert az orszgt 5orna" n)oma megltszi" arcn@ Men+en, felsg, men+en< TAz nti+t< 2 gon,olta mag%an FQArtagnan, mi,n a "irl) g) enge,elmes"e,ett, mint eg) g)erme" 2 +!l vig)zzana" magu"ra, a"i" megr6"at+" azt a nt, a"i miatt a "irl) s6rt@U

1>0 La ValliC!# 5i&a&&' "; '&#75#"=2<# Ma,ame nem volt gonosz, csa" elraga,ta a 0arag@ A "irl) nem volt o"talan, csa" szerelmes volt@ Alig0og) meg" t tt" ezt a megeg)ezsflt, amel)ne" ere,mn)e"nt *a 3alli4re2t vissza06vt" az u,var0oz, min, a "t fl n)erni a"art a vsron@ A "irl) a na5 min,en 5illanat%an ltni a"arta *a 3alli4re2t@ Ma,ame, a"i a "6nos +elenet !ta rezte a "irl) ne0eztelst, nem a"arta 0arc nl"'l tenge,ni *a 3alli4re2t@ Ma,ame te0t a"a,l)o"at g r,6tett a "irl) min,en l5se el@ Mg) aztn a "irl)na", 0a "e,vese " zel%en a"art lenni, u,varolnia "ellett a s!gorn+ne"@ Grre a tervre 56tette fel Ma,ame az egsz 5oliti"+t@ Mivel 5e,ig seg6ttrsat "eresett magna", s Montalais2ra esett a vlasztsa, a "irl), vala2 0n)szor a 0ercegnt f l"ereste, ostromzr al "er'lt@ $ r'lfogt" s nem tg6totta" mellle@ Ma,ame a "irll)al val! %eszlgetsei%en ann)i %+t, szellemet fe+tett "i, 0og) min,ent s min,en"it el0oml)os6tott@ $s%% Montalais vltotta fel@ 3g'l is "ill0atatlanna" tallta t a "irl)@ Fe csa" erre vrt@ G""or ug)anis 0arc%a "'l,te Malicorne2t, s az m!,ot tallt r, 0og) elmon,+a a "irl)na"H van az u,varnl eg) nag)on szerencstlen fiatal len)@ A "irl) meg"r,ezte, 0og) "i az@ Malicorne azt felelte, 0og) Montalais "isasszon)@ A "irl) 5e,ig "i+elentette, 0og) csa" 0el)es, 0a szerencstlen az a n, a"i mso"at is szerencstlenn tesz@ Malicorne megmag)arzta a 0el)zetet, Montalais "isasszon) utas6tsna" megfelelen@ A "irl)na" "in)6lt a szeme@ Dszrevette, 0og) amint , a "irl) meg+eleni", Ma,ame is r gt n felt8ni", 0og) Ma,ame a fol)os!"on !ll"o,i", m6g a "irl) el nem tvozott, s el"6sri, mert fl, 0og) valamel)i" u,var0 lg)vel sz!%a eleg)e,i" az elszo%%an@ Gg) este Ma,ame mg tov%% ment@ A "irl) a 0 lg)e" trsasg%an 'lt, s "ez%en, a "a%t+a u++a al re+tve levelet re+tegetett, amel)et *a 3alli4re "ez%e a"art cssztatni@ Ma,ame "itallta szn,"t a levllel@ :a+os lett volna mega"a,l)ozni a "irl)t, 0og) o,a men+en, a0ova a"ar@ Fe meg "ellett a"a,l)oznia, 0og) a "irl) o,al50essen *a 3alli4re20ez, ',v z l0esse t, s a levelet a leg)ez+e m g vag) zse%"en,+%e csem5sz0esse@ A "irl), a"i szintn min,ent megfig)elt, se+tette, 0og) "ele5ct ll6totta" ne"i@ F l"elt 0el)rl, "arossz"t "n)es"e,s nl"'l tvitte /0\tillon "isasszon) mell, s eltrfl"ozott vele@

A trsasg r6me"et r gt nz tt@ A "irl) /0\tillon "isasszon)t!l Montalais20oz, aztn Tonna)2 /0arente "isasszon)0oz ment@ Gzzel az 'g)es ta"ti"val eg)szerre csa" *a 3alli4re mell "er'lt, a"it tel+esen elta"art@ Ma,ame g) tett, mint0a nag)on el volna mer'lve mun"+%an, szn)eg06mzse f l 0a+olt s virg,6sz6tmn)ne" ra+zt +av6tgatta@ A "irl) o,amutatta *a 3alli4re2ne" a fe0r %or6t" levl cs'cs"t, s *ouise "iteregette zse%"en,+tC te"intete mint0a ezt mon,ta volnaH T=e+tse a levelet zse%"en,m%e@U A "irl) most a maga zse%"en,+t "arossz"re tette, s 'g)esen a f l,re e+tette@ Grre aztn *a 3alli4re a sa+t zse%"en,+t cssztatta a "irl) "arossz"re@ A "irl) felt8ns nl"'l elvette, %elecsem5szte a levelet, aztn a zse%"en,t visszatette a "arossz"re@ *a 3alli4re "isasszon)na" 55 csa" ann)i i,e+e mara,t, 0og) "ezt "in)+tsa az rt"es tartalm zse%"en,rt@ Fe Ma,ame min,ent ltott@ Mg) sz!lt /0\tillon "isasszon)0ozH 2 /0\tillon, leg)en sz6ves, veg)e f l a "irl) zse%"en,+t a szn)egrl@ A len) t'stnt enge,elmes"e,ettH a "irl) elmoz,ult 0el)%l, *a 3alli4re zavar%a + tt, s lt0at! lett a msi" zse%"en, a "irl) "arossz"n@ 2 L, %ocsnat< Felsge,ne" "t zse%"en,+e van 2 sz!lt a len)@ A "irl) most "n)telen volt *a 3alli4re zse%"en,+t is zse%re tenni a magval eg)'tt@ Gzen a for,ulaton a "irl) megn)erte a szerelmese zse%"en,+t, ,e *a 3alli4re elvesztett eg) ng)soros verset, amel)en a "irl) t6z !rt ,olgozott, s amel) 2 csa" ne"i magna" 2 taln eg) 0ossz " ltemnn)el rt fel@ $ vet"ezs"55 a "irl) 0aragu,ott, *a 3alli4re 5e,ig "tsg%e volt esve@ Gzt a ,olgot le0etetlen volna le6rni@ Fe e""or 0i0etetlen esemn) t rtnt@ Ami"or a "irl) eltvozott, 0og) 0azamen+en, az elszo%%an ott tallta Malicorne2t, a"i, nem le0et tu,ni, 0og)an, mr rtes'lt min,enrl@ A ;alais2=o)al elszo%i termszetesen s tte", s este Ma,ame2nl nem nag)on t r,te" a vilg6tssalC az elszo%" te0t rosszul volta" vilg6tva@ A "irl) szerette ezt a 0oml)t@ Kltalnos igazsg, 0og) a szerelem, amel)%en sz s sz6v llan,!an lngol, nem szereti a fn)t, a t'zet eg)e%'tt, csa" a sz6v%en s a "e,l)%en@ Az elszo%a te0t s tt voltC eg)etlen a5r!, vitte a f"l)t felsge eltt@ A "irl) lassan l5"e,ett, visszafo+tva 0arag+t@ Malicorne elment a "irl) mellett, ,e ol) " zel 0ozz, 0og) csa"nem srolta, s ml) alzattal %ocsnatot "rt felsgtl, ,e *a+os rossz"e,v%en volt, s le0or,ta Malicorne2t, a"i aztn nesztelen'l el5rolgott@ *a+osna" ezen az estn nmi 5er5atvara volt felesgvel, aztn lefe"',t, s msna5, ,olgoz!szo%+%a menet, "e,ve tma,t, 0og) megcs!"ol+a *a 3alli4re zse%"en,+t@

:els inast 06vtaH 2 (ozza %e 2 mon,ta ne"i 2 azt a "a%tot, amit tegna5 viseltem, ,e vig)zzon, 0ozz ne n)l+on semmi0ez, ami a "a%t%an van@ ;arancst tel+es6tett", s a "irl) maga "utatta t zse%eit@ Gg)etlen zse%"en,t tallt %enn'", a magt@ *a 3alli4re2 elt8nt@ Mialatt a "irl) tallgatso"%a s g)ans6ts%a mer'lt, levelet 0ozta" ne"i *a 3alli4re2tl@ A levl%en ez voltH Mil)en szeretetremlt!, ,rga Felsg, 0og) il)en sz5 verset "'l, ne"em< 7zerelme mil) lelemn)es s "itart!< (t le0et felsge,et nem szeretni?< TMit +elent ez? 2 gon,olta mag%an a "irl)@ 2 Gz csa" flrerts le0et@@@U 2 $eressen mg eg) msi" zse%"en,t is 2 mon,ta 0angosan az inasna" 2, mert a zse%em%en mg "ell lennie@ (a nem tall+a, vag) 0a 0ozz mert n)lni@@@ A "irl) meggon,olta magt@ Gg) zse%"en, elveszts%l nem csinl0at llami 'g)et, "'l n%en egsz "r!ni"ra val! men,emon,t in,6t meg, te0t 6g) sz!ltH 2 A%%an a zse%"en,%en fontos +eg)zetem volt, amel) a 0a+tso" " z csszott@ 2 Fe felsg 2 felelte a %els inas 2, felsge,ne" csa" eg) zse%"en,+e volt, s az itt van@ 2 Egaz 2 sz!lt *a+os fogcsi"orgatva 2, igaz< Mil) %ol,ogo" a szegn)e"< Mil) %ol,og az az em%er, a"i maga ve0eti "i zse%%l a zse%"en,+t s a leveleit@ O+ra elolvasta *a 3alli4re levelt, s azon t 5rengett, mil)en vletlen fol)tn "er'l0etett a ng)soros vers *ouise "ez%e@ At!irat is volt a levl0ezH Futr+a t+n "'l, m ezt a "'l,emn)0ez ann)ira nem mlt! vlaszt@ 2 (la Estenne", most legal%% megtu,o" valamit 2 mon,ta a "irl) r mmel mag%an@ 2 $i van "inn? 2 sz!lt 0angosan@ 2 $i 0ozta ne"em ezt a levelet? 2 Malicorne r 2 felelte fln"en a szo%ainas@ 2 $'l,+e %e@ Malicorne %el5ett@ 2 *a 3alli4re "isasszon)t!l + n? 2 "r,ezte *a+os s fels!0a+tott@ 2 Innan, felsg@ 2 Ds vitt valamit tlem *a 3alli4re "isasszon)na"? 2 Dn, felsg? 2 Egen, maga@ 2 Jem n, felsg, eg)ltal%an nem@ 2 ;e,ig *a 3alli4re "isasszon) sz! szerint ezt 6r+a@ 2 L, felsges uram, *a 3alli4re "isasszon) tve,@ A "irl) 0omlo"t rncoltaH 2 Micso,a trfa ez? 2 sz!lt@ 2 Mag)arzza meg, mirt nevezi magt az n futromna" *a 3alli4re "isasszon)? Mit vitt a 0 lg)ne"? Felel+en g)orsan, uram@ 2 Felsg, n min, ssze eg) zse%"en,t vittem *a 3alli4re "isasszon)na", enn)i az egsz@

2 Gg) zse%"en,t?@@@ Mifle zse%"en,t? 2 Felsges uram, tegna5, legnag)o%% sa+nlatomra, ne"i't" ztem felsge,ne", amit egsz letem%en annl is in"%% sa+nlni fogo", mert felsge, legmagasa%% rosszallst vontam magamra@ A%%an a 5illanat%an szinte meg,erme,tem "tsg%eessem%en, felsge, 5e,ig so""al tvola%% +rt mr, sem0og) meg0all0atta volna mentegetzsemet@ Ag)ana""or a f l, n eg) fe0r trg)at 5illantottam meg@ 2 Egazn? 2 sz!lt a "irl)@ 2 *e0a+oltamH eg) zse%"en, volt@ Gg) 5illanatig arra gon,oltam, 0og) ami"or %ele't" ztem felsge,%e, n i,ztem el, 0og) ez a zse%"en, "i0ull+on felsge, zse%%l@ Fe ami"or tisz2 telettel+esen megta5ogattam, monogramot reztem s ez *a 3alli4re "isasszon) monogram+a volt@ Azt "ellett 0innem, 0og) *a 3alli4re "isasszon) r"ezse"or ele+t0ette a zse%"en,t, s sietve visszaa,tam ne"i, ami"or tvozottC 0igg)e meg, felsges uram, "rve "rem, 0og) csa" ezt a,tam t *a 3alli4re "isasszon)na"@ Malicorne ann)ira eg)'g)8en, "tsg%eesetten s alzatosan visel"e,ett, 0og) a "irl)na" val!sgos g) n) r8sge tellett meg0allgats%an@ (ls volt ne"i a szerencss vletlenrt, mint0a Malicorne a legnag)o%% szolglatot tette volna ne"i@ 2 Most mr mso,szor tall"ozom magval szerencss " r'lmn)e" " zt, uram 2 mon,ta a "irl) 2, szm6t0at %artsgomra@ A val!sg eg)szer8en az volt, 0og) Malicorne ol) virtu!z m!,on lo5ta "i a "irl) zse%%l a zse%"en,t, 0og) ;rizs vrosna" %rmel) zse%metsz+e megirig)el0ette volna rte@ Ma,ame so0asem tu,ta meg ezt a t rtnetet@ Fe Montalais "isasszon) ra+ta volt, 0og) *a 3alli4re megse+tse, s *a 3alli4re "s%% elmon,ta a "irl)na", a"i ro55ant +!t "acagott ra+ta, s "i+elentette, 0og) Malicorne a nag) 5oliti"uso" " z tartozi"@ NE3@ *a+osna" igaza volt, s tu,+u", 0og) *a+os +! em%erismer volt@

1>1 A/#l;7#" 5#!,+&'#5!2l% l+,!(5!4l +& -=*a!@3l);#5!2l #&i5 &'4 7a+nos, a cso," nem tartotta" r "", ellen%en Ma,ame rossz"e,ve tart!s mara,t@ J)olc na5 mlva a "irl) mr r sem nz0etett t %% *a 3alli4re2re g), 0og) te"intete ne tall"ozott volna eg) g)ana"v! te"intettel@ (a " z s stt in,6tvn)ozta", a""or Ma,ame, 0og) el"er'l+e az es%en vag) a "irl) t lg)2 f+a alatt t rtnt +elenetet, n)om%an g) ngl"e,ni "ez,ett, s a g) ngl"e,s " vet"ezt%en nem tvozott la"osztl)%!l, s u,var0 lg)ei is ott0on mara,ta"@ D++eli ltogats sz!%a sem + 0etett, az tel+es le0etetlensg volt@ G te"intet%en a "irl) mr az els na5o"%an f+,almas veresget szenve,ett@ Mint Fontaine%leau2%an, most is magval vitte 7aint2Aignant, s tment *a 3alli4re20ez, ,e csa" Tonna)2/0arente "isasszon)t tallta ott, a"i n)om%an t'zet s tolva+t "iltott, g)0og) a "omorn", fel'g)eln" s a5r!,o" egsz serege sietett el, s 7aint2Aignan, a"i eg)e,'l mara,t, 0og) elmene"'lt urna" %ecs'lett megmentse, az an)a"irl)n s Ma,ame rszrl igen szigor fe+moss%an rszes'lt@ Gzen"6v'l msna5 "t "i06vst is "a5ott a Mortemart csal,t!l@ A "irl)na" "ellett " z%el5nie@ A flrerts a%%!l szrmazott, 0og) Ma,ame 0irtelen megvltoztatta az u,var0 lg)ei la"osz2 tl)t, s *a 3alli4re s Montalais azt a 5arancsot "a5t", 0og) rn+'" szo%+%an alu,+ana"@ Te0t a "irl) s *a 3alli4re "isasszon) " zt semmi sem volt t %% le0etsges, mg a levelezs semH 6rni az ol)an vltoz"on)an +!sgos, az ol)an rgus szeme" lttra, mint a 0ercegn, a legnag)o%% vesze,elmet +elentette volna@ Gl"5zel0et, 0og) eze"tl a t8szrso"t!l mil)en sza"a,atlan inger'ltsg s fo"oz!,! ,'0 lla5ot%a "er'lt az oroszln@ A "irl) azzal csilla56totta 0eves vrt, 0og) utat2m!,ot "eresett, ,e mivel sem Malicorne, sem 5e,ig FQArtagnan eltt nem n)ilat"ozott r!lu", nem tallt utat2m!,ot@ Malicorne 0%e20!%a ug)an vetett eg)2eg) %tor6t! 5illantst a "irl)ra, 0og) %izalmas vallomsra %6r+a@ A "irl) eleinte "a5ott is ra+ta, ,e csa"0amar, a"r szg)enrzs%l, a"r %izalmatlansg%!l, nem 0ara5ott r t %% a 0orogra@ Mg) 5l,ul, mi,n eg) este a "irl) a "erten t %allagott, s szomoran nzett fel Ma,ame a%la"aira, Malicorne eg) 5usz5ng%o"or mellett 0ever ltr%a %otlott, s 6g) sz!lt Manicam520oz, a"i vele eg)'tt a "irl) m g tt l5"e,ett, s nem 't" z tt %ele semmi%e, s mit sem ltottH 2 Jem ltta, 0og) eg) ltr%a %otlottam s ma+,nem elestem? 2 Jem< 2 felelte Manicam5 sz!ra"ozottan, mint min,ig@ 2 Fe g) ltom, mgsem esett el@ 2 Min,eg), azrt mgis vesze,elmes ,olog, 0og) a ltr"at itt 0ag)+" 0everni@ 2 :izon), az em%er megsr'l0et, "'l n sen, 0a sz!ra"ozott@ 2 Jem errl %eszle", in"%% azt a"arom mon,ani, 0og) vesze,elmes, 0a az u,var0 lg)e" a%la"ai alatt ltr" 0everne"@

*a+os alig szreve0eten megremegett@ 2 (og)an? 2 "r,ezte Manicam5@ 2 :eszl+en 0angosa%%an 2 sgta Malicorne, megl "ve Manicam5 "ar+t@ 2 (og)an? 2 "r,ezte Manicam5 0angosa%%an@ A "irl) f'lelt@ 2 *t+a 2 sz!lt Malicorne 2, ez itt 5l,ul eg) tizen"ilenc l% magas ltra, vag)is 55en ol)an magas, 0og) az a%la" 5r"n)ig r@ Manicam5 felelet 0el)ett gon,olato"%a mer'lt@ 2 (t "r,ezze mr meg tlem, mel)i" a%la" 5r"n)ig 2 sgta ne"i Malicorne@ 2 Mel)i" a%la"ot gon,ol+a? 2 "r,ezte 0angosan Manicam5@ 2 Ma,ame a%la"ait@ 2 G+0a< 2 L, nem azt mon,om n, 0og) %r"i %e merne mszni a 0ercegn0 z, 0anem Ma,ame la"osztl)%an csa" eg) v"on) vlaszfallal el"'l n6tve alszi" *a 3alli4re s Montalais "isasszon), s min,"ett csinos n@ 2 /sa" v"on) vlaszfal van " zt'"? 2 "r,ezte Manicam5@ 2 *t+a ott azt a megle0etsen ers vilgossgot Ma,ame la"osztl)%an? *t+a azt a "t a%la"ot? 2 *tom@ 2 Ds azt a vele szomsz,os a%la"ot ott, amel)i" g)eng%%en van "ivilg6tva, azt is lt+a? 2 Jag)on +!l ltom@ 2 Az az u,var0 lg)e" szo%+na" a%la"a@ *t+a, meleg van, *a 3alli4re "isasszon) 55en most n)it+a "i az a%la"tH eg) va"mer szerelmes so" min,ent elmon,0atna ne"i, 0a se+telme volna errl a tizen"ilenc l% magas ltrr!l itt, amel) 55en az a%la" 5r"n)ig r@ 2 Egen m, ,e nincs eg)e,'l, mint eml6tetteC eg)'tt la"i" Montalais2val@ 2 Montalais "isasszon) nem szm6tC g)erme""ori %artn+e, nag)on 08sges 0ozz, val!sgos "t, az em%er min,en eltemetni val! tit"t %ele,o%0at+a@ A "irl) e%%l a %eszlgets%l eg) sz!t sem szalasztott el@ 7t Malicorne azt is szrevette, 0og) lass6t+a l5teit, 0a,, leg)en i,e+e szavai %efe+ezsre@ Mi"or az a+t!0oz rte", Malicorne "ivtelvel min,en"it el%ocstott a "irl)@ Gzen sen"i sem cso,l"ozott, 0iszen tu,t", 0og) a "irl) szerelmes, s azzal g)ans6tott", 0og) a 0ol,fn)%en verse"et 6r@ Ds 0a most nem is volt 0ol,vilgos este, ezrt a "irl) mgis 6r0atott verse"et@ Min,en"i eltvozott@ A "irl) most Malicorne20oz for,ult, a"i alzatosan vrta, 0og) *a+os megsz!l6tsa@ 2 Malicorne r, mit mon,ott az imnt valami ltrr!l? 2 "r,ezte@ 2 Dn, felsg, n ltrr!l %eszltem? Ds Malicorne gne" emelte szemt, mint0a elszllott szavait a"arn +%!l elfogni@

2 Egen, eg) tizen"ilenc l% magas ltrr!l@ 2 L, tu,om mr, felsg, igazC ,e csa" Manicam5 rral %eszltem r!la, s eg) sz!t sem sz!lo", 0a csa" se+tem is, 0og) felsge, is meg0all0at+a@ 2 Ds a""or mirt nem sz!lt volna? 2 Mert nem a"artam volna, 0og) meg,orgl+" a "ertszt, a"i ottfele+tette a ltrt@@@ szegn) r, g t@ 2 *eg)en n)ugo,t@@@ Mon,+a 0t, mi van ezzel a ltrval? 2 A"ar+a ltni felsge,? 2 A"arom@ 2 Mi sem " nn)e%% ennlC ott van, ni< 2 A %o"ro" mellett? 2 Og) van@ 2 Mutassa meg< Malicorne megfor,ult, s a ltr0oz vezette a "irl)t@ 2 Ett van, felsg 2 sz!lt@ 2 (zza csa" eg) "iss el%%re< Malicorne "i0zta a ltrt a fasor%a@ A "irl) vgigl5,elt a ltra mentn@ 2 (m< 2 sz!lt@@@ 2 Azt mon,+a, 0og) tizen"ilenc l% 0ossz? 2 Ann)i, felsg@ 2 Tizen"ilenc l%, az so"C nem 0innm, 0og) ol)an 0ossz volna@ 2 Mg) szemre ne0z meg6tlni, felsg@ (a ez a ltra eg) fa vag) fal mellett llna, +o%%an ltnn", mert so"at seg6tene az ssze0asonl6ts@ 2 L, az min,eg), Malicorne r, alig 0iszem, 0og) ez a ltra tizen"ilenc l%@ 2 Dn tu,om, 0og) felsge, szemmrt"e mil)en %iztos, s mgis foga,ni mern" r, 0og) ann)i@ A "irl) fe+t rzta@ 2 3an eg) csal0atatlan ellenrzsi m!,szer 2 sz!lt Malicorne@ 2 Ds mi az? 2 Min,en"i tu,+a, felsg, 0og) a 5alota f l,szint+e tizenn)olc l% magas@ 2 (el)es, ezt min,en"i tu,+a@ 2 Jos, felsg, 0a a ltrt a fal0oz tmaszt+", a%%!l meg le0et lla56tani@ 2 Egaz@ Malicorne " nn)e,n, mint a 5el)0et, felemelte a ltrt, s a fal0oz tmasztotta@ 3letlensg%l vag) szn,"osan, ,e 55en *a 3alli4re "isasszon) szo%+na" a%la"t vlasztotta "6srlet0ez@

A ltra 55en a 5r"n)szegl)ig, vag)is az a%la"" n) "lig rt fel, g)0og) az utols! eltti fo"on ll! frfi, " z5termet8 frfi is, mint a "irl), igen " nn)en rint"ezs%e +ut0atott a szo%a la"!ival, vag)is in"%% la"!nivel@ Amint Malicorne a ltrt felll6totta, a "irl) a%%a0ag)va azt a "is "om,it, amit a,,ig +tszott, megin,ult f lfel, Malicorne 5e,ig tartotta a ltrt@ Fe alig tette meg a "irl) lgi t+na" a felt, a "ert%en meg+elent a sv+ci rsg eg)i" r+rata, s 55en a ltrna" tartott@ A "irl) szlse%esen le+ tt, s a %o"ro" " z re+tz tt@ Malicorne megrtette, 0og) fel "ell magt l,oznia@ (a szintn elre+tzi", a""or a,,ig fogna" "eresni, m6g vag) t, vag) a "irl)t, vag) taln min,"ett+'"et meg nem tall+"@ 9o%%, 0a eg)e,'l t tall+" meg@ Gnnlfogva Malicorne ol) 'g)etlen'l re+tz tt el, 0og) eg)e,'l t fogt" el@ Mi0el)t elfogt", az rsgre vitt"C az rsgen megnevezte magt, s amint megnevezte magt, felismert"@ $ z%en a "irl), %o"orr!l %o"orra osonva, megalzva, ,e "ivlt ro55antul %osszan"o,va, elrte la"osztl)na" "is "a5u+t@ Mr csa" azrt is %osszs volt, mert a letart!ztatssal +r! lrmra Montalais s *a 3alli4re meg+elent az a%la"%an, st Ma,ame is meg+elent a maga a%la"%an, "ez%en "t g)ert)val, s r,e"l, tt, 0og) mi t rtnt@ Gzalatt Malicorne FQArtagnanra 0ivat"ozott@ Malicorne 06vsra FQArtagnan elsietett@ Fe 0i%a ig)e"ezett Malicorne azon, 0og) tettne" in,o"ait megrtesse vele, 0i%a rtette meg FQArtagnan, 0i%a a,ott a "t finom s tall"on) szellem8 frfi ms for,ulatot a "alan,na"C Malicorne nem te0etett mstH %ele "ellett t r,nie, 0og) ll6t!lag %e a"art mszni Montalais "isasszon)0oz, ami"nt 7aint2Aignanon is ra+ta szra,t, 0og) %e a"arta t rni Tonna)2/0arente "isasszon) a+ta+t@ Ma,ame 0a+t0atatlan volt, mg5e,ig "t o"%!l, elsz r azrt, mert 0a Malicorne +ne" va,+n csa"ug)an %e a"art 0ozz mszni az a%la"on "ereszt'l eg) ltrn, 0og) Montalais2val tall"ozz", az Malicorne rszrl %'nteten, "6srlet, s meg is "ell rte %'ntetni@ Mso,szor, 0a Malicorne nem a sa+t nev%en +rt el, 0anem mint " zvet6t *a 3alli4re s eg) msi" szeml) " z tt, a"it Ma,ame nem a"art megnevezni, %8ne annl nag)o%% volt, mert nem +tszott " zre %enne a szenve,l), amel) min,ent megmag)arz@ Ma,ame te0t !risi lrmt csa5ott, Malicorne2t el8zette fr+e 0z%!l, s meg sem gon,olta szegn) elva"ult n, 0og) Malicorne s Montalais a "ez'"%en tart+" a Buic0e gr!fnl tett ltogatsa s ms "n)es 'g)ei miatt@ Montalais meg,'0 , tt, s n)om%an %osszt a"art llni, Malicorne ellen%en %e%izon)6totta ne"i, 0og) a "irl) tmogatsa felr %rmifle "eg)vesztettsggel, s nag)on sz5 ,olog a "irl)rt szenve,ni@ Malicorne2na" igaza volt, s %r Montalais n volt, s in"%% t6zszeresen az, mint eg)szeresen, mgis meg tu,ta t g)zni nzetne" 0el)essgrl@ Gg)%"nt a "irl), siess'n" meg+eg)ezni, 0ozz+rult a vigasztal!,s0oz@ Glsz r is, Malicorne2na" tvenezer fran"ot fizettetett "i "rtalan6tsul elveszett llsrt@ Mso,szor, a sa+t u,vartarts%an al"almazta t, %ol,ogan, 0og) il) m!,on %osszt ll0at Ma,ame2on min,azrt, amit ellene s *a 3alli4re ellen vtett@

Fe mivel ezentl nem volt ott Malicorne, 0og) elcsen+e zse%"en,+t s ltrt mregessen, a szegn) szerelmes meg volt fosztva seg6ttrst!l@ 7emmi remn)e nem mara,t, 0og) vala0a is " zele,0ess" *a 3alli4re20ez, m6g a len) a ;alais2=o)al%an la"i"@ Gzen a vilg min,en te"intl)e s 5nze sem seg6t0etett@ 7zerencsre Malicorne %eren r" , tt@ Og) intzte a ,olgot, 0og) tall"ozott Montalais2val@ Egaz, Montalais is megtett min,ent, 0og) tall"ozz" Malicorne2nal@ 2 Mit csinl +sza"a@ Ma,ame2nl? 2 "r,ezte Aure2t!l@ 2 D++el? (t alszom@ 2 (og)an, alszi"? 2 Termszetesen@ 2 ;e,ig rosszul teszi, 0og) alszi"C nem illi", 0og) eg) len), a"i ann)it szenve,, mint maga, alu,+"@ 2 Dn szenve,e"? 2 (t tvolltem nem "ergeti a "tsg%eess%e? 2 Jem, 0iszen tvenezer fran"ot s llst "a5ott a "irl)t!l@ 2 Min,eg)< A""or is le van s+tva, mert nem lt t %% min,enna5, mint azelttC "tsg%e van esve, amirt elvesztettem Ma,ame %izalmtC mon,+a, 0t min,ez nem igaz? 2 L, nag)on is igaz@ 2 A""or te0t ez a %nat nem 0ag)+a ++el alu,ni, te0t s!0a+tozi", azutn zo"og, azutn orrt f++a 0angosan, t6zszer is eg) 5erc alatt@ 2 $e,ves Malicorne, Ma,ame eg)ltaln nem szenve,0eti " rn)ezet%en a lrmt@ 2 Dn igazn nag)on +!l tu,om, 0og) Ma,ame semmi za+t nem "5es elviselniC ezrt 0a a maga ml)sges f+,almt szreveszi, sietve "itess"eli magt a szo%+%!l@ 2 Drtem< 2 Jag)szer8< 2 Fe mi fog t rtnni aztn? 2 Az fog t rtnni, 0og) ezutn, mivel magt!l is elvlasztott", +sza"a *a 3alli4re fog s!0a+tozni s sirn"ozni g), 0og) "tsg%eesse "ettne" is elegen, volna@ Grre msi" szo%%a " lt zteti"@ 2 Egen, ,e mel)i"%e? 2 Mel)i"%e? 2 Jos, lelemn)es uram, zavar%a + tt a "r,semre@ 2 7emmi esetre semC %rmel)i" szo%%a teszi" is, az csa" +o%% le0et, mint Ma,ame2@ 2 Gz igaz@ 2 A""or 0t ma ++el "ez,+en %ele a s56tozs%a2s!0a+tozs%a@ 2 Jem fogom elmulasztani@ 2 Ds o"tassa "i *a 3alli4re2t@

2 *eg)en n)ugo,t, g)is eleget s6r mag%an< 2 (el)es< 76r+on ezentl 0angosan 2 sz!lt Malicorne@ Ds elvlta" eg)mst!l@

1>. A/#l;7#" a' a&',al &/#&,#!&+)!2l #&i5 &'4% +& a ,i,5 &l+Dc&2B+DE,+& /-"5(<("a5 "+@("; !+&'l#,+!2l i& 7#&'(/ l-"5 A "a5ott tancsot Montalais " z lte *a 3alli4re2rel, a"i elismerte, 0og) % lcs tancs s nmi 0a%ozs utn, amit in"%% tart!z"o,sna", mint 0i,egsgne" le0et tula+,on6tani, el0at2 rozta, 0og) megval!s6t+a@ Gz a 0ist!ria a "t s6r!2r6v! nvel, a"i so5n"o,ssal t lti %e a 0ercegn 0l!szo%+t, Malicorne mesterm8ve volt@ Mivel semmi se ol) val!szer8, mint a val!sz6n8tlensg, semmi sem ol) termszetes, mint a regn)essg, ennlfogva ez az &zeregyjszak2%a ill mese t "letesen %evlt Ma,ame2nl@ Glsz r Montalais2t tvol6totta el@ (rom na55al, vag)is in"%% 0rom +sza"val Montalais eltvozsa utn *a 3alli4re2ne" is tvoznia "ellett@ Gg) "is manzr,szo%t "a5ott, a szolglattev nemese" la"osztl)a felett@ Gg) emelet, vag)is eg) 5a,l! vlasztotta el az u,var0 lg)e"et az u,vari tisztsgvisel"tl s a lovago"t!l@ $'l n l5cs vezetett fel 0ozz+u", amel) Javailles2n asszon) fel'g)eletre volt %6zva@ A nag)o%% %iztonsg o"rt Javailles asszon), a"i felsge "or%%i "6srleteirl mr 0allott eg)et2mst, a szo%" a%la"ra s a "an,all!" n)6lsra rcsot szereltetett@ Mg) te0t *a 3alli4re "isasszon) ern)e tel+es %iztonsg%an volt, s szo%+a in"%% "alit"0oz 0asonl6tott, mint %rmi eg)%0ez@ *a 3alli4re "isasszon)na", 0a ott0on volt 2 ami g)a"ran megt rtnt, mert Ma,ame csa" rit"n vette ign)%e szolglatt, mi!ta Javailles2n asszon) fel'g)elete alatt tu,ta 2, *a 3alli4re "isasszon)na" te0t ms sz!ra"ozsa nem volt, mint 0og) "inzett az a%la"rcson@ Gg) reggel azon%an, mi"or szo"sa szerint "inzett, meg5illantotta Malicorne2t az vvel szem%en lev a%la"%an@ Malicorne cso" szmra val! mr!nt tartott a "ez%en, az 5'letet nzegette, s eg) 5a56r,ara%ra alge%rai "5lete"et 6rogatott@ Mg) egszen +!l %eillett volna valamifle mrn "ne", a"i a fut!ro" sar"%!l eg) %st)asz glet vag) a vr falaina" magassgt mrics"li@ *a 3alli4re megismerte Malicorne2t, s ',v z lte@ Malicorne ml) meg0a+lssal vlaszolt, s elt8nt az a%la"%!l@ *ouise cso,l"ozott ezen a 0i,egsgen, amel) eg)ltaln nem illett Malicorne min,ig n)ugo,t visel"e,s0ez, ,e esz%e +utott, 0og) a szegn) fiatalem%er miatta vesztette el llst, s 0a t lt+a, nem le0et valami reme" 0angulat%an, 0iszen min,en val!sz6n8sg szerint *ouise so0asem lesz ol)an 0el)zet%en, 0og) "r5!tol0assa azrt, amit elvesztett@ *ouise meg tu,ta %ocstani a srtse"et is, a szerencstlene"en 5e,ig mg in"%% megesett a sz6ve@ Tancsot "rt volna Montalais2t!l, 0a +elen van, ,e Aure tvol volt@ G%%en az i,%en szo"ta Montalais a levelezst vgezni@

*a 3alli4re eg)szerre csa" azt ltta, 0og) az a%la"%!l, a0ol Malicorne az imnt meg+elent, eg) trg) re5'l a rcson t szo%+%a, s a 5a,l!ra esi"@ $6vncsian a trg) fel tartott s felemelte@ Gg) ors! volt, amil)enre sel)met szo"ta" gom%ol)6tani@ 7el)em 0el)ett azon%an most 5a56rral volt " r'lte"erve az ors!@ *a 3alli4re "isasszon) le0ntotta r!la a 5a5irost, s elolvastaH $isasszon)om< Jag)on "6vncsi vag)o" "t ,ologra@ Glsz rH va+on szo%+na" 5a,l!+a f%!l vag) "%l van2e@ Mso,szorH mil)en tvolsgra van g)a az a%la"t!l@ :ocssson meg, 0og) frasztom, s vlaszt ug)anazon az ton "rem, mint amel) ton tlem a levelet "a5ta, vag)is az ors! t+n@ /sa" a0el)ett, 0og) szo%m%a ,o%n, mint n a Mag%a, ami $eg)e,ne" so""al ne0eze%% volna, mint ne"em, sz6ves"e,+" eg)szer8en "i,o%ni az a%la"on@ Ms"'l n%en, "isasszon), mara,tam alzatos s tisztelettel+es szolg+a@ Malicorne 3laszt, "rem, a levlre 6r+a< 2 L, szegn) fi< 2 "iltott fel *ouise 2, %izon)ra megr'lt@ Ds rszvev 5illantst vetett leveleztrsra, a"it a szo%a rn)"%an +!l "ive0etett@ Malicorne megrtette, s fe+t rzta, mint0a tilta"ozni a"arna@ TJem, nem, leg)en n)ugo,t, nem vag)o" %olon,<U *a 3alli4re "t"e,n mosol)gott@ TJem, nem 2 fol)tatta +el%esz,,el Malicorne 2, a fe+em ren,%en van<U Ds a fe+re mutatott@ Azutn "ezt mozgatta, mint a"i g)orsan 6rH TAg)an "rem, vlaszol+onU 2 mutatta, szinte " n) r gve@ *a 3alli4re nem tallt %enne semmi "ivetnival!t, 0a megteszi, amire Malicorne "ri, 0a min,+rt %olon, isC ceruzt fogott s fel6rtaH TFa<U Azutn az a%la"t!l g)ig megolvasott t6z l5st, s azt is fel6rtaH TT6z l5s<U Amint ezzel vgzett, tnzett Malicorne2ra, a"i meg0a+olt, s +elezte, 0og) lemeg)@ *a 3alli4re megrtette, 0og) az ors!rt@ Az a%la"0oz l5ett, s Malicorne utas6tsa szerint lee+tette az ors!t@ Az ors! mg gurult a f l, n, ami"or Malicorne mris rvetette magt, elfogta, fel"a5ta, mint a ma+om szo"ta tenni a ,i!val, le0mozta r!la a levelet, azutn 7aint2Aignan la"sra futott@ 7aint2Aignan a "irl) " zel%en vlasztotta "i, vag)is in"%% "relmezte la"st, ol)an n vn)0ez 0asonl!an, amel) a na5 sugarait "eresi, 0og) t %% g)'m lcs t 0ozzon@

7aint2Aignan la"sa "t szo%%!l llt, a%%an az 5'let%en, amel)%en a "irl) la"osztl)a is volt@ :'sz"e volt erre a szomsz,sgra, mert 6g) " nn)en %e+ut0atott a "irl)0oz, s ra,sul, szerencss eset%en, n0a vratlanul is sszetall"oz0atott felsgvel@ G%%en a 5illanat%an azzal foglalatos"o,ott, 0og) "t szo%+t 5om5san "i"r5itoztatta, mert szm6tott a megtiszteltetsre, 0og) a "irl) n0a megltogat+a, mivel felsge, mi!ta *a 3alli4re irnt szerelemre g)ulla,t, 7aint2Aignant %izalmasv vlasztotta, s 6g) sem na55al, sem ++el nem nl"'l z0ette@ Malicorne %e+elentette magt a gr!fnl, s ez nem is 't" z tt ne0zsg%e, mert a "irl)nl is "eg)%en llott, s az eg)i" 0itele a msi" szmra min,ig +! csalte" volt@ 7aint2Aignan meg"r,ezte ltogat!+t, tu,2e valami +sgot@ 2 Mg5e,ig nag) +sgot< 2 vlaszolta Malicorne@ 2 G+0a< 2 sz!lt 7aint2Aignan, "eg)enc lvn, "6vncsian@ 2 (all+u"< 2 *a 3alli4re t" lt z tt< 2 (og)an? 2 "r,ezte 7aint2Aignan tgra n)6lt szemmel@ 2 A0og) mon,om@ 2 Ma,ame2nl la"ott, nem? 2 Og) van@ Fe a 0ercegnt %osszantotta a szomsz,sg, s msi" szo%%an 0el)ezte el, amel) 55en az n + ven, la"osztl)a felett van< 2 (og)an, i,efent? 2 "r,ezte lml"o,va 7aint2Aignan, u++val a fels emeletre mutatva@ 2 Jem 2 vlaszolta Malicorne 2, o,afent< Ds a szem%en fe"v f5'letre mutatott@ 2 A""or 0t mirt mon,+a azt, 0og) szo%+a az n la"som felett van? 2 Mert meg vag)o" r!la g)z,ve, 0og) la"sna" termszetesen a *a 3alli4re szo%+a alatt "ell lennie< 7aint2Aignan e szava" 0allatra ol)an te"intettel nzett Malicorne2ra, mint eg) !rval ezeltt *a 3alli4reH vag)is %olon,na" 0itte@ 2 Aram 2 sz!lt Malicorne 2, gon,olatra szeretn" vlaszolni@ 2 Az n gon,olatomra? 2 (og)ne, amint ltom, nem rtette meg tel+esen, amit mon,ani a"artam< 2 :evallom, 6g) van@ 2 (el)esC la"na"< n +!l tu,+a, 0og) Ma,ame u,var0 lg)ei a "irl) s Monsieur lovag+ai f l tt

2 Egen, mert Manicam5, Fe Var,es s mso" la"na" ott< 2 Jag)on 0el)es< *m, uram, mil)en cso,latos a vletlene" tall"ozsa< A Buic0e gr!f szmra "i+el lt "t szo%a 55en az a "t szo%a, mel) Montalais s *a 3alli4re "isasszon)o" szo%+a alatt van< 2 Jo s aztn?

2 Ds aztn@@@ Gz a "t szo%a most 55en sza%a,, mivel Buic0e gr!f se%es'lten Fontaine%leau2 %an fe"szi"< 2 Gs"'sz m, "e,ves uram, 0og) nem tu,om "itallni, mire cloz@ 2 L, 0a ne"em volna ol)an szerencsm, 0og) 7aint2Aignanna" 06vna", azonnal "itallnm< 2 Ds mit tenne? 2 J)om%an elcserlnm azt a "t szo%t, a0ol most la"om, azzal a "t szo%val, amel)%en Buic0e gr!f la"i"< 2 Mi nem +ut esz%e< 2 "iltott fel megvetleg 7aint2Aignan@ 2 Fela,+am ezt a megtisztel 0el)et, a "irl) szomsz,sgt, ami csa" "irl)i 0ercegne", fe+e,elemne" s fura"na" +r! "ivltsg< Jem, "e,ves Fe Malicorne uram, enge,+e meg, 0og) a szem%e mon,+amH maga %olon,< 2 Br!f r 2 sz!lt a fiatalem%er "omol) 0angon 2, "tszeresen tve,@@@ Gngem eg)szer8en Malicorne2na" 06vna", s nem vag)o" %olon,< Azutn 5a5irost vett el zse%%l, s 6g) sz!ltH 2 (allgasson meg, s ma+, ezt is megmutatom@ 2 (allgatom< 2 Tu,+a, ug)e, 0og) Ma,ame g) rzi *a 3alli4re2t, mint Krgus Eo nimft@ 2 Tu,om< 2 Tu,+a, ug)e, 0og) a "irl) %eszlni a"art a fogoll)al, ,e 0asztalan, s sem magna", sem ne"em nem si"er'lt ezt a %ol,ogsgot megszerezni a "irl)na"@ 2 Grrl 55 maga tu,0at eg)et2mst, maga, szegn) Malicorne2om@ 2 Mit gon,ol, gr!f r, mi t rtnne azzal, a"ine" "5zelere+e " zele%% tu,n 0ozni eg)ms0oz a "t szerelmest? 2 L, a "irl) nem fu"ar"o,na 0l+val< 2 7aint2Aignan r<@@@ 2 Tov%%< 2 Jem volna "e,ve eg) "iss "i5r!%lni a "irl)i 0lt? 2 Fe0og)nem 2 felelte 7aint2Aignan 2, uram "eg)e, 0a megtettem " telessgem, nag)on ,rga volna ne"em< 2 A""or nzze meg ezt a 5a56rt, gr!f r< 2 Mifle 5a56r ez? Tervra+z? 2 A Buic0e gr!f "t szo%+r!l, amel) min,en val!sz6n8sg szerint a mag lesz< 2 L, azt mr nem, t rtn+" %rmi is< 2 Mirt nem? 2 Mert az n "t szo%mra so" lovagna" f+ a foga, a"i"ne" %izon)ra nem enge,nm tC =oPuelaure r, *a Fert r, Fangeau r< 2 A""or Esten vele, gr!f r, meg)e" s fela+nlom a tervet, amit itt elter+esztettem, az ura" eg)i"ne", a vele+r! eln) ""el eg)'tt<

2 Fe 0t mirt nem tart+a meg magna" 2 "r,ezte 7aint2Aignan g)ana"v!an@ 2 Mert a "irl) so0asem fog engem azzal megtisztelni, 0og) 0ozzm n)6ltan el+ ++ n, eze"0ez az ura"0oz ellen%en v6gan elme0et< 2 (og)an, a "irl) elmenne valamel)i"'"0 z? 2 Fe mg menn)ire< Jem is eg)szer, 0anem t6zszer< (og)an? Mg azt "r,ezi, va+on a "irl) el+rna2e eg) ol)an la"s%a, amel) " zele%% viszi *a 3alli4re "isasszon)0oz? 2 7z5 " zele,s@@@ eg) egsz emelet van " z tt'"< Malicorne leg ng) l6tette a 5a56rla5ot az ors!r!l@ 2 Br!f r, "rem 2 sz!lt 2, veg)e fig)elem%e, 0og) *a 3alli4re "isasszon) szo%+na" 5a,l!+a eg)szer8 fa5a,l!< 2 Jo s? 2 Jo s a gr!f r felfoga, eg) csot, a"i nem tu,+a, 0ov vezeti", %ezr+a la"s%a, s tvgat+a vele a szo%+a menn)ezett, " vet"ezs"55 *a 3alli4re "isasszon) 5a,l!+t is@ 2 L, Estenem< 2 "iltott fel 7aint2Aignan, mint a"it fe+%everte"@ 2 Tess"? 2 "r,ezte Malicorne@ 2 Azt mon,om, 0og) ug)ancsa" va"mer tlet, uram< 2 :iztos6t0atom, 0og) a "irl) nag)on ravaszna" fog+a tallni< 2 A szerelmese" nem gon,olna" a vesze,elemre< 2 Micso,a vesze,elemtl fl, gr!f r? 2 Az il)en %onts irt!zatos lrmval +r, az egsz 5alota vissz0angozn" tle< 2 Ag)an, gr!f r, ne"em szilr, megg)z,sem, 0og) az a mun"s, a"it n 0ozo" magna", za+ nl"'l megcsinl+a< (at l% ter+e,elm8 ng)sz get "ivg eg) "!c%a %ur"olt f8rsszel, s mg a leg" zele%%i szomsz,o" sem fog+" szrevenni, 0og) ,olgozi"< 2 L, "e,ves Malicorne, val!sggal el"%6t s megzavar< 2 Fig)el+en tov%%< 2 sz!lt Malicorne n)ugo,tan@ 2 A%%an a szo%%an, amel)ne" menn)ezett tvgta@@@ E,e 0allgat? 2 (og)ne@ 2 @@@l5cst "sz6ttet, amel)en vag) *a 3alli4re "isasszon) me0et le mag0oz, vag) 5e,ig a "irl) meg) fel a "isasszon)0oz< 2 Fe ezt a l5cst ltni fog+"< 2 Jem, mert elre+ti eg) vlaszfallal, amel)ne" ta5t+a ug)anol)an lesz, mint a la"s t %%i rszne" ta5t+a@ *a 3alli4re "isasszon)nl eg) csa5!a+t! alatt t8ni" el, amel) a 5a,l! eg) rsz%e illesz"e,i", s az g) alatt n)6li"< 2 3al!%an< 2 "iltott fel 7aint2Aignan, s a szeme felrag)ogott@ 2 Ja mr most, gr!f r, nem "ell %izon)gatnom, 0og) a "irl) g)a"ran elltogat ma+, e%%e a szo%%a, a0ol il)en l5cs van@ Azt 0iszem, "ivlt Fangeau r lesz elraga,tatva tletemtlC meg)e" is, 0og) elmon,+am ne"i@ 2 Fe "e,ves Malicorne r< 2 "iltott fel 7aint2Aignan@ 2 Megfele,"ezi" r!la, 0og) errl velem %eszlt elsz r, s " vet"ezs"55 en)m az els%%sg +oga@

2 Te0t gr!f r azt a"ar+a, 0og) eln)%en rszes6tsem? 2 (og)ne a"arnm? Meg0iszem azt< 2 (anem Fe 7aint2Aignan r, amit most tn)+to", a leg" zele%%i ell5tetsnl eg) r,emren, szalag+a, vag) taln eg) csinos "is 0ercegsg< 2 *egal%% 2 sz!lt 7aint2Aignan "iv r s ,ve az r mtl 2, legal%% +! al"alom lesz megmutat2 nom a "irl)na", 0og) nem ala5talanul nevez ol)"or %art+na", s ezt az al"almat magna" " sz n0etem, "e,ves Malicorne r@ 2 Jem fog r!la megfele,"ezni? 2 "r,ezte Malicorne mosol)ogva@ 2 :'sz"e lesze" r, uram@ 2 Dn, gr!f r, nem vag)o" a "irl) %art+a, n a szolg+a vag)o"< 2 Egen, s 0a azt gon,ol+a, 0og) az a l5cs meg0ozza szmomra a 7zentlle"2ren, "" szalag+t, n viszont g) gon,olom, 0og) magna" a nemesi o"levelet 0ozza meg< Malicorne meg0a+olt@ 2 Most mg csa" t "ell " lt z" ,n m 2 sz!lt 7aint2Aignan@ 2 Jem 0innm, 0og) a "irl) elleneznH "r+en tle enge,l)t< 2 J)om%an futo" is 0ozz< 2 Dn 5e,ig megszerzem azt a mun"st, a"ire sz'"sge lesz< 2 Mi"orra? 2 Ma estre@ 2 Je fele,"ezz" meg az !vintz"e,se"rl< 2 :e" t tt szemmel 0ozom i,e< 2 Ds n el"'l, m rte valamel)i" "ocsimat< 2 /6mer nl"'lit< 2 Gg) livr nl"'li inasommal, magt!l rtet,i"@ 2 Jag)on 0el)es, gr!f r< 2 Ds *a 3alli4re "isasszon)? 2 Jos? 2 Mit fog mon,ani, 0a ezt a manvert megtu,+a? 2 :iztosan nag)on is fog+a r,e"elni@ 2 Azt el0iszem< 2 7t, meg vag)o" r!la g)z,ve, 0a a "irl) nem volna elg va"mer, 0og) felmen+en 0ozz, lesz ol)an "6vncsi, 0og) le+ ++ n a "irl)0oz< 2 =eml+'"< 2 sz!lt 7aint2Aignan@ 2 Egen, reml+'" 2 ismtelte Malicorne@ 2 A""or in,ulo" a "irl)0oz< 2 Gzt nag)on 0el)esen teszi< 2 Ds ma este mi"or + n el a mun"s? 2 J)olc !ra"or<

2 Ds mit gon,ol, menn)i i, "ell 0ozz, 0og) a ng)sz get "if8rszel+e? 2 $ r'l%el'l "t !raC csa" aztn mg a00oz is i, "ell ne"i, 0og) tel+esen el"sz6tse az ssze2 " ttetst@ Gg) +sza"a s a 0olna5i na5na" eg) rszeC a l5csvel eg)'tt "t na5ot "ell szm62 tanun"< 2 $t na5 0ossz i,< 2 $ut)af+t< (a mr az em%er magra vllal+a, 0og) a 5ara,icsom "a5u+t megn)it+a, legal%% tisztessges leg)en ez a "a5u@ 2 Egaza van< 3iszontltsra, "e,ves Malicorne r@ (olna5utn estre megvag)o" a 0urcol2 "o,ssal<

1>1 S+,a 0(5l;a0+";"+l 7aint2Aignan el volt raga,tatva att!l, amit 0allott, amit megcsillantotta" eltte, s elin,ult megszerezni Buic0e gr!f la"st@ 7 , a"i eg) neg)e,!rval azeltt eg)milli!rt sem a,ta volna "t szo%+t, most 0a+lan,! lett volna eg)milli!t fizetni, 0a vala"i enn)it "r tle azrt a "t %ol,og6t! szo%rt, amel) utn vg)a"ozott@ Fe il)en " vetelse""el sen"i sem llott el@ Buic0e gr!f nem tu,ta mg, 0ol fog la"ni, "'l n%en is mg min,ig %eteges"e,ett, s 6g) nem t r, tt la"sval@ 7aint2Aignan meg"a5ta Buic0e gr!f "t szo%+t, Fangeau meg"a5ta 7aint2Aignan "t szo%+t, miutn leszmolt rte 0atezer fran" s5ot a gr!f inten,nsna", s azt 0itte, 0og) nag)szer8 'zletet csinlt@ Fangeau "t szo%+t Buic0e gr!f szmra +el lt" "i + ven,%eli la"sul@ Min,emellett nem ll6t0atnn" %iztosan, 0og) az ltalnos " lt z" ,s " z%en val!%an ez a "t szo%a lesz az, a0ol ma+, eg)szer Buic0e gr!f la"ni fog@ Ami Fangeau2t illeti, ol)an %ol,og volt, 0og) mg csa" fel sem tl tt %enne a gon,olatH 0t0a 7aint2Aignanna" nag)o%% r,e"e f8z,i" e00ez a " lt z" ,s0ez@ Gg) !rval azutn, 0og) az el0atrozs megrlel, tt %enne, 7aint2Aignan te0t %irto"%a vette az eml6tett "t szo%t@ T6z 5erccel az utn, 0og) 7aint2Aignan %irto"%a vette a "t szo%t, Malicorne %el5ett 7aint2Aignan0oz, "r5itoso" "6sret%en@ G" z%en a "irl) 06vatta 7aint2AignantC szala,ta" 7aint2Aignan0oz, s Fangeau2t tallt" ott@ Fangeau Buic0e20ez "'l, tte a "irl) em%ert, s 6g) vg'l megtallt" 7aint2Aignant@ Gzltal eg) "is "se,elem "elet"ezett, g)0og) a "irl) mr t'relmetlen"e,ni "ez,ett, mi"or 7aint2Aignan lel"en,ezve meg+elent urnl@ 2 (t mr te is el0ag)sz? 2 sz!lt a "irl) ug)anol)an 5anaszos 0angon, mint amil)en 5anaszos 0angon ezern)olcszz vvel el%% 9ulius /aesar mon,taH 'u (uo(ue!. 2 Felsg 2 sz!lt 7aint2Aignan 2, nem 0ag)om el a "irl)t, ellen"ezleg, 55en a " lt z" 2 ,semmel foglal"ozom< 2 Mifle " lt z" ,ssel? Azt 0ittem, 0og) a te " lt z" ,se, mr 0rom na55al ezeltt %efe+ez, tt< 2 Egen, felsg< Fe "n)elmetlen'l rzem itt magam, a0ol vag)o", s t" lt z" , m a szem" zti f5'let%e@ 2 (t nem megmon,tam, 0og) te is el0ag)sz< 2 "iltott fel a "irl)@ 2 L, min,enne" van 0atra< /sa" eg) n volt, a"irt a sz6vem ,o%og, s egsz csal,om sz vet"ezi", 0og) tlem elsza"6tsa< 3olt eg) %artom, a"ine" elmon,0attam gon,+aimat, s a"i seg6tett elviselni szen2 ve,sem ter0t, s ez a %art megunta 5anaszaimat, s el0ag), anl"'l, 0og) enge,l)t "rne r< 7aint2Aignan felnevetett@ A "irl) "itallta, 0og) tiszteletlensge m g tt valami tito" la55ang@
.

Te is< RlatinulS

2 Mit +elentsen ez? 2 "r,ezte eltelve remn)sggel@ 2 Felsg, a %art, a"it a "irl) megrgalmaz, meg a"ar+a "6srelni, 0og) visszaa,+a a "irl)na" elvesztett %ol,ogsgt@ 2 *e0etv tesze,, 0og) tall"oz0assam *a 3alli4re2rel? 2 Mg nem szavatol0atom, felsg, ,e@@@ 2 Fe? 2 Fe remn)lem@ 2 L, 0og)an? 0og)an? Mon,, meg ne"em, 7aint2Aignan@ Esmerni a"arom a terve,et, s tmogatni a"arla" egsz 0atalmammal< 2 Felsg 2 sz!lt 7aint2Aignan 2, mg magam sem tu,om, 0og) fogo" cl%a +utni, ,e min,en o"om megvan r, 0og) azt 0igg)em, 0olna5 mr@@@ 2 Azt mon,o,, 0olna5? 2 Egen, felsg@ 2 L, mil)en %ol,ogsg< Fe mirt " lt z" , l t? 2 (og) +o%%an szolgl0assam "irl)omat< 2 Ds mi%en szolgl0atnl +o%%an, 0a t" lt z l? 2 Tu,+a2e felsge,, 0ol van a Buic0e gr!fna" sznt "t szo%a? 2 Egen@ 2 A""or azt is tu,+a felsge,, 0ov " lt z" , m< 2 Min,enesetre, ,e ezzel nem tu,o" t %%et< 2 (og)an? Jem rti felsg, 0og) e la"s f l tt "t szo%a van? 2 Mil)en szo%"? 2 Az eg)i" Montalais "isasszon) szo%+a, a msi"@@@ 2 A msi" *a 3alli4re "isasszon), 7aint2Aignan? 2 Og) van, felsg@ 2 L, 7aint2Aignan, ez igaz, igen, ez igaz< Micso,a szerencss gon,olat, 7aint2Aignan, %arti gon,olat, " lti gon,olatC ig)e"szel a " zel%e 0ozni, 0olott az egsz vilg elsza"6t tle, ezltal t %% vag) ne"em, mint ;'la,sz Iresztszne", mint ;atro"losz A"0illeuszna"@ 2 Felsg 2 vlaszolta 7aint2Aignan nevetve 2, nem tu,om, 0a felsge, terveimet egsz ter+e,elm'"%en ismern, tov%%ra is il)en rag)og! "ife+ezse""el illetn2e< L, felsg, ismere" " z nsgese%% "ife+ezse"et is, s az u,var eg)es 5uritn+ai %izon)osan il)ene"et aggatnna" rm, 0a tu,n", 0og) mit a"aro" felsge,rt tenni< 2 7aint2Aignan, meg0alo" a n)ugtalansgt!lC 7aint2Aignan, n ele5e,e"C 7aint2Aignan, n nem %6ro" 0olna5ig vrni< (olna5@@@< (olna5, az eg) r ""val!sg< 2 ;e,ig arra "rem felsge,et, "ere"e,+en fel n)om%an, a t'relmetlensgt oszlassa el eg) +! "is sta"ocsizssal@ 2 3ele, eg)'tt? 9!C el%eszlget'n" tervei,rl, el%eszlget'n" r!la< 2 Jem g), felsg, n mara,o"<

2 (t a""or "ivel men+e" stra? 2 A 0 lg)e""el@ 2 L, azt mr nem, 7aint2Aignan, szavamra, nem< 2 Meg "ell tennie, felsg< 2 Jem, nem, ezerszer is nem< Jem, n t %%et "i nem teszem magam anna" a sz rn)8 "6nszenve,sne", 0og) "t l5sn)ire leg)e" tle, 0og) lt0assam, 0og) eltte 0ala,tom%an ru0+t megrintsem, s semmit se mon,0assa" ne"i< Jem, nem "re" e%%l a "6n%!l, amit te %ol,ogsgna" tartasz, 0olott val!sgos tortra, mel) szememet geti, "ezemet megt ri, sz62 vemet sszezzzaC lssam t a so" i,egen em%er +elenlt%en, s ne mon,0assam ne"i, 0og) szeretem, 0olott egsz ln)em errl a szerelemrl tans"o,i", s min,en"i eltt elrul@ Jem, n es"'vel foga,tam, 0og) ezt so0a t %% nem teszem, s megtartom es"'met< 2 (allgasson meg, felsg< 2 Jem 0allgato" meg semmit, 7aint2Aignan< 2 A""or fol)tatomH s'rgsen sz'"sges, felsg, +!l rtse meg, s'rgs, nag)on s'rgs, 0og) Ma,ame s u,var0 lg)ei "t !rra eltvozzana" a 5alot%!l< 2 7aint2Aignan, te tisztra megzavarsz engem< 2 Je0ezemre esi", 0og) "irl)omna" 5arancsol+a", ,e a "n)szer6t " r'lmn)e" miatt ren,el"ezem, felsgH ne"em eg) va,szatra vag) sta"ocsizsra van sz'"sgem< 2 Fe ez a sta"ocsizs, ez a va,szat szeszl) volna csa", mer "'l nc" ,s@ (a il)en t'relmetlen'l vrom a na5ot, az egsz u,var eltt lele5leze" eg) sz6vet, amel) mr nem ura magna"@ (t nem elgszer 0angoztat+", 0og) az egsz vilg meg0!,6tsr!l lmo,ozom, 0olott ott "ellene "ez,enem, 0og) elsz r magamat 0!,6tom meg< 2 Azo", a"i" ezt mon,+", arctlano" s 5rt't", ,e %r"i" leg)ene" is, 0a felsge, in"%% r+u" 0allgat, a""or nincs t %% meg+eg)eznival!m@ A""or a 0olna5i na5 %elt0atatlan i,re eltol!,i"@ 2 9!l van, 7aint2Aignan, "i"ocsizom@@@ Ma este f"l)afn)nl 7aint2Bermain%e "ocsizom, +sza"ra ott mara,o", ott reggelizem, s 0rom !ra t+%an +ra ;rizs%an lesze"@ 9!l van 6g)? 2 Jag)szer8< 2 A""or este n)olc " r'l in,ulo"@ 2 Felsge, mg a 5ercet is eltallta< 2 Ds nem a"arsz semmit sem mon,ani? 2 ;ontosa%%anH nem tu,o" semmit mon,ani@ Az i5ar"o,sna" van nmi +elentsge, ,e a vletlen ol) nag) szere5et +tszi" %enne, 0og) n min,ig a legsz8"e%% teret szo"tam ne"i 0ag)ni, mert szilr, megg)z,sem, 0og) ma+, csa" g) intzi a ,olgot, 0og) a legtga%% teret foglal+a el< 2 Jos, a""or r, %6zom magam< 2 Ds felsge,ne" e%%en igaza van< Mg) megvigasztal!,va, a "irl) eg)enesen Ma,ame20oz ment, s %e+elentette a terv%e vett sta"ocsizst@

Ma,ame e%%en a r gt nz tt "irn,uls%an azonnal valami fon,orlatot ltott, 0og) a "irl) t" z%en, a s ttsg le5le alatt vag) ms m!,on elsz!ra"oz0asson *a 3alli4re2rel, ,e !va"o,ott tle, 0og) s!gorna" %rmit elrul+on, s a meg06vst mosol)ogva elfoga,ta@ Fenn0angon g) ren,el"ezett, 0og) u,var0 lg)ei vele men+ene", fenntartva magna", 0og) este azt teg)e, amit legal"almasa%%na" tall, 0og) a "irl) szerelmne" t+%a ll0asson@ Fe azutn, ami"or magra mara,t, s mi"or a szegn) szerelmes azt 0i0ette, 0og) *a 3alli4re "isasszon) rszt vesz a sta"ocsi"zson, a%%an a 5illanat%an taln, ami"or gon,olat%an az 'l, z tt szerelmese"ne" azzal a siralmas %ol,ogsgval "ecsegtette magt, 0og) a 5uszta lts%an megval!sul a tiltott %irto"ls min,en r me, a%%an a 5illanat%an Ma,ame, u,var2 0 lg)ei " r%en 6g) sz!ltH 2 Ma csa" "t u,var0 lg)re lesz sz'"sgemH Tonna)2/0arente s Montalais "isasszon)o"ra< *a 3alli4re elre ltta, " vet"ezs"55 vrta is ezt a csa5stC ,e az 'l, ztets megers6tette@ Jem szerezte meg Ma,ame2na" azt az r met, 0og) arcn lt0assa a sz6vt rt , fs 0atst@ Gllen"ezlegH mosol)gott, azzal a le6r0atatlan szel6,sggel, amel) arcna" ol) ang)ali +elleget a,ott@ 2 Dn te0t ma este sza%a, vag)o", Ma,ame? 2 Egen, 0og)ne< 2 A""or fel0asznlom az i,t, 0og) g)orsa%%an %efe+ezzem a 06mzst, amit fensge, "eg)es"e,ett fig)elmre mltatni, s amit mr eleve 0!,olattal fela+nlottam fensge,ne"< Ds tisztelettel+es %!" utn visszavonult szo%+%a@ Tonna)2/0arente s Montalais "isasszon)o" ug)anezt tett"@ A 0ercegn szo%+%!l magu""al vitt" s elter+esztett" a sta"ocsizs 06rt az egsz 5alot%an@ T6z 5erccel ezutn Malicorne2na" mr tu,omsa volt Ma,ame el0atrozsr!l, s Montalais "isasszon) a+ta+n a " vet"ez tartalm levelet cssztatta %eH T*@ 3@2ne" az +sza"t felttlen'l Ma,ame mellett "ell t ltenie<U Montalais azzal "ez,te, 0og) a levelet a meglla5o,s szerint elgette, azutn gon,ol"ozott@ Montalais tall"on) len) volt, s csa"0amar el"sz'lt tervvel@ A%%an az i,%en, mi"or Ma,ame20oz "ellett mennie, vag)is t !ra t+%an, g)orsan "ereszt'lszala,t az u,var f'ves rszn, s t6z l5sn)ire rve eg) tiszti cso5ort0oz, nag)ot si"oltott, "ecsesen tr,re esett, azutn felllott, tov%%ment, ,e mr snt6tva@ A nemese" o,afutotta", 0og) seg6tsgre leg)ene"@ Montalais2na" megrn,ult a l%a@ Fe " telessg0ez 06ven min,enron fel a"art menni Ma,ame20oz@ 2 Mi t rtnt? Mirt snt6t? 2 "r,ezte Ma,ame@ 2 Zsszetvesztettem *a 3alli4re2rel< Montalais el%eszlte, 0og)an rn,ult meg a l%a futs " z%en, sietsg%en, 0og) minl el%% o,ar+en@ Ma,ame, g) ltszi", megsa+nlta, s n)om%an se%szt a"art 06vatni@ Fe Montalais megn)ugtatta, 0og) nem sl)os az eset, ma+, 6g) sz!ltH 2 /sa" azt sa+nlom, Ma,ame, 0og) szolglatomat nem lt0atom el, ezrt mr2mr meg"rtem *a 3alli4re "isasszon)t, 0og) 0el)ettes6tsen fensge, mellett@@@ Ma,ame sszerncolta 0omlo"t@

2 Fe mgsem tettem meg< 2 fol)tatta Montalais@ 2 Ds mirt nem tette meg? 2 "r,ezte Ma,ame@ 2 Mert szegn) *a 3alli4re ol)an %ol,ogna" ltszott, 0og) eg) est+e s eg) +sza"+a sza%a,, nem volt merszem meg"rni t szolglatom elltsra< 2 (og)an? Gnn)ire rven,? 2 "r,ezte Ma,ame meg't,ve a vlaszon@ 2 Mon,0atni, %olon,osan +!"e,v8< Dne"elt is, 5e,ig ms"'l n%en min,ig %natos@ $'l n%en fensge, is tu,+a r!la, 0og) em%er"er'l, s van eg) szemern)i va,!csg is a +ellem%en@ T(o0!< 2 gon,olta Ma,ame@ 2 Gz a nag) vi,msg nem termszetes<U 2 Mr megtette el"sz'leteit, 0og) szo%+%an vacsorzz", "e,venc " n)vei trsasg%an< 2 fol)tatta Montalais@ 2 Ds aztn fensge,ne" mg msi" 0at u,var0 lg)e van, a"i" nag)on %ol,ogna" rezn" magu"at, 0a fensge,et el"6sr0etn", g)0og) *a 3alli4re "isasszon)na" nem is sz!ltam r!la@ Ma,ame 0allgatott@ 2 (el)esen csele"e,tem? 2 "r,ezte Montalais, "iss elszorul! sz6vvel, ltva, 0og) ez a 0a,icsel, amel)re ol) %izton szm6tott, 0og) ms le0etsget nem is tartott sz'"sgesne" "szenlt%en tartani, il)en %alul 't "i@ 2 (el)esli2e fensge, el+rsomat? 2 fol)tatta %tran@ Ma,ame arra gon,olt, 0og) a "irl) +ne" i,e+n ott0ag)0at+a 7aint2Bermaint, s mivel ;rizst!l 7aint2Bermainig csa" ng) s fl mrf l, az t, eg) !ra alatt " nn)en ;rizs%an le0et@ 2 Mon,+a csa" 2 sz!lt 2, *a 3alli4re, mi"or megtu,ta, 0og) megsr'lt, legal%% fela+nlotta2e, 0og) el"6sri? 2 L, mg semmit sem tu, %alesetemrlC ,e 0a tu,na is, a""or sem "rn" tle ol)asmit, ami terveit esetleg megzavar0atn@ Azt 0iszem, ma este el0un)t "irl)un" "e,venc sz!ra"ozsna" a"ar+a szentelni magt, a"i 6g) sz!lott 7aint2Mars r0ozH TAnat"ozzun", 7aint2Mars r, unat"ozzun" +!l<U Ma,ame meg volt g)z,ve r!la, 0og) valami szerelmi tito" re+tzi" a magn) utn val! vg)a"ozs m g tt@ Gz a tito" csa"is *a+os ++eli visszatrse le0et@ 7emmi "tsg t %%H *a 3alli4re2t rtes6tett" errl a visszatrsrl, innen szrmazi" az az r me, 0og) a 5alot%an mara,0at@ Gz %izon) elre meglla56tott terv volt@ TGngem ug)an nem vezetne" flreU 2 gon,olta mag%an Ma,ame@ Ds , nt el0atrozs fogamzott meg %enne@ 2 Montalais "isasszon) 2 sz!lt 2, rtes6tse %artn+t, *a 3alli4re "isasszon)t, 0og) %r2 menn)ire f+lalom is, meg "ell zavarnom az eg)e,'lltre 56tett tervt, ,e a0el)ett, 0og) eg)e,'l unat"ozn" a szo%+%an, amire ol)an nag)on vg)ott, ma+, mivel'n" fog unat"ozni 7aint2Bermain%en< 2 L, szegn) *a 3alli4re< 2 sz!lt Montalais f+,almas arc"ife+ezssel, ,e rven,ez sz6vvel@ 2 L, Ma,ame, nem volna r m!,, 0og) fensge,@@@ 2 Glg< 2 sz!lt Ma,ame@ 2 Mg) a"arom< Min,en"i trsasgnl t %%re %ecs'l m *a :aume *e :lanc "isasszon) trsasgt@ Men+en s "'l,+e 0ozzm, maga 5e,ig "ezeltesse az 6n2 rn,ulst<

Montalais nem vrta, 0og) megismtel+" a 5arancsot@ 3isszament szo%+%a, meg6rta Malicorne2na" a vlaszt, s %ecssztatta a szn)eg al@ TItt leszU 2 0angzott a vlasz@ Gnnl la"oni"usa%%an eg) s5rtai n sem 6r0atta volna@ TEl) m!,on t" z%en rizetem alatt lesz 2 gon,olta Ma,ame 2, +sza"a mellettem alszi", s felsge igazn 'g)es lesz, 0a *a 3alli4re2rel eg)etlen sz!t is vlt0at<U *a 3alli4re az in,ulsi 5arancsot ug)anol)an eg)"e,v8 szel6,sggel foga,ta, mint az elz 5arancsot, amel) ott0onmara,sra "n)szer6tette@ Fe lel"%en azrt ln" r met rzett, mert Ma,ame el0atrozsna" megvltozst g) te"intette, mint vigaszt, amit az isteni gon,visels "'l, tt szmra@ $evese%% lesltssal, mint a 0ercegn, min,ent a vletlen szml+ra 6rt@ Mialatt min,ann)ian, a "eg)vesztette", a %etege" s az 6nrn,ulsoso" "ivtelvel, 7aint2 Bermain fel 0ala,ta", Malicorne %e'ltette mun"st 7aint2Aignan "ocsi+%a, s elvitte a *a 3alli4re szo%+a alatt lev szo%%a@ A mun"st cs%6totta a meg6grt fn)es +utalom, s n)om%an ,olog0oz ltott@ Mivel a "irl)i u,var mrn "eitl el0ozatt" a leg"it8n%% szerszmo"at, t %%e" " z tt eg) ol)an "emn) fog f8rszt, amel) tf8rszeli a v6z%en a vas"emn) t lg)oszlo5ot is, a mun"a g)orsan 0ala,t elre, s a menn)ezetne" eg) ng)sz gletes ,ara%+a, amel)et "t geren,a " z tt szemelte" "i, 7aint2Aignan, Malicorne, a mun"s s eg) meg%6z0at! szolga "ar+ai%a 0ullottC ez ut!%%it Esten is arra teremtette, 0og) min,ent lsson, min,ent 0all+on, ,e semmit se mon,+on el@ A n)6lst azon%an, Malicorne +a%% tervei ala5+n, a szo%a sar"%an "ellett "ivgniu", a " vet"ez o" miattH *a 3alli4re szo%+a mellett nem lvn lt zf'l"e, "rt s "a5ott, 55 azna5 reggel, eg) nag) s5an)olfalat, amel) levlasztotta a szo%a eg) rszt@ Gz a 5aravn reme"'l ta"arta a n)6lst, amel)et "'l n%en az asztalosmestersg min,enfle fortl)a is elle5lezett@ Amint a n)6ls el"sz'lt, a mun"s a geren," " z tt t"szott *a 3alli4re szo%+%a@ Ett ng)sz g ala"%an "if8rszelte a 5a,l!t, csa5!a+t!t "sz6tett, s ol) t "letesen %eillesztette a n)6ls%a, 0og) a legg)a"orlotta%% szem sem ve0etett szre mst, mint a 5a,l! ereszt"eine" sz'"sgszer8 tr" zeit@ Malicorne min,enrl elre gon,os"o,ott@ Glre megvett eg) fogant)t s "t saro"vasat, s felszereltette a fe,la5ra@ Gg) "is csigal5cst, amin a""ori%an + tt ,ivat%a flemelet s emelet " z tt, tel+esen "sz lla5ot%an vsrolt "tezer fran"rt a lelemn)es Malicorne@ A sz'"sges mretnl magasa%% volt, ,e az cs levett %elle n0n) l5csfo"ot, s 6g) 5ontosan megfelelt@ Gzt a l5cst, mel)ne" il)en fensges ter0et "ellett 0or,oznia, csu5n "t "am5!sszeg tartotta a falon@ Ala5+t azon%an a gr!f 5a,l!+0oz ers6tett" "t csavarral, s a "irl) s egsz " rn)ezete flelem nl"'l le2fel +r0atott ezen a l5csn@ Min,en "ala5cs'ts "!ccal telt zs"ocs"ra 0ullott, a rs5ol) vast 5e,ig min,untalan ola+ozt", n)elt g)a5ot%a %ur"olt"@

$'l n%en is a leglrmsa%% mun"t +sza"a s 0a+nal%an vgezt", vag)is a 0ercegn s *a 3alli4re tvollte alatt@ Mi"or az u,var "t !ra fel visszatrt a ;alais2=o)al%a, s *a 3alli4re f lment szo%+%a, min,en a 0el)n volt, s a legcse"l)e%% t rmel", a leg"ise%% forgcs sem rulta el, 0og) szo%+%a %e0atolta"@ /sa" 55en 7aint2Aignan, a"i min,en ere+vel " zrem8" , tt, fel0orzsolta u++ait, elsza"6totta ingt, s so" vere+t"et 0ullatott a "irl) szolglat%an@ $'l n sen a ten)ere lett tele 0!l)aggal@ Gze" a 0!l)ago" onnan ere,te", 0og) tartotta Malicorne2na" a ltrt@ Tov%% maga 0ozta a szo%%a eg)en"int a l5cs t ,ara%+t, mel)e" min,eg)i"e "t fo"%!l llott@ Gg)sz!val elmon,0at+u", 0og) 0a a "irl) ltta volna szorgos"o,st mun"a " z%en, r " 0lra " telezte volna el magt@ Amint Malicorne, a 5ontos intz"e,se" em%ere, elre ltta, a mun"s 55en 0uszonng) !ra alatt fe+ezte %e mun"+t@ (uszonng) *a+os2aran)at "a5ott mun"+rt, s r mmel eltelve tvozottC ez 55en ann)i volt, amenn)it ren,es " r'lmn)e" " z tt 0at 0!na5 alatt "eresett meg@ A legcse"l)e%% mrt"%en sem g)an6t0atta sen"i, 0og) mi t rtnt *a 3alli4re "isasszon) szo%+%an@ Fe mso,na5 este, a%%an a 5illanat%an, mi"or *a 3alli4re el0ag)ta Ma,ame trsasgt, s visszatrt la"s%a, a szo%a ml)n 0al" reccsens 0allatszott@ /so,l"ozva nzett arrafel, a0onnan a za+ + tt@ A reccsens megismtl, tt@@@ 2 $i van itt? 2 "r,ezte i+e,ten@ 2 Dn< 2 vlaszolt a "irl) +!l ismert 0ang+a@ 2 L@@@ 0t le0etsges ez? 2 "iltott fel a len), s eg) 5illanatig azt 0itte, 0og) lmo,i"@ 2 Fe 0ol van? (og)an? Felsge, az@@@ felsge,? 2 Ett vag)o"< 2 vlaszolt a "irl), mi" z%en a s5an)olfal eg)i" szrn)t flretolta, s mint eg) "6srtet, meg+elent a szo%a 0tter%en@ *a 3alli4re felsi"oltott s remegve 0an)atlott eg) sz"%e@

1>6 A 5E&+!,#, *a 3alli4re g)orsan mag0oz trt mulat%!lC a "irl) ol) tisztelettel+esen visel"e,ett, 0og) +elenlte t %% %izalmat nt tt a len) lel"%e, mint amenn)it meg+elensvel elra%olt@ Fe mivel ltta, 0og) *a 3alli4re2t f"nt az a "r,s n)ugtalan6t+a, 0og) mil)en ton2m!,on 0atol0atott %e a "irl), *a+os megmag)arzta a s5an)olfal m g re+tett l5cs tit"t, s "'l n sen az ellen v,e"ezett, 0og) termszetfeletti +elensg volna@ 2 L, felsg 2 sz!lt *a 3alli4re s %+os mosoll)al ingatta sz"e fe+t 2, 0a +elen van, 0a tvol, n eg)i" 5illanat%an sem ltom "e,vese%%ne", mint a msi"%an@ 2 Mit a"ar ezzel mon,ani, *ouise? 2 L, nag)on +!l tu,+a ezt felsge,, 0og) nincs ol) 5illanat, ami"or az a szegn) len), a"ine" tit"t felsge, Fontaine%leau2%an megleste, s a"it a "ereszt l%t!l vissza0ozott, ne gon,olna nre@ 2 Zr mmel s %ol,ogsggal t lti el lel"emet, *ouise@ *a 3alli4re szomoran mosol)gott, s fol)tattaH 2 Fe meggon,olta2e felsge,, 0og) szellemes tallmn)a nem so" 0asznun"ra le0et? 2 Ds mirt nem? :eszl+en, n vro"@ 2 Mert a szo%a, a0ol la"om, nem a, mene,"et a szimatol!" ellen, ez a 0i%+a@ Ma,ame is i,e+ 0et vletlen'lC a na5 min,en 5illanat%an + nne" 0ozzm trsnimC a+t!mat %el'lrl %ezrni ann)i, mint0a n)6ltan elrulnm magam s "i6rnmH T:el5ni tilos, itt van a "irl)@U Ds lt+a, felsg, e 5illanat%an sincs semmi a"a,l)a, 0og) az a+t! "i ne n)6l+on, s felsge,et vala"i itt, nlam, meg ne le5+e@ 2 A""or 5e,ig csa"ug)an "6srtetne" tartanna" 2 sz!lt a "irl) nevetve 2, mert sen"i meg nem mon,0at+a, mi"55 +utottam i,e %e@ Ds csa" a "6srtete" 0atolna" "ereszt'l a fala"on s a szo%a menn)ezetn< 2 L, felsg, mil)en "alan,< Bon,ol+a meg +!l, felsg, micso,a %otrn)< Og) %eszlnne" r!lam, a0og) u,var0 lg)e"rl, eze"rl a szegn) teremtse"rl, a"i"et rit"n "6ml meg a gonoszsg, mg so0a nem %eszlte"@ 2 Ds min,eze"%l mit " vet"eztet, "e,ves *ouise2om? 7z!l+on, mag)arzza meg@ 2 (og) felsge,, !, %ocssson meg ne"em, nag)on "emn) sz!<@@@ A "irl) mosol)gott@ 2 /sa" %tran mon,+a "i@ 2 (og) felsge,ne" le "ell mon,ania a l5cs"rl, ravasz mester"e,se"rl s megle5etse"rlC mert gon,ol+a meg +!l, felsg, 0og) a szg)en, 0a tetten rn", nag)o%% volna, mint a %ol,ogsg, 0og) itt lt0at+u" eg)mst@ 2 Jos, 0el)es, ,rga *ouise 2 sz!lt szerelmesen a "irl)@ 2 A0el)ett, 0og) elvinn" azt a l5cst, amel)en n i,e fel+ ttem, van mg eg) msi" m!, is, amire nem gon,olt@ 2 Gg) msi" m!,?@@@ 2 Egen, eg) msi"< *tom mr, nem szeret g) engem, mint n szeretem magt, *ouise, mert n tall"on)a%% vag)o" magnl@ *a 3alli4re rnzett a "irl)ra, a"i "ezt n)+totta, s a len) szel6,en megszor6totta@

2 Azt mon,+a 2 sz!lt a "irl) 2, 0og) 0a i,e+ v ", a0ov min,en"i %e+ratos, mg megle50et vala"i@ 2 Felsg, e 5illanat%an is, mialatt %eszl, resz"ete" felsge,rt@ 2 (el)es, ,e magt nem le5n meg sen"i, 0a le+ nne a l5csn az alattun" lev szo%%a@ 2 Felsg, felsg< Mi"et %eszl? 2 "iltott fel rm'lten *a 3alli4re@ 2 =osszul rtett, *ouise, 0og) mr az els szavamra il)en 0aragra lo%%anC min,ene"eltt tu,+a2e, 0og) "i az a "t szo%a? 2 Buic0e gr!f@ 2 Jem, 0anem 7aint2Aignan< 2 Egazn? 2 "iltott fel *a 3alli4re@ Ds ez az eg) sz!, mel) a %ol,og len) a+"r!l elr 55ent, a "irl) re5es sz6v%en ,es 6gret sugart g)+totta fel@ 2 Og) van, 7aint2Aignan, a mi %artun"< 2 sz!lt a "irl)@ 2 Fe, felsg, n 55ol) "evss me0ete" 7aint2Aignan r0oz, mint Buic0e gr!f r0oz 2 felelte fln"en a f l,reszllt ang)al, "i%en fel%re,t a n@ 2 Ds mirt ne te0etn meg, *ouise? 2 *e0etetlen, le0etetlen< 2 Azt 0iszem, *ouise, 0og) a "irl) oltalm%an min,en le0etsges@ 2 A "irl) oltalm%an? 2 "r,ezte a len) szerelmes te"intettel@ 2 L, ug)e, %6zi" a szavam%an? 2 :6zom, 0a felsge, nincs +elen, ,e 0a itt van, 0a ltom, 0a %eszle" felsge,,el, nem %6zom t %% semmi%en@ 2 Estenem, 0t mi "ell a00oz, 0og) megn)ugtassam? 2 Dn tu,om, 0og) tiszteletlensg, 0a 6g) "tel"e,em a "irl)%an, ,e ne"em felsge, nem a "irl)@ 2 Estenne" leg)en 0la rte, n is ezt remlem@ *t+a, 0og) "eresem a le0etsgetC fig)el+en i,eH megn)ugtatn2e eg) 0arma,i" em%er +elenlte? 2 A 7aint2Aignan +elenlte? Egen@ 2 (igg)e el, *ouise, sszet ri sz6vemet az effle g)ans6tssal@ *a 3alli4re nem vlaszolt, csa" nzte a "irl)t tiszta te"intetvel, mel) a lle" ml)re 0atolt, s 0al"an csa" enn)it mon,ottH 2 L +a+, nem felsge,0ez vag)o" %izalmatlan, nem felsge, ellen irn)ul az n g)anm@ 2 :eleeg)ezem te0t 2 sz!lt a "irl) nag)ot s!0a+tva 2, s 7aint2Aignan r, a"ine" %ol,og6t! "ivltsga, 0og) magt megn)ugtat0at+a, min,ig +elen lesz %eszlgets'n"nl@ 2 3al!%an, felsg? 2 Jemesi %ecs'letszavamra< Ds maga?@@@ 2 3r+on, ez mg nem min,en@ 2 Mg valami "6vnsg, *ouise?

2 :izon), ne fra,+on el ol)an g)orsan, mert mg nem rt'n" a vgre, fensg@ 2 Jos, t r+e ssze tel+esen a sz6vemet@ 2 Megrti, ug)e, felsg, 0og) %eszlgetsein"ne" 7aint2Aignan r szem%en is sszer8 in,o"a "ell 0og) leg)en@ 2 Dsszer8 in,o"a? 2 "r,ezte a "irl) szel6,en szemre0n)! 0angon@ 2 Min,enesetre@@@ Bon,ol+a meg, felsg< 2 L, mag%an min,en, ami g) ng, ta5intat, megvan, s 0igg)e el, eg)etlen vg)am, 0og) e%%en 0asonl! leg)e" mag0oz< *eg)en g), *ouise, a0og) !0a+t+a@ :eszlgetsein"ne" sszer8 o"a lesz, s ezt az o"ot n mr meg is talltam@ 2 A""or te0t, felsg@@@ 2 sz!lt *a 3alli4re mosol)ogva@ 2 Mr 0olna5 tall"oz0atun", 0a a"ar+a@ 2 (olna5? 2 Azt a"ar+a mon,ani, 0og) az so"ra van? 2 "iltott fel a "irl), *a 3alli4re forr! "ezt "t "ez%e fogva@ G%%en a 5illanat%an l5se" za+a 0allatszott a fol)os!n@ 2 Felsg, felsg< 2 "iltott fel *a 3alli4re@ 2 3ala"i + n, nem 0all+a, + n vala"i< Felsg, felsg, " n) rg ", mene"'l+ n< A "irl) sz"%l eg)etlen ugrssal a s5an)olfal m g tt termett@ E,e+e voltC a "irl) 55en maga el 0zta a s5an)olfal eg)i" szlt, ami"or mr for,ult is az a+t!"ilincs gom%+a, s a "'sz % n meg+elent Montalais@ Mon,anun" sem "ell, 0og) egszen termszetesen, min,enfle cerem!nia nl"'l l5ett %e@ Tu,ta +!l a "is ravasz, 0og) 0al"an "o5ogtatni ezen az a+t!n, a0el)ett, 0og) %en)itna, *a 3alli4re2rel szem%en a %artsgtalan g)ana"vs +ele volna@ Te0t %el5ett, s eg)etlen g)ors 5illantssal megg)z,ve arr!l, 0og) a "t sz" nag)on is " zel ll eg)ms0oz, ann)i i,eig %a%rlt az a+t! %ecsu"sval, amel) Esten tu,+a, mirt, ,e ma"rancos"o,ott, 0og) ezalatt a "irl)na" volt i,e+e a csa5!a+t!t f lemelni, s le+utni 7aint2 Aignan0oz@ $evs% finom 0alls f'l szre sem vette volna a 0al" z re+t, amit a "irl) elt8nse o"ozottC Montalais azon%an 0allotta, s a""or vgre si"er'lt a ma"rancos"o,! a+t!t %ecsu"nia, s o,al5ett *a 3alli4re20ez@ 2 Most 5e,ig, *ouise, %eszl+'n" "omol)an, megenge,i, ug)e? 2 sz!lt@ *ouise ol)an izgatott volt, 0og) tito"%an meg is rettent a komolyan sz! 0allatn, amit Montalais szn,"osan 0angsl)ozott@ 2 Estenem, "e,ves Aure, 0t mi t rtnt megint? 2 suttogta a len)@ 2 Frga %artnm, Ma,ame min,ent se+t< 2 Mi az a min,en? 2 (t mg ne"'n" is mag)arz"o,nun" "ell? Jem rte,, mit a"aro" mon,ani? (iszen maga, is szreve0ette, a 0ercegn inga,ozst n0n) na5 !ta, lt0atta,, 0og) maga mell vett tge,, s azutn el%ocstott, ma+, ismt maga mell vett< 2 Gz val!%an "'l n s, ,e mr 0ozzszo"tam furcsa szeszl)ei0ez<

2 3r+ csa"@ Azt is szreve0ette,, 0og) Ma,ame, miutn el%% "izrt a sta"ocsi"zs%!l, tegna5 azt a 5arancsot a,ta, 0og) mgis veg)l rszt %enne< 2 (t 0og)ne vettem volna szre< ;ersze@ 2 Jos 0t, g) ltom, Ma,ame most "imer6t rtes'lse"et szerzett, mert eg)enesen a clra t rH Franciaorszg%an nem lvn t %% semmi, ami t+t ll0atn enne" a min,en a"a,l)t els 5r ra,atna"C tu,o,, ug)e, mit rte" ra,aton? *a 3alli4re a "ezvel elta"arta az arct@ 2 Dn ezen 2 fol)tatta " n) rtelen'l Montalais 2 azt az ra,atot rtem, mel) %et rte /0aillot2 %an a "armelit" "a5u+t, s le, nt tte az u,var min,en el6tlett, Fontaine%leau2%an is, s ;rizs%an is@ 2 L, +a+ 2 s!0a+tott *a 3alli4re, mg min,ig elta"arva "ezvel arct, s u++ai " z'l " nn)e" 5eregte"@ 2 L, ne "6noz, g) maga,, 0iszen szenve,sei,ne" mg a felig sem +utottl el< 2 Estenem 2 "iltott fel a len) rm'lten 2, 0t mi " vet"ezi" mg? 2 (allgas, meg, 0og) ll a ,ologH Ma,ame Franciaorszg%an nem szm6t0at mr seg6ttrsra, mert fo"r!l fo"ra "i0asznlta mr a "t "irl)nt, Monsieur2t s az egsz u,vartC most esz%e +utott vala"i, a"ine" vele, szem%en ll6t!lag +ogai vanna"< *a 3alli4re els5a,t, ol)an lett, mint eg) viaszszo%or@ 2 Gz a szeml) 2 fol)tatta Montalais 2 e 5illanat%an nincs ;rizs%an< 2 L, Estenem< 2 s!0a+tott fel *ouise@ 2 Gz a szeml), 0a nem csal!,om, Angli%an tart!z"o,i"< 2 Egen, igen< 2 suttogta *a 3alli4re fl+ultan@ 2 EE@ $rol) u,var%an van, ug)e? 2 Egen< 2 Jos 0t, ma este Ma,ame ,olgoz!szo%+%!l levl ment a 7aint29ames 5alot%a, s a futr azt a 5arancsot "a5ta, 0og) meglls nl"'l siessen (am5ton /ourt%aC g) ltszi", most ott i,zi" a "irl), *on,ont!l tizen"t mrf l,n)ire< 2 Egen, tov%%< 2 Mivel Ma,ame ren,szerint "t0eten"int 6r *on,on%a, s a ren,es futr csa" 0rom na55al ezeltt in,ult el, g) gon,oltam, 0og) csa" fontos "'l,emn) a,0atta "ez%e a tollat@ Ma,ame lusta levl6r!, te is tu,o,@ 2 L, igen< 2 Je"em valami azt sg+a, 0og) ez a levl miatta, 6r!,ott< 2 Miattam? 2 ismtelte g5iesen a szegn) len)@ 2 Ds n, a"i a levelet, mieltt a 0ercegn le5ecstelte, az 6r!asztalon lttam, olvasni vltem %enne@@@ 2 Mit olvastl %enne? 2 Fe taln tve,e"@@@ 2 L, mon,, 0t<

2 A :ragelonne nevet@ *a 3alli4re fellltC a legf+!%% felin,ultsg fogta el@ 2 Montalais 2 sz!lt, s a 0ang+%an zo"ogs remegett 2, if+sgom s rtatlansgom rg szertefoszlott mr@ Jincs re+tegetnival!m sem eltte,, sem %r"i ms eltt@ Az n letem le5lezetlen, ol)an, a"r a n)itott " n)v, amel)%l az egsz vilg olvas0at, a "irl)t!l "ez,ve az utols! +r!"elig@ Aure, ,rga Aure2om, mit teg)e", mi lesz velem? Montalais " zele%% l5ett, s 6g) sz!ltH 2 G+n)e, 0t nzz maga,%a< 2 Jos, nem szeretem :ragelonne uratC 0a azt mon,om, nem szeretem, rts meg +!lH g) szeretem, a0og) csa" eg) g) ng, nvr szeret0eti a +! fivrtC ,e nem ezt "6vn+a tlemC s n nem ezt 6grtem ne"i< 2 Te a "irl)t szerete,, s ez elg +! mentsg@ 2 Egen, szeretem a "irl)t 2 suttogta a len) tom5a 0angon 2, s ne"em +ogom van ezt "imon,ani, elg ,rgn fizettem rte@ Fe mon,,, Montalais, mit te0etsz rtem, vag) ellenem, e%%en a 0el)zet%en, amel)%en most vag)o"? 2 3ilgosa%%an fe+ez, "i maga,< 2 Mit mon,+a"? 2 Te0t semmi "'l n se%% mon,anival!, sincs? 2 Jincs 2 felelte *ouise cso,l"ozva@ 2 9!< Te0t eg)szer8en csa" tancsot "rsz tlem? 2 Egen@ 2 =aoulra vonat"oz!an? 2 7emmi mst< 2 Gz nag)on "n)es ,olog< 2 felelte Montalais@ 2 Jem, nincs %enne semmi "n)es< J'l men+e" 0ozz, csa" azrt, 0og) %etartsam az 6gretemet? 3ag) ezentl is meg0allgassam a "irl)t? 2 Tu,o,2e, 0og) most ne0z 0el)zet%e 0ozol? 2 mosol)o,ott el Montalais@ 2 Azt "r,eze, tlem, 0og) n'l men+2e =aoul0oz, a"ine" n %artn+e vag)o", s 0allosan meg%ntanm, 0a ellene n)ilat"ozn"@ Azutn meg arr!l %eszlsz, va+on tov%%ra is meg0allgas,2e, vag) sem, a "irl)t, a"ine" n alattval!+a vag)o", s a"it megsrten", 0a %izon)osfa+ta tancsot a,n" ne"e,C !, *ouise, *ouise, nag)on " nn)en veszel eg) megle0etsen ne0z 0el)zetet< 2 Jem rtesz meg engem, Aure 2 sz!lt *a 3alli4re, a"it %ntott Montalais gun)oros mo,ora@ 2 (a a :ragelonne2nal val! 0zassgr!l %eszle", azrt teszem, mert %tran n'l me0ete" 0ozz, anl"'l, 0og) meg%ntanmC ,e ug)ane%%l az o"%!l, 0a meg0allgatom a "irl)t, %itorl!+v teg)em2e eg) ol)an "incsne", amel) nem nag)on so"at r ug)an, ,e a szerelem az rt" nmi ltszatval ru0zza fel? Te0t amit tle, "re", csa" ann)iH mon,, meg, mi"55 sza%a,ul0atn" meg %ecs'letes ton a"r eg)i"tl, a"r a msi"t!lC vag)is in"%% azt "r,ezem tle,, mel)i"'"tl sza%a,ul0ato" meg a legtisztessgese%% ton? 2 $e,ves *ouise2om 2 sz!lt Montalais r vi, 0allgats utn 2, n nem vag)o" a 0t g r g % lcs eg)i"e, s a visel"e,sre vonat"oz!an nincsene" vltoz0atatlan sza%l)aimC ,e azrt van nmi ta5asztalatom, s elmon,0atom, 0og) il)en termszet8 tancsot, amil)et te "rsz, so0a nem "rt eg) n, 0acsa" igen nag) zavar%a nem +utott@ Jos, te szent 6gretet tettl, s %ecs'letes vag)C 0a te0t zavar%an vag), mert il)en " telezettsget vllaltl, a""or nem eg) i,egenne" a

tancsa 2 s min,en"i i,egen eg) szerelmes sz6vne" 2, nem az n tancsom lesz az, amel) tge, a zavar%!l "iment@ Dn te0t nem a,o" ne"e, tancsot, mr csa" azrt sem, mert 0a n voln" a te 0el)zete,%en, a tancs utn mg nag)o%% zavar%an lenn", mint eltte voltam@ Amit n te0ete", az csa" ann)i, 0og) megismtlem, amit mr mon,tamH a"aro,2e, 0og) seg6tse"? 2 L, igen< 2 (el)es, ez min,en< Mon,, meg ne"em, mi%en seg6t0ete"@ Mon,, meg, "i r,e"%en s "i ellen? El) m!,on nem " vet'n" el meggon,olatlansgot< 2 Fe legelsz r is te mon,, meg 2 sz!lt *ouise, megszor6tva %artn+e "ezt 2, "i mellett vag), s "i ellen n)ilat"ozol? 2 Temellette,, 0a val!%an %artnm vag)< 2 Jem vag)2e Ma,ame %izalmasa? 2 Gg) o""al t %%, 0og) 0aszno,ra le0esse"H 0a errl a rszrl nem tu,n" semmit, a""or nem le0etn" seg6tsge,re, " vet"ezs"55en nem 0z0atnl 0asznot ismeretsgem%l@ A %artsg az effa+ta " lcs n s eln) "%l t5ll"ozi"< 2 Ami%l az " vet"ezi", 0og) eg)i,e+8leg megmara,sz Ma,ame %artn+ne" is? 2 Termszetesen< $ifogsolo, taln? 2 Jem< 2 sz!lt rvetegen *a 3alli4re, mert ez a cini"us szintesg az szem%en srts volt a nvel s mltn)talansg a %artnvel szem%en@ 2 (el)es 2 sz!lt Montalais "isasszon) 2, "'l n%en ug)ancsa" eg)'g)8 lennl< 2 Te0t szolglatomra leszel? 2 Ggsz o,aa,ssal, "'l n sen, 0a te is szolglatomra leszel< 2 Azt 0inn az em%er, nem ismere, a sz6vemet 2 felelte *a 3alli4re, s lml"o,va, tgra n)6lt szemmel nzett Montalais2ra@ 2 L, "e,ves *ouise2om, tu,o,, mi!ta az u,varnl l'n", nag)on megvltoztun"< 2 (og)an? 2 Jag)on eg)szer8enH :lois2%an is te voltl2e Franciaorszg mso,i" "irl)n+e? *a 3alli4re le0orgasztotta fe+t s s6rva fa"a,t@ Montalais le6r0atatlan m!,on nzett reH 2 7zegn) len)< 2 suttogta@ Azutn elt8n,ve 0el)es%6tettH 2 7zegn) "irl)< (omlo"on cs!"olta *ouise2t, s visszament szo%+%a, a0ol Malicorne mr vrta@

1>8 A' a!c5+D Annl a %a+nl, amel)ne" szerelem a neve, a ro0amo", a %etegsg "it rstl "ez,ve, eg)re r vi,e%% i," z "%en " veti" eg)mst@ $s%% a ro0amo" mr rit"ulna", amil)en mrt"%en %ell a g)!g)uls@ Miutn ezt ltalnossg%an mint sar"igazsgot s "'l n sen mint fe+ezet2%evezetst lesz gez2 t'", fol)tassu" el%eszls'n"et@ Msna5, a 7aint2Aignannl val! els tall"oz!ra "i+el lt na5on, *a 3alli4re, a0og) a s5an)ol2 falat "in)itotta, ott tallta a "irl) sa+t "ez8leg 6rt levelt@ Gz a levl az als! emeletrl a felsre a 5a,l! n)6lsn t "er'lt@ Avatatlan "z, "6vncsi te"intet nem +ut0atott el o,a, a0ov ez a levl@ Gz is Malicorne eg)i" tlete volt@ *tva, 0og) 7aint2Aignan a la"sa rvn menn)ire 0asznra vl0ati" a "irl)na", nem a"arta, 0og) az u,varonc mint "'l, nc is nl"'l z0etetlen leg)en, s ezt a 0el)et n0atalmlag a maga szmra tartotta fenn@ *a 3alli4re mo0!n olvasta a levelet, amel) ,lutn "t !rra lla56totta meg a tall"t, s " z lte vele a m!,ot, 0og) a 5a,l!la5ot mi"nt emel+e fel@ 2 /sinos6tsa "i magt< 2 0angzott a levl ut!irata@ Gz ut!%%i szava" mulat%a e+tett" a ln)t, ,e eg)i,e+8leg meg is n)ugtatt"@ Az i, lassan 0ala,t elre, ,e vgre mgis elr"ezett@ Il) 5ontosan, mint (ero, a 5a5n, mi"or az !ra "ettt 't tt, *ouise felemelte a csa5!a+t!t, s az els l5csfo"nl ott tallta a "irl)t, a"i 0!,olattal vra"ozott re, 0og) "ezt n)+t0assa ne"i@ Gz a g) ng, tisztelet szemmel lt0at!lag meg0atotta *ouise2t@ *ent a l5cs mellett a "t szerelmes ott tallta a gr!fot, a"i mosol)ogva s finom meg2 0a+lssal " sz nte meg *ouise2na" azt a "it'ntetst, amel)%en rszes6ti@ Azutn a "irl)0oz for,ult, s 6g) sz!lottH 2 Felsg, em%er'n" megr"ezett@ *a 3alli4re agg!,va nzett a "irl)ra@ 2 $isasszon) 2 sz!lt *a+os 2, mi"or arra "rtem, 0og) tisztel+en meg engem i,e+ vetelvel, ez csa" r,e"%l t rtnt@ E,e"rtem eg) "ivl! festt, a"i mestere az let08 %rzolsna", s az az !0a+omH enge,+e meg ne"i, 0og) lefest0esse@ Az arc"5 "'l n%en, 0a "6vn+a, "eg)e,nl mara,@ *ouise el5irult@ 2 *t0at+a 2 fol)tatta a "irl) 2, nemcsa" 0rmas%an, 0anem ng)es%en lesz'n"@ G+, Estenem, 0a mr nem le0et'n" eg)e,'l, ann)ian + 0etne", a0n)at csa" a"ar< *a 3alli4re g)eng,en megszor6totta "irl)i szerelmesne" u++a 0eg)t@ 2 Men+'n" t a msi" szo%%a, 0a felsge,ne" g) tetszi" 2 sz!lt 7aint2Aignan@ $in)itotta az a+t!t s %evezette ven,geit@

A "irl) *a 3alli4re m g tt 0ala,t, s szemvel ma+, f lfalta g) ng)0zfe0r n)a"t, amel)re ez'st s fn)8 0a+a g n, r g)8r8"%en omlott al@ *ouise ne0z, r!zsasz6n%e +tsz!, g) ng)sz'r"e sel)emru0t viseltC az agt "szer mg +o%%an "iemelte %rne" 0!fe0rsgtC tltsz! u++ai " z tt rvcs"%!l, %engliai r!zs%!l s finoman n)esett level8 "lematisz%!l " t tt cso"rot szorongatott, amel)ne" " ze5%l, mint valami illatot raszt! serleg, sz'r"%e s i%ol)a""%e +tsz! 0aarlemi tuli5n emel"e,ett "i, rit"a s cso,asz5 5l,n), amel) a "ertszne" tvi fra,sg%a, a "irl)na" 5e,ig tezer fran"+%a "er'lt@ Gzt a cso"rot a "irl) a""or a,ta *a 3alli4re "ez%e, mi"or a l5csnl ',v z lte@ A szo%%an, mel)ne" a+ta+t 7aint2Aignan "in)itotta, eg) sz5, fe"ete szem8 s 0ossz %arna 0a+ fiatalem%er llott, " nn)8 %rson) "a%t%an@ Gz volt a fest@ A vszon s a fest 5alett+a el volt "sz6tve@ A fest *ouise eltt a m8vsz "omol) "6vncsisgval 0a+olt meg, a"i mo,ell+t tanulm2 n)ozza, ma+, finom ta5intattal g) ',v z lte a "irl)t, mint0a nem ismern, mint0a eg) msi" nemest ',v z lne@ Azutn *a 3alli4re "isasszon)t a rszre el"sz6tett sz"0ez vezette, s meg"rte, 0og) foglal+on 0el)et@ *a 3alli4re "ecsesen, lg) moz,ulattal 0el)ez"e,ett elC "eze a cso"orral +tsza,ozott, l%a 5rnn 5i0ent, s 0og) te"intet%en semmi %izon)talansg vag) mester"ltsg ne leg)en, a fest meg"rte, 0og) foglal"ozz" valamivel@ G""or *a+os mosol)ogva le'lt szerelmese l%ai el a 5rnra@ *ouise 0tra,lt a "arossz"%en, "ez%en a cso"orral, a "irl) 5e,ig f lnzett r, ma+, eln)elte te"intetvelC elraga,! "5et n)+totta" 6g), amit a fest n0n) 5illanatig elge,etten, 7aint2Aignan 5e,ig irig)"e,ve szemllt@ A fest g)orsan felvzolta a "5et, s mr az els ecsetvonso"ra "iemel"e,ett a sz'r"e 0ttr%l a lg), " lti arc, a szel6, szem5r, a r!zss orca, amit sz6nez'st 0a+ font " r'l@ A "t szerelmes ezalatt "eveset %eszlt, csa" nzt" eg)mstC szem'"%en n0a ol)an e5e, vg) csillant, 0og) a fest "n)telen volt fl%esza"6tani mun"+t, ne0og) *a 3alli4re 0el)ett eg) Gr)cint fessen@1 Km e""or 7aint2Aignan " z%el5ett, verse"et szavalt, "e,ves 0ist!ri"at a,ott el azo"%!l, amel)e"et ;atru10 vag) Tallemant ,es =au>11 ol)an +!l meg6rt@ Azutn *a 3alli4re elfra,t, s 5i0ent tartotta"@ A vsznon mg csa" els vonalai%an felvzolt "5et 0amarosan "iegsz6tette a "6nai 5orceln tl, tele a f llel0et leg5om5sa%% g)'m lccsel, a to5zsz6n8 +rezi %or, cizelllt ez'st"e0el)2 %en@ *a+os megrszege,ett a szerelemtl, *ouise a %ol,ogsgt!l, 7aint2Aignan a %ecsvg)t!l@ A fest eml"e"et g)8+t tt reg"orra@ Mg) telt el "t !raC mi"or az !ra ng)et 't tt, *a 3alli4re felllt, s +elt a,ott a "irl)na"@
1 10 11

3enus eg)i" neve@ ;atru Ilivier R160#216.1S 2 francia +ogsz, :oileau %art+a, az A"a,mia tag+a, "ivl! stiliszta@ Tallemant ,es =au> R161121612S, francia eml"6r!, "is trtnetek c6m8 m8ve "ora szellemes "r!ni"+a@

*a+os felllt, o,al5ett a "50ez, s n0n) 06zelg %!"ot mon,ott a m8vszne"@ 7aint2Aignan a 0asonlatossgot ,icsrte, ami szerinte mris szem%esz "@ *a 3alli4re 5e,ig 5irulva " sz nte meg a festne" mun"+t, s tment a szomsz, szo%%a, a0ov a "irl) " vette, miutn 7aint2Aignant is 06vta@ 2 (olna5, nem,e? 2 sz!lt a "irl) *a 3alli4re20ez@ 2 Fe felsg, gon,ol+a meg, 0t0a vala"i + n 0ozzm, s engem nem tall ott0on? 2 Jos? 2 Mi lesz a""or velem? 2 Jag)on fln", *ouise< 2 Fe vgtre is, 0t0a Ma,ame "ret? 2 L, 0t nem fog el+ nni vgre az a na5, ami"or maga mon,+a ma+, ne"em, 0og) min,en"ivel szem%eszll, ,e t %% el nem 0ag)? 2 Azon a na5on, felsg, n r'lt voln", s felsge, nem 0i0etne ne"em@@@ 2 A viszontltsra, 0olna5, *ouise< *a 3alli4re fels!0a+tott, s a "irl)i a"arattal szem%en ertlen'l, 6g) sz!ltH 2 Mivel felsge, a"ar+a, 0olna5< G szava" utn " nn)e,n felsietett a l5csn, s elt8nt "irl)i "e,vesne" szeme ell@ 2 Jos, felsg? 2 "r,ezte 7aint2Aignan, mi"or a ln) eltvozott@ 2 7aint2Aignan, tegna5 a leg%ol,oga%% em%erne" tartottam magam< 2 Taln %izon) ma a leg%ol,ogtalana%%na" "5zeli magt felsge,? 2 "r,ezte 7aint2Aignan mosol)ogva@ 2 Jem, ,e ez a szerelem olt0atatlan szom+sg, 0i%a iszom, 0i%a n)elem a v6zcse55e"et, ami"0ez a te tall"on)sgo, +uttat, ment'l t %%et iszom, annl nag)o%% a szom+sgom< 2 Gz eg) "iss felsge, 0i%+a, s felsge, tette ol)ann a 0el)zett, amil)en@ 2 Egaza, van< 2 G%%en az eset%en, felsg, a %ol,ogsg eg)etlen m!,+a az, 0og) az em%er megelge,ettne" 0iszi magt, s vr< 2 3rni< (t te ismere, ezt a sz!tH vrni? 2 J)ugalom, felsg, nem "ell "tsg%e esni@ Dn mr "erestem, s fol)ton "eresni fogo" valami m!,ot@ A "irl) vigasztalan arc"ife+ezssel cs!vlta fe+t@ 2 (og)an, felsg, mr nincs is megelge,ve? 2 Fe0og)nem, "e,ves 7aint2Aignan, ,e tall+ valami m!,ot, az Estenrt, tall+< 2 Felsg, arra " telezem magam, 0og) "erese", ,e ez min,en, amit te0ete"< A "irl) mg eg)szer ltni a"arta az arc"5et, 0a mr az ere,etit nem lt0atta@ A festne" mutatott n0n) vltoztatnival!t, azutn tvozott@ Tvozsa utn 7aint2Aignan el%ocstotta a festt@

Festllvn), fest" s a m8vsz mg el se t8nt, mi"or Malicorne fe+e meg+elent az a+t! f'gg n)szrn)ai " z tt@ 7aint2Aignan trt "aro""al, ,e mgis "iss szomoran foga,ta@ A fel0, mel) a "irl)i na5 el %orult, a 08sges csatl!s "e,vt is el0oml)os6totta@ Malicorne els 5illantsra szrevette a 7aint2Aignan arcn 0onol! %ort@ 2 G+, gr!f r, mil)en %orong!s "e,v%en van< 2 "iltott fel@ 2 7zavamra, van is r o"om, "e,ves Malicorne rC 0t 0itte volna, 0og) a "irl) elge,etlen? 2 Glge,etlen a l5csvel? 2 L, nem, ellen"ezleg, a l5cs nag)on tetszett ne"i< 2 Te0t a szo%a ,6sz6tse nem felelt meg 6zlsne"? 2 Ami azt illeti, arra nem is gon,olt@ Jem, ami a "irl)na" "e,vt szegte@@@ 2 Azt ma+, n megmon,om, gr!f rH 0og) ng)en volta" eg) szerelmi tall"n< (og)0og) nem + tt r erre, gr!f r? 2 (og) + ttem volna r, "e,ves Malicorne, mi"or 55en a "irl) utas6tsait " vettem? 2 (t val!%an azt a"arta felsge, 0og) gr!f r +elen leg)en? 2 (atrozottan< 2 Ds felsge a"arta a fest +elenltt is, a"ivel o,alent tall"oztam? 2 $ vetelte, Malicorne r, " vetelte< 2 A""or, Estenemre, megrtem, 0og) felsge elge,etlen volt< 2 Glge,etlen amiatt, 0og) 5arancsaina" 5ontosan enge,elmes"e,te"? Jem rtem< Malicorne megva"arta a f'le t vt, s azutn meg"r,ezteH 2 (n) !rra +elezte + ttt a "irl)? 2 $t !rra< 2 Ds gr!f r itt vrta a la"s%an? 2 Fl "etttl fogva< 2 Ja0t< 2 Az r, g%e is< Mg csa" az volna a sz5, 0a a "irll)al szem%en nem voln" 5ontos< Malicorne, %r tisztelte 7aint2Aignant, csa" a vllt vonogatta@ 2 Ds a festt is "t !rra "rette i,e a "irl)? 2 "r,ezte Malicorne@ 2 Jem, ,e mr ,l !ta itt volt nlam@ 9o%%, 0a eg) fest "t !rig, mint0a a "irl) eg)etlen 5ercig vr< Malicorne 0al"an felnevetett@ 2 $e,ves Malicorne r 2 sz!lt 7aint2Aignan 2, "evese%%et nevessen ra+tam, s t %%et %eszl+en< 2 $6vn+a? 2 $ n) r gve "rem@ 2 (t a""or, gr!f r, a"ar+a2e, 0og) a "irl) eg) "iss elge,ette%% leg)en, 0a +%!l el+ n?

2 (olna5 + n@ 2 A"ar+a2e, 0og) 0olna5 a "irl) elge,ette%% leg)en? 2 A terem%ur+t< 2 a0og) felsge se szo"ta mon,ani@ 2 (og)ne a"arnm< Meg0iszem azt< 2 (el)es, 0olna5 te0t, a%%an a 5illanat%an, mi"or a "irl) megr"ezi", leg)en valami "inti elintznival!+a, ,e ol)an 'g)%en, amel) fontos, 0alaszt0atatlan< 2 (o0!< 2 /sa" 0sz 5ercig< 2 (og) a "irl)t 0sz 5ercig magra 0ag)+am< 2 "iltott fel 7aint2Aignan rm'lten@ 2 Jo, a""or veg)e g), mint0a semmit sem mon,tam volna 2 sz!lt Malicorne az a+t! fel 0z!,va@ 2 Gllen"ezleg, "e,ves Malicorne, fe+ezze %e, mr "ez,em rteni@@@ s a fest, a fest? 2 A fest eg) fl!rt "ssen< 2 Gg) fl!rt, 6g) gon,ol+a? 2 Egen, azt gon,olom< 2 $e,ves uram, megteszem, amit mon,< 2 Ds n azt 0iszem, 0og) csa" n)er0et veleC megenge,i, 0og) 0olna5 el+ ++e" n0 z s eg) "icsit r,e"l,+em? 2 (og)ne< 2 Alzatos szolg+a vag)o", 7aint2Aignan r< Ds Malicorne 0a+longva 0trlt@ TGnne" a fiatalem%erne" "tsgtelen'l t %% esze van, mint ne"em<U 2 gon,olta mag%an ml) megg)z,ssel 7aint2Aignan@

1>6 :a/D, " C -!, Az a tito", amit Montalais az utols! eltti fe+ezet vgn *a 3alli4re2ne" felfe,ett, termszet2 szer8leg elvezet min"et t rtnet'n" f0s0ez, a "irl) vltoz! szeszl)ne" "itett szegn) %ol)ong! lovag0oz@ (a az olvas! 0a+lan,! " vetni min"et, t"el'n" vele a /alais2t Fovert!l elvlaszt! tenger2 szoroson, amel) vi0arosa%%, mint Gur!5aC vgig0ala,un" azon a term"en), z l,ell t+on, amel)et ezer 5ata" szel t, /0aring, Mai,stone s mg vag) t6z festinl festi%% vros " rn)"n, s vg'l elr"ez'n" *on,on%a@ Ennen, a"r a vizsla, 0a a csa5st " veti, amint fel,er6tett'", 0og) =aoul els tart!z"o,si 0el)e a V0ite (all, a mso,i" 5e,ig a 7aint29ames 5alota voltC amint megtu,tu", 0og) Mon" foga,ta s %evezette =aoult EE@ $rol) u,varna" leg+o%% trsasg%a, n)omon " vet+'" egszen EE@ $rol) eg)i" n)ri rezi,enci+ig, amel) $ingston vros " zel%en van, a neve (am5ton /ourt, s a Temze 5art+n fe"szi"@ A fol)! itt mg nem az a %'sz"e v6zi t, amel) na5on"nt flmilli! utast visz a 0tn, s 0ullmai ol) fe"etn 0%orogna", mint a /oc)tus,12 mon,vnH TDn is tenger vag)o"<U Jem, itt a Temze mg csa" szel6,, z l, fol)!, mo0s " ve" szegl)ezi", szles viz%en f8zf", %'""f" t'"r z,ne", itt2ott, n,as %l cs"%en, gerf" s nefele+cse" " zt, "iszra,t fa%r"a szen,ereg@ $ r s2" r'l %"s, gaz,ag t+ ter'l el, a tgla5'lete" ""esen f'st lg "mn)e tt ri a z l, s aran)srga mag)alf" s8r8 5ncl+tC a magas f8%en 5iros "ntus%an g)ere"e" %u+"lna", mint0a a szl%en 0a+la,oz! 5i5acso" volnna"@ $ vr, fe0r %ir"" "r,zne" csu"ott szemmel a t r5e rezgn)rf" rn)"%anC a v6z t'"rn vgigsz "ell az aran)os s smarag,sz6n tollazat +gma,r, mint valami %8v s la%,a, 0e%e0urg)n srolva a 0orgot, amit va,sztrsa, a 0alsz tart, a"i cs!na"+%an 'lve lesi a cign)0alat s a vn,or al!zt@ G f l tt a s tt rn)"%!l s szel6, fn)%l sz'letett 5ara,icsomi t+ f l tt emel"e,i" a (am5ton /ourt2"astl), amel)et Volse) 56ttetettC a gg s %6%oros fn)8z la"!0el)t mg a "irl) is megirig)el0ette, s "n)telen is volt, mint fln" u,varonc, o,aa+n,"ozni ural"o,!+na", mert 3EEE@ (enri", irig)sg%en s "a5zsisg%an az + "astl) 5uszta ltvn)ra is rnc%a vonta a 0omlo"t@ (am5ton /ourt a tglafalaival, nag) a%la"aival, sz5 vasrcsaival, ezern)i torn)ocs"+val, %izarr 0arangtorn)aival, csen,es sta0el)eivel s %els sz ""t+aival, amel)e" az Al0am%2 r0oz 0asonl!"C (am5ton /ourt a r!zsa, a +zmin s a "lematisz % lcs+e@ Zr m a szemne" s az orrna", a legelraga,!%% "eret a00oz a Tiziano, ;or,enone s 3an F)c" %u+a festmn)ei " zt 5om5z! szerelmi ta%l!0oz, amit EE@ $rol) tr eln", , a"ine" "5tr%an ott ,6szelgett E@ $rol), a mrt6r "irl) arc"5e, a menn)ezet fa%ur"olatn meg ott "telen"e,te" a l)u"a", amel)e"et /rom[ell "atonina" 5us"agol)!i 't tte", mi"or 16#.@ augusztus 2#2i" na5+n, $rol)t, mint fogl)ot, (am5ton /ourt%a 0ozt"@ Ett ren,ezte %e ez a sza"a,atlanul r mittas EE@ $rol) az u,vartartst, az a "irl), a"it " ltv tett a vg), az a 0a+,ani szerencstlen, a"i min,en 5ercrt, amel)et eg)"or gon,o"%an s n)omor%an t lt tt, a g) n) r eg) na5+val a+n,"ozta meg magt@
12

Az alvilg fol)!+a@

EE@ $rol) (am5ton /ourtot nem %rson)osan 5u0a 5zsit+rt szeretteC nem a ,s virgg)a"rt, amel)e" a f" t vt leli" " r'l, 0sz l% magas r!zsat ve" virulna" %enn'" a sza%a, g alatt, s g) %omlana" "i, mint a t8zi+t"C nem is a 0atalmas 0rsf"rt, mel)e"ne" gai, mint a szomorf8z, a f l,ig 0a+olna" s rn)"u""al elta"ar+" a szerelmese"et s az lmo,oz!"at, nem, nem eze"rt szerette EE@ $rol) (am5ton /ourt2i sz5 "astl)t@ A""or taln g) n) r8 v r s viz8 tavrt, mel) a $s5i2tenger viz0ez 0asonlatosC 0atalmas v6zt'"rt g) fo,rozza a 08s szl, mint0a $leo5tra 0ullmos 0a+a volna, s el%or6t+a a "erti zszsa s a fe0r tavir!zsa, mel)ne" ers 0ag)m+a sztn)6li", s %enne ltszi", mint a to+s%an, a te+szer8 %uro" ml)n csillog! aran)cs6raC a tito"zatosan mora+l! v6z, amel)%en fe"ete 0att) s egsz fsze"al+a t r"en), sel)em5i0s, mo0! "is va,"acsa sz"lt, a 5iros nszirom " r'l z l, lg)re s mo0os %v!0el)n %"ra va,szva@ 3ag) taln !risi, "tfle sz6n8 lom%%al "es mag)alfirt, a csatorn"at t6vel ,er8s 06,+airt, a vgtelen fasoro"%an %g szarvaso"rt, s a %arz,a%illeget"rt, amel)e" a 5usz5ng%o"ro" s l!0ers rte" mentn sz ",cselve ti5egne"@ Mert min,ez megvan (am5ton /ourt%anC s vanna" mg fe0r r!zsalugaso" is, gai" fel"szna" a magas farcsozatra, s illatos 0!5el)0e"et 0ullatna" a f l,reC vanna" azutn a 5ar"%an z l,ell t rzs8 vn szi"omorf", t v'" 5oti"us, ,san ten)sz 5ensz%en f'r,i"@ Jem, EE@ $rol) (am5ton /ourtot a ,lutni !r"%an a teraszo"ra su0an! elraga,! rn)a"rt szerette, s mint NE3@ *a+os, is megfesttette sz5sg'"et nag) ,olgoz!szo%+%an, "orna" rt festivel, a"i" ann)i szerelmet sugrz! sz5 szemet tu,ta" meg r "6teni vsznu"on@ Azna5, mi"or (am5ton /ourt%a r"ez'n", az g%olt 55ol) tiszta, en)0e, mint Francia2 orszg%anC a leveg 5rs s lang)osC a virgg)a"%an milli!szmra "i0a+t! g!l)a rv, a 0atalmas szagos%'"" n), olasz +zmin, a na5f've rszeg6t illatot raszt@ Gg) !ra van@ A "irl) a va,szatr!l visszatrve, mege%,elt, ltogatst tett /astelmaine 0ercegnnl, 0ivatalos szeret+nl, s 08sgne" eme %izon)6t"a utn estig tetszse szerint csa5o,r"o,0ati"@ Az egsz u,var %o0! s szerelmes"e,i"@ A%%an az i,%en a 0 lg)e" egszen "omol)an tu,a"olt" a nemesura" vlemn)t eg)2eg) t %%2"evs% %+os l%r!l, aszerint, 0og) r!zsasz6n8 vag) z l, sel)em0arisn)%a volt2e %+tatva@ Gz az az i,, ami"or EE@ $rol) "i+elenti, 0og) z l, sel)em0arisn)a nl"'l nincs %ol,ogsg n szmra, mivel0og) *uc) 7te[art "isasszon) il)en sz6n8t viselt@ Mialatt a "irl) "eg)eit osztogat+a, a terasszal szem%en a %'""f" rn)"%an "t fiatal nt 5illantun" meg, eg)i"'" s tt sz6n8 ru0t visel, a msi" lila s s tt"" sz6n8%en 5om5zi"@ $ereszt'l0ala,ta" a 5zsiton, mel)ne" " ze5n %ronz szirnnel ,6sz6tett 5om5s "t emel"e,i", s csevegve a terasz fel tartotta", amel)ne" 0ossz%an a tgla"er6ts%l t %%, "'l n% z ala" 5avilon n)6lt a 5ar"%aC ,e mivel eze" t %%n)ire le volta" foglalva, a "t fiatal n tov%%0ala,tC az eg)i" zavar%an volt, a msi" lmo,ozott@ 3gre az egsz Temze f l tt ural"o,! terasz vg0ez rte", s mi"or 08v s 0el)et tallta", le'lte" eg)ms mell@ 2 (ova meg)'n", 7te[art? 2 "r,ezte a fiatala%%i" a %artn+tl@ 2 $e,ves Braffton, arra meg)'n", mint lt0ato,, a0ova te vezetsz< 2 Dn<? 2 Te %izon)C a "astl) vg%e, a00oz a 5a,0oz, a0ol a fiatal francia vr s s!0a+tozi"<

Miss Mar) Braffton megtor5ant@ 2 Jem, nem< 2 "iltott fel@ 2 I,a n nem meg)e"< 2 Mirt nem? 2 For,ul+un" vissza, 7te[art< 2 Gllen"ezleg, men+'n" tov%% s %eszlgess'n"< 2 Mirl? 2 Arr!l, 0og) :ragelonne vicomte rszt vesz min,en st%an, amel)et te ren,ezel, te 5e,ig rszt veszel azo"%an a st"%an, amel)e"et ren,ez< 2 Ds e%%l azt " vet"eztete,, 0og) szeret engem, vag) n szeretem t? 2 Mirt ne? Glraga,! lovag< =emlem, sen"i sem 0allgat!zi"< 2 sz!lt Miss *uc) 7te[art, s mosol)ogva for,ult vissza, ami azt +elentette, 0og) nem nag)on agg!,i"@ 2 Jem, nem< 2 vlaszolt Mar)@ 2 A "irl) :uc"ing0am rral az ovlis terem%en tancs"ozi"< 2 Ami :uc"ing0am urat illeti, Mar)@@@ 2 Jos? 2 Og) ltom, 0og) Franciaorszg%!l val! visszatrse !ta %evallottan a te lovago,C e te"intet%en 0og) llun" a te sz6ve,,el? Mar) Braffton a vllt vonogatta@ 2 9!, +!< Ma+, meg"r,ezem ezt a sz5 :ragelonne2t!l 2 sz!lt 7te[art "isasszon) nevetve@ 2 B)er'n", "eress'" meg g)orsan< 2 Mirt? 2 :eszlni a"aro" vele< 2 Mg nemC el%% eg) sz!tH mon,, meg ne"em, te, 7te[art, a"i ismere, a "irl) a5r! tit"ait@@@ 2 Azt 0isze,? 2 G+n)e, no< (a te nem ismere,, a""or sen"i sem ismeriC mon,, meg ne"em, mirt + tt Angli%a :ragelonne vicomte, s mit csinl itt? 2 Amit min,en ms nemesem%er csinl, a"it "irl)a eg) msi" "irl)0oz "'l,< 2 (el)esC ,e "omol)an mon,om, %r a 5oliti"a nem ers ol,alun", ann)ira azrt rt'n" 0ozz, 0og) tlssu"H :ragelonne vicomte2na" nincs itt semmi "omol) "'l,etse< 2 E,e 0allgass< 2 sz!lt 7te[art sz6nlelt "omol)sggal@ 2 A te "e,ve,rt el fogo" rulni eg) llamtit"ot@ Glmon,+am ne"e,, mit 6rt NE3@ *a+os "irl) meg%6z!level%en, amel)et :ragelonne vicomte2tal EE@ $rol) "irl) felsgne" "'l, tt? 2 Egen< 2 Te0t 0allgas,H TFivrem, el"'l, m felsge,0ez u,varomna" eg)i" nemest, anna" a fit, a"it nag)on "e,vel@ $rem, %n+on vele +!l, s szerettesse meg vele Anglit<U 2 Gz volt a levl%en? 2 ;ontosan ez@@@ vag) legal%%is e00ez 0asonl!@ A formrt nem llo" +!t, ,e a ln)egrt igen< 2 Jos, mire " vet"eztetsz e%%l, vag)is in"%% mit " vet"eztetett %elle a "irl)?

2 Azt, 0og) a francia felsgne" +! o"a volt :ragelonne vicomte2ot eltvol6tani, s t ms0ol 0zas6tani meg, nem Franciaorszg%an@ 2 Og)0og) a levl rtelm%en@@@ 2 EE@ $rol), amint te is tu,o,, :ragelonne vicomte2ot sz6vl)esen foga,ta, a V0ite (all%an a legsze%% szo%t +uttatta ne"i, s mivel u,varna" leg,rg%% "incse te vag), s te"intve, 0og) a "irl) sz6vre nem tartasz ign)t@@@ ug)an ne 5irul+ el@@@ a "irl) meg a"arta "e,veltetni vele, a francit, t 5e,ig sz5 a+n,"%an a"arta rszes6teni@ Gzrt vlasztott tge,, 0romszzezer font r " st, tge,, a + ven,%eli 0ercegnt, tge,, a sz5et, a +!t, 0og) rszt veg)l min,en stn, a0ol :ragelonne vicomte meg+eleni"@ 7z!val ez cselsz vs volt, affle sszees"'vs@ Bon,ol, meg, a"aro,2e lngra lo%%antani, n "eze,%e a,om a "an!cot@ Miss Mar) az sa+tos, %+os arc"ife+ezsvel mosol)gott, "aron fogta %artn+t, s 6g) sz!lottH 2 $ sz n, meg nevem%en a "irl)na"< 2 9!, +!, csa"0og) :uc"ing0am flt"en) m, +!l vig)zz< Alig e+tette "i eze"et a szava"at, mi"or :uc"ing0am "il5ett a terasz eg)i" 5avilon+%!l, s mosol)ogva " zele,ett a "t %artn0 z@ 2 Tve,, Miss *uc) 2 sz!lt 2, nem vag)o" n flt"en)C s szolgl+on %izon)6t"ul, Miss Mar), 0og) ott 'l az, a"i flt"en)sgemne" o"oz!+a lenne, :ragelonne vicomte, ott lmo,ozi" mag%an@ 7zegn) fi< Gnge,+e meg, 0og) %+os trsasgt n0n) 5illanatra tenge,+em ne"i, te"intve, 0og) n0n) 5ercig Miss *uc) 7te[art2tal "ell sz!t vltanom@ 7 *uc) fel meg0a+olva, 0ozzf8zteH 2 =szes'l0ete"2e a%%an a megtiszteltets%en, 0og) elfoga,+a "ezem, s eg)'tt ',v z l+'" a "irl)t, a"i mg vr ren"? G szava" utn :uc"ing0am, mg min,ig mosol)ogva, megfogta Miss *uc) 7te[art "ezt, s vele eg)'tt elment@ Mar) Braffton, a"i most mr eg)e,'l mara,t, fe+t a fiatal angol n" sa+tosan lg), "ecses moz,ulatval vllra 0a+tva, eg) 5illanatig moz,ulatlanul lltH szemt =aoulra szegezte, ,e g) ltszi", nem tu,ta, mit is teg)en@ 3gre, miutn arca, mel) 0ol 56r%an gett, 0ol meg els5a,t, elrulta a sz6v%en ,l! "'z,elmet, g) ltszi", , nt tt, s megle0etsen 0atrozott l5te""el a 5a, fel in,ult, amel)en =aoul 0el)et foglalt, s mint mon,tu", lmo,ozott@ Miss Mar) l5tei, %rmil)en " nn)e,e" volta" is a z l, 5zsiton, felrezzentett" =aoultH o,afor,ult, megltta a len)t, s el+e ment anna", a"it +! szerencs+e vezetett i,e 0ozz@ 2 E,e "'l,te" mag0oz, uram 2 sz!lt Mar) Braffton@ 2 Glfoga,? 2 Ds "ine" vag)o" 0lra " telezve ezrt a szerencsrt, "isasszon)om? 2 "r,ezte =aoul@ 2 :uc"ing0am rna"< 2 sz!lt Mar), vi,msgot sz6nlelve@ 2 :uc"ing0am rna", a"i ann)i szenve,ll)el vg)!,i" ,rga trsasga utn? (i0ete"2e szavaina", "isasszon)? 2 *t0at+a, uram, itt val!%an min,en sszees"'szi", 0og) mi a na5 legsze%%, vag)is in"%% leg0ossza%% rszt eg)ms mellett t lts'" el@ Tegna5 a "irl) utas6tott, 0og) az asztalnl magam mell 'ltessem@ Ma :uc"ing0am r "rt r, 0og) 'l+e" i,e maga mell a 5a,ra@ 2 Ds maga eltvozi", 0og) szmomra sza%a,, teg)e a teret? 2 "r,ezte zavartan =aoul@

2 Jzze, ott a fasor "an)arulatnl 55en most t8ni" el Miss 7te[arttal< Teszne"2e il)en sz6vessget Franciaorszg%an is, vicomte r? 2 $isasszon), azt n nem mon,0atom meg 5ontosan, 0og) Franciaorszg%an mit teszne", mert n alig vag)o" francia@ Dn "'l n% z orszgo"%an ltem, s ma+,nem min,ig mint "atonaC azutn so" i,t t lt ttem a 0arctrenC va,em%er vag)o"< 2 Ag)e, nem rzi valami +!l magt Angli%an? 2 Jem tu,om 2 vlaszolta sz!ra"ozottan =aoul, s nag)ot s!0a+tott@ 2 (og)an? Jem tu,+a? 2 :ocssson meg 2 felelte =aoul, s megrzta fe+t, 0og) gon,olatait sszesze,+e 2, %ocssson meg, nem 0allottam< 2 (e+ 2 s!0a+tott most a len) is 2, mil)en rosszul tette :uc"ing0am 0erceg, 0og) engem i,e"'l, tt< 2 =osszul tette? 2 "iltott fel =aoul@ 2 Egaza van, az n trsasgom "ellemetlen, "eg)e, csa" unat"ozi" mellettem@ :uc"ing0am r val!%an rosszul tette, 0og) "eg)e,et i,e"'l,te 0ozzm< 2 D55en azrt 2 sz!lt a len) "omol)an, cseng 0angon 2, mert nem unat"ozom maga mellett, 55en azrt tette rosszul :uc"ing0am r, 0og) engem i,e"'l, tt@ =aoul szintn el5irult@ 2 Fe 2 sz!lt 2 mirt "'l,i :uc"ing0am r 0ozzm, s mirt + n i,e? :uc"ing0am r szereti magt, s@@@ 2 Jem 2 felelte Mar)@ 2 :uc"ing0am r nem szeret engem, 0iszen az orlans2i 0ercegnt szereti, s n, ami engem illet, szintn nem rze" szerelmet a 0erceg irnt< =aoul lml"o,va nzett a fiatal len)ra@ 2 :art+a maga :uc"ing0am 0ercegne"? 2 "r,ezte a len)@ 2 A 0erceg azzal tisztel meg, 0og) %art+na" nevez, mi!ta Franciaorszg%an tall"oztun"@ 2 Mg) te0t csu5n eg)szer8 ismers "? 2 Jem, mert :uc"ing0am 0erceg meg0itt %art+a eg) nemesem%erne", a"it n g) szerete", mint0a testvrem volna< 2 Buic0e gr!fna"? 2 Egen, "isasszon)< 2 A"i az orlans2i 0ercegnt szereti? 2 L, mit nem mon,, "isasszon)@@@ 2 Ds a"it a 0ercegn viszontszeret 2 fol)tatta n)ugo,tan a fiatal len)@ =aoul le0orgasztotta fe+tC Miss Braffton fels!0a+tottH 2 L, mil) %ol,ogo"@@@ (allgasson rm, 0ag)+on el engem, :ragelonne r, mert :uc"ing0am ter0es fela,atot r!tt magra, ami"or engem a+nlott statrsna"@ A maga sz6ve ms0ol +r, mg lel"e "incseine" alamizsnamorzsi%an is alig rszes6t engem< 3all+a %e, vall+a %e< Jem volna sz5 magt!l, vicomte, 0a nem vallan %e< 2 $isasszon), %evallom< A len) re nzett@

Il)an eg)szer8, ol)an sz5 volt, szeme ol)an n)6lt, ol)an szel6,en szinte s elsznt, 0og) eg) il)en el"el nne", mint Mar), esz%e sem +ut0atott, 0og) ez a fiatalem%er u,variatlan vag) %alga@ /sa" azt ltta, 0og) ms nt szeret, nem t, s tiszta sz6v%l, szintn@ 2 Egen, rtem 2 sz!lt a len)@ 2 Maga eg) francia nt szeret< =aoul meg0a+totta magt@ 2 Tu, :uc"ing0am 0erceg errl a szerelmrl? 2 7en"i sem tu, r!la< 2 vlaszolta =aoul@ 2 Ds mirt mon,+a meg ne"em? 2 $isasszon)@@@ 2 /sa" %eszl+en< 2 Jem tu,o"< 2 A""or ne"em "ell a mag)arzat el%e mennemC nem a"ar ne"em semmit elmon,ani, mert most mr meg van r!la g)z,ve, 0og) nem szeretem a 0erceget, mert lt+a, 0og) magt taln szerettem volna, s mert csu5a sz6v s finom ta5intat, s a0el)ett 0og) megfogta volna a "ezet, mel) a mag0oz " zele,ett, 0a csa" eg) 5illanatn)i sz!ra"ozs "e,vrt is, a0el)ett, 0og) a+"amra mosol)ogna, mel) magra mosol)og, in"%% azt mon,ta, maga, a"i fiatal, ne"em, a"i sz5 vag)o"H TDn eg) francia nt szerete"<U (el)es, " sz n m, :ragelonne vicomte, maga nemes sz6v8 frfi, n annl +o%%an szeretem@@@ %artsggal@ Most mr ne %eszl+'n" t %%et r!lam, %eszl+'n" magr!l@ Fele,+e el, amit Miss Braffton nmagr!l %eszltC mon,+a meg ne"em, mirt szomor, s mirt mg szomor%% az ut!%%i n0n) na5 !ta? =aoult sz6ve ml)ig meg0atotta ez a szel6,, szomor 0ang, s eg)etlen sz!t sem tallt a vlaszraC a len) azon%an ismt seg6tsgre sietett@ 2 7a+nl+on engem@ An)m francia n volt@ Dn te0t elmon,0atom, 0og) vrem s "e,l)em szerint francia vag)o"@ /sa"0og) e 5arzs felett llan,!an Anglia " ,e s szomorsga le%eg@ J0a aran)os lmo"at sz v gete" varzslatos %ol,ogsgr!l, ,e 0irtelen + n a " ,, r%orul lmaimra s el0essegeti "et@ Gzttal is 6g) t rtnt@ :ocssson meg, e%%l elg enn)iC a,+a i,e a "ezt, s mon,+a el %natt %artn+ne"< 2 Azt mon,+a, francia n, vre s "e,l)e szerint? 2 Egen, ismtlem, s nemcsa" 0og) an)m francia volt, 0anem ;rizs%an is nevel"e,tem, mivel at)m, mint E@ $rol) %art+a, m6g a 0erceg 5ere fol)amat%an volt, s ame,,ig a 5rote"2 tor lt, szm8zets%en Franciaorszg%an tart!z"o,ottC EE@ $rol) tr!nral5te"or at)m vissza2 trt Angli%a, s nemso"ra meg0alt szegn)< G""or $rol) "irl) "inevezett 0ercegnne", s "iegsz6tette r "sgemet< 2 Dlne" mg ro"onai Franciaorszg%an? 2 "r,ezte =aoul ml) rszvttel@ 2 3an eg) nvrem, 0t vag) n)olc vvel i,se%% nlamC Franciaorszg%an ment fr+0ez, s mr zveg)C a neve :elli4re2n asszon)@ =aoul sszerezzent@ 2 Esmeri? 2 /sa" eml6teni 0allottam a nevt< 2 W is szerelmes, s utols! levelei azt a,+" 06r'l, 0og) %ol,og, " vet"ezs"55 viszontszereti"@ Dn, "e,ves :ragelonne vicomte, magamna" mon,0atom a lel"ne" felt,

%ol,ogsgna" azon%an a fele sem +utott ne"em@ Fe %eszl+'n" magr!l< $it szeret Franciaorszg%an? 2 Gg) len)t, a"i szel6, s 0!fe0r, mint a liliom< 2 Fe mirt szomor, 0a szereti magt? 2 Azt mon,ta vala"i, 0og) mr nem szeret< 2 =eml0etleg nem 0iszi el@ 2 A"i ne"em ezt meg6rta, levelt nem 6rta al< 2 Jvtelen fel+elents< L, em g tt ruls van< 2 "iltott fel Miss Braffton@ 2 Jzze csa"< 2 sz!lt =aoul, s tn)+tott a len)na" eg) levelet, amel)et mr szzszor elolvasott@ Mar) Braffton tvette a levelet s elolvastaH 3icomte, +!l teszi, 0og) ott, *on,on%an EE@ $rol) sz5 0 lg)eivel mulatozi", mert NE3@ *a+os u,var%an ostrom alatt tart+" szerelmne" lomvrt@ Mara,+on te0t r "re *on,on%an, szegn) vicomte, vag) + ++ n vissza g)orsan ;rizs%a< 2 Jincs al6rs? 2 sz!lt Miss Mar)@ 2 Jincs@ 2 A""or ne 0igg)en ne"i@ 2 Egen, m,e itt eg) msi" levl< 2 $itl? 2 Buic0e gr!ft!l< 2 Az egszen ms@ Ds mit mon, ez a levl? 2 Ilvassa< :artom, megse%es'ltem, %eteg vag)o"@ 9 ++ n vissza, =aoul, + ++ n vissza< Buic0e 2 Ds most mit szn,"ozi" tenni? 2 "r,ezte a len) elszorul! sz6vvel@ 2 Mi"or ezt a levelet meg"a5tam, az volt a szn,"om, 0og) el%cszom a "irl)t!l< 2 Ds mi"or "a5ta a levelet? 2 Tegna5eltt@ 2 Fontaine%leau2%!l van "eltezve< 2 $'l n s, ug)e? Az u,var ;rizs%an van@ 7z!val elutaztam volna@ Fe mi"or errl a "irll)al %eszltem, nevetett, s azt mon,ta ne"emH T$ vet uram, 0og) van az, 0og) el a"ar utazni? 3issza06vta nt ura?U Dn el5irultam s zavar%a + ttem, mert csa"ug)an a "irl) "'l, tt i,e, s nem "a5tam 5arancsot a visszatrsre< Mar) elgon,ol"ozva rncolta ssze 0omlo"t@ 2 Ds mara,? 2 "r,ezte@ 2 Mara,nom "ell, "isasszon)< 2 Ds az a n, a"it szeret?

2 Az?@@@ 2 Mr magna"? 2 7o0a< 2 7o0a? L, te0t nem szereti magt? 2 *egal%%is i,eutazsom !ta nem 6rt< 2 Glzleg 6rt? 2 =it"n@ L, n remlem, 0og) enne" csa" valami a"a,l)a volt@ 2 /sen,, itt + n a 0erceg< :uc"ing0am csa"ug)an meg+elent a fasor vgn, eg)e,'l s mosol)ogvaC lassan + tt, s "ezet n)+tott a "t %eszlgetne"@ 2 Jos, megeg)ezte"? 2 "r,ezte@ 2 Mi%en? 2 "r,ezte Miss Mar)@ 2 A%%an, ami "eg)e,et, "e,ves Mar), %ol,ogg s =aoult "evs% %ol,ogtalann te0eti< 2 Jem rtem, mit mon,, Milor,< 2 sz!lt =aoul@ 2 Megmon,om n, mire gon,olo", Miss Mar)@ Fe ez eltt az r eltt mon,+am? 2 "r,ezte :uc"ing0am mosol)ogva@ 2 (a azt a"ar+a mon,ani 2 felelte a len) %'sz"n 2, 0og) 0a+lan,! lettem volna :ragelonne vicomte2ot szeretni, ez felesleges, mert n mr megmon,tam ne"i< :uc"ing0am elgon,ol"ozott, s azutn, anl"'l 0og) zavar%a + tt volna, g) %eszlt, a0og) a len) elvrtaH 2 Mert n magt g) ng, lle"ne" s tiszta sz6v8ne" ismerem, azrt 0ag)tam magra :ragelonne rral, a"ine" %eteg sz6ve ol)an orvos "eze alatt, mint maga, megg)!g)ul0at< 2 Fe Milor,, mg mieltt :ragelonne r sz6vrl %eszlt volna, ne"em a sa+t sz6vrl %eszlt@ (t eg)szerre "t sz6vet g)!g)6tsa" meg? 2 Egaz, Miss Mar), ,e ismer+e el, 0amarosan lemon,tam a 0i%aval! 5r!%l"ozsr!l, mivel %elttam, 0og) se%em g)!g)6t0atatlan< Mar) eg) 5illanatig ert g)8+t tt, azutn 6g) vlaszoltH 2 Milor,, :ragelonne vicomte %ol,og@ 7zeret s viszontszereti"H te0t nincs sz'"sge a magamfa+ta orvosra< 2 :ragelonne vicomte sl)os %etegsg elest+n ll 2 felelte :uc"ing0am 2, s most nag)o%% sz'"sge van r, mint vala0a, 0og) sz6vt 5ol+"< 2 Mag)arzza meg szavait, Milor, 2 sz!lt 0evesen =aoul@ 2 Jem, nem, ma+, a5rn"int megmag)arzom, ,e 0a !0a+t+a, elmon,om Miss Mar)ne", amit maga nem 0all0at meg@ 2 Milor,, "6n5a,ra fesz6t engem, Milor, tu, valamit< 2 Azt tu,om, 0og) Miss Mar) Braffton a legelraga,!%% teremts, a"i csa" eg) %eteg sz6v t+%a a"a,0at< 2 Fe Milor,, 0iszen mon,tam mr, 0og) :ragelonne vicomte mst szeret< 2 sz!lt a len)@

2 =osszul teszi@ 2 Zn te0t tu,+a, 0erceg, 0og) rosszul teszem? 2 Tu,om@ 2 Fe 0t "it szeret a vicomte? 2 "r,ezte Mar)@ 2 Gg) nt, a"i nem mlt! 0ozz 2 vlaszolta n)ugo,tan :uc"ing0am, azzal a 0i,egvrrel, amel)re csa"is eg) angol ag)a s sz6ve "5es@ Miss Mar) Braffton felsi"oltottC ez a si"ol) s :uc"ing0am sl)os szavai meg, %%entett" :ragelonne vicomte2ot, arca els5a,t, s teste remegni "ez,ett a rm'lettl@ 2 (erceg 2 "iltott fel 2, ol)an szava"at e+tett "i, 0og) n eg) 5ercn)i "se,elem nl"'l meg"eresem a mag)arzatu"at 2 ;rizs%an@ 2 Ett fog mara,ni 2 sz!lt :uc"ing0am@ 2 Dn? 2 Egen, maga@ 2 Ds mirt? 2 Mert nincs +oga elutazni, s mert a "irl) szolglatt nem 0ag)+a el az em%er eg) n szolglatrt, 0a ez a n ol)an mlt! volna is r, 0og) szeress", mint Mar) Braffton< 2 (t a""or vilgos6tson fel@ 2 7z6vesen@ Fe a""or mara,? 2 Egen, 0a szintn %eszl velem@ D55en itt tartotta", s :uc"ing0am "tsgtelen'l el a"arta mon,ani, nem min,azt, ami t rtnt, 0anem min,azt, amit tu,ott, mi,n a "irl) eg)i" la"+a meg+elent a terasz vgn, s a 5avilon fel tartott, a0ol a "irl) Miss *uc) 7te[arttal volt eg)'tt@ A la"+ eltt 5orle5te futr 0ala,t, a"i csa" n0n) 5erce szll0atott le a l!r!l@ 2 A francia futr< Ma,ame futr+a< 2 "iltotta =aoul, amint a 0ercegn livr+t felismerte@ A la"+ s a futr +elent"ezett a "irl)nl, a (erceg s Miss Mar) Braffton 5e,ig eg)etrt 5illantst vltott@

1>> Ma=a/# 0-,(!<a EE@ $rol) 55en azt %izon)gatta, vag) azt a"arta %izon)6tani Miss 7te[artna", 0og) csa" vele t r,i"H " vet"ezs"55 ol)an szerelmet 6grt ne"i, amil)et se, E3@ (enri" tans6tott Ba%rielle ,QGstres irnt@ 7zerencstlensgre, EE@ $rol) e00ez rossz na5ot vlasztott, mert 55en azna5 Miss 7te[art a fe+%e vette, 0og) flt"enn) teszi a "irl)t@ A0el)ett, 0og) 6grettl ellg)ult volna, amint a "irl) vrta, 0angosan felnevetett@ 2 L, felsg, felsg 2 "iltott fel, s " z%en csa" tov%% nevetett 2, 0a enne" a szerelemne" %izon)6t"t "rnm, nag)on " nn)en "i,er'lne, 0og) 0azu,i"< 2 (allgasson i,e 2 sz!lt a "irl)@ 2 Esmeri az n =affaello2"5eimet, tu,+a, menn)ire ragasz2 "o,om 0ozz+u"C az egsz vilg irig)el rt'"@ Azt is tu,+a, 0og) at)m vsrolta "et 3an F)c" t+n@ A"ar+a, 0og) mg ma a la"sra vitessem min,et? 2 L, nem< 2 sz!lt a len)@ 2 Lva"o,+" ettl, felsg, a la"som sz8" a00oz, 0og) il)en ven,ge"et elszllsol+a"< 2 A""or magna" a+n,"oznm (am5ton /ourtot, 0og) a festmn)e"et el0el)ezze< 2 *eg)en "evs% a,a"oz!, felsgC in"%% szerelme leg)en tart!sa%%C ez min,en, amit "re"< 2 Min,ig szeretni fogom, 0t nem elg ez? 2 Felsge, nevet< 2 (t s6r+a"? 2 Jem, ,e szeretnm, 0a eg) "iss szomor%% volna< 2 Esten ments, sz5sgem, elg so"ig voltam szomorC tizenng) vi szm8zets, szegn)sg, n)omorC azt 0iszem, min,en a,!ssgomat ler!ttam, meg azutn a szomorsg elcsf6t+a az em%ert< 2 Azt nem, nzze csa" meg azt a fiatal francit< 2 :ragelonne vicomte2ot< (t maga is< $r0ozzam el, 0a valamenn)i n nem szerelmes %el f'lig< $'l n%en ne"i van r o"a, 0og) szomor leg)en< 2 Mirt? 2 (t mg az llamtit"o"at is elrul+am magna"? 2 (a n a"arom, elrul+a, mivel felsge, 0a+lan,!na" mutat"ozott min,ent megtenni, amit csa" a"aro"@ 2 Jos 0t, :ragelonne unat"ozi" itt Angli%an< Most meg van elge,ve? 2 Anat"ozi"? 2 Egen, s ez arra vall, 0og) eg)'g)8< 2 (og)an? Gg)'g)8? 2 J)ilvnval!an< (t nem rti? Megenge,em ne"i, 0og) Miss Mar) Brafftont szeresse, 5e,ig unat"ozi"@

2 Egen? Og) ltszi", 0a Miss *uc) 7te[art nem szeretn, felsge, g) vigasztal!,n", 0og) Miss Mar) Brafftont szeretn< 2 Gzt nem mon,omC elsz r is, tu,+a +!l, 0og) Mar) Braffton nem szeret engemC az elvesztett szerelemrt 5e,ig csa" a megtallt szerelem a, "r5!tlst@ Fe ismtlem, nem nr!lam van sz!, 0anem errl a fiatalem%errl@ Azt 0i0etn az em%er, 0og) az a n, a"it ;rizs%an 0ag)ott, eg) (elna, termszetesen ol)an (elna, a"i mg nem ismeri ;rizst@ 2 (t vala"it ;rizs%an 0ag)ott ez a fiatalem%er? 2 Elletve t 0ag)t" el< 2 7zegn) fi< Elletve g) "ell ne"i< 2 Mirt? 2 (t mine" + tt el? 2 Azt 0iszi, a maga +!sznt%!l + tt el? 2 Te0t "n)szer6tett"? 2 $e,ves 7te[art, 5arancsra 0ag)ta ott ;rizst< 2 Mifle 5arancsra? 2 Tall+a "i< 2 A "irl)ra? 2 A0og) mon,+a< 2 G+0a< 3gre "in)6lt a szemem< 2 *egal%% ne sz!l+on r!la sen"ine"< 2 Felsge, +!l tu,+a, 0og) ol)an tito"tart! vag)o", a"r eg) frfi@ Te0t a "irl) "'l,te el? 2 Egen< 2 Ds tvollte alatt elveszi tle a "e,vest? 2 EgenC s rtse meg, a0el)ett, 0og) meg" sz nn a "irl)na", sirn"ozi" szegn) fi< 2 $ sz n+e meg a "irl)na", 0og) elra%ol+a a "e,vest< Jo ,e il)et< Felsge, nem valami 06zelgen n)ilat"ozi" a n"rl ltal%an, s "'l n sen nem a szeret"rl@ 2 Ag)an, rtse mr meg< (a az a n, a"it a "irl) elra%ol tle, eg) Miss Braffton vag) eg) Miss 7te[art volna, a""or osztanm nzett, s taln mg "evesellnm is "tsg%eesstC ,e eg) sovn), %iceg "is len)rt<@@@ T;o"ol%a a 08sggel<U 2 a0og) Franciaorszg%an mon,+"@ Glutas6tani eg) gaz,ag ln)t eg) szegn)rt, eg) szerelmes nt eg) 08tlenrt, 0t ltott mr il)et a vilg? 2 Azt 0iszi felsge,, 0og) Mar) "omol)an szeretne tetszeni a vicomte2na"? 2 Egen, azt 0iszem@ 2 Jos, a""or a vicomte meg fog+a szo"ni Anglit@ Mar) rti a ,olgt, s 0a valamit a"ar, a""or nag)on a"ar+a@ 2 $e,ves Miss 7te[art, nem tu,om, 0og) a vicomte megszo"+a2e orszgun"atH csa" nemrg, tegna5eltt "rt tlem enge,l)t, 0og) el0ag)0assa Anglit< 2 Ds felsge, megtaga,ta?

2 Meg0iszem azt< Fivrem, a "irl), nag)on is sz6vn viseli a tvollttC n 5e,ig 0isgi "r,st csinlo" %elleH ne mon,0assa sen"i, 0og) ezt a young Man2t 0i%a "ecsegtettem Anglia legnemese%% s leg,ese%% csalt"vel< 2 Felsge, nag)on glns 2 sz!lt Miss 7te[art elraga,! a+"%igg)esztssel@ 2 Jem szm6tom i,e Miss 7te[artot 2 felelte a "irl)@ 2 W "irl)i falat, s mivel n szerettem %ele, reml0etleg ms frfi nem vet szemet rC azt mon,om te0t, 0og) nem0i%a "e,ves"e,tem enne" a fiatalem%erne"C itt mara, nlun", meg0zaso,i" nlun", "r0ozza" el, 0a nem 6g) lesz< 2 Ds n remlem, 0a mr eg)szer megns'lt, 0ls lesz rte felsge,ne"C mert min,en"i ig)e"szi" a "e,v%en +rni, mg :uc"ing0am isC "itr az t+%!l, ami szinte 0i0etetlen@ 2 Ds Miss 7te[art is, a"i t elraga,! lovagna" tart+a< 2 Jzze, felsg, mr eleget ,icsrte elttem Miss Brafftont, enge,+e meg, 0og) n eg) "iss :ragelonne2t magasztal+am< Fe 0all+a csa", felsg, eg) i, !ta ol)an +!, 0og) az engem val!2 sggal %mulat%a e+t< Bon,ol a tvollev"re, meg%ocst+a a srtse"et, ma+,nem t "letes< Mine" " sz n0et ez? A "irl) nevetve vlaszoltH 2 Anna", 0og) megenge,te, 0og) szeret0essem magt< 2 Jem, nem, valami ms o"a le0et@ 2 G+n)e, 0t le" telezem fivremet, NE3@ *a+ost< 2 Mon,+on mg eg) msi" o"ot< 2 9!l van< Az igazi in,6t!o" az, 0og) :uc"ing0am %ea+nlotta nlam ezt a fiatalem%ert, ezt mon,vaH TFelsg, :ragelonne vicomte +avra lemon,o" Miss Brafftonr!lC teg)en felsge, is ug)an6g)<U 2 L, a 0erceg val!%an nag)szer8 nemesr< 2 9!l van, +!l, most meg mr :uc"ing0amrt lngol< Og) ltszi", ma "r0ozatra a"ar +uttatni@ G%%en a 5illanat%an "o5ogta" az a+t!n@ 2 $i veteme,i" arra, 0og) min"et megzavar+on? 2 "iltotta a "irl) t'relmetlen'l@ 2 3al!%an, felsg 2 sz!lt 7te[art 2, van itt vala"i, a"i a legnag)o%% n0ittsgre vetemedik, s 0og) felsge,et meg%'ntesse rte@@@ I,al5ett az a+t!0oz s "in)itotta@ 2 L, 06rn " + tt Franciaorszg%!l< 2 sz!lt Miss 7te[art@ 2 Gg) " vet Franciaorszg%!l< Taln a 0gomt!l? 2 "iltotta $rol)@ 2 Egen, felsg, ren,"6v'li 06rn " 2 vlaszolta az a+t!nll!@ 2 *5+en %e, l5+en %e< 2 sz!lt a "irl)@ A futr %el5ett@ 2 *evelet 0ozott az orlans2i 0ercegasszon)t!l? 2 "r,ezte a "irl)@ 2 Egen, felsg 2 vlaszolta a futr 2, mg5e,ig ol)an s'rgset, 0og) min, ssze 0uszon0at !ra "ellett 0ozz, 0og) felsge,ne" el0oz0assam s amellett mg /alais2%an 0romneg)e, !rig vesztegeltem<

2 :uzg!sgrt elismerst r,emel< 2 sz!lt a "irl)@ Ds fel%ontotta a levelet@ Azutn 0arsn) nevetsre fa"a,t@ 2 Mg il)et< 2 "iltott fel@ 2 Most aztn vg"55 semmit sem rte"@ Ds mso,szor is elolvasta a levelet@ Miss 7te[art tart!z"o,! magatartst sz6nlelt, le"'z,ve lngol! "6vncsisgt@ 2 Francis 2 sz!lt a "irl) az inas0oz 2, a,+ana" enne" a ,er" em%erne" friss6t"et, s azutn 0a,, fe"',+ n le, reggel 5e,ig, fel"els"or tven aran) leg)en az g)a mellett@ 2 Felsg< 2 Men+, %artom, men+< (gom +!l tette, 0og) lel"e,re " t tte a g)orsasgotC a ,olog nag)on s'rgs@ Ds most mg nag)o%%at nevetett, mint az el%%@ A futr, az inas s maga Miss 7te[art sem tu,ta, mi0ez tartsa magt@ 2 (e+ 2 "iltott fel a "irl), 0tra,lve "arossz"%en 2, 0a meggon,olom, 0og) te@@@ 0n) lovat is 0a+szoltl ag)on? 2 $ettt@ 2 $t lovat, 0og) ezt a 06rt el0oz,< 9!l van, men+, %artom, men+< A futr az inassal eg)'tt tvozott@ A "irl) az a%la"0oz l5ett, "in)itotta, "i0a+olt s "i"ia%ltH 2 (erceg, :uc"ing0am 0erceg, "e,ves :uc"ing0am, + ++ n i,e< A 0erceg o,asietett, ,e a "'sz %0 z rve s Miss 7te[artot meg5illantva, nem mert %el5ni@ 2 9 ++, 0erceg, s csu", %e az a+t!t< A 0erceg enge,elmes"e,ett, s +!"e,v8ne" ltva a "irl)t, mosol)ogva " zele,ett@ 2 Jos, "e,ves 0ercegem, mire +utottl a franci,,al? 2 $tsg%e vag)o" esve miatta, felsg@ 2 Ds mirt? 2 Mert az im,sra mlt! Miss Braffton n'l menne 0ozz, ,e nem a"ar+a< 2 Fe 0iszen ez a francia faragatlan tus"!< 2 sz!lt Miss 7te[art@ Mon,+on vgre igen2t vag) nem2et, leg)en mr vge az egszne"@ 2 /sa"0og) 2 sz!lt :uc"ing0am "omol) 0angon 2 asszon)om tu,+a, vag) tu,nia "ell, 0og) :ragelonne vicomte mst szeret< 2 A""or mi sem eg)szer8%% 2 sz!lt a "irl), Miss 7te[art seg6tsgre sietve 2, mon,+on nem2et< 2 Dn 5e,ig 55en %e%izon)6tottam ne"i, 0og) rosszul teszi, 0a nem mon, igent< 2 Te0t %evallotta, ne"i, 0og) az *a 3alli4re2+e megcsal+a? 2 :e n< 2 Ds mit csinlt? 2 A""ort ugrott, mint0a a csatornt a"arn tugrani<

2 Jo vgre 2 sz!lt Miss 7te[art 2, csa"0og) mgis csinlt valamitC ez igazn szerencse< 2 Fe n visszatartottam 2 fol)tatta :uc"ing0am@ 2 =sza%a,6tottam Miss Mar)t, s remlem, nem fog itt 0ag)ni %enn'n"et, mint a0og)an szn,"%an volt< 2 7zn,"%an volt elutazni? 2 "iltott fel a "irl)@ 2 Gg) 5illanatig "tel"e,tem, va+on em%eri 0atalom eg)ltaln "5es volna2e t megll6tani, ,e Miss Mar) rsz gezte szemt, s 6g) mara,ni fog@ 2 Jo lm, ez az, ami%en tve,sz, :uc"ing0am< 2 sz!lt a "irl), s felnevetett@ 2 Gz a szerencstlen arra sz'letett@@@ 2 Mire? 2 (og) megcsal+", ami eg)mag%an mg semmiC ,e 0og) vgig is nzze, az mr so"< 2 A tvolsg s Miss Braffton seg6tsgvel "iv,+'" a csa5st@ 2 7emmi esetre sem, nincs sem a tvolsg, sem Miss Braffton seg6tsge@ :ragelonne eg) !ra mlva utazi" ;rizs%a< :uc"ing0am sszerezzent, Miss 7te[art tgra meresztette a szemt@ 2 Fe 0iszen felsge, +!l tu,+a, 0og) ez le0etetlen< 2 sz!lt a 0erceg@ 2 Elletve, "e,ves 0erceg, most mr az le0etetlensg, 0og) az ellen"ez+e t rtn+en< 2 Bon,ol+a meg, felsgH ez a fiatalem%er eg) oroszln< 2 Gl0iszem, 3illiers< 2 A 0arag+a rettenetes< 2 Jem vonom "tsg%e, %artom< 2 (a szerencstlensgt " zelrl lt+a ma+,, +a+ a szerencstlensg o"oz!+na"< 2 Megle0et, ,e mit teg)e"? 2 Ds 0a az maga a "irl) volna is, nem lln" +!t rte 2 "iltott fel :uc"ing0am@ 2 L, a "irl)na" van testrsge, 0og) vig)zzon re< 2 felelte n)ugo,t 0angon a "irl)@ 2 Dn aztn tu,om, n, a"i :lois2%an elszo%ztam@ 2 Itt van FQArtagnan r< Az r, g%e, ez aztn a testr< *to,, 0sz ol)an 0araggal is "ieg)ezn", mint a :ragelonne2, volna csa" ng) ol)an testr m, mint FQArtagnan< 2 Fe felsge,, a"i ol)an +!, nem gon,oln meg mgis? 2 sz!lt :uc"ing0am@ 2 Jz, 2 sz!lt a "irl), tn)+tva a 0ercegne" a levelet 2, olvas, el, s vlaszol+ te maga,@ Mit tennl te az n 0el)em%en? :uc"ing0am lassan tvette a 0ercegn levelt, s az izgalomt!l remegve a " vet"ez szava"at olvastaH A Felsge,, a magam, min,en"i %ecs'lete s ',ve r,e"%en azonnal "'l,+e vissza :ragelonne urat Franciaorszg%a< 7zeret 0ga (enriette 2 Mit sz!lsz e00ez, 3illiers? 2 7zavamra, semmit< 2 sz!lt a 0erceg el"5e,ve@

2 3a+on 55en te tancsoln, ne"em, 0og) ne enge,elmes"e,+em testvremne", mi"or 6g) " n) r g? 2 Azt nem, felsg, ,e mgis@@@ 2 Mg nem olvasta, az ut!iratot, 3illiers, ott van a 0a+ts alatt, eleinte az n fig)elmemet is el"er'lte< A 0erceg sztn)itotta a %e0a+tst, amel) alatt e szava" re+tzte"H Gzer %arti ',v zlet azo"na", a"i" engem szeretne"< A 0erceg els5a,t, s le0orgasztotta fe+tC a levl remegett u++ai " z tt, mint0a a 5a56r sl)os !lomm vltozott volna@ A "irl) vrt eg) 5illanatig, aztn, mi"or ltta, 0og) :uc"ing0am nmn ll 0el)n, 6g) sz!ltH 2 3llal+a 0t is a sorst, mi"nt mi is a magun"tC min,en"i elszenve,i e vilgon a maga "6n+tH n is elszenve,tem a magamt, elszenve,tem az en)imet, "etts "eresztet 0or,oztam< ;o"ol%a most a gon,o""al< Gri,+, 3illiers, 06v, i,e azt a lovagot< A 0erceg "in)itotta a "is szo%a rcsos a+ta+t, s rmutatva =aoulra s Mar)re, a"i" eg)ms mellett l5"e,te", s 6g) sz!lt a "irl)0ozH 2 L, felsg, micso,a "eg)etlensg ez a szegn) Miss Brafftonnal szem%en< 2 Ag)an mr, 06v, i,e< 2 sz!lt a "irl), sszevonva fe"ete szem l, "t@ 2 (t itt mr min,en"i rzeleg? Jo mg csa" ez 0in)zott, mr meg Miss 7te[art t r lgeti a szemt< Kt"ozott franci+a< A 0erceg o,a06vta =aoult, Miss Brafftont 5e,ig "zen fogta, s elment vele a "irl) szo%+a ell@ 2 :ragelonne r 2 sz!lt a "irl) 2, tegna5eltt, ug)e, enge,l)t "rt tlem, 0og) visszatr0essen ;rizs%a? 2 Egen, felsg< 2 vlaszolta =aoul, a"it ez a %evezets eleinte el"%6tott@ 2 (el)es, "e,ves vicomte, s azt 0iszem, megtaga,tam "rst, ug)e? 2 Egen, felsg@ 2 Ds 0aragu,ott rm ezrt? 2 Jem, felsg, felsge, %izon)ra ala5os o"o" miatt taga,ta meg "rsemetC felsge, so""al % lcse%% s so""al +o%%, sem0og) ne tenn 0el)esen min,azt, amit csele"szi"@ 2 Og) eml"szem, azt az o"ot 0oztam fel, 0og) Franciaorszg "irl)a nem 06vta vissza< 2 Egen, felsg, val!%an ezt a vlaszt "a5tam< 2 Jos, az!ta gon,ol"oztam a ,olgon, :ragelonne rC a "irl) csa"ug)an nem lla56totta meg 5ontosan visszatrse i,e+t, ,e ne"em fig)elmem%e a+nlotta, 0og) teg)em "ellemess Angli%an val! tart!z"o,stC 0a azon%an arra "r, 0og) elutaz0asson, ezt %izon)ra azrt teszi, mert Angli%an val! tart!z"o,sa nem "ellemes< 2 Gzt n nem mon,tam, felsg@ 2 JemC ,e "rse legal%%is azt +elenti, 0og) so""al "ellemese%%en rezn magt ms0ol, mint itt< G%%en a 5illanat%an =aoul az a+t! fel for,ult, a0ol Miss Braffton llt s5a,tan, fel,ltan, fl "zzel az a+t!flft fogva@

Msi" "ezt :uc"ing0am "ar+ra tette@ 2 Jem vlaszol 2 fol)tatta a "irl) 2, s a " zmon,s szerintH 0allgats, %eleeg)ezs< Jos, :ragelonne r, m!,om%an van eleget tenni "6vnsgna"H elutaz0ati" Franciaorszg%a, ami"or a"ar, fel0atalmazom r@ 2 Felsg< 2 "iltott fel =aoul@ 2 L 2 s!0a+tott Mar), s megszor6totta :uc"ing0am "ar+t@ 2 Mg ma este Fover%en le0et 2 fol)tatta a "irl)@ 2 A ,agl) 0a+nali "t !ra"or "ez,,i"@ Az el"5e,t =aoul eg)2"t sz!t 0e%egett, ami " sz net is le0etett, ,e %ocsnat"rsne" is ve0ette a "irl)@ 2 Mg) te0t isten0ozz,ot mon,o" nne", :ragelonne r, s min,en +!t, so" szerencst "6vno" 2 sz!lt a "irl) felllva@ 2 $rem, foga,+a el tlem eml"'l ezt a g)mntot, amel)et ere,etileg nsza+n,"na" szntam< Miss Braffton " zel volt az +uls0oz@ =aoul tvette a g)mntot, s rezte, 0og) remeg a l%a@ J0n) " sz n sz!t intzett a "irl)0oz, 5r sz!t sz!lt Miss 7te[art0oz, s :uc"ing0amet "ereste, 0og) tle is el%cszz"@ A "irl) fel0asznlta ezt a 5illanatot, s elt8nt@ A 0erceg 55en Miss Brafftont %tor6totta, mi"or =aoul rtallt@ 2 $isasszon), " n) rg ", mon,+a ne"i, 0og) mara,+on< 2 sgta :uc"ing0am@ 2 Dn azt mon,om ne"i, 0og) utazz" el 2 sz!lt Miss Braffton mag0oz trve@ 2 Jem tartozom azo" " z a n" " z, a"i"%en erse%% a %'sz"esg, mint a sz6v'" szavaC 0a szereti" t Franciaorszg%an, tr+en vissza o,a, s l,+on engem, amirt azt tancsoltam, 0og) "eresse meg a %ol,ogsgt@ (a ellen%en nem szereti" mr, + ++ n vissza, n a""or is szeretni fogom, s %ol,ogtalansga nem fog+a lealacson)6tani az n szemem%en@ /sal,om c6mer%en az van, amit Esten a sz6vem%e oltottH )abenti %arum, egenti $un$ta! TA gaz,ago"na" "eveset, a szegn)e"ne" min,ent@U 2 :artom 2 sz!lt :uc"ing0am 2, "tlem, 0og) ott megtalln azt az rt"et, amit itt0ag)< 2 Dn 0iszem, vag) legal%%is remlem, 0og) az, a"it szerete", mlt! 0ozzm< 2 vlaszolta =aoul "omoran@ 2 Fe 0a igaz, 0og) r,emtelen nt szerete", amint ezt milor, velem meg2 rtetni ig)e"ezett, "i fogom t5ni sz6vem%l, mg 0a ezzel a szerelemmel eg)'tt a sz6vemet is "i "ellene t5nem< Mar) Braffton le6r0atatlan rszvttel nzett r@ =aoul szomoran mosol)gott@ 2 $isasszon), a g)mntot, amit a "irl) ne"em a+n,"ozott, "eg)e,ne" sznt" 2 sz!lt 2, enge,+e meg te0t, 0og) "eg)e,ne" a,+amC 0a megns'l " Franciaorszg%an, "'l,+e el ne"em, ,e 0a nem 0zaso,n" meg, mara,+on a mag@ Meg0a+olt s elment@ TMit +elentsen ez?U 2 gon,olta mag%an :uc"ing0am, mialatt =aoul tisztelettel+esen meg2 szor6totta Miss Mar) +g0i,eg "ezt@ Miss Mar) megrtette :uc"ing0am r szegez, te"intett@ 2 (a +eg)g)8r8 volna, nem foga,nm el< 2 sz!lt@

2 Fe azrt fel+ogos6t+a r, 0og) visszatr0essen mag0oz@ 2 L, 0erceg 2 sz!lt Mar) zo"ogva@ 2 Dn nem az a n vag)o", a"i csa" vigasztal!,sul +! az ol)an frfina", mint < 2 Te0t azt gon,ol+a, 0og) nem fog visszatrni? 2 7o0a< 2 felelte Miss Braffton ful,o"olva@ 2 Jos, n 5e,ig azt mon,om, 0og) ami ott vr rH szt,lt %ol,ogsg, elvesztett, st tisztes2 sg%en is megfog)at"ozott men)asszon)@@@ Mi mara, ne"i, ami felr a "eg)e, szerelmvel? 7z!l+on 0t, Mar), maga, a"i g) ismeri sa+t magt< Miss Braffton :uc"ing0am vllra tette fe0r "ezt, s mialatt =aoul a "is 0rsfasor%an sz,'letes g)orsan elvi0arzott, el0al! 0angon ezt a verssort re%egte a *+me+ s ,-li2%!lH .tt vr az let, itt vr a hall13 Mire az utols! szava"at "ie+tette, =aoul elt8nt a szeme ell@ Miss Braffton s5a,tan, 0angtalanul, mint az rn)", trt 0aza@ :uc"ing0am fel0asznlta a futrt, a"i a levelet 0ozta a "irl)na", 0og) a 0ercegnne" s Buic0e gr!fna" 6r+on@ A "irl) igazat mon,ott@ (a+nali "t !ra"or meg+ tt a ,agl), s =aoul 0a+!ra szllt@

13

Msz l) Fezs for,6tsa@

1>? Sai",BAi)"a" 53*#,i Malic !"# ,a"(c&(, A "irl) gon,osan fel'g)elt *a 3alli4re arc"5re, mert eg)rszt szerette volna, 0a minl +o%%an 0asonl6t az ere,eti0ez, msrszt 5e,ig minl tov%% el a"arta 0zni a "5 el"sz6tst@ /sa" ltni "ellett, mil)en o,aa,ssal fig)elt min,en ecsetvonsra, 0og) vrta eg)2eg) vzlat %efe+ezst vag) a sz6n"evers ere,mn)t, s 0og) a+nlott "'l n% z vltoztatso"at a festne", a"i tisztelettel s enge,elmesen eg)etrtett vel'"@ Ami"or aztn a fest, Malicorne tancsa szerint, "iss "sve r"ezett, vag) 7aint2Aignan tvol volt eg) "is i,re, ltni "ellett volna, amit sen"i sem ltottC azt a "ife+ezsteli 0allgatst, amel) eg) s!0a+%an "t lel"et eg)es6t, a"i" nag)on is 0a+lamosa" eg)mst megrteni, s cs n,es elml"e,sre vg)a"ozna"@@@ El)en"or a 5erce" minteg) %8v let%en telte"@ A "irl) " zele%% 'lt "e,ves0ez, s t'zes 5illantsa, " zeli le0elete csa" g) 5erzselt@ Xa+ 0allatszott az elszo%%!l, meg+ tt a fest, vag) 7aint2Aignan trt vissza %ocsnat"rse" " ze5etteC a "irl) %eszlni "ez,ett, *a 3alli4re "a5"o,va felelgetett, s szem'" elrulta 7aint2 Aignanna", 0og) tvollte alatt eg) vszza,ot lte" t@ Gg)sz!val, Malicorne, ez az a"aratlan filoz!fus, rtette a m!,+t, 0og) a %sg rvn f lger+essze a "irl) tvg)t, a %irto"ls %iztos tu,ata rvn 5e,ig a vg)t@ Amitl *a 3alli4re flt, nem t rtnt meg@ 7en"i sem se+tette, 0og) na5on"nt "t20rom !rra tvozi" szo%+%!l@ =osszullte"et sz6nlelt, s 6g), a"i" 0ozz + tte", "o5ogta", mieltt %el5te" volna@ Malicorne, a szellemes tallmn)o" em%ere, "ieszelt eg) a"uszti"ai g5ezetet, amel) ltal *a 3alli4re 7aint2Aignan la"sn 0all0atta, 0a vala"i megltogatta tula+,on"55eni szo%+%an@ Mg) aztn se "il5nie nem "ellett, se tit"t msra %6zni, s mgis meg+elen0etett, 0a%r "sle2 "e,ve, s ezzel nmi zavart o"ozva, ,e azrt ,ia,almasan eloszlatva a legmegr gz tte%% "tel"e," g)an+t is@ Malicorne msna5 r,e"l, tt 7aint2Aignannl, s 7aint2Aignan "n)telen volt elismerni, 0og) a neg)e,!rai sza%a,sg a "irl)t a leg+o%% 0angulat%a 0ozta@ 2 Az a,agot meg "ell ma+, "tszerezni, ,e szrevtlen'l 2 sz!lt Malicorne@ 2 3r+a "i, m6g "6vn+"@ Il)ann)ira "6vnt", 0og) a neg)e,i" na5 est+n, mi"or a fest "ere"et ol,ott, mieltt 7aint2 Aignan visszatrt volna, a 0azar"ez 7aint2Aignan *a 3alli4re arcn a %osszsg rn)"t vette szre, amit nem tu,ott el5alstolni@ A "irl) "evs% volt tito"tart!, csal!,st vllna" nag)on is "ife+ez moz,ulatval fe+ezte "i, amire *a 3alli4re el5irult@ T9!l van 2 gon,olta mag%an 7aint2Aignan@ 2 Malicorne ma este el lesz raga,tatva@U Gste Malicorne tn)leg el volt raga,tatva@ 2 *a 3alli4re "isasszon) n)ilvn azt remlte, 0og) legal%%is t6z 5erccel tov%% fog o,amara,ni 2 sz!lt a gr!f0oz@ 2 A "irl) 5e,ig eg) fl!rt remlt, "e,ves Malicorne r@ 2 =osszul szolgln "irl)t, 0a vona"o,na felsgne" ezt a fl!rt megszerezni< 2 Ds a fest? 2 vetette ellen 7aint2Aignan@

2 Azt n magamra vllalom, csa" 0a,, tanulmn)ozzam el%% az arco"at s a " r'lmn)e"etC eze" az n mgi"us m8veleteim, s %r a varzsl!" az asztrol%%al %emri" a na5, a 0ol, magassgt s llst, n csa" arra szor6t"ozom, 0og) megfig)el+em, va+on a szem alatt nincs2 fe"ete "ari"a, va+on az a+" 0omor vag) ,om%or 6vet 6r2e le@ 2 (t csa" fig)el+e meg< 2 *eg)en n)ugo,t< A ravasz Malicorne val!%an %sgesen megfig)el0etett min,ent@ Mert ug)anazon az estn a "irl) a "t "irl)nval tment Ma,ame20oz, s ol)an %osszs arcot vgott, a""or"at s!0a+tott, s ol)an ft)olos szemmel nzett *a 3alli4re2re, 0og) Malicorne 6g) sz!lott Montalais20ozH 2 (olna5< Ds fel"ereste a festt 9ar,ins27aint2;aul utca%eli la"sn, s meg"rte, 0alassza el "t na55al a " vet"ez 'lst@ 7aint2Aignan nem volt ott0on, ami"or *a 3alli4re, a"i mr ott0on rezte magt az als! emeleten, felemelte a csa5!a+t!t s lement@ A "irl), mint ren,esen, a l5cs al+n vrta, s eg) cso"rot tartott "ez%en@ Mi"or megltta *ouise2t, "ar+%a zrta@ *a 3alli4re izgatottan nzett " r'l, ,e nem 5anasz"o,ott, 0og) a "irl)on "6v'l mst nem lt@ *e'lte"@ *a+os a 5rn" eltt 0evert, amel)e"en *a 3alli4re l%a 5i0ent, fe+t "e,vesne" l%e 0a+totta, mint valami %iztos mene,"0el)re, a0onnan el8zni nem le0et, felnzett a ln)ra, s mint0a elr"ezett volna a 5illanat, mi"or semmi sem ll0at t %% a "t lle" " zC a len) ma+, felfalta te"intetvel a "irl)t@ 7zel6,, tiszta szem%en e""or fello%%ant a lng, sugarai "irl)i "e,vesne" sz6vt "erest", 0og) felmeleg6ts", ma+, azutn elemssz"@ A "irl) t'zet fogott a remeg tr, rintstl, megremegett a %ol,ogsgt!l, mi"or *ouise "eze a 0a+ra tve,t, s sz,'lt r m%en elzsi%%a,va, eg)re vrta, 0og) mi"or lt+a %el5ni a festt vag) 7aint2Aignant@ A f+,almas "iltso" " ze5ette megfesz6tett ervel ig)e"ezett ellenllni az erei%en tom%ol! "6srtsne", lom%a a"arta ringatni sz6vt s rz"eit, el0essegette magt!l a val!sgot, 0og) az rn)" utn fusson@ Fe az a+t!t sem 7aint2Aignan, sem 5e,ig a fest nem n)itotta r+u", mg az a+t!f'gg n) sem li%%ent@ Tito"zatosan g) n) r8sges csen, lan"asztotta a ma,ara"at is aran)os "alit"+u"%an@ A "irl), mega,va magt, o,afor,6totta fe+t, s g a+"t *ouise ssze"ulcsolt "ezre ta5asz2 tottaC a len) elvesztette +!zan eszt, s szerelmesne" a+"ra szor6totta g rcs sen vonagl! "t "ezt@ *a+os im%ol)ogva feltr,elt, s mivel *a 3alli4re nem 0zta 0tr%% a fe+t, a "irl) 0omlo"a a fiatal n a+"t rintette, a"i elraga,tats%an fut!, el0al! cs!"ot le0elt az arct cir!gat! illatos 0a+ra@ A "irl) "ar+%a zrta, a len) nem ellen"ezett, s a+"u" sszeforrt az els cs!"%an, g cs!"%an, mel) a szerelmet r'lett fo"ozza@ Gzen a na5on sem a fest, sem 7aint2Aignan nem + tt@

3alami "%6t!, ,es mmor 2 amel) fel',6ti az rz"e"et, s lmot lo5, mint lassan l mrget, az ere"%e, ol)an rz"el0etetlen, %g)aszt! lmot, mint amil)en a %ol,og let 2 eresz"e,ett, mint valami felleg, a "t szerelmes elmlt s + ven, lete " z@ A %ol,og lom ln eg)szerre fentrl valami za+ riasztotta *a 3alli4re2t, ,e nem %resztette fel egszen@ /sa"0og) a za+ eg)re fol)tat!,ott, eg)re rt0et%% vlt, s a val!sgra eml"eztette a mmort!l ittas fiatal len)t, g)0og) rm'lten s zilltan ugrott felH 2 3ala"i vr rem o,afent< *a+os< *a+os< Jem 0all+a? 2 G+, 0t nem lt+a, "ire vro" n? 2 vlaszolta g) ng,en a "irl)@ 2 Gzentl vr+ana" mso"@ Fe a len) szel6,en ingatta fe+tH 2 =e+tett %ol,ogsg 2 re%egte, s "t nag) " nn)cse55 %ugg)ant "i szem%l 2, re+tett 0atalom@@@ :'sz"esgemne" ug)ang) nmna" "ell lennie, mint a sz6vemne"< A za+ +%!l 0allatszott@ 2 Montalais, 0allom a 0ang+t 2 sz!lt, s g)orsan felment a l5csn@ A "irl) vele ment, mert nem tu,ta magt rsznni, 0og) elvl+on tle, s cs!"o""al %or6totta a "ezt s ru0+na" szegl)t@ 2 Egen, igen 2 ismtelte *a 3alli4re, mi"or mr flve t%+t a csa5!a+t!n 2, igen, Montalais 0ang+a sz!l6t, valami fontos esemn) t rtn0etett< 2 Men+en, ,rga szerelmem, s + ++ n vissza miel%% 2 sz!lt a "irl)@ 2 L, ma mr nem@ Esten vele, felsg< Azutn mg eg)szer le0a+olt, 0og) "e,vest megcs!"ol+a, s elment@ /sa"ug)an Montalais vra"ozott r izgatottan, s5a,tan@ 2 B)orsan, g)orsan 2 sz!lt 2, + n< 2 $i + n? 2 L, az imnt lttam< 2 Fe "icso,a? (allra rm6tesz< 2 =aoul< 2 suttogta Montalais@ 2 Egen, igen, n< 2 0angzott eg) rven,ez "ilts a nag) l5cs utols! fo"r!l@ *a 3alli4re iszon) si"oll)al megtntoro,ott@ 2 Ett vag)o", itt vag)o", ,rga *ouise2om< 2 "iltotta =aoul 0ozz sietve@ 2 L, tu,tam n +!l, 0og) mg min,ig szeret engem< *a 3alli4re rm'lt moz,ulatot tett, ma+, to"ra emelte "eztC erl" , tt, 0og) %eszlni tu,+on, ,e csa" eg)etlen sz! tolult a+"raH 2 Jem< Jem< 2 "iltotta@ Ds Montalais "ar+%a esve, 0al"an suttogtaH 2 Je " zele,+" 0ozzm< Montalais intett =aoulna", a"i "v mere,ve llott a "'sz % n, s mr meg sem 5r!%lt %el5ni a szo%%a@ Azutn Montalais a s5an)olfalra nzett, s fel"iltottH 2 L, a vig)zatlan, mg csa" %e sem csu"ta a csa5!a+t!t<

7 o,ament a szo%a sar"%a, 0og) elsz r a s5an)olfalat, azutn 5e,ig a csa5!a+t!t zr+a %e@ Fe a csa5!a+t!n t elro0ant a "irl), a"i meg0allotta *a 3alli4re si"ol)t, s seg6tsgre sietett@ *etr,elt el+e, s "r,se""el ostromolta Montalais2t, a"i mr2mr elvesztette a fe+t@ Fe a%%an a 5illanat%an, mi"or a "irl) tr,re 0ullott, f+,almas "ilts 0allatszott, s l5te" za+a a fol)os!n@ A "irl) "i a"art futni, 0og) megtu,+a, "i "iltott, "ine" a l5tei verte" za+t@ Montalais ig)e"ezett visszatartani, ,e 0i%a@ A "irl) ott0ag)ta *a 3alli4re2t, s az a+t!0oz ment, ,e =aoul mr messze +rt, g)0og) a "irl) csa" valami tovasu0an! rn)at ltott, amint %efor,ult a fol)os! vgn@

1>A K+, !+)i <47a!(, Mialatt az u,varon min,en"i a maga 'g)eivel foglal"ozott, tit"on eg) frfi l5ett %e a Br4ve tr m g tti 0z%a, amel)et mr ismer'n", mert lttu", ami"or FQArtagnan eg)"or, a zavargs na5+n, megostromolta@ A 0z f%e+rata a :au,o)er tr fell n)6lt@ Glg nag) 0z volt, "erte" vett" " r'l, s %e"el, tt a 7aint29ean utca vasrus %olt+ai " z, amel)e" a "6vncsi te"intete" ell !vt", g)0og) a 0zat a " ve", a lrma s a n vn)zet 0rmas snca vette " r'l, mint %e%alzsamozott mmit a 0rmas"o5ors!+a@ Az eml6tett frfi szilr, l5te""el 0ala,t, no0a nem volt mr egszen fiatal@ Falsz6n8 " 5 2 n)eg%en, amel)et 0ossz "ar,+a f lemelt, sen"i se ismer0etett r a "alan,"eresre, ,e 0a az em%er +!l megnzte "ac"is, felfel 5 , rt %a+uszt, finom s sima arc%rt a som%rer!+a alatt, gon,ol0atott2e msra, mint 0og) szerelmes "alan,%an snti"l? Alig0og) a lovag %el5ett az eml6tett 0z%a, a 7aint2Bervais2tem5lom !r+a el't tte a n)olcat@ Ds t6z 5erccel "s%%, feg)veres la"+ "6sret%en, eg) 0 lg) "o5ogott %e a 0z "a5u+n, amel)et eg) reg szolgl! n)om%an "itrt eltte@ A 0 lg) %el5ett, s f lemelte ft)lt@ Jem volt mr sz5sg, ,e mg min,ig n voltC nem volt mr fiatal, ,e mg f'rgn mozgott, s sz5 termete tiszteletet 5arancsolt@ Baz,ag s 6zlses ru0+a elre+tette "ort, ol)an "ort, amit csa" Jinon ,e lQGnclos 1# mert mosol)ogva, n)6ltan vllalni@ Alig0og) a 0 lg) %el5ett az elcsarno"%a, a lovag, a"ine" vonsait az imnt vzoltu", el+e sietett s "ezt n)+totta@ 2 Frga 0ercegn< 2 mon,ta a lovag@ 2 Y,v zl m@ 2 9! na5ot, "e,ves Aramis 2 felelte a 0ercegn@ A lovag a 0 lg)et eg) elegns %torzat szalon%a vezette, amel)ne" magas a%la"ait %6%orsz6n8re festette az al"on) 2 fen)" fe"ete g0eg)ein tsz8r, 2 utols! felizzsa@ *e'lte" eg)ms mell@ Gg)i"'" sem gon,olt r, 0og) vilg6tst "r+en, %eletemet"ezte" a 0oml)%a, mint0a a fele,s%e a"arta" volna temet"ezni min, a "etten@ 2 *ovag 2 sz!lt a 0ercegn 2, nem a,ott magr!l let+elt fontaine%leau2i tall"ozsun" !ta, 5e,ig megvallomH letem legnag)o%% megle5etse volt az n +elenlte a francis"nus 0alla na5+n, s az is, 0og) menn)ire %e van avatva nmel) tito"%a@ 2 Megmag)arz0atom ottltemet, s megmag)arz0atom %eavatottsgomat is 2 mon,ta Aramis@ 2 Fe legelsz r is 2 sz!lt ln"en a 0ercegn 2 %eszl+'n" "iss magun"r!l@ Glg 0ossz i,e+e vag)un" +!%arto"@ 2 Og) van, asszon)om, s 0a Esten g) a"ar+a, azo" is lesz'n", 0a nem is so"ig, legal%%is min, r "re@ 2 Gz %izon)os, lovag, s ltogatsom is ezt %izon)6t+a@
1#

A 06res sz5sget R162021-0&S a 0ag)omn) szerint mg n)olcvanves "or%an is if+ nne" nzt", a"i" nem ismert"@

2 Most, 0ercegn, nincsene" t %% ug)anol)an " z s r,e"ein", mint eg)"or 2 sz!lt Aramis, s %tran mosol)gott a fl0oml)%an, mert g)sem ltszott, 0og) mosol)a nem ol) "e,ves s ',e mr, mint volt vala0a@ 2 Most, lovag, ms r,e"ein" vanna"@ Min,en "or meg0ozza a magt@ 7 mint0og) ma is megrt+'" eg)mst, %eszlgetve, 55en g), mint rgen, mi"or szava" nl"'l is megrtett'" eg)mst, te0t %eszlgess'n"@ A"ar+a? 2 (ercegnm, a0og) 5arancsol+a@ L, %ocssson meg, 0og)an tu,ta meg a c6memet? Ds mirt? 2 Mirt? Mr megmon,tam@ $6vncsisg%!l@ Tu,ni szeretnm, mi " ze volt a francis"nus %art0oz, a"ivel ,olgom volt, s a"i ol) "'l n s " r'lmn)e" " zt 0alt meg@ Tu,+a, 0og) ami"or Fontaine%leau2%an tall"oztun", a temet%en, a mg friss s6r0ant eltt, min,"etten ann)ira meg voltun" in,ulva, 0og) nem vall0attun" meg eg)msna" semmit@ 2 Og) van, asszon)om@ 2 (t n ezt, alig0og) elvltun", mris meg%ntam@ Min,ig nag)on "6vncsi termszet8 voltamC *ongueville 0ercegn is, ug)e%r? 2 Jem tu,om 2 felelte Aramis ta5intatosan@ 2 Gszem%e +utott te0t, 0og) semmit sem mon,tun" el eg)msna" ott a temet%en, sem maga arr!l, 0og) mit "eresett a francis"nusnl, a"ine" el0antolst ellenrizteC sem n arr!l, 0og) "t ol)an +! %art0oz, mint mi vag)un", mltatlan ez a tit"ol!zs, s "erestem az al"almat, 0og) " zele,0essem mag0oz, mert %e a"artam %izon)6tani, 0og) 06ve vag)o", s 0og) a szegn) meg0alt Marie Mic0on eml"e nem mlt el n)omtalanul ezen a f l, n@ Aramis le0a+olt a 0ercegn "ez0ez, s lovagi cs!"ot le0elt r@ 2 Jem "is fra,sg%a "er'l0etett rm tallni 2 mon,ta@ 2 :izon) 2 felelte a 0ercegn, s %osszantotta, 0og) arr!l "ell %eszlnie, amit Aramis szeretne tu,ni 2, ,e tu,tam, 0og) FouPuet r %art+a, s FouPuet rnl r,e"l,tem@ 2 :art+a? L, "iss tloz, asszon)om 2 mon,ta a lovag@ 2 Jem vag)o" ms, mint szegn) 5a5, a"it FouPuet r, a nag)lel"8 5rtfog! "it'ntet, s a"i 0ls s 08 06ve ne"i@ 2 W csinlt mag%!l 5's5 " t? 2 Og) van, 0ercegn@ 2 Fe, sz5 testr %artom, ezzel tula+,on"55en visszavonult@ TMint te a 5oliti"ai intri"i,%aU 2 gon,olta mag%an Aramis, s 0angosan 6g) sz!ltH 2 7z!val FouPuet rnl r,e"l, tt utnam? 2 Ds ez " nn)en ment@ Maga eg)'tt volt FouPuet rral Fontaine%leau2%an, aztn eg) "is utazst tett eg)0zmeg)+%en, :elle2Esle2en2Mer2en, azt 0iszem? 2 Jem, nem, asszon)om 2 felelte Aramis@ 2 Az n eg)0zmeg)m 3annes@ 2 Gzt a"artam mon,ani@ /sa" azt 0ittem, 0og) :elle2Esle@@@ 2 :elle2Esle2en "astl)a van FouPuet rna", enn)i az egsz@ 2 Egen m, csa"0og) ne"em azt mon,t", 0og) :elle2Esle2en2Mer meg van ers6tve, magr!l 5e,ig, "e,ves %artom, tu,om, 0og) "atonaem%er@ 2 Min,ent elfele+tettem, ami!ta az eg)0z vag)o" 2 sz!lt Aramis %osszsan@

2 Glg az 0ozz@@@ Megtu,tam, 0og) vissza+ tt 3annes2%!l, s el"'l,tem eg)i" %artom0oz, *a F4re gr!f0oz@ 2 K< 2 sz!lt Aramis@ 2 Fe a gr!f nag)on tito"tart!H azt 'zente, 0og) nem tu,+a a c6mt@ TAt0os ma is a rgi 2 gon,olta mag%an a 5's5 " 2, 0i%a, a ,er" em%er min,ig ,er"<U 2 Aztn@@@ tu,+a, 0og) nem sza%a, itt mutat"oznom, mert az an)a"irl)nna" mg min,ig van velem valami %a+a@ 2 Tu,om, s nag)on cso,l"ozom ra+ta@ 2 L, enne" so" min,enfle o"a van@ Fe %eszl+'n" msr!l@@@ $n)telen vag)o" te0t %u+"lni@ 7zerencsmre, tall"oztam FQArtagnan rral, a"i, ug)e, eg)i" rgi %art+a? 2 Gg)i" mai %artom, 0ercegn@ 2 FQArtagnan felvilgos6tottC el"'l, tt :aisemeau> r0oz, a :astille "ormn)z!+0oz@ Aramis meg%orzongott, s szem%l a 0oml)%an ol) szi"ra villant el, amel)et nem tit"ol0atott les szem8 %artn+e eltt@ 2 :aisemeau> r0oz< 2 "iltott f l Aramis@ 2 Ds mirt "'l,te FQArtagnan :aisemeau> r0oz? 2 Azt mr nem tu,om@ 2 Mit +elentsen ez? 2 "r,ezte a 5's5 ", s fela+zotta elm+t, 0og) tisztessggel ll+a a 0arcot@ 2 :aisemeau> ll6t!lag le" telezett+e, 6g) mon,ta FQArtagnan@ 2 Gz igaz@ 2 Ds az em%er min,ig tu,+a a 0itelez+e vag) a,!sa c6mt@ 2 Gz is igaz@ :aisemeau> te0t mega,ta a c6memet? 2 7aint2Man,t, a0ov levelet "'l,tem magna"@ 2 A levl nlam van, s igen %ecses ne"em 2 felelte Aramis 2, mert enne" " sz n0etem az r met, 0og) tall"oz0attam "eg)e,,el@ A 0ercegn f lllegzett, 0og) min,en nag)o%% %a+ nl"'l tlesett enne" a "n)es mag)arz2 gatsna" a ne0zsgein@ Aramis nem llegzett f l@ 2 Itt tartottun" te0t, 0og) megltogatta :aisemeau>2t@ 2 Jem 2 sz!lt nevetve a 0ercegn@ 2 Mr tov%%+utottun"@ 2 A""or te0t ott tartottun", 0og) rossz viszon)%an van az an)a"irl)nval@ 2 Gzen is tl vag)un" 2 sz!lt a 0ercegn@ 2 Most mr a %eszmol!"nl tartun"@ Gg)szer8 ,olog 2 tette 0ozz, a maga ,olgval "ez,ve@ 2 Tu,+a, 0og) eg)'tt le" *aicPues rral? 2 Tu,om, asszon)om@ 2 A"i, mon,0atni, a fr+em? 2 (allottam r!la@ 2 (og) :r'sszel%en le"? 2 Tu,om@

2 Azt is tu,+a, 0og) g)erme"eim t n"retette" s "ifosztotta"? 2 L, mil) szerencstlensg, 0ercegnm< 2 7z rn)8sg< $i "ellett tallnom valamit, 0og) megl0esse", s f"nt, 0og) ne n)omo2 rog+a"@ 2 Gz termszetes@ 2 $i "ellett 0asznlnom ellensgeimet, s fel "ellett 0asznlnom %artaimat@ Jem volt t %% 0itelem, nem volta" 5rtfog!im@ 2 ;e,ig 0n) em%ert 5rtfogolt< 2 mon,ta Aramis lg)an@ 2 Mg) van ez mg min,ig, lovag@ A%%an az i,%en f l"erestem a s5an)ol "irl)t@ 2 K< 2 A"i 55en a""or nevezte "i a +ezsuita ren, generlist, a0og) az mr szo"s@ 2 L, ez a szo"s? 2 Maga ne tu,n? 2 :ocsnat, sz!ra"ozott voltam@ 2 (iszen tu,nia "ell, 0a ol)an %izalmas l%on llt a francis"nus %arttal@ 2 A +ezsuita ren, generlisval, 6g) gon,ol+a? 2 Og) van@@@ 7z!val megltogattam a s5an)ol "irl)t@ Jag) +!a"arattal volt 0ozzm, csa" 55 nem te0etett rtem semmit@ Fe azrt %ea+nlott Flan,ri%a, engem s *aicPues2ot, s +ra,"ot utalt "i a +ezsuita ren, ala5+%!l@ 2 A +ezsuita ren,%l? 2 Egen@ Gl"'l,te 0ozzm a ren, generlist, a"arom mon,aniH a francis"nust@ 2 Jag)on 0el)es@ 2 Ds 0og) a ren, ala5sza%l)ai szerint ren,ezz" a 0el)zetet, %izon)os szolglato"at "ellett tennem@@@ Tu,+a, 0og) ez a sza%l)? 2 Jem tu,tam@ /0evreuse 0ercegn sz'netet tartott, 0og) Aramist szem'g)re veg)e, ,e a szo%%an ++eli s ttsg 0onolt@ 2 7z!valH ez a sza%l) 2 fol)tatta a 0ercegn@ 2 Og) "ellett te0t tennem, mint a"i 0asznos szolglatot te0et@ Azt +avasoltam, 0og) a ren, r,e"%en utazni fogo", s %eosztotta" engem az utaz! tago" " z@ Gz, mint megrt0eti, csa" sz6nleges s formlis ,olog volt@ 2 Drtem@ 2 Mg) f lve0ettem a +ra,"omat, amel) nag)on tisztessges sszeget tett "i@ 2 Estenem< Az, amit mon,, 0ercegnm, trt forgat meg sz6vem%en@ $eg)e, "n)telen n)ug,6+at elfoga,ni a +ezsuit"t!l< 2 Jem, lovag, 75an)olorszgt!l@ 2 Ami, vall+a %e, a lel"iismereti "r,st "ivve, ug)anaz@ 2 Jem, nem, "orntsem@ 2 Fe 0t valami csa" mara,t a%%!l a sz5 vag)on%!l?@@@

2 Fam5ierre mara,t meg@ Gnn)i az egsz@ 2 Az is nag)on sz5 %irto"@ 2 Egaz, ,e Fam5ierre meg van ter0elve, Fam5ierre2en +elzlog" lcs n van, Fam5ierre "iss t n"rement, mint a gaz,+a@ 2 Ds az an)a"irl)n min,ezt rszvtlen'l nzi? 2 "r,ezte AramisC "6vncsi te"intett eln)elte a s ttsg@ 2 L, tel+esen megfele,"ezett r!lam@ 2 ;e,ig g) tu,om, 0ercegn, "6srletet tett r, 0og) ismt az an)a"irl)n "eg)%e "er'l+ n@ 2 Megtettem, ,e 0i0etetlen vletlensg%l a "is "irl) r " lte azt az ellenszenvet, amel)et a5+a rzett irntam@ L, elmon,0at+a, "e,ves %artom, 0og) ol)an n vag)o", a"it min,en"i g)8l l, s rg nem vag)o" az, a"it min,en"i szeret@ 2 Frga 0ercegn, "rem, tr+'n" t g)orsan arra, ami i,e0ozta 0ozzm, mert azt 0iszem, " lcs n s szolglatot te0et'n" eg)msna"@ 2 Dn is 6g) gon,oltam@ Fontaine%leau2%a te0t "etts cllal + ttem@ Glsz r is, az a francis2 "nus 06vott i,e, a"it ismer@@@ Egaz is< (onnan ismerte? Mert n elmon,tam az letem t rtne2 tt, ,e maga a,!som a magval@ 2 (og) a francis"nust +!l ismertem, az egszen termszetes, 0ercegn@ Gg)'tt tanultam vele teol!git ;arm%anC meg%art"oztun", ,e rsz%en 'g)ein", rsz%en utazsain", rsz%en a 0%or elvlasztott min"et eg)mst!l@ 2 Tu,ta, 0og) a francis"nus a +ezsuita ren, generlisa? 2 7e+tettem@ 2 Fe vg'l is, micso,a "'l n s vletlen 0ozta magt e%%e a foga,!%a, amel)%en a ren, utaz! tag+ai tall"ozta"? 2 L< 2 sz!lt Aramis n)ugo,t 0angon 2, ez tisztn a vletlen m8ve@ Fontaine%leau2%a mentem FouPuet r0oz, 0og) az rvn "i0allgatst esz" z l+e" "i a "irl)nlC tutaz!%an +rtam ottC engem nem ismert sen"iC t" z%en meglttam a szegn) 0al,o"l!t, s felismertem@ A t %%it mr tu,+aC a "ar+aim%an le0elte "i lel"t@ 2 Tu,om@ Fe ol)an 0atalmat ru0zott magra gen s f l, n, 0og) az nev%en a legfels%% utas6tso"at a,ta "i@ 2 /sa"ug)an a,ott ne"em n0n) meg%6zatst@ 2 Ds engem illeten? 2 Mr megmon,tam@ Meg0ag)ta, 0og) tizen"tezer fran"ot fizesse" "i@ Azt 0iszem, mega,tam a "ell al6rst, amel)ne" ala5+n f lve0eti@ Jem vette mg f l? 2 Fe0og)nem, ,e0og)nem< L, "e,ves 5's5 " uram, ne"em azt mon,t", 0og) ol)an tito"2 zatosan s ol) "irl)i fensggel a,+a "i ren,el"ezseit, 0og) min,en"i magt tart+a az el0un)t francis"nus ut!,+na"@ Aramis t'relmetlen'l el5irult@ A 0ercegn fol)tattaH 2 Dr,e"l,tem a s5an)ol "irl)nl, s felvilgos6tott arr!l, amit nem tu,tam@ A +ezsuita ren, sza%l)ai szerint a ren, generlisna", "inevezse"or, s5an)olna" "ell lennie@ Maga nem s5an)ol, s a s5an)ol "irl) nem nevezte "i@ Aramis eze"re a szava"ra csa" enn)it feleltH

2 G%%l lt0at+a te0t, 0ercegn, 0og) tve,ett, 0iszen maga a s5an)ol "irl) is ezt mon,ta@ 2 Egaz, "e,ves Aramis, ,e n egszen mst gon,oltam magam%an@ 2 3a+on mit? 2 Tu,+a, 0og) n min,enre gon,olo"@ 2 Tu,om, 0ercegn@ 2 Tu, s5an)olul? 2 Min,en francia em%er, a"i rszt vett a Fron,e2%an, tu, s5an)olul@ 2 Dlt Flan,ri%an? 2 (rom vig@ 2 3olt Ma,ri,%an? 2 Tizen t 0!na5ig@ 2 Gnnlfogva a""or le0et s5an)ol llam5olgrr, ami"or a"ar@ 2 Azt 0iszi? 2 "r,ezte Aramis "e,l)esen, amivel megtvesztette a 0ercegnt@ 2 Felttlen'l@@@ $tvi s5an)olorszgi tart!z"o,s s a s5an)ol n)elv tu,sa a s5an)ol llam2 5olgrsg elenge,0etetlen felttele@ Magna" 0rom s mg eg) s eg)neg)e, vi tart!z"o,sa van, te0t eg) vvel s tizen t 0!na55al t %%, mint amenn)i "ell@ 2 (ova a"ar "il)u"a,ni, asszon)om? 2 Megmon,omH n +!%an vag)o" a s5an)ol "irll)al@ TDn se vag)o" vele 55en rossz%anU 2 gon,olta mag%an Aramis@ 2 A"ar+a2e 2 fol)tatta a 0ercegn 2, 0og) a s5an)ol "irl)t!l azt "r+em, nevezze "i magt a francis"nus ut!,+na"? 2 L, 0ercegn< 2 3ag) taln mr "i is van nevezve? 2 Jem n, szavamra< 2 A""or 0t megte0etem ezt a sz6vessget@ 2 Mirt nem tette meg *aicPues rna", 0ercegn? *aicPues r nag)on te0etsges em%er, s maga szereti@ 2 Gz %izon)os, ,e nem talltam r al"almat@ 3g'l is, *aicPues i,e, *aicPues o,a, n)ilat"ozz", a"ar+a2e, 0og) a s5an)ol "irl) "inevezze? 2 Jem, 0ercegn, " sz n m< /0evreuse 0ercegn el0allgatott@ T$i van nevezveU 2 gon,olta mag%an@ 2 (a 6g) "i"osaraz 2 sz!lalt meg +ra 2, taln nem tart+a va"mersgne", 0a a magam szmra "re" valamit@ 2 L, csa" "r+en, "r+en@ 2 $r+e"?@@@ Jem te0etem, 0a nincs 0atalm%an "rsemet tel+es6teni@ 2 :rmil) "evs az, amit te0ete", megteszem@

2 ;nzre van sz'"sgem, 0og) ren,%e 0ozzam Fam5ierre2t@ 2 K, 5nzre? 2 "r,ezte Aramis 0i,egen@ 2 Menn)i 5nzre, 0ercegn? 2 Glg csinos sszegre< 2 Az %a+< Tu,+a, 0og) nem vag)o" gaz,ag@ 2 Maga nem, ,e a ren, gaz,ag@ (a maga volna a ren, generlisa@@@ 2 Tu,+a, 0og) nem vag)o" a generlisa@ 2 Fe van eg) %art+a, a"i alig0anem gaz,agH FouPuet r@ 2 FouPuet r? (ercegn, FouPuet ma+,nem tel+esen t n"rement@ 2 Mon,t", ,e nem a"artam el0inni@ 2 Mirt nem, 0ercegn? 2 Mert vanna" leveleim Mazarin %6%orost!l, azaz volta"55 *aicPues2ne" vanna" levelei, s eze"%l furcsa szma,so" ,er'lne" "i@ 2 Mifle szma,so"? 2 3alami +ra,"o" ela,sr!l, " lcs n "rl, mr nem eml"szem@ Ann)i %izon)os, 0og) a finten,ns a TMazarinU al6rs levele" szerint valami 0armincmilli!t emelt "i az llam2 "assz%!l@ Gz sl)os eset@ Aramis a ten)er%e v+ta " rmeit@ 2 Micso,a? 2 mon,ta@ 2 El)en levele" vanna" a %irto"%an, s nem " z lte FouPuet rral? 2 (t 2 felelte a 0ercegn 2, az il)esmit tartal"ol+a az em%er@ (a + nne" az 6nsg na5+ai, "iveszi a fi!"%!l@ 2 Ds el+ tte" az 6nsges na5o"? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Gl, "e,ves %artom@ 2 Meg a"ar+a mutatni a levele"et FouPuet rna"? 2 7z6vese%%en %eszln" r!lu" magval@ 2 Egazn nag) sz'"sge le0et 5nzre, szegn) %artnm, 0og) il)esmi +usson az esz%e, mi"or 5e,ig ol)an lenz vlemn)e volt Mazarin r 5r!z+r!l@ 2 /sa"ug)an sz'"sgem van 5nzre@ 2 Ds 2 fol)tatta Aramis 0i,eg 0angon 2 igazn nag)on ne0ezre es0etett e00ez a segl)2 forrs0oz n)lni@ Mert ez "eserves 5nzforrs@ 2 L, 0a rosszat a"artam volna, s nem +!t 2 sz!lt /0evreuse 0ercegn 2, a""or, a0el)ett, 0og) a ren, generlist!l vag) FouPuet rt!l " n) r gtem volna az tszzezer fran"ot, amel)re sz'"sgem van@@@ 2 Ztszzezer fran"ot< 2 7emmivel sem t %%et@ Azt 0iszi, 0og) ez so"? *egal%% enn)i%e "er'l Fam5ierre 0el)re2 ll6tsa@ 2 /sa"ug)an, asszon)om@ 2 7z!val, a0el)ett, 0og) " n) r gtem volna ezrt az sszegrt, f l"erestem volna rgi %art2 nmet, az an)a"irl)nt@ A levlcsomag, amel)%en fr+e, signor Mazarini levelei vanna", +!

a+nl!levl lett volna, s az an)a"irl)nt!l "rtem volna ezt a cse"l)sget, a " vet"ez szava""alH TAsszon)om, azt a "it'ntetst "rem, 0og) felsge,et Fam5ierre2%en ven,g'l lt0assam, s ezrt enge,+e meg, 0og) Fam5ierre2t e%%l a cl%!l ren,%e 0oz0assam@U Aramis nem felelt eg) sz!t sem@ 2 3a+on min gon,ol"ozi" most? 2 "r,ezte /0evreuse 0ercegn@ 2 Zsszea,o" magam%an 2 felelte Aramis@ 2 Ds FouPuet r "ivon@ Dn 5e,ig meg5r!%lo" szorozni@ Micso,a "it8n szmol!" vag)un"< Mil)en " nn)en megrt0etnn" eg)mst< 2 Megenge,i, 0og) "iss gon,ol"o,+am a ,olgon? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Jem@@@ Az effle 'g)%en s ol)an em%ere" " zt, mint mi, csa"is igennel vag) nemmel le0et felelni, mg5e,ig azonnal@ TGz valami "ele5ce 2 gon,olta mag%an a 5's5 "@ 2 *e0etetlen, 0og) il)en nt, mint /0evreuse 0ercegn, meg0allgasson Ausztriai Anna@U 2 Jos? 2 "r,ezte a 0ercegn@ 2 (t, asszon)om, nag)on meg voln" le5ve, 0a FouPuet r most nl"'l zni tu,na tszzezer fran"ot@ 2 Je %eszl+'n" te0t t %%et r!la 2 sz!lt a 0ercegn@ 2 Fam5ierre ma+, csa" ren,%e + n vala0og)@ 2 L, azt 0iszem, mgse le0et a""ora 5nzzavar%an@ 2 Jem, so0asem vag)o" zavar%an@ 2 Ds az an)a"irl)n %izon)ra megteszi a "e,vrt, amit a finten,ns nem te0et meg@ 2 L, termszetesen@@@ Mon,+a csa", nem a"ar+a, 0og) magam %eszl+e" eze"rl a levele"rl FouPuet rral? 2 G te"intet%en, 0ercegn, azt fog+a tenni, amit +!na" lt@ Fe a"r vt"esne" rzi magt FouPuet r, a"r nem, ann)i tn), 0og)0a vt"es, so""al %'sz"%%, sem0og) ezt %evallan, 0a 5e,ig nem %8n s, a""or nag)on meg fog srt,ni e fen)egets miatt@ 2 Maga min,ig ol)an % lcsen o"os"o,i", mint eg) ang)al@ Ds a 0ercegn felllt 0el)rl@ 2 Te0t %erul+a FouPuet urat az an)a"irl)nnl? 2 "r,ezte Aramis@ 2 :erulom?@@@ L, micso,a " z nsges "ife+ezs@ Jem fogom %erulni, "e,ves %artomC maga so""al +rtasa%% a 5oliti"%an, sem0og) ne tu,n, 0og)an szo"s az il)en 'g)e"et elintzni@ Gg)szer8en 5rtllst foglalo" FouPuet r ellen@ 2 Drt0et@ 2 Ds a 5rt0arc%an min,en feg)ver +!@ 2 $tsg"6v'l@ 2 (a eg)szer "i%"'l " az an)a"irl)nval, vesze,elmess is vl0ato"@ 2 9oga van 0ozz, 0ercegn@ 2 Dlni is fogo" vele, "e,ves %artom@ 2 9!l tu,+a, 0ercegn, 0og) FouPuet r a leg+o%% viszon)%an van a s5an)ol "irll)al?

2 Bon,olom@ 2 (a 5rt0arcot in,6t FouPuet r ellen, viszont "eg)e, ellen fog 0arcot in,6tani@ 2 (t Estenem< 2 G00ez ne"i is +oga van, ug)e? 2 $tsg"6v'l@ 2 Ds mint0og) +!%an van a s5an)ol u,varral, feg)vert "ovcsol0at e%%l a %artsg%!l@ 2 Azt a"ar+a mon,ani, 0og) FouPuet r +!%an lesz a +ezsuita ren, generlisval, "e,ves Aramis@ 2 $ nn)en megle0et, 0ercegn@ 2 Ds a""or elveszi a n)ug,6+amat, amel)et a +ezsuit"t!l lveze"@ 2 Fle", 0og) 6g) lesz@ 2 Ma+, megvigasztal!,un"@ G+, "e,ves %artom, =ic0elieu utn, a Fron,e utn, a szm"ivets utn mitl fl0et mg /0evreuse 0ercegn? 2 A n)ug,6+a, mint tu,+a, neg)venn)olcezer fran"@ 2 7a+nos, +!l tu,om@ 2 Azonfel'l, 0a az em%er 5rt0arcot in,6t, mint +!l tu,+a, 0ercegnm, az ellensg %artait is %a+ r0eti@ 2 L, azt a"ar+a mon,ani, 0og) "ezet emelne" arra a szegn) *aicPues2ra? 2 Gz szinte el"er'l0etetlen, 0ercegn@ 2 L, 0iszen ne"i is tizen"tezer fran" n)ug,6+a van@ 2 Fe a s5an)ol "irl)na" messzire r a "eze, s FouPuet r tancsra %ezrat0at+a *aicPues urat valamel)i" er,%e@ 2 Gttl nem nag)on fle", "e,ves %artom, mert 0a Ausztriai Annval "i%"'l ", az seg6tsgvel "i+r0atom, 0og) Franciaorszg "isza%a,6tsa *aicPues2ot@ 2 Gz igaz@ Fe a""or ms ,olgo"t!l "ell flnie@ 2 Ag)an mitl? 2 "r,ezte a 0ercegn, a megle5ettet s az i+e,tet +tszva@ 2 Tu,+a, s meg fog+a tu,ni, 0og) a"i eg)szer %el5ett a +ezsuita ren, " tel"%e, nem eg)2 " nn)en sza%a,ul0at onnt@ A tit"o", amel)e"%e %eavatt", rtalmasa", s magu"%an 0or,+" a romls cs6rit arra nzve, a"i elrul+a "et@ A 0ercegn eg) 5ercig elgon,ol"ozott@ 2 Gz mr "omol)a%% ,olog 2 sz!lt 2, ezt fontol!ra veszem@ Ds Aramis a ml) s ttsg%en is rezte, 0og) %artn+e te"intete t'zes vas"nt fr!,i" sz6v%e@ 2 Foglal+u" ssze, amit mon,tun" 2 sz!lt Aramis, a"i rsen volt, s "ezt "a%t+a al cssztatta, a0ol trt re+tegetett@ 2 Og) van, foglal+u" sszeC a %ecs'letes szmvetsH tart!s %artsg@ 2 J)ug,6+na" %esz'ntetse@@@

2 Az neg)venn)olcezer fran", *aicPues2 tizen"tezer fran", sszesen ann)i mint 0atvanezer fran"@ Gzt a"arta mon,ani, ug)e? 2 ;ontosan eztC s "r,em, 0og) ezzel szem%en mire szm6t0at ms 0el)rl? 2 Ztszzezer fran"ra a "irl)nt!l@ 2 3ag) igen, vag) nem@ 2 Megvanna" 0ozz az esz" zeim, 0og) megszerezzem 2 felelte szelesen a 0ercegn@ 7zavaira a lovag a f'lt 0eg)ezte@ Gttl az elsz!lst!l "ez,ve Aramis esze ann)ira f'rgn +rt, 0og) min,en for,ulatot +avra for,6tott, viszont enne" " vet"ezt%en a 0ercegn ug)anann)i eln)t vesztett@ 2 Megenge,em, 0og) meg"a5+a ezt az sszeget 2 sz!lt Aramis 2, ,e elveszti ma+, a "tszerest, mivel szzezer fran"ot "a50at 0atvanezer 0el)ett, ra,sul t6z eszten,eig@ 2 Jem, mert + ve,elmemne" ezt a cs ""entst csa" a,,ig fogom t8rni, m6g FouPuet lesz a 5nz'g)miniszter, ez 5e,ig szerintem nem tart0at tov%% "t 0!na5nl@ 2 K< 2 sz!lt Aramis@ 2 Wszinte vag)o", amint lt0at+a@ 2 Jag)on " sz n m, 0ercegn@ Fe tve,, 0a azt 0iszi, 0og) FouPuet r "eg)vesztettsge utn a +ezsuita ren, +ra fol)!s6tani fog+a a n)ug,6+t@ 2 Tu,ni fogom a m!,+t, 0og) a ren,et fizetsre " telezzem, mint a0og) anna" is tu,om a m!,+t, 0og) az an)a"irl)nt fizetsre "n)szer6tsem@ 2 A""or, 0ercegn, valamenn)i'n"ne" meg "ell 0a+tanun" a zszl!t n eltt@ B)z tt< *eg)en " n) r'letes, ese,ezem@ 7z!lal+ana" meg a ,ia,almi 0arson"< 2 (og)an le0etsges az 2 mon,ta a 0ercegn, 'g)et sem vetve Aramis gn)ol!,sra 2, 0og) visszaria, rong)os tszzezer fran" "ifizetstl, ami"or ezzel meg"6mli %art+t 2 %ocsnat< 2, 5rtfog!+t att!l a "ellemetlensgtl, amel)et a 5rt0arc o"oz0at? 2 (ercegn, megmon,om, mi az o"aH mert az tszzezer fran" utn *aicPues r is " veteli ma+, a maga rszt, is tszzezer fran"ot fog " vetelni, ug)e? 7z!val az " vetelse s a "eg)e, utn + n ma+, g)erme"eine", szegn)eine", s mg mit tu,om n, "ine" a " vetelse, 0olott a levele", %rmil) "om5romittl!", nem rne" meg 0rom2ng)milli!t@ Estenemre< A francia "irl)n g)mnt+ai t %%et rte", mint azo" a rong)o" Mazarini al6rsval, s mgse "er'lte" a neg)e,rsz%e sem anna", amit maga " vetel@ 2 Gz igaz, ez igazC ,e a "eres"e, azrt ,icsri ru+t, 0og) ment'l t %%et "a50asson rte@ A vev ,olga, 0og) megveszi2e az rut, vag) visszautas6t+a@ 2 A"ar+a, 0ercegn, 0og) megmon,+am, mirt nem veszem meg a leveleit? 2 A"arom@ 2 Azo" a maga Mazarin2levelei 0amisa"@ 2 Ag)an< 2 Fe %izon)C mert legal%%is furcsa volna, 0a "eg)e,, miutn Mazarin sszevesz6tette a "irl)nval, %izalmas %artsgot tartott volna f nn vele@ Gz szenve,l)re, "m"e,sre vallana, st@@@ nem a"aro" ers sz!t 0asznlni, a csu,%a< 2 /sa" 0asznl+a< 2 /in"ossgra@

2 Gz min, igaz, ,e 55ol) igaz, ami a levl%en van@ 2 Gs"'sz m, 0ercegn, a "irl)nnl nem ve0eti semmi 0asznt@ 2 Fe0og)nem, min,enne" 0asznt ve0etem a "irl)nnl@ T9!< 2 gon,olta mag%an Aramis 2, csa" "rog+, var+, sziszeg+ csa", vi5era<U Fe a 0ercegn mr 55 eleget mon,ottC "t l5st tett az a+t! fel@ Aramis mg eg) "is "ellemetlensget tartogatott a szmra@@@ a leg)z tt t"oz!,st a g)ztes ,ia,alsze"ere m g tt@ /s ngetett@ *m5" +elente" meg a szalon%an@ A 5's5 " " r'l e""or fn)"oszor tma,t, amel) megvilg6totta a 0ercegn fel,lt arct@ Aramis 0ossz s gn)os 5illantst vetett a 0alvn), "iszra,t orcra, a szemre, amel)ne" szi"r+a "t 5illtlan szem0+ al!l villant el, a sz+ra, amel) az a+" m g re+tette megfe"e2 te,ett "evs fogt@ W maga viszont forms, izmos l%a, ,ia,almas s %'sz"e fe+e nemes moz,ulataival "r"e,ett, mosol)gott, 0og) "ivillantsa fogsort, amel) a lm5avilgnl mg rag)og!na" ltszott@ A "acr regasszon) megrtette csfon,ros lovag+tC 55 eg) nag) t'" r eltt llt, amel), %rmil) gon,osan tit"olta is e,,ig, az ellentt fol)tn szem%esz "v tette, 0og) menn)ire megvn'lt@ G""or, nem is viszonozva Aramis ',v zlst, a"i a 0a+,ani testr rugalmas s "e,ves meg0a+lsval " sz nt el tle, %izon)talan, s siett%en tntorg! l5se""el tvozott@ Aramis, mint a " nn)e, zef6rszell su0ant vgig a 5ar"etton, 0og) az a+t!ig "6sr+e@ /0evreuse 0ercegn intett a fla"+na", a"i fel"a5ta mus"t+t, s a 0ercegasszon) el0ag)ta azt a 0zat, amel)%en "t rgi, szeret +!%art nem tu,ott megeg)ezni, mert nag)on is +!l rtett" eg)mst@

1?0 A/#l;72l 5i,F"i5% @ ); a' 9'l#,% a/#l;#, a' #);i5 0+ll#l "#/ l#@#, /#)53,"i% a /(&i55al /#)53,@#,2 Aramis csa"ug)an eltalltaH alig0og) /0evreuse 0ercegn "il5ett a :au,o)er tri 0z%!l, 0azavitette magt@ $tsg"6v'l att!l flt, 0og) " vetni fog+", s 6g) 5r!%lta rtatlan sz6n%en felt'ntetni t+tC ,e alig0og) 5alot+%an volt, alig %izon)oso,ott meg r!la, 0og) nem " veti2e vala"i, s ezzel nem a"ar+a2e n)ugtalan6tani, mris "in)ittatta a "erti a+t!t, amel) eg) msi" utcra n)6lt, s a /roi>2,es2;etits2/0am5s utca fel tartott, a0ol /ol%ert la"ott@ Azt mon,tu", este volt, 5e,ig azt "ellett volna mon,anun", ++el volt, s tt ++elC a vros, n)ugov!ra trve, s tt rn)ai%a %ur"olta a 5oliti"ai fon,orlatait 8z nemes 0ercegnt, s a vros%an el" lt tt vacsora utn "imara,! eg)szer8 5olgrasszon)t, a"i "e,vesne" "ar+n a leg0ossza%% utat vlaszt+a, 0og) 0azatr+en ott0on%a@ /0evreuse asszon) so""al +o%%an 0ozzszo"ott az +sza"ai 5oliti"0oz, sem0og) ne tu,ta volnaH eg) miniszter so0asem re+tzi" el, mg o,a0aza sem, a fiatal s sz5 0 lg)e" ell, a"i" flne" az iro," 5ort!l, sem 5e,ig a +!l rtes'lt reg 0 lg)e" ell, a"i" a minisztrium "6vncsi sz!szt)rait!l flne"@ Gg) szolga foga,ta a 0ercegnt az oszlo5os torncon, s ne 0allgassu" el, megle0etsen %artsgtalanul foga,ta@ 7t ez az em%er azt is "i+elentette, mi"or megltta az arct, 0og) il)en i,%en s il)en let"or%an nem szo"t" /ol%ert urat mun"+a " z%en zavarni@ /0evreuse2n asszon) nem 0aragu,ott meg, 0anem fel6rta eg) szelet 5a56rra a nevt, ezt a ri"6t! nevet, amel) so"szor csengett "ellemetlen'l NEEE@ *a+os s a nag) %6%oros f'l%en@ Gzt a nevet a "or el"el uraina" otrom%a, nag) %et8ivel 6rta, a 5a5irost a maga sa+tos m!,+n 0a+totta ssze, s ta,ta a szolgna", eg)etlen sz! nl"'l, ol)an 5arancsol! moz,ulattal, 0og) a fic"!, a"ine" +! szimata volt az em%ere"0ez, megrezte %enne a 0ercegnt, s fe+t meg0a+tva, sietett /ol%ert20ez@ Magt!l rtet,i", 0og) ami"or "i%ontotta a 5a5irost, a miniszter megle5,ve "iltott fel, a szolga 5e,ig, a"it ez a fel"ilts "ielg6ten t+"oztatott, 0og) a tito"zatos ltogat!val szem%en mil)en lls5ontot foglal+on el, sietve visszatrt a 0ercegnrt@ Az ne0z"esen ment fel a sz5 + 0z els emeletre, "if+ta magt eg) 5illanatra a 5i0enn, ne0og) li0egve l5+en %e, aztn meg+elent /ol%ert r eltt, a"i szeml)esen n)itotta "i eltte az a+t! szrn)t@ A 0ercegn megllt a "'sz % n, 0og) +!l megnz0esse azt, a"ivel ,olga lesz@ Gls 5illanatra a "ere", ne0z, " vr fe+, a vastag szem l, " s a 5a5o"0oz 0asonl! si5"val eln)omott arc "ellemetlen "ife+ezse, eg)sz!val /ol%ert egsz ln)e arra enge,ett " vet"ez2 tetni, 0og) a trg)als nem lesz nag)on ne0z, ,e a 0ercegn azt is se+tette, 0og) nem so" r,e"l,st fog tans6tani a trg) megvitatsnl@ Mert a ltszat utn 6tlve, ezt a lom0a termszet8 em%ert nem nag)on cs%6t0at+a a ravasz %ossz vag) a srtett 0isg vonzere+e@ Fe " zele%%rl ltva a "icsin), t0at!, fe"ete szem5rt, a "omol) 6vels8 0omlo" 0ossz rncait s az szrevtlen'l ssze0z!,! a+"at, amel)en " z nsges "e,l)essg ra+zol!,ott "i, megvltozott /0evreuse asszon) nzete, s 6g) gon,ol"ozott mag%anH TMegtalltam az em%eremet<U

2 Mil)en szerencsne" " sz n0etem ltogatst, 0ercegn? 2 "r,ezte a 5nz'g)e" inten,nsa@ 2 Anna", 0og) sz'"sgem van magra, uram, s 0og) magna" meg nrm van sz'"sge< 2 vlaszolt a 0ercegn@ 2 :ol,og vag)o", 0og) mon,atna" els rszt 0all0atom, 0ercegn, ,e ami a msi"at illeti@@@ /0evreuse asszon) le'lt a fotel%a, amel)et /ol%ert el+e tolt@ 2 /ol%ert r a 5nz'g)e" inten,nsa, ug)e%r? 2 Egen, 0ercegn@ 2 Ds szeretne finten,ns lenni? 2 (ercegn< 2 Je taga,+aC trg)alsun" 0osszra n)lna, s az sz'"sgtelen< 2 Fe %rmil)en +! szn,""al, st tisztelettel viseltetem is az il)en rang%li 0 lg) irnt, mint a 0ercegn, mgsem fogom %evallani, 0og) el a"arom "ergetni 0el)rl fel+e%%val!mat< 2 Dn nem el"ergetsrl %eszltem, /ol%ert r@ 3ag) vletlen'l taln ezt a sz!t mon,tam volna? Jem 0iszem@ A helyre l%ni "ife+ezs nem ol)an les, s n)elvtanilag megfelel%%, mint ezt 3oiture r mon,+a@ Dn te0t azt ll6tom, 0og) FouPuet r 0el)re szeretne l5ni@ 2 (ercegn, FouPuet r szerencs+e igen tart!sC a finten,ns e%%en a szza,%an a r0o,oszi "olosszus szere5t +tsszaC a 0a+!" el0ala,na" alatta, s nem , nti" le< 2 Dn is 5ontosan ezzel a 0asonlattal ltem volna@ Egen, FouPuet r a r0o,oszi "olosszus szere5t +tssza, ,e n eml"szem r, /onrart r@@@ azt 0iszem, valami a"a,mi"us@@@ %eszlte el, 0og) mi"or a "olosszus ssze,lt, eg) "eres"e,, a"i le, nt tte, eg) eg)szer8 "eres"e,, /ol%ert r, ng)szz tevt ra"ott meg a rom+aival@ Gg) "eres"e,< 9!val "evese%%, mint a 5nz'g)e" inten,nsa< 2 (ercegn, %iztos6t0atom r!la, 0og) FouPuet urat so0asem fogom meg, nteni< 2 Jos, /ol%ert r, mivel ma"acsul az rz"en)t +tssza, mint0a %izon) nem tu,n, 0og) /0evreuse2n asszon)na" 06vna", s 0og) reg vag)o", azaz ol)an asszonn)al van ,olga, a"i =ic0elieu2vel 8zte a 5oliti"t, s nincs mr vesztegetni val! i,e+e, mivel te0t il)en o"talan2 sgot " vet el, rtelmese%% s t'relmetlene%% em%ere"et "erese" fel, ol)ano"at, a"i"ne" s'rgs, 0og) megcsinl+" a szerencs+'"et< 2 Mivel, 0ercegn, mivel? 2 Jag)on sivr "5et a, ne"em a mai i," trg)alsm!,+r!l, uram< Gs"'sz m, 0og) 0a az n i,m%en "eresi fel eg) n /inP2Mars urat, a"i 5e,ig nem volt valami lngelme, es"'sz m, 0og) 2 0a ez a 0 lg) =ic0elieu2rl mon,+a azt, amit n az imnt FouPuet rr!l mon,tam 2 /inP2Mars azonnal t8z%e tette volna a vasat@ 2 Ag)an, 0ercegn, leg)en eg) "iss elnz@ 2 Te0t %eleeg)ezi", 0og) FouPuet r 0el)%e l5+en? 2 (a a "irl) FouPuet urat el%ocst+a, 0og)ne< 2 Megint t %%et mon, a "elletnlC vilgos, 0og) 0a e,,ig nem 8zte el FouPuet2t, az azrt t rtnt, mert nem volt r le0etsge@ Dn is csa" %alga asszon)i llat voln", 0a g) + nn" i,e, 0og) nem 0ozom magammal, amire nne" sz'"sge van<

2 F+,alom, asszon)om, "itarto" lls5ontom mellett 2 felelte /ol%ert 0ossz 0allgats utn, amel) alatt a 0ercegn %e5illant0atott sz6nlelsne" ml)re 2, s meg "ell +eg)eznem, 0og) 0at v !ta eg)i" fel+elents a msi" utn r"ezi" FouPuet r ellen, s so0a eg) 5ercre sem inog meg 0el)zete@ 2 Min,enne" megvan a maga i,e+e, /ol%ert rC azo"at, a"i" a fel+elentse"et tett", nem 06vt" /0evreuse asszon)na", s nem volt ol)an rt"es %izon)6t"u", mint Mazarin 0at levele, amel) feltr+a vt"t@ 2 3t"t? 2 :8ncsele"mn)t, 0a 6g) +o%%an tetszi"< 2 :8ncsele"mn)t, amit FouPuet " vetett el? 2 Azt %izon)@@@ Jo lm, mil)en "'l n s@ /ol%ert r, g) ltom, 0og) ms"or 0i,eg, semmit2 mon,! arca egszen fel,er'l@ 2 :8ncsele"mn)t? 2 Gl vag)o" raga,tatva, 0og) ez il)en 0atst tesz magra< 2 L, ez a sz!, 0ercegn, ann)i ,olgot re+t mag%an@ 2 A maga szmra a finten,nsi "inevezst re+ti mag%an, FouPuet r szmra ellen%en a szm8zetst vag) a :astille2t@ 2 :ocssson meg, 0ercegn, ,e ma+,nem le0etetlen, 0og) FouPuet urat szm8zz"C 0a % rt n%e +ut, "eg)vesztett lesz, mr az is nag) sz!< 2 L, n tu,om, mit mon,o"< 2 felelte /0evreuse2n asszon) 0i,eg 0angon@ 2 Jem le" ol)an tvol ;rizst!l, 0og) ne tu,+am, mi t rtni"@ A "irl) nem szereti FouPuet urat, s sz6vesen t n"retenn, 0a al"almat a,nna" ne"i r@ 2 Az al"alomna" "e,vezne" "ell lenni@ 2 Megle0etsen "e,vezne"@ 7 ez itt ol)an al"alom, amel)et n tszzezer fran"ra %ecs'l "< 2 (og)an? 2 Azt a"arom mon,ani, uram, 0og) ez az al"alom az n "ezem%en van, s n csu5n tszzezer fran" ellen%en teszem a maga "ez%e@ 2 Jag)on 0el)es, 0ercegn, rtem@ Fe mivel a vtelrat megsza%+a, szeretnm ltni az rut is< 2 L, ez igazn eg)szer8< (at levl, amint mr eml6tettem, Mazarin rt!l, sa+t "ez8 levele", amel)e" %izon)ra nem volnna" ,rg", 0a "tsg%evon0atatlanul tans6tan", 0og) FouPuet r +elent"en) sszege"et si""asztott a "irl)i "incstr%!l< 2 $tsg%evon0atatlanul? 2 "r,ezte /ol%ert, s szeme felrag)ogott r m%en@ 2 $tsg%evon0atatlanul< Gl a"ar+a olvasni a levele"et? 2 Fe mg menn)ire< Termszetesen a msolato"at@ 2 Egen, termszetesen< A 0ercegn sel)emszalaggal t" t tt 5a"samtt vett el %rson)ru0+a f8z+%l, s 6g) sz!lottH 2 Ilvassa< /ol%ert mo0!n vetette magt a levele"re, s csa" g) falta a %et8"et@

2 Jag)szer8< 2 "iltott fel@ 2 Ag)e, ez megle0etsen vilgos? 2 Egen, 0ercegn, igen< Mazarin r 5nzt a,ott t FouPuet rna", 5e,ig megtartotta@ Fe mil)en 5nz volt ez? 2 L, 0og) mil)en 5nz? (a meg tu,un" eg)ezni, e00ez a 0at levl0ez csatolom mg a 0ete,i"et, amel) mega,+a a vgs felvilgos6tst@ /ol%ert elgon,ol"ozott@ 2 Ds a levele" ere,eti+e? 2 Felesleges "r,s@ Gz ol)an, mint0a n azt "r,eznm magt!l, /ol%ert r, 0og) a 5nzeszs"o", amel)e"et a,ni fog ne"em, 'rese" vag) tele vanna"2e? 2 Jag)on 0el)es, 0ercegn< 2 Jos, meg" t tt'" az 'zletet? 2 Jem< 2 (og)an? 2 3an valami, amire eg)i"'n" sem gon,olt< 2 Mon,+a meg< 2 FouPuet urat e%%en az eset%en csa" 5errel le0et t n"retenni< 2 Egen< 2 J)ilvnos %otrnn)al< 2 Egen@ Jos? 2 Fe nem le0et sem 5er%e fogni, sem 5e,ig %otrn)%a "everni< 2 Mirt nem? 2 Mert a 5arlament f'g)szeC mert Franciaorszg%an min,ent, a 0ivatalt, a 0a,'g)et, igazsg'g)et, "eres"e,elmet, a " lcs n s +!a"arat lnca " ti ssze, amit test'leti szellemne" nevezne"@ Mg) te0t a 5arlament so0a nem fog+a elt8rni, 0og) fn "t t rvn) el ll6ts"@ 7o0a nem fog+" el6tlni, 0a "irl)i 5arancsra ll6t+" is t rvn) el< 2 L, e00ez ne"em, /ol%ert r, semmi " z m< 2 Tu,om, asszon)om, ,e ne"em van 0ozz " z m, s "ise%%6ti 0ozz+rulsna" az rt"t@ Mit re" n eg) %8ncsele"mn) %izon)6tsval, 0a nincs r le0etsg, 0og) a %8n st el6tl+"? 2 Glg a g)ans6ts, s FouPuet mris elveszti finten,nsi llst@ 2 Jo, ez aztn nag)szer8 2 "iltott fel /ol%ert, s "omor arca a g)8l let s %ossz gon,olatra felrag)ogott@ 2 K, , /ol%ert r 2 sz!lt a 0ercegn 2, nem is tu,tam, 0og) enn)ire rz"en) "e,l)8< 9!, nag)on +!< A""or 0t, mivel t %%re van sz'"sge, mint amivel n ren,el"ezem, nincs mirl %eszl+'n" tov%%< 2 Gllen"ezleg, 0ercegn, %eszl+'n" csa" tov%%@ /sa" 55en mivel az rt"ei cs ""ente", szll6tsa le az ign)t is< 2 Al"uszi"?

2 A"i %ecs'letes rat a"ar fizetni, ezt "ell tennie< 2 Menn)it a+nl? 2 $tszzezer fran"ot< A 0ercegn a szem%e nevetettC 0anem azutn 0irtelen 6g) sz!ltH 2 3r+on csa"< 2 :eleeg)ezi"? 2 Mg nem, van eg) msi" "om%inci!m< 2 :eszl+en< 2 A, ne"em 0romszzezer fran"ot< 2 Jem, nem n< 2 Jo 0t, , nt0etH vag) elfoga,+a, vag) nem@@@ s azutn ez mg nem min,en< 2 Mg ms is van? *assan le0etetlenn vli", 0ercegn< 2 $evese%%, mint 0iszi, mert nem 5nz, amit "re"< 2 (anem mi? 2 Gg) szolglatC tu,+a, a "irl)nt min,ig g)eng,en szerettem< 2 Jos? 2 7zeretn" tall"ozni felsgvel@ 2 A "irl)nval? 2 Egen, /ol%ert r, a "irl)nval, a"i ug)an mr nem %artnm t %%, s rg!ta nem az, ,e +ra az le0et, 0a al"almat "a5 r@@@ 2 Wfelsge a "irl)n sen"it sem foga, t %%, 0ercegn@ Jag)on so"at szenve,@ J)ilvn tu,+a, 0og) %etegsgne" ro0amai g)a"ra%%an ismtl,ne"< 2 D55en ezrt szeretn" a "irl)n felsgvel %eszlniH "5zel+e csa", nlun", Flan,ri%an so" e00ez 0asonl! %etegsg for,ul el< 2 ="? Gz %orzaszt!, g)!g)6t0atatlan %etegsg< 2 Je 0igg)e, /ol%ert r@ A flaman, 5araszt eg) "iss termszeti em%er@ Je"i nem ann)ira felesge, in"%% nstn)e van@ 2 Jos, asszon)om<? 2 Jos, /ol%ert r, m6g a flaman, frfi a 5i5+t sz6v+a, az asszon) ,olgozi"C vizet mer6t a "t%!l, felra"+a a ter0et az szvrre vag) a szamrra, st sa+t magra is@ Mivel eg)ltaln nem "6mli, itt2ott meg'ti magt, s az ura g)a"ran meg is veri@ A r"%etegsg zz!,s " vet2 "ezt%en "elet"ezi"< 2 Gz igaz< 2 A flaman, asszon)o" mgsem 0alna" %ele@ (a nag)on szenve,ne", fel"eresi" a g)!g)2 0el)e"et@ Ds a %r'ggei felszenteletlen a5c" min,en %etegsgne" cso,latra mlt! orvosai@ Jag)szer8 g)!g)viz'" van, "'lsleg al"almazott, sa+tsgos g)!g)szerei"@ A %etegne" eg) 'vegcst s eg) g)ert)t a,na", eln)t 0zna" eg)0zi mivoltu"%!l, s "tfle ru+u" 0asz2 nval szolgl+" Estent@ Dn te0t a "irl)n felsgne" a %r'ggei %egina2"olostor viz%l 0ozo" ma+,@ A felsges asszon) meg fog g)!g)ulni, s ann)i g)ert)t fog elgetni, amenn)it

0el)esne" 6tl@ *t0at+a, /ol%ert r, mega"a,l)ozni engem a%%an, 0og) a "irl)nt lt0assam, ma+,nem felsgg)il"ossg< 2 (ercegn nag)on o"os asszon), s zavar%a e+tC ,e azrt g)an6tom, 0og) a "irl)n irnt rzett nag) szeretet0ez eg) "is szeml)es r,e" is f8z,i"@ 2 (t tit"olom n ezt, /ol%ert r? Mint0a azt mon,ta volnaH eg) "is szeml)es r,e"? 3eg)e tu,omsul, 0og) nag) r,e", %e is %izon)6tom, sszefoglalva a mon,otta"at@ (a %e+uttat a felsges asszon)0oz, %erem a 0romszzezer fran""al, "'l n%en megtartom leveleimet, 0acsa" n)om%an "i nem fizet tszzezer fran"ot@ G 0atrozott "i+elents utn az reg 0ercegn fel"elt 0el)rl, s "6nos tancstalansg%an 0ag)ta /ol%ert urat@ Mg eg)szer al"u,ozni le0etetlensg volt, s t %% nem al"u,ozni ann)it +elentett, 0og) min,en elveszett< 2 (ercegn 2 sz!lt vg'l /ol%ert 2, lesz szerencsm "ifizetni szzezer tallrt@ 2 L< 2 "iltott fel a 0ercegn@ 2 Fe 0og) "a5om meg az ere,eti levele"et? 2 A legeg)szer8%% m!,on, "e,ves /ol%ert r@@@ $i%en %6zi" meg? A "omol) 5nzem%er 0al"an felnevetett, g)0og) vastag, fe"ete szem l, "e, mint "t ,enevrszrn), f l2le mozgott srga 0omlo"na" ml) %arz,+%an@ 2 7en"i%en< 2 sz!lt@ 2 Jo, a""or nmagval szem%en, /ol%ert r, "ivtelt fog tenni< 2 (og)an, 0ercegn? 2 Azt a"arom mon,ani, 0og) 0a o,afra,na velem, a0ol a levele" vanna", a""or a sa+t "ez%e a,om, s n)om%an megg)z,0eti" val!,isgu"r!l< 2 Egaz@ 2 Maga 5e,ig magval 0oz szzezer tallrt, mert n sem %6zom mr sen"i%en< /ol%ert inten,ns r a 0a+a t vig el5irult@ W is, mint min,en"i, a"i "ivl! a szmo" m8v2 szet%en, arctlanul s matemati"ai 5ontossggal %ecs'letes volt@@@ 2 A meg6grt sszeget magammal viszem a 5nztramra sz!l! "t utalvn) ala"+%an 2 sz!lt@ 2 Megfelel 6g), asszon)om? 2 (e+, mirt is nem sz!l "tmilli!r!l az a 5nztri utalvn), /ol%ert r< A""or 0t lesz szerencsm megmutatni az utat@ 2 Megenge,i, 0og) %efogassa" a "ocsim%a? 2 Az n "ocsim o,alent vr, uram@ /ol%ert " 0cselt, mint a"i ttovzi"@ Gg) 5illanatig arra gon,olt, 0og) a 0ercegn in,6tvn)a csa5,a is le0etC taln mr a "a5u eltt vrna" reC ez a 0 lg), a"i a tit"t szzezer tallrrt ela,ta, ezt a tit"ot FouPuet2na" is fela+nl0atta ug)anenn)irt az sszegrt@ Mint0og) 0osszasan 0a%ozott, a 0ercegn a szem%e nzett@ 2 =agasz"o,i" a sa+t "ocsi+0oz? 2 "r,ezte@ 2 Egen, %evallom<

2 Att!l fl, 0og) tr%e csalom? 2 Asszon)om megle0etsen +t"os termszet8, s engem, a"i ug)anann)ira "omol) +ellem vag)o", eg) trfa nag)on "om5romittl0atna< 2 Gg)sz!val fl? Jos, 'l+ n a sa+t "ocsi+%a, s vig)en magval ann)i szolgt, amenn)it a"ar@@@ ,e gon,ol+a meg, 0og) amit "etten csinlun", azt csa" magun" tu,+u"H amit eg) 0arma,i" is ltott, azt az egsz vilggal " z l+'"@ Fe vg'l is ne"em min,eg), "ocsim " vetni fog+a a magt, s "szsgesen szllo" %e maga mell, 0og) a "irl)n0oz elvig)en< 2 A "irl)n0oz? 2 (t mr elfele+tette? (og)an? Gg) szmomra il)en nag) fontossg zra," "iment az esz%l? Estenem< Mil)en semmisg ez magna"@ (a ezt tu,om, a""or a "tszerest "rem magt!l< 2 Meggon,oltam magam, 0ercegn, nem "6srem el@ 2 Egazn? Ds mirt nem? 2 Mert 0atrtalan %izalmam van "eg)e,%en@ 2 Jag)on "e,ves< Fe 0ol veszem t a szzezer tallrt? 2 ;arancsol+on< Az inten,ns n0n) sz!t fir"lt eg) szelet 5a56rra, s ta,ta a 0ercegnne"@ 2 $i van fizetve< 2 sz!lt@ 2 Gz ,er" csele"e,et, /ol%ert r, meg is fogom rte +utalmazni< Ds e szava"nl felnevetett@ A 0ercegn nevetse %al+!s fel0 r,'ls voltC a"ine" sz6v%en fiatalsg, 0it, szerelem, let ,o%og, az in"%% a s6rst 0allgat+a, mint ezt a 5anaszos nevetst@ A 0ercegn "in)itotta ru0a,ere"na" fels rszt, s lngv r s szalaggal ssze" t z tt "is 5a56r" teget vett el@ =u0+na" "a5csai csontos u++aina" ers n)omsa alatt " nn)e,n fel5attanta", s a 5a56r rnciglst!l flrecsszott ru0+a al!l szemrmetlen'l elt8nt a %re, s ez a "'l n s m8velet zavar%a 0ozta az inten,nst@ A 0ercegn eg)re nevetett@ 2 Ett vanna" 2 sz!lt 2 Mazarin r ere,eti levelei@ Most mr min, a mag, s ezenfel'l /0evreuse 0ercegasszon) levet"z tt maga eltt, mint0a legal%%is@@@ ,e nem a"aro" nevet eml6teni, mert %'sz"v vag) flt"enn) te0etn< Jo, /ol%ert r 2 tette 0ozz, mialatt g)or2 san ssze"a5csolta ru0+t 2, szerencs+e %evgzett tn), vezessen engem a "irl)n0oz< 2 Jem, asszon)om@ (a a felsges asszon) eltt +%!l "eg)vesztett tallna lenni, s a "irl)i 5alot%an megtu,n", 0og) n vezettem %e, a "irl)n lete vgig sem %ocstan meg ne"em@ Jem< A 5alot%an vanna" 08sges em%ereim, a"i" %e fog+" vezetni, anl"'l, 0og) "om5romittlnm magam@ 2 A0og) tetszi"C csa" eg)szer %e+ut0assa"< 2 (og) is nevezte a %r'ggei a5c"at, a"i" a %etege"et megg)!g)6t+"? 2 :egin"na"@ 2 Te0t asszon)om %egina lesz@ 2 9!, ,e vg'l mgiscsa" le "ell magamat le5leznem< 2 Gz mr asszon)om ,olga<

2 :ocsnat, %ocsnat< Jem a"arom "itenni magam anna" a veszl)ne", 0og) megtaga,+" tlem a %el5st< 2 Gz megint csa" asszon)om ,olga@ Dn a felsges asszon) mellett szolglatot tel+es6t els inasna" 5arancsot a,o", 0og) enge,+en %e eg) a5ct, a"i 0at0at!s szert 0oz a felsges asszon) f+,almaina" csilla56tsra@ *evele van tlem, a "eg)e, fela,ata a g)!g)szer s a "imag)arz"o,s@ A %egint vllalom, /0evreuse2n asszon)t letaga,om@ 2 Gzen ne ml+"< 2 Ett a %e%ocst!levl, 0ercegn<

1?1 A /#=*# 72!# /ol%ert ta,ta a %e%ocst!levelet, s !vatosan flretolta a sz"et, amel) m g tt a 0ercegn llt@ /0evreuse2n asszon) " nn)e, %!lintssal " sz nt s eltvozott@ /ol%ert megismerte Mazarin "eze 6rstC megszmolta a levele"et, csengetett tit"r+na", s utas6totta, 06v+a i,e la"sr!l 3anel urat, a 5arlament tancsost@ A tit"r azt felelte, 0og) a tancsos 55en most r"ezett meg, 0og) szo"sa szerint a 5arlament azna5i 'lsne" f%% esemn)eirl s mun"+r!l +elentst teg)en az inten,nsna"@ /ol%ert " zele%% l5ett a lm50oz, mg eg)szer elolvasta az el0un)t %6%oros leveleit, s t %%sz r elmosol)o,ott, mert felismerte a /0evreuse asszon) ltal "iszolgltatott levele" rt"t, azutn nag) fe+t "ez%e temette s elt 5rengett@ Gzalatt eg) csontos arc, merev szem8 s 0a+lott orr, magas, " vr frfi l5ett %e /ol%ert szo%+%aC szern) maga%iztossga simul"on) s elsznt +ellemre vallottC simul"on)ra urval szem%en, a"i a "oncot o,a,o%0at+a ne"i, s 0atrozott a "ut)""al szem%en, amel)e" elve0eti" tle a zs6ros falatot@ (!na alatt +!"ora nag)sg a"tacsom!t szorongatott, letette az 6r!asztalra, amel)nl /ol%ert " n) " lt, "lre tmasztott fe++el@ 2 9! na5ot, 3anel r< 2 ria,t fel elml"e,s%l /ol%ert@ 2 9! na5ot, nag)mlt!sg uram< 2 felelte 3anel termszetes 0angon@ 2 /sa" uramna" "ell sz!l6tania 2 sz!lt r szel6,en /ol%ert@ 2 A minisztere"et nag)mlt!sg ura"na" sz!l6t+" 2 felelte 3anel, zavartalan 0i,egvrrel@ 2 Zn miniszter< 2 Mg nem< 2 Tn)legesenC s azrt n nag)mlt!sg rna" sz!l6tomC ezenfel'l az n 5arancsol!m, s ez ne"em elegen,C 0a nem tetszi", 0og) a vilg eltt 6g) sz!l6tom, enge,+e meg, 0og) legal%% ng)szem" z tt mega,+am ezt a c6mzst@ /ol%ert felemelte fe+t a lm5" magas%a, s 3anel arc%!l ig)e"ezett "iolvasni, 0og) menn)i az szintesg e%%en az alzatos megn)ilat"ozs%an@ Fe a tancsos llta a te"intet sl)t, mg nag)mlt!sgt is@ /ol%ert fels!0a+tott@ 3anel arcr!l mit sem olvasott le@ 3anel %ecs'letes is le0et@ /ol%ert arra gon,olt, 0og) ez az alren,elt em%er f l tte ll, mert 08tlen felesge van@ A%%an a 5illanat%an, ami"or mr2mr rszvtet rzett irnta, 3anel 0i,egvr8en elvette zse%%l a s5an)olviasszal le5ecstelt, illatos levelet, s o,an)+totta a nag)mlt!sg rna"@ 2 Mi ez, 3anel? 2 Gg) levl a felesgemtl, uram< /ol%ert " 0cselt@ Ktvette a levelet, fel%ontotta, elolvasta s zse%re tette, mialatt 3anel szenvtelen'l la5ozgatott a"ti " z tt@ 2 3anel 2 sz!lt 0irtelen /ol%ert a 5rtfogolt+0oz 2, maga a mun"a em%ere, igaz? 2 Egen, nag)mlt!sg uram<

2 Jem i+e,ne meg tizen"t !rai iro,ai mun"t!l? 2 Ja5onta tizen t !rt ,olgozom< 2 *e0etetlen< Gg) tancsosna" nem "ell t %%et ,olgoznia, csa" 0rom !rt a 5arlament%en< 2 L, "ivonato"at "sz6te" eg) %artomna", a"i a szmvevsgnl van lls%an, s mivel mg mara, i,m, 0t a 0%er n)elvet tanulmn)ozom@ 2 A 5arlament%en nag) te"intl)e van, 3anel? 2 Azt 0iszem, igen@ 2 Jem "ellene a tancs'lse"en meg,o0oso,nia< 2 Mit teg)e" enne" r,e"%en? 2 3srol+on meg eg) llst< 2 Mel)i"et? 2 3alami nag)ot@ A "is am%6ci!"at ro55ant "n)elmetlen "ielg6teni@ 2 A "icsin) erszn)e"et, nag)mlt!sg uram, a legne0eze%% megt lteni< 2 Mil)en llsra vetett szemet? 2 "r,ezte /ol%ert@ 2 Gg)i"re sem, ez az igazsg@ 2 3an eg), ,e a00oz "irl)na" "ell lenni, 0og) megvsrol0assa az em%erC a "irl)na" azon%an nem fog esz%e +utni, 0og) f'g)szi llst vsrol+on@ Gze"et a szava"at meg0allva, 3anel /ol%ert2ra sz gezte alzatos, ,e "omor te"intett@ /ol%ert azon t8n, tt, va+on ez az em%er a lel"%e ltott2e, vag) csu5n a gon,olata tall2 "ozott2e az vvel@ 2 Mit nem mon, nag)mlt!sgo,? F'g)szi lls a 5arlament%en? Jem tu,o" ms il)en llsr!l, csa" arr!l, amel)et FouPuet r t lt %e< 2 sz!lt 3anel@ 2 Jag)on 0el)es, "e,ves tancsos r< 2 Jag)mlt!sgo, tu,+a, mi a +!C ,e mieltt az rut megveszi", el%% el is "ell a,ni, nem? 2 Azt 0iszem, 3anel r, 0og) ez az lls r vi, i,n %el'l ela,! lesz< 2 Gla,! lesz? FouPuet r f'g)szi llsa? 2 Azt mon,+"@ 2 Az az lls, mel) t srt0etetlenn teszi, ela,! lesz? (o0!< Ds 3anel r nevetett@ 2 Flne ettl az llst!l? 2 "r,ezte /ol%ert "omol) arccal@ 2 Flni? Azt nem< 2 $e,ve is volna 0ozz? 2 $eg)elmessge, gn)ol!,i" velemC 0og)ne volna eg) 5arlamenti tancsosna" "e,ve 0ozz, 0og) f'g)sz leg)en< 2 A""or 0t, 3anel r, 0a n mon,om, 0og) ez az lls ela,!@@@ 2 Jag)mlt!sgo, azt mon,+a?@@@ 2 Og) 06rli"@

2 Esmtlem, 0og) ez le0etetlenC frfiem%er so0a el nem ,o%+a a 5a+zsot, amell)el %ecs'lett, vag)ont s lett v,elmez0eti< 2 Fe vanna" n0a %alg", a"i" azt 0iszi", 0og) f l tte llna" min,en "ellemetlen vltozsna", 3anel r< 2 Egen, nag)mlt!sg uram, csa"0og) eze" a %alg" nem a szegn) 3anelo" +avra " veti" el %olon,sgai"at@ 2 Mirt nem? 2 Mert a 3anelo" szegn)e"< 2 FouPuet r llsa min,enesetre so"%a "er'l0et@ Mit l,ozna rte, 3anel r? 2 Az egsz vag)onomat< 2 Mit a"ar ezzel mon,ani? 2 (rom2ng)szzezer fran"ot@ 2 Ds menn)it r az lls? 2 *eg"evese%% msfl milli!t@ Il)ano"at is ismere", a"i" eg)milli! 0tszzezer fran"ot a+nlotta" fel rte, s mgsem si"er'lt r%6rnio" FouPuet2t@ Jamrmost, 0a FouPuet vletlen'l mgis el a"arn a,ni, amit nem 0isze", anna" ellenre, amit %eszlne" r!la@@@ 2 K, %eszlne" r!la? $icso,a? 2 Bourville r@@@ ;lisson r@@@ /sa" g) a leveg%e@@@ 2 Jos, 0a FouPuet r el a"arn a,ni? 2 A""or sem voln" "5es megvsrolni, te"intve, 0og) FouPuet csa" azrt a,n el, 0og) "sz5nzt "a5+on rte, s sen"i nem tu, msfl milli!t csa" g) letenni az asztalra@ /ol%ert ennl a mon,atnl 5arancsol! arc"ife+ezssel fl%esza"6totta a tancsost@ Megint elmer'lt gon,olatai%a@ *tva urna" "omol) magatartst, ltva, 0og) " vet"ezetesen erre a trg)ra tereli a %eszlgets fonalt, 3anel leste2vrta, ,e "iersza"olni nem merte a megol,st@ 2 Mag)arzza meg ne"em a f'g)szi tisztsg el+ogait< 2 sz!lt /ol%ert@ 2 9oga van min,en francia alattval!t, a"i nem "irl)i 0erceg, v, al 0el)ezniC +oga van min,en v,at semmisne" n)ilvn6tani, amel)et %rmel) francia ellen emelne", a"i nem "irl) vag) 0erceg@ A f'g)sz +o%%"eze a "irl)na", s les+t a %8n sreC ,e az "ezvel olt0at+a el az igazsg f"l)+t is@ FouPuet a "irl) ellen is fell50etne, fellz6tva a 5arlamentetH 6g) te0t a "irl) FouPuet2val min,eze" ellenre "eszt)8s "zzel %nna, 0og) ren,eleteit ellenlls nl"'l foga,+" el@ A f'g)sz nag)on 0asznos, ,e nag)on vesze,elmes esz" z is le0et< 2 A"ar2e f'g)sz lenni, 3anel r? 2 "r,ezte 0irtelen /ol%ert, szel6,e%% te"intettel s szel6,e%% 0angon@ 2 Dn? 2 "iltott fel 3anel@ 2 3olt szerencsm "ife+teni, 0og) e00ez az n 5nztram%!l legal%%is eg)milli! eg)szzezer fran" 0in)zi"< 2 $ lcs n"ri ezt az sszeget a %artait!l< 2 A %artaim sem gaz,aga%%a" nlam@ 2 :ecs'letes em%er< 2 :r az egsz vilg g) gon,ol"ozn", mint nag)mlt!sgo,<

2 Dn g) gon,olom, s ez elgC sz'"sg esetn "ezes"e,em magrt@ 2 3eg)e fig)elem%e a 5l,asz!t, nag)mlt!sg uram< 2 Mel)i"et? 2 $ezes, fizess< 2 Gzen ne ml+"@ 3anelt megren,6tette ez az a+nlat, amel)et il)en megle5etsszer8en, il)en vratlanul tett ne"i eg) ol)an frfi, a"it a leg0itetlene%%e" is "omol)an vette"@ 2 Je 8zz n csfot %ellem, nag)mlt!sg uram< 2 mon,ta 3anel@ 2 9r+un" g)orsan a vgre, 3anel r@ Azt mon,+a, 0og) Bourville %eszlt FouPuet r llsr!l? 2 ;lisson r is@ 2 (ivatalosan, vag) csa" fl0ivatalosan? 2 A " vet"ez"et mon,taH TGze" a 5arlamenti em%ere" 0ia" s gaz,ago"C sszea,0atnna" "t20rommilli!t FouPuet r, oltalmaz!+u", vilg6t! csillagu" r,e"%en@U 2 Ds maga mit mon,ott? 2 (og) rszemrl, 0a "ell, 0ozz+rulo" t6zezer fran""al@ 2 L< Te0t szereti FouPuet urat? 2 "iltott fel /ol%ert g)8l l" , te"intettel@ 2 Jem, ,e FouPuet r a mi f'g)sz'n"C s tele van a,!ssggal, mr2mr %elefulla,, meg "ell menten'n" a test'let %ecs'lett< 2 Jo lm, most mr rtem, mirt mara, FouPuet r min,a,,ig srtetlen, m6g llst %et lti 2 sz!lt /ol%ert@ 2 G00ez 2 fol)tatta 3anel 2 Bourville r mg 0ozztetteH TAlamizsnt a,ni FouPuet rna" min,en"55en lealz! el+rs, s vissza is utas6tanC a 5arlament in"%% " telezze magt, 0og) f'g)szi llst mlt! ron megvsrol+a tle, a""or min,en ren,%en lesz, a test'let %ecs'lete meg van mentve, s FouPuet r %'sz"esgt sem ri srelem@U 2 Gz mr %evezet l5s@ 2 Dn is anna" te"intettem, nag)mlt!sg uram< 2 Jos, +!l van, 3anel rH n)om%an fel"eresi Bourville2t vag) ;lissontC ismeri mg ms %art+t is FouPuet rna"? 2 Jag)on +!l ismerem *a Fontaine urat< 2 *a Fontaine2t, a verselt<? 2 WtC a felesgem0ez 6rt verse"et, mi"or FouPuet mg a %artai " z tartozott@ 2 For,ul+on te0t 0ozz, 0og) elr0essen eg) ng)szem" zti %eszlgetst a finten,nssal@ 2 7z6vesenC ,e az sszeg? 2 A meglla56tott na5on s !r%an meg"a5+a az sszeget, ne f++on miatta a fe+e@ 2 Micso,a %"ez8sg< Jag)mlt!sgo, tltesz a "irl)on, tlszrn)al+a FouPuet urat is@ 2 Gg) 5illanat@@@ ne mag)arzzu" flre a szava"at@ Dn nem a+n,"ul a,om az eg)milli! ng)szzezer fran"ot, 3anel rH g)erme"eim vanna"<

2 G+, 0a " lcs na,+a, az is elegen,< 2 Egen, " lcs na,om< 2 $r+en ol)an "amatot, ol)an "ezessget, amint a"ar, nag)mlt!sg uram, n min,enre "sz vag)o", s "6vnsgt "ielg6tvn, +%!l megismtlemH tlszrn)al+a %"ez8sg%en a "irl)t s FouPuet urat< A felttelei? 2 J)olc v alatt visszatr6ti@ 2 L, nag)on +!< 2 Xlog+og az llsra magra< 2 Jag)szer8C ez min,en? 2 3r+on, fenntartom magamna" a +ogot, 0og) visszavsrol0assam magt!l az llst, szz tvenezer fran" 0aszonnal, 0a 0ivatalt nem a "irl) r,e"eine" s az n szn,"aimna" megfelelen vezetn< 2 A0< 2 sz!lt 3anel r, "iss megren,'lve@ 2 3an e%%en valami, amin meg't" zi", 3anel r? 2 "r,ezte /ol%ert 0i,egen@ 2 Jem, ,e0og)< 2 vgta r 3anel@ 2 Jos, +!, al6r+u" a meglla5o,st, ami"or magna" tetszi"@ 7iessen FouPuet %artai0oz< 2 =e5'l "< 2 Ds "r+en a finten,nst!l szeml)es tall"ozst@ 2 Egenis< 2 *eg)en enge,"en) a felttele"%en< 2 Egen@ 2 Ds 0a a felttele"%en meglla5o,ta"@@@ 2 A""or i5ar"o,ni fogo" miel%% al6ratni vele@ 2 Gttl !va"o,+on< Je %eszl+en FouPuet rral al6rsr!l, mg %ecs'letsz!r!l sem< Drti? Mert ez eset%en min,ent elvesztene< 2 G+, nag)mlt!sg uram, 0t mit csinl+a"? Gz 6g) nag)on %a+os@@@ 2 /sa" o,ig vig)e a ,olgot, 0og) FouPuet r "ezt a,+a r@@@ Men+en<

1?. A' a";a5i!(l;"+"(l Az an)a"irl)n a ;alais2=o)al2%eli 0l!szo%+%an volt, Motteville2n asszon) s senora Molina trsasg%an@ $s estig vrta" a "irl)ra, a"i azon%an nem + ttC a "irl)n t'relmet2 len'l "'l, zgetett 0ozz, 0og) r,e"l,+" felle@ Mint0a vi0ar " zelgett volna@ Az u,varonco" s az u,var0 lg)e" "itrte" eg)ms ell az elszo%"%an s a fol)os!"on, ne0og) "om5romittl! szava"at vltsana" eg)mssal@ Monsieur mr reggel va,szatra ment a "irll)al@ Ma,ame ,uzzogott az egsz vilgra, s ott0on mara,t@ A "irl)n, latinul elmon,ott im,sgai utn, "t %artn+vel tiszta "aszt6liai n)elven 0zi ,olgo"r!l %eszlgetett@ Motteville2n asszon), a"i ezt a n)elvet t "letesen rtette, franciul felelt@ Mi"or a 0rom 0 lg) mr "imer6tette az ala"os"o,s s az u,variassg min,en form+t, s o,ig +utott, 0og) a "irl) visel"e,se a "irl)nt, az an)a"irl)nt s az egsz ro"onsgot 0allra aggaszt+aC mi"or vlogatott szava""al min,en le0et szit"ot elmon,ta" *a 3alli4re fe+re, az an)a"irl)n eze""el a gon,ol"o,sm!,+t ol) t "letesen +ellemz szava""al fe+ezte %e 5anaszaitH 2 &stos hijos! Ami azt +elentiH TGze" a g)ere"e"<U Ml) rtelm8 sz! eg) an)a sz+%!l, %orzaszt! sz! eg) "irl)n a+"r!l, a"i ol)an "'l n s tit"o"at re+teget "omor sz6v%en, mint Ausztriai Anna@ 2 :izon) 2 sz!lt Molina 2, eze" a g)ere"e"< A"i"rt min,en an)a fell,ozza magt< 2 A"irt eg) an)a min,ent fell,ozott< 2 vlaszolta a "irl)n@ Fe nem fe+ezte %e@ A0og) f l5illantott a s5a,t NEEE@ *a+os letnag)sg arc"5re, g) tetszett ne"i, mint0a fr+e fa"! szem%en +%!l fellngolna a fn), s festett orra ,uzza,na a 0aragt!l@ Az arc"5 megeleve2 ne,ettC nem %eszlt, csa" fen)egetett@ Ml) csen, " vette a "irl)n utols! szavait@ Molina g)orsan "eresglni "ez,ett eg) nag) "osr%an, szalago" s csi5"" " z tt@ Motteville2n asszon)t megle5te az rn s %izalmasa felvillan! te"intete, eg)etrten, ta5intatosan les't tte 0t szemt, 0og) ne lsson semmitC 0anem a f'lt n)itva tartotta@ Fe csa" az !vatos s5an)ol ,uenna so"atmon,! 0'mm gst 0allotta@ Gg) s!0a+t is 0allott, a "irl)n le0eletn)i s!0a+t@ J)om%an felemelte a fe+t, s meg"r,ezteH 2 Jem +!l van, felsges asszon)om? 2 Jem, Motteville, nemC mirt "r,eze,? 2 Felsge, s!0a+tott< 2 3al!%an, igaza, vanH igen, rze" eg) "is f+,almat@ 2 3alot r itt van a " zel%en, Ma,ame2nl, azt 0iszem< 2 Ma,ame2nl? Mirt? 2 Ma,ame i,eges@ 2 7z5 %etegsg< 3alot r rosszul teszi, 0og) Ma,ame2nl van, 0iszen eg) msi" orvos megg)!g)6tan a 0ercegnt@@@

Motteville2n ismt cso,l"ozva emelte fel szemt@ 2 Ms orvos, mint 3alot r? $icso,a? 2 "r,ezte@ 2 A mun"a, Motteville, a mun"a@@@ L, 0a vala"i %eteg, 0t az n len)om az< 2 Felsges asszon)om is< 2 Ma este "evs%@ 2 Je %6zza el magt, asszon)om< Mint0a Motteville2n asszon) fen)egetse %eigazol!,n", a "irl)n sz6v%e les f+,alom 0as6tott, arca s5a,tra vlt, s a 0irtelen +uls t'neteit mutatva, 0tra0an)atlott "aros2 sz"%en@ 2 A cse55+eimet< 2 n) gte@ 2 Mris, mris< 2 felelte Molina, ,e nem nag)on sietettC arann)al "ivert sze"rn)%l nag) 0eg)i"ristl) 'veget vett el, feln)itotta, s o,an)+totta a "irl)nna"@ A "irl)n t %%sz r is ml) llegzetet vett, s 0al"an suttogtaH 2 Az Or 6g) "'l,i rm a 0allt@ *eg)en meg az szent a"arata< 2 A%%a nem 0al %ele az em%er, 0a rosszul rzi magt 2 sz!lt Molina, s visszatette az 'veget a sze"rn)%e@ 2 9o%%an rzi magt, felsge,? 2 "r,ezte Motteville2n asszon)@ 2 9o%%an 2 vlaszolta a "irl)n@ Ds a+"ra tette u++t, 0og) "eg)encne" fig)elm%e a+nl+a a ta5intatos 0allgatst@ 2 Mil)en "'l n s 2 sz!lt Motteville2n asszon) 0osszas 0allgats utn@ 2 Mi a "'l n s? 2 "r,ezte a "irl)n@ 2 Gml"szi"2e, felsges asszon)om, arra a na5ra, mi"or ezt a f+,almat elsz r rezte? 2 Gml"szemC nag)on szomor na5 volt az, Motteville< 2 Jem volt az min,ig szomor na5 felsge, szmra< 2 Mirt? 2 Mert 0uszon0rom vvel ezeltt felsge, az ural"o,! "irl), felsges asszon)om ,icssges fia, e%%en az !r%an sz'letett< A "irl)n fel"iltott, "ez%e 0a+totta 0omlo"t, s gon,olatai%a mer'lt@ T 5rengs vag) eml"ezs volt ez? 3ag) 5e,ig f+,alom? Molina csa"nem ,'0 s, szemre0n)! 5illantst vetett Motteville2n asszon)ra, s a ,er" asszon), semmit sem rtve, lel"iismeretne" megn)ugtatsra 55en a "irl)nt!l a"art "r,ezs" ,ni, mi,n Ausztriai Anna 0irtelen felllt, s 6g) sz!ltH 2 7ze5tem%er t< Egen, sze5tem%er t ,i"n tma,t ez a f+,almam< Gg)i" na5on nag) r m, a msi" na5on nag) f+,alom< 3eze"ls a nag) r mrt< Ds e 5illanatt!l "ez,ve Ausztriai Anna, mint0a eml"ezete "imer'lt volna, mag%a zr"!zott, te"intete el%orult, gon,olatai el"alan,ozta", "eze le0an)atlott@ 2 Fe"',+'n" le< 2 sz!lt Molina@ 2 Azonnal, Molina<

2 (ag)+u" magra a "irl)nt< 2 sz!lt a szigor s5an)ol n@ Motteville2n asszon) felllottC nag), csillog!, g)erme"i " nn)cse55e" 5eregte" le a "irl)n s5a,t arcn@ Mi"or Molina ezt szrevette, fe"ete, %er szemt Ausztriai Annra szegezte@ 2 Egen, igen 2 sz!lt 0irtelen a "irl)n 2, 0ag)+ magun"ra, men+, Motteville@ Gnne" a sz!na"H magunkra, "ellemetlen csengse volt a francia "eg)encn f'l%en@ Ann)it +elentett, 0og) tit"o" vag) eml"e" feli,zse " vet"ezi"@ Ann)it +elentett, 0og) a %eszlgets legr,e"ese%% for,ulatnl eg) f l sleges szeml) van +elen@ 2 Asszon)om, Molina elegen, lesz felsge, szolglatra? 2 "r,ezte a francia n@ 2 Egen< 2 sz!lt a s5an)ol n, s Motteville2n asszon) meg0a+olt@ Fe e""or eg) i,se%% u,var0 lg), ol)an lt zet%en, amin 16202%an ,6vott a s5an)ol u,varnl, eg)szerre csa" szt0zta az a+t! f'gg n)t, megle5te a " nn)ez "irl)nt, az 'g)es visszavonulsra "sz'l, Motteville asszon)t s a szorgos"o,! Molint@ 2 A g)!g)szer, a g)!g)szer< 2 "iltott o,a r mmel a "irl)nna", s fesztelen'l " zele,ett a cso5ort0oz@ 2 Mil)en g)!g)szer, Chi$a? 2 "r,ezte Ausztriai Anna@ 2 Felsge, %a+ra< 2 sz!lt az u,var0 lg)@ 2 $i 0ozza? 2 "r,ezte Motteville asszon)@ 2 3alot r? 2 Jem, eg) flan,riai 0 lg)@ 2 Gg) flan,riai 0 lg)? 75an)ol n? 2 "r,ezte a "irl)n@ 2 Jem tu,om@ 2 $i"'l,i? 2 /ol%ert r@ 2 A neve? 2 Jem mon,ta meg@ 2 =ang+a? 2 Ma+, megmon,+a@ 2 Az arca? 2 Klarc ta"ar+a@ 2 Jz, meg, Molina< 2 sz!lt a "irl)n@ 2 7z'"sgtelen< 2 vlaszolta 0irtelen eg) szilr,, ,e szel6, 0ang az a+t!f'gg n) n tlr!l, eg) 0ang, mel)ne" 0allatra a t %%i 0 lg) megremegett, a "irl)n 5e,ig sszerezzent@ Ag)ana""or meg+elent a f'gg n) n)6ls%an eg) larcos n@ Mieltt mg a "irl)n megsz!lalt volna, az ismeretlen n 6g) sz!ltH 2 A %r'ggei %egina2"olostor%!l vag)o", s val!%an el0oztam az orvosszert, amel) felttlen'l megg)!g)6t+a felsge,et@ Min,en"i el0allgatott@ Az a5ca eg) l5st sem moz,ult@ 2 :eszl+en< 2 sz!lt a "irl)n@

2 Ma+, 0a eg)e,'l lesz'n"< 2 felelte az a5ca@ Ausztriai Anna eg) 5illantst vetett trsaira, s azo" visszavonulta"@ Most az a5ca 0rom l5st tett a "irl)n fel, s tisztelettel+esen meg0a+olt@ A "irl)n g)ana"v!an nzett r, s is villog! szemmel fig)elte larcn "ereszt'l a "irl)nt@ 2 Franciaorszg "irl)n+a nag)%eteg le0et, 0a mr a %r'ggei %egin" is tu,+" r!la, 0og) g)!g)6tsra szorul 2 sz!lt Ausztriai Anna@ 2 Felsge,, 0la Estenne", nem ol)an %eteg, 0og) ne seg6t0etnn" ra+ta< 2 (onnan tu,+a, 0og) %eteg vag)o"? 2 Felsge,ne" %artai vanna" Flan,ri%an< 2 Ds a %artaim "'l,t" i,e? 2 Egen, asszon)om@ 2 Jevezze meg "et@ 2 *e0etetlen, asszon)om, s 0i%aval! is, 0a felsge, eml"ezte0etsgt nem %resztette fel a sz6ve@ Ausztriai Anna f lemelte fe+t, s meg5r!%lta "i,er6teni, "i re+li" az larc s a tito"zatos szava" m g tt, "i %eszl 0ozz il)en meg0itten, fesztelen'l@ Azutn %elefra,va a %'sz"esgt srt "6vncsisg%a, 0irtelen 6g) sz!lottH 2 Asszon)om, nem tu,+a2e, 0og) 0a "irl)i szeml)e"0ez sz!l, nem szo"s larcot viselni? 2 $eg)es"e,+" elnzni, asszon)om 2 sz!lt az a5ca alzatosan@ 2 Jem nz0etem el, legfel+e%% meg%ocst0ato", 0a larct leveti< 2 Felsg, n foga,almat tettem, 0og) a szenve,"ne" seg6tsget n)+to", ,e arcomat nem mutatom meg@ Meg" nn)e%%'lst szerez0ettem volna felsge, testne" s lel"ne", ,e mivel eltilt tle, visszavonulo"@ Estenne" a+nlom, felsges asszon)om, Estenne" a+nlom< Gze"et a szava"at ol)an n)ugo,t s tisztelettel+es %++al e+tette "i, 0og) a "irl)n 0arag+a, %izalmatlansga el5rolgottC ,e "6vncsisga azrt nem cs ""ent@ 2 Egaza van 2 sz!lt 2, nem illi", 0og) a szenve," megvess" a vigasztalst, amit Esten "'l, ne"i"< 7z!l+on, asszon)om, "5es volna2e, amint mon,ta, meg" nn)e%%'lst szerezni testemne"? L, +a+, azt 0iszem, Esten "eg)etlen meg5r!%ltatsra sznta< 2 :eszl+'n" eg) "eveset a lle"rl, 0a felsge,ne" is g) tetszi" 2 sz!lt a %egina 2C %iztos vag)o" %enne, 0og) a lel"e is szenve,@ 2 Az n lel"em? 2 3an ol)an rom%ol! r", amel) lt0atatlanul l'"tet %enn'n"@ Gz, felsg, meg0ag)+a a %r elefntcsont2fe0rsgt, nem von+a %e ""es 5rval a 0stC az orvos, a"i a %eteg melle f l 0a+li", nem 0all+a az izmo"%an s a vr"erings%en e sz rn)eteg tel0etetlen fogcsi"orgatstC so0a mg, sem t8zzel, sem vassal nem le0etett "iirtani vag) megf"ezni ezt a 0allos ragl)tC a lle"%en la"i", s megront+a a lel"etC a sz6v%en la"i", s megsza"a, tle a sz6vC il)en az a "irl)n"ra vgzetes msi" fa+ta r"feneC nem e%%en a %etegsg%en szenve, felsge,? A "irl)n lassan felemelte "ar+t, amel) va"6t!an fe0r s ol)an forms volt, mint fiatal "or%an@

2 A %etegsg, amel)rl %eszl 2 sz!lt 2, a f l, nag)+aina" ltfelttele, a mi ltfelttel'n", a"i"2 ne" lel"re Esten nag) ter0e"et r!@ Gzt a %etegsget, 0a sl)os, meg" nn)6ti az Or a veze"ls 6tlsz"e eltt@ Itt lera"+u" ter0ein"et s tit"ain"at@ Fe ne fele,+e, 0og) a Min,ensg ura teremtmn)eine" ere+e szerint mri a meg5r!%ltatso"at, s az n erm nem al%%val! a te0ernlC a mso" tit"aira nzve ne"em elegen, Esten tito"tartsa, az n tit"aimra nzve 5e,ig "evs ne"em a g)!ntat!m@ 2 Og) ltom, 0og) felsge, %tor, mint min,ig, az ellensgeivel szem%enC ,e g) rzem, nem %6zi" a %artai%an@ 2 A "irl)n"na" nincsene" %artai"@ (a ez az egsz mon,anival!+a, 0a Esten megszllta, mint valami +!snt, tvozzon, mert fle" a + ven,tl< 2 Azt 0ittem, felsge, in"%% a mltt!l fl< 2 vlaszolta elszntan az a5ca@ Alig0og) "ie+tette e szava"at, a "irl)n "ieg)enese,ett, s 5arancsol! 0angon r"iltottH 2 :eszl+en, %eszl+en, fe+ezze "i magt rt0eten, vilgosan, tel+esen vag)@@@ 2 Je fen)egessen, "irl)asszon)< 2 felelte szel6,en az a5ca@ 2 Dn tisztelettel s rszvttel eltelve + ttem felsge,0ez, eg) %artn+e meg%6zs%!l + ttem< 2 :izon)6tsa %e< $ nn)6tsen ra+tam, s ne ingerel+en@ 2 Gz nem ne0zC s felsge, ltni fog+a, 0og) "i a %artn+e< 2 :eszl+en< 2 Mil)en szerencstlensg rte felsge,et 0uszon0rom v alatt? 2 (t nag) szerencstlensge"H nem vesz6tettem2e el a "irl)t? 2 Dn nem il)en esete"rl %eszle"@ Dn azt "r,em, va+on@@@ a "irl) sz'letse !ta@@@ felsge, eg)i" %artn+ne" 08tlensge nem o"ozott2e f+,almat? 2 Jem rtem< 2 felelte a "irl)n, fogait sszeszor6tva, 0og) izgatottsgt 5alstol+a@ 2 Drt0eten fogo" %eszlni@ Felsge, eml"szi"2e, 0og) a "irl) 163.@ sze5tem%er 0arma,i"n eg)neg)e, tizen"t !ra"or sz'letett? 2 Egen< 2 0e%egte a "irl)n@ 2 Fl eg) !ra"or a tr!n r " st, a"it a "irl) s felsges asszon)om szeme lttra Meau> 5's5 "e meg"eresztelt, elismert" a francia "orona r " sne"@ A "irl) elment a saint2 germaini rgi 5alota "5oln+%a, 0og) Te Feumot 0allgasson@ 2 Gz min, igaz< 2 mormolta a "irl)n@ 2 Felsge, le%etege,se a meg%ol,ogult 0erceg s u,var0 lg)ei +elenlt%en t rtnt@ A "irl) orvosa, :ouvar, s (onor, a se%szorvos, az elszo%%an voltC felsge, 0rom !ra fel elalu,t, s 0t !ra"or fel%re,t, ug)e? 2 Mg) voltC ,e ol)asmirl %eszl, amit az egsz vilg ug)ang) tu,, mint maga vag) n< 2 Ma+, rtre" arra is, felsg, amit "evesen tu,na"< $evesen, azt mon,tam? (a+, mon,0at2 nmH "etten, 5e,ig eg)"or ten volta", ,e eg)n0n) v !ta a tit"ot legf%% tu,!ina" a 0alla %iztos6t+a@ A "irl), a mi urun", sei mellett alszi", ;ronne, a %%a, csa"0amar " vette, *a5orte2ot 5e,ig mr elfele,t"@ A "irl)n mr2mr sz!ra n)itotta sz+tC ,e mi"or +g0i,eg "ezvel vgigsim6totta arct, forr! vere+t"cse55e"et t r lt le r!la@

2 J)olc !ra volt 2 fol)tatta az a5ca@ 2 A "irl) rven,ez sz6vvel 'lt vacsor0ozC " r'l tte vi,msg, lrma, 5o0rcsengsC a n5 'v lt z tt az er"l) alattC a sv+cia", a testr " s a gr,ist" rszeg ,i"o" trsasg%an csatangolta" i,e2o,a a vros%an@ Az ltalnos r m fal2 renget lrm+t!l a neveln+e, (ausac asszon) "ar+ai " z tt szen,erg tr!n r " s, Francia2 orszg + ven,%eli "irl)a, n) sz r gni "ez,ett, s 0a feln)itotta volna a szemt, % lcs+%en "t "oront lt0atott volna@ Felsge, 0irtelen lesen felsi"oltott, s ;ronne asszon) n)om%an az g)nl termett@ Az orvoso" eg) tvoli terem%en t"ezte"C a 5alota, 55en, mert ann)ira ostromolt", "i0alt volt, s se +elsz!, se rsg nem vig)zta@ A %%aasszon), megvizsglva felsge, lla5ott, fel"iltott megle5ets%en, "ar+%a vette felsge,et, a"i az r'lt f+,alomt!l " nn)e"re fa"a,t, s el"'l,te *a5orte2ot, 0og) a "irl)t rtes6tseH a "irl)n felsge a szo%+%a "reti t@ *a5orte, mint felsge, is tu,+a, 0i,egvr8, o"os em%er volt@ Jem g) " zele,ett a "irl)0oz, mint megrm'lt szolga, a"i rzi fontossgt, s maga is rm6tgetni a"arC "'l n%en is, a "irl)ra vr! 06r nem volt ol)an aggaszt!@ 7z!val, *a5orte a+"n mosoll)al +elent meg a "irl) sz"e mellett, s 6g) sz!lt 0ozzH TFelsg, a "irl)n nag)on %ol,og, s mg in"%% az volna, 0a felsge,et lt0atn<U Gzen a na5on NEEE@ *a+os eg) "ol,usna" is o,aa,ta volna a "oron+t, 0a az ann)it mon,H TEsten tartsa meg<U 3i,man, " nn)8 sz6vvel, ln"en llt fel az asztal melll, s ol)an 0angon, a0og) E3@ (enri" mon,0atta volna, 6g) sz!ltH TAraim, meg)e", megltogatom a felesgemet@U Mire a "irl) felsge,0ez %el5ett, ;ronne asszon) eg) mso,i" 0erceget n)+tott t ne"i, ug)anol)an sz5et s erset, mint az elsC s 6g) sz!lt 0ozzH TFelsg, Esten nem a"ar+a, 0og) Franciaorszg tr!n+a ni "zre "er'l+ n@U A "irl) els felin,uls%an a g)erme"re vetette magt, s fel"iltottH T$ sz n m, Estenem<U Az a5ca itt sz'netet tartott a %esz,%en, mivel szrevette, 0og) a "irl)n nag)on szenve,@ Ausztriai Anna, a "arossz"%en 0tra,lve, fe+t le0a+tva, maga el mere,ve 0allgatott, anl"'l, 0og) valamit is 0allott volnaC a+"a g rcs sen mormolt imt az Esten0ez, vag) t"ot enne" az asszon)na" a fe+re@ 2 L 2 "iltott fel az a5ca 2, ne 0igg)", 0og) mivel Franciaorszgna" csa" eg) tr!n r " se volt, 0og) mivel ezt a msi" g)erme"et a tr!nt!l tvol 0ag)ta s6n)l,ni, ne 0igg)", 0og) rossz an)a volt< L, nem< 3anna", a"i" tu,+", menn)i " nn)et ontott rteC vanna", a"i" meg2 szmll0att" a szegn) g)erme"ne" a,ott forr! cs!"o"at, a "r5!tlst azrt a n)omorsgos, szegn)es letrt, amel)re az llamr,e" NE3@ *a+os i"ertestvrt 6tlte< 2 Estenem, Estenem< 2 mormolta a "irl)n@ 2 Tu,+u" 2 fol)tatta az a5ca 2, 0og) a "irl), ltva "t fit, a"i" "oru"ra s +ogai"ra nzve eg)enle", Franciaorszg ',vrt, az llam n)ugalmrt remegett@ Tu,+u", 0og) =ic0elieu %6%oros, a"it NEEE@ *a+os e%%en az 'g)%en mag0oz "retett, t %%, mint eg) !ra 0osszat gon,ol"ozott felsge szo%+%an, s azutn 6g) n)ilat"ozottH TGg)etlen "irl) sz'letett arra, 0og) felsgt a tr!non " vesse@ Esten a,ott eg) msi"at is, 0og) az els ut!,+a leg)en, most azon%an csa" az elssz'l ttre van sz'"sg'n"C tit"ol+u" el a mso,i"at Franciaorszg eltt, mi"nt Esten is eltit"olta t sz'lei eltt<U Gg) "irl)fi r m s %iztonsg az llamna"C "t tr!nign)l 5olgr0%ort s anarc0it +elent@ A "irl)n 0irtelen felllott, "ezt " l%e szor6tva, s5a,tan, s tom5a 0angon megsz!laltH 2 Maga tl so"at tu,, 0iszen mr az llamtit"o"at rinti@ Azo" a %arto", a"i"tl e tit"o"at megtu,ta, g)alzatos, lno" %arto"< Maga cin"osu" a %8ntn)%en, amel) ma na5fn)re "er'lt@ Te0t le az larccal, vag) elfogatom a gr,a"a5itnn)al< L, ez a tito" nem rm6t meg

engem< (a mag%an tartotta is, visszaa,+a ne"em< Itt fog "i08lni a sz6v%enC e 5illanatt!l fogva sem a tito", sem 5e,ig az lete nem a mag t %%@ Ds Ausztriai Anna fen)eget arccal "t l5st tett az a5ca fel@ 2 Tanul+a meg ismerni elfele+tett %artai 08sgt, %ecs'letessgt, tito"tartst 2 sz!lt az a5ca, s 0irtelen let5te larct@ 2 /0evreuse2n asszon)< 2 "iltott fel a "irl)n@ 2 Felsges asszon)omon "6v'l az eg)etlen szeml), a"i a tit"ot ismeri< 2 L 2 s!0a+tott fel a "irl)n 2, lel+en meg, 0ercegn< L, 0iszen meg li a %artait, 0a 6g) +tszi" 0allos %natu""al@ Ds a "irl)n, az i,s 0ercegn vllra 0a+tva fe+t, "eser8 " nn)e"et 0ullatott@ 2 Mil)en fiatal mg, felsges asszon)om 2 sz!lt tom5a 0angon a 0ercegn@ 2 (iszen s6r<

1?1 K+, 7a!(,"2 A "irl)n %'sz"n nzett /0evreuse2n asszon)ra@ 2 (a +!l 0allottam 2 sz!lt 2, ezt a sz!t e+tette "i velem "a5csolat%anH %ol,og@ G,,ig, 0ercegn, le0etetlenne" tartottam, 0og) a"a,+on em%eri teremts, a"i %ol,ogtalana%%, mint Francia2 orszg "irl)n+e< 2 Asszon)om val!+%an szenve, an)a volt@ Km a "irl)i n)omorsg mellett, amel)rl 55en az imnt %eszlt'n", mi, "t reg %artn, a"it elsza"6tott eg)mst!l az em%ere" gonoszsga, mon,om, a "irl)i %alsors mellett felsges asszon)omna", igaz, "evs% rez0et, ,e nag)on irig)elt r mei is vanna"@ 2 Mifl"? 2 "r,ezte "eser8en a "irl)n@ 2 (og) e+t0eti "i ezt a sz!tH r m, 0ercegn, 0isz maga is elismerte, 0og) testemne"2lel"emne" eg)arnt g)!g)6rra van sz'"sge? /0evreuse2n asszon) eg) 5illanatig elgon,ol"ozott@ 2 Mil)en tvol vanna" a "irl)o" a t %%i em%ertl< 2 suttogta@ 2 Mit a"ar ezzel mon,ani? 2 Azt a"arom mon,aniH ol)an messze llna" a nag) t megtl, 0og) tel+esen megfele,"ezne" mso" letsz'"sgleteirl@ A"r az afri"ai 0eg)i la"os, a"i a 0avas 5ata"o"t!l ',n z l, fenns6"o"on nem rti meg, mirt 5usztul el tlen2szom+an a na5 0evtl 5erzselt f l,e"en a sivatag la"!+a@ A "irl)n eg) "iss el5irult, megrtette a clzst@ 2 :izon), elg csn)a ,olog, 0og) magra 0ag)tu" 2 sz!lt@ 2 L, asszon)om, a "irl), mint mon,+", r " lte a g)8l letet, amel)et mg a5+a rzett irntam@ A "irl) "iutas6tana, 0a megtu,n, 0og) itt vag)o" a ;alais2=o)al%an@ 2 Jem mon,om, 0og) a "irl) +! sz6vvel van maga irnt 2 felelte a "irl)n 2, ,e n@@@ taln tito"%an@@@ A 0ercegn arcn megvet mosol) +elent meg, s ez n)ugtalan6totta a "irl)nt@ 2 $'l n%en nag)on +!l tette, 0og) i,e+ tt 2 +eg)ezte meg g)orsan@ 2 $ sz n m, asszon)om@ 2 (a msrt nem, legal%% azrt az r mrt, 0og) 0all06rt meg0azu,tolta< 2 (t val!%an azt mon,t", 0og) meg0altam? 2 Min,en0ol %eszlt"@ 2 ;e,ig a g)erme"eim nem g)szolta"@ 2 L, 0ercegn, tu,+a, 0og) az u,var g)a"ran utazi"C nag)on rit"n lt+u" a FQAl%ert ,e *u)nes ura"at, s so" min,en el"er'li fig)elm'n"et, 0isz r " sen gon,o" " z tt l'n"< 2 Jem "ellett volna 0itelt a,nia 0allom 06rne", felsg@ 2 Mirt nem? (iszen, sa+nos, 0alan,!" vag)un"< (t nem lt+a, 0og) n, a 0ga, mint eg)"or mon,tu", mr a s6r fel 0a+lo"<?

2 (a felsges asszon)om azt 0itte, 0og) meg0altam, cso,l"oznia "ellett, 0og) nem "a5ott 06rt fellem@ 2 A 0all so"szor 0irtelen + n, 0ercegn< 2 L, felsges asszon)om, az ol)an tit"o""al ter0elt lel"e", mint amil)ene"rl az imnt sz!ltun", min,ig sz'"sgt rzi", 0og) el%% " nn)6tsene" magu"on@ Mi"or az em%er fel"sz'l az r ""val!sgra, ig)e"szi" ren,%e sze,ni iratait@ A "irl)n megremegett@ 2 Felsges asszon)om, eg) %izon)os m!,on fog rtes'lni 0allom na5+r!l 2 sz!lt a 0ercegn@ 2 (og)an? 2 Felsges asszon)om msna5 le5ecstelt levl%en min,ent meg"a5, ami 0a+,ani tit"os levelezs'n"%l mg megmara,t@ 2 (t nem gette el? 2 "iltotta rm'lten a "irl)n@ 2 L, ,rga felsges asszon)om 2 felelte a 0ercegn 2, csa" az rul!" geti" el a "irl)i levelezst@ 2 Az rul!"? 2 Og) %izon)C vag)is in"%% azt sz6nleli", mint0a elgett" volna, ,e aztn megtart+" vag) ela,+"@ 2 Estenem< 2 A 08sgese" ellen%en gon,osan elre+ti" az il)en "incset, azutn eg) na5on fel"eresi" a "irl)nt, s 6g) sz!lna" 0ozzH TAsszon)om, n meg rege,tem, %etegne" rzem magamC a 0all vesze,elme vr rem, vesze,elem%en forog felsge, tit"a isC itt van ez a vesze,elmes irat, gesse el szeml)esen@U 2 3esze,elmes irat? Mel)i"? 2 Ami engem illet, nlam csa" eg) van, ,e ez nag)on vesze,elmes< 2 L, 0ercegn, %eszl+en, %eszl+en< 2 Az a levl@@@ 16##@ augusztus mso,i"ai "elettel, amel)%en felsge, arra "r engem, 0og) men+e" el Jois)2le27ec%e, s ltogassam meg a ,rga, %ol,ogtalan g)erme"et@ Felsge, sa+t "eze 6rsaH TA ,rga, %ol,ogtalan g)erme"<U G%%en a 5illanat%an ml) csen, ural"o,ott a szo%%anH a "irl)n a sza"a," ml)sgt latolta, /0evreuse2n asszon) csa5,t ll6tott@ 2 Egen, %ol,ogtalan, nag)on %ol,ogtalan< 2 suttogta a "irl)n@ 2 Mil)en szomor volt az lete szegn) g)erme"ne", s mil)en "eg)etlen vgsorsra +utott< 2 Meg0alt< 2 "iltott fel ln"en a 0ercegn, s "6vncsisga ol)an szintne" 0angzott, 0og) a "irl)n mo0!n "a5asz"o,ott meg %enne@ 2 Meg0alt, t',sorva,s%an, elfele,ve, el0ag)atva, mint a virg, amit "e,vesne" , az em%er, a"i aztn fi!"+%a re+ti a vilg szeme ell, s ott 0ag)+a el0erva,ni@ 2 Meg0alt< 2 ismtelte a 0ercegn remn)vesztetten, ami a "irl)nt meg rven,eztette volna, 0a r m%e nem veg)'lt volna "tsg@@@ 2 Meg0alt Jois)2*e27ec%en? 2 Egen, nevel+ne" "ar+ai " z tt, a"i ,er", %ecs'letes em%er volt, s a g)erme" 0allt nem so""al lte tl@

2 Gz rt0et is, 0iszen nag)on ne0z elviselni il)en g)sz s il)en tito" ter0t@ A "irl)n nem mltatta fig)elmre a meg+eg)zs ml)n re+l gn)t@ /0evreuse2n asszon) fol)tattaH 2 Jos, felsg, n n0n) vvel ezeltt tu,a"oz!,tam Jois)2le27ec%en a szerencstlen g)erme" sorsa fell@ Azt mon,t", 0og) nem 0alt megC azrt nem is szomoro,tam el min,+rt felsge, szavaira@ L, 0a az ellen"ez+t 0ittem volna, so0a nem tettem volna clzst erre a f+,almas esemn)re, amel) felsge, lel"%en ismtelten fel"eltette a +ogos %natot@ 2 Azt mon,+a, 0og) Jois)%an nem tart+" 0alottna" a g)erme"et? 2 Og) van, felsg< 2 (t mit mon,ana"? 2 Azt mon,+", 0og)@@@ ,e, %izon)ra tve,ne"@@@ 2 /sa" mon,+a "i@ 2 Azt mon,+", 0og) 16#&2%en, eg)i" este, eg) sz5 s fe+e,elmi 0 lg), a"ine" el"elsgt larca s " 5en)e ellenre is felismert", s a"i "tsgtelen'l igen magas rang 0 lg) volt, 0int!n az t"eresztezs0ez r"ezett, o,a, tu,+a, felsge,, a0ol n vrtam a 06re"et a fiatal 0ercegrl, mi"or felsge, engem volt "eg)es o,a"'l,eni@ 2 Jos? 2 A nevel a g)erme"et o,avezette a 0 lg)0 z@ 2 Tov%%< 2 Msna5 a nevel s a g)erme" el0ag)ta azt a vi,"et@ 2 *t+a, e%%en csa"ug)an van igazsg, mert a szegn) g)erme" 0irtelen 0alllal 0alt meg, ami az orvoso" vlemn)e szerint 0tves "orig fen)egeti a g)erme"e" lett@ 2 L, amit felsges asszon)om mon,, az az igazsg@ 7en"i sem tu,0at+a +o%%an, mint felsge,C sen"i +o%%an el nem 0iszi, mint n@ Fe mgis cso,latos a vletlen@@@ T3a+on mi " vet"ezi" mg?U 2 gon,olta mag%an a "irl)n@ 2 Az a szeml), a"i eze"et a 06re"et 0ozta, s a g)erme" egszsge fell tu,a"oz!,ott, az a szeml)@@@ 2 (t r%6zta vala"ire ezt a "n)es fela,atot? L, 0ercegn<@@@ 2 3ala"ire, a"i nma, mint felsge,, mint +!magamC teg)'" fel, 0og) n voltam@ Gz a vala"i, mon,om, n0n) 0!na55al "s%% Touraine2%e r"ezett@@@ 2 Touraine2%e? 2 Ds felismerte a nevelt s a g)erme"et, %ocsnat, felismerni vlte "et@@@ Min, a "etten lte" s virulta", vi,man, eg)i"'" termszetesen mr meg rege,ett, ,e a msi" virgz! if+< Mtl+e meg felsge, maga, mi a val!sg a "!sza 06re"%enC 6g) 0igg)en az em%er a%%an, amit 0all a vilg ,olgair!l< Fe n frasztom felsge,et< Jem ez volt a szn,"om, s el is %cszom felsge,tl, s ismtelten %iztos6tom 0!,olatomr!l s o,aa,somr!l@ 2 Megll+on, 0ercegn, %eszl+'n" eg) "eveset magr!l is@ 2 =!lam, felsg? L, il)en ml)re ne tve,+en a te"intete, felsges asszon)om< 2 Mirt? (t nem a legrgi%% %artnm? (aragszi" taln rem, 0ercegn?

2 Dn Estenem, mirt 0aragu,nm? (t el+ ttem volna felsges asszon)om0oz, 0a o"om volna a 0aragra? 2 (ercegn, az regsg utolr min,"ettn"etC sz vet"ezn'n" "ell a fen)eget 0all ellen@ 2 Felsge, %ol,ogg tesz ,rga szavaival@ 2 7en"i +o%%an nem szeretett, sen"i +o%%an nem szolglt engem, mint maga, 0ercegn< 2 (t eml"szi" rm, felsge,? 2 Min,ig eml"szem@@@ (ercegn, a,+a %izon)6t"t %artsgna"@ 2 L, egsz ln)em felsges asszon)om< 2 A""or lssu" a %izon)6t"ot< 2 Mil)en %izon)6t"ot? 2 $r+en tlem valamit@ 2 $r+e"? 2 L, n tu,om, 0og) min,ig a leg nzetlene%%, a legnag)o%%, a legfensgese%% lle" volt@ 2 Je ,icsr+en ol) nag)on, felsg< 2 felelte n)ugtalanul a 0ercegn@ 2 7o0asem fogom ann)ira ,icsrni, mint a0og) megr,emli@ 2 Az regsg%en, a szerencstlensg%en nag)on megvltozi" az em%er, felsges asszon)om@ 2 Esten 0allgassa meg, 0ercegn< 2 (og) rtsem ezt? 2 Egen, az eg)"or " r'lra+ongott, sz5, %'sz"e /0evreuse 0ercegn 0ltlanul 6g) vlaszolt volnaH TFelsge,tl semmi sem "ell<U Kl,ott leg)en te0t a %alsors, mel) s+totta, s megvltoztatta, 0og) most taln 6g) felel ne"emH TGlfoga,om<U A 0ercegn te"intete s mosol)a megen)0'lt, %8v let fogta el, s nem +tszott tov%% %+!cs"t@ 2 :eszl+en, ,esem, mon,+a, mit a"ar? 2 sz!lt a "irl)n@ 2 Te0t n)ilat"ozzam? 2 (a%ozs nl"'l@ 2 Jos +!< Felsges asszon)om le6r0atatlan, "imon,0atatlan r met szerez0et ne"em@ 2 :eszl+en< 2 sz!lt a "irl)n, s aggo,alma "iss le08t tte@ 2 Fe min,ene"eltt, "e,ves /0evreuse, eml"eztetem r, 0og) fiam 0atalma alatt llo", mint a""or fr+em alatt< 2 $6mlni fogom, ,rga "irl)nm< 2 7z!l6tson Annna", mint eg)"or, ,es vissz0ang+a lesz ez sz5 if+sgun"na"< 2 (el)es, te0tH felsges rnm, szeretett Annm@@@ 2 Tu,sz mg s5an)olul? 2 Tu,o"@ 2 A""or "r+ s5an)ol n)elven@ 2 9!< =szes6tsen a%%an a megtiszteltets%en, 0og) n0n) na5ot nlam, Fam5ierre2%en t lt el@ 2 Gnn)i az egsz? 2 "iltott fel a "irl)n cso,l"ozva@

2 Egen@ 2 7emmi mst nem "rsz? 2 Estenem, mi mst "r0etn"? (t nem mr0etetlen +!ttemn)t "rtem? Jem ismer engem, 0a msra gon,ol< (t elfoga,+a? 2 Zr mmel< 2 L, " sz n m@ 2 Ds n %ol,og lesze", 0a ltogatsommal 0asznra le0ete" valami%en 2 fol)tatta a "irl)n g)ana"v!an@ 2 (asznomra< 2 "iltott fel a 0ercegn nevetve@ 2 L, nem, "ellemes, ,es, ,rga ltogats lesz, ezerszer ,rga@ Te0t meg6gri? 2 Gs"'sz m@ A 0ercegn cs!"+aival %or6totta a "irl)asszon) sz5 "ezt@ TAla5+%an vve ,er" s nag)lel"8 asszon)<U 2 gon,olta mag%an a "irl)n@ 2 *esz "eg)es, felsges asszon)om, "t0eti el"sz'letet enge,l)ezni? 2 sz!lt a 0ercegn@ 2 (og)ne@ Fe mirt? 2 Mivel tu,t", 0og) "eg)vesztett vag)o", sen"i sem a"art szzezer tallrt " lcs na,ni, amire sz'"sgem van, 0og) Fam5ierre2t ren,%e 0ozassam@ Fe 0a megtu,+", 0og) felsge, foga,s0oz van sz'"sgem r, ;rizs min,en 5nze z nleni fog 0ozzm@ 2 A0a 2 sz!lt a "irl)n, szel6,en s megrten %!logatva 2, szzezer tallrt@@@ 7z!val szzezer tallr "ell Fam5ierre ren,%e0ozs0oz@ 2 D55en enn)i@ 2 Ds sen"i sem a"ar+a " lcs na,ni? 2 7en"i@ 2 Ma+, n " lcs na,om, 0ercegn, 0a a"ar+a< 2 L, nem mertem volna "rni@@@ 2 =osszul tette volna@ 2 3al!%an? 2 $irl)ni szavamra< 7zzezer tallr igazn nem so"< 2 Ag)e? 2 Egazn nem@ L, +!l tu,om n, 0og) sosem le0et ann)it fizetni tito"tartsrt, amenn)it r< Tol+a csa" " zele%%, 0ercegn, az asztalt, 0og) utalvn)t 6r0assa" /ol%ert r0ozC nem, FouPuet r0oz, a"i so""al %"ez8%% em%er< 2 $ifizeti? 2 (a nem fizetn "i, n fogom "ifizetni@ Fe ez volna az els eset, 0og) elutas6t+a eg) utalvn)omat@ A "irl)n meg6rta az utalvn)t, ta,ta a 0ercegnne", meg" nn)e%%'lten meg lelte, s el%ocstotta@

1?6 : );a" E!,a #l&2 #l7#&'+l+&+, G#a" =# La F ",ai"# Glfog)ta" a %on)o,alma"C az em%eri elme, mel) ol)an so"fle"55en tu, megmutat"ozni, "e,vre "i%ont0atta "5essgeit a t rtnet'n" a,ta 0rmas "eret%en@ Taln lesz mg sz! 5oliti"r!l s fon,orlatr!l azon a ta%l!n, amel)et most "sz6t'n" el, ,e rug!i g) el leszne" re+tve, 0og) "6v'lrl csa" a virgo"at s ,6szlete"et le0et ma+, ltni, 0a+szlra g), a0og) a vsri sz6n0za" sz6n5a,n szo"ott meg+elenni a "olosszus, amel)et a %else+%en elre+tett g)erme" a5r! l%a s g) nge "eze mozgat@ 3isszatr'n" 7aint2Man,%a, a0ol a finten,ns, szo"s0oz 06ven, ven,g'l lt+a e5i"ureu2 so"%!l ll! vlogatott trsasgt@ A 0zigaz,t eg) i, !ta sl)os meg5r!%ltatso" rt"@ Min,en"i rzi a miniszter levert2 sgt@ Jincsene" t %% nag), %olon,os ssze+ vetele"@ A 5nz'g) FouPuet szmra csa" 'r'g) voltC ,e so0a mg 'r'g) csal!"%% nem volt, a0og) Bourville szellemesen meg+eg)ezteH 5nzne" n)oma sincs@ 3atel ug)an min,ent megtesz, 0og) a 0z +! 06rnevt fenntartsa@ A "ertsze" azon%an, a"i" a z l,sget szll6t+", 5anasz"o,na" a "se,elmes fizets miatt@ A s5an)ol %oro" szll6t!i g)a"ran "'l, zgeti" szmli"at, ami"et sen"i sem fizet "i@ A 0alszo", a"i" Jorman,i%an a finten,ns zsol,+n lne", szm6tgat+", 0og) 0a "ifizetn" "et, visszavonul0atnna" falura@ A ,agl), mel) "s%% 3atel 0allt fog+a o"ozni,1& csa" nem a"ar megr"ezni@ A szo"sos foga,!na5on azon%an FouPuet r %artai szmosa%%an +elente" meg, mint %rmi"or@ Bourville s FouPuet a%% 5nz'g)e"rl %eszlget, vag)is FouPuet a%% n0n) 5isztolt "r " lcs n Bourville2t!l@ ;lisson "ereszt%e vetett l%%al 'l, s 55en %efe+ezi eg) %esz, ela,st, amell)el FouPuet fog+a +%!l megn)itni a 5arlamentet@ Gz a %esz, mesterm8, mert ;lisson a %art+na" "sz6tette, vag)is min,ent %elea,ott, amit magna" %izon)ra nem sze,ne ssze@ A "ert ml)rl csa"0amar megr"ezi" *oret s *a Fontaine, a " nn)e, r6me"en vitat"ozva@ A fest" s zensze" az e%,l fel in,ulna"@ Amint az !ra n)olcat 't, meg"ez,,i" a vacsora@ A finten,ns so0a nem vrat+a meg ven,geit@ Fl n)olcC az tvg) szem%et8nen +elent"ezi"@ Mi0el)t a ven,ge" sszeg)'le"ezte", Bourville o,al5 ;lisson20oz, felrzza lmo,ozs2 %!l, az eg)i" szalon " ze5re vezeti, s gon,osan %ecsu"+a az a+t!"at@ 2 Jos 2 sz!lt 2, mi +sg? ;lisson felemeli o"os, szel6, fe+t@ 2 (uszon tezer fran"ot "rtem " lcs n a nag)nnmtl@ Ett vanna" az utalvn)o"@ 2 9! 2 sz!lt Bourville 2, az els fizets0ez mr csa" szz"ilencven tezer fran" 0in)zi"@ 2 Mine" a megfizets0ez? 2 "r,ezte *a Fontaine ol)an 0angon, mint0a azt "r,eznH TIlvasta :aruc0ot?U16

1&

3atel azrt lett ng)il"os, mert nem si"er'lt "t ,agl) " z tt elegen, 0alat "ifogni s feltlalni a /on, 0ercegnl ven,ges"e, "irl) asztalra@

2 Mr megint mil)en sz!ra"ozott< 2 sz!lt Bourville@ 2 (iszen maga 0ozta 06r'l, 0og) FouPuet eg)i" 0itelez+e ela,+a a cor%eili "is %irto"ot@ Maga a+nlotta, 0og) mi, G5i"urosz %artai, min, a,+un" ssze minl t %%et, s nem maga mon,ta2e, 0og) ela,+a %irto"a eg) rszt /0\teau2T0ierr)%en, 0og) a 0ozz+ruls sszegt megfizet0esse? Ds most i,e+ n s azt "r,iH TMine" a megfizets0ez?U Kltalnos nevets " vette ezt a "is "ifa"a,st, s *a Fontaine el5irult@ 2 :ocsnat, %ocsnat 2 sz!lt 2, igaz, s nem fele+tettem el@ L, nem, csa"@@@ 2 /sa" nem eml"szel mr< 2 sz!lt " z%e *oret@ 2 Mg) van@ 3al!%an igaza van@ A fele,s s az eml"ezs 0in)a " z tt nag) a "'l n%sg@ 2 (t el0ozta ela,ott %irto"a rt? 2 "r,ezte ;lisson@ 2 Jem a,tam el@ 2 Jem a,ta el a tel"t? 2 "r,ezte Bourville el"5e,ve, mert ismerte a " lt nzetlensgt@ 2 A felesgem nem a"arta 2 sz!lt *a Fontaine@ O+a%% nevets@ 2 Fe 0iszen ezrt ment /0\teau2T0ierr)%e< 2 sz!lta" t %%en is@ 2 Og) is van, mg0ozz l!0ton< 2 7zegn) 9ean< 2 J)olc "'l n% z lovonH egszen ssze voltam t rve< 2 Mil)en nag)szer8 %art<@@@ Ds ott "i5i0ente, maga,? 2 ;i0enni? Jo 0iszen< Jag)on is so" ,olgom a"a,t ott@ 2 (og)an? 2 A felesgem "i"ez,ett azzal, a"ine" n a %irto"ot el a"artam a,ni@ Az visszavonta a szavt, n meg "i06vtam 5r%a+ra< 2 Jag)on +!< Ds megvere"e,te"? 2 Azt 0iszem, nem< 2 (t nem tu, r!la? 2 Jem, a felesgem s a sz'lei " z%el5te"@ Gg) neg)e,!rn t szorongattam a "ar,ot, ,e nem se%es'ltem meg< 2 Ds az ellenfl? 2 Az ellenfl semC el sem + tt a "i+el lt 0el)re< 2 Gz cso,latra mlt!< 2 "iltozt" min,enfell@ 2 Jag)on fel,'0 , tt? 2 Meg0iszem aztC nt0t "a5tam, 0azamentem, s a felesgem le5ocs"on,izott@ 2 Egazn? 2 Egazn@ A fe+em0ez vgott eg) "en)eret, eg) nag) ci5!t< 2 Ds maga?
16

/lzs eg) iro,almi ane",otraH *a Fontaine nag) g) n) r8sggel fe,ezte fel az i@ e@ 600 " r'l lt 5r!fta eg)i" " lti sz5sg8 zsoltrt, s sz!ra"ozottan %ol,og2%ol,ogtalant!l "r,ezteH TIlvasta :aruc0ot?U

2 Dn? =%or6tottam az asztalt, r meg a ven,geire, azutn l!ra 'ltem, s most itt vag)o"@ 7en"i sem riz0ette meg "omol)sgt enne" a "omi"us 0st rtnetne" 0allatn@ Mi"or a nevets or"n+a elcsen,ese,ett, 6g) sz!lta" *a Fontaine20ezH 2 Gz min,en, amit magval 0ozott? 2 L nem, van eg) nag)szer8 t rtnetem< 2 (all+u"< 2 3ett"2e szre, 0og) Franciaorszg%an menn)i 5a+"os verset 6rna"? 2 (og)ne< 2 felelte a g)'le"ezet@ 2 Ds 0og) nag)on "eveset n)omtatna" "i %ell'"? 2 fol)tatta *a Fontaine@ 2 A t rvn) szigor, igaz, ami igaz@ 2 Jos, a rit"a ru ,rga ru, gon,oltam magam%an, s ezrt 6rtam eg) szerf l tt sza%a,os 0ang "is verset@ 2 (o0!, "e,ves " lt< 2 7zerfelett vi,mat@ 2 (o0!< 2 7zerfelett cini"usat@ 2 Zr, g t< 2 Min,ent %ele6rtam, amit glns szava""al "ife+ezni le0et< 2 fol)tatta a " lt 0i,egen@ Min,en"i ma+, meg5u""a,t nevett%en, mialatt a ,er" " lt imig)en ,icsrte ru+t@ 2 Ds 2 tette mg 0ozz 2 ig)e"eztem min,ent tlszrn)alni, amit e%%en a m8fa+%an :occaccio, Aretino s ms mestere" meg6rta"< 2 9!sgos Esten< 2 "iltott fel ;lisson@ 2 Gl fog "r0ozni< 2 Azt 0iszi? 2 "r,ezte *a Fontaine naivul@ 2 Gs"'sz m, 0og) nem a magam "e,vre, 0anem eg)es2eg)e,'l FouPuet rrt 6rtam@ Az el"5eszt %efe+ezstl tetfo"ra 0gott a 0allgat!sg ,er8+e@ 2 Ds n)olcszz fran"rt ela,tam a m8vecs"e els "ia,st 2 sz!lt *a Fontaine "ezeit , rzs lve@ 2 A +m%or olvasmn)o"at feleenn)irt veszi" meg@ 2 T %%et rt volna, 0a "t +m%or olvasmn)t 6r< 2 sz!lt Bourville nevetve@ 2 Az so"ig tart, s nem elgg sz!ra"oztat! 2 felelte *a Fontaine n)ugo,tan@ 2 A n)olcszz fran" itt van e%%en a "is zs"%an, ezt fela+nlom< Ds a,omn)t val!%an letette az e5i"ureuso" 5nztrno"na" "ez%e@ Azutn *oret2ra "er'lt a sor, a"i szz tven fran"ot a,ottC a t %%ie" is il)en arn)%an mer6tett" "i erszn)'"et@ Ds mi"or sszeszmllt", neg)venezer fran" volt eg)'tt@ 7o0a nemese%%en nem csengett "ra+cr az isteni mrlege" tn)r+%an, a0ol a +!tette" s +! szn,"o" rt"t az lszentes"e, 06zelg" 0amis 5nzvel szem%en lemri"@ A tallro" mg 5engte", mi"or a finten,ns %el5ett, vag)is in"%% %esurrant a terem%e@ Min,ent 0allott@

7 ez az em%er, a"i ann)i milli!t mozgatott meg, ez a ,sgaz,ag em%er, a"i min,en lvezetet s min,en meg%ecs'lst "imer6tett, ez a felmr0etetlen sz6v, term"en) ag)vel, amel), mint "t mo0! olvaszt!tgel), f lemsztette a vilg els "irl)sgna" min,en er" lcsi s an)agi +avt, ez a FouPuet " nn)es szemmel l5ett a terem%e, s finom fe0r u++ait az aran)%a s ez'st%e mrtotta@ 2 7zegn) alamizsna 2 sz!lt %enssges, megin,ult 0angon 2, elt8nsz ma+, 'res erszn)em leg"ise%% rnc%an, m,e sz6n'ltig megt lt tte, azt, amit em%er "i nem foszt0atH a sz6vemetC " sz n m, %artaim, " sz n m< 7 mivel valamenn)it nem lel0ette t, a"i" " r'lvett", s %izon) el5it)ere,te", %rmil)en filoz!fuso" volta" is, 0t t lelte *a Fontaine2t, s 6g) sz!lt 0ozzH 2 7zegn) fi, a"i megvereti magt felesgvel s magra von+a g)!ntat!+a t"t< 2 Ag)an< 7emmi az< 2 felelte a " lt@ 2 3r+ana" csa" a 0itelezi "t vig, 6ro" n szz ms el%eszlst, s 0a min,eg)i"et csa" "t2"t "ia,s%an szm6tom, "ifizet0eti az egsz a,!ssgot@

1?8 La F ",ai"# /i", 53'*#,E,2 FouPuet tlra,! rzssel szor6totta meg *a Fontaine "ezt@ 2 $e,ves " ltm 2 sz!lt 2, 6r+on ne"'n" szz ms el%eszlst, ,e nemcsa" a n)olcvan 5isztol2 tallrrt, amenn)it min,eg)i"'" + ve,elmez, 0anem azrt is, 0og) a francia iro,almat szz mesterm8vel gaz,ag6tsa< 2 (o0!< 2 vlaszolt *a Fontaine fontos"o,va@ 2 Je gon,ol+", 0og) csa" ezt az tletet s a n)olcvan 5isztoltallrt 0oztam a finten,ns rna"< 2 G+0a, *a Fontaine r, ma so" a 5nze< 2 "iltotta" min,enfell@ 2 Kl,ott leg)en az az tlet, 0a eg)2 vag) "tmilli!t 0oz a "on)0mra 2 sz!lt FouPuet vi,man@ 2 ;ontosan errl van sz!< 2 sz!lt *a Fontaine@ 2 $i vele, "i vele< 2 "iltozta a g)'le"ezet@ 2 3ig)zzon 2 sgta ;lisson *a Fontaine f'l%e 2, e,,ig nag) si"ere volt, ne l+ n tl a clon< 2 7emmi esetre sem, ;lisson rC maga, a"i +! 6zls8 em%er, maga lesz az els, a"i meg fog ,icsrni< 2 Milli!"r!l van sz!? 2 "r,ezte Bourville@ 2 Gg)milli!2 tszzezer fran"om van itt< 2 felelte *a Fontaine, s a mellre 't tt@ 2 Az r, g%e a gascogne2ival, 0a min,+rt /0\teau2T0ierr)%e val! is< 2 "iltott *oret@ 2 Jem a zse%re, 0anem az ag)ra "ellett volna mutatnia 2 sz!lt FouPuet@ 2 Jzze, finten,ns r 2 sz!lt *a Fontaine 2, maga nem f'g)sz, 0anem " lt< 2 Egaz, igaz< 2 "iltott *oret, /onrart s valamenn)i +elenlv 6r!em%er@ 2 Dn mon,om, " lt s fest, szo%rsz, a m8vszet s a tu,omn) %art+aC 0anem, vall+a %e, 0og) nem +ogtu,!s@ 2 :evallom 2 vlaszolta FouPuet mosol)ogva@ 2 (a fel a"arn" venni az A"a,mi%a, ug)e, visszautas6tan? 2 Azt 0iszem, igen, az a"a,mi"uso" ne veg)" tlem rossznven< 2 Jos, 0a nem a"ar az A"a,mia tag+a lenni, mirt eresz"e,i" le ann)ira, 0og) a 5arlament tag+a leg)en@ 2 (o0!< 2 "iltott fel ;lisson@ 2 ;oliti"r!l %eszl'n"? 2 Azt "r,ezemH va+on a +ogtu,!si talr illi" vag) nem illi" FouPuet rra? 2 fol)tatta *a Fontaine@ 2 Jem a talrr!l van most sz!< 2 sz!lt ;lisson, a"it %osszantott a trsasg nevetse@ 2 Gllen"ezleg, 55en a talrr!l< 2 felelte *oret@ 2 3eg)'" le a f'g)sz rr!l a talr+t, s meg"a5+u" FouPuet urat, amirt nem 5anasz"o,un"< 2 sz!lt /onrart@ 2 Fe mivel nincs f'g)sz talr nl"'l, *a Fontaine rral eg)'tt "i+elent+'", 0og) a talr %izon) ma,ri+eszt< 2 /ugiunt risus le%ores(ue! 2 "iltotta *oret@

2 Mene"'l a nevets s az lc< 2 +eg)ezte meg eg) tu,!s@ 2 Dn 2 sz!lt ;lisson "omol) 0angon 2 a le%ores2t nem 6g) for,6tom@ 2 (t 0og) for,6t+a? 2 "r,ezte *a Fontaine, 2 Mg)H TFutna" a n)ula", 0a FouPuet2t meglt+"<U1(arsn) nevets tma,t, s a finten,ns is eg)'tt nevetett a t %%ie""el@ 2 Mirt a n)ula"? 2 "r,ezte inger'lten /onrart@ 2 Mert csa" a n)l nem r'l ma+,, 0og) FouPuet urat 5arlamenti 0atalmna" +elvn)ei%en lt0at+a< 2 (o0!< 2 mormogt" a " lt"@ 2 0uo non as$endam1. 2 sz!lt /onrart 2, n 'g)szi talr%an ezt le0etetlensgne" ltom@ 2 Dn 5e,ig a talr nl"'l ltom anna"< 2 felelte a n)a"as ;lisson@ 2 Mi a vlemn)e, Bourville? 2 (og) +! a talr 2 felelte Bourville 2, ,e eg)szersmin, azt is gon,olomH msfl milli! t %%et rne, mint a talr< 2 Ds n osztom Bourville nzett 2 "iltotta FouPuet, vlemn)vel, mel) sz'"sg"55en min,en ms vlemn)t elnm6tott, elvgva a vitt@ 2 Msfl milli!< 2 , rm gte ;lisson@ 2 Estenemre< Esmere" eg) 0in,u mest@@@ 2 Mon,+a el, n is tu,ni a"arom< 2 sz!lt *a Fontaine@ 2 Mon,+a el, mon,+a el< 2 A te"ns%"na" 5ncl+a volt 2 "ez,te el ;lisson 2, a%%a mene"'lt, 0a ellensgei 'l, zt"@ Gg) na5 6g) sz!lt 0ozz vala"iH TJ)ron nag)on meleg le0et ez a 0z, s a"a,l)ozza is a%%an, 0og) sz5sgt mutogat0assa@ Ett van a vi5era, a"i msfl milli!t a,na a te"n+rt@U 2 9!< 2 "iltotta nevetve a finten,ns@ 2 7 aztn? 2 "r,ezte *a Fontaine, a"it in"%% a %efe+ezs, mint a tanulsg r,e"elt@ 2 A te"ns%"a ela,ta a 0zt, s v,telen mara,t@ Gg) "esel)8 meglttaH 0es volt, %elevgta csrt a lg) 0s%a s felfalta@ 2 . m thosz dloi?11 2 "r,ezte /onrart@ 2 (og) FouPuet r +!l tenn, 0a megtartan a talr+t@ *a Fontaine "omol)an vette a tanulsgot@ 2 Megfele,"ezi" Aisz"0'loszr!l@ 2 Ms sz!val? 2 Aisz"0'loszr!l, a tar fe+8rl@ 2 Jos?

1-

7z!+t" a "t 2 t %%es%en 2 azonos ala" latin sz!valH le5os Rtsz@H le5oresS ] lc, trfaC le5us Rtsz@H le5oresS ] n)l@ Me,,ig nem emel"e,em mg? Rlatinul, FouPuet +elmon,ata, c6mer%en is lt0at!@S Mit 5l,z a mese? Rg r g'lS

1. 11

2 Aisz"0'losz fe+t eg) "esel)8, val!sz6n8leg ug)anaz a "esel)8, lvn te"ns%"a2sza"rt, a magas%!l "ne" nzte, s a tar "o5on)ra eg) 5ncl+%a %e0z!,ott te"ns%"t ,o%ott le< 2 G+, istenemre, *a Fontaine2na" igaza van< 2 sz!lt FouPuet elgon,ol"ozva@ 2 (a eg)szer a "esel)8 te"ns%"ra 0es, nag)on +!l sz++el tu,+a zzni a 5ncl+tC csa" %ol,og le0et az a te"ns%"a, amel)i"ne" 5ncl+rt eg) vi5era msfl milli!t a,@ (ozzana" ne"em eg) vi5ert, amel)i" ol)an nag)lel"8, mint a mag, ;lisson, s n o,aa,om ne"i a 5nclomat< 2 *ara avis in terris!20 2 "iltotta /onrart@ 2 Ds ol)an, mint a fe"ete 0att), nem,e? 2 f8zte 0ozz *a Fontaine@ 2 Jos, 55en ez azH a tiszta fe"ete ma,r nag)on rit"a ma,r, ,e n talltam il)et@ 2 3evt tallt az n f'g)szi llsomra? 2 "r,ezte FouPuet@ 2 Egen, uram< 2 Fe a finten,ns r so0asem mon,ta, 0og) ela,n 2 sz!lt ;lisson@ 2 :ocsnat, ,e 55en maga %eszlt r!la 2 sz!lt /onrart@ 2 Tan+a vag)o"< 2 sz!lt Bourville@ 2 =agasz"o,i" a sz5 %esz,e"0ez, ami"et ne"em 6r 2 nevetett FouPuet@ 2 $i a vev, *a Fontaine? 2 Gg) egszen fe"ete ma,r, tancsos a 5arlament%en, %ecs'letes em%er< 2 (og) 06v+"? 2 3anel@ 2 3anel< 2 "iltott fel FouPuet@ 2 A fr+e@@@ 2 Og) van, az fr+e, igen, uram< 2 A "e,ves em%er< 2 sz!lt FouPuet r,e"l,n@ 2 7z!val f'g)sz a"ar lenni? 2 Min,az a"ar lenni, ami most a finten,ns r 2 sz!lt Bourville 2 s eg)ltaln min,azt csele"e,ni, amit FouPuet r tesz@ 2 (t ez igazn elraga,!< Mon,+a csa" el, *a Fontaine< 2 Jag)on eg)szer8@ E,n"int tall"ozom vele@ A mina5 sszefutottun"H ott , ng tt a :astille tren, 55en a%%an a 5illanat%an, mi"or eg) "is "ocsit "sz'ltem foga,ni 7aint2Man,%a< 2 :izon)ra a felesgre lesett< 2 +eg)ezte meg *ret@ 2 Jem 0innm 2 felelte FouPuet eg)szer8en 2, nem flt"en)< 2 7z!val megsz!l6t, t lel, %evisz a 7zent Fi"er "5ms0oz c6mzett foga,!%a, s %natval tra"tl@ 2 :nata van? 2 EgenH a felesge eg)re fel+e%% szt "li@ 2 Ds mit mon,ott? 2 (og) 0allott a 5arlament%en eg) llsr!l, a FouPuet r nevt eml6tett", s az!ta 3aneln asszon) csa" arr!l lmo,ozi", 0og) a fr+e f'g)sz leg)en, s ma+, %ele5usztul, 0a eg) +sza"a nem errl lmo,i"< 2 Az r, g%e<
20

=it"a ma,r a f l, n@ RlatinulS

2 7zegn) asszon)< 2 sz!lt FouPuet@ 2 3r+ana"< /onrart min,ig azt mon,+a ne"em, 0og) nem tu,o" an)agi 'g)e"et intzni< (t i,e 0allgassana", 0og) irn)6tottam ezt a trg)alst@ 2 (all+u"< 2 TTu,+a2e 2 sz!ltam 3anel0oz 2, 0og) eg) ol)an lls, mint a FouPuet r, nag)on ,rga<? 2 Mil)en magas le0et az ra? 2 "r,ezte@ 2 FouPuet r eg)milli!20tszzezer fran"ot is visszautas6tott@ 2 A felesgem " r'l%el'l eg)milli!2ng)szzezer fran"ra teszi 2 felelte 3anel@ 2 $sz5nz%en? 2 "r,eztem n@ 2 Egen, Bu)enne2%en ela,ott eg) sz5 %irto"ot, 5nzz tette@U 2 7z5 5nzt le0et eg) csa5sra "a5ni< 2 sz!lt 0al"an FouPuet a%%, a"i mg eg) sz!t sem %eszlt@ 2 A szegn) 3aneln< 2 , rm gte FouPuet@ ;lisson a vllt vonogatta, s o,asgta FouPuet2na"H 2 Gg) ,mon? 2 A0og) mon,+a@ Mil)en nag)szer8 volna enne" a ,monna" a 5nz%l +!vtenni a "rt, amit eg) ang)al vllalt a "e,vemrt@ ;lisson mul! arccal nzett FouPuet2raC az gon,olatai e 5illanatt!l fogva + cl fel t rte"@ 2 Jos 2 "r,ezte *a Fontaine 2, mit sz!lna" a trg)alsom0oz? 2 /so,latra mlt!, "e,ves " lt< 2 Egen 2 sz!lt Bourville 2, csa"0og) ol)asvala"i ,icse"szi", 0og) "e,ve van a l!0oz, a"ine" ann)i+a sincs, 0og) a za%l+t megfizesse@ 2 3anel visszal5ne, 0a szavn fogn"< 2 +eg)ezte meg FouPuet a%%@ 2 Jem 0iszem< 2 sz!lt *a Fontaine@ 2 Mit tu, maga errl? 2 (iszen ismeri" t rtnetem vg"ife+lett< 2 L, 0a van vg"ife+let, a""or mine" csatangol el t" z%en? 2 sz!lt Bourville@ 2 1em%er ad adventum,21 vag) nem 6g) van? 2 "r,ezte FouPuet eg) ol)an el"el r 0ang+n, a"i utat tveszt a %ar%arizmuso" " ze5ette@ A latintu,!so" ta5solta"@ 2 Az n vg"ife+letem 2 "iltotta *a Fontaine 2 a%%!l ll, 0og) 3anel, ez a ma"acs fic"!, mivel tu,ta, 0og) 7aint2Man,%a meg)e", "rt, 0og) vig)em magammal< 2 (o0!< 2 Ds 0a le0etsges, mutassam %e nag) mlt!sgo,na"@ 2 Gszerint@@@ 2 Gszerint itt van a :el2Air rten@@@
21

Min,ig a vgcl irn)%an@ RlatinulS

2 Mint valami sz"ara%eusz@ 2 Gzt a cs5o" miatt mon,+a, Bourville, maga rosszm+@ 2 Jos, FouPuet r? 2 Jos, nem illi", 0og) 3aneln fr+e a 0zam eltt nt0t "a5+on, 0ozza i,e, *a Fontaine, mivel g)is tu,+a, 0ol van< 2 Magam futo" rte@ 2 Gl"6srem 2 "iltotta FouPuet a%% 2 ma+, n ci5elem a zs"o"at@ 2 /sa" semmi 6zetlen trfa< 2 sz!lt FouPuet szigor 0angon@@@ 2 Az 'g)et "omol)an "ell trg)alnun"@ Min,ene"eltt leg)'n" ven,glt!"@ Mentsen "i, *a Fontaine, az r,emes frfi2 nlC mon,+a megH "tsg%e vag)o" esve, 0og) megvra"oztattam, ,e nem tu,tam, 0og) itt van@ *a Fontaine mr in,ult is@ 7zerencsre Bourville el"6srteC mert fol)vst a szmo""al foglal"ozva, a " lt eltvesztette az utat s 7aint2Maur fel sietett@ Gg) neg)e,!ra mlva 3anel urat %evezett" a finten,ns szo%+%a, ug)ana%%a a szo%%a, amel)ne" le6rst s " zvetlen " rn)ezett t rtnet'n" ele+n mega,tu"@ Mi"or FouPuet %el5ni ltta 3anelt, o,a06vta mag0oz ;lissont, s eg) 5r 5illanatig a f'l%e sug,osott@ 2 9!l +eg)ezze meg 2 sz!lt FouPuet@ 2 3alamenn)i ez'stnem8, valamenn)i asztali e,n), valamenn)i "szer fel leg)en ra"va a "ocsira@ A fe"ete lova"at fogassa %e, az aran)m8ves el"6sriC a vacsort el0alaszt+a :elli4re2n asszon) megr"eztig< 2 A""or el%% rtes6teni "ell :elli4re2n asszon)t 2 sz!lt ;lisson@ 2 7z'"sgtelen, azt magam vllalom@ 2 9!< 2 Men+en, %artom< ;llison eltvozott, tallgatso"ra "n)szer'lve, ,e mint +!%art, tel+es %izalommal az irnt az a"arat irnt, amel)ne" enge,elmes"e,ett@ G%%en re+li" a nemes lle" ere+e@ A %izalmatlansg csa" az alantas termszetre +ellemz@ 3anel te0t meg0a+olt a finten,ns eltt@ Y,v zl %esz,et "sz'lt "ivgni, FouPuet azon%an n)+asan 6g) sz!lt 0ozzH 2 Foglal+on 0el)et, uram@ Og) 0allom, az n llsomat a"ar+a megszerezni? 2 Jag)mlt!sg uram@@@ 2 Menn)it a,0at rte? 2 Jag)mlt!sgo, ,olga, 0og) az a+nlatot@ 2 Gnn)i az egsz vag)onun"< 2 Azonnal ta,0atn ezt az sszeget? 2 Jincs nlam 2 felelte naivan 3anel, megrm'lve az eg)szer8sgne", lel"i nag)sgna" a lttn, mert "'z,elemre, ravasz"o,sra, 0uzavonra szm6tott@ sszeget meglla56tsa@ Tu,om, 0og) mso" is tette"

2 3aneln asszon), mint 0allom, eg)milli!2ng)szzezer fran"ra %ecs'li<

2 Mi"orra lesz a "ez%en? 2 Ami"or nag)mlt!sgo,na" tetszi"< 2 felelte 3anel, s remegett, 0og) FouPuet a vgn mg "i+tssza@ 2 (a nem o"ozna fra,sgot, 0og) visszamen+en ;rizs%a, azt mon,anm, azonnal<@@@ 2 L, nag)mlt!sg uram< 2 Fe 0alasszu" 0olna5ra a fizetst is, az al6rst is 2 sza"6totta fl%e a finten,ns@ 2 *eg)en g) 2 felelte 3anel, egszen el"%ulva@ 2 (at !ra"or 2 sz!lt FouPuet@ 2 (at !ra"or 2 ismtelte 3anel@ 2 Esten vele, 3anel r< Mon,+a meg 3aneln asszon)na", 0og) cs!"olom a "ezt@ G szava" utn FouPuet felllott@ G""or 3anel, a"i lz%a + tt, s mr2mr elvesztette a fe+t, "omol) 0angon 6g) sz!ltH 2 Jag)mlt!sg uram, szavt a,+a r? FouPuet megfor,ultH 2 Termszetesen@ (t maga? 3anel ttovzott, meg%orzongott, remegett, s vg'l szern)en "in)+totta a "ezt@ FouPuet nemes eg)szer8sggel n)+totta a "ezt@ 7 %ecs'letes "ez%e eg) 5illanatra %eiv!,ott a "5mutat! "z n)ir"ossgaC 3anel megszor6totta FouPuet u++ait, 0og) +o%%an megg)z,+" a val!sgr!l@ A finten,ns lassan vissza0zta "ezt@ 2 Esten vele< 2 mon,ta@ 3anel az a+t! fel 0trlt, azutn "iro0ant a fol)os!ra, s elt8nt@

1?6 B#lliC!#B"+ a&&' "; a&',ali #'9&,<# +& );+/(",<ai Alig0og) 3anelt el%ocstotta, FouPuet eg) 5illanatig gon,ol"o,!%a esett@ TAz em%er so0a nem te0et eleget eg) asszon)rt, a"it szeretett 2 gon,olta mag%an@ 2 Marguerite f'g)szn a"ar lenniC mirt ne szerezzem meg ne"i ezt az r m t? Most 5e,ig, 0og) a legaggl)osa%% lel"iismeretem sem vet0et semmit a szememre, gon,ol+un" arra a nre, a"i engem szeret@ :elli4re2n asszon) mr itt le0et<U Ds a tit"os a+t!ra mutatott@ :ezr"!zott, "in)itotta a f l, alatti fol)os!t, s g)orsan a vincennes2i 0z s sa+t 0za " z tt ltes6tett ssze" t tra for,ult@ Jem cs ngetett, 0og) fig)elmeztesse %artn+t, %iztosan tu,ta, 0og) sosem mara, el a tall"r!l@ A mr"in val!%an megr"ezett@ 3rt@ A finten,ns o"ozta za+ fig)elmess tetteC o,afutott, 0og) tveg)e az a+t! alatt %ecssztatott leveletH 9 ++ n, marPuise, vr+" vacsorra< :ol,ogan s fela+zottan 'lt 0int!+%a :elli4re2n asszon) a vincennes2i fasor%an, s 55en "ezt n)+totta a 0z fel+r!+n Bourville2na", a"i, 0og) urna" "e,v%en +r+on, az u,varon leste r"ezst@ :elli4re2n nem ltta %efutni FouPuet ta+t""al s 0a%%al %or6tott fe"ete lovait, amel)e" ;lissont s azt az aran)m8vest 0ozt" 7aint2Man,%a, a"ine" :elli4re2n asszon) az asztali ez'st+t s "szereit ela,ta@ ;lisson az "szerszt %evezette a szo%%a, a0onnan FouPuet mg nem tvozott el@ FouPuet " sz netet mon,ott az aran)m8vesne", amirt volt sz6ves a re %6zott +ava"at mint lettet megrizni, 0olott +og%an llt volna "et ela,ni@ Gg) 5illantst vetett a szmla vg sszegreC amel) eg)milli!20romszzezer fran" volt@ Aztn 6r!asztal0oz 'lt, s "ill6tott eg)milli!2ng)szzezer fran"r!l eg) ltra sz!l!, s msna5 ,l%en "ifizeten, utalvn)t a 5nztr0oz@ 2 7zzezer fran" n)eresg< 2 "iltott fel az aran)m8ves@ 2 L, nag)mlt!sg uram, mil)en nag)lel"8< 2 Jem, nem, uram 2 felelte FouPuet, megveregetve az aran)m8ves vllt 2, vanna" elz"en) tette", ami"et megfizetni so0asem le0et@ A n)eresg " r'l%el'l ann)i, amenn)ire nl"'lem is szert tett volna, ,e 0travan mg a "amat@ Ds "zel+%l eg) g)mntgom%ot vett "i, amel)et ug)anez az aran)m8ves t %%sz r is 0romezer 5isztoltallrra %ecs'lt mr@ 2 Foga,+a el ezt tlem eml"'l 2 sz!lt 0ozz 2, s l+en %ol,ogulH maga igen %ecs'letes em%er< 2 Jag)mlt!sgo, 5e,ig 2 sz!lt az aran)m8ves meg0at!,va 2 igazi ,er" nag)r@ FouPuet "ienge,te az aran)m8vest eg) tit"os a+t!n t, azutn sietett :elli4re2n asszon)t foga,ni, a"it ven,gei mr " r'lvette"@ A mr"in min,ig sz5 n volt, ,e azna5 val!sggal rag)ogott@ 2 Araim 2 sz!lt FouPuet 2, ug)e, 0og) a mr"in ma este cso,latosan sz5? Tu,+", mirt?

2 Mert az asszon)o" legsze%%i"e< 2 sz!lt vala"i@ 2 Jem, 0anem mert a leg+o%% az asszon)o" " z tt@ ;e,ig@@@ 2 ;e,ig? 2 "r,ezte a mr"in mosol)ogva@ 2 ;e,ig valamenn)i "szer, amel)et ma este visel, 0amis@@@ :elli4re2n asszon) el5irult@ 2 Ag)an, ug)an< 2 "iltozt" a ven,ge"@ 2 El)esmit %tran le0et mon,ani eg) 0 lg)rl, a"ine" a legsze%% g)mnt+ai vanna" egsz ;rizs%an@ 2 Jos? 2 sz!lt FouPuet 0al"an ;lisson0oz@ 2 Jos, vgre megrtettem 2 felelte ;lisson@ 2 (el)esen tette< 2 Jo, csa"0og)< 2 sz!lt mosol)ogva a finten,ns@ 2 Jag)mlt!sg r, tlalva van< 2 "iltott 3atel szertartsosan@ A ven,gsereg so""al g)orsa%%an, mint a0og) miniszteri e%,e"en szo"sos, %e z nl tt az e%,l%e, a0ol 5om5s ltvn) foga,ta@ A tlal!"on, 5o0rsz"e"en, az asztalon, virgo" s g)ert)" fn)%en va"6t!an rag)ogott a leggaz,aga%% ez'st2 s aran)e,n), amit vala0a ltni le0etettC anna" a rgi 5om5na" mara,2 vn)a, mel)e"et a Me,ici" ltal %e0ozott firenzei m8vsze" metszett", cizelllta", nt tte" nag)ri asztalo" szmra, mi"or Franciaorszg%an mg volt aran), eze" a 5olgr0%or" alatt elre+tett, elsott cso," +%!l felsz6nre "er'lte" anna" a +! 6zlssel v6vott 0%orna" a sz'netei%en, amit Fron,e2na" 06vta", ami"or is el"el ura" 0arcolta" el"el ura" ellen, s meg lt", ,e nem ra%olt" "i eg)mst@ 3alamenn)i asztalnem8n :elli4re2n asszon) c6mere volt@ 2 Jzzte"< 2 "iltotta *a Fontaine@ 2 Gg) 2 s eg) 3! Fe min,eze" " z tt a leg"'l n se%% volt a mr"in ter6t"e azon a 0el)en, amel)et FouPuet "i+el lt szmraC g)mnto"%!l, zaf6ro"%!l, smarag,o"%!l, anti" "me"%!l val!sgos 5iramis emel"e,ett ittC a szar,oni>ot a "iszsiai rgi g r g " vst" m'sziai aran)foglalat%aC a rgi Ale>an,ria 5om5s mozai"+ai ez'st%e foglalvaC $leo5tra i,e+%l val! eg)i5tomi t m r "ar" t" %or6totta" eg) nag) ;aliss)2fle ma+oli"a tlat, 22 mel) 0roml% aran)ozott %ronz llvn)on 2 :envenuto23 mesterm8vn 2 5i0ent@ A mr"in els5a,t, mi"or megltta azt, amine" viszontltsra mr nem szm6tott@ Ml) csen,, ers, felin,uls el+ele 0onolt az el"%ult, n)ugtalan ven,ge" " z tt@ FouPuet mg csa" +elt sem a,ott, 0og) "i"'l,+" a tar"a ru0s inaso"at, a"i" mint szorgalmas m0ecs"", s'r gte"2forogta" a 0atalmas 5o0rsz"e" s tlal!asztalo" " r'l@ 2 Araim 2 sz!lt FouPuet 2, az asztali e,n), amel)et itt ltna", :elli4re2n asszon) tula+,ona volt, a"i eg) na5on, mi"or eg)i" %art+t zavar%an tu,ta, min,ezt az aran)at, ez'st t s t mr,e" "szert, el"'l,te az aran)m8ves0ez@ Gg) %artnne" ezt a sz5 el+rst felttlen'l megrti" az ol)an %arto", mint ti< :ol,og a frfi, a"it enn)ire szeretne"< Eg)un" :elli4re2n asszon) egszsgre<

22

7o"ol,al faze"as2 s tv smester, 6r! s tu,!s, a francia "erami"a eg)i" megala5oz!+a, "ivlt m8vszi ,om%orm8vei, vzi tett" 06ress R1&1021&10S@ /ellini, :envenuto, olasz szo%rsz, vsn " s aran)m8ves R1&0021&-1SC so"ig lt Francia2 orszg%an@

23

Lrisi tetszsza+ 0arsogta tl szavait, amitl a szegn) asszon) s5a,tan, nmn, alltan 0an)atlott 0tra sz"%en, ol)an volt, mint B r gorszg ma,arai, mel)e" az olim5iai "'z,tr f l tt 0zna" t az gen@ 2 Azutn 5e,ig 2 tette 0ozz ;lisson, a"it min,en ern) meg0atott, min,en sz5sg el%8v lt 2 ig)un" eg) "eveset anna" az egszsgre, a"i a mr"inna" ezt a sz5 csele"e,etet sugallta, mert az il)en frfi r,emes r, 0og) szeress"< Most :elli4re2nn volt a sor@ 75a,tan, ,e azrt mosol)ogva felllt, remeg "ezvel FouPuet fel n)+totta 5o0art, g)0og) u++a FouPuet u++t rintette, s el0al! te"intete +%!l lngra g)+totta a nemes sz6v%en lo%og! szerelmet@ A vacsor%!l, amel) il)en %evezetssel "ez,, tt, csa"0amar 'nne5sg lettC sen"i sem i5ar"o,ott szellemes lenni, mgis min,en"i az volt@ *a Fontaine megfele,"ezett gorgn)i %orr!l s 3atelna" megenge,te, 0og) "i%"6tse a =0^ne2mell"i s s5an)ol %oro""al@ FouPuet a%% ol)an +!sz6v8 lett, 0og) Bourville 6g) sz!lt 0ozzH 2 3ig)zzon, a%% r< (a 6g) ellg)ul, vg'l mg megeszi"< 36gan, r!zss r m " " z tt telte" az !r"@ 7zo"sa ellenre a finten,ns csa" a""or llt fel az asztalt!l, mi"or mr az utols! csemegt is felszolglt"@ Mosol)ogva nzett a %artaira, ittasan, amil)en a""or lesz az em%er, 0a sz6ve el%% lesz mmoros, mint a fe+e, s csa" e""or nzett elsz r az !rra@ Gg)szer csa" "ocsi ro%ogott az u,varra, s za+a a lrma s ne"ls ellenre %e0allatszott@ FouPuet felfig)elt, s az elszo%a fel for,ult@ Og) tetszett, l5te"et 0all, s eze" a l5se" a f l, 0el)ett a sz6vre ne0eze,ne"@ Zszt nszer8leg el0z!,ott :elli4re2n asszon) melll, a"ine" l%a mr "t !r+a FouPuet l%n 5i0ent@ 2 FQ(er%la) r, 3annes 5's5 "e< 2 "iltotta az a+t!nll!@ Ds az a+t!%an, "t virgf'zr mara,vn)ai " z tt, amel)e"ne" zsinegt az eg)i" lm5a lng+a vgta "ett, Aramis +elent meg, "omor, t 5reng arccal@

1?> Ma'a!i" ";-),(<a FouPuet mr2mr r mmel ',v z lte volna, 0og) eg) +a%% %art+a + tt meg, ,e Aramis fag)os arca s ,lt te"intete tart!z"o,sra "sztette@ 2 Jem seg6tene ne"'n" a csemege elfog)aszts%an? 2 "r,ezte mgis Aramist!l@ 2 Jem i+eszti el eg) "iss a lrma, amit +!"e,v'n"%en csa5un"? 2 Jag)mlt!sg uram 2 felelte Aramis tisztelettel+esen 2, elsz r is %ocsnatot "ell "rnem, 0og) vi,m trsasgt zavarom, csa" azt "rem, 0og) a mulatsg utn szentel+en ne"em eg) 5illanatn)i i,t 'zleti 'g)e"%en< Mivel n0n) e5i"ureus f'lt 0eg)ezte az zlet sz! 0allatra, FouPuet felllt, s 6g) sz!ltH 2 Min,ig csa" az 'zleti 'g)e", FQ(er%la) r@ :ol,ogo" le0et'n", 0a csa" a vacsora utn " vet"ezne"@ Ds "zen fogta :elli4re2n asszon)t, a"i n)ugtalan te"intettel nzett reC tvezette a szomsz, terem%e, a0ol is r%6zta a trsasg leg+!zana%% tag+aira@ Gzutn %ele"arolt Aramis%a, s ,olgoz!szo%+a fel in,ult@ Mi0el)t Aramis %el5ett a szo%%a, megfele,"ezett az eti"ett "6vnta tiszteletrl, s le'lt@ 2 Tall+a "i, 0og) "ivel %eszltem ma este 2 sz!lt Aramis@ 2 $e,ves lovagom, a0n)szor ezzel "ez,i, %iztos vag)o" %enne, 0og) valami "ellemetlen 06rt 0allo"< 2 Gzttal sem csalat"ozi", "e,ves %artom@ 2 Je "6nozzon 2 sz!lt 0i,egvrrel FouPuet@ 2 Jos, /0evreuse 0ercegnt lttam< 2 Az reg 0ercegnt? 2 Egen< 2 3ag) az rn)"t? 2 Jem@ A vn nstn) far"ast@ 2 Fogatlanul? 2 *e0etC ,e a "armai mg megvanna"< 2 Jo ,e mrt 0aragu,na nrem? Jem fu"ar"o,om n az ol)an asszon)o""al szem%en, a"i" nem lszemrmese"@ Gzt a tula+,onsgot nag)ra %ecs'li az az asszon) is, a"i mr nem tu, szerelmet %reszteni@ 2 /0evreuse2n asszon) +!l tu,+a, 0og) nem fu"ar, mivel zsarolni a"ar+a@ 2 9!, ,e mil)en 'r'gg)el? 2 L, 'r'g)e"%en sosem szenve,ett 0in)t< Glmon,om a mostanit@ 2 (allgatom@ 2 Og) ltszi", 0og) a 0ercegnne" %irto"%an van t %% levl is Mazarint!l@ 2 Gzen nem cso,l"ozom, a %6%oros glns em%er volt<

2 Egen, ,e eze" a levele" nincsene" sszef'ggs%en a %6%oros szerelmi 'g)eivel@ En"%% 5nz'g)i ,olgo"ra vonat"ozna"< 2 Az "evs% r,e"es< 2 Jem se+ti, 0og) mit a"aro" mon,ani? 2 Gg)ltaln nem< 2 (t nem 0allott mg so0a arr!l suttogni, 0og) %izon)os 5nze" 08tlen "ezelsvel v,ol+"? 2 7zzszor is, ezerszer is< Mi!ta 0ivatal%an vag)o", "e,ves FQ(er%la), msr!l sem 0allo"@ A0og) magnak, a 5's5 "ne", istentaga,st veti" szemre, a testrne" g)vasgt 2 a 5nz'g)minisztert r "" azzal v,ol+", 0og) ello5+a az llam 5nzt< 2 (el)es, ,e ezt veg)'" szem'g)re " zele%%rl, mert Mazarin r 5ontos a,ato""al szolgl, amint a 0ercegn ll6t+a< 2 Mirl a, 5ontos a,ato"at? 2 3alami tizen0rom milli!s sszegrl, amel)ne" 0ovafor,6tsr!l alig0a tu,na elszmolni@ 2 Tizen0rom milli!< 2 sz!lt a finten,ns, s "in)+t!z"o,ott "arossz"%en, 0og) fe+t +o%%an a menn)ezet fel for,6t0assa@ 2 Tizen0rom milli!< A "ut)af+t, lt+a, ezt "eresnem "ell azo" " z tt az sszege" " z tt, amel)e"ne" eltula+,on6tsval v,olna"< 2 Je nevessen, "e,ves %artom, az 'g) sl)os@ :izon)os, 0og) a 0ercegnne" %irto"%an vanna" a levele", s 0iteles levele" le0etne", te"intve, 0og) tszzezer fran"rt el a"arta a,ni "et@ 2 /sinos "is rgalom "a50at! ezrt az rrt< 2 felelte FouPuet@ 2 Fe azrt tu,om, 0og) mit a"ar mon,ani@ FouPuet sz6v%l nevetett@ 2 Annl +o%% 2 sz!lt Aramis, eg) "iss megn)ugo,va@ 2 *assan eszem%e+ut a tizen0rom milli! t rtnete@ Egen, g) van, mr tu,om is@@@ 2 Jag) r m t szerez vele, sz!val 0og) is van? 2 Og) ll a ,olog, "e,ves %artom, 0og) signor Mazarin, Esten n)ugosztal+a, a vitatott valtelinai %irto"o" "oncesszi!+val eg) na5on tizen0rom milli! n)eresgre tett szertC ezt az sszeget a %evteli na5l!%!l t r lte, el"'l,te ne"em, 0og) 6r+am a 0a,i" ltsge" szml+ra< 2 (el)es@ A""or igazolta, 0og) mire for,6tott" az sszeget@ 2 JemC a %6%oros az n nevemre 6ratta, s elismervn)t "'l, tt r!la@ 2 Megvan az elismervn)? 2 (og)ne 2 felelte FouPuet, n)ugo,tan felllt, s o,al5ett arann)al s g) ngg)el ,6sz6tett nag), fe"ete %enfa 6r!asztal0oz, s "i0zta eg)i" fi!"+t@ 2 *egin"%% az eml"ezte0etsget cso,lom mag%an 2 sz!lt Aramis elraga,tatssal 2, azutn 0i,egvrt, s vg'l, no0a " lt, az 'g)"ezels%en ural"o,! t "letes ren,et@ 2 Egen 2 felelte FouPuet 2, "n)elemszeretet%l tarto" ren,et, 0og) megta"ar6tsam a "eresgls fra,sgt@ 2 Mg) 5l,ul tu,om, 0og) Mazarin n)ugt+a a 0arma,i" fi!"%an, az TMU %et8nl vanC "in)itom a fi!"ot, s n)om%an rteszem a "ezemet arra az o"mn)ra, amel)i"re sz'"sgem van< Mg +sza"a, g)ert)a nl"'l is megtallom@

Ds %iztos "zzel n)lt a n)itott fi!"%an fel0almozott irato" " tege utn@@@ 2 7t, t %%et mon,o" 2 fol)tatta FouPuet 2, mg a 5a5irosra is eml"szem, mint0a magam eltt ltnm< Grs, "iss r,es, s a szln aran)ozottC Mazarin tintafoltot e+tett a "eltezsre@ Jo nz, csa", az o"mn) rzi, 0og) vele foglal"ozom, 0og) sz'"sg van reC el%+i" s ellen"ezi"< Ds a finten,ns %elenzett a fi!"%a@ Aramis felllott@ 2 $'l n s 2 sz!lt FouPuet@ 2 Gml"ezte0etsge ezttal cser%en0ag)+a, "e,ves %artom, "eresse 0t eg) msi" " teg%en@ FouPuet "ivette a " teg o"mn)t, mg eg)szer tnzte, azutn els5a,t@ 2 Je ragasz"o,+on e00ez az eg)0ez 2 sz!lt Aramis@ 2 $eresse ms0ol@ 2 (i%a, 0i%aC mg so0a nem tve,temC ra+tam "6v'l sen"i ms nem "ezeli az il)en termszet8 o"mn)o"atC sen"i sem n)it+a "i ezt a fi!"ot, s mint lt0at+a, ol)an szer"ezetet csinltattam r, amel)ne" tit"t csa"is n ismerem< 2 Ds mire " vet"eztet e%%l? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Arra, 0og) Mazarin n)ugt+t ello5t"@ /0evreuse2n asszon)na" igaza van, lovagC eltula+,on6tottam a " z5nze"etC ello5tam az llam5nztr%!l tizen0rom milli!tC tolva+ vag)o", FQ(er%la) r< 2 Aram, uram, ne ,'0 ng+ n, ne izgassa fel magt< 2 Mirt ne izgatnm magam, lovag< Az 'g) megri@ Gg) +! 5er, eg) +! 6tlet, s a maga %art+a, a finten,ns, " vet0eti Montfaucon%a "ollg+t, Gnguerran, ,e Marign)t s el,+t, 7em%lan_a)t@2# 2 Jo, il)en g)orsan azrt nem meg) 2 felelte Aramis mosol)ogva@ 2 Mirt ne menne il)en g)orsan<? Mit gon,ol, /0evreuse2n asszon) mit tett eze""el a levele""el? Mert maga elutas6totta, ug)e? 2 Egen, 0atrozottan elutas6tottam@ Bon,olom, /ol%ert20oz ment, 0og) ne"i ela,+a@ 2 Jo lt+a< 2 Azt mon,tam, gon,olom, 5e,ig azt is mon,0attam volna, 0og) %iztos vag)o" %enne, mert eg)i" em%erem " vetteC mi"or tlem tvozott, elsz r 0azament, aztn eg) 0ts! "a5un t "iment, s fel"ereste az inten,nst a /roi>2,es2;etit /0am5s utcai la"sn@ 2 Mg) te0t + n a 5er, a %otrn) s a szg)en, lecsa5 rm, mint a villm, va"on, ,urvn, irgalmatlanul@ Aramis FouPuet20oz l5ett, a"i remegve 'lt "arsz"%en a n)itott fi!" elttC "ezt vllra tette, s szeretettel+es 0angon %eszlt 0ozzH 2 7o0a ne fele,+e, 0og) FouPuet r 0el)zete nem 0asonl6t0at! Marign) 0el)zetvel@ 2 Estenem, mirt nem?
2#

ssze 7em%lan_a) vag)

Montfaucon 2 0a+,ani ;rizs " rn)"i 0el)sg, a0ol eg) nevezetes, NEEE@ szza,i %it! lltC itt a"asztott" fel 131&2%en 7z5 F'l 5 5nz'g)i finten,nst, Gnguerran, ,e Marign)t, s 1&2-2%en 7em%lan_a)t, NEE@ *a+os s E@ Ferenc 5nz'g)eine" intz+t@

2 Mert eze"et a minisztere"et 5er%e fogt", el6tlt", s az 6tletet vgre0a+tott", igaz, ,e magval ez nem t rtn0eti" meg@ 2 Mg eg)szer "r,ezem, mirt nem? A"i " z5nzt si""aszt, min,en i,%en gonosztevne" szm6t@ 2 A gonosztevt, a"i mene,"0el)et tu, tallni, so0a nem fen)egeti vesze,elem< 2 Mene"'l+e", elsz "+em? 2 Jem errl %eszle"C elfele+ti, 0og) az il)en termszet8 5ere"et a 5arlament in,6t+a meg s a f'g)sz intzi, most 5e,ig n a f'g)sz@ *t0at+a te0t, 0og) 0a csa" nem a"ar+a sa+t magt el6tlni@@@ 2 L< 2 "iltott fel FouPuet, s "lvel 0irtelen az asztalra csa5ott@ 2 Jos, mi t rtnt? 2 Jem vag)o" mr f'g)sz< Most Aramis is 0alls5a,t lett, u++ait sszeszor6totta, csa" g) ro5ogta", s ria,tan mere,t FouPuet2ra, g)0og) az %eleremegett@ 2 Mr nem f'g)sz? 2 "r,ezte, min,en eg)es sz!tagot "'l n tagolva@ 2 Jem< 2 Mi!ta? 2 Jg)2 t !r+a@ 2 3ig)zzon 2 sza"6totta fl%e Aramis 08v sen 2, azt 0iszem, elvesztette 5 eszt, %artomC tr+en mag0oz< 2 Mon,om, 0og) r vi, i,vel ezeltt vala"i +rt itt %artaim meg%6zs%!l, eg)milli! ng)szzezer fran"ot a+nlott fel llsomrt, s n ela,tam az llsomat< Aramis%an meg08lt a vrC o"os, gn)os arcra a "omor rm'let 'lt "i, amel) ml)e%% 0atssal volt a finten,nsra, mint a vilg min,en %esz,e vag) 0angos"o,sa@ 2 Te0t 5nzre volt sz'"sge? 2 "r,ezte vg'l Aramis@ 2 Egen, 0og) mega,+a" eg) %ecs'let%eli tartozst@ Ds n0n) sz!val elmon,ta :elli4re2n asszon) nag)lel"8sgt, s azt, 0og) mil)en m!,on fizette vissza ezt a nag)lel"8sget@ 2 Gz nag)on sz5 vons 2 sz!lt Aramis@ 2 Ds mi%e "er'l? 2 D55en az llsom r%aH eg)milli! ng)szzezer fran"%a@ 2 Amit eg)szer8en, min,en gon,ol"o,s nl"'l elfoga,ott? L, %alga em%er< 2 Mg nem foga,tam el, csa" 0olna5 veszem t@ 2 Te0t mg nincs le" tve? 2 Fe igen, mivel az aran)m8vesne" ,lre utalvn)t a,tam a 5nztramra, a0ov a vev 5nze 0at s 0t !ra " z tt %e fog fol)ni@ 2 *eg)en l,ott az Esten< 2 "iltott fel Aramis, "ezt elvgezve, mivel nem fizett" "i@ 2 Fe az aran)m8ves? 2 Meg"a5+a tlem az eg)milli! ng)szzezer fran"ot 0romneg)e, tizen"ett"or@ 2 Gg) 5illanat< Ma reggel 0at !ra"or 6rom al a szerz,st@ sszecsa5va@ 2 Mg semmi sincs

2 L, "ezes"e,em, 0og) nem fog+a al6rni@ 2 A szavamat a,tam, lovag@ 2 (a a szavt a,ta, vissza is von+a< 2 Mit mon, ne"em? 2 "iltott fel FouPuet, a ml)sges %ecs'let 0ang+n@ 2 3isszavon+am az a,ott sz!t, n, FouPuet? Aramis a miniszter szigor te"intetre 0aragos 5illantssal vlaszolt@ 2 Aram, azt 0iszem megr,emlem, 0og) %ecs'letes em%erne" tartsana"@ Egaz? A "atonai eg)enru0%an ezer veszl)ne" tettem "i az letemetC a 5a5i ru0%an mg nag)o%% szolglato"at tettem Estenne", az llamna" s %artaimna"@ Az a,ott sz! ann)it r, amenn)it az az em%er, a"i a,+a@ (a megtart+aH sz6naran)C 0a nem a"ar+a megtartaniH les "ar,< Og) v,e"ezi" ezzel a sz!val, mint valami feg)verrel, mivel 0a eg) %ecs'letes em%er nem tart+a meg a,ott szavt, ezt azrt teszi, mert 0allos vesze,elem fen)egeti, s t %%et "oc"ztat, mint amenn)it ellenfele n)erne@ El)en"or, uram, az em%er Estenre s +ogaira 0ivat"ozi"@ FouPuet le0orgasztotta fe+t, s 6g) sz!lottH 2 Dn szegn), n)a"as, " z nsges %retagne2i vag)o"C szellemem cso,l+a s fli a magt@ Jem mon,om, 0og) ern)%l tartom meg szavamatC 0a g) tetszi", megszo"s%!lC ,e az em%ere" nag) t mege elg eg)'g)8 a00oz, 0og) cso,l+a ezt a szo"stC ez az n eg)etlen ern)em, legal%% enne" a %ecs'lett ne veg)e el tlem@@@ 2 Te0t reggel al6r+a az 6rst az lls ela,sr!l, 0olott ez az lls megoltalmazn ellensgeitl@ 2 Al6rom@ 2 $iszolgltat+a magt, "ezn2l%n meg" tve a %ecs'let ltszatna" "e,vrt, amit a legaggl)osa%% "azuist" is megvetnne"? 2 Al6rom@ Aramis fels!0a+tott, s az ol)an em%er t'relmetlensgvel nzett " r'l, mint a"ine" t rni2 zzni volna "e,ve@ 2 3an mg eg) m!, 2 sz!lt vg'l 2, s remlem, nem fog vona"o,ni, 0og) ezt ign)%e veg)'"< 2 :izon)ra nem, 0a %ecs'letes, mint min,en, amit maga +avasol, ,rga %artom@ 2 Jem ismere" %ecs'letese%% ,olgot, mint 0a vev+e lemon, a vtelrl< :art+a? 2 Egen, ,e@@@ 2 Fe?@@@ (a megenge,i, 0og) n trg)al+a" az 'g)rl, a""or nem esem "tsg%e@ 2 L, tel+esen sza%a, "ezet "a5@ 2 $ivel al"u,ozott? Mil)en em%er az? 2 Jem tu,om, ismers2e a 5arlament%en@ 2 Megle0etsen@ Gln " az illet? 2 Jem, csa" eg)szer8 tancsos@ 2 K< 2 3anelne" 06v+"@ Aramis %6%orv r s lett@ 2 3anel< 2 "iltott felllva@ 2 3anel, a Marguerite fr+e<

2 Og) van@ 2 Gg)"ori "e,vesne" a fr+e? 2 Egen, "e,ves %artomC az volt az !0a+a, 0og) f'g)szn leg)en@ Gnn)ivel igazn tartozom szegn) 3anelna", s mg n)ere" is ra+ta, mivel a felesgne" is r m t szereztem@ Aramis FouPuet20oz l5ett, megfogta a "eztH 2 Esmeri 3aneln + "e,vesne" a nevt? 2 "r,ezte 0igga,tan@ 2 L, 0t + "e,vese van? Gzt nem tu,tamC szavamra, nem tu,om enne" az rna" a nevt@ 2 9ean2:a5tiste /ol%ert2na" 06v+", inten,ns a 5nz'g)minisztrium%an s a /roi>2,es2;etits /0am5s utc%an la"i", a0ov ma este /0evreuse2n asszon) Mazarin leveleit vitte, amel)e"et el a"ar a,ni@ 2 Estenem< 2 "iltott fel FouPuet, s let r lte 0omlo"r!l a vere+t"et@ 2 Estenem< 2 Ag)e, most mr "ez,i megrteni? 2 (og) elvesztem, igen@ 2 (iszi2e vgre, 0og) r,emes valamivel "evs% ragasz"o,nia az a,ott sz!0oz, mint =egulus2& tette? 2 Jem< 2 A n)a"as em%ere" min,ig g) ren,ezi" 'g)ei"et, 0og) megcso,l+" "et< 2 mormolta Aramis@ FouPuet a "ezt n)+totta@ G%%en a 5illanat%an a "an,all!val szem%en lv llvn)on eg) aran)figurs !ra a reggeli 0at !rt 't tte@ A fol)os!n a+t! csi"or,ult@ A szo%a "'sz %n Bourville +elent megH 2 3anel r "r,ezteti, va+on foga,+a2e nag)mlt!sgo,@ FouPuet elfor,6totta te"intett Aramisr!l, s 6g) sz!ltH 2 9 ++ n %e, 3anel r<

2&

=!mai 0a,vezr Ri@ e@ EEE@ sz@SC fogsg%a esett, s a 5uno" %ecs'letsz!ra visszaenge,t" $art0g!%!l =!m%a, 0og) a szentust r%eszl+e a 0a,ifogol)2cserreC le%eszlte r!la a szentust, ma+, 2 min,en +!zan rv ellenre 2 visszatrt $art0g!%a, a0ol aztn "eg)etlen 0alllal fizetett 0sies2 sgrt@

1?? C l7#!, 0 )al/a'*(";a 3anel, a"i 55 e 5illanat%an l5ett %e, Aramis s FouPuet szem%en nem volt ms, csa" a 5ont a mon,at vgn@ Fe a FouPuet szo%+%a %el5 3anel szem%en Aramis +elenltne" egszen ms +elentsge volt@ A vev ezrt mr az els l5snl, amit a szo%%an tett, cso,l"oz!, ma+, f'r"sz te"intettel szemllte 3annes 5's5 "ne" finom s eg)szersmin, elsznt arct@ FouPuet azon%an, mint igazi 5oliti"us, a"i ura magna", a"aratere+vel mris elt'ntette arcr!l az Aramis " zlse "eltette izgalom n)omait@ Te0t nem a szerencstlensg ltal les+tott s "iutat "eres frfi voltC fe+t felemelve s "ezt "in)+tva intett 3anelna", 0og) l5+en %e@ Fminiszter volt, ott0on volt@ Aramis ismerte a finten,nst@ 7emmi sem e+tette mulat%a, sem sz6vne" egsz g)eng,sge, sem emel"e,ett szelleme@ ;illanatn)ilag te0t arra szor6t"ozott, fel"sz'lve a "s%%i rszvtelre a %eszlgets%en, 0og) az ol)an em%er ne0z szere5t vllal+a, a"i csa" nz s 0allgat, 0og) valamit megtu,+on s megrtsen@ 3anel szemmel lt0at!lag felin,ult volt@ A szo%a " ze5ig + tt, s min,ent s min,en"it ',v z lt@ 2 Gl+ ttem@@@ 2 sz!lt@ FouPuet %iccentett, s 6g) sz!ltH 2 ;ontosan r"ezett, 3anel r@ 2 Yzleti 'g)e"%en, nag)mlt!sg uram, a 5ontossg, nzetem szerint, ern)< 2 sz!lt 3anel@ 2 Og) is van, uram@ 2 :ocsnat 2 sza"6totta fl%e Aramis, u++val 3anelra mutatva s FouPuet20oz for,ulva 2, ez az r, ug)e, azrt + tt, 0og) az llst megveg)e? 2 Egen 2 felelte 3anel, s nag)on cso,l"ozott a fens%%sges 0angon, amel)en ezt a "r,st Aramis feltette@ 2 Fe 0og) sz!l6tsam urasgo,at, a"i megtisztel@@@ 2 7z!l6tson nag)mlt!sg rna" 2 felelte "urtn Aramis@ 2 Ag)an, uraim 2 "iltott fel FouPuet 2, elg a cerem!ni%!l, tr+'n" a trg)ra@ 2 *t0at+a nag)mlt!sgo,, 0og) csa" nre vro"< 2 Gllen"ezleg, n vro" 2 felelte FouPuet@ 2 Mire vr nag) mlt!sgo,? 2 Azt 0ittem, a"ar valamit mon,ani@ T(o0! 2 mormogta 3anel mag%an@ 2 Meggon,olta magt, elvesztem@U Fe aztn +%!l ne"i%toro,ott@ 2 Jem, nem, eg)ltaln semmit, nag)mlt!sg uram, csa" amit tegna5 mon,tam, s ma is 0a+lan,! vag)o" megismtelni<

2 7z!l+on szintn, 3anel r, nem esi" ne0ezre eg) "iss ez a vsr? 2 Min,enesetre, nag)mlt!sg uram, eg) s fl milli! fran" +elent"en) sszeg< 2 Ann)ira +elent"en), 0og) meggon,oltam@@@ 2 Meggon,olta? 2 "iltott fel 3anel@ 2 EgenH taln mgsem "5es r, 0og) megveg)e< 2 L, nag)mlt!sg uram@@@ 2 /sa" n)ugalom, nem fogom sz!szegssel v,olni, 0isz ez n)ilvn csa" vag)ontalansg%!l " vet"ezi"@ 2 Fe igen, megv,ol0atna vele, s igaza is volna, mert csa" eg) esztelen vag) eg) %olon, visel"e,i" g), 0og) " telezettsget vllal magra, amit nem tu, %etartani, 5e,ig n a meg2 lla5o,st min,ig g) te"intettem, mint0a %evgzett tn) volna@ FouPuet el5irult@ Aramis t'relmetlen'l 0'mm g tt@ 2 Az effa+ta elve"et azon%an mgsem "ell eltlozni, uram 2 felelte a finten,ns@ 2 Az em%eri elme nag)on vltoz!, telve a5r!, meg%ocst0at!, so"szor nag)on is fig)elemremlt! szeszll)el, s amit vala"i tegna5 mg !0a+tott, azt ma mr meg%nta< 3anel rezte, 0og) 0omlo"r!l 0i,eg vere+t" 5ata"zi" arcra@ 2 Jag)mlt!sg uram@@@ 2 0e%egte@ Aramis %ol,og volt, 0og) a finten,ns il)en elszntan vit%a szll, s " n) "vel eg) llvn) mrvn)la5+ra tmasz"o,ott, s eg) 5icin), malac0it mar"olat aran)"ssel "ez,ett +tsza,ozni@ FouPuet eg) 5illanatig 0allgatott, azutn +%!l megsz!laltH 2 Jzze, "e,ves 3anel r, 0allgasson meg, megmag)arzom a 0el)zetet@ 3anel resz"etni "ez,ett@ 2 Maga nag)lel"8 em%er, s mint il)en, meg fog+a rteni 2 fol)tatta szavait FouPuet@ 3anel megtntoro,ott@ 2 Dn tegna5 el a"artam a,ni@@@ 2 Jag) mlt!sgo, tegna5 nemcsa" a"arta ela,ni, 0anem el is a,ta@ 2 9!, megle0et@ Fe ma azt a "eg)et "rem, 0og) a,+a vissza a szavamat, amit tegna5 a,tam magna"@ 2 7zavt a,ta 2 mon,ta 3anel, mint valami 0a+t0atatlan vissz0ang@ 2 Tu,om, s 55en azrt " n) rg ", 3anel r 2 0all+a? 2, " n) rg "H a,+a vissza a,ott szavamat< FouPuet sz'netet tartott@ Gz a sz!, T" n) rg "U, amel)ne" " zvetlen 0atst nem ltta, mi"or el0angzott, a tor"t fo+togatta@ Aramis eg)re a "ssel +tsza,ozott, s g) nzett 3anelra, 0og) te"intete szinte a lel"e ml)ig 0atolt@ 3anel meg0a+totta magt@ 2 Jag)mlt!sg uram, nag)on meg0at a megtiszteltets, 0og) eg) %efe+ezett tn)rl tancs"ozi" velem, ,e@@@

2 7emmi ,e, "e,ves 3anel@ 2 L, nag)mlt!sg uram, gon,ol+a meg, 0og) a 5nzt, a"arom mon,ani, az magammal 0oztam@ Ds 3anel "in)itotta vastag trc+t@ 2 Jzze, nag)mlt!sg uram, itt a szerz,s, amit a felesgem f l,+ne" ela,sra " t ttem@ Az utalvn)t 0iteles6tett", elltt" a sz'"sges al6rso""al, fizeten, %emutatsraC ez "sz5nzC eg)sz!val, az 'zlet %efe+ezett tn)< 2 $e,ves 3anel r, nincs a vilgon ol)an 'zlet, %rmil)en +elentsg8 is, amel)et vissza ne le0etne vonni, 0og) az em%er le" telezzen@@@ 2 (og)ne< 2 mon,ta 3anel 'g)etlen'l@ 2 (og) le" telezzen eg) em%ert, a"i%l aztn +!%art vli"< 2 fe+ezte %e szavait FouPuet@ 2 (og)ne, nag)mlt!sg uram< 2 Ann)ival t %% +oggal +!%art, 3anel r, amenn)ivel +elentse%% a tel+es6tett szolglat< Jos, uram, 0all+u", mire 0atrozza el magt? 3anel 0allgatott@ $ z%en Aramis sszegezte megfig)elseit@ 3anel "es"en) arca, ml)en 'l szeme, "ere", r",szer8en 6vel szem l, "e a "a5zsi, %ecsvg)! em%er t65usr!l rul"o,ott 3annes 5's5 "ne"@ Gg)i" szenve,ll)el "i'tni a msi"at, ez volt Aramis m!,szere@ *tta, 0og) FouPuet alulmara, s elcs'gge,, +a%% feg)2 vere""el avat"ozott te0t a "'z,elem%e@ 2 :ocsnat 2 sz!lt Aramis 2, ,e nag)mlt!sgo, elfele,i 3anel rral megrtetni, 0og) a vtelrl val! lemon,sa sz ges ellentt%en ll r,e"eivel@ 3anel cso,l"ozva nzett a 5's5 "reC nem vrta, 0og) errl az ol,alr!l "a5+on seg6tsget@ FouPuet is sz'netet tartott, 0og) a 5's5 " szavait meg0allgassa@ 2 3anel r ug)anis 2 fol)tatta Aramis 2, ela,ta felesgne" %irto"t, 0og) ezt az llst megve0esse@ Jos, ez 'zletC te"intl)es vesztesg, "omol) an)agi zavar nl"'l nem le0et msfl milli! fran"ot megmozgatni, mint azt 3anel r is tette@ 2 Gz igaz 2 sz!lt 3anel, a"ine" a sz6ve ml)rl 0zta "i az igazsgot Aramis villog! te"intete@ 2 A zavar 2 fol)tatta Aramis 2 "ia,so"%an ol,!,i" fel, 0a 5e,ig az em%erne" 5nzt "ell "ia,nia, a "ia,so" a ter0e" " z tt az eg)es szmot viseli"@ 2 Egen, igen 2 sz!lt FouPuet, a"i "ez,te rteni Aramis szn,"t@ 3anel nma mara,tH megrtette@ Aramis szrevette ezt a 0i,eg tart!z"o,st@ T9!< 2 gon,olta mag%an@ 2 9tszo, a tart!z"o,!t, te ron,a 5ofa, m6g az sszeget nem " zli" vele,C lg) n)ugo,t, ol)an tallrest z,6to" r,, 0og) %ea,o, a ,ere"a,@U 2 3anel rna" azonnal "tszzezer tallrt "ell fela+nlanun" 2 sz!lt FouPuet, a"it elraga,ott a nag)lel"8sg@ 7z5 sszeg volt@ Gg) 0erceg is %erte volna vele, 0a il)en %orraval! 'ti a mar"t@ 7zzezer tallr a%%an az i,%en eg) "irl)len) 0ozomn)a volt@ 3anel meg sem moz,ult@ sszeget

TMicso,a 0t5r!%s gazem%er< 2 gon,olta mag%an a 5's5 "@ 2 Gnne" "ere" sszeg, tszz2 ezer fran" "ell@U Ds +elt a,ott FouPuet2na"@ 2 Og) ltom, 0og) ennl t %% "ia,sa volt, "e,ves 3anel r 2 sz!lt a finten,ns@ 2 L, a 5nz nag)on ,rga< Egen, a %irto" ela,sval n)ilvnval!an nag) l,ozatot 0ozott@ G+, 0ov is tettem a fe+emet? Ztszzezer fran"r!l a,o" utalvn)t, s emellett mg tel+es sz6vem%l le" telezett+e lesze"@ 3anel sem r met, sem vg)at nem rult el@ Arca "ife+ezstelen s rz"etlen mara,t, s eg)etlen arcizma sem rn,ult meg@ Aramis "tsg%eesett te"intetet vetett FouPuet2ra@ Azutn o,al5ett 3anel0oz, s a +elents em%ere" %izalmas moz,ulatval megraga,ta za"!+t, s 6g) sz!ltH 2 3anel r, nem a "n)szer0el)zet, nem a 5nz fel0a+tsa, nem %irto"na" ela,sa a maga f gon,+aC valami magasa%% eszme az@ Dn megrtem< 9!l +eg)ezze meg szavaimat< 2 Egenis, monsignore 2 felelt 3anel@ Ds a szerencstlen em%er remegni "ez,ettC csa" g) 5erzselte a 5's5 " szemne" t'ze@ 2 Dn ezrt fela+nlo", ,e a finten,ns r nev%en, nem Gg)milli!t, 0all+a2e? Ds i,egesen megrzta@ 2 Gg)milli!t< 2 ismtelte 3anel s5a,tan@ Gg)milli!t, ami mana5sg 0atvan0atezer fran" + ve,elmet +elentene< 2 Jo, uram 2 sz!lt FouPuet 2, il)esmit nem le0et visszautas6tani@ Felel+en 0t, elfoga,+a? 2 *e0etetlen 2 , rm gte 3anel@ Aramis az a+"%a 0ara5ott s elfe0re,ett, mint0a fe0r felleg vonult volna vgig az arcn@ G fel0 m g tt villm la55angott@ Jem enge,te "i a mar"%!l@ 2 Gg)milli! tszzezer fran"rt vette meg az llst, ug)e? (t a""or meg"a5+a ezt az eg)milli! tszzezer fran"ot@ Msfl milli! n)eresgre tett szert azzal, 0og) FouPuet urat megltogatta s megrintette a "ezt@ Tisztessg s n)eresg eg)szerre, 3anel r< 2 Jem te0etem< 2 n) gte 3anel tom5a 0angon@ 2 9! 2 sz!lt Aramis, a"i a "a%tot g) sszeszor6totta, 0og) 3anel, a%%an a 5illanat%an, ami"or Aramis elenge,te, 0tratntoro,ott 2, +!< Glg tisztn "itetszi", 0og) mine" + tt i,e@ 2 Egen, "itetszi" 2 "iltotta FouPuet@ 2 Fe@@@ 2 sz!lt 3anel, a"i ig)e"ezett fel'l"ere"e,ni a "t %ecs'letes frfi g) ngesgn@ 2 A gazem%er 0ang+a lese%% vli", g) ltom< 2 sz!lt Aramis "irl)i 0angsll)al@ 2 Bazem%er? 2 ismtelte 3anel@ 2 J)omorultat a"artam mon,ani 2 +eg)ezte meg Aramis +%!l 0i,eg 0angon@ 2 3eg)e csa" g)orsan el az a,svteli szerz,st< :izon)ra ott lesz eg)i" vag) msi" zse%%en, "szen, mint a ra%l! 5isztol)a vag) tre, amel)et " 5 n)ege alatt re+teget@ 3anel , rm g tt@ 2 Glg< 2 "iltotta FouPuet@ 2 A,+a t a szerz,st@ tszzezret, 0anem eg)milli!t<

3anel resz"et "zzel "eresglt zse%ei%en, elvette trc+t, s a trc%!l "i0ullott eg) 5a56r, mialatt 3anel eg) msi"at n)+tott t FouPuet2na"@ Aramis lecsa5ott erre a 5a56rra, mert megismerte ra+ta az 6rst@ 2 :ocsnat, ez a szerz,s fogalmazvn)a< 2 sz!lt 3anel@ 2 Azt ltom 2 vlaszolta Aramis az ostorcsa5snl is "eg)etlene%% mosoll)al 2, s mulo" ra+ta, 0og) ez a fogalmazvn) /ol%ert "eze 6rsa@ Jzze meg, nag)mlt!sgo,, nzze csa"< I,an)+totta a fogalmazvn)t FouPuet2na", s felismerte Aramis ll6tsna" igazsgt@ T rlse""el, " z%eszrt szava""al tele, szlein egszen fe"ete volt ez a szerz,s, s min,ent lele5lezettH /ol%ert cselsz vn)ne" l tan+a volt az l,ozat eltt@ 2 Jos? 2 mormogta FouPuet@ A les+tott 3anel legsz6vese%%en a f l, al s'll)e,t volna@ 2 Jos 2 sz!lt Aramis 2, 0a nt nem 06vn" FouPuet2na" s ellenfelt /ol%ert2na", 0a csa" ez a g)va tolva+ llna n eltt, azt mon,anmH taga,+a meg@@@ Gg) il)en %izon)6t" min,en a,ott sz! al!l felmentC ,e eze" itt mg azt 0inn", 0og) flH "evs% tartanna" nag)mlt!sgo,t!lC itt van, tess"@ Ds o,an)+totta a tollatH 2 Mr+a al< 2 mon,ta@ FouPuet megszor6totta Aramis "eztC ,e az ere,eti 0el)ett, amit o,an)+totta" ne"i, a fogalmazvn)t vette el@ 2 Je, ne ezt, 0anem a msi"at< 2 sz!lt Aramis@ 2 Gz itt so""al ,rg%%, sem0og) meg ne tartan< 2 L, nem< 2 felelte FouPuet@ 2 /ol%ert r fogalmazvn)t fogom al6rni, s rvezetniH TAz 6rst +!v0ag)om<U Al6rta@ 2 Ett van, 3anel r 2 mon,ta aztn@ 3anel tvette az o"mn)t, o,aa,ta a 5nzt, s mr isz"olt is volna@ 2 Gg) 5ercn)i t'relmet< 2 sz!lt Aramis@ 2 :iztos %enne, 0og) a 5nz ren,%en van? Az il)esmit megolvassa az em%er, 3anel r, "'l n sen, 0a ol)an 5nz, amit /ol%ert r az asszon)o"na" a+n,"oz@ :izon), mert a ,er" /ol%ert nem ol) %"ez8 m, mint FouPuet r@ Ds min,en sz!t, az utalvn) min,en %et8+t 0angsl)ozva, Aramis egsz ,'0t, egsz megvetst cs 55en"int fecs"en,ezte a n)omorult em%erre, a"i +! n)olca, !rn t t8rte a mrt6romsgotC azutn el"'l,t", mg csa" nem is sz!val, 0anem csu5n eg) moz,ulattal, a0og) eg) %ugris 5arasztot "'l,ene" vag) eg) szolgt "ergetne" el@ 3anel tvoztval a miniszter s a 5's5 " eg)ms szem%e nzve 0allgatott eg) "is i,eig@ 2 Jos? 2 sz!lt Aramis, els"nt t rve meg a 0allgatst@ 2 Mi0ez 0asonl6t+a az ol)an em%ert, a"i el,o%+a feg)vereit, s 5ncl%a lt z tt, felfeg)verzett, ,'0 s ellenfelne" %artsgosan cs!"ot ,o%l, mieltt meg"'z,ene vele? A +!0iszem8sg, "e,ves FouPuet r, ol)an feg)ver, amit a gazem%ere" g)a"ran "i0asznlna" a %ecs'letes em%ere" ellen, s min,ig szerencsvel@ Te0t a %ecs'letese"ne" is ravaszsggal "ellene lni'" a gazem%ere""el szem%enC megltn, mil)en erse" volnna", s azrt mg %ecs'letese" mara,nna"< 2 Tettei"et azrt mgiscsa" gaztette"ne" "ellene nevezn'n"< 2 felelte FouPuet@

2 7emmi esetre semC nrzetne", fe,,0etetlensgne" 06vn"< Fe 0a mr meg" t tte ezzel a 3anellal a szerz,st, 0a megfosztotta magt att!l az r mtl, 0og) a,ott szavt visszaveg)e tle, s ezzel 5orig s+tsa t, 0a mr "ez%e a,ta az eg)etlen feg)vert, amell)el t n"rete0et min"et@@@ 2 L, %artom 2 sz!lt FouPuet szomoran 2, maga ol)an, mint a % lcs tan6t!, a"irl eg)szer *a Fontaine %eszlt@ *t+a, 0og) a g)erme" a v6z%e fulla,, s %esz,et tart ne"i 0rom rsz%en@ Aramis mosol)gott@ 2 : lcs? Egen@ Tan6t!? Egen@ B)erme", a"i megfulla,? EgenH ,e ezt a g)erme"et meg fog+u" menteni, ma+, meglt+a< Most elsz r is %eszl+'n" 'zleti 'g)e"rl@ FouPuet cso,l"oz! arccal nzett r@ 2 Jem eml6tette ne"em eg)szer valami 'nne5sg tervt, amel)et 3au>2%an tartann" meg? 2 L, az mg a rgi +! i,"%en volt< 2 sz!lt FouPuet@ 2 Gg) 'nne5sgt, amel)re, gon,olom, a "irl) maga 06vatta meg magt? 2 Jem, "e,ves %artom, eg) 'nne5sgt, amel)re /ol%ert tancsa ala5+n 06vatta meg magt a "irl)@ 2 A0, igenC mint ol)an ro55ant " ltsges 'nne5sgre, amel) min,en %izonn)al t n"retenn< 2 Og) van@ A rgi +! i,"%en, mint mon,tam, megvolt %ennem a %'sz"esg, 0og) megmutas2 sam ellensgeimne" an)agi forrsaim %sgtC a %ecs'letemet tettem fel r, 0og) %orza,ll)al t ltsem el "et, milli!"at teremtve el onnan, a0ol " csa" a cs, le0etsgt ltt"@ Ma azon%an szmolo" az llammal, a "irll)al, sa+t magammalC ma a leg+o%% ton vag)o" a fu"arsg felC %e tu,om %izon)6tani a vilgna", 0og) fillre""el 55g) gaz,l"o,om, mint az arann)al telt zs"o""al, s 0olna5t!l "ez,ve, 0a fogataimat ela,om, 0a 0zaimat elzlogos62 tottam, 0a " lte"ezseimet %esz'ntettem@@@ 2 (olna5t!l fogva 2 sza"6totta fl%e Aramis n)ugo,tan 2, "e,ves %artom, 0olna5t!l fogva semmi mssal nem t r,i", csa" a vau>2i 'nne5sggel, amel)et eg) na5on a rgi +! i," 0sies fn)8zsei " z tt fogna" emlegetni@ 2 Glment az esze, FQ(er%la) lovag? 2 Je"em? /sa" nem gon,ol+a "omol)an? 2 (og)an? (t nem tu,+a, 0og) mi%e "er'l0et eg) 'nne5sg, a vilg legeg)szer8%% 'nne5sge 3au>2%an? Jg)2 tmilli!%a@ 2 Fe n nem a vilg legeg)szer8%% 'nne5sgrl %eszle" m, "e,ves finten,ns %artom@ 2 Egen, mivel az 'nne5l) a "irl) tiszteletre "sz'l, nem is le0et eg)szer8< 2 felelte FouPuet, flrertve Aramist@ 2 Jag)on 0el)es, a legfn)ese%%ne" "ell lennie@ 2 A""or t6z2tizen"t milli!%a "er'l@ 2 $er'l+ n 0sz%a, 0a "ell 2 sz!lt Aramis a legcse"l)e%% izgalom nl"'l@ 2 Fe 0onnan veszem a 5nzt? 2 "iltott fel FouPuet@ 2 Az az n ,olgom, finten,ns r, emiatt eg) 5illanatig se n)ugtalan"o,+"< A 5nz so""al g)orsa%%an ren,el"ezsre fog llni, mint a0og) "iala"6t+a mag%an az 'nne5sg tervt@ 2 *ovag< *ovag< 2 "iltott fel FouPuet, a"it sz,'let fogott el@ 2 (ov raga, engem?

2 A msi" ol,alra anna" a sza"a,"na", amel)i"%e mr2mr lezu0ant 2 vlaszolta 3annes 5's5 "e@ 2 $a5asz"o,+on %ele a " 5en)em%e, s ne fl+en@ 2 Mirt nem mon,ta ezt el%%, Aramis?@@@ =m virra,t eg) ol)an na5, ami"or eg)milli!val megment0etett volna@ 2 Ma 5e,ig@@@ ma 0szat fogo" "ia,ni 2 sz!lt a 5's5 "@ 2 Jo +!, leg)en g)@ Fe az o" eg)szer8, %artomC azon a na5on, amel)rl %eszl, nem llt ren,el"ezsemre a sz'"sges milli!@ Ma " nn)en megszerzem azt a 0szmilli!t, amire sz'"sgem lesz@ 2 Esten 0allgassa meg magt s mentsen meg engem< Aramis, mint ren,esen, +%!l furcsn mosol)gott@ 2 Esten min,ig meg0allgat engem, taln mert nag)on 0angosan "rem< 2 Dn fenntarts nl"'l magra %6zom magam< 2 L, nem 6g) rtettem< Dn vag)o" az n felttel nl"'l@ Gzrt n, a"i a legfinoma%%, legg) ng,e%% s legtall"on)a%% szellem, az egsz 'nne5sget, a lega5r!%% rszletig, a maga el"5zelse szerint fog+a ren,ezni< /sa" 55en@@@ 2 Jos? 2 "r,ezte FouPuet, 0ozzszo"va, 0og) 0el)esen rt"el+e a " z%evetse"et@ 2 Jos, 0a a rszlete" "itallst magra 0ag)om is, megtartom magamna" a "ivitelre val! fel'g)eletet< 2 (og)an? 2 Azt a"arom mon,ani, 0og) erre a na5ra megtesz engem u,varmesterne", ffel'g)elne", affle factotumna", ol)asmine", mint a gr,a"a5itn) s az intzC n mozgatom ma+, az em%ere"et, nlam leszne" a "ulcso"C n a,+a "i a 5arancso"at, az igaz, ,e " zvetlen'l ne"em, s n tov%%6tom "et, 0og) ren,eltetsi 0el)'"re +ussana"@ Drti? 2 Jem, nem rtem< 2 Fe %eleeg)ezi"? 2 (og)ne< Egen, %artom< 2 T %%re nincs sz'"sgem@ Foga,+a " sz netemet, s ll6tsa ssze a meg06van,!" nvsort@ 2 Ds "i"et 06v+a" meg? 2 Min,en"it<

1?A A/#l;7#" a &'#!'2 $); l(,<a% i,, a' i=#<#% @ ); *i&&'a,+!<#" B!a)#l ""# *ic /,#B@ ' G%%en a t rtnet%en olvas!in" szeme eltt 5r0uzamosan 5eregte" le az + s a rgi nemze," "alan,+ai@ Gg)ese"ne" a rgi ,icssg visszfn)e, az evilgi ,olgo" f+,almas ta5asztalata +ut osztl)2 rsz'l@ Zv" a %"e is, mel) rr lesz a sz6ven, s le0etv teszi, 0og) %e0ege,+ene" a 0a+,ani f+! se%e"@ Mso"na" a 0isg s a szerelem 0arcai, a "eser8 gon, s "imon,0atatlan r mH az let +ut az eml"ezs 0el)ett@ (a az olvas!na" szem%e t8ni" az el%eszls e5iz!,+aina" el't sz6nezete, enne" o"a a "etts 5alettr!l szrmaz! ,s rn)alato"%an "eresen,C 0iszen "t ssz"5 0ala, itt eg)ms mellett, eleg)6tve s ssz0ang%a 0ozva a "omor t!nust s a vi,mat@ Az eg)i" nemze," forrongsna" csitulsa a msi" nemze," forrongsaina" " ze5ette meg) vg%e@ Az em%er, miutn o"osan el%eszlgetett az aggo""al, sz6vesen elmulat a fiatalo""al@ D55en ezrt, 0a t rtnet'n" szlai nem "a5csol+" elg szorosan az imnt meg6rt fe+ezetet a most meg6ran,!0oz, az nem fog ne"'n" sem nag)o%% gon,ot o"ozni, mint =u)s,aelna" az szi g%olt megfestse, " zvetlen'l eg) tavaszi "5 %efe+ezse utn@ Felsz!l6t+u" az olvas!t, csele"e,+en 55en 6g), s tr+en vissza :ragelonne vicomte20oz azon a 0el)en, a0ol utol+ra 0ag)tu" t@ $%n, , %%enten, "tsg%eesve, vag)is in"%% eszt, a"aratt vesztve, cltalanul ro0ant %ele a va"vilg%a, az utn a +elenet utn, amel)ne" vgt *a 3alli4re2nl ltta@ A "irl), Montalais, *ouise, a szo%a, a "'l n s "izrats, *ouise f+,alma, Montalais rm'lete, a "irl) 0arag+a, min,2min, nag) szerencstlensget +!solt@ Fe miflt? *on,on%!l megr"ezve, mert vesze,elemrl rtes6tett", els 5illanatra szem%e t8nte" e vesze,elem "'ls +elei@ (t nem elegen, enn)i eg) szerelmes em%erne"? Egen, %izon)raC ,e nem le0etett elegen, eg) nemes sz6vne", mel) %'sz"n foga,+a a mag0oz mr0et n)6lt szintesget@ =aoul azon%an nem ott "ereste a mag)arzatot, a0ol a flt"en) vag) "evs% %tortalan szerelmese" n)om%an "eresi"@ Jem mon,ta "e,vesne"H T*ouise, nem szeret mr? *ouise, mst szeret?U =aoul sz6ve csu5a %torsg volt, csu5a %arti szeretet, csu5a szerelemC vallsos 0ittel cs'gg tt tula+,on a,ott szavn, s 0itt mso" szav%an@ =aoul 6g) gon,ol"o,ottH TBuic0e 6rt ne"em, 0og) fig)elmeztessenC Buic0e tu, valamitC meg"r,ezem Buic0e2t, mit tu,, s elmon,om ne"i, 0og) mit lttam<U Buic0e la"sig nem volt 0ossz az tC Fontaine%leau2%!l "t na55al ezeltt 0ozt" vissza ;rizs%a, s mivel se%%l "ez,ett felg)!g)ulni, eg)5r l5st tett is mr szo%+%an@ Zr m%en nag)ot "iltott, mi"or =aoul %el5ett@ =aoul f+,alm%an "iltott fel, mi"or Buic0e2t s5a,tan, lesovn)o,va megltta@ $t sz!, s az a moz,ulat, amit a se%es'lt tett, 0og) =aoul "ar+t tvol tartsa, elegen, volt, 0og) az igazsgr!l megg)zze@ 2 L, 0t 6g) van< 2 sz!lt =aoul, mialatt o,a'lt %art+a mell@ 2 Az em%er szeret s meg0al<

2 Jem, nem, nem 0al meg az em%er, mert lm, n le" s a "arom%a zrom< 2 felelte Buic0e mosol)ogva@ 2 L, rtem n< 2 Dn is rtem, =aoul@ A%%an a megg)z,s%en l, 0og) n %ol,ogtalan vag)o"? 2 7a+nos< 2 Jem@ Dn a leg%ol,oga%% vag)o" az em%ere" " z tt@ A testem szenve,, ,e a sz6vem, a lel"em nem< (a tu,n<@@@ L, n vag)o" a leg%ol,oga%% em%er< 2 Annl +o%%, annl +o%%, csa" legal%% so"ig tartana@ 2 3ge vanC ,e ez elg 0allom na5+ig, =aoul@ 2 Maga szeret, ezt nem vonom "tsg%e, ,e @@@ 2 (allgasson i,e, %artom, n szeretem t@@@ mert@@@ Jo ,e nem is 0allgat rm@@@ 2 :ocssson meg< 2 Bon,ter0eltne" ltszi"@ 2 ;ersze@ Min,ene"eltt a maga lla5ota@@@ 2 Jem ez az o"a< 2 $e,ves %artom, azt 0iszem, rosszul teszi, 0a maga faggat engem@ Ds szavaina" ol)an "'l n s 0angsl)t a,ott, amel) %art+t n)om%an felvilgos6totta a %a+ termszetrl s a g)!g)m!, ne0zsgeirl@ 2 Arra gon,ol, =aoul, amit 6rtam@ 2 Arra@@@ 7zeretnm, 0a el%eszlgetnn" r!la, 0a ma+, r mei s szenve,sei el%eszlsne" a vgre +utott< 2 $e,ves %artom, a mag vag)o" egszen, most, n)om%an< 2 $ sz n m< Minl 0amara%%@@@ mar,os a %izon)talansg@@@ fele i, alatt r"eztem 0aza *on,on%!l, mint amenn)i i, alatt llami futro" szo"ta"< Jos, mit "6vnt? 2 7emmi mst, %artom, csa" azt, 0og) 0aza+ ++ n@ 2 (el)es, itt vag)o"< 2 A""or +!l van< 2 Bon,olom, valami ms is van mg< 2 7zavamra, nincs< 2 Buic0e< 2 :ecs'letszavamra< 2 Jem azrt fosztott meg n)ersen a remn)tlH nem azrt tett "i ezzel a visszatrssel anna", 0og) "eg)vesztett leg)e" a "irl) eltt, a"ine" 5arancst megszegtemC nem azrt 5lntlta sz6vem%e a flt"en)sget, ezt a "6g)!t, 0og) vg'l azt mon,+aH min,en ren,%en van, alu,+on n)ugo,tan@ 2 Jem mon,om, 0og) alu,+on n)ugo,tan, =aoul, ,e +!l rtsen megH nem a"aro", nem tu,o" mit mon,ani@ 2 L, %artom, 0t "ine" tart engem?

2 (og)an? 2 (a tu, valamit, mirt tit"ol+a elttem? (a 5e,ig nem tu,, a""or mirt fig)elmeztet? 2 Gz igaz, rosszul tettem@ :izon), sznom2%nom, =aoul, mert " nn)8 eg) %artna" azt 6rniH T9 ++ n<U Fe 0a ez a %art itt ll az em%er eltt, 0a lt+u" remegni, zi0lva vrni arra az eg) sz!ra, amit nem mer'n" "imon,ani@@@ 2 Mer+en< Mert ne"em van sz6vem, 0a magna" nincs is< 2 "iltotta "tsg%eesetten =aoul@ 2 *m, most igazsgtalan, s fele,i, 0og) eg) szegn) se%es'lttel van ,olga@@@ A sz6ve eg)felvel@@@ csilla5o,+on< Dn meg6rtamH + ++ n, ne "6vn+on t %%et a %ol,ogtalan Buic0e2tl< 2 Ag)e, a%%an remn)"e,ett, 0og) ma+, megltom a sa+t szememmel? 2 Fe@@@ 2 /sa" semmi 0a%ozs<@@@ *ttam< 2 L< 2 "iltott fel Buic0e@ 2 3ag) legal%%is azt 0iszem@@@ 2 *t+a, maga is "t"e,i"< Fe 0a "t"e,i", szegn) %artom, mit te0ete" n? 2 *ttam *a 3alli4re2t zavartan, Montalais2t rm'lten@@@ a "irl)t@@@ 2 A "irl)t? 2 Egen@@@ Glfor,6t+a a fe+t? Ett a veszl), itt a %a+C ug)e, a "irl) miatt van a %a+? 2 Jem mon,tam semmit@ 2 L, ezerszer s ezerszer t %%et mon,< Tn)e"et, irgalmazzon, " n) r'l+ n, tn)e"et mon,2 +on< :artom, eg)etlen %artom, %eszl+en< A sz6vem 0allra se%ezve, elvrzi"C %ele0alo" a "tsg%eess%e< 2 (a ez 6g) van, "e,ves =aoul, meg" nn)6ti 0el)zetemet, s %eszlni fogo", a%%an a megg)z,s%en, 0og) csa" vigasztal! ,olgo"at mon,o", ssze0asonl6tva a "tsg%eesssel, amel)%en most ltom< 2 (allgatom@@@ 0allgatom< 2 Jos 2 sz!lt a gr!f 2, csa" azt mon,om, amit %r"i sz+%!l megtu,0at@ 2 :r"itl? (t mr %eszlne" r!la? 2 "iltott =aoul@ 2 Mieltt azt mon,anmH T%eszlne" r!la, %artomU, tu,+a meg el%%, 0og) mirl %eszl2 0etne"@ 7emmi ol)at nem 0all0at, es"'sz m, ami ne volna ala5+%an vve rtatlan ,ologC 5l,ul eg) sta@@@ 2 Egen, eg) sta a "irll)al? 2 A "irll)al, igen, ,e szerintem a "irl) mr so"szor stlt 0 lg)e""el, ezrt mg nem@@@ 2 Esmtlem, %artom, nem 6rt volna ne"em, 0a ez affle " z nsges sta@ 2 Az %izon)os, 0og) a "irl) +o%%an tette volna, 0a a vi0ar alatt fe,l al mene"'l, semmint 0a+a,onftt ll,ogl *a 3alli4re eltt, ,e@@@ 2 Fe@@@? 2 Fe a "irl) ol) ille,elmes< 2 L, Buic0e, Buic0e< Meg a"ar lni?

2 (allgassun" te0t@ 2 Jem, fol)tassa< Gz utn a sta utn t %% is " vet"ezett? 2 Jem, illetve igen, volt valami "is "alan, a t lg)fnl@ Gz volna az? Jem tu,o" r!la@ =aoul felllt@ Buic0e, g)engesge ellenre, ig)e"ezett szintn felllni@ 2 *m 2 sz!lt 2, eg) sz!t sem tesze" t %% 0ozzC vag) so"at, vag) tl "eveset mon,tam@ Mso" ma+, felvilgos6t+", 0a a"ar+", vag) 0a tu,+"C az n " telessgem az volt, 0og) fig)elmeztessemC ezt megtettem@ Most mr maga vig)zzon az 'g)eire@ 2 $r,ezs" ,+em? L, nem le0et a %artom, a"i 6g) %eszl velem< 2 sz!lt el"esere,ve a fiatalem%er@ 2 Az els, a"itl "r,ezs" , m, vag) rosszin,ulat, vag) osto%a leszC 0a rossz2 in,ulat, a""or 0azu,i", 0og) ag)ong) t r+ nC 0a osto%a, a""or mg rossza%%at csinl@ L, Buic0e, Buic0e, nem teli" %ele "t !ra, s t6z 0azugsg s t6z 5r%a+ z,ul a n)a"am%a< Mentsen meg< Jem az a leg+o%%, 0a az em%er tu,+a, mi %a+ rte? 2 Fe 0a mon,om, 0og) semmit sem tu,o"< Megse%es'ltem, lz%an fe"',tem, elvesztettem az eszmletemet, s min,errl csa" fel'letes tu,omssal %6ro"@ Fe csu,a vig)e, nag)on messze "eresgl'n", mi"or a mi em%er'n" itt van "znl@ (t nem %art+a2e FQArtagnan? 2 L, ez igaz, igaz< 2 Men+en te0t 0ozz< W ma+, vilgossgot g)+t, s " z%en vig)z a szemre is@ Gg) la"+ l5ett %e@ 2 Mi az? 2 "r,ezte Buic0e@ 2 A gr!f urat vr+" a 5orcelng)8+temn)2szo%%an< 2 9!@ Meg%ocst, "e,ves =aoul? Mi!ta +rni tu,o", %'sz"e vag)o"< 2 Fela+nlanm a "aromat, Buic0e, 0a nem se+tenm, 0og) az a szeml) n@ 2 Egen, magam is azt 0iszem 2 felelte Buic0e mosol)ogva, s ott0ag)ta =aoult@ Bon,olatai%a mer'lve, les+tva, =aoul g) llt ott moz,ulatlanul, mint a %n)sz, a"ire rsza2 "a,t a %oltozatC megse%es'lt, vre fol)i", ntu,ata el0ag)+a, ig)e"szi" tal5ra llni, s rtelme seg6tsgvel megmenteni lett@ J0n) 5illanat elegen, volt =aoulna", 0og) a "t lele5le2 zs "5rzat%!l mag0oz tr+en@ Mr +%!l sszesze,te gon,olataina" fonalt, mi,n 0irtelen az a+t!n t Montalais 0ang+t vlte felismerni a 5orceln2szo%%!l@ 2 L< 2 "iltott fel@ 2 Egen, ez az 0ang+a@ *m, ez a n megmon,0atn az igazsgot< Fe itt "r,ezzem "i? (iszen elre+tzi" ellemC "tsgtelen'l a 0ercegn meg%6zs%!l + tt i,e< Ma+, a la"sn fogom fel"eresni@ Meg fog+a mag)arzni i+e,elmt, mene"'lst, az 'g)etlensgt, amivel engem el8zte", min,ent el fog mon,ani, 0a mr FQArtagnan, a"i min,ent tu,, megers6tette a sz6vemet@ Ma,ame@@@ csa5o,r@@@ (t igen, csa5o,r, ,e +!"e,v%en tu, szeretniC csa5o,r, s szeszl)es, a"r a 0all vag) az let, ,e Buic0e mgis elmon,0at+a, 0og) a leg%ol,oga%% em%er@ Wne"i legal%% r!zs"%!l van megvetve az g)a@ Jo, g)er'n"@ $isz " tt a gr!f szo%+%!l, s mi" z%en szemre0n)st tett magna", 0og) Buic0e2sel csa" nmagr!l %eszlt, megr"ezett FQArtagnan0oz@

1A0 B!a)#l ""# , *(77 5+!=#'2&53=i5 A "a5itn) szolglat%an voltC eg) %r"arossz"%en 'lt, sar"ant)+t a 5a,l!%a verte, a "ar,ot l%ai " z tt tartotta, s %a+uszt 5 , rgetve, eg) csom! levelet olvasott@ FQArtagnan felmor,ult r m%en, %art+na" fit meg5illantva@ 2 =aoul, ,es fiam 2 sz!lt 2, mil)en vletlen fol)tn 06vott 0aza a "irl)? A fiatalem%er f'l%en nem valami "ellemesen csengte" eze" a szava", ,e le'lt s 6g) feleltH 2 7zavamra, errl nem tu,o"C csa" ann)it tu,o", 0og) vissza+ ttem< 2 (m< 2 , rm g tt FQArtagnan, mi" z%en te"intett =aoulra irn)6tva, sszera"ta leveleit@ 2 Mit nem mon,asz, fiacs"m? A "irl) nem 06vott, s te vissza+ ttl? Gzt nem nag)on rtem@ =aoul mr els5a,t, megg) t rt arccal g)8r gette a "ala5+t@ 2 Micso,a arco"at vgsz, s mifle s6ri trsalgs ez? 2 "iltotta a "a5itn)@ 2 (t Angli%an il)en szo"so"at sze, fel az em%er? Az nti+t< Dn is voltam Angli%an, s vi,man + ttem 0aza, mint a 5int)< :eszlsz2e r gt n? 2 Jag)on is so" a mon,anival!m@ 2 Egen? (og) van ,esat),? 2 Frga %artom, %ocssson meg, ezt 55en most a"artam meg"r,ezni@ FQArtagnan "tszer ol)an lesen nzett r, s enne" a nzsne" tito" nem llott ellent@ 2 3alami %nt? 2 :izon), s FQArtagnan r ezt nag)on +!l tu,+a@ 2 Dn? 2 L, ne +tssza a cso,l"oz!t@ 2 Jem +tszom n a cso,l"oz!t, %artom@ 2 $e,ves %artom, +!l tu,om, 0og) ravaszsg%an s testi er%en tlszrn)al engem@ G%%en a 5illanat%an osto%a fa+an"! vag)o", 0itvn) freg, a"ine" se esze, se "eze2l%a nincs, seg6tsen ra+tam, ne vessen meg@ Gg)sz!val n vag)o" a legn)omorulta%% a f l,i 0alan,!" " z tt@ 2 (o0!, s mirt? 2 "r,ezte FQArtagnan, mi" z%en lecsatolta szolglati vt, s eg) "iss mosol)g!%% lett az arca@ 2 Mert *a 3alli4re "isasszon) megcsal@ FQArtagnan arca nem vltozott@ 2 Megcsal< Megcsal< Jag) szava"< $i mon,ta? 2 Az egsz vilg< 2 L, 0a az egsz vilg mon,+a, a""or "ell %enne valami igazsgna" lenni@ Dn a magam rszrl csa" a""or 0isze" a t8z%en, 0a a f'st t ltom@ Jevetsges, ,e mgis 6g) van@ 2 Te0t 0iszi? 2 "iltott 0evesen :ragelonne vicomte@ 2 L, 0a "r,re vonsz@@@ 2 :izon) azt teszem@

2 (t, n nem avat"ozom az effle 'g)e"%e, +!l tu,o,@ 2 (og)an? Gg) %art+rt, a firt se? 2 D55 azrt@ Mert 0a i,egen volnl, azt mon,anm ne"e,@@@ nem mon,an" semmit@@@ Tu,o,2e, 0og) van ;ort0os? 2 $a5itn)< 2 "iltotta =aoul, FQArtagnan "ezt megszor6tva@ 2 A %artsg nev%en, mel)et at)m irnt tans6tott min,ig@@@ 2 L, r, g s 5o"ol<@@@ Te nag)on %eteg vag) a@@@ "6vncsisgt!l< 2 Jem a "6vncsisgt!l, a szerelemtl< 2 Ag)an< Megint eg) nag) sz!@ (a csa"ug)an szerelmes volnl, ,rga =aoulom, az mr egszen ms volna< 2 Mit a"ar ezzel mon,ani? 2 Azt mon,om, 0og) 0a ol)an "omol) szerelmet reznl, 0og) eg)enest a sz6ve,0ez for,ul0atn"@@@ Fe ez le0etetlen@ 2 Fe mon,om, 0og) eszeveszetten szeretem *ouise2t@ FQArtagnan a =aoul sz6ve ml)%en olvasott@ 2 *e0etetlen, mon,om@@@ Il)an vag), mint min,en fiatalem%er, te nem szerelmes vag), te r'lt vag)< 2 Ds 0a az voln"? 2 I"os em%er mg nem tu,ta so0a msfel terelni msna" a %!,ult ag)t@ Dn letem%en szzszor is fra,oztam 6g) 0i%a@ Te csa" vgig0allgatnl, ,e nem 0allgatnl megC 0a meg0allgatnl, nem rtenl meg, s 0a megrtenl, nem enge,elmes"e,nl@ 2 Fe 5r!%l+a meg, 5r!%l+a meg legal%%< 2 T %%et is mon,o"H 0a ol)an szerencstlen voln", 0og) tu,+a" valamit, s elg osto%a, 0og) vele, valamit " z l+e"@@@ :artom vag), mon,o,? 2 L, igen@ 2 Jos, a""or magamra 0arag6tanla"@ 7o0asem %ocstan, meg ne"em, 0og) %rn,+ai,at sztrom%oltam, a0og) a szerelmes em%ere" mon,+"@ 2 FQArtagnan r, maga min,ent tu,, s a "tsg%eess%e, a 0all%a "erget< Eszon)< 2 Ag)an, ug)an< 2 Tu,+a, 0og) so0a nem +a+gato"< 7 mivel sem a 9!isten, sem at)m so0a meg nem %ocstan, 0a 5isztol)gol)!t r 56ten" a fe+em%e, amit maga vona"o,i" elmon,ani, el%eszltetnm magamna" a legels em%errel, a"i az utam%a "er'lC azutn meg0azu,tolnm@@@ 2 Ds meg ln,? Gz aztn a sz5 ,olog< Annl +o%%< Mit %nom n? Zl, meg, fiacs"m, l, meg, 0a ez ne"e, r met szerez@@@ Mg) szo"ta" tenni azo" is, a"i" fogf+s%an szenve,ne", s azt mon,+"H TL, 0og) szenve,e"<@@@ A vasat tu,nm 0ara5ni@@@U Dn azt felelem ne"i"H T(ara5+on csa", %artom, 0ara5+on< *egfel+e%% %elet ri" a foga@U 2 9!, nem fogo" sen"it meg lni< 2 sz!lt =aoul "eser8en@ 2 Jo 5ersze< :izon), mana5sg 6g) visel"e,te" min,ann)ian< Meg lete, maga,, ug)e? Az lesz m a sz5 ,olog< Ds menn)ire fogla" sa+nlni< Ggsz na5 azt fogom mon,ogatniH T/su,a eg) mi0aszna fic"! volt ez a "is :ragelonne@ Az eg)'g)8, a %alga<@@@ Ggsz letemet r2

sznom, 0og) megtan6tsam, 0og)an "ell tisztessgesen tartani a "ar,ot, s az osto%a fic"! feln)rsaltat+a magt<U =a+ta, =aoul, les, meg maga,< Jem tu,om, "i tan6tott tge, logi"ra, ,e "r0ozzam el, mint az angolo" mon,+", 0a az illet nem lo5ta "i at), zse%%l a 5nzt< =aoul nmn "ez%e temette a fe+t, s 0al"an , rm gteH 2 Jincsene" %artaim, nincsene"< 2 Ag)an mr< 2 "iltotta FQArtagnan@ 2 Min,en"i csa" gn)ol!,i" vag) " z m% s< 2 I"talan %esz,< Dn, 0a%r gascogne2i vag)o", nem gn)ol!,om@ Ds 0og) " z m% s?< (a az voln", mr eg) neg)e,!rval ezeltt a 5o"ol%a "'l,tele" volna, mert te "5es volnl a vi,m em%ert elszomor6tani, a szomort 5e,ig a 0all%a "ergetn,@ A csu,%a is, cs" s, csa" nem "6vno,, 0og) elrettentsele" a "e,vese,tl, s megtan6tsala" g)8l lni az asszon)t, a"i 5e,ig az em%eri let r me, %ol,ogsga<? 2 :eszl+en, %eszl+en, s l,ani fogom rte< 2 G+, "e,vesem, 0t azt 0iszi, 0og) n telet m m a fe+emet arc"5festrl vag) asztalosr!l, tit"os l5csrl s arc"5rl sz!l! 0ist!ri""al, s mg ezer effa+ta "is t rtnettel, 0og) azutn %ren lmo,+am? 2 Asztalos? Mit +elentsen ez az asztalos? 2 7zavamra, nem tu,omH elmon,t" ne"em, 0og) valami asztalos tt rte a 5a,l!t@ 2 *a 3alli4re2nl? 2 Jem tu,om, "inl@ 2 A "irl)nl? 2 Ag)an< (a a "irl)nl t rtnt volna, a""or megmon,anm ne"e,, nem igaz? 2 (t a""or "inl? 2 Jzzene" o,a< (isz eg) !r+a fol)ton azt ismtelgetem, 0og) nem tu,o" semmit< 2 Fe 0t a fest? Az arc"5? 2 Og) 06rli", 0og) a "irl) ezt az arc"5et eg) u,vari 0 lg)rl festtette@ 2 *a 3alli4re2rl? 2 G+, ne"e, csa" ez a nv van a n)elve,en< $i %eszl *a 3alli4re2rl? 2 (t 0a nem r!la van sz!, mirt r,e"elne engem? 2 (t ne r,e"el+en@ Fe te faggatsz, s n felele"@ Te ismerni a"aro, a %otrn)"r!ni"t, s n el, trom@ Mer6ts %elle 0asznot< =aoul "tsg%eesetten 't tt 0omlo"ra, s fel"iltottH 2 G%%e %ele le0et 0alni< 2 Gzt mr mon,ta,< 2 Egen, igaza van@ Ds megin,ult "ifel@ 2 (ov mg)? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 Fel a"aro" "eresni vala"it, a"i megmon,+a az igazat@

2 7 "i volna az? 2 Gg) n@ 2 Ag)e, *a 3alli4re "isasszon)? 2 "r,ezte mosol)ogva FQArtagnan@ 2 L, micso,a 5om5s gon,olat< 3igasztalst "eresel, s meg is fogo, tallni< /sa" nem mon, nmagr!l rosszat< 2 Tve,, uram 2 felelte =aoul@ 2 Az a n, a"i0ez n for,ulo", so" rosszat fog mon,ani< 2 Foga,o"H Montalais@ 2 Egen, Montalais@ 2 L, a %artn+e? Gg) n, a"i e%%en a minsg%en o"vetlen'l eltlozza a rosszat is@ Je %eszl+ Montalais2val, "e,ves =aoulom@ 2 Jem ez az igazi o", mel) arra szt nzi, 0og) tvol tartson Montalais2t!l@ 2 Egaz, %evallom< $'l n%en is, mirt +tszan" vele,, mint macs"a a szegn) egrrel? Egazn sa+nlla"@ Ds 0a azt "rem, 0og) e%%en az lla5ot%an ne %eszl+ Montalais2val, azt csa" azrt teszem, mert tit"o,at o,a fogo, ,o%ni 5r,ul, s ma+, visszalne" vele@ 3r+, 0a tu,sz@ 2 Jem tu,o"@ 2 Az mr %a+< *to,, =aoul, 0a volna valami tletem@@@ ,e nincs@ 2 Mgr+e meg, %artom, 0og) sa+nlni fog, ez ne"em elegen,, s %6zza rm, 0og) a magam ere+%l tisztzzam ezt az 'g)et@ 2 L, 0og)ne, 0og) %elega%al)o,+, mg csa" az "ellene< Yl+ i,e az asztal0oz, s ve,, "eze,%e a tollat< 2 Mi vg%l? 2 (og) Montalais2na" 6r+ s tall"t "r+ tle@ 2 L 2 "iltott fel =aoul, s rvetette magt a tollra, amit a "a5itn) o,an)+tott@ (irtelen n)6lt az a+t!, eg) testr + tt %e, FQArtagnan0oz l5ett, s 6g) sz!ltH 2 $a5itn) r, Montalais "isasszon) van itt@@@ %eszlni szeretne a "a5itn) rral@ 2 3elem? 2 , rm gte FQArtagnan@ 2 *5+en %e, s ma+, meglt+u", csa"ug)an velem a"ar2e %eszlni? A ravasz "a5itn)t val!%an nem csalta meg szimata@ Montalais, mi"or %el5ett, meg5illantotta =aoult, s fel"iltottH 2 Aram, uram<@@@ :ocssson meg, FQArtagnan r@ 2 Meg%ocsto" nne", "isasszon) 2 felelte FQArtagnan@ 2 Tu,om, 0og) azo"na", a"i" engem, reg em%ert "eresne", nag) sz'"sg'" le0et rm@ 2 Dn :ragelonne urat "eresem 2 sz!lt Montalais@ 2 Micso,a vletlen< Dn meg magt "erestem@ 2 =aoul, nem a"ar elmenni a "isasszonn)al? 2 Jag)on sz6vesen< 2 Men+en 0t< Ds FQArtagnan szel6,en "itolta =aoult a szo%%!l, azutn "aron fogta Montalais2t, s 0al"an 6g) sz!lt 0ozzH

2 *eg)en +! len), s "6ml+e t, "6ml+e a ln)t is@ 2 L 2 felelte Montalais szintn suttogva 2, nem n fogo" vele %eszlni@ 2 (og)0og)? 2 Ma,ame "reti@ 2 L, nag)on +!< 2 "iltott fel FQArtagnan@ 2 A 0ercegn< Gg) !ra sem teli" %ele, s a szegn) fi megg)!g)ul< 2 3ag) 0alott lesz< 2 felelte rszvttel Montalais "isasszon)@ 2 Esten vele, FQArtagnan r< Ds =aoul utn szala,t, a"i nem messze az a+t!t!l agg!,va, n)ugtalanul vrt r, mert ez a sug,ol!zs nem so" +!t 6grt@

1A1 K+, 0+l,+5#"; A szerelmese" min,ent szeretne", ami "e,ves'""el van "a5csolat%an@ Alig0og) =aoul eg)e,'l mara,t Montalais2val, melegen megcs!"olta a "ezt@ 2 Ag)an, ug)an 2 sz!lt szomoran a len)@ 2 (ossz le+ratra 0el)ezi el cs!"+ait, "e,ves =aoul, s ra,sul %iztos6t0atom, 0og) nem is "amatozna"< 2 Mit? (og)an? Jem mag)arzn meg +o%%an, "e,ves Aure? 2 Ma,ame fog min,ent megmag)arzni@ W0ozz "ell vezetnem@ 2 (og)an? 2 /sen,< Ds ne nzzen rm il)en rm'lten@ Ett az a%la"o"na" is szeme van, s a fala"na" is f'le@ *eg)en ol)an +! s ne nzzen remC leg)en ol)an +!, %eszl+en 0angosan esrl, sz5 i,rl, az angliai let "ellemessgeirl< 2 Fe vg'l is@@@ 2 Fig)elmeztetem, 0og) Ma,ame2na" vala0ol, nem tu,om, 0ol, ,e o"vetlen'l ott a fig)el szeme, az les f'le@ Je"em 5e,ig semmi "e,vem r, ez vilgos, ug)e, 0og) el"ergessene", vag) a :astille2%a "'l,+ene"< :eszlgess'n", mon,om, vag) in"%% ne %eszl+'n"< =aoul " l%e szor6totta "ezt, s ol)an arcot vgott, mint a"i 0siesen elviseli, 0og) a "6n5a,ra von+"@ Montalais %er te"intettel, " nn)e, +rssal, felemelt fvel 0ala,t eltte@ =aoult n)om%an %evezett" Ma,ame szo%+%a@ T9! 2 gon,olta mag%an 2, ez a na5 g) mli" el, 0og) semmit sem fogo" megtu,ni< Buic0e tlsgosan is megsa+nltC rint"ezs%e l5ett Ma,ame2mal, s %arti fon,orlattal min,"etten o,zt" a re+tl) megol,st@ Mirt is nincs "znl eg) +! ellensgem@@@ ;l,ul az a "6g)! Fe Var,esC min,enesetre 0ara5na, ,e n nem inga,ozn" tov%%@@@ Enga,ozs@@@ "tel"e,s@@@ in"%% a 0all<U =aoul ott llott Ma,ame eltt@ (enriette elraga,!%% volt, mint vala0a, flig 0tra,lve 'lt a fotel%an, csinos l%t 06mzett %rson)5rnn 5i0entetteC eg) %orzas szr8 macs"val +tsza,ozott, amel) u++ait 0ara5,lta, s gallr+na" csi5"i%e "a5asz"o,ott@ Ma,ame gon,ol"o,ott, ml)en elgon,ol"o,ott, g)0og) csa" Montalais s =aoul 0ang+ra ria,t fel lmo,ozs%!l@ 2 Fensge, 06vatott? 2 "r,ezte =aoul@ Ma,ame megrzta a fe+t, mint0a most %re,t volna fel@ 2 Esten 0ozta, :ragelonne r< 2 sz!lt@ 2 Egen, n "rettem@ Te0t vissza+ tt Angli%!l? 2 $irl)i fensge, szolglatra@ 2 $ sz n m@ (ag)+ magun"ra, Montalais< Montalais tvozott@ 2 Ag)e, szentel0et ne"em n0n) 5ercet, :ragelonne r?

2 Ggsz letem fensge,< 2 felelte =aoul 0!,olattal, mert eltallta, 0og) a 0ercegn u,va2 riassga m g tt valami "omor, s tt ,olog re+li", ,e ez a "omorsg mgsem riasztotta vissza, mert meg volt g)z,ve, 0og) Ma,ame rzelmei %izon)os ro"onsg%an vanna" az vivel@ Az u,var%an min,en o"os em%er ismerte Ma,ame szeszl)es a"aratossgt s 0!%ortos zsarno"os"o,st@ Ma,ame2na" tlzott mrt"%en 06zelgett a "irl) u,varlsaC Ma,ame sz!%esz, trg)a lett, s %ele5lntlta a "irl)n lel"%e a 0allos flt"en)sget, amel) min,enfle asszon)i %ol,ogsgon rg!,! fregC eg)sz!valH Ma,ame, 0og) megse%zett %'sz"esgt g)!g)6tsa, +tszotta a szerelmes sz6v8t@ Tu,+u", mit tett a 0ercegn, 0og) a "irl) ltal eltvol6tott :ragelonne vicomte2ot vissza06v+a@ EE@ $rol)0oz intzett levelt =aoul nem ismerte, ,e FQArtagnan "itallta@ Gzt az rt0etetlen veg)'l"t a szerelemne" s 0isgna", eze"et a 0allatlan g) ng, rzelme"et, eze"et a ro55ant csalr,sgo"at "i fog+a vala0a megmag)arzni? 7en"i, mg a %osszll! ang)al sem, a"i az asszon)i sz6ve"et "acrsgra %u+togat+a@ 2 :ragelonne r 2 sz!lt Ma,ame 2, elge,etten r"ezett 0aza? 2 Glge,etten? 2 "r,ezte =aoul@ 2 Mivel leg)e" elge,ett vag) elge,etlen, asszon)om? 2 Mivel le0et eg) ol)an "or frfi, mint maga, elge,ett vag) elge,etlen? TMil)en g)orsan 0ala, a cl+a fel< 2 gon,olta =aoul rm'lten@ 2 Mit a"ar a sz6vem%e cse5egtetni?U =aoul, megrettenve att!l, amit meg fog tu,ni, el a"arva 0alasztani a vg)va vg)ott, ,e mgis ol)an sz rn)8 5illanatot, amel)%en min,enrl tu,omst szerez, 6g) feleltH 2 Gg) igaz +! %artot 0ag)tam itt +! egszsg%en, Ma,ame, s most %etegen talltam< 2 Buic0e gr!fr!l %eszl? 2 "r,ezte (enriette 0ercegn zavartalan n)ugalommal@ 2 (allottam, 0og) nag)on "e,ves, +! %art+a@ 2 /sa"ug)an, 0ercegn< 2 Jos, igaz, 0og) Buic0e gr!f megse%es'lt, ,e mr +o%%an van@ L, Buic0e gr!f nem sa+nlatra mlt! 2 sz!lt g)orsan, azutn sszesze,ve magt, 0ozztetteH 2 (t sa+nlatra mlt!? ;anasz"o,ott taln? 3an valami gon,+a, amit ne ismernn"? 2 /sa" a se%rl %eszle", asszon)om@ 2 A""or +!C "'l n%en Buic0e gr!f nag)on %ol,ogna" ltszi", erre vall +!"e,ve@ Tu,+a, :ragelonne r, n meg vag)o" g)z,ve r!la, 0og) maga is sz6vesen vllaln, 0a, mint , csa" a teste "a5ott volna se%e"et@ Mit szm6t eg) testi sr'ls? =aoul megremegett@ T3isszatr a ,ologra 2 gon,olta mag%an@ 2 L, +a+<U 7 nem vlaszolt@ 2 Mon,ott valamit? 2 "r,ezte Ma,ame@ 2 Jem sz!ltam semmit, Ma,ame@ 2 Jem sz!lt semmit? Te0t nem rt velem eg)et< Te0t elge,ett?

=aoul " zele%% l5ett Ma,ame20oz, s 6g) sz!ltH 2 $irl)i fensge, a"ar ne"em valamit mon,ani, ,e nemeslel"8sge arra szt nzi, 0og) !vatos leg)en szavai%an@ $rem fensge,et, "6mlet nl"'l lsson 0ozz@ Dn ers vag)o", s 0allgatom@ 2 L 2 sz!lt a 0ercegn 2, mi az, amit megrtett? 2 Amit fensge, meg a"ar velem rtetni 2 sz!lt =aoul@ Ds a"aratlanul sszerezzent, mialatt e szava"at "ie+tette@ 2 3al!%an 2 felelte Ma,ame 2 "eg)etlen ,olog, ,e mivel mr eg)szer el"ez,tem@@@ 2 Egen, asszon)om, vgigmon,ani@ mivel fensge, "eg)es"e,ett %ele"ez,eni, 0t "eg)es"e,+"

(enriette g)orsan felllt, eg)5r l5st tett a szo%%an, azutn 0irtelen meg"r,ezteH 2 Mit mon,ott magna" Buic0e gr!f? 2 7emmit, 0ercegn< 2 7emmit? 7emmit sem mon,ott? L, menn)ire rismere" e%%l< 2 $tsgtelen'l "6mlni a"art@ 2 Ds ezt a %arto" %artsgna" nevezi"@ Fe FQArtagnan r, a"itl 55en most + tt el, csa" mon,ott valamit?< 2 Jem t %%et, mint Buic0e, asszon)om@ (enriette t'relmetlen moz,ulatot tett@ 2 *egal%% tu, min,enrl, amit az u,var %eszl? 2 "r,ezte a 0ercegn@ 2 7emmirl a vilgon nem tu,o", asszon)om@ 2 A vi0ar%an val! +elenetrl sem? 2 A vi0ar%an val! +elenetrl sem< 2 7em a ng)szem" zt val! eg)'ttltrl az er,%en? 2 7em az eg)'ttltrl az er,%en@ 2 7em a /0aillot2%a val! mene"'lsrl? =aoul mag%a ros"a,t, mint a virg, amit a sarl! levgott, ,e em%erf l tti ervel ig)e"ezett mosol)ogni, s nag)on csen,esen vlaszoltaH 2 3olt szerencsm "irl)i fensge,ne" megmon,ani, semmit sem tu,o"@ 7zegn) elfele,ett em%er vag)o", a"i Angli%!l r"eztemC az ittenie" " z tt s n" ztem ann)i za+os 0ullm ver, tt, 0og) min,az, amirl fensge, %eszl, a nag) za+%an nem is +ut0atott a f'lem%e@ (enriette2et meg0atotta ez a s5a,tsg, ez a szel6,sg, ez a %torsg@ 7z6vne" felt r rzse e 5illanat%an az a 0eves vg) volt, 0og) a szegn) szerelmes =aoult!l 0all+on valamit arr!l a nrl, a"i miatt enn)ire szenve,@ 2 :ragelonne r 2 sz!lt Ma,ame 2, amit a %art+a nem a"art megtenni, azt megteszem n magrt, a"it %ecs'l " s szerete"@ :artn+e lesze"@ Maga %ecs'letes em%er, s f lemelt fvel +r itt, s n nem a"arom, 0og) a nevetsgessg sl)a alatt, s eg) 0t mlva taln mr a megvets sl)a alatt ros"a,+on ssze@ 2 L< 2 "iltott fel =aoul 0alls5a,tan@ 2 (t mr itt tartun"?

2 (a mit sem tu,, g) ltom, mgiscsa" se+t valamit@ Ag)e, +eg)%en +rt *a 3alli4re "isasszonn)al? 2 Egen, Ma,ame@ 2 Gzen a +ogc6men eg) fig)elmeztetssel tartozom magna"C mivel *a 3alli4re "isasszon)t eg) sz5 na5on el fogom "ergetni 0zam%!l@@@ 2 Gl"ergeti *a 3alli4re2t? 2 "iltott fel :ragelonne@ 2 Gl %izon)@ Azt 0iszi, r "" te"intettel lesze" a "irl) " nn)eire s +eremi,ira? Jem, nem, az n 0zam nem arra val!, 0og) il)en szo"so" 0onoso,+ana" meg %enneC ,e maga megtntoro,ott<@@@ 2 Jem, Ma,ame, %ocssson meg< 2 vlaszolta :ragelonne, sszesze,ve min,en ere+t@ 2 /sa" azt 0ittem, 0og) min,+rt meg0alo"< Fensge, "eg)es"e,ett azt mon,ani, a "irl) s6rt, a "irl) " n) rg tt@@@ 2 Egen, ,e 0i%a< Ds Ma,ame el%eszlte =aoulna" a c0aillot2i +elenetet, s a "irl) "tsg%eesst visszatrse al"almvalC elmon,ta a maga elnz visel"e,st, s azt a rettenetes "ife+ezst, amell)el a megsrtett 0ercegn, a 0isg%an meg%ntott "acr n a "irl) 0arag+t f l,re ti5orta@ =aoul le0orgasztotta fe+t@ 2 Mit gon,ol min,errl? 2 sz!lt Ma,ame@ 2 A "irl) szereti t< 2 felelte =aoul@ 2 Fe maga, mint0a azt a"arn mon,ani, 0og) a len) nem szereti a "irl)t@ 2 L, +a+, arra az i,re gon,olo", mi"or mg engem szeretett, asszon)om< (enriette eg) 5illanatig megcso,lta =aoul nag)lel"8 0itetlensgt, ,e azutn vllat vont, s 6g) sz!ltH 2 Jem 0isz ne"em? L, menn)ire szereti maga azt a len)t< Ds "tel"e,i" %enne, 0og) 4 a "irl)t szereti? 2 Mg nincs %izon)6t"om@ :ocsnat, ,e *ouise szavt a,ta ne"em, s nemeslen)< 2 Mg nincs %izon)6t"a? Jos, leg)en meg< 9 ++ n<

1A. :('5-,a,(& A 0ercegn =aoul eltt 0ala,t, tvezette az u,varon a " z5s 5'let0ez, a0ol *a 3alli4re la"ott, fel a l5csn, amel)en azna5 reggel =aoul is felment, s megllt a szo%a a+ta+a eltt, a0ol a fiatalem%er Montalais rszrl ol)an "'l n s foga,tats%an rszes'lt@ Ma,ame +!l vlasztotta meg a 5illanatot, 0og) "ieszelt tervt vgre0a+tsaH a 5alota 'res volt@ A "irl), az u,varonco", az u,var0 lg)e" "imente" 7aint2Bermain%eC csa" a 0ercegn mara,t ott0on, tu,ott :ragelonne visszatrsrl, s g) vlte, 0og) valami"55 a maga 0asznra for,6t0at+a, g)engl"e,sre 0ivat"ozva@ Ma,ame te0t %iztos volt %enne, 0og) *a 3alli4re s 7aint2Aignan la"st 'resen fog+a tallni@ $ivette zse%%l a "ulcs mso,5l,n)t, s "in)itotta u,var0 lg)e szo%+t@ :ragelonne te"intete a szo%a ml)t f'r"szteC felismerte, s a r vr! szenve,se" sor%an ez volt az els "6nH 0og) viszontltta ezt a szo%t@ Ma,ame rnzett, s g)a"orlott szeme szrevette, mi 0%orog a fiatalem%er sz6v%en@ 2 :izon)6t"o"at "rt tlem 2 sz!lt 2, ne cso,l"ozz" 0t, 0a meg"a5+a "etC ,e 0a nem volna elg ers az elvisels'"0 z, mg nem "s, visszafor,ul0atun"@ 2 $ sz n m, 0ercegn, ,e n azrt + ttem, 0og) megg)z,st szerezze" 2 felelte :ragelonne@ 2 Fensge, meg6grte ne"em, 0og) meg fog g)zni, te0t g)zz n meg@ 2 *5+en %e, s zr+a %e maga utn az a+t!t@ :ragelonne enge,elmes"e,ett, s "r,n nzett a 0ercegnre@ 2 Tu,+a2e, 0ol van? 2 "r,ezte (enriette 0ercegn@ 2 Min,en arra mutat, 0og) *a 3alli4re "isasszon) szo%+%an vag)o"@ 2 Og) van@ 2 Fe %tor"o,om fensge,ne" meg+eg)ezni, 0og) ez a szo%a csa" szo%a, s nem %izon)6t"< 2 3r+on< Ma,ame az g) l%0oz l5ett, flretolta a s5an)olfalat, le0a+olt a 5a,l!ra, s 6g) sz!ltH 2 (a+ol+on le, s emel+e fel a csa5!a+t!t@ 2 A csa5!a+t!t< 2 "iltott fel =aoul elmulva, mert eml"ezet%en 0irtelen fel%u""anta" FQArtagnan szavai, s visszaeml"ezettH a testr 0oml)osan clzott r@ =aoul szeme 0i%a "eresett valami rst, amel) a n)6lst meg+el lte volna, vag) "ari"t, amel)ne" seg6tsgvel a 5a,l! eg) rszt fel le0etne emelni@ 2 L, igaz< 2 sz!lt nevetve Ma,ame@ 2 Megfele,"eztem a re+tett rug!r!lH a 5a,l! neg)e,i" ,esz"+n ott "ell megn)omni, a0ol a f%an a g rcs ltszi"@ Mg) sz!l az t%aigaz6ts@ J)om+a meg, vicomte, maga n)om+a meg, itt ni< 75a,tan, mint eg) 0alott, n)omta meg =aoul 0'vel)"u++val a +elzett 0el)et, s a rug! n)om%an m8" , tt, a csa5!a+t! magt!l felemel"e,ett@ 2 =o55ant szellemes 2 sz!lt Ma,ame 2 *tszi", 0og) a tervez elre ltta, 0og) g) nge ni "z 0asznl+a ma+, ezt a rug!tC lt+a, a csa5!a+t! magt!l n)6li" fel< 2 Gg) l5cs< 2 "iltott fel =aoul@

2 Egen, mg5e,ig nag)on elegns l5cs 2 sz!lt Ma,ame@ 2 *t+a, vicomte, "orlt+a is van, 0og) megv,+e a lezu0anst!l a t r"en) teremtse"et, a"i" itt lemersz"e,ne"C ezrt mere" magam is rl5ni@ $ vessen, vicomte, " vessen@ 2 Mieltt " vetnm, 0ercegn, mon,+a meg, 0ov vezet ez a l5cs? 2 L, igaz, errl megfele,"eztem< 2 (allgatom, asszon)om 2 sz!lt =aoul, visszafo+tva llegzett@ 2 Tu,+a taln, 0og) 7aint2Aignan azeltt " zvetlen'l a "irl) tszomsz,sg%an la"ott? 2 Egen, 0ercegn, ezt tu,om, elutazsom eltt mr ott la"ott, s nemeg)szer volt szerencsm megltogatni rgi la"sn@ 2 Jos, a "irl) megenge,te ne"i, 0og) a "n)elmes s sz5 la"st, amel)et maga is ismert, elcserl+e ezzel a "t "is szo%val, a0ov ez a l5cs vezetC felea""ora la"s ez, s t6zszerte tvola%% esi" a "irl) la"osztl)t!l, amel)ne" " zelsgt ren,szerint nem szo"t" megvetni az u,var urai@ 2 Og) van, 0ercegn, ,e "rem, fol)tassa, mert mg most sem rtem tel+esen@ 2 Jos 0t 2 fol)tatta Ma,ame 2, a vletlen g) 0ozta, 0og) 7aint2Aignan la"sa t rtnetesen az n u,var0 lg)eim la"sa, illetve f"nt *a 3alli4re la"sa alatt van@ 2 Fe mil)en clt szolgl ez a csa5!a+t! s ez a l5cs? 2 (onnan tu,+am? Men+'n" le 7aint2Aignan0oz? Taln ott megtall+u" a re+tl) mag)arzatt@ Ds Ma,ame el l +rt a +! 5l,val, s lement a l5csn@ =aoul s!0a+tva " vette@ Min,en l5csfo", mel) :ragelonne l%ai alatt megro55ant, eg) l5ssel " zele%% vitte a tito"zatos szo%0oz, amel)%en ott le%egte" mg *a 3alli4re s!0a+ai s testne" ,s illata@ *i0eg t',vel sz6vta mag%a =aoul a levegt, s r+ tt, 0og) a len)na" itt "ellett +rnia@ Az illatot, ezt a lt0atatlan, ,e "tsgtelen %izon)6t"ot " vett" "e,venc virgai, a " n)ve", mel)e"et vlasztott "i@ (a =aoul%an a "tel"e,sne" eg)etlen 5arn)a megmara,t volna, azt is eloszlatta az 6zls s a szellem re+tett ssz0ang+a, amel) a min,enna5i trg)a" ssze2 vlogats%an n)ilvnult meg@ :ragelonne szmra *a 3alli4re +elen volt, elevenen lt a szo%a %eren,ezs%en, a %toro" sz vet%en, st a 5a,l! t'" rfn)%en is@ Min,ent tu,ott mr, nmn s les+tva " vette " n) rtelen vezet+t, mint a szegn) 0allra6tlt " veti 0!0r+t@ Ma,ame "eg)etlen'l, mint az rz"en) s i,eges n" szo"t", a lega5r!%% rszlete"tl sem "6mlte meg@ Fe =aoul fig)elmt, %r fsult " z n)%e s'll)e,t, eze" a rszlete" a""or sem "er'lt" volna el, 0a eg)e,'l van itt@ A szeretett n %ol,ogsga, vetl)trst!l szrmaz! %ol,ogsga igazi "6nszenve,s min,en flt"en) frfi szmra@ Il)an flt"en) frfi szem%en, mint =aoul, a"ine" sz6ve elsz r telt meg mreggel, *ouise %ol,ogsga szg)enletes 0all volt, testne" s lel"ne" 0alla@ Min,ent megrtettC a szerelmese" sszefon!,! "eztC arcu"at, amint eg)ms0oz " zele,i", s a t'" r eltt eg)%eolva,, mint valami es"', mel) ol)an ,es a szerelmese"ne", a"i" "tszeresen lt+" eg)mst, 0og) +o%%an eml"'"%e vss" a "5et@ (allotta a lt0atatlan cs!"ot a vastag s sza%a,on leoml! a+t!f'gg n) " m g tt@ *zas f+,alomra vltotta t a 0oml)%an meg%+! n)ugv!g)a" "es %esz,t@

Gz a fn)8zs, ez a mmorral tel6tett "n)elem, ez az a5r!l"os gon,, 0og) az im,ott ln)t min,en "ellemetlen rzstl meg"6ml+e, vag) g)eng, megle5ets%en rszes6tse, a szerelem2 ne" ez a "irl)i 0atalommal megso"szorozott nag)sga 0allos csa5st mrt =aoulra@ L, 0a a flt"en)sg n)ilall! f+,almra van en)0'ls, az az eln)%en rszes6tett frfi alacson)a%%2 ren,8sge, ellen%en, 0a van a 5o"ol%an is 5o"ol, sz!val "i nem fe+ez0et "6n, az az if+sggal, sz5sggel s szellemmel megl,ott vetl)trsna" min,ene" felett ll! 0atalma@ El)en eset%en mint0a maga Esten is a megszg)en6tett szerelmes ellen foglalna llst@ 7zegn) =aoul szmra mg eg) utols! f+,alom mara,t 0traH (enriette 0ercegn f lemelt eg) sel)emf'gg n)t s a vicomte a f'gg n) m g tt meg5illantotta *a 3alli4re arc"5t@ Jem eg)szer8en *a 3alli4re arc"5e volt ez, 0anem a maga elraga,! fiatalsg%an, sz5sg%en, r mtel+essg%en rag)og! *a 3alli4re2, amint az letet min,en 5!rusn %ellegzi, mert tizenn)olc eszten,sen az letH a szerelem< 2 *ouise< 2 mormogta :ragelonne@ 2 *ouise< Te0t igaz? L, te so0a nem szerettl engem, mert nrem so0a 6g) nem nztl< Ds g) rezte, sszefacsaro,i" a sz6ve@ Ma,ame szinte irig)"e,ett r a f+,alom miatt, 0a%r tu,ta, 0og) nincs mit irig)elnie, s 0og) t Buic0e 55g) szereti, mint *a 3alli4re2t :ragelonne@ =aoul szrevette (enriette 0ercegn te"intett, s 6g) sz!ltH 2 L, %ocssson meg, asszon)om, tu,om n, 0og) ural"o,nom "ellene magamon, mivel fensge, eltt llo"@ Fe "6vnom, 0og) fensge,et so0a ne s+tsa az g s f l, Ara ol)an csa5ssal, mint engem e 5illanat%an s+tott< Mert fensge, n, s il)en f+,almat nem %6rna el@ :ocssson meg, n csa" eg) szegn) nemes vag)o", fensge, ellen%en a %ol,ogo", 0atalmaso" s a "ivlasztotta" nemzetsg%l val!< 2 :ragelonne r 2 felelte (enriette 2, az ol)an sz6v, mint a mag, eg) "irl)n sz6vne" rszvtt s eg)'ttrzst is megr,emli@ Dn a %artn+e vag)o", uramC ezrt nem a"artam, 0og) egsz lett megmrgezze a 0itszegs s megmtel)ezze a nevetsgessg< Ds mert %tra%% vag)o" mint, valamenn)i ll6t!lagos %art+a, "ivve Buic0e urat, a"i *on,on%!l 0aza2 06vattaH n vag)o" az, a"i a f+,almas, ,e sz'"sges %izon)6t"o"at szolgltattam, amel)e" megrleli" g)!g)ulst, 0a igazn %tor szerelmes, s nem valami sirn"oz! Ama,is@26 Je mon,+on ne"em " sz netet, in"%% sa+nl+on, s szolgl+a tov%%ra is %ecs'lettel a "irl)t@ =aoul "eser8en nevetett, s 6g) sz!lottH 2 Egaz is, elfele,tem, 0og) a "irl) az n uram@ 2 A sza%a,sga, az lete forog "oc"n 2 sz!lt Ma,ame@ =aoul tiszta, t0at! te"intete elrulta a 0ercegnne", 0og) tve,, ez ut!%%i rve nem tartozi" azo" " z, amel)e" erre a fiatalem%erre 0atna"< 2 3ig)zzon magra, :ragelonne r 2 sz!lt Ma,ame 2, 0iszen 0a nem mrlegeli min,en tettt, eg) "irl)t ingerel 0aragra, a"i 0a+lamos r, 0og) tll5+e a +!zan sz "orltaitC "imon,0atatlan f+,almat szerezne vele %artaina" s csal,+na"C 0a+tson fe+et, alz"o,+" meg, g)!g)6tsa magt< 2 $ sz n m, asszon)om@ Jag)ra rt"elem fensge, tancst, s " vetni is fogom@ Fe "rem, mg eg) utols! sz!t<
26

Montalvo 1&0.2%an "elet"ezett 2 s f lte0eten NEEE@ szza,i 5ortugl forrs%!l ere, 2 s5an)ol lovagregn)ne" 0se, a "s%%i iro,alom%an a 0!,ol! s 08sges, szerelmesen e5e"e, "!%or lovag t65usa@

2 :eszl+en< 2 Tola"o,! vag)o"2e, 0a arra "rem fensge,et, 0og) mag)arzza meg enne" a l5csne", csa5!a+t!na", arc"5ne" a tit"t, amel)et felfe,ett? 2 L, mi sem eg)szer8%%C n a fel'g)elet r,e"%en magamnl tarto" u,var0 lg)eim szo%+0oz eg)2eg) mso,i" "ulcsot@ $'l n sne" t8nt fel elttem, 0og) *a 3alli4re igen g)a"ran %ezr"!zi"C "'l n sne" tartottam, 0og) a "irl) min,enna5 megltogat+a 7aint2 Aignant, s vg'l "'l n sne" talltam, 0og) a maga tvollte alatt nag)on so" ,olog t rtnt, 0og) az u,var szo"sai megvltozta"@ Dn nem a"arom, 0og) a "irl) flrevezessenC n nem a"aro" szerelmi 'g)eine" 5alstol!+a lenni, mert *a 3alli4re utn, a"i s6r, ma+, Montalais20oz for,ul, a"i nevet, azutn Tonna)2/0arente " vet"ezi", a"i ne"elC az il)esmi nem 0ozzm mlt! szere5< Dn te0t flre,o%tam %arti rzelmeim%l fa"a,! aggl)aimat, s felfe,tem a tit"ot@@@ Tu,om, megse%zem magt, mg eg)szer "rem, %ocssson meg ne"em, ,e fela,atot "ellett tel+es6tenemC vgeztem, most mr min,ent tu,C a vi0ar " zele,i", v,e"ezz"< 2 Fe valamire mgis " vet"eztetett e%%l, Ma,ame 2 felelte szilr,an =aoul 2, mert nem 0i0eti, 0og) sz! nl"'l elt8r m a szg)ent, amit rem "ente", s az rulst, amel)et ellenem el" vette"? 2 G te"intet%en g) 0atroz, a0og) leg+o%%na" lt+a, =aoul r@ /sa" a forrst ne nevezze meg, a0onnan az igazsgot mer6tette, ez min,en, amit "re", ez az eg)etlen +utalom, amit a magna" tett szolglatrt " vetele"@ 2 *eg)en n)ugo,t, asszon)om 2 felelte :ragelonne "eser8 mosoll)al@ 2 Dn megvesztegettem a la"atost, a"it a szerelmes5r %evont a maga 'g)ei%e@ Gzt maga is 55g) megte0ette, mint n, igaz? 2 Egen, 0ercegn@ Fensge, te0t nem a, ne"em ms tancsot, nem 6r el msfle !vatossgot, mint azt, 0og) ne "ever+em %ele? 2 7emmi mst< 2 A""or "rem fensge,et, enge,+e meg ne"em, 0og) eg)5r 5illanatig itt tart!z"o,0assam< 2 Jl"'lem? 2 L, nem< Amit tesze", azt fensge, eltt is megte0etem@ Gg) 5illanatn)i t'relmet "re" fensge,tl, 0og) vala"ine" eg) sz!t 6r0assa"< 2 Gz va"mer ,olog, :ragelonne r@ 3ig)zzon< 2 7en"i sem tu,0at+a, 0og) "irl)i fensge, megtisztelt vele, 0og) i,evezetett@ Gzen"6v'l al6rom a levelet, amel)et meg6ro"@ 2 A""or +!l van, uram@ =aoul mr "ivette zse%%l trc+t, s eg) tiszta 5a56rla5ra a " vet"ez soro"at 6rtaH Br!f r< Je cso,l"ozz", 0og) ezt az ltalam al6rt levelet itt tall+a, mieltt mg eg)i" %artom, a"it i,e "'l, ", meg nem mag)arzza ltogatsom in,6t!o"t@ =aoul ,e :ragelonne vicomte Zsszeg ng) lte a 5a56rla5ot, %e,ugta az a+t! zr+%a, mel) a "t szerelmes szo%+%a n)6lt, s megg)z,ve r!la, 0og) a levl elgg lt0at!, s 7aint2Aignan fig)elmt nem "er'l0eti el, 0a vissza+ n, " vette a 0ercegnt, a"i mr o,afent, a l5cs vgn vrt re@

A 5i0en0el)en elvlta"C =aoul g), mint a"i " sz netet mon, fensgne", (enriette 5e,ig g), mint a"i egsz sz6v%l szn+a, vag) m6meli, 0og) szn+a a fiatalem%ert, a"ine" ol)an rettenetes f+,almat o"ozott@ TL 2 gon,olta mag%an, mi"or s5a,tan s vr%e %orult szemmel tvozni ltta 2, 0a n ezt tu,om, eltit"oltam volna szegn) fiatalem%er eltt az igazsgot<U

1A1 H !,@ & /4=&'#!# G%%en a 0ossz t rtnet%en ol)an t mntelen'l so" szeml) szere5el, 0og) min,eg)i" csa" sor+%an, az el%eszls "6vnalmai0oz mrten +elen0et meg@ Ennen van az, 0og) olvas!in"na" nem volt al"almu" tall"ozni ;ort0os %artun""al, ami!ta Fontaine%leau2%!l visszatrt@ Az a "it'ntets, ami a "irl) rszrl osztl)rsz'l +utott, nem vltoztatta meg enne" a tiszteletre mlt! em%erne" n)+as s szeretetre mlt! +ellemt, csa" eg) "iss magasa%%an 0or,ta az orrt, mint ren,esen, s valami fensgessg n)ilvnult meg magatarts%an, ami!ta a%%an a "eg)%en rszes'lt, 0og) a "irl) asztalnl t"ez0etett@ Wfelsge e%,l+e nag) 0atssal volt ;ort0osra@ :racieu> s ;ierrefon,s f l,esura szeretett r visszaeml"ezni, 0og) az eml"ezetes vacsora " z%en so" la"+ s tisztsgvisel ll,oglt a ven,ge" 0ta m g tt, ami "e,ves ltvn)t n)+tott s a teremne" is ,6szre vlt@ ;ort0os g) gon,olta, 0og) MousPuetont valami mlt!sggal ru0zza fel, s t %%i em%erei " z tt valamifle 0ierarc0it l5tet let%e, s "atonai "a%inetiro,t szervez, ami nem volt szo"atlan ,olog a nag) 0a,vezre"nl s "aton"nl, mert ez a fn)8zs megvolt az elmlt vszza,%an Trville rnl, 7c0om%ergnl, *a 3ieuville2nl is, nem sz!lva =ic0elieu2rl, /on,r!l s :ouillon2Turenne2rl@ ;ort0os, a "irl) s FouPuet r %art+a, %r!, mrn " st%@ mirt ne lvezn a nag)%irto""al s nag) szolglato""al eg)'tt +r! "ellemessge"et? ;ort0os, a"i eg) "iss magra mara,t, mert Aramis, mint tu,+u", so"at foglal"ozi" FouPuet rral, ;ort0os, a"it "icsit el0an)agolt a szolglata miatt FQArtagnan is, ;ort0os, a"ine" elege volt Tr'c0en2%l s ;lanc0et2%!l, ;ort0os azt vette szre, 0og) lmo,ozi", anl"'l, 0og) tu,n, mirt@ Fe min,en"ine", a"i meg"r,ezte volna tleH T3an valami %a+a, ;ort0os?U, %izon)ra azt felelte volnaH T3an<U Gg) il)en vacsora fol)amn, mi,n ;ort0os a "irl)i e%, min,en eg)es " r'lmn)eire visszaeml"ezni ig)e"ezett, s tenge,te magt 2 flig vi,man a +! %ort!l, flig szomoran %ecsvg)! gon,olatai miatt 2 a +!l megr,emelt sziesztna", eg)szerre csa" eg) inasa +elentette, 0og) :ragelonne vicomte !0a+t %eszlni vele@ ;ort0os tment a szomsz, szo%%a, s ott tallta fiatal %art+t az ltalun" mr ismert lel"illa5ot%an@ =aoul megszor6totta ;ort0os "ezt, a"i cso,l"ozott a fiatalem%er "omol)sgn, s sz""el "6nlta meg@ 2 $e,ves Fu 3allon r 2 sz!lt =aoul 2, eg) sz6vessget szeretn" "rni< 2 Fiatal %artom, 55en +!"or + n 2 felelte ;ort0os@ 2 Ma reggel n)olcezer fran"ot "'l,te" ;ierrefon,s2%!l, s 0a 5nzre van sz'"sge@@@ 2 Jem, nem 5nz "ell, " sz n m, "e,ves %artom@ 2 ;uff ne"i< Dn min,ig g) 0allottam, 0og) ez a legrit"%% sz6vessg, 5e,ig a leg" nn)e%%en tel+es6t0et@ Gz a mon,s meg0 ""entett, s sz6vesen le" ol)an mon,so""al, amel)e" meg0 ""entette"@ 2 A sz6ve 55en ol)an +!, mint amil)en egszsgesen gon,ol"o,i"< 2 Egazn nag)on "e,ves@ Taln nlam mara, vacsorra? 2 L, nem, nem vag)o" 0es@

2 Mon,+a, ug)e, micso,a utlatos orszg az az Anglia< 2 Jem nag)on@@@ ,e@@@ 2 *t+a, 0a ott az em%er nem talln meg a leg"it8n%% 0ala"at, a legsze%% 0st, 0t elvisel0etetlen volna az let@ 2 Egen@@@ azrt + ttem@@@ 2 (allgatom@ /sa" el%% enge,+e meg, 0og) eg) "iss felfriss6tsem magam@ ;rizs%an nag)on s!s tele"et eszne"@ ;'0< ;ort0os eg) 'veg 5ezsgt 0ozatott magna", tele nt tte a =aoul s a maga 5o0art, azutn +!"ort ivott, s megelge,etten sz!lottH 2 Grre sz'"sgem volt, 0og) zavartalanul meg0allgat0assam@ Jos, most mr tel+esen a mag vag)o"@ Mit "6vn tlem, "e,ves =aoul? Mit !0a+t? 2 Mon,+a meg, mi a vlemn)e, ,rga %artom, a nzeteltrse"rl@ 2 A vlemn)em? Fe+tse csa" "i eg) "iss a gon,olatait 2 felelte ;ort0os, megva"arva 0omlo"t@ 2 Azt a"arom mon,aniH +! "e,l)82e, 0a %artai s i,egene" " z tt sszesz!lal"ozs tma,? 2 L, "it8n a "e,l)em, mint min,ig< 2 Jag)on +!C ,e il)en"or mit tesz? 2 (a %artaim sszesz!lal"ozna" vala"ivel, van eg) ala5elvem@ 2 Ds mi az? 2 Az elvesztett i, vissza0oz0atatlan@ 7o0a nem le0et ol)an +!l elintzni vits 'g)et, mint 55 a vita 0ev%en@ 2 L, csa"ug)an ez az ala5elve? 2 Gz %izon)@ Mi0el)t az sszesz!lal"ozs megt rtnt, a fele"et szem%ell6tom eg)mssal@ 2 Egazn? 2 Megrti, ug)e, 0og) il)en m!,on aztn le0etetlen, 0og) a ,olog el ne intz,+"@ 2 Azt 0ittem volna 2 sz!lt megle5,ve =aoul 2, 0og) eg) nzeteltrst 55en ellen"ezleg@@@ 2 Gg)ltaln nem@ Bon,ol+a el, 0og) letem%en e,,ig szzn)olcvan2szz"ilencven sza%l)2 szer8 5r%a+om voltC nem is szm6tom azo"at az esete"et, ami"or amg) is "ar,0oz n)ltam volna, s a vletlen sszecsa5so"at@ 2 Gz sz5 szm< 2 felelte =aoul, s a"aratlanul is mosol)gott@ 2 L, ez semmi< (iszen n ol)an szel6, vag)o"< FQArtagnanna" szzval volta" 5r%a+ai@ Az igaz, 0og) "emn) em%er s cs65s a n)elve, ezt mr t %%sz r megmon,tam ne"i@ 2 Mg) te0t ren,szerint el szo"ta intzni azo"at az 'g)e"et, amel)e""el %artai meg%6zz"? 2 Jincs r 5l,a, 0og) eg)etleneg)et is el ne intztem volna 2 felelte ;ort0os ol) szel6,en s %izalmat "elten, 0og) =aoul fel5attant@ 2 Fe 2 sz!lt 2 az elintzs m!,+a legal%% %ecs'letes? 2 L, "ezes"e,em rte, s ezzel "a5csolat%an megmag)arzom a msi" ala5elvemet@ (a eg)szer valamel)i" %artom rm %6zza az 'g)t, a""or a " vet"ez m!,on +ro" elH n)om%an

fel"eresem az ellenfeletC ol) u,variasan s 0i,egvr8en visel"e,em, amire il)en " r'lmn)e" " z tt sza%l) szerint sz'"sg van@ 2 Gzrt intzi el az 'g)e"et ol)an +!l s %iztosan< 2 sz!lt "eser8en =aoul@ 2 Azt 0iszem@ Fel"eresem te0t az ellenfelet, s azt mon,om ne"iH TAram, felttlen'l meg "ell rtenie, 0og) menn)ire megsrtette %artomat<U =aoul a 0omlo"t rncolta@ 2 J0a, st g)a"ran 2 fol)tatta ;ort0os 2, a %artomat eg)ltaln meg sem srtett", esetleg volt a srt flH meg6tl0eti e%%l, 'g)es2e a %esz,em? Ds ;ort0os felnevetett@ T(atrozottan nincs szerencsm 2 gon,olta mag%an =aoul, ;ort0os menn), rg nevetse " z%en@ 2 Buic0e 0i,egen foga,, FQArtagnan "ign)ol, ;ort0os rz"etlenC sen"i sem a"ar+a ezt a ,olgot a ne"em megfelel m!,on elintzni@ Ds n mg azrt for,ultam ;ort0os0oz, 0og) o"os"o,s 0el)ett "ar,ra tall+a"< L, mil)en %alszerencse@U ;ort0os mag0oz trt s fol)tattaH 2 Te0t eg)etleneg) sz!val megg)ztem az ellenfelet igazsgtalansgr!l< 2 Mr azt, a"it< 2 +eg)ezte meg =aoul sz!ra"ozottan@ 2 Jem, nem, %izon)osan< Megg)ztem t, 0og) 0el)telen'l +rt elC e%%en a 5illanat%an fel lt m legu,variasa%% mo,oromat, 0og) tervem szerencss "imenetelt elr+em@ :artsgos arccal " zele,em az ellenfl0ez, s "zen fogom@@@ 2 L< 2 "iltott fel t'relmetlen'l =aoul@ 2 TAram 2 sz!lo" 0ozz 2 most, 0og) a srtsrl megg)z, tt, %izon)os, 0og) elgttelt fog a,ni@ :artom s urasgo, " z tt e 5erctl fogva a " lcs n s u,varias el+rs " telez@ Gnnlfogva meg vag)o" %6zva, 0og) " z l+em nnel %artom "ar,+na" a 0osszsgt@U 2 Tess"?@@@ 2 3r+on csa", =aoul@@@ T:artom "ar,+na" a 0osszsgt@ I,alent ll a lovam, a %artom itt s itt vr+a sz6ves meg+elenstC magammal viszem nt, t" z%en fel"eress'" az n tan+t is, s az 'g) el van intzve@U 2 Ds azzal "i%"6ti a "t ellenfelet az %osszsgt!l s5a,tan@ sszetall"ozs sz6n0el)n? 2 "r,ezte =aoul a

2 (og) tetszi" mon,ani? 2 sza"6totta fl%e ;ort0os@ 2 $i%"6teni? Mivg%l? 2 (iszen azt mon,+a, 0og) az 'g) el van intzve@ 2 Min,enesetre, mivel a %artom vr< 2 (og)an? (a vr@@@ 2 Jos, 0a vr, azt azrt teszi, 0og) a l%t n)+t!ztassa@ Az ellenfl azon%an tel+esen merev a lovaglst!l@ A "t ellenfl felll, s az n %artom meg li ellenfelt@ Gzzel vge@ 2 L, meg li ellenfelt? 2 "iltott fel =aoul@ 2 Termszetesen< (t ol)an em%ere" az n %artaim, a"i" 0ag)+" magu"at meg lni? 7zz s eg) %artom van, s az len ll ,esat)+a, At0os, aztn Aramis s FQArtagnan, azt 0iszem, valamenn)i let%en van< 2 L, "e,ves %artom< 2 "iltott fel tlra,! r mmel =aoul, s t lelte ;ort0ost@

2 Te0t 0el)esli a m!,szeremet? 2 "r,ezte az !ris@ 2 Ann)ira 0el)eslem, 0og) most n)om%an e00ez a m!,szer0ez fol)amo,om@ Maga az n em%erem< 2 9!< =en,el"ezsre llo"C vere"e,ni a"ar? 2 Felttlen'l@ 2 Gz termszetes@ $ivel? 2 7aint2Aignan rral< 2 Esmerem@ Glraga,! fiatalem%erC azon a na5on, mi"or szerencss voltam a "irl)nl este%,elni, ro55ant elz"en) volt velem@ Dn viszonozni fogom u,variassgt, mg 0a nem volna is szo"som@ 7z!val srtette meg, =aoul? 2 (allosan< 2 Az r, g%e is< Mon,0atom ne"i, 0og) 0allosan? 2 Mg t %%et, 0a a"ar< 2 Gz nag)on "n)elmes< 2 Ag)e, ez tel+esen elintzett ,olog? 2 "r,ezte =aoul mosol)ogva@ 2 Magt!l rtet,i"@@@ (ol vr+a t? 2 L, %ocssson meg, ez nag)on "n)es termszet8 ,olog@ 7aint2Aignan r " zeli +! %artsg%an van a "irll)al< 2 (allottam r!la@ 2 Ds 0a meg l m? 2 :iztosan meg li@ A maga ,olga, 0og) elrelt! leg)en< G 5illanat%an az effle ,olgo" nem o"ozna" ne0zsget t %%@ L, 0a a mi i,n"%en lt volna< 2 $e,ves %artom, nem +!l rtett engem@ Azt a"arom mon,ani, 0og) mivel 7aint2Aignan r a "irl) +! %art+a, az 'g)et ne0eze%% le%on)ol6tani, mert a "irl) el%% tu,omst szerez0et r!la@ 2 Ag)an ,e0og)< 9!l tu,+a, mi a m!,szeremH TAram, megsrtette a %artomat s@@@U 2 Egen, ezt tu,om< 2 Ds aztnH TA lovam lent ll<@@@U Ds magammal viszem, mieltt mg vala"ivel %eszlt volna< 2 (t enge,i magt csa" g) elci5elni? 2 Jocsa", azt szeretnm n ltni< W volna az els@ Egaz, 0og) a mai fiatalem%ere"@@@ Fe mit ne"em< 7z'"sg esetn ersza""al is elviszem< Ds 0og) szavaina" n)omat"ot a,+on, =aoult sz"estl felemelte a leveg%e@ 2 Jag)on +!< 2 sz!lt =aoul nevetve@ 2 Jo most mg a 7aint2Aignan r0oz intzen, "r,se"et "ell meglla56tani< 2 Mil)en "r,se"et? 2 A srtsre vonat"oz!lag< 2 Az mr el van intzve, g) tu,om< 2 Jem, "e,ves Fu 3allon r, nlun", mint mon,ta, mai fiatalem%ere" " zt, az a szo"s, 0og) a srts o"ait megmag)arzza az em%er<

2 (t igen, ez a magu" + m!,szere@ Jos 0t, mon,+a el, mi t rtnt? 2 (t g) volt@@@ 2 L, a csu,%a, ez nag)on unalmas< Je"'n" 0a+,an%an sosem "ellett meslgetn'n"@ Az em%er vere"e,ett, mert vere"e,ett@ Gnnl +o%% o"ot nem ismere"< 2 Egaza van, %artom< 2 Fe azrt 0all+u" az in,6t!o"ait< 2 7o" min,ent "ell elmon,anom@ /sa"0og) mivel rszletezni "ell@@@ 2 Egen, igen, az r, g%e@ Gz az + m!,i@@@ 2 Mivel, mon,om, rszletezni "ell, ,e mivel msrszt az 'g) so" ne0zsggel +r s tel+es tito"tartst " vetel@@@ 2 (o0!< 2 Gzrt lesz sz6ves s csa" ann)it mon, 7aint2Aignan rna", amit maga is meg fog rteniH megsrtett elsz r is azzal, 0og) t" lt z" , tt@ 2 (og) t" lt z" , tt? 9!< 2 felelte ;ort0os, s az u++ain szmllgattaH 2 Azutn? 2 Azutn azzal, 0og) csa5!a+t!t csinltatott + la"s%an< 2 Drtem, eg) csa5!a+t!t@ Az l,!+t, ez mr sl)os srts< Meg0iszem, 0og) emiatt ,'0 s le0et< Mine" csinltat ez a fic"! csa5!a+t!t, mieltt magval megtancs"ozta volna? /sa5!a+t!<@@@ Menn), rgs mn"< El)en mg ne"em sincs, 0acsa" :racieu>2%en, a 3r% rt n m%en nem a"a,< 2 Mg 0ozzf8zi, 0og) az utols! o", amirt srtve rzem magam, a 7aint2Aignan ltal +!l ismert arc"5< 2 Mi a csu,a, mg arc"5 is<? (og)an< Kt" lt z" ,s, csa5!a+t! s arc"5< Fe %artom, e srtse" " z'l eg) is elegen, volna a00oz, 0og) Franciaorszg s 75an)olorszg egsz nemessge " lcs n sen megfo+tsa eg)mst, ami 5e,ig nem "is ,olog@ 2 $e,ves %artom, te0t elg "imer6t felvilgos6tst "a5ott? 2 Gg) msi" lovat is visze" magammal@ 3lassza meg a tall"ozs 0el)t, s mialatt vra"ozi", 0a+la,ozzon, g)a"orol+a a "it rst, a rugan)ossg teszi a testet< 2 $ sz n m< A vincennes2i er,%en, a ferencese" mellett@ 2 9!l van< (ol tallom meg 7aint2Aignan urat? 2 A ;alais2=o)al%an< ;ort0os felvett eg) nag) csengt s csengetett@ Gg) szolga +elent meg@ 2 A ,6szru0mat 2 sz!lt 2, a lovamat s a vezet"lovat< A szolga meg0a+olt s tvozott@ 2 Tu, errl valamit at)+aura? 2 "r,ezte ;ort0os@ 2 Jem, most "sz'l " meg6rni ne"i@ 2 Ds FQArtagnan? 2 W sem tu, r!la@ FQArtagnan !vatos, s mg eltr6tene szn,"omt!l<

2 ;e,ig FQArtagnan +! tancsa,! 2 felelte ;ort0os, %ecs'letes szern)sg%en cso,l"ozva azon, 0og) re gon,olta", mi"or van eg) FQArtagnan is a vilgon@ 2 $e,ves Fu 3allon r 2 sz!lt =aoul 2, " n) rg ", ne "r,ezzen t %%et@@@ Min,ent elmon,tam, amit el "ellett mon,anom@ Most a tettre vro"C ol)an "emn) s 0atrozott tettre, a0og) csa" maga tu,+a elintzni@ Gzrt is vlasztottam magt@ 2 Meg lesz velem elge,ve@ 2 Ds, "e,ves %artom, gon,ol+a meg azt is, 0og) "ettn" n "6v'l anna" a 5r%a+na" min,en"i eltt tito"%an "ell mara,nia< 2 Az effle ,olgot min,ig szreveszi", 0a az er,%en 0ullra a"a,na"@ Dn 5e,ig, "e,ves %artom min,ent meg6gre" magna", csa" azt nem, 0og) elt'ntetem a 0olttetemet@ Az ott van, lt+", ez el"er'l0etetlen< Megvan r az o"om, 0og) mirt nem som el@ Anna" g)il"ossgszaga van< A "oc"zat "oc"zattal +r, a0og) a normanno" mon,+"< 2 $e,ves +! %artom, mun"ra fel< 2 /sa" %6zza rm magt< 2 sz!lt az !ris, 5o0art tel+esen "i'r6tve, mialatt a la"+ a ,rga ru0t s a csi5""et az asztalra "iteregette@ Mi"or =aoul tvozott, tit"os r mmel 6g) gon,ol"ozott mag%anH TL, lno" "irl)< L, rul! "irl)< Tge, nem r0etle" el< Jem is a"arom< A "irl)o" felszentelt szeml)e"C ,e a %arto,, a %8ntrsa,, a "er6t,, a"i tge, "5visel, ez a g)alzatos, fizetni fog a %8n ,rt< A te neve,%en fogom meg lni, s azutn ma+, *ouise2ra is lesz gon,un"<U

1A6 A' (,53l,3'+&% a c&aD4a<,4 +& a' a!c5+D ;ort0osna" nag) r mre szolglt ez a megif+6t! meg%6zats, s eg) fl!rt lecs65ett a%%!l az i,%l, amel)et ren,esen az lt z" ,sre szo"ott for,6tani, 0a ,6szru0+t felvette@ Mint ol)an em%er, a"i a nag)vilg%an forgol!,i", azzal "ez,te, 0og) el"'l,te la"+t, tu,a2 "ol+a meg, ott0on van2e 7aint2Aignan r@ Azt felelt", 0og) 7aint2Aignan gr!f, valamint az egsz u,var, a "irl)t el"6srte 7aint2 Bermain%e, ,e a gr!f 55en most trt vissza@ Grre a vlaszra ;ort0os elsietett, s a""or rt 7aint2Aignan la"sra, mi,n a gr!f 55en levetette csizm+t@ A sta reme" sz5 volt@ A "irl), a"i min, szerelmese%% lett, min,en"ivel reztette fn)es +!"e,vt, s sen"i ms0oz nem fog0at! +!sgot tans6tott, mint a "or " lti mon,t"@ 7aint2Aignan, mint tu,+u", " lt volt, s g) vlte, 0og) ezt elgg eml"ezetes " r'lmn)e" " zt %izon)6totta %e, s a " lt c6met el nem vitat0at+a tle mr sen"i@ Mint fra,0atatlan r6m"ovcs, az egsz ton el%% a "irl)t, aztn *a 3alli4re2t rasztotta el ng)2 s 0atsoros verse""el s ma,riglo""al@ A "irl), a"it szintn megszllt az i0let, eg) ,isztic0ont csinlt@ *a 3alli4re 5e,ig, mint a szerelmes n" szo"t", "t szonettet g)rtott@ A na5 te0t, mint lt+u", nem volt me,, A5oll!n szmra@ Mg) aztn 7aint2Aignan elre tu,va, 0og) versei el fogna" ter+e,ni az al"!vo"%an, "iss t %% gon,ot for,6tott, mint a sta alatt, a verse" vgs megfogalmazsra s eszm+re@ Mint a +! a5a, a"i 55en a vilg%a a"ar+a %evezetni g)erme"t, azon t5el, tt, va+on "5zeletne" eze"et a sz'l tteit a " z nsg 5"zl%na", 0i%tlanna" s sz5ne" fog+a2e tallni@ Mivel %iztos a"art lenni a ,olg%an, 0angosan elszavalta mag%an a " vet"ez ma,riglt, amel)et a "irl)na" eml"ezet%l mon,ott el, s meg6grte, 0og) 6rs%an is t fog+a a,ni ne"iH #ris, hun$ut szeme nem mondja sz ntelen, nem vallja meg, amit az esze s-g szivnek5 #ris, mrt kell, hogy 6gy teljk folyvst az let szeretve sz% szemt, mely $sak jtszik velem? Gzt a ma,riglt, a"rmil)en %+os volt is, 7aint2Aignan nem tallta t "letesne", amint a sz+0ag)omn)r!l t a"art trni a "ziratos " ltszetre@ 7o"an elraga,!na" tallt", elssor%an a szerz, ,e mi"or " zele%%rl szem'g)re vette, mr nem volt ol)an elfogult vele@ 7aint2Aignan az asztala eltt 'lt, l%t "ereszt%e vetette, a 0alnt"t va"argatta, s ismtelteH #ris, hun$ut szeme nem mondja sz ntelen!!! TL, ami ezt a verssort illeti 2 mormogta 7aint2Aignan 2, ez "ifogstalan@ 7t azt is 0ozz2 te0etem, 0og) van %enne valami =onsar,2%!l2- vag) Mal0er%e2%l,2. " vet"ezs"55 meg

2-

Jag) francia renesznsz " lt, a ;lia,e " rne" vezet eg)nisgeC !,i%an, szonett+ei%en, 0imnuszai%an, 5oliti"ai s rte"ez " ltemn)ei%en a n)elv+6ts tt r+e, + " lti form" meg2 0onos6t!+a, t "letessgre val! t re"vsvel a "lasszicizmus elfutra volt R1&2#21&.&S@

vag)o" elge,ve@ 7a+nos, a mso,i""al nincs g)@ Egazu" van azo"na", a"i" azt mon,+", 0og) az els verssort a leg" nn)e%% megcsinlni@U Aztn fol)tattaH Nem vallja meg, amit az esze s-g szivnek!!! T*m, az sz sg a sz6vne"< Mirt ne sg0atna ug)ang) a sz6v az szne" valamit? (itemre mon,om, ami engem illet, nem ltom a"a,l)t@ Mi az r, gne" f8ztem eg)%e ezt a "t verssort? Jo, a 0arma,i" +!H #ris, mrt kell, hogy 6gy teljk folyvst az let!!! Egaz, 0og) a r6m nem elg tiszta@@@ (itemre, :o)er a%%, a"i nag) " lt, .ro%astos vag) 7 hamis 'ona8aros c6m8 szomor2 +t"%an 0asznl il)en r6me"et, mint sz6vnek s let, nem is sz!lva /orneille rr!l, a"i 1o%honisbe c6m8 trag,i+%an ug)ancsa" nem zavartat+a magt e te"intet%en@ A sz6vnek 9 let te0t megll0at@ Egen, ,e a vers 5imasz@@@ Gml"szem r, a "irl) a%%an a 5illanat%an a " rmt rgta@ 3al!%an g) ltszott, mint0a ezt a"arta volna *a 3alli4re2ne" mon,aniH TMitl van, 0og) el%8v l engem?U Azt 0iszem, +o%%an fe+eztem volna "i magam il)"55H 7rra krhoztat az g, hogy Magnak ljek!!! Jag)on 06zelg ismt< "rhoztatni< A "irl) *a 3alli4re2re van "r0oztatva<@@@ Jem<U Aztn megismtelteH :ldott, hogy arra sznt az ;g< Magnak ljek@@@ TJem rossz, m%r az az arra sznt g)engeC ,e eg) ng)soros vers%en nem le0et min,en eg)formn ers@ 1zeretve sz% szemt! Fe mirt csa" a szemt? ;ontatlan fogalmazs@ Fe nem %a+, mert *a 3alli4re s a "irl) t'stnt megrtette, s a""or min,en"i meg fog+a rteni@ Egen, ,e "i ldott? Ds a zr! verssor mso,i" fele< 9t"na" nevezni *a 3alli4re szemrmetessgt< Jem nag)on szerencss@ 7z+ra vesz ma+, az sszes tintan)al! " lttrsam@ A " ltem2 n)eimet affle nag)ri verse"ne" fog+" nevezni@ Ds 0a a "irl) azt 0all+a, 0og) rossz " ltne" szi,na", mg a vgn el0iszi@U A gr!f levet"z tt, mialatt eze"et a gon,olato"at sgta a sz6vne", s a sz6ve az eszne"@ D55en levette lt n)t s melln)t, 0og) felveg)e a 0l!" nt st, mi,n Fu 3allon ,e :racieu> ,e ;ierrefon,s %r! ltogatst +elentett" ne"i@ 2 G+n)e, mifle nvf'rt ez? 2 mon,otta 7aint2Aignan@ 2 Jem ismerem@ 2 Gg) nemesem%er 2 felelte a la"+ 2, a"ine" volt szerencs+e a gr!f rral eg)'tt rszt venni a la"omn a "irl) Fontaine%leau2%an val! tart!z"o,sa al"almval@ 2 A "irl)nl Fontaine%leau2%an< 2 "iltotta 7aint2Aignan@ 2 G+, vezes, 0t %e g)orsan azt az urat@ A la"+ sietve enge,elmes"e,ett@ ;ort0os %el5ett@ 7aint2Aignan az u,varonco" eml"ezte0etsgvel volt megl,vaH els 5illantsra megismerte azt a vi,"i f l,%irto"ost, a"ine" ol)an "'l n s 06re volt, s a"it ug)an a +elenlev tisztsgvisel" megmosol)ogta", ,e a "irl) ol)an sz6vesen foga,ott Fontaine%leau2 %an@ 7aint2Aignan te0t a +!a"arat min,en +elvel sietett ;ort0os el, a"i ezt termszetesne" tallta, s mint tu,+u", 0a eg) ellenfl0ez %el5ett, min,ig a " rm nfont u,variassg zszl!+a alatt tette@
2.

Francia l6rai " lt, a ;lia,e " rne" ellenfeleC " ltszetnl nag)o%% 0atsa volt elmleti m8veine"C az eg)szer8, rt0et "ife+ezsm!, el0arcosa, s mint il)en, utat n)it a "lasszicizmusna" R1&&&2162.S@

7aint2Aignan sz"et 0ozatott a la"++al, a"i ;ort0ost %e+elentette@ ;ort0os, a"i semmil)en tlzst sem ltott e%%en a fig)elmessg%en, le'lt s " 0intett@ A "t r a szo"sos u,variass2 go"at, sz!lso"at vltotta eg)mssal, aztn 7aint2Aignan, mivel volt az, a"it megltogatta", 6g) sz!ltH 2 :r! r, mil)en szerencss vletlenne" " sz n0etem a "it'ntetst, 0og) megltogat? 2 Gz az 55en, amit lesz szerencsm tu,omsra 0ozni 2 felelte ;ort0os 2, ,e %ocsnat@@@ 2 Mi az, uram? 2 Og) rzem, sszet ri" alattam a sz"e@ 2 *e0etetlen, uram, le0etetlen@ 2 Fe igen, gr!f r, s5e,ig ann)ira, 0og) 0a so"a,ozo", leesem a f l,re, ez a 0el)zet 5e,ig 55ensggel nem illi" a00oz a "omol) szere50ez, amel) itt vr rm@ ;ort0os felllt@ E,e+e volt, mert a sz" mr n0n) 0'vel)""el le++e%% ros"a,t@ 7aint2Aignan szilr,a%% 'l0el)et "eresett szemvel a ven,ge szmra@ 2 A mo,ern %toro" 2 mon,ta ;ort0os, mialatt a gr!f a "utatsna" szentelte magt 2 nevets2 gesen g)eng" lette"@ Jem eml"szem r, 0og) fiatal "orom%an, ami"or so""al nag)o%% erll)el 'ltem le, mint ma, vala0a is sszet rtem volna a sz"et, 0a csa" "t "zzel nem a csa5sz"%en@ 7aint2Aignan %artsgosan mosol)gott a trfn@ 2 Fe 2 fol)tatta ;ort0os, mialatt eg) "ereveten ter5esz"e,ett el, amel) ug)an n)i"orgott, ,e ellenllt 2, ,e sa+nos nem errl van sz!@ 2 (og)an sa+nos? Taln valamil)en rossz 06rt 0ozott, %r! r? 2 =ossz 06r, eg) nemesem%erne"? L, nem, gr!f r 2 felelte ;ort0os %'sz"n@ 2 /sa" azrt + ttem, mert esz%e "ell +uttatnom, 0og) eg)i" %artomat "eg)etlen'l megsrtette@ 2 Megsrtettem eg)i" %art+t? 2 "iltott 7aint2Aignan@ 2 Aram, n? Ds mel)i"et, 0a sza%a, "r,eznem? 2 =aoul ,e :ragelonne urat@ 2 Megsrtettem :ragelonne urat, n? 2 "iltotta 7aint2Aignan@ 2 Fe uram, ez igazn le0etetlen, mert :ragelonne r, a"it alig ismere", mon,0atnm, eg)ltal%an nem ismere", Angli%an van, s mert 0ossz i, !ta nem is lttam, nem srt0ettem meg@ 2 :ragelonne r ;rizs%an van, gr!f r 2 felelte ;ort0os " z m% s 0angon 2, ami 5e,ig a srtst illeti, 0el)tllo" rte, mert maga mon,ta ne"em@ Egen, gr!f r, "eg)etlen'l meg2 srtette, 0allosan megsrtette t, ismtlem a sz!t@ 2 *e0etetlen, %r! r, es"'sz m r, le0etetlen< 2 Gg)%"nt ez a " r'lmn) %izon)ra ismeretes gr!f r eltt, mert :ragelonne r "i+elentette ne"em, 0og) levl%en rtes6tette r!la@ 2 Jem "a5tam levelet, uram, szavamat a,om r@ 2 Gz m!,felett "'l n s<@@@ Mert amit =aoul mon,@@@ 2 Meg fog g)z,ni r!la, 0og) semmit sem "a5tam 2 mon,ta 7aint2Aignan, s csengetett@ 2 :asPue 2 mon,otta 2, 0n) levl vag) nv+eg) r"ezett tvolltem%en? 2 (rom, gr!f r@

2 Ds5e,ig? 2 FiesPue r nv+eg)e, *a Fert asszon) s Fe *as Fuentes r levele@ 2 Gz az egsz? 2 Az egsz, gr!f r@ 2 Mon,+ igazat ez eltt az r eltt@@@ az igazat, megrtettl? $ezes"e,em rte,@ 2 Jag)sgos uram, mg eg) levl volt@@@ 2 $itl?@@@ Mon,, meg g)orsan@ 2 Az eg)i" u,var0 lg)tl, *a 3al@@@ 2 Glg 2 vgott " z%e ;ort0os ta5intatosan@ 2 Jag)on +!, nem "tel"e,em, gr!f r@ 7aint2Aignan "i"'l,te a szolgt, s maga csu"ta %e utna az a+t!tC mi,n visszafel + tt, vletlen'l rnzett a szomsz, szo%a a+ta+ra, s meg5illantotta az 6rst, mel)et ismer'n", s amel)et :ragelonne ,ugott a zr%a, mieltt elment volna@ 2 (t ez mi? 2 mon,ta@ ;ort0os, a"i 0tat for,6tott anna" a szo%na", megfor,ult@ 2 I0!< 2 sz!lt ;ort0os@ 2 Gg) levl a zr%an< 2 mon,ta 7aint2Aignan@ 2 Alig0anem a mi level'n", gr!f r 2 mon,ta ;ort0os@ 2 Jzze meg@ 7aint2Aignan "ez%e vette az 6rst, s 6g) "iltottH 2 :ragelonne r sorai< 2 *t+a, igazam volt@ L, 0a n ll6to" valamit@@@ 2 :ragelonne r szeml)esen 0ozta el i,e 2 mormogta a gr!f, s els5a,t@ 2 Gz nem +r+a< (og) 0atolt %e i,e? 7aint2Aignan ismt csengetett@ :asPue +ra meg+elent@ 2 $i +rt itt, mialatt a "irll)al voltam stn? 2 7en"i, uram@ 2 Az le0etetlen@ Ett "ellett, 0og) +r+on vala"i@ 2 7en"i sem + 0etett %e, gr!f r, mert a "ulcso" a zse%em%en volta"@ 2 ;e,ig ez az 6rs i,e volt %e,ugva a zr%a@@@ 3ala"i %e,ugta, magt!l nem "er'l0etett i,e@ :asPue szttrta a "ar+t, amivel azt a"arta mon,ani, 0og) nem tu, semmirl@ 2 3al!sz6n8leg :ragelonne r ,ugta o,a 2 mon,ta ;ort0os@ 2 (t itt +rt volna? 2 $tsgtelen'l@ 2 Fe 0iszen a "ulcs a zse%em%en volt 2 0a+togatta cs " n) sen :asPue@ 7aint2Aignan sszeg)8rte a levelet, miutn elolvasta@ 2 Mi re+li" em g tt? 2 mormogta gon,olatai%a elml)e,ve@ ;ort0os eg) 5illanatig 0ag)ta, 0og) t8n,+"@ Aztn rtrt + vetelne" cl+ra@

2 7za%a, "rnem, 0og) tr+'n" vissza az 'g)re, mel)et el "ell intzn'n"? 2 mon,ta, ami"or a la"+ elment@ 2 Azt 0iszem, a "'l n s m!,on i,e +utott 6rs rvn megrtem szavait@ :ragelonne r eg) %art+na" az r"ezst +elzi@@@ 2 Dn vag)o" a %art+a, te0t az, a"ine" az r"ezst +elezte@ 2 A"i azrt + tt, 0og) "i06v+on? 2 Og) van@ 2 Ds :ragelonne2na" az a 5anasza ellenem, 0og) megsrtettem? 2 $eg)etlen'l, 0allosan< 2 Mil)en m!,on, 0a sza%a, "r,eznem? Mert el+rsa ro55ant tito"zatos, tu,nom "ellene legal%% az rtelmt@ 2 Aram 2 felelte ;ort0os 2, a %artomna" %izon)ra igaza van, s ami az el+rst illeti, 0a az tito"zatos, amint mon,+a, a""or magra vessen@ ;ort0os ezt a""ora n%izalommal mon,ta, 0og) ol)asvala"i, a"i a szo"sait nem ismerte, ezerflt " vet"eztet0etett szavai%!l@ 2 =e+tl)< Mag)arzza meg a re+tl)t< ;ort0os azon%an meg0a+olt, s ezt vlaszoltaH 2 Meg fog+a enge,ni, 0og) 0allgassa" r!la, s5e,ig nag)on ala5os o"o"%!l@ 2 Amel)e"et egszen +!l megrte"@ Egen, uram, rints'" csa" a ln)eget@ (allgatom@ 2 Min,ene"eltt feleml6tem azt a " r'lmn)t, 0og) gr!f r t" lt z tt@ 2 Egaz, t" lt ztem 2 mon,ta 7aint2Aignan@ 2 :evall+a? 2 "iltotta ;ort0os, s arcvonsain megelge,ettsg t'"r z, tt@ 2 (og) %evallom2e? Egen, %evallom@ Mirt ne vallanm %e? 2 :evallotta@ 9! 2 mon,ta ;ort0os, s most felemelte eg)i" u++t@ 2 Jo ,e uram, 0og)an rt0atott az t" lt zsem :ragelonne rna"? Felel+en, mert 55ensggel semmit sem rte" a%%!l, amit mon,@ ;ort0os " z%esz!lt@ 2 Aram 2 mon,ta "omol)an 2, ez az els a 5anaszo" " z'l, amel)e"et :ragelonne r n ellen fel0oz@ (a 5e,ig fel0ozza, a""or g) rzi, 0og) srelem rte@ 7aint2Aignan t'relmetlensg%en ,o%%antott, s ezt "iltottaH 2 Gz affle 0i%aval! " t z" ,s@ 2 Il)an lovagias em%errel, mint :ragelonne vicomte, nem le0et az em%erne" 0i%aval! civ!,sa 2 felelte ;ort0os@ 2 Fe az t" lt zsre vonat"oz!lag nincs t %% mon,anival!+a? 2 Jincs@ Ds azutn? 2 Azutn? Je fele+tse el, uram, 0og) mr ez is rettenetes 5anasz, amel)re nem felelt, vag) +o%%an mon,va rosszul felelt@ (og)an, uram, n t" lt zi", ezltal megsrti :ragelonne urat, s nem menti magt< Jag)on +!<

2 Mi a csu,a? 2 "iltotta 7aint2Aignan, a"it enne" az em%erne" flegm+a "i0ozott a so,r%!l@ 2 Tn csa" nem "ell tancsot "rnem@ :ragelonne rt!l, 0og) t" lt zzem2e, vag) sem? Ag)an mr, uram< 2 $ telessge, uram, " telessge@ Min,enesetre, el fog+a ismerni, 0og) ez semmi a mso,i" 5anasz0oz "5est@ 2 (all+u" a mso,i" 5anaszt@ ;ort0os szigor arccal nzett r@ 2 Ds a csa5!a+t!, uram, a csa5!a+t!? 2 "r,ezte@ 7aint2Aignan falfe0r lett@ Il)an 0eves moz,ulattal tolta 0tra a sz"t, 0og) ;ort0os a"rmil)en naiv volt is, szrevette, 0og) a csa5s tallt@ 2 A csa5!a+t!? 2 mormogta 7aint2Aignan@ 2 Egen, uram, mag)arzza meg a ,olgot, 0a tu,+a 2 mon,otta ;ort0os, fe+t cs!vlva@ 7aint2Aignan le0orgasztotta a fe+t, s ezt mormogtaH 2 L, el vag)o" rulva, min,ent tu,na"@ 2 Min,ig min,ent tu,na" 2 felelte ;ort0os, a"i semmit sem tu,ott@ 2 Aram 2 fol)tatta 7aint2Aignan 2, lt0at+a, 0og) le vag)o" s+tva, ann)ira le vag)o" s+tva, 0og) elvesztem emiatt a fe+emet@ 2 A rossz lel"iismeret, uram@ L, az 'g)e nem +!l ll@ 2 Aram< 2 Ds 0a a " zvlemn) megtu,+a, s 6tl"ezni fog felette@@@ 2 L, uram 2 "iltotta ln"en a gr!f 2, eg) il)en tit"ot sen"ine" sem sza%a, megtu,nia, mg a g)!ntat! 5a5na" sem< 2 Bon,un" lesz r, s a tito"na" val!%an nem fog 06re "elni@ 2 Fe mon,+a, szmot vetett2e :ragelonne vicomte azzal, 0og) mil)en veszl)%en forog, mi,n ezt a tit"ot "i"utat+a, s mil)en veszl)%e so,or ezltal mso"at? 2 :ragelonne r nem forog veszl)%en, uram, nem fl il)esmitl, Esten seg6tsgvel maga is csa"0amar meg fog r!la g)z,ni@ TGz az em%er eszeveszett 2 gon,olta mag%an 7aint2Aignan@ 2 Mit a"ar tlem?U Azutn 0angosan 6g) sz!ltH 2 =a+ta, uram, tisztzzu" tel+esen az 'g)'n"et@ 2 Megfele,"ezi" az arc"5rl, uram< 2 mon,otta ;ort0os , rg 0angon, mel) megfag)asztotta a gr!f erei%en a vrt@ Mint0og) az arc"5 *a 3alli4re2t %rzolta, nem volt t %% semmi "tsg, 7aint2Aignan szemrl vg"55 le0ullt a 0l)og@ 2 L, uram 2 "iltotta 2, mr eml"szem, :ragelonne r a +eg)ese volt@ ;ort0os tiszteletet "elt %rzattal, a tu,atlansg fensgvel o"tatta "iH 2 Mer%en " z m% s ne"em is, magna" is, 0og) a %artom vlegn)e volt2e anna", a"it eml6tett, vag) sem@ 7t cso,lom, 0og) ezzel a meg+eg)zsvel vtett a tito"tarts ellen@ Ds rt0at az 'g)ne", uram@

2 Maga a megtestes'lt o"ossg, g)eng,sg s %ecs'letessg, uram@ Mr ltom, mi min,enrl van sz!@ 2 Annl +o%%@ 2 Ds 2 fol)tatta 7aint2Aignan 2 a legszellemese%% s leg"6mletese%% m!,on a,ta tu,om2 somra@ Foga,+a " sz netemet, uram@ ;ort0os "i,'llesztette a mellt@ 2 Most, mi,n min,ent tu,o", enge,+e meg, 0og) megmag)arzzam@@@ ;ort0os a fe+t ingatta, mint a"i nem a"ar+a 0allani, 7aint2Aignan azon%an 6g) fol)tattaH 2 Jzze csa", "tsg%e vag)o" esve a t rtnte" miatt@ Fe magun" " z tt sz!lva, maga mit tett volna az n 0el)em%en? Mit tett volna? ;ort0os felemelte a fe+t@ 2 Gg)ltaln nem arr!l van sz!, 0og) n mit tettem volna, fiatalem%er@ Tu,omsul vette a 0rom 5anaszt, ug)e? 2 Ami az elst, az t" lt zst illeti, uramC eg) o"os s ,er" em%ertl "r,em eztH 0a eg) fensges a"arat maga "6vnta tlem, 0og) t" lt zzem, sza%a, volt2e, le0etett2e az enge,elmessget megtaga,nom? ;ort0os eg) moz,ulatot tett, ,e 7aint2Aignan nem 0ag)ott ne"i ann)i i,t, 0og) %efe+ezze@ 2 L, a n)6ltsz6v8sgem megin,6t+a 2 mon,otta, a sa+t m!,+a szerint mag)arzva a moz,ulatot 2, rzi, 0og) igazam van@ ;ort0os nem felelt@ 2 Most ttre" arra a szerencstlen csa5!a+t!ra 2 fol)tatta 7aint2Aignan, s %esz, " z%en ;ort0os "ar+ra tette a "ezt@ 2 Gz a csa5!a+t! a %a+ o"a, a %a+ esz" ze, amel)et arra az ismert clra 56ttettem@@@ Mon,+a meg n)6ltan, el0iszi, 0og) n voltam, a"i tel+esen sza%a, el0atro2 zs%!l il)en 0el)en csa5!a+t!t t retett, amel)ne" ren,eltetse@@@ Jem, ezt nem 0i0eti, 0anem ezttal is rzi, "itall+a, megrti az a"aratot, amel) az n a"aratom felett ll@ Te"intet%e veszi az ellenll0atatlan "n)szert@@@ nem is sz!lo" a szerelemrl, errl az ellenll0atatlan r'letrl@@@ Estenem< 7zerencsre ol)an em%errel %eszle", a"i csu5a sz6v, csu5a rzs, "'l n%en mil)en nag) szerencstlensg, mil)en nag) %otrn) z,ulna anna" a szegn) g)erme"ne" a fe+re, s arra, a"ine" a nevt nem a"arom "imon,ani< ;ort0os, a"it 7aint2Aignan "essz!lsa s "zmoz,ulatai el"%6totta", meg0 ""entette", eg)enesen s moz,ulatlanul 'lve a 0el)n, ro55antul ig)e"ezett felfogni a sz!zu0atagot, amel)%l eg) rva sz!t sem rtett, s i5ar"o,sa ere,mnn)el +rt@ 7aint2Aignan %elelovalta magt a sz!no"lat%a, felemelte a 0ang+t, s mg 0evese%% moz,ulato""al "6srte %esz,t@ 2 Ami az arc"5et illeti, mert megrtem, 0og) az arc"5 a f 5anaszC ami az arc"5et illeti, sz!l+on, %8n s vag)o" n? $i volt az, a"ine" az arc"5 "ellett? Taln n? $i szereti t? Taln n? $i a"ar+a? Taln n? $i vette el magna"? Taln n? Jem, ezerszer nem< Tu,om, 0og) :ragelonne r "tsg%e van esve, tu,om, 0og) %orzalmas az il)en szerencstlensg@ Jzze csa", n is szenve,e"@ Fe ellenllni nem le0et@ $'z,eni fog ellene :ragelonne? $inevetn"@ (a csa" ma"acs"o,i", t n"reteszi magt@ Most azt fog+a ne"em mon,ani, 0og) a "tsg%eess r'ltsgC csa"0og) magval le0et sz!t rteni, maga megrtett engem@ *tom "omol), gon,ol"o,!, meg, %%ent arcvonsain, 0og) a 0el)zet sl)os volta megren,6tette@ Tr+en te0t vissza :ragelonne r0oz, s " sz n+e meg ne"i, mint a0og) n is meg" sz n m

ne"i, 0og) " z%en+r!ul il)en "ivl! em%ert vlasztott@ (igg)e el ne"em, r "" 0ls lesze" az irnt, a"i a viszl)un"at il)en nemes, il)en %ecs'letes m!,on a %"e t+ra terelte@ Ds 0a mr a %alsors g) a"arta, 0og) a tito" ng)'n" leg)en, s ne 0rmun" t %%, ez a tito", amel)ne" %irto"%an a leg%ecsvg)!%% is megcsinl0at+a a szerencs+t, "'l n r'l ", 0og) magval osztom meg, uram, sz6vem ml)%l r'l "@ G 5erctl "ez,ve ren,el"ezz" velem, tel+esen alren,elem magam az a"aratna"@ Mit teg)e" az r,e"%en? Mit "r+e", st mit " vetel+e"? :eszl+en, uram, %eszl+en@ Ds az a""ori i," u,varoncaina" n)+as szo"sa szerint 7aint2Aignan "ar+%a zrta ;ort0ost, s "e%lre lelte@ ;ort0os 0atrtalan " z m% ssggel enge,te csele"e,ni@ 2 :eszl+en 2 ismtelte 7aint2Aignan 2, mit "6vn? 2 Aram 2 felelte ;ort0os 2, lenn vr a lovam, szerezze meg ne"em azt az r met, 0og) r'lC "it8n l! s nem lesz ra"onctlan@ 2 *!ra 'l+e"? Mine"? 2 "r,ezte 7aint2Aignan "6vncsian@ 2 (og) el+ ++ n velem o,a, a0ol :ragelonne r vr rn"@ 2 A0, %eszlni szeretne velem? Megrtem, szeretn megtu,ni a " zele%%i rszlete"et@ 7a+nos, nag)on "n)es 'g)< Fe e 5erc%en nem te0etem, mert a "irl) vr rm@ 2 A "irl) csa" vr+on@ 2 Fe 0t 0ol vr rm :ragelonne r? 2 3incennes2%en, a ferencese"nl@ 2 Ag)an mr, taln trflun"? 2 Jem 0iszem, legal%%is n nem@ Ds ;ort0os a le0et legszigor%%, legri,ege%% arccal vrta a vlaszt@ 2 Fe 0iszen a ferences %arto"nl 5r%a+0oz szo"ta" tall"t a,ni eg)msna"@ 2 Jos? 2 Jos, mi ,olgom lenne ne"em a ferences %arto"nl? ;ort0os lassan "i0zta a "ar,+t@ 2 El)en 0ossz a %artom "ar,+a< 2 Teringettt< Gz az em%er r'lt< 2 "iltotta 7aint2Aignan@ ;ort0os a 0a+a t vig elv r s , tt@ 2 Aram 2 mon,otta 2, 0a nem a%%an a megtiszteltets%en volna rszem, 0og) a maga la"sn vag)o" s :ragelonne r r,e"eit szolglom, a""or "i,o%nm az a%la"on< Mg) a +tszma , ntetlen'l vgz,i", s nem vesztegeti az i,t vra"ozssal@ Gl+ n a ferences %arto"0oz, uram? 2 G0@@@ 2 9 n +!sznt%!l? 2 Fe@@@ 2 I,aviszem, 0a nem + n@ Og) vig)zzon< 2 :asPue< 2 "iltotta 7aint2Aignan@

:asPue %el5ett@ 2 A "irl) 06vat+a a gr!f urat 2 mon,otta :asPue@ 2 Az ms 2 mon,otta ;ort0os@ 2 A "irl) szolglata min,ennl el%%reval!@ Ma estig ott vrun" magra, uram@ Ds miutn 7aint2Aignant szo"ott u,variassgval ',v z lte, elment, elraga,tatva, 0og) ismt elintzett eg) 'g)et@ 7aint2Aignan utnanzett, aztn se%t%en magra "a5ta ru0+t, t" z%en 0ozta ren,%e magt, s mialatt futott, 6g) sz!lt mag%anH TA ferences %arto"nl< A ferences %arto"nl@ Ma+, meglt+u", mit sz!l a "irl) a "i06vs2 0oz@ Mert %izon) ne"i sz!l, a "ut)af+t<U

1A8 H li,i5ai *#,+l;,(!&a5 A sta utn, amel) ol)an g)'m lcs z volt A5ollo szmra, mert min,en"i ler!tta a maga a,!+t a mzs"na", mint a "or " lti mon,t", a "irl) a vra"oz! FouPuet2t tallta la"2 osztl)%an@ A "irl) m g tt /ol%ert + tt@ Mint0a lesett volna r, elfogta a "irl)t a fol)os!n, s g) " vette, mint flt"en) s r" , rn)"aC /ol%ert, a sz gletes fe+vel, fn)8zen lom5os ru0%an, amel) nmi"55 0asonlatoss tette eg) %es r z tt flaman, nag)r0oz@ Gllensgne" lttra FouPuet n)ugo,t mara,t, s az egsz +elenet alatt, amel) eztn le+tsz!2 ,ott, min,en ere+vel arra t re"e,ett, 0og) megrizze a fels%%ren,8 em%erne" azt a ro55ant ne0zsget o"oz! visel"e,st, ami"or a sz6ve elteli" megvetssel, ,e megvetsne" mg 0alvn) tan+elt sem a"ar+a a,ni, ne0og) mg ezzel is tlsgosan megtisztel+e ellenfelt@ /ol%ert nem tit"olta srt rven,ezst@ Az szmra ez ol)an +tszma volt, amel)et FouPuet rosszul +tszott s ment0etetlen'l elvesz6tett, m%r mg nem volt %efe+ezve@ /ol%ert azo"na" a 5oliti"uso"na" az is"ol+0oz tartozott, a"i" csa" az 'g)essget cso,l+", csa" a si"ert %ecs'li"@ =a,sul /ol%ert, a"i nemcsa" irig) s flt"en) em%er volt, 0anem a "irl) r,e"eit is sz6vn viselte, mert ala5+%an vve ren,"6v'l %ecs'letes volt a 5nz'g)e"%en, /ol%ert mg a g)8l lett is azzal a szerencss 'r'gg)el o"ol0atta meg, 0og) az llam r,e"e s a "irl)i mlt!sg reg%6tse vezrli, 0a g)8l li s t n"reteszi FouPuet2t@ FouPuet fig)elmt eg)i" " r'lmn) sem "er'lte el@ Gllensgne" %ozontos szem l, " rn)"olta szem%l, %r 5ill+a sza"a,atlanul ver,esett, /ol%ert sz6vne" re+te"%en olvasott, te0t min,ent ltott, ami a%%an a sz6v%en voltH g)8l letet s ,ia,alt@ Mivel azon%an f'r"szse " z%en maga "if'r"sz0etetlen a"art mara,ni, ,er8t 5arancsolt arcra, s sa+tos ro"onszenves m!,+n mosol)gott, s a le0et legfenn" lte%%, eg)szersmin, legsimul"on)a%% %!""al " sz nt tte a "irl)t@ 2 Felsg 2 sz!lt 2, vi,m arcr!l 6tlve, felsge, st+a "ellemes volt@ 2 ;om5s volt, 5nz'g)miniszter r, val!%an 5om5s< Jem +!l tette, 0og) nem + tt vel'n", 0olott meg06vtam@ 2 Folgoztam, felsg 2 vlaszolta a finten,ns@ 7 mg csa" a fe+t sem "ellett elfor,6tania, mert nem /ol%ert mellett llt@ 2 (e+, a vi,", FouPuet r 2 mon,ta a "irl)@ 2 Estenem, menn)ire szeretnm, 0a min,ig vi,"en l0etn", sza%a, levegn, a f" alatt< 2 L, felsge,et reml0etleg mg nem fraszt+a a tr!n 2 felelte FouPuet@ 2 Jem, ,e a z l, lom%os tr!nuso" so""al "n)elmese%%e"@ 2 Felsge, val!%an min,en vg)amat tel+es6ti, 0a 6g) %eszl@ D55en eg) "rst a"artam felsge, el ter+eszteni@ 2 $ine" a "rst? 2 A vau>2i nimf"t@ 2 G+0a 2 mon,otta NE3@ *a+os@

2 A "irl) "eg)es"e,ett 6gretet tenni ne"em@ 2 Egen, eml"szem r@ 2 A vau>2i 'nne5sg, a nevezetes 'nne5sg, igaz, felsg? 2 mon,otta /ol%ert, a"i azrt sz!lt %ele a %eszlgets%e, 0og) te"intl)t fitogtassa@ FouPuet, ml) megvetssel, 'g)et sem vetett r@ Og) te"intette, mint0a /ol%ert semmit sem gon,olt s semmit sem mon,ott volna@ 2 Felsge, tu,+a 2 mon,otta 2, 0og) vau>2i %irto"omon szeretnm ven,g'l ltni a leg2 szeretetremlt!%% fe+e,elmet, a leg0atalmasa%% "irl)t@ 2 Meg6grtem, uram 2 felelte NE3@ *a+os mosol)ogva 2, s eg) "irl) min,ig megtart+a a szavt@ 2 Ds n, felsg, el+ ttem felsge,ne" megmon,ani, 0og) csa" a 5arancst vrom@ 2 7o" cso,t 6gr ne"em, 5nz'g)miniszter r? Ds *a+os rnzett /ol%ert2re@ 2 /so,t? L, nem, felsg@ Grre nem vllal"ozomC csa" azt remlem, 0og) eg) "is lvezetet, taln mg eg) "is fele,st is szerze" a "irl)na"@ 2 Jem, nem, FouPuet r@ =agasz"o,om e00ez a sz!0oz, 0og) cso,a@ L, maga varzsl!, ismer+'" a 0atalmt, s tu,+u", 0og) mg a""or is tall aran)at, 0a eg)ltaln nem is volna a vilgon aran)@ A n5 is azt %eszli, 0og) 5nzt csinl@ FouPuet rezte, 0og) "t tegez%l szrmazna" a n)6lvessz", s a "irl) eg)szerre ltt "i r eg)et a sa+t s eg)et a /ol%ert n)ilai%!l@ Jevetett@ 2 L< 2 mon,otta 2, a n5 5ontosan tu,+a, mil)en trn%!l szerzem ezt az aran)at@ Taln nag)on is +!l tu,+aC ,e vg'l is 2 tette 0ozz %'sz"n 2, %iztos6t0atom felsge,et, 0og) a 5nzrt, amel) a vau>2i 'nne5l) " ltsgeit fe,ezi, sem vr, sem " nn) nem fog fol)ni@ 3ere+t" taln@ Fe megfizetem az rt@ *a+osna" elllt a szava@ /ol%ert2ra a"art nzni, /ol%ert is felelni a"art valamit, ,e eg) saste"intet, eg) "irl)i te"intet, amel)et FouPuet vetett r, tor"ra forrasztotta a sz!t@ A "irl) ezalatt felocs,ott@ FouPuet20oz for,ult, s 6g) sz!lt 0ozzH 2 Te0t sza%l)szer8en meg06v engem? 2 Egen, 0a felsge,ne" g) tetszi"@ 2 Mil)en na5ra? 2 Amel)i" felsge, szmra legal"almasa%% lesz@ 2 Og) %eszl, mint valami varzsl!, a"i a semmi%l teremt@ Dn nem mon,an" il)esmit@ 2 Felsge,, 0a a"ar+a, min,ent meg tu, tenni, amit eg) "irl)na" meg le0et s meg "ell tennie@ A francia "irl)na" ol)an szolgi vanna", a"i" min,enre "5ese" azrt, 0og) t szolgl+" s r met szerezzene" ne"i@ /ol%ert ig)e"ezett a finten,nsra nzni, mert ltni a"arta, 0og) eze" a szava" visszatrst +elentene"2e "evs% ellensges rzelme"0ezC FouPuet r sem nzett ellensgre@@@ /ol%ert az szem%en a vilgon sem volt@ 2 Jos 0t< Gg) 0t mlva, ren,%en van? 2 mon,otta a "irl)@ 2 Gg) 0t mlva, felsg@

2 Ma "e,, van, a"ar+a2e a " vet"ez vasrna5on? 2 A 0ala,", amel)et felsg "eg)es"e,i" a,ni, meg fog+a " nn)6teni a mun"t, amel)et 56tszeimne" "ell elvgezni ", 0a 0ozz a"arna" +rulni, 0og) a "irl) s %artai +!l mulassana"@ 2 (a mr %artaimr!l %eszlH "i"et szn,"szi" " z'l'" meg06vni? 2 "r,ezte NE3@ *a+os@ 2 A "irl) az r min,en'tt, a "irl) el"sz6ti a nvsort s "ia,+a 5arancsait@ Min,azo", a"i"et meg06vni "eg)es"e,i", sz6vesen ltott ven,geim@ 2 $ sz n m< 2 mon,otta a "irl), meg0atva a nemes, s nemes 0angon "imon,ott gon,olatt!l@ Mg n0n) sz!t vltotta" eg)es rszlet"r,se"rl, aztn FouPuet el%cszott NE3@ *a+ost!l@ Drezte, 0og) /ol%ert a "irl)nl mara,, 0og) r!la fogna" %eszlni, s sem az eg)i", sem a msi" nem fog+a "6mlni@ Og) tetszett, az elgttel, 0og) az ellensgre eg) utols!, rettenetes csa5st mr0et, "r5!tolni fog+a azrt, amit szenve,ett@ Gzrt, miutn megrintette az a+t!t, g)orsan visszafor,ult, s 6g) sz!lt a "irl)0ozH 2 :ocssson meg, felsg< 2 Mit %ocsssa" meg, uram? 2 "r,ezte a "irl) "e,vesen@ 2 Gg) sl)os mulasztst, amel)et fele,"en)sg%l el" vettem@ 2 Mulaszts< G+, FouPuet r, o"vetlen'l meg "ell ma+, %ocstanom@ Mi ellen vtett, vag) "i ellen? 2 Az illen,sg sza%l)ai ellen@ Glfele+tettem eg) megle0etsen fontos " r'lmn)t felsge, tu,omsra a,ni@ 2 Mit? /ol%ert megremegettC fel+elentstl tartott@ (iszen el+rst lele5lezt"@ /sa" eg) sz!t "ell FouPuet2na" "imon,ania, eg) %izon)6t"ot elter+esztenie, s NE3@ *a+os if+onti igazsgrzete megfoszt+a a "eg)tl, amel)%en e,,ig llt@ /ol%ert remegett te0t, ne0og) eg) mersz 0zs fel%or6tsa, amit e,,ig fel56tett, s val!%an ol) reme" al"alom "6nl"ozott r, 0og) Aramis, a reme" +t"os, nem mulasztotta volna el@ 2 Felsg 2 mon,ta FouPuet " nn)e,n 2, mivel volt ol)an +! meg%ocstani, a vallomsom " nn)8 leszH ma reggel ela,tam az eg)i" llsomat@ 2 Az eg)i" llst< 2 "iltott fel a "irl)@ 2 Mel)i"et? /ol%ert 0alls5a,t lett@ 2 Azt, amel)i" 0atalmas 5alsttal s szigor arccal ru0zott felH a f'g)szi llsomat@ A "irl)%!l n"ntelen'l is "ilts t rt "i, s /ol%ert2ra nzett@ Az 5e,ig vere+t"ez 0omlo""al g) rezte, 0og) +uls " rn)"ezi@ 2 $ine" a,ta el ezt az llst, FouPuet r? 2 "r,ezte a "irl)@ /ol%ert meg"a5asz"o,ott a "an,all! 5erem%e@ 2 Gg) 5arlamenti tancsosna", felsg, 3anelna" 06v+"@ 2 3anel?

2 /ol%ert r eg)i" %art+a 2 tette 0ozz@ FouPuet szavait utolr0etetlen'l fesztelen'l, arcn a sz!ra"ozottsgna" s a fele,"en)sgne" ol)an "ife+ezsvel e+tette "i, 0og) a fest, a sz6nsz vag) a " lt 0i%a is ig)e"ezne visszaa,ni ecsettel, tagle+tssel vag) tollal@ 7zavait %efe+ezve, miutn /ol%ert2t f ln)ne" sl)val sszezzta, FouPuet ismt meg0a+olt a "irl) eltt, s elment, azzal a tu,attal, 0og) flig2me,,ig %osszt llt, mert a "irl)t mulat2 %a e+tette, s "eg)enct megalzta@ 2 (t le0etsges ez? 2 mon,ta a "irl), mi,n FouPuet elt8nt@ 2 Gla,ta az llst? 2 Egen, felsg 2 felelte /ol%ert n)omat"osan@ 2 Wr'lt< 2 "iltotta a "irl)@ /ol%ert ezttal nem sz!lt semmitC flig "itallta az ural"o,! gon,olatt@ Gz a gon,olat az %ossz+t is elseg6tette@ B)8l let0ez a flt"en)sg csatla"ozottC 5uszt6t! tervt tmogatta a "eg)vesztettsg fen)eget vesze,elme@ Gzentl, /ol%ert 5ontosan rezte, nem 't" zi" NE3@ *a+os s " zte a"a,l)%a az ellensges rz'let, s az els 0i%a, amit FouPuet el" vet, 'r'g)'l szolgl0at, s " zvetlen'l " vetni fog+a a %'ntets@ FouPuet ele+tette a feg)vert@ A B)8l let s a Flt"en)sg felvette@ /ol%ert2t a "irl) meg06vta 3au>2%a az 'nne5sgreC /ol%ert g) 0a+olt meg, mint a"i %iztos a ,olg%an, s g) foga,ta el a meg06vst, mint a"i sz vet"ezi"@ A "irl) 55en 7aint2Aignan nevnl tartott a nv+eg)z"%en, mi,n az a+t!nll! %e+elentette 7aint2Aignan gr!fot@ /ol%ert szern)en visszavonult, ami"or a "irl)i Mercurius megr"ezett@

1A6 S'#!#l/i *#,+l;,(!&a5 7aint2Aignan alig "t !rval azeltt 0ag)ta el NE3@ *a+ost, ,e e%%en a "ez,, szerelmi fel%uz,uls%an a "irl), 0a nem lt0atta *a 3alli4re2t, legal%% %eszlni a"art r!la@ Mr5e,ig az eg)etlen em%er, a"ivel "e,vre %eszl0etett r!la, 7aint2Aignan voltC 7aint2Aignan te0t nl"'l z0etetlen lett@ 2 Maga az, gr!f? 2 "iltotta a "irl) "etts r mmel, mert 7aint2Aignant ltta, s nem ltta /ol%ert2t, a"ine" mogorva arca min,ig elszomor6totta@ 2 Annl +o%%, r'l ", 0og) ltom, vel'n" fog utazni@ 2 Atazni, felsg? 2 "r,ezte 7aint2Aignan@ 2 Mil)en utazsra gon,ol? 2 Arra, amel)et azrt tesz'n", 0og) lvezz'" az 'nne5sget, amel)et a finten,ns r ren,ez szmun"ra 3au>2%an@ (e+, 7aint2Aignan< 3gre ol)an 'nne5sget fogsz ltni, amel)0ez "5est fontaine%leau2i mulatsgain" csa" %%+t"o"@ 2 3au>2%an? A finten,ns felsge, szmra 'nne5l)t ren,ez? 7 3au>2%an? Gnn)i az egsz? 2 Gnn)i az egsz< $e,ves tle,, 0og) a fenn0+z!t a,o,< Tu,o,2e, te fenn0+z!, 0og) 0a megtu,+", 0og) FouPuet r vasrna50oz eg) 0tre 3au>2%an ven,g'l lt engem, mara"o,ni fogna" eg)mssal, 0og) meg06vst "a5+ana"? Esmtlem te0t ne"e,, 7aint2Aignan, vel'n" fogsz utazni@ 2 Egen, 0a a,,ig eg) 0ossza%% s so""al "evs% "ellemes utat nem tesze"@ 2 Mil)en utat? 2 A 7t)>en t, felsg@ 2 ;uff ne"i< 2 mon,otta NE3@ *a+os nevetve@ 2 Jem, "omol)an, felsg@ Meg06vta" o,a, s5e,ig ol) m!,on, 0og) igazn nem tu,om, mit teg)e", 0og) el0r6t0assam@ 2 Jem rtele", "e,ves 7aint2Aignan@ Tu,om, 0og) " lti a,ottsgai, vanna", ,e mellz,, "rle", a 0oml)os clzso"at@ 2 Jos, 0a felsge, "eg)es"e,i" meg0allgatni, nem fogom so"ig "6n5a,ra fesz6teni "irl)om "6vncsisgt@ 2 :eszl+@ 2 Esmeri felsge, Fu 3allon %r!t? 2 (og)ne< 9! szolg+a volt "irl)i at)mna", s 0itemre mon,om, 5om5s asztaltrs, mert 0iszen arra gon,olsz, a"i Fontaine%leau2%an vel'n" vacsorlt, ug)e? 2 Og) van@ Felsge, azon%an elfele+tette feleml6teni tula+,onsgai " zt, 0og) szeretetre mlt! em%er l@ 2 (og)an< Fu 3allon r meg a"ar lni tge,? 2 3ag) meg a"ar letni, ami tel+esen ug)anaz@ 2 I0!< 2 Je nevessen felsge,, mert amit mon,o", sz6ntiszta igazsg@ 2 Ds azt mon,o,, 0og) meg a"ar letni?

2 Gz a szn,"a e 5erc%en a ,er" rna"@ 2 *g) n)ugo,t, megv,elmezle", 0a nincs igaza@ 2 A0, sz!val ha is van? 2 (og)ne@ 7z!l+, felel+ g), mint0a msr!l volna sz!, "e,ves 7aint2AignanH igaza van, vag) nincs igaza? 2 Mtl+e meg a ,olgot felsge,@ 2 Mit vtettl ellene? 2 Wellene semmit, ,e ll6t!lag eg)i" %art+a ellen@ 2 Ami eg)re meg)@ Ds a %art+a a ng) 06rneves " z'l az eg)i"? 2 Jem, csa" a fia az eg)i"ne" a ng) 06rneves " z'l@ 2 7 mit vtettl enne" a fina"? 2 7eg6tettem vala"ine" elvenni tle a "e,vest@ 2 Ds %e is vallo,? 2 :e "ell vallanom, mert igaz@ 2 A""or 0i%ztl@ 2 Og), 0i%ztam@ 2 Ds 0itemre, 0a meg l@@@ 2 Jos? 2 Egaza lesz@ 2 L, 0t 6g) 6tli meg a ,olgot felsge,? 2 7zerinte, ez rossz m!,szer? 2 Jag)on g)orsna" tartom@ 2 T9! s azonnali igazsgszolgltatstU 2 mon,ta s m, E3@ (enri"@ 2 A""or 6r+a al a "irl) g)orsan, 0og) meg"eg)elmez ellenfelemne", a"i a ferences %arto" "olostornl vra"ozi" rm@ 2 Mon,, meg a nevt, s a,+ eg) 5ergament@ 2 A 5ergamen felsge, asztaln van, ami 5e,ig a nevt illeti@@@ 2 Ami a nevt illeti? 2 :ragelonne vicomte az, felsg@ 2 :ragelonne vicomte< 2 "iltotta a "irl), s nevetst ml)sges , %%enet vltotta fel@ Gg) 5illanatig 0allgatott, ma+, let r lte a 0omlo"n g) ng) z ver6t"et@ 2 :ragelonne< :ragelonne< 2 mormolta@ 2 Og) van, felsg< 2 mon,otta 7aint2Aignan@ 2 :ragelonne, a"i vlegn)e@@@ 2 (t, Estenem, igen, :ragelonne, a"i a vlegn)e@@@ 2 Fe 0iszen *on,on%an volt<

2 Egen, ,e %iztos6t0atom, 0og) mr nincs ott, felsg@ 2 ;rizs%an van? 2 9o%%an mon,va, a ferences %arto"nl, a0ol vra"ozi" rm, mint a0og) volt szerencsm felsge,ne" eml6teni@ 2 Ds min,ent tu,? 2 Ds mg "'l n% ,olgo"at is< (a felsge, ltni a"ar+a a levelt, amel)et 0ozzm intzett@@@ Most 7aint2Aignan "ivette a zse%%l az ltalun" mr ismert levelet@ 2 Amint felsge, elolvasta, meg fogom mon,ani, 0og)an +uttatta el 0ozzm@ A "irl) nag) izgalommal elolvasta az 6rst, aztn n)om%an ezt "r,ezteH 2 Jos? 2 Jos, felsge, ismer, ug)e%r, eg) cizelllt zrat, amel) eg) %izon)os a+t!t zr elC ez az a+t! vlaszt el eg) %izon)os szo%t eg) ""2fe0r szentl)tl@ 2 Egen, *ouise %ou,oir+t!l@ 2 Egen, felsg@ Jos, a%%an a zr%an talltam az 6rst@ $i ,ugta o,a? :ragelonne vag) az r, g? Mivel az 6rs m%raszag, s nem "n"szag, azt " vet"eztetem, 0og) nem az r, g, 0anem :ragelonne volt az@ *a+os le0orgasztotta a fe+t, ltszott, 0og) szomor gon,olato"%a ml)e,@ G 5illanat%an taln a lel"iismeret2fur,als0oz 0asonl! rzs 0as6tott sz6v%e@ 2 L< 2 mon,otta@ 2 A tit"ot felfe,ezt"< 2 Felsg, min,en tlem tel0ett meg fogo" tenni, 0og) ez a tito" meg0al+on a%%an a "e%el%en, amel) mag%a zr+a 2 mon,otta 7aint2Aignan eg) s5an)ol0oz ill 0s" ,ssel@ Ds megin,ult az a+t! fel, ,e a "irl) megll6totta@ 2 (ova meg)? 2 "r,ezte@ 2 I,a, a0ol vrna" rm, felsg@ 2 Mine"? 2 Alig0anem azrt, 0og) megvere"e,+em@ 2 (og) megvere"e,+en< 2 "iltotta a "irl)@ 2 Gg) 5illanatn)i t'relmet "re", gr!f r@ 7aint2Aignan a fe+t rzta, mint a g)erme", a"i ma"rancos lesz, mert meg a"ar+" a"a,l)ozni a%%an, 0og) a "t%a ugor+" vag) a "ssel +tssz"@ 2 Fe felsg@@@ 2 mon,otta@ 2 Glsz r is, nem lto" tisztn@ 2 L, ami ezt illeti, csa" "r,ezzen felsge,, s n megvilg6tom a ,olgot@ 2 (onnan veszi, 0og) :ragelonne %e0atolt a "r,ses szo%%a? 2 Az 6rs%!l, amel)et a zr%an talltam, mint volt szerencsm meg+eg)ezni felsge,ne"@ 2 (onnan veszi, 0og) tette a zr%a? 2 $i ms vllal0atott volna magra il)en meg%6zatst? 2 Egaza, van@ Fe 0og)an +ut0atott %e?

2 Jo, ez mr "omol) ,olog, te"intve, 0og) az sszes a+t!" %e volta" zrva, s a "ulcso" la"+omna", :asPue2na" a zse%%en volta"@ 2 J)ilvn megvesztegett" a la"+o,at@ 2 *e0etetlen, felsg@ 2 Mirt le0etetlen? 2 Mert 0a megvesztegett" volna, a""or nem 0ag)t" volna a sorsra szegn) fit, 0iszen "s%% mg sz'"sg'" le0et r, s nem tett" volna n)ilvnval!v, 0og) t 0asznlt" fel esz" z'l@ 2 Egaz@ A""or mg csa" eg) feltevs mara, 0tra@ 2 7z!l+on, felsg, 0og) tu,+am, ug)anaz2e a feltevse, mint ami ne"em +utott eszem%e@ 2 A""or csa"is a l5csn t +ut0atott %e@ 2 7a+nos, felsg, szerintem ez t %%, mint val!sz6n8@ 2 Fe vala"i a""or is csa" ela,ta a tit"ot@ 2 Gla,ta vag) "ia,ta@ 2 Mirt e meg"'l n% ztets? 2 Mert vanna", a"i"ne" nincs sz'"sg'" a ,6+ra, amel)et az rulsrt "a5nna", s a,na", nem 5e,ig ela,na"@ 2 Mit a"arsz ezzel mon,ani? 2 L, felsge, so""al lese%% elm+8, sem0og) meg ne tu,na menteni a zavart!l, amel)%e az 0oz, 0og) meg "ell neveznem az illett, mert felsg "i fog+a tallni@ 2 Egaza, vanH Ma,ame@ 2 K< 2 mon,otta 7aint2Aignan@ 2 Ma,ame, a"i n)ugtalan"o,ott az el" lt zs miatt@ 2 Ma,ame, a"ine" "ulcsa van u,var0 lg)eine" szo%+0oz, s elg 0atalmas a00oz, 0og) f lfe,ezze azt, amit felsge,en s ra+ta "6v'l sen"i sem tu,na felfe,ezni@ 2 Ds azt 0isze,, 0og) a s!gornm sz vetsgre l5ett :ragelonne2nal? 2 $i tu,+a, felsg@@@ 2 Ann)ira, 0og) az sszes rszletrl felvilgos6tsa? 2 Taln mg ennl is t %%et tett@ 2 T %%et? 2 Taln mg el is "6srte@ 2 (ova? *e, te0ozz,? 2 *e0etetlenne" tart+a felsge,? 2 L< 2 (allgassa meg felsg, amit mon,o"@ A "irl) tu,+a, ug)e, 0og) Ma,ame szereti az illatos6t!"at? 2 Egen, ezt a szo"st an)mt!l sa+t6totta el@

2 $'l n sen a ver%naillatot? 2 A "e,venc illata@ 2 Jos, a szo%mat %et lti a ver%naillat@ A "irl) elgon,ol"o,ott@ 2 Fe 2 sz!lalt meg +ra eg) 5illanatn)i 0allgats utn 2, ,e mirt llna Ma,ame :ragelonne 5rt+ra velem szem%en? Gze"re a szava"ra 7aint2Aignan " nn)en azt felel0ette volnaH Tni flt"en)sgUC a "irl) 5e,ig " z%en ig)e"ezett %art+na" sz6v%e ltni, 0og) fel,er6tse, tu,2e 7aint2Aignan a s!gorn+e " r'li leg)es"e,srl@ 7aint2Aignan azon%an nem a"rmil)en u,varonc volt, nem "oc"ztatott " nn)elm8en a csal,i tit"o" feltrsvalC so""al in"%% %art+a volt a mzs"2 na", sem0og) g)a"ran esz%e ne +utott volna a szegn) Ivi,ius Jaso, a"i ol)an so" " nn)et 0ullatott azrt a %8nrt, 0og) ltott valamit, nem le0et tu,ni, mit, Augustus 5alot+%an@ 7aint2Aignan te0t 'g)esen tsi"lott Ma,ame tit"a felett@ Fe mivel leselm+8sgne" %izon)6t"t a,ta, "i,er6tve, 0og) Ma,ame %ement :ragelonne2nal a la"s%a, meg "ellett a,nia 0isgna" az rt, s erre a "r,sreH TMirt llna Ma,ame :ragelonne 5rt+ra velem szem%en?U 2 eg)enes vlaszt "ellett a,nia@ 2 Mirt? 2 felelte 7aint2Aignan@ 2 Felsge, taln elfele+ti, 0og) Buic0e gr!f :ragelonne vicomte legmeg0itte%% %art+a? 2 Jem ltom az sszef'ggst 2 felelte a "irl)@ 2 L, %ocsnat, felsg, azt 0ittem, Buic0e gr!f nag) %art+a Ma,ame2na"@ 2 (el)es, nem "ell tov%% "utatnun", a csa5s onnan + tt@ 2 Ds nem az a vlemn)e a "irl)na", 0og) eg) msi" csa5ssal "ell "iv,eni? 2 Egen, ,e nem ol)an m!,on, mint ezt a vincennes2i er,%en a"ar+" megtenni@ 2 Felsge, elfele+ti, 0og) nemesem%er vag)o", s 0og) "i06vta"@ 2 G00ez ne"e, semmi " z ,@ 2 Fe engem vrna" a ferences %arto"nl t %% mint eg) !r+a, n vag)o" %ele"evere,ve, s n vesztem el a %ecs'letemet, 0a nem meg)e" el o,a, a0ol vrna" rm@ 2 Gg) nemesem%er %ecs'lete elssor%an azt "6vn+a, 0og) enge,elmes"e,+" "irl)na"@ 2 Felsg@@@ 2 ;arancsolom, 0og) mara,+< 2 Felsg@@@ 2 Gnge,elmes"e,+< 2 A0og) felsge,ne" tetszi"@ 2 Azon"6v'l vilgosan a"aro" ltni e%%en az egsz ,olog%anC tu,ni a"arom, 0og)an 8zte" gn)t %ellem ol)an va"meren, 0og) %e0atolta" "e,vtelseim szentl)%e@ Jem ne"e, "ell, 7aint2Aignan meg%'ntetne, azo"at, a"i" ezt csele"e,t", mert nem a te %ecs'lete,et g)alzt" meg, 0anem az en)met@ 2 $ n) rg " felsge,ne", 0og) 0arag+val ne s+tsa 5or%a :ragelonne vicomte2ot, a"i e%%en az egsz ,olog%an taln nem volt elg o"os, ,e felttlen'l %ecs'letes volt@

2 Glg< Mg leg0evese%% 0aragom%an is tu,ni fogom, 0og) mi t rtn+" a %8n ssel, s mi t rtn+" az rtatlannal@ Gg) sz!t se r!la, "'l n sen nem Ma,ame2na"@ 2 Fe mit teg)e" :ragelonne rral, a"i "eresni fog s@@@ 2 Mg mieltt %eestele,i", %eszle" vele vag) 'zene" ne"i@ 2 Felsg, mg eg)szer " n) rg ", leg)en elnz@ 2 Glg so" voltam elnz, gr!f 2 felelte NE3@ *a+os rnc%a vonva a 0omlo"t 2, i,e+e, 0og) %izon)os szeml)e"ne" megmutassamH n vag)o" az r a 0z%an@ Alig mon,ta "i a "irl) eze"et a szava"at, amel)e" arra vallotta", 0og) + %osszsg0oz a rgire val! eml"ezs +rult, mi,n az a+t!nll! meg+elent a ,olgoz!szo%a "'sz %n@ 2 Mi az? 2 "r,ezte a "irl)@ 2 Mirt + nne", 0a nem 06vtam sen"it? 2 Felsg 2 felelte az a+t!nll! 2 felsge, eg)szer s min,en"orra meg0ag)ta ne"em, 0og) %ocsssam %e *a F4re gr!fot, vala0n)szor %eszlni a"ar felsge,,el@ 2 Jos? 2 *a F4re gr!f az elszo%%an vra"ozi"@ A "irl) s 7aint2Aignan e szava"ra ol)an 5illantst vltott, amel)%en in"%% n)ugtalansg, mint cso,l"ozs re+lett@ A "irl) eg) 5illanatig 0a%ozott@ Fe csa"0amar el0atrozta magt, s 6g) sz!lt 7aint2Aignan0ozH 2 Men+ el, s "eres, fel *ouise2t, mon,, el ne"i, 0og) mit fzte" "i ellen'n", a,, tu,tra, 0og) Ma,ame +ra"ez,i az 'l, zst, s ol)an em%ere"et sz!l6tott 0a,%a, a"i" +o%%an tett" volna, 0a semlegese" mara,na"@ 2 Felsg@@@ 2 (a *ouise megi+e, 2 fol)tatta a "irl) 2, n)ugtas, meg, mon,, ne"i, 0og) a "irl) szerelme tt r0etetlen 5a+zs@ (a, ami%en szeretn" "tel"e,ni, mr min,ent tu,na, vag) 0a t is tma,s rte volna, a""or mon,, meg ne"i, 7aint2Aignan 2 f8zte 0ozz, remegve a 0aragt!l s a lzas izgalomt!l 2, mon,, meg, 0og) ezttal a "irl) nem megv,eni fog+a, 0anem meg2 %osszulni, s5e,ig ol)an szigorral, 0og) ezutn sen"i sem meri ma+, remelni a szemt@ 2 Gz min,en, felsg? 2 Gz min,en@ Men+ g)orsan, s mara,+ 08, te, a"i e%%en a 5o"ol%an lsz, ,e nem reml0ete,, mint n, a menn)orszgot@ 7aint2Aignan ra,oz! szava""al ers6tgette 08sgt, megfogta a "irl) "ezt, megcs!"olta, s r mtl sugrz! arccal ment el@

1A> Ki!(l; +& "#/#&&+) A "irl) g)orsan ert vett magn, 0og) *a F4re gr!fot n)+as arccal foga,+a@ Glre ltta, 0og) a gr!f nem vletlen'l + n@ :izon)talanul rezte enne" a ltogatsna" a fontossgt, s nem a"arta, 0og) eg) il)en "ivl! szellem8 frfit, mint At0os, "ellemetlen vag) ren,ezetlen ltvn) foga,+on@ Mi,n a fiatal "irl) megg)z, tt r!la, 0og) n)ugo,tna" ltszi", "ia,ta az a+t!nll!na" a 5arancsot, 0og) vezesse %e a gr!fot@ J0n) 5illanat mlva At0os, ,6szru0%an, azo""al a ren,+ele""el "es6tve, mel)e"et csa" ne"i volt +oga a francia u,var%an viselni, %el5ett, ol)an "omol) s 'nne5l)es arccal, 0og) a "irl) els 5illantsra meg tu,ta 6tlni, csalt2e a se+telme, vag) sem@ *a+os eg) l5sn)ire el%e ment a gr!fna", s mosol)ogva n)+totta o,a ne"i "ezt, mel)0ez At0os tisztelettel+esen le0a+olt@ 2 Fe *a F4re gr!f 2 mon,otta g)orsan a "irl) 2, ol)an rit"a ven,g nlam, 0og) nag) szerencse itt ltnun"@ At0os meg0a+olt, s ezt felelteH 2 7zeretnm, 0a ol)an %ol,og voln", 0og) min,ig felsge, mellett le0etn"@ Gz a felelet, ez a 0angnem n)ilvnval!an azt +elentetteH T7zeretn" a "irl) tancsa,!i " z tartozni, 0og) meg!v+am t a 0i%"t!l@U A "irl) rezte ezt, s el0atrozta, 0og) megrzi e frfival szem%en azt az eln)t, amel)et a n)ugalom s a rang %iztos6t szmra, ezrt 6g) fol)tattaH 2 Og) ltom, mon,ani a"ar ne"em valamit@ 2 Ms"55 nem %tor"o,tam volna meg+elenni felsge, eltt@ 2 :eszl+en g)orsan, uram, nag)on szeretn" eleget tenni "6vnsgna"@ A "irl) le'lt@ 2 :izon)osra veszem, 0og) felsge, tel+es elgttelt fog a,ni 2 felelte At0os "iss megin,ult 0angon@ 2 Og)< 2 mon,otta a "irl) %izon)os gggel@ 2 3alami 5anaszt a"ar ela,ni? 2 /sa" a""or volna 5anasz, 0a felsge,@@@ ,e %ocssson meg, felsg, taln az ele+n "ez,em@ 2 3ro"@ 2 Felsge, eml"szi" r, 0og) :uc"ing0am r elutazsa i,e+n volt szerencsm %eszlni felsge,,el@ 2 Egen, " r'l%el'l a%%an az i,%en@@@ igen, eml"szem r@@@ ,e, 0og) mirl %eszlt'n"@@@ azt elfele+tettem@ At0os megremegett@ 2 *esz szerencsm esz%e +uttatni felsge,ne"@ Gg) "rsrl volt sz!, amel)et :ragelonne rna" *a 3alli4re "isasszonn)al " ten, 0zassgra vonat"oz!lag ter+esztettem el felsge,ne"@ TJoU 2 gon,olta a "irl)@

2 Gml"szem r 2 mon,ta fenn0angon@ 2 A%%an az i,%en 2 fol)tatta At0os 2 a "irl) ol)an nag)lel"8 volt velem s :ragelonne rral szem%en, 0og) eg) sz!t sem fele+tettem el a%%!l, amit felsge, mon,ott ne"em@ 2 Ds@@@ 2 felelte a "irl)@ 2 Ds a "irl), a"itl felesg'l "rtem *a 3alli4re "isasszon)t :ragelonne r szmra, elutas6tott@ 2 Egaz 2 mon,ta *a+os "urtn@ 2 Arra 0ivat"ozva 2 tette 0ozz g)orsan At0os 2, 0og) a men)asszon)na" nincs trsa,almi rang+a@ *a+os t'rtztette magt, 0og) n)ugo,tan tu,+a tov%% 0allgatni@ 2 (og) 2 fol)tatta At0os 2 "evs a vag)ona@ A "irl) %eles'55e,t "arsz"%e@ 2 (og) alacson) szrmazs@ O+a%% t'relmetlen moz,ulat@ 2 Ds nem elg sz5 2 fol)tatta "rlel0etetlen'l At0os@ Amint ez az ut!%%i n)6lvessz a sz6v%e fr!,ott, a szerelmes "irl) "telen 0aragra lo%%ant@ 2 Gz aztn a +! eml"ezte0etsg, uram 2 mon,ta@ 2 Min,ig 6g) t rtni", 0a a%%an a nag) megtiszteltets%en rszes'l ", 0og) a "irll)al %eszl0ete" 2 felelte a gr!f, megrizve ren,'letlen n)ugalmt@ 2 3gtre is, min,ezt mon,tam, igaz< 2 Ds n nag)on 0ls voltam felsge,ne", mert szavai :ragelonne r irnt val! ren,"6v'l megtisztel r,e"l,srl tans"o,ta"@ 2 Arra is eml"szi"2e, 0og) nag) ellenszenvvel viseltetett e 0zassg irnt? 2 mon,ta a "irl) ro55ant n)omat"osan@ 2 Egen, felsg@ 2 Ds 0og) nem sz6vesen intzte 0ozzm "rst? 2 Egen, felsg@ 2 Arra is eml"szem, mert az eml"ezte0etsgem ma+,nem ug)anol)an +!, mint a mag, arra is eml"szem, mon,om, 0og) ezt mon,taH TJem 0isze" *a 3alli4re "isasszon)na" :ragelonne r irnt rzett szerelm%en@U Egaz? At0os rezte a rmrt 'tst, ,e nem 0trlt meg@ 2 Mr %ocsnatot "rtem rte felsge,tl, ,e vanna" e%%en a %eszlgets%en ,olgo", amel)e" csa" a""or leszne" rt0et", 0a %ve%%en "ife+t+'" "et@ 2 Fe+tse te0t "i@ 2 Felsge, a%%an az i,%en azt mon,ta, 0og) :ragelonne r r,e"%en 0alaszt+a el a 0zassgot@ A "irl) 0allgatott@

2 Ma :ragelonne r ann)ira %ol,ogtalan, 0og) nem 0alaszt0at+a a ,olgot tov%%, s a "r,s megol,st "ell "rnie felsge,tl@ A "irl) els5a,t@ At0os mern nzte@ 2 Ds mit@@@ "r@@@ :ragelonne r? 2 "r,ezte a "irl) ttovzva@ 2 (a+szlra ug)anazt, amit utols! %eszlgets'n" al"almval "rtem a "irl)t!lH felsge, %eleeg)ezst a 0zassg0oz@ A "irl) 0allgatott@ 2 Az a"a,l)o"ra vonat"oz! "r,se" szmun"ra elt8nte" 2 fol)tatta At0os@ 2 *a 3alli4re "isasszon) vag)on nl"'l s rang nl"'l, sz5sg nl"'l is az eg)etlen +! 5arti a vilgon :ragelonne r szmra, mivel szereti ezt a ln)t@ A "irl) sszeszor6totta "t "ezt@ 2 A "irl) 0a%ozi"? 2 "r,ezte a gr!f, anl"'l, 0og) 0atrozottsga vag) u,variassga cs ""ent volna@@@ 2 Jem 0a%ozo"@@@ megtaga,om 2 felelte *a+os@ At0os eg) 5illanatig ert g)8+t tt, aztn csen,esen fol)tattaH 2 3olt szerencsm eml6teni a "irl)na", 0og) :ragelonne r vonzalmna" semmi sem ll+a t+t, s el0atrozsa megms6t0atatlan@ 2 /sa" az n a"aratomC ez, gon,olom, a"a,l)@ 2 A legszmottev%% valamenn)i " zt 2 mon,otta At0os@ 2 A0< 2 Fe leg)en sza%a, felsge,tl alzattal meg"r,eznem enne" a tilalomna" az o"t@ 2 Az o"t?@@@ $r,s? 2 "iltotta a "irl)@ 2 $relem, felsg@ A "irl) "t "lvel az asztalra tmasz"o,ott@ 2 Glszo"ott az u,vari illemtl, *a F4re gr!f 2 sz!lt lesen@ 2 Az u,varnl nem szo"ta" a "irl)0oz "r,st intzni@ 2 Gz igaz, felsg, ,e 0a nem "r,ezne", a""or felttelezne"@ 2 Felttelezne"? Mit +elentsen ez? 2 Az alattval! felttelezse az csa"nem min,ig eg)'tt +r a "irl)i sza%a,sg+oggal@@@ 2 Aram< 2 Ds az alattval! %izalmna" 0in)val 2 fol)tatta %tran At0os@ 2 Az az rzsem, nem tu,+a, "ivel ll szem%en 2 felelte a "irl), a"it a"arata ellenre elraga,ott a 0arag+a@ 2 $n)telen vag)o" ms0ol "eresni azt, amit felsge,nl gon,oltam fellelni@ A0el)ett, 0og) vlaszt "a5n", "n)telen vag)o" magam vlaszt a,ni magamna"@ A "irl) felllt, s 6g) sz!ltH 2 Br!f r, egsz sza%a, i,met magna" szenteltem@ Gz el%ocsts volt@

2 Felsg 2 felelte a gr!f 2, nem volt i,m megmon,ani a "irl)na", amit meg a"artam ne"i mon,ani, s ol) rit"n ltom a "irl)t, 0og) meg "ell raga,nom az al"almat@ 2 A felttelezsnl tartott, s most a srtse"re fog rtrni@ 2 L, felsg, 0og) a "irl)t megsrtsem<@@@ Dn? 7o0a<@@@ Ggsz letem%en azt ll6tottam, 0og) a "irl)o" a t %%i em%er felett llna", nemcsa" rang s 0atalom ,olg%an, 0anem sz6v'" nemessge s lel"i "incsei" rvn is@ 7o0a nem 0i0etem el, 0og) 0a "irl)om valamit sz!l 0ozzm, a""or valamil)en 0ts! gon,olatot re+tene" a szavai@ 2 Mit a"ar ezzel mon,ani? Mil)en 0ts! gon,olat? 2 Megmag)arzom szavaimat 2 felelte At0os 0i,eg 0angon@ 2 (a felsge,, mi,n megtaga,ta :ragelonne rt!l *a 3alli4re "isasszon) "ezt, mst is tartott szem eltt, mint a vicomte %ol,ogsgt s szerencs+t@@@ 2 *t0at+a uram, 0og) srteget@ 2 (a felsge, azltal, 0og) 0ala,"ot "rt a vicomte2t!l, csa" el a"arta tvol6tani *a 3alli4re "isasszon) vlegn)t@ 2 Aram< Aram< 2 Ag)anis min,en'tt ezt %eszli", felsg@ Min,en'tt a "irl)na" *a 3alli4re "isasszon) irnti szerelmrl %eszlne"@ A "irl) sszet5te "eszt)8+t, amel)et mr n0n) 5erce 0ara5,lt, 0og) elfo+tsa 0arag+t@ 2 9a+ azo"na" 2 "iltotta 2, a"i" 'g)eim%e avat"ozna"@ Glt "ltem magam, s min,en a"a,l)t le fogo" rom%olni@ 2 Mil)en a"a,l)o"at? 2 "r,ezte At0os@ A "irl) meg0" lt, mint a meg%o"roso,ott l!, amel) a,,ig rg+a a za%lt, m6g fel nem se%zi a sz+t@ 2 7zeretem *a 3alli4re "isasszon)t 2 +elentette "i eg)szerre csa" nemes, ,e in,ulatos 0angon@ 2 Gz azon%an nem a"a,l)ozza meg felsge,et a%%an, 0og) ssze0zas6tsa :ragelonne vicomte2ot *a 3alli4re "isasszonn)al 2 mon,otta At0os@ 2 Az l,ozat mlt! eg) "irl)0ozC s :ragelonne vicomte, a"i mr tett szolglato"at, s a"it ,er" em%erne" le0et te"inteni, r is szolglt@ A "irl) te0t, 0a lemon, szerelmrl, eg)szerre tesz tan%izon)sgot nag)lel"8s2 grl, 0l+r!l s +! 5oliti"+r!l@ 2 *a 3alli4re "isasszon) nem szereti :ragelonne urat 2 mon,ta tom5n a "irl)@ 2 A "irl) tu,+a ezt? 2 "r,ezte At0os ml)re 0at! te"intettel@ 2 Tu,om@ 2 A""or csa" r vi, i, !ta le0et 6g), "'l n%en felsge "eg)es"e,ett volna ezt megmon,ani, mi,n "rsemet elter+esztettem@ 2 = vi, i, !ta@ At0os eg) 5illanatig 0allgatott@ 2 A""or nem rtem, mirt "'l,te a "irl) *on,on%a :ragelonne urat 2 mon,ta aztn@ 2 Gz a szm8zs mltn "elt0etett meg, %%enst min,azo"%an, a"i" a "irl) %ecs'lett rzi"@ 2 $i %eszl itt a "irl) %ecs'letrl, *a F4re gr!f?

2 A "irl) %ecs'lete mag%an foglal+a egsz nemessgne" %ecs'lett@ (a a "irl) megsrti eg)i" nemest, vag)is elra%ol+a tle %ecs'letne" eg) rszt, a""or magna" a "irl)na" %ecs'lete szenve, csor%t@ 2 Fe *a F4re gr!f< 2 Felsge, az eltt "'l,te *on,on%a :ragelonne urat, 0og) *a 3alli4re "isasszon) a "e,vese lett, vag) a""or, ami"or mr a "e,vese volt? A fel,'0 , tt "irl), rezve, 0og) At0os f l%e "ere"e,ett, eg) "zmoz,ulattal el a"arta %ocstani@ 2 Felsg, min,ent elmon,o", ami a sz6vemet n)om+a 2 sz!lt At0os 2, nem meg)e" el a,,ig, am6g felsge, "ielg6t mag)arzatot nem a,, vag) magam nem tallo" il)et@ $ielg6t, 0a %e%izon)6t+a ne"em, 0og) igaza vanC "ielg6t, 0a n %izon)6tom %e, 0og) nincs igaza@ L, meg fog 0allgatni, felsg@ Zreg vag)o", s ragasz"o,om min,en0ez, ami val!%an nag) s val!%an ers %iro,alm%an@ Jemesem%er vag)o", a"i vrt ontotta felsge,rt, s so0a nem "rtem semmit sem felsge,tl, sem at)+t!l@ 7en"ivel a vilgon sem " vettem el +ogtalansgot, s "irl)o"at " teleztem le< Meg fog 0allgatni< Azrt + ttem, 0og) szmon "r+em az eg)i" szolg+na" %ecs'lett, a"it felsge, 0azug m!,on flrevezetett, vag) g)engesg%en elrult@ Tu,om, 0og) eze" a szava" 0aragra lo%%ant+" felsge,et, %enn'n"et viszont meg lne" a tn)e"C tu,om, 0og) azon gon,ol"o,i", mil)en %'ntetst sza%+on "i rm n)6ltsz6v8sgemrt, ,e azt is tu,om, mil)en %'ntetst "re" n felsge,re Estentl, 0a elmon,om ne"i felsge, es"'szegst s fiam szerencstlensgt@ A "irl), mell%e mar"olva, felemelt fvel, lngol! te"intettel, nag) l5te""el +rt fel s al@ 2 Aram 2 "iltotta eg)szerre 2, 0a val!%an mint "irl) lln" magval szem%en, mr meg is volna %'ntetveC ,e csa" em%er vag)o", s +ogom van 0ozz, 0og) szeressem a f l, n azo"at, a"i" engem szeretne", ami ol) rit"a %ol,ogsg@ 2 Mint em%erne" sincs 0ozz t %% +oga, felsg, mint a "irl)na", s 0a igazsgos a"art volna lenni, tu,tra "ellett volna ezt a,nia :ragelonne rna", a0el)ett, 0og) szm8zte@ 2 Og) rzem, mint0a vitat"ozn"< 2 sza"6totta fl%e NE3@ *a+os azzal a mlt!sggal, amel)et csa" tu,ott 0ang+val s te"intetvel il) 0atsosan "ife+ezni@ 2 Azt remltem, 0og) felelni fog 2 sz!lt a gr!f@ 2 Jemso"ra megtu,+a vlaszomat, uram@ 2 Esmeri a gon,olataimat 2 felelte a gr!f@ 2 Megfele,"ezett r!la, 0og) a "irll)al %eszl, uramC ezzel sl)osan vtett< 2 Felsge, megfele,"ezett r!la, 0og) t n"reteszi "t em%er lettC ez 0allos %8nC felsg< 2 Most 5e,ig tvozz"< 2 Jem a,,ig, m6g "i nem mon,tamH NEEE@ *a+os fia rosszul "ez,i ural"o,st, mert ra%lssal s %ecstelensggel "ez,i< A csal,om s n mostant!l fogva fel vag)un" mentve min,en tisztelet s szeretet al!l, amel)re meges"ettem fiamat a saint2,enis2i "ri5tnl, felsge, seine" f l,i mara,vn)ai felett@ Gllensg'n" lett, felsg, s ezentl csa" az Estenne", a"i az eg)etlen r felett'n", tartozun" szmot a,ni csele"e,etein"rl@ Je fele,+e ezt< 2 Fen)eget? 2 L, nem 2 felelte szomoran At0os 2, 55ol) "evs "r"e,s la"ozi" sz6vem%en, mint flelem@ Az Esten, a"irl %eszle", 0all+a szavaimat, s tu,+a, 0og) a "irl) srt0etetlensgrt s "oron+na" %ecs'letrt most is "iontanm vremet, amenn)i a 0szeszten,ei

5olgr0%or s "'ls 0%or utn mg megmara,t@ :iztos6t0atom te0t r!la, 0og) a "irl)t 55ol) "evss fen)egetem, mint az em%ertC ,e ezt mon,om felsge,ne"H "t szolg+t vesz6ti el, mert az a5a sz6v%en meg lte a 0itet, s a fi sz6v%en a szerelmet@ Az eg)i" t %% nem 0isz a "irl)i sz!%an, a msi" nem 0isz t %% sem a frfia" %ecs'let%en, sem a n" tisztasg%an@ Az eg)i" a tisztelet, a msi" az enge,elmessg szmra 0alt meg< Esten l,+a< Mg) sz!lvn, At0os sszet rte tr,n a "ar,+t, "t ,ara%+t lassan a f l,re tette, meg0a+olt a ,'0%en s szg)en%en ful,o"l! "irl) eltt, s el0ag)ta a ,olgoz!szo%t@ *a+os az asztalra 0an)atlott, s +! n0n) 5ercre volt sz'"sge, m6g ssze tu,ta sze,ni magtC aztn 0irtelen fel"elt, 0evesen csengetett@ 2 (6v+" i,e FQArtagnant< 2 "iltotta a rm'lt a+t!nll!"na"@

1A? A *i@a! 53*#,5#'/+";#i Ilvas!in", 5ersze, mr azt "r,ezt" magu"%an, 0og)an r"ezett meg At0os a "ell 5illanat2 %an a "irl)0ozC At0os, a"irl ol)an rg!ta nem 0allottun"@ Mivel regn)6r!i minsg'n"%en azt a fela,atot t8zt'" magun" el, 0og) az esemn)e"et, mon,0atni, "rlel0etetlen logi"val "a5csol+u" eg)%e, el voltun" r "sz'lve, 0og) erre a "r,sre feleln'n" "ell, s felel'n" is r@ ;ort0os, mint 5r%a+seg,, " telessgne" rezte, 0og) a ;alais2=o)al%!l tvozva elmen+en a ferences "olostor0oz a vincennes2i er,%e, s a lega5r!%% rszlete"ig elmon,+a =aoulna" 7aint2Aignannal val! %eszlgetst@ :efe+ezs'l megn)ugtatta =aoult, 0og) 0a a "irl) el is "'l, tt "eg)encrt, ez csa" 5illanatn)i "se,elmet fog eli,zni, s 7aint2Aignan a "irl)t!l el" sz nve, sietve eleget fog tenni =aoul felsz!l6tsna"@ =aoul azon%an, a"i nem volt ol)an 0isz"en), mint reg %art+a, azt " vet"eztette az el%esz2 ls%l, 0og)0a 7aint2Aignan elment a "irl)0oz, min,ent el is mon,ott ne"iC 0a 5e,ig 7aint2 Aignan min,ent elmon, a "irl)na", felsge megtilt+a ne"i, 0og) a 5rvia,al sz6n0el)re elmen+en@ =aoul ezrt meg"rte ;ort0ost, mara,+on a tall"oz!0el)en, arra a nag)on val!sz62 n8tlen esetre, 0a 7aint2Aignan el+ nne, s a lel"re " t tte, 0og) eg) vag) msfl !rnl tov%% ne mara,+on a rten@ ;ort0os ezt erl)esen visszautas6totta, s 55 ellen"ezleg, g) vetette meg a ferences %arto"nl a l%t, mint0a ott a"art volna megg) "erese,niC meg is 6grtette =aoullal, 0og) at)+a 0z%!l visszatr a la"sra, mert a""or ;ort0os la"+a legal%% tu,+a, 0ol tall+a meg, 0a 7aint2Aignan meg+eleni" a tall"n@ :ragelonne ott0ag)ta 3incennes2t, s eg)enesen At0os0oz ment, a"i "t na5 !ta ;rizs%an tart!z"o,ott@ A gr!fot FQArtagnan mr elre rtes6tette levl%en@ =aoul te0t feleslegesen "ereste fel at)+tC At0os "ezt n)+totta ne"i, meg lelte, s intett, 0og) 'l+ n le@ 2 Tu,om, =aoul, 0og) g) + tt 0ozzm, a0og) +!%art+0oz meg) el az em%er, 0a %nata van, 0a szenve,C mon,+a csa" el, mil)en 'g) vezette i,e@ A fiatalem%er meg0a+olt, s 0ozzfogott mon,!"+0oz@ 7zava t %%sz r ela"a,t 5ata"z! " nn)eitl s a tor"t fo+togat! zo"ogst!l@ Fe vala0og) mgis a vgre +utott@ At0os %izon)ra tu,ta mr, mi0ez tartsa magt, mert mint mon,ottu", FQArtagnan 6rt a gr!fna", ,e min,enron meg a"arta rizni n)ugalmt s ,er8+t, +ellemne" ezt a "t csa"nem em%erfeletti vonst, ezrt 6g) feleltH 2 7emmit nem 0isze" el a%%!l, amit mon,ana", =aoul, semmit sem 0isze" el a%%!l, amitl fl, nem mint0a szava0i0et em%ere" nem eml6tett" volna elttem ezt a "alan,ot, 0anem mert lel"em%en s lel"iismeretem%en le0etetlenne" tartom, 0og) a "irl) megsrtett volna eg) nemesem%ert@ $ezes"e,em te0t a "irl)rt, s el0ozom magna" ll6tsom %izon)sgt@ =aoul, mint az ittas em%er, csa" tntorgott a tula+,on szemvel ltotta", s ren,6t0etetlen 0ite " zt, amit e%%e a so0a nem 0azu,! frfi%a vetett, ezrt meg0a+olt, s csu5n enn)it feleltH 2 Men+en te0t, gr!f r, megvrom@ *e'lt, s "t "ez%e temette arct@ At0os fel lt z tt s elment@ A "irl)nl g) visel"e,ett, amint el%eszlt'" olvas!in"na", lt0att" a "irl)0oz %el5ni, s "s%% onnan eltvozni@

Mi,n 0azar"ezett, =aoul s5a,tan s "omoran, ug)ana%%an a "tsg%eesst "ife+ez testtarts%an 'lt@ Fe az a+t! n)6lsna" za+ra, a5+a fel+e " zele, l5seine" za+ra a fiatalem%er felszegte fe+t@ At0os s5a,t volt, s le5lezetlen'l "omorC "ala5+t s " 5 n)egt ta,ta a la"+na", ma+, eg) "zmoz,ulattal el"'l,te, s le'lt =aoul mell@ 2 Jos, uram? 2 "r,ezte a fiatalem%er szomoran ingatva fe+t@ 2 Megg)z, tt2e vgre? 2 Meg, =aoulH a "irl) szereti *a 3alli4re "isasszon)t@ 2 Te0t %evall+a? 2 "iltotta =aoul@ 2 Ggszen n)6ltan@ 2 Ds *ouise? 2 3ele nem %eszltem@ 2 JemC ,e a "irl) csa" %eszlt r!la@ Mit mon,ott? 2 Azt mon,ta, *ouise viszontszereti@ 2 L< *t+a< *t+a< 2 "iltotta a fiatalem%er@ Ds "tsg%eesett moz,ulatot tett@ 2 =aoul 2 sz!lt a gr!f 2, 0igg)e el ne"em, min,azt elmon,tam a "irl)na", amit maga mon,ott volna ne"i, s azt 0iszem, illen,en, ,e 0atrozottan mon,tam meg a magamt@ 2 Ds mit mon,ott ne"i, uram? 2 Azt mon,tam, =aoul, 0og) min,enne" vge " zte s mi" zt'n", 0og) magna" t %% semmi 0asznt nem ve0eti az szolglat%an, azt mon,tam, 0og) magam is tvol tartom magam tle@ Most mr csa" eg) ,olgot szeretn" tu,ni@ 2 Mit, uram? 2 (og) maga 0og) 0atrozott@ 2 Mil)en te"intet0eti? 2 Ami a szerelmt illeti s@@@ 2 Fe+ezze %e, uram@ 2 Ds ami a %osszt illeti, mert att!l fle", %osszt a"ar llni@ 2 L, uram, ami a szerelmet illeti<@@@ eg)szer, valami"or, taln si"er'lni fog "it5ni a sz6vem%l, Esten seg6tsgvel s at)m % lcs tancsaira tmasz"o,va@ A %ossz csa" eg) rossz gon,olat 0atsa alatt +utott eszem%e, s mert az igazi %8n s n g)sem ll0atn" %osszt, lemon,o" %ossztervemrl@ 2 Te0t nem szn,"szi" t %% megvere"e,ni 7aint2Aignannal? 2 Jem, uram@ A "i06vs ug)an megt rtnt, s 0a 7aint2Aignan elfoga,+a, 0el)t fogo" llniC 0a nem foga,+a el, a""or elllo" tle@ 2 Ds *a 3alli4re "isasszon)? 2 /sa" nem gon,ol0atta "omol)an, gr!f r, 0og) %osszt llo" eg) nn? 2 sz!lt =aoul ol)an szomor mosoll)al, 0og) " nn) sz " tt tle anna" a frfina" a szem%e, a"i ol) so"szor %orult a maga s mso" f+,alma f l@ $ezt n)+totta =aoulna", 5e,ig 0evesen megraga,ta@

2 Te0t szilr,an meg van g)z,ve r!la, gr!f r, 0og) a %a+ g)!g)6t0atatlan? 2 "r,ezte@ At0os a fe+t ingatta, s ezt mormogtaH 2 7zegn) fiam< 2 Azt 0iszi, mg remle", s sa+nl rte 2 sz!lt =aoul@ 2 L, lt+a, "imon,0atatlan erfesz6t2 sem%e "er'l, 0og) megvessem, a0og) tennem "ellene, azt a nt, a"it ann)ira szerettem@ L, 0og) mirt nem vtettem ellene valami%en, a""or %ol,og voln", s meg%ocstan" ne"i@ At0os szomoran nzett a fira@ Az a n0n) sz!, amel)et =aoul mon,ott, mint0a sa+t sz6v%l fa"a,t volna@ G 5erc%en a la"+ FQArtagnant +elentette@ Gz a nv tel+esen "'l n% z m!,on csengett At0os s =aoul f'l%en@ A testr %izon)talan mosoll)al az a+"n l5ett %e@ At0os arc"ife+ezse, a0og) %art+a el l5ett, nem "er'lte el :ragelonne fig)elmt@ FQArtagnan eg)etlen szem0un)or6tssal felelt At0osna", aztn =aoul0oz l5ett, "zen fogta, s szavait eg)szerre intzve az a50oz s a fi0oz, 6g) sz!ltH 2 Jos, vigasztal+u" a g)erme"et, mint ltom? 2 Maga 5e,ig, +!sgosan, mint min,ig, el+ tt, 0og) e%%en a ne0z fela,at%an mellm ll+on 2 mon,otta At0os@ Ds "t "eze " z szor6totta FQArtagnan "ezt@ =aoulna" g) rmlett, 0og) enne" a szor6tsna" valamifle, a szava"t!l "'l nll!, sa+tos rtelme van@ 2 Egen 2 felelte a testr, s %esz, " z%en azzal a "ezvel, amel)et At0os sza%a,on 0ag)ott, a %a+uszt 5 , rgette 2, igen, el+ ttem n is@@@ 2 Esten 0ozta, FQArtagnan, nem a vigaszrt, amel)et 0oz, 0anem magamagrt@ Mr megvigasztal!,tam 2 mon,ta =aoul@ Ds meg5r!%lt mosol)ogni, ,e a mosol)a szomor%% volt, mint a legszomor%% " nn)e", amel)e"et FQArtagnan vala0a is fol)ni ltott@ 2 (lQ Estenne" 2 felelte FQArtagnan@ 2 /sa"0og) 2 mon,ta =aoul 2 55en a""or r"ezett, ami"or a gr!f el a"arta mon,ani a "irll)al fol)tatott %eszlgetsne" rszleteit@ Ag)e%r, megenge,i, 0og) a gr!f r fol)tassa? Ds a fiatalem%er szeme mint0a a testr sz6vne" legtit"osa%% re+te"%en a"art volna olvasni@ 2 A "irll)al fol)tatott %eszlgetst? 2 felelte a testr ol)an termszetes 0angon, 0og) le0etetlen volt a cso,l"ozs%an "tel"e,ni@ 2 Te0t a "irl)nl +rt, At0os? At0os mosol)ogva vlaszolt@ 2 Egen, %eszltem vele@ 2 L, val!%an nem tu,ta, 0og) a gr!f %eszlt a "irll)al? 2 "r,ezte =aoul flig megn)ugo,va@ 2 (itemre mon,om, eg)ltaln nem@ 2 A""or n)ugo,ta%% vag)o" 2 mon,ta =aoul@ 2 J)ugo,ta%%? Mifell? 2 "r,ezte At0os@

2 Aram 2 mon,ta =aoul 2, %ocssson meg, ,e mert ismerem azt a megtisztel %artsgot, amell)el irntam viselteti", att!l fltem, 0og) "iss ln"en fe+ezte "i felsgne" f+,alma2 mat s fel0%oro,somat, s 0og) a "irl)@@@ 2 Ds 0og) a "irl)? 2 ismtelte FQArtagnan@ 2 Fe+ezze %e, =aoul@ 2 :ocssson meg, FQArtagnan r@ :e "ell vallanom, eg) 5illanatig att!l fltem, 0og) nem mint FQArtagnan, 0anem mint a testr " "a5itn)a + tt el i,e@ 2 Micso,a %olon,sg, szegn) =aoulom 2 "iltott fel FQArtagnan, s elnevette magt, ,e a +! megfig)el taln szrevette volna ra+ta, 0og) nevetse nem elgg szinte@ 2 Annl +o%% 2 mon,ta =aoul@ 2 Egen, %olon,sg, s tu,+a, mit tancsolo" magna"? 2 (a,, 0allom, uramC mivel maga a,+a, csa"is +! tancs le0et@ 2 Jos 0t, azt tancsolom, 0og) most 2 az utazsa utn, a Buic0e gr!fnl tett ltogats utn, a Ma,ame2nl val! ltogatsa utn, a ;ort0osnl val! ltogatsa utn, s a 3incennes2%e val! lovaglsa utn 2 azt tancsolom, most 5i0en+e "i magt "iss, fe"',+" le, alu,+" tizen"t !rt, %re,se utn 5e,ig lovagol+on fra,tra eg) +! lovat@ Ds mag0oz vonva =aoult, meg lelte, mint a0og) a tula+,on g)erme"vel tette volna@ At0os ug)anazt tette, ,e az at)+a cs!"+a szemmel lt0at!lag mg g)eng,e%% volt, s lelse mg erse%%, mint a +!%art@ A fiatalem%er mg eg)szer rnzett a "t frfira, s min,en szellemi ere+t megfesz6tve, ig)e"ezett "ereszt'lltni ra+tu"@ Dlesltsa azon%an "u,arcot vallott a testr mosol)g! %rzatn s *a F4re gr!f n)ugo,t s szel6, vonsain@ 2 (ov meg) most, =aoul? 2 "r,ezte az ut!%%i, ltva, 0og) =aoul in,ulni "sz'l@ 2 (aza, 0ozzm 2 felelte ez szel6,, %natos 0ang+n@ 2 Te0t ott le0et megtallni, vicomte, 0a valami mon,anival!n" volna? 2 Egen, uram@ Og) lt+a, 0og) lesz valami mon,anival!+a? 2 Mit tu,om n 2 felelte At0os@ 2 Egen, +a%% vigasztal! szava" 2 sz!lt FQArtagnan, s " z%en g)eng,en az a+t! fel tusz"olta =aoult@ Mivel a "t %art min,en moz,ulat%!l ,er8s n)ugalom ra,t, =aoul elment a gr!f la"sr!l, csa" a maga f+,almna" rzst 0or,ozva sz6v%en@ T(la Estenne"< 2 gon,olta@ 2 Te0t csa" magammal "ell t r,n m@U Ds g) %ur"ol!zott %e " 5en)eg%e, 0og) a mellette el0ala,!" eltt elta"arta szomor arct, s "il5ett a 0z%!l, 0og) a la"sra men+en, mint ezt ;ort0osna" meg6grte@ A "t %art eg)forma rszvttel fig)elte a fiatalem%er tvozst@ D55en csa" 0og) min,eg)i"'" msfle"55en fe+ezte "i sznalmt@ 2 7zegn) =aoul< 2 mon,ta At0os, s s!0a+ts t rt "i a+"n@ 2 7zegn) =aoul 2 mon,ta FQArtagnan, s vllat vont@

1AA :#-I Mi&#!.A 2 7zegn) =aoul< 2 sz!lt At0os@ 2 7zegn) =aoul< 2 sz!lt FQArtagnan@ =aoul val!%an nag)on %ol,ogtalan le0etett, 0a ez a "t 0arce,zett frfi enn)ire megsa+nlta@ 7 %izon), amint magra mara,t, 0tra0ag)va rettent0etetlen %art+t s megrt at)+t, s visszaeml"ezett r, 0og) a "irl) megvallotta g)eng, rzelmeit, amel)e" elra%olt" tle szeretett *ouise ,e la 3alli4re2+t, g) rezte, 0og) megsza"a, a sz6ve, a0og)an ezt min,eg)i2 "'n" rezte, ami"or szertefoszlotta" els %rn,+ai, ami"or csal!,ott els szerelm%en@ TL, +a+< 2 re%egte@ 2 Min,enne" vge< 7emmit sem vr0ato" t %% az lettl, semmit sem reml0ete"< Megmon,ta Buic0e, megmon,ta at)m, megmon,ta FQArtagnan@ Min,en csa" lom 0t ezen a vilgon< Klom volt a sz5 + v, amel) fel t6z eszten,n t t re"e,tem< 7z6vein" eg)es'lse is lom volt< Klom volt az is, 0og) szerelem%en s %ol,ogsg%an fogun" lni< Dn szegn) %olon,, 0og)an is lmo,0attam 0angosan, n)ilvnosan, %artaim s ellensgeim +elenlt%en, 0og) a %artaim szomor"o,+ana" szenve,seim miatt, s 0og) az ellensgeim "acag+ana" f+,almamon< El)enformn az n szerencstlensgem%l n)ilvnval! "eg)vesztettsg, " z%otrn) lesz@ El)enformn 0olna5 mr, szg)enszemre, u++al mutogatna" rm<U Ds =aoul, %r meg6grte a5+na" s FQArtagnanna", 0og) n)ugo,t lesz, fen)eget szava"at mormogott mag%an@ T;e,ig 2 fol)tatta 2, 0a Fe Var,es2na" 06vnna", vag) 0a FQArtagnan ere+e s %torsga la"ozn" %ennem, nevet sz++al %izon)gatnm a n"ne", 0og) a gal, 0itszeg, a"it szerel2 memmel tiszteltem meg, eg)etlen t's"t 0ag)ott a sz6vem%enH %nom, 0og) l5rementem ltszattisztessgne"C n0n) gn)ol!,! az n rovsomra mulattatn a "irl)tC a""or n meglesnm a gn)ol!,!"at, s n0n)u"na" ala5osan elltnm a %a+t@ Az em%ere" flnne" tlem, s mire a 0arma,i"at leter6tenm, im,nna" a n"@ Egen, ez volna a 0el)es lls5ont, maga *a F4re gr!f sem ria,na vissza tle@ Jem ug)anil)en meg5r!%ltatso"at llt2e "i is, if+sgna" legsze%% vei%en, amil)ene"et ne"em "ell "illnom? Jem a rszegsggel "r5!tolta2e magt a szerelemrt? B)a"ran mon,ta ezt ne"em@ Mirt ne "r5!tolnm magam n is a g) n) r ""el? Ag)an6g) szenve,ett is, mint n, taln mg t %%et< Gg) em%er t rtnete te0t min,en"i t rtnete, t %% vag) "evs% 0ossz, t %% vag) "evs% f+,almas meg5r!%ltatsa? Az egsz em%erisg 0ang+a csa" eg)etlen 0ossz si"ol)@ Fe mit t r,i" a mso" f+,almval az, a"i szenve,? A msi" em%er ttong! se%e en)06ti2e a magun" sz6vn 't tt sa+g! se%et? A vr, amel) mellett'n" mli" "i, elll6t+a2e a mi vrzs'n2 "et? Az eg)etemes szorong! flelem cs ""enti2e a sa+t szorong! flelm'n"et? Jem, min2 ,en"i magna" szenve,, min,en"i a maga f+,almval vias"o,i", "i2"i a maga " nn)eit s6r+a@ $'l n%en is, mi volt szmomra e,,ig az let? (i,eg s sivr "'z,tr, a0ol min,ig mso"rt lltam "i, so0a nem magamrt@ Gg)szer eg) "irl)rt, ma+, 5e,ig eg) nrt@
21

9a+< Dn szerencstlen< RlatinulS

A "irl) elrult, a n megvetett@ 9a+, n szerencstlen<@@@ A n"< :e +! is volna, 0a valamenn)i la"olna eg)ne" a %8nrt< Mi "ell e00ez? (og) az em%erne" ne leg)en sz6ve, vag) fele+tse el, 0og) vanC 0og) ers leg)en, mg a g)eng""el szem%en isC "ono"ul clra t rni, a""or is, 0a g) rzi, 0og) a msi" sszero55an@ (og)an r0eti ezt el az em%er? Og), 0og) 0a fiatal, sz5, ers, %tor, gaz,ag@ Min,ez vag)o", vag) lesze"@ (t a %ecs'let? Mi a %ecs'let? Glmlet, amel)et "i2"i a maga m!,+n rtelmez@ At)m azt mon,ta ne"emH `A %ecs'let az a tisztelet, amell)el mso"na" tartozun", "ivlt 5e,ig, amivel magun"na" tartozun"@a Fe Buic0e s Manicam5 vag) 7aint2Aignan ezt mon,anH `A %ecs'let a%%!l ll, 0og) a "irl) szerelmeit s "e,vtelseit szolgl+u"@a Gz a fa+ta %ecs'let olcs! s 0asznos@ Az effa+ta %ecs'lettel megtart0atnm az u,varnl viselt llsomat, "irl)i "amars le0etn", egsz "is, sz5 s +!, 0a,seregem volna@ Gzzel a %ecs'lettel 0erceg le0etn", s 5air@ A folt, amell)el %emocs"olt ez a n, a f+,alom, amell)el sszet rte sz6vemet, =aoult, g)er2 me""ori %art+t, mit sem rt :ragelonne rna", a +! tisztne", a ,er" "a5itn)na", a"i ,icssget arat az els 't" zet%en, s szzszor t %%re viszi, mint amenn)i ma *a 3alli4re "isasszon), a "irl) "e,vese, mert a "irl) nem fog+a elvenni felesg'l *a 3alli4re "isasszon)t, s minl in"%% n)ilvn6t+a szeret+ne", annl sl)osa%% lesz a szg)en5rta, amit "orona"nt tesz a ln) fe+re, s amenn)ire megveti" *ouise2t, mint a0og) n megvetem, g) lesz eg)re rag)og!%% az n ,icssgem@U 2 L, +a+< Gg)'tt 0ala,tun" *ouise meg n, let'n" els, let'n" legsze%% 0arma,%an, "z a "z%en +rtun" a fiatalsg virgo""al %or6tott %8%+os svn)n, s most, lm, "eresztt0oz rt'n", elvli" tlem, ms2ms tra tr'n", min,+o%%an eltvolo,va eg)mst!lC s ne"em, Aram Estenem, eg)e,'l, "tsg%eesetten, megsemmis'lten "ell az t vgre r"eznem< T9a+< Dn szerencstlen<@@@U El)en s tt gon,olato" +rta" =aoul esz%en, mi"or g5iesen tl5te 0zna" "'sz %t@ (azar"ezett, anl"'l, 0og) ltta volna az utc"at, amel)e"en t0ala,t, anl"'l, 0og) tu,ta volna, 0og)an + ttC "in)itotta a "a5ut, tov%%ment, felfel a l5csn@ Az a""ori 0za"%an a l5cs0z s a l5cs t %%n)ire s tt volt@ =aoul az els emeleten la"ottC megllt, 0og) csengessen@ Ilivain "isietett, elvette tle a "ar,ot s a " 5 n)eget@ =aoul maga n)itotta "i az a+t!t, amel) az elszo%%!l eg) "is szalon%a n)6ltC a00oz "5est, 0og) fiatalem%er volt, elg ,6szesen volt %eren,ezve s min,en'tt virgo" sz56tett", mert Ilivain ismerte gaz,+a 6zlst, s ig)e"ezett a "e,v%en +rni, nem t r,ve vele, 0og) gaz,+a szreveszi2e fig)elmessgt@ 3olt a szo%%an *a 3alli4re2ne" eg) arc"5e, amel)et a ln) maga ra+zolt s a+n,"ozott =aoulna"@ Gz az arc"5 eg) s tt sz6n8 ,amaszttal %evont 0atalmas "erevet felett f'gg tt, s =aoul elsz r is o,a ment, az arc"5 volt az els trg), amel)re szemt f'ggesztette@ Gg)%2 "nt =aoul csa" a szo"sna" enge,ett, mert vala0n)szor 0azatrt, min,ene"eltt ez az arc"5 " t tte le fig)elmt@ Gzttal is, mint min,ig, o,al5ett te0t az arc"50ez, rtr,elt a "erevetre, s szomor te"intettel nzett fel r@ $ar+t "ereszt%e fonta melln, fe+t 06tatosan felemelte, a szeme merev lett s ft)olozott, a sz+a "eser8 mosol)ra 0z!,ott@ Jzte az im,ott "5etC aztn ismt esz%e +utott min,az, amit vgiggon,olt, sz6vre ismt rt rt az elszenve,ett f+,alom, s 0ossz 0allgats utn 0arma,szor is fel+a+,ultH

2 9a+< Dn szerencstlen< Alig0og) eze"et a szava"at "ie+tette, s!0a+t, 5anaszos n) gst 0allott maga m g tt@ B)orsan 0trafor,ult, s a szalon szeglet%en eg) elft)olozott, g rn)e,ten ll! nt 5illantott megC %el5se"or nem vette szre, mert elta"arta a "itrt a+t!, azutn 5e,ig nem nzett 0tra@ I,al5ett a n0 z, a"ine" +elenltt sen"i sem +elentette %e, " sz nt tte, s meg"r,ezte, mi +rat%an vanC mire a n felemelte ft)olt, s =aoul eg) s5a,t s szomor arcot ltott maga eltt@ (irtelen 0tra0" lt, mint0a rmltoms ell , %%enne vissza@ 2 *ouise< 2 t rt fel sz6v%l a "ilts, ol) "tsg%eesssel, amire em%eri 0angot nem is 0innn" "5esne", mert a"i 6g) si"olt, anna" n)om%an meg0asa, a sz6ve@

.00 S#7!# &#7 *a 3alli4re "isasszon), mert 0iszen volt az, eg) l5st elrel5ett@ 2 Egen, *ouise 2 re%egte@ G sz'net alatt, a"rmil)en r vi, volt is, =aoulna" volt ann)i i,e+e, 0og) ert veg)en magn@ 2 Maga az, "isasszon)? 2 sz!lt@ Ma+, le6r0atatlan 0angsll)al megismtelteH 2 Maga itt? 2 Egen, =aoul 2 felelte a ln) 2, n vag)o", magra vrtam@ 2 :ocsnat, ,e mi"or %el5tem, nem tu,tam@@@ 2 Egen, a lel"re " t ttem Ilivainne", 0og) ne mon,+a meg@@@ *ouise 0a%ozott, s mert =aoul nem sietett vlaszolni, eg) 5illanatra csen, llt %e, amel)%en meg le0etett volna 0allani min,"ett+'" sz6vne" ,o%ogstC eze" a sz6ve" nem eg)msrt ,o%ogta", 0anem csa" ug)anol)an va,ul@ *ouise2on volt a %esz, sora@ Grt vett magn@ 2 :eszlnem "ellett magval@@@ o"vetlen'l meg "ellett ltogatnom@@@ szeml)esen@@@ eg)e,'l@@@ Jem ria,tam vissza ettl a l5stl, ,e tito"%an "ell mara,nia, mert magn "6v'l, :ragelonne vicomte, sen"i sem rten meg@ 2 3al!%an, "isasszon) 2 0e%egte =aoul zavartan s zi0lva 2, r!lam t5llt +! vlemn)e ellenre "n)telen vag)o" %evallani@@@ 2 $rem, leg)en ol)an "eg)es, 'l+ n le s 0allgasson meg 2 sza"6totta fl%e *ouise vgtelen'l lg) 0angon@ :ragelonne eg) 5illanatig rnzett, aztn szomoran ingatva fe+t, le'lt, vag)is in"%% leros"a,t eg) sz"re@ 2 :eszl+en 2 sz!lt@ *ouise g)orsan " r'lnzett@ Gz a " n) rg te"intet so""al 0atsosa%%an "rte a tito"tartst, mint imnti szavai@ =aoul fel"elt, "in)itotta az a+t!t, s "isz!ltH 2 Ilivain, sen"i szmra sem vag)o" itt0on@ Aztn visszafor,ult *a 3alli4re20ezH 2 Gz volt a "6vnsga? 2 "r,ezte@ *e6r0atatlan 0atst tette" *ouise2ra eze" a szava", amel)e" ezt +elentett"H T*t0at+a, 0og) n, =aoul, mg rtem magt@U *ouise szem0ez emelte zse%"en,+t, 0og) let r l+ n eg) "i%ugg)an! " nn)cse55et@ Aztn eg) 5illanatig ert g)8+t tt, s 6g) sz!ltH 2 =aoul, ne for,6tsa el tlem te"intett, mel) ol)an +!sgos s n)6ltC 0iszen maga nem ol)an frfi, a"i megvet eg) nt, mert msna" a,ta a sz6vt, mg 0a ez a szerelem srti is %'sz"esgt, vag) %ol,ogtalann teszi@ =aoul nem felelt@

2 7a+nos, ez az igazsg 2 fol)tatta *a 3alli4re 2, rosszul ll az 'g)em s nem is tu,om, 0og)an "ez,+em@ (allgasson meg, azt 0iszem, leg+o%%an teszem, 0a eg)szer8en elmon,om, mi t rtnt@ Mivel igazat mon,o", min,ig meg fogom tallni az eg)enes utat a 0oml)%an, 0a%ozsom%an s az a"a,l)o" " ze5ette, mel)e"et le "ell g)zn m, 0og) " nn)6tse" tlra,! sz6vemen, amel) l%a el a"ar+a nteni %natt@ =aoul vltozatlanul sz!tlan mara,t@ *a 3alli4re ol)an arccal nzett r, mint0a azt a"arn mon,aniH T:tor6tson< az Esten szerelmrt, csa" eg) sz!t sz!l+on<U =aoul azon%an 0allgatott, s a ln) "n)telen volt fol)tatni@ 2 Az imnt 2 mon,ta 2 7aint2Aignan + tt 0ozzm a "irl) meg%6zs%!l@ 7 ezt mon,va, les't tte a szemt@ =aoul 5e,ig flrenzett, 0og) ne lsson semmit@ 2 7aint2Aignan el+ tt 0ozzm a "irl) meg%6zs%!l 2 ismtelte a ln) 2, s azt mon,ta, 0og) maga min,ent tu,@ Ds meg5r!%lt a szem%e nzni anna", a"ine" so" ms se%re ezt a se%et 't tteC ,e 0i%a "ereste =aoul te"intett@ 2 7aint2Aignan azt mon,ta, maga +ogos 0aragra lo%%ant ellenem@ Gzttal =aoul rnzett a ln)ra, s megveten %igg)esztette le a+"t@ 2 L 2 fol)tatta *ouise 2, "rve "rem, ne mon,+a, 0og) mst is rzett irntam, mint 0aragot@ =aoul, vr+a %e, m6g min,ent elmon,o", vr+a %e, m6g %efe+ezem szavaimat@ =aoul ann)ira ural"o,ott magn, 0og) 0omlo"a "isimult, s a+"r!l is elt8nt az el%%i rnc@ 2 Glsz r is 2 fol)tatta *a 3alli4re 2, sszetett "zzel, le0a+tott fvel %ocsnatot "re" magt!l, mint a legnag)lel"8%%, a legnemese%% frfit!l@ (a nem vallottam is %e, mi t rtnt sz6vem%en, so0asem tu,tam volna magam rsznni, 0og) megcsal+am@ $ n) rg ", =aoul, tr,en llva "rem, felel+en ne"em, mg 0a srt szava""al illet is@ 9o%%an szeretem a srtst 0allani a+"r!l, mint 0a sz6v%en g)ans6t@ 2 /so,lom finom meg"'l n% ztetseit, "isasszon) 2 mon,ta =aoul, s nag) erfesz6ts%e "er'lt, 0og) el ne vesz6tse n)ugalmt@ 2 Gltit"olni, 0og) megcsalun" vala"it, az %ecs'letes ,ologC ,e megcsalni, g) ltszi", 0el)telen, s maga nem is tenne il)et@ 2 Aram, 0ossz i,eig azt 0ittem, 0og) min,ennl +o%%an szeretem magt, s m6g szerel2 mem%en 0ittem, azt mon,tam, 0og) szeretem@ :lois2%an szerettem@ Mi"or a "irl) :lois2%a r"ezett, azt 0ittem, 0og) mg min,ig szeretem@ Az oltr eltt mertem volna meges"',ni r, ,e elr"ezett eg) na5, mel) eloszlatta tve,semet@ 2 Jos 0t, azon a na5on, "isasszon), ltva, 0og) n vltozatlanul szeretem, az igazsgrzs azt 5arancsolta volna, 0og) megmon,+a ne"emH nem szeret t %%@ 2 Azon a na5on, =aoul, azon a na5on, amel)en elsz r olvastam sz6vemne" re+te"%en, azon a na5on, amel)en %evallottam sa+t magam eltt, 0og) nem maga t lti %e min,en gon,olatomat, azon a na5on, amel)en ms + vt lttam magam eltt, mint azt, 0og) a %artn+e, a szerelmese, a men)asszon)a leg)e", azon a na5on, =aoul, sa+nos, mr nem volt mellettem@ 2 Tu,ta, 0ol vag)o", 6rnia "ellett volna, "isasszon)@

2 Jem mertem, =aoul@ B)va voltam, =aoul@ Drtse meg< Il)an +!l ismertem, ol)an +!l tu,tam, 0og) szeret, 0og) megremegtem csa" a gon,olatra is, 0og) mil)en f+,almat o"ozo" magna", s ez ol)an igaz, =aoul, 0og) e%%en a 5illanat%an, ami"or megg rn)e,ve, szorong! sz6vvel, s!0a+o"t!l elfl! 0angon, " nn)%en sz! szemmel sz!lo", s nem tu,o" mentsgemre fel0ozni mst, csa" az szintesgemet 2 n is azt a f+,almat rzem, amel)et a maga szem%l "iolvaso"@ =aoul mosol)ogni 5r!%lt@ 2 Jem 2 mon,otta a ln) ml)sges megg)z,ssel 2, nem fog azzal meg%ntani, 0og) sz6nlel elttem@ Maga szeretett engem, maga %izon)os volt %enne, 0og) engem szeretC maga nem csal!,ott nmag%an, nem 0azu,ott a sa+t sz6vne", n viszont, n@@@< Ds a ln) falfe0ren, fe+e f l emelt "zzel tr,re esett@ 2 Maga viszont 2 mon,ta =aoul 2 azt mon,ta ne"em, 0og) engem szeret, s mst szeretett< 2 7a+nos, 6g) van< 2 t rt "i a sz! a szegn) g)erme"%l@ 2 Egen, mst szerete", sa+nos, s azt a msi"at@@@ L, Estenem< (a,, mon,+am "i, =aoul, 0iszen ez az eg)etlen mentsgemH azt a msi"at +o%%an szeretem, mint az letemet, +o%%an szeretem, mint Estent@ :ocsssa meg %8n met, vag) %'ntesse meg rulsomat, =aoul@ Jem azrt + ttem i,e, 0og) v,e"ezzem, 0anem, 0og) ezt mon,+amH tu,+a2e, mi azH szeretni? Jos 0t, szerete"< 7zerete" g), 0og) o,aa,om az letemet, a lel"emet anna", a"it szerete"@ (a az, a"it szerete", nem fog mr t %% szeretni engem, %ele0alo" a f+,alom%a, 0acsa" Esten meg nem ment ettl, 0acsa" az Or meg nem " n) r'l ra+tam@ =aoul, azrt vag)o" itt, 0og) alvessem magam a"aratna", %rmi leg)en is azC 0og) meg0al+a", 0a a 0allomat "6vn+a@ Zl+ n meg, =aoul, 0a sz6v%en azt 0iszi, 0og) a 0allt r,emlem@ 2 Je fele+tse el, "isasszon) 2 mon,ta =aoul 2, 0og) ol)an n "ri a 0allt, a"i megcsalt vlegn)ne" mr csa" a vrt a,0at+a@ 2 Egaza van< 2 felelte *ouise@ =aoul a+"t ml) s!0a+ts 0ag)ta el@ 2 Ds g) szeret, 0og) nem tu, fele+teni? 2 t rt fel =aoul%!l a "ilts@ 2 Og) szerete", 0og) nem a"aro" fele+teni, s so0a t %% nem a"aro" mst szeretni 2 felelte *a 3alli4re@ 2 9!< 2 mon,otta =aoul@ 2 Glmon,ott ne"em min,ent, amit el "ellett mon,ania, amit megtu,ni "6vn0attam@ Most 5e,ig, "isasszon), n vag)o" az, a"i %ocsnatot "re", mert n vag)o" az, a"i csa"nem a"a,l) lettem az let%en, mert n vag)o" az, a"i 0i%ztam, mert magamat m6tva 0ozz+rultam, 0og) maga m6tsa magt@ 2 L 2 mon,ta *a 3alli4re 2, enn)it nem "re", =aoul@ 2 Min,ez az n 0i%m, "isasszon) 2 fol)tatta =aoul@ 2 9o%%an ismertem az let ne0zsgeit, s az n fela,atom lett volna, 0og) felvilgos6tsam@ Jem lett volna sza%a, a %izon)talansgra 0ag)at"oznom, meg "ellett volna sz!laltatnom a sz6vt, s n alig ig)e"eztem sz!lsra %6rni a+"t@ Esmtlem, "isasszon), %ocsnatot "re"@ 2 *e0etetlen, le0etetlen< 2 "iltott *ouise@ 2 Bn)ol!,i" velem< 2 (og)an, le0etetlen? 2 Egen, le0etetlen, 0og) vala"i enn)ire +!, enn)ire "ivl!, enn)ire t "letes leg)en@ 2 3ig)zzon 2 felelte =aoul "eser8 mosoll)al 2, mert taln min,+rt azt fog+a mon,ani, 0og) nem is szerettem@

2 L, g) szeret, mint eg) g)eng, fivrC enge,+e ezt remlnem, =aoul@ 2 Mint eg) g)eng, fivr? Tve,, *ouise@ 7zerettem, mint eg) szeret, mint eg) fr+, mint a legszerelmese%% frfi, a"i csa" szeret0eti magt@ 2 =aoul, =aoul< 2 Mint eg) fivr? Og) szerettem, 0og) o,aa,tam volna magrt a vremet, cse55en"nt, az utols! cse55ig, a testemet, foszln)on"nt, az utols! foszln)ig, s tlvilgi r " letemne" min,en !r+t@ 2 =aoul, =aoul, irgalom< 2 Ann)ira szerettem, *ouise, 0og) meg0alt a sz6vem, 0og) a 0item megingott, 0og) szemem2 %en "ialu,t a fn)C ann)ira szerettem, 0og) sivr lett elttem a f l, s az g@ 2 =aoul, =aoul, %artom, ese,ezem, "6ml+en engem< 2 "iltotta *a 3alli4re@ 2 L, 0a tu,tam volna< 2 Most mr "s, *ouiseC maga szeret s %ol,ogC leolvasom az r mt a " nn)ein "ereszt'lC a " nn)ei m g tt, amel)e"et a %ecs'lete 0ullat, rzem szerelmne" s!0a+tsait@ *ouise, *ouise, az utols! em%err tett engemC " n) rg ", men+en el< Esten vele, Esten vele< 2 :ocssson meg, es,e"elve "rem< 2 G0< (t nem tettem2e t %%et ennl< Jem mon,tam2e meg, 0og) mg min,ig szeretem? *ouise a "t "ezvel elta"arta az arct@ 2 Ds 0og) ezt "imon,om, rtse meg +!l, *ouise, 0og) ezt e%%en a 0el)zet%en mon,om "i, ez ann)i, 0og) a 0allos 6tletemet mon,om "i@ Esten vele< *a 3alli4re "i a"arta n)+tani fel+e a "ezt@ 2 G%%en az let%en t %% nem lt+u" eg)mst 2 sz!lt =aoul@ *ouise fel a"art si"oltani@ =aoul a sz+ra tette a "ezt@ A ln) megcs!"olta ezt a "ezet, s el+ult@ 2 Ilivain 2 "iltott =aoul 2, emel+e fel ezt a 0 lg)et, s vig)e le a "a5u%an vra"oz! "ocsi%a@ Ilivain *ouise "ar+a al n)lt@ =aoul eg) moz,ulatot tett, 0og) *ouise f l 0a+ol+on, s elsz r s utol+ra megcs!"ol+aC ,e 0irtelen megllt@ TJem, ez a "incs nem az en)m@ Jem vag)o" Franciaorszg "irl)a, 0og) lo5+a"<U Ds %efor,ult a szo%+%a, m6g az inas levitte a mg min,ig eszmletlen *a 3alli4re2t@

.01 A/i, Ra -l 5i,al(l, Ami"or =aoul eltvolo,ott, s a tvozst "6sr "t fel"ilts el0angzott, At0os s FQArtagnan ng)szem" zt mara,t eg)mssal@ At0os arc"ife+ezse ismt ol)an "szsges lett, mint FQArtagnan r"ezse"or@ 2 Jos, %artom, mit a"ar tu,omsomra a,ni? 2 "r,ezte@ 2 Dn? 2 vlaszolta FQArtagnan@ 2 ;ersze 0og) maga< I" nl"'l csa" nem "'l,t" i,e? At0os mosol)gott@ 2 A "ut)af+t< 2 "iltotta FQArtagnan@ 2 Meg a"arom " nn)6teni a ,olgt@ Ag)e, a "irl) ,'0 s? 2 (t %e "ell vallanom, 0og) nem +!"e,v8@ 2 Ds maga el+ tt@@@ 2 A "irl) meg%6zs%!l@ 2 (og) letart!ztasson? 2 Fe+n tallta a sz get, "e,ves %artom@ 2 7zm6tottam r@ B)er'n"< 2 I0!< Mi az r, g< Fe nag)on siet< 2 Jem szeretnm, 0a miattam "sle"e,ne 2 felelte mosol)ogva At0os@ 2 =re"@ $'l n%en nem r,e"li, 0og) za+lott le a ,olog a "irl) s n" ztem? 2 (a el a"ar+a meslni, "e,ves %artom, r mmel 0allgatom 2 felelte At0os@ Ds eg) nag) "arossz"re mutatott@ FQArtagnan "n)elmesen eln)+t!zott %enne@ 2 =agasz"o,om 0ozz 2 mon,ta FQArtagnan 2, mert, tu,+a, a trsalgs megle0etsen r,e"es@ 2 (allgatom@ 2 7z!val, legelsz r is, a "irl) mag0oz 06vatott@ 2 Amint el+ ttem tle? 2 D55en az utols! l5csfo"o"on 0ala,t lefel, mint a testr " mon,t" ne"em@ Jo, sz!val %el5e"@ :artom, a "irl) nem v r s volt, 0anem lila@ Mg nem tu,tam, mi t rtnt@ /sa" a f l, n lttam eg) "ettt rt "ar,ot@ T2 FQArtagnan "a5itn)< 2 "iltotta a "irl), mi,n meg5illantott@ 2 Felsg< 2 mon,om n@ 2 Az imnt tvozott el tlem az az arctlan *a F4re gr!f@ 2 Arctlan? 2 "iltottam ol)an 0angsll)al, 0og) a "irl) 0irtelen el0allgatott@ 2 FQArtagnan "a5itn) 2 fol)tatta aztn a "irl) fogait enge,elmes"e,i" ne"em@ sszeszor6tva 2, meg0allgat, s

2 Gz " telessgem, felsg@ 2 Meg a"artam "6mlni azt az urat att!l a szg)entl, 0og) itt fogassam el, mert n0n) 'g)%en sz6vesen eml"ezem r@ 2 A0< 2 mon,tam n)ugo,tan@ 2 Fe 2 6g) sz!lt a "irl) 2 maga "ocsi%a 'l@@@U Gg) moz,ulatot tettem@ T2 (a viszol)og tle, 0og) maga tart!ztassa le, a""or "'l,+e i,e a gr,a"a5itn)omat@ 2 Felsg 2 feleltem 2, nincs sz'"sg a gr,a"a5itn)ra, mivel n vag)o" szolglat%an@ 2 Jem szeretn" "ellemetlensget o"ozni magna", 0iszen min,ig +!l szolglt engem, FQArtagnan r 2 mon,ta a "irl) +!sgosan@ 2 Jem o"oz "ellemetlensget, felsg 2 feleltem@ 2 Dn vag)o" szolglat%an, enn)i az egsz@ 2 Fe g) tu,om 2 mon,ta a "irl) cso,l"ozva 2, 0og) a gr!f a %art+a@ 2 (a az a5m volna a gr!f, felsg, a""or is szolglat%an vag)o"@U A "irl) rm nzett, ltta, 0og) az arcom szenvtelen, s g) tetszett, megn)ugo,ott@ T2 Te0t letart!ztat+a *a F4re gr!fot? 2 "r,ezte@ 2 Termszetesen, felsg, 0a 5arancsot a, r@ 2 Jos 0t, 5arancsot a,o" r@U Meg0a+oltam@ T2 (ol a gr!f, felsg? 2 Ma+, meg"eresi@ 2 Ds elfogom, a"r0ol van? 2 Egen@ Fe azrt ig)e"ezz" ott0on tallni@ (a taln %irto"ra in,ult, a""or utazz" el ;rizs%!l, s t" z%en fog+a el@U Meg0a+oltam, ,e mert nem moz,ultam 0el)emrl, a "irl) meg"r,ezteH T2 Jos? 2 3ro", felsg@ 2 Mire? 2 Az al6rt 5arancsra@U Gz, g) ltszi", %osszantotta a "irl)t@ (iszen valami ersza"ossgot a"art el" vetniC most +!vte0ette az n"n)es intz"e,st, 0a mgis n"n)essg t rtnt@ A "irl) lassan s rossz"e,v8en "ez%e vette a tollat s 6rtH ;arancs FQArtagnan lovagna", testreim "a5itn)na", mel)ne" rtelm%en *a F4re gr!fot, %r0ol is tall+a meg, le "ell tart!ztatnia@ Aztn felm for,ult@ 3ra"oztam, ,e eg)etlen arcizmom sem rn,ult@ W "tsg"6v'l "i06vs2 na" 0itte n)ugalmamat, mert g)orsan al6rta a 5arancsot, ta,ta, s rm "iltottH T2 En,ul+on<U Gnge,elmes"e,tem, s most itt vag)o"@ At0os megszor6totta %art+a "ezt@

2 B)er'n"< 2 I0!< 2 felelte FQArtagnan@ 2 :izon)ra el "ell mg intznie n0n) a5r!2cse5r ,olgot, mieltt la"st el0ag)+a@ 2 Je"em? D55ensggel nem@ 2 (og)an? 2 (t, Estenem, nem< Tu,+a, FQArtagnan, 0og) min,ig szern) vn,or voltam a f l, n, "szen a "irl) 5arancsra a vilg vgre is elmenni, s "szen ezt a vilgot a "irl) 5arancsra a msvilggal felcserlni@ Mi "ell vala"ine", a"i fel van "sz'lve? Gg) isz" vag) eg) "o5ors!@ Dn ma, mint min,ig, "szen llo", "e,ves %artom@ 3ezessen 0t el@ 2 Ds :ragelonne? 2 Wt azo"ra az elve"re neveltem, amel)e"et magam is vallo", s lt0atta, 0og) amint magt meg5illantotta, n)om%an "itallta az o"ot, amel) i,evezrelte@ Gg) 5illanatra tvtra vezett'"C ,e leg)en n)ugo,t, =aoul elgg el van "sz'lve "eg)vesztettsgemre, nem fog miatta megi+e,ni@ Men+'n"< 2 Men+'n" 2 mon,ta FQArtagnan n)ugo,tan@ 2 :artom 2 mon,ta a gr!f 2, mivel a "ar,omat sszet rtem s ,ara%o"%an vetettem a "irl) l%a el, ez meg"6ml att!l a fra,tsgt!l, 0og) "ar,omat ta,+am@ 2 Egaza vanC "'l n%en is, mi az r, g t csinl+a" a "ar,+val? 2 Maga eltt men+e", vag) maga m g tt? 2 :elm "arolva 2 felelte FQArtagnan@ 7 a "ar+%a lt tte *a F4re gr!f "ar+t, 0og) eg)'tt men+ene" le a l5csn@ Mg) r"ezte" el a l5csn a 5i0en0el)ig@ Brimau,, a"ivel az elszo%%an tall"ozta", n)ugtalan arccal nzte az eg)'ttes tvozst@ 7o""al +o%%an ismerte az letet, sem0og) ne g)an6tott volna valami tit"ot a ,olog m g tt@ 2 L, te vag) az, "e,ves Brimau, %artom? 2 "r,ezte At0os@ 2 Glmeg)'n"@ 2 $i"ocsi"zni az n "ocsimon 2 vgott " z%e FQArtagnan %artsgos fe+%!lintssal@ Brimau, eg) arcfintor6tssal ',v z lte FQArtagnant, ami n)ilvn mosol) a"art lenni, s el"6srte a "t %artot a "ocsi a+ta+ig@ At0os szllt %e elsne", s FQArtagnan " vette, ,e eg) sz!t sem sz!lt a "ocsisna"@ Az elin,uls ol)an csen,%en, felt8ns nl"'l t rtnt, 0og) nem "eltette fel a szomsz,o" fig)elmt@ Mi,n a "ocsi a 7za+na 5art+ra rt, At0os megsz!laltH 2 A :astille2%a visz, amint ltom@ 2 Dn? 2 felelte FQArtagnan@ 2 I,a viszem, a0ova a"ar+a, nem ms0ova@ 2 (og)an? 2 "r,ezte cso,l"ozva a gr!f@ 2 A terem%ur+t, rtse mr meg, "e,ves gr!fom, 0og) csa" azrt vllal"oztam erre a fela,atra, 0og) sa+t tall"on)sga szerint csele"e,+en@ /sa" nem gon,olta, 0og) csa" g) u"mu"fu" %ezratom? (a nem 6g) tervezem el, a""or a gr,a"a5itn)ra %6zom a ,olgot@ 2 Mg) 0t?@@@ 2 "r,ezte At0os@ 2 Mg) 0t, ismtlem, o,a meg)'n", a0ova a"ar+a@ 2 $e,ves %artom, errl magra ismere" 2 felelte At0os@ s meg lelte FQArtagnant@

2 G+n)e< Azt 0iszem, a ,olog nag)on eg)szer8@ A "ocsi elviszi magt a /ours2la2=eine2 sorom5!igC ott eg) lovat tall, amel)et 5arancsomra "szenlt%en tartana", ezzel a l!val eg)0uzam%an 0rom llomst is megte0et, n 5e,ig ig)e"ezni fogo", 0og) csa" a%%an a 5illanat%an r"ezzem vissza a "irl)0oz, a sz "st +elenteni ne"i, ami"or mr le0etetlen lesz utolrni@ Gzalatt maga megr"ezi" *e (avre2%a, onnan Angli%a meg), a0ol megtall+a azt a sz5 0zat, amel)et Mon" %artom a+n,"ozott ne"em, nem is %eszlve a ven,g%artsgr!l, amel)%en $rol) "irl) "tsgtelen'l rszes6teni fog+a@ Jos? Mit sz!l e00ez a terv0ez? 2 3ezessen a :astille2%a 2 felelte mosol)ogva At0os@ 2 J)a"as em%er< Bon,ol+a meg ala5osa%%an< 2 Mit? 2 (og) elmlt mr 0szves@ (igg)e el, %artom, leg%ens%% megg)z,sem szerint %eszle"@ A % rt n a mi "orun"%an vgzetes le0et@ Jem, nem, csa" nem t8r m el, 0og) % rt n%en s6n)l,+"< 7z,'l ", 0a csa" rgon,olo"@ 2 :artom 2 felelte At0os 2, Esten, szerencsre, 55en ol)an lel"iervel a+n,"ozott meg, amil)en testi ervel@ (igg)e el, ers lesze" az utols! le0eletemig@ 2 Gz nem er, %artom, ez r'ltsg< 2 Jem, FQArtagnan, nag)on o"os el0atrozs@ Je0og) azt 0igg)e, azrt vitat"ozom magval, mert tu,om, 0og) a veszt%e ro0an, 0a engem megment< Magam is azt tettem volna, amit maga, 0a a sz "s megfelelne elveimne"@ Glfoga,tam volna te0t magt!l azt, amit 0asonl! " r'lmn)e" " zt n)ilvn maga is elfoga,na tlem@ Jem< Egazn +!l ismerem magt, sem0og) a"r csa" eg) cse55et is gon,ol"ozzam ezen@ 2 (e+, 0a rm %6zn a ,olgot, 0og) futtatnm maga utn a "irl)t< 2 L, a "irl), "e,ves %artom< 2 :nom is n< (a ezerszer a "irl), a""or is ezt felelnm ne"iH TFelsg, % rt n zz n %e, szm8zz n, l+ n meg Franciaorszg%an s Gur!5%an a"r"it, 5arancsol+a meg, 0og) elfog+a" %r"it s trt 'sse" sz6v%e, 0a min,+rt az ccseura, Monsieur volna is, ,e eg) u++al se n)l+on so0a a ng) testr0 z, mert "'l n%en, az nti+t<@@@U 2 $e,ves %artom 2 felelte At0os n)ugo,tan 2, szeretnm megg)zni valamirlH 0 vg)am, 0og) letart!ztassana", min,ennl +o%%an ragasz"o,om a letart!ztats0oz@ FQArtagnan vllat vont@ 2 :izon) 2 fol)tatta At0os 2, ez mr 6g) van, 0a most futni 0ag)na, a""or n"nt visszatrn", s +elent"eznm fogol)na"@ :e a"arom %izon)6tani anna" a fiatalem%erne", a"it elsz,6t "oron+na" fn)e, %e a"arom ne"i %izon)6tani, 0og) csa" a""or a legels em%er, 0a a legnag)lel"8%% s a leg% lcse%% az em%ere" " zt@ (a meg%'ntet, % rt n%e vettet, g) t r, m leg)en< 3isszal 0atalmval, s n meg a"arom tan6tani r, 0og) mi a lel"iismeret2fur,als, m6g az Esten meg nem tan6t+a r, mi a %'ntets@ 2 :artom 2 felelte FQArtagnan 2, tu,om, 0og) 0a azt mon,+aH nem, a""or nem@ Gnge,e" az a"aratna"@ A :astille2%a a"ar menni? 2 I,a< 2 Men+'n" o,a<@@@ A :astille2%a< 2 "iltotta FQArtagnan a "ocsisna"@ Ds 0tratmasz"o,va a "ocsi%an, a %a+uszt rgta, a""ora ig)e"ezettel, 0og) At0os megrtetteH FQArtagnan ag)%an valami gon,olat fogamzi" meg, vag) taln mr meg is sz'letett@

A "ocsi fol)tatta t+t, ,e sem g)orsa%%an, sem lassa%%an, mint a,,igC s ml)sges csen, ural"o,ott %enne@ At0os megfogta a testr "ezt@ 2 Jem ne0eztel rm, FQArtagnan? 2 "r,ezte@ 2 Dn? G0, 5ersze 0og) nem< Amit maga 0siessg%l tesz, azt n n)a"assg%!l tettem volna meg@ 2 Fe, ug)e, maga is azt 0iszi, 0og) Esten %osszt ll rtem, FQArtagnan? 2 Esmere" n ezen a vilgon is ol)an em%ere"et, a"i" ma+, seg6tene" eg) "icsit Estenne"@

.0. :(! / a&',al,(!&% a5i c& =(l5 'i5% @ ); #);9,, 53l,i #l #&,#7+=<+, A "ocsi megr"ezett a :astille els "a5u+a el@ Az eg)i" r megll6totta, FQArtagnanna" azon%an csa" eg) szav%a "er'lt, s a tilalmat visszavont"@ A "ocsit %eenge,t"@ Mialatt a 5arancsno"i u,var%a vezet fe,ett ton 0ala,ta", FQArtagnan, a"ine" 0izszeme mg a fala"on is tltott, 0irtelen 6g) "iltott felH 2 G+n)e, mit ltna" szemeim< 2 Jo 2 mon,ta n)ugo,tan At0os 2, mit lt, %artom? 2 Jzzen csa" o,a< 2 Az u,var%a? 2 Egen, g)orsan, siessen@ 2 Jos 0t, eg) "ocsit@ 2 :izon)< 2 (ozta" eg) msi" ol)an szegn) fogl)ot, amil)en n vag)o"@ 2 Jo, az volna m a fura mulatsg< 2 Jem rtem@ 2 Jzze meg 0amar, "i az, a"i a "ocsi%!l "iszll@ G 5erc%en eg) mso,i" r ll6totta meg FQArtagnant@ Gleget tette" az el6rso"na"@ At0os szz l5sn)irl +!l ltta azt az em%ert, a"ire %art+a fel06vta fig)elmt@ Az az em%er csa"ug)an 55en a 5arancsno"sg "a5u+a eltt l5ett "i a "ocsi%!l@ 2 Jos< 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 *t+a? 2 Egen, eg) sz'r"e ru0s em%er@ 2 Mit sz!l 0ozz? 2 Jem tu,om, mit sz!l+a"C mint mon,ottam, eg) sz'r"e ru0s em%er l5ett "i a "ocsi%!lH enn)i az egsz@ 2 At0os, foga,ni mern", 0og) az@ 2 $i az az ? 2 Aramis@ 2 Aramist letart!ztatt" volna? *e0etetlen< 2 Jem mon,om, 0og) elfogt", mert eg)e,'l van a "ocsi%an@ 2 Fe 0t mit "eres itt? 2 L, ismeri :aisemeau>2t, a 5arancsno"ot 2 felelte a testr +elentsgtel+es 0angon@ 2 Egazn 55en +!"or r"ezt'n"@ 2 Mi0ez? 2 (og) lssun" valamit@

2 Gz a tall"ozs ro55antul %ntC Aramis %osszan"o,ni fog, 0a itt lt, elsz r azrt, mert itt lt, aztn azrt, mert t is megltta vala"i@ 2 9!l 6tli meg a ,olgot@ 2 7a+nos, nincs seg6tsg elleneH 0a az em%er a :astille2%an tall"ozi" vala"ivel, a""or nem le0et el"er'lnie, %rmenn)ire szeretn is@ 2 Gszem%e +utott valami, At0os, meg "ell "6mln'n" Aramist ettl a %osszsgt!l@ 2 (og)an? 2 A0og) ma+, mon,omC vag) 0og) +o%%an megrtsenH enge,+e a magam m!,+n megmag)a2 rznom Aramisna", mirt vag)un" ittC magna" semmi"55 sem a+nlom, 0og) f'llentsen, g)sem si"er'lne@ 2 A""or 0t? 2 (t ma+, n 0azu,o" "ettn" 0el)ett@ Mint gascogne2ina", ol)an a termszetem s ol)ano" a szo"saim, 0og) ezt " nn)en meg tu,om tenni< At0os mosol)gott@ A "ocsi megllt ott, a0ol az eml6tett msi" "ocsi is llt, vag)is a 5arancs2 no"sg "a5u+nl@ 2 Megeg)ezt'n"? 2 "r,ezte 0al"an FQArtagnan a %art+t!l@ At0os eg) "zmoz,ulattal %eleeg)ezett@ Felmente" a l5csn@ (a cso,l"ozn" vala"i azon, 0og) ol)an " nn)en %e+utotta" a :astille2%a, anna" esz%e +uttat+u", 0og) az els "a5unl, te0t a legszigor%%an rz tt 0el)en, FQArtagnan azt mon,ta, 0og) llamfogl)ot 0oz@ A 0arma,i" "a5unl ellen%en, mi,n mr %enn volt a :astille2%an, ezt mon,ta az rne"H 2 :aisemeau> r0oz@ Aztn min, a "etten felmente"@ Jemso"ra a 5arancsno" e%,l+%en volta", a0ol az els arc, amel) FQArtagnanna" szem%e t8nt, Aramis arca volt, a"i :aisemeau> mellett 'lt, vrva, 0og) feltlal+" a +! la"omt, amel)ne" 5rolg! illata elrasztotta az egsz la"st@ FQArtagnan meg+tszotta a cso,l"oz!t, Aramis viszont nem +tszottC megremegett, mi,n meg5illantotta "t %art+t, s szemmel lt0at!lag izgalom%a + tt@ At0os s FQArtagnan " z%en ',v z lte Aramist, s :aisemeau>, cso,l"ozva s meg, %%en2 ve 0rom ven,gn, sz'ntelen'l 0a+longott " r'l tt'"@ 2 Jo0t< 2 mon,ta Aramis@ 2 Mil)en vletlenne" " sz n0et?@@@ 2 Gzt mi "r,ezz'" magt!l@@@ 2 felelte FQArtagnan@ 2 3alamenn)ien fogl)o"ul +elent"ez'n"? 2 "r,ezte Aramis, vi,msgot sz6nlelve@ 2 G+n)e, e+n)e< 2 felelte FQArtagnan@ 2 A fala", 5ersze, t"ozottan % rt nszaga"@ :aisemeau> r, tu,+a, ug)e, 0og) a mina5 meg06vott vacsorra? 2 Dn? 2 "iltotta :aisemeau>@ 2 G+0a, g) visel"e,i", mint0a a menn)" csa5ott volna mag%a@ Jem eml"szi" r? :aisemeau> els5a,t, aztn el5irult, rnzett Aramisra, a"i r nzett, s vg'l ezt 0e%egteH 2 Fe0og)nem@@@ el vag)o" raga,tatva@@@ ,e %ecs'letszavamra mon,om@@@ nem tu,o"@@@ A0, mil)en g)atra az eml"ezte0etsgem< 2 G+n)e, tve,tem 2 mon,otta FQArtagnan, mint a"i %osszan"o,i"@

2 Tve,ett< Mi%en? 2 Og) ltszi", csal az eml"ezetem@ :aisemeau> o,asietett 0ozz@ 2 Je 0aragu,+", "a5itn) r< 2 "iltotta@ 2 A "irl)sg legrossza%% fe+8 em%ere vag)o"@ (a nem a galam%+aimr!l s a galam%,caimr!l van sz!, a""or ann)it re", mint eg) 0at0etes +onc@ 2 Fe most mr eml"szi"? 2 "r,ezte FQArtagnan n)omat"osan@ 2 Egen, igen 2 felelte ttovzva a 5arancsno" 2, mr eml"szem@ 2 A "irl)nl t rtntC nem is tu,om, mil)en t rtnete"et meslt ne"em *ouvi4res s Trem%la) ura""al val! szma,sair!l@ 2 L, 0og)ne, igen@ 2 Ds 0og) mil)en +! FQ(er%la) r maga irnt@ 2 G+n)e< 2 "iltotta Aramis, s a %ol,ogtalan 5arancsno" szeme " z nzett@ 2 Ds mg azt ll6t+a, :aisemeau> r, 0og) nincs eml"ezte0etsge< A 5arancsno" fl%esza"6totta a testrtH 2 (og)an?< Og) van, nne" van igaza, mint0a most is ott voln"@ Gzermilli!szor %ocsnatot "re"@ Fe +!l +eg)ezze meg, "e,ves FQArtagnan r, e%%en az !r%an s min,en"or, a"r meg06vtam, a"r nem, ott0on van az n 0zam%an maga is s FQ(er%la) r, a %art+a is 2 sz!lt Aramis fel for,ulva 2, s ez az r 2 tette 0ozz At0ost ',v z lve@ 2 Magam is 6g) gon,oltam 2 felelte FQArtagnan@ 2 Azrt + ttem, mivel ma este nem volt ,olgom a ;alais2=o)al%an, s meg a"artam "!stolni a maga "on)0+n "sz'lt tele"et, s t" z%en tall"oztam a gr!f rral@ At0os meg0a+olt@ 2 A gr!f r 55en felsgtl + tt, s eg) 5arancsot a,ott t ne"em, amel)et azonnal vgre "ell 0a+tani@ Mivel mr " zel%en voltam, %etrtem, 0a min,+rt csa" azrt is, 0og) megszor6tsam a "ezt, s %emutassam magna" ezt az urat, a"irl ol)an "e,vezen %eszlt ott a "irl)nl@@@ ug)anazon az estn, amel)en@@@ 2 Jag)on +!, nag)on +!< Ag)e%r, *a F4re gr!f? 2 Og) van@ A gr!f sz6vesen ltott ven,gem@ 2 Ds eg)'tt fog t"ezni magu""al, ug)e?, m6g n, szegn) "o5!, a szolglatom utn szala,o"@ (e+, ,e %ol,og 0alan,!" is magu"< 2 tette 0ozz ol)an s!0a+tssal, amil)en csa" ;ort0os a+"n t r0etett volna fel@ 2 Te0t elmeg)? 2 "r,ezte Aramis s :aisemeau>, min, a "etten eg)formn "ellemesen megle5ve@ FQArtagnan "i0allotta ezt az rn)alatot, s 6g) feleltH 2 Magam 0el)ett itt 0ag)o" eg) nemes s +! ven,get@ Ds szel6,en megveregette At0os vlltC At0os szintn elcso,l"ozott, s enne" n"ntelen'l is tan+elt a,taC ezt viszont csa" Aramis rtette meg, mivel :aisemeau> "5essgei +!cs"n elmara,ta" a 0rom %arti m g tt@

2 (og)an< Glvesz6t+'" magt? 2 "r,ezte a +! 5arancsno"@ 2 Gg) !rra, vag) msfl !rra %cszom csa" el@ A ,esszertre visszar"ezem@ 2 L, megvr+u" 2 mon,ta :aisemeau>@ 2 Azzal %izon) meg%ntana@ 2 3issza+ n? 2 "r,ezte At0os "t"e,ve@ 2 Felttlen'l 2 felelte FQArtagnan, %izalmasan megszor6tva At0os "eztC aztn 0al"an 0ozz2 f8zteH 2 3r+on rm, At0os, leg)en vi,m, s, az Estenrt, ne %eszl+en a t rtnte"rl@ Gg) +a%% "zszor6ts mg in"%% arra "sztette At0ost, 0og) 0allgatag s "if'r"sz0etetlen leg)en@ :aisemeau> egszen a "a5uig "6srte FQArtagnant@ Aramis szmtalan fig)elmessggel 0almozta el At0ost, elt "lten, 0og) sz!lsra %6r+aC ,e At0os%an fels fo"on volt meg min,en ern)@ (a a sz'"sg g) 0ozza, a vilg leg+o%% sz!no"a lett volnaC s 0a a " r'lmn)e" g) "6vnt" volna, in"%% meg0al, ,e nem sz!l eg) sz!t sem@ A 0rom r te0t t6z 5erccel FQArtagnan tvozsa utn le'lt eg) +!"ora, ill gasztron!miai fn)8zssel megter6tett asztal0oz@ Gg)ms utn 0or,t" %e a nag) ,ara% 0so"at, %eftte"et, a "'l nfle %oro"at erre az asztalra, amel)et a "irl) " ltsgn ter6tette" meg, s " ltsgszml+t /ol%ert r " nn)en tu,ta volna "t0arma,val is cs ""enteni, anl"'l, 0og) vala"i emiatt lesovn)o,ott volna a :astille2%an@ :aisemeau> volt az eg)etlen, a"i elszntan evett s ivott@ Aramis nem utas6totta vissza a "6nlst, s min,en%l csi5egetettC At0os a levesen s a 0romfle eltelen "6v'l semmi0ez sem n)lt@ A trsalgs ol)an volt, amil)en a tervei" s 0angulatu" te"intet%en ann)ira ellenttes 0rom em%er " zt le0etett@ Aramis eg)re azon t 5rengett, 0og) mil)en "'l n s " r'lmn)e" fol)tn van At0os :aisemeau>2nl, 0a FQArtagnan nincs ott, s mirt nincs +elen FQArtagnan, 0a eg)szer At0os ott mara,t@ At0os %eleltott Aramis legre+tette%% gon,olatai%a, tu,ta r!la, 0og) a ravaszsg s a cselsz vs az ltet elemeC rnzett az em%erre, s megneszelte, 0og) fontos tervet sz@ Aztn a maga ,olgair!l "ez,ett el gon,ol"o,ni, s azon t5el, tt, 0og) FQArtagnan mirt t8nt el a :astille2%!l ol)an "'l n sen g)orsan, s mirt 0ag)ott 0tra eg) ol)an 0in)osan ta,ott s tvett fogl)ot@ Fe nem t lt+'" az i,n"et eze"ne" a szeml)e"ne" a vizsglatval@ Magu"ra 0ag)+u" "et a "a55ano""al, fogl)o""al s 0ala""al, amel)e"et :aisemeau> ol)an %"ez8en ,ara%olt fel a "svel@ FQArtagnant fog+u" " vetni, a"i ismt %e'lt a "ocsi%a, amel) el0ozta, s ezt "iltotta a "ocsis f'l%e@ 2 *!0all%an a "irl)0oz<

.01 Mi ,3!,+", a L -*!#B7a"% /iala,, a Ba&,ill#B7a" la5 /(',a5 7aint2Aignan r, mint az elz fe+ezet%en lttu", eleget tett meg%6zatsna" *a 3alli4re2nl, ,e a"rmil)en nag) volt az "essz!lsa, nem tu,ta a ln)t megg)zni r!la, 0og) a "irl) elg te"intl)es 5rtfog!, s sen"ire sincs sz'"sge a vilgon, 0a a "irl) mellette ll@ Az els sz!ra, amel)et a meg%6zott a so"at emlegetett tito" felfe,ezsrl "ie+tett, *ouise " nn)e"et 0ullatva, 0angos "iltso"%an t rt "i, s tel+esen tenge,te magt f+,almna", amit a "irl) nem tallt volna 06zelgne", 0a a szo%a eg)i" sar"%an meg%+va tan+a le0etett volna@ 7aint2Aignan, a " vet, megsrt, tt tle, mint0a lett volna az ural"o,!, s visszatrt a "irl)0oz +elenteni, 0og) mit ltott s 0allott@ Ett tall+u" t, izgatottan, *a+os trsasg%an, a"i mg so""al izgatotta%%@ 2 Fe 0t 2 mon,ta a "irl) u,varoncna", mi"or ez %efe+ezte el%eszlst 2 mit 0atrozott *ouise? *tni fogom2e legal%% vacsora eltt? Gl+ n, vag) ne"em "ell 0ozz elmennem? 2 Felsg, azt 0iszem, 0a ltni a"ar+a t, a""or nemcsa" az els l5se"et "ell megtennie, 0anem az egsz utat@ 2 (allani se a"ar r!lam? (t ol)an nag)on a sz6vn fe"szi" :ragelonne? 2 mormogta NE3@ *a+os a fogai " zt@ 2 L, felsg, nem 0iszem, mert *a 3alli4re "isasszon) felsge,et szereti, s5e,ig sz6ve ml)2 %l@ Fe tu,+a, felsg, :ragelonne az a fa+ta szigor ern)8 frfi, a"i a r!mai 0st +tssza@ A "irl) "iss elmosol)o,ottC tu,ta, 0og) mi0ez tartsa magt@ At0os az imnt ment el tle@ 2 Ami *a 3alli4re "isasszon)t illeti 2 fol)tatta 7aint2Aignan 2, az zveg) Ma,ame2nl nevel"e,ett, te0t magn)%an s szigor%an@ A "t +eg)es ott tiszta fvel meges"', tt eg)msna" a 0ol, s a csillago" fn)nl, s lt+a, felsg, azt az es"'t megszegni ma 5o"olian ne0z ,olog< 7aint2Aignan azt 0itte, 0og) ismt megnevetteti ma+, a "irl)tC m a "irl) arcn tel+es "omol)sg vltotta fel a szel6, mosol)t@ Mr rezte azt, amirl a gr!f 6grte FQArtagnanna", 0og) megtan6t+a r a "irl)tH a lel"iismeret2fur,alst@ Azt gon,olta, 0og) a fiatalo" val!%an szerett" eg)mst, s 08sget es"',te" eg)msna"C eg)i"'" megtartotta a szavt, a msi" 5e,ig tlsgosan %ecs'letes, sem0og) ne sirn"ozz", mert megszegte az es"'+t@ Ds a lel"iismeret2fur,alssal eg)'tt a flt"en)sg is ersen "6nozta a "irl) sz6vt@ Jem sz!lt t %% eg) sz!t sem, s a0el)ett, 0og) az an)+0oz, vag) a "irl)n0oz, vag) Ma,ame20oz ment volna, 0og) "iss sz!ra"ozz" s "aca+ra fa"assza a 0 lg)e"et, mint a0og) maga szo"ta mon,ani, %eles'55e,t a nag) "arossz"%e, amel)%en felsges a5+a, NEEE@ *a+os ol) so" na5on s ven t unat"ozott :ara,as s /inP2Mars trsasg%an@ 7aint2Aignan megrtette, 0og) a "irl)t e%%en a 5erc%en nem eg)" nn)en le0et mulattatni@ Meg"oc"ztatta az utols! esz" zt, s "ie+tette *ouise nevtC a "irl) felnzett@ 2 Mit fog felsge, ma este csinlni? Drtes6tsem *a 3alli4re "isasszon)t? 2 Teringettt, azt 0iszem, 0og) mr rtes6tett" 2 felelte a "irl)@ 2 *esz sta"ocsizs? 2 Mr el is in,ulta"@ 2 Jos, felsg?

2 Jos, 7aint2Aignan, lmo,ozzun", lmo,ozzun", "i2"i a maga m!,+nC 0a *a 3alli4re "isasszon) "i%n"!,ta magt azon, amin %n"!,i" Ra lel"iismeret2fur,als 0atottS, a""or ma+, lesz sz6ves 06rt a,ni magr!l@ 2 L, felsg, 0og)an ismer0eti enn)ire flre ezt a 08sges sz6vet? A "irl) a %osszsgt!l v r s arccal fellltC most a flt"en)sg mar,osta@ 7aint2Aignan "ez,te min,in"%% ter0esne" rezni a 0el)zetet, mi,n felle%%ent az a+t! f'gg n)e@ A "irl) 0eves moz,ulatot tettC els gon,olata az volt, 0og) levele + tt *a 3alli4re2tlC ,e a szerelem 06rn "e 0el)ett csa" testr"a5itn)t 5illantotta meg, a"i feszesen s sz!tlanul llt az a+t!%an@ 2 FQArtagnan r? 2 "iltotta a "irl)@ 2 K<@@@ Jos?@@@ FQArtagnan 7aint2Aignanra nzett@ A "irl) ug)ano,a irn)ozta te"intett, a0ova a "a5itn)a@ Gze"et a 5illantso"at min,en"i megrtette volna, annl in"%% 7aint2Aignan@ Az u,varonc meg0a+olt s "iment@ A "irl) ng)szem" zt mara,t FQArtagnannal@ 2 Megt rtnt? 2 "r,ezte a "irl)@ 2 Egen, felsg 2 felelte a testr " "a5itn)a "omol) 0angon 2, megt rtnt< A "irl) nem tu,ta, mit mon,+on@ A %'sz"esge azon%an azt 5arancsolta, 0og) ne 0ag)+a a ,olgot ann)i%an@ Ami"or eg) "irl) el0atroz valamit, mg 0a igazsgtalansgot is, %e "ell %izon)6tania min,azo"na", a"i" +elen volta" el0atrozsna" megsz'letsnl, ,e "ivlt magna", 0og) igaza@ volt@ 3an erre eg) +! m!,, csa"nem csal0atatlan m!,szerH az l,ozat%an "eresni a 0i%t@ *a+os, a"it Mazarin s Ausztriai Anna nevelt, +o%%an ismerte a "irl)i mestersget, mint %r2 mel)i" ural"o,!@ Gzt ezttal is ig)e"ezett %e%izon)6tani@ Gg) 5illanatig 0allgatott, s mag%an azo"r!l a ,olgo"r!l gon,ol"o,ott, amel)e"rl mi elml"e,'n", ma+, 0an)agul meg"r,ezteH 2 Mit mon,ott a gr!f? 2 7emmit, felsg@ 2 Fe csa" nem 0ag)ta magt sz! nl"'l letart!ztatni? 2 Azt mon,ta, el volt r "sz'lve, 0og) letart!ztat+", felsg@ A "irl) %'sz"n felemelte a fe+t, s 6g) sz!ltH 2 Felttelezem, *a F4re gr!f nem +tszotta tov%% a lza,! szere5t@ 2 Glsz r is, felsg, mit rt azon, 0og) lza,!? 2 "r,ezte n)ugo,tan a testr@ 2 *za,!2e a "irl) szem%en az ol)an em%er, a"i nemcsa" 0og) enge,i a :astille2%a csu"atni magt, 0anem ellenll azo"na", a"i" nem a"ar+" %evinni o,a? 2 A"i" nem a"ar+" %evinni o,a? 2 "iltott fel a "irl)@ 2 Mit 0allo", "a5itn)? Megr'lt? 2 Azt 0iszem, nem, felsg@ 2 Il)an em%ere"rl %eszl, a"i" nem a"art" letart!ztatni *a F4re gr!fot@ 2 Egen, felsg@ 2 Ds "i" azo" az em%ere"? 2 J)ilvn azo", a"i"et felsge, meg%6zott ezzel@ 2 Fe 0iszen magt %6ztam meg vele< 2 "iltotta a "irl)@ 2 Egen, felsg, engem@

2 Ds azt mon,+a, 0og) 5arancsom ellenre az volt a szn,"a, 0og) nem fog+a el azt az em%ert, a"i megsrtett? 2 Egen, felsg, ez volt a szn,"om@ 2 I0!< 2 7t azt a+nlottam ne"i, 0og) 'l+ n l!ra, amit az eg)i" sorom5!nl tartattam "szenlt%en szmra@ 2 Ds mil)en szn,""al tartatta "szenlt%en azt a lovat? 2 Azrt, felsg, 0og) *a F4re gr!f el tu,+on mene"'lni *e (avre2%a, s onnan Angli%a@ 2 Te0t elrult engem, uram? 2 "iltotta a "irl), s szeme villmo"at sz!rt a f"telen ggtl@ 2 Og) van@ Gze"re a szava"ra, erre a 0angra nem volt mit vlaszolni@ A "irl) ol)an ers ellenlls%a 't" z tt, 0og) lml"o,s%an elllt a szava@ 2 Fe legal%% volt valami o"a r, FQArtagnan r, 0og) 6g) csele"e,ett? 2 "r,ezte a "irl) mlt!sgtel+esen@ 2 Min,ig van valami o"om, felsg@ 2 *egal%%is nem o"ol0at+a meg csele"e,ett a %artsggal, %r ez volna eg)etlen elfoga,0at!, mentsg'l szolgl! rve, mert, ami ezt illeti, nag)on meg" nn)6tettem a ,olgt@ 2 Je"em, felsg? 2 Jem enge,tem2e vlasztst, 0og) maga tart!ztassa2e le, vag) sem? 2 Egen, felsg, ,e@@@ 2 Fe mi? 2 vgott " z%e a "irl) t'relmetlen'l@ 2 Fe azt mon,ta ne"em, felsg, 0og) 0a nem a"arom elfogni, a gr,a"a5itn)val fog+a elfogatni@ 2 Jem " nn)6tettem meg a ,olgt g), 0og) nem "n)szer6tettem r? 2 Az en)met igen, felsg, ,e %artomt nem@ 2 Jem? 2 Jem %izon), mert a"r n tart!ztatom le, a"r a gr,a"a5itn), min,en"55en letart!ztatt" volna@ 2 Ds ez a maga enge,elmessge, uram? Il)an enge,elmessg, amel) vlemn)t forml, vlogat? Maga, uram, nem "atona< 2 3rom, 0og) felsge, megmon,+a ne"em, mi vag)o"@ 2 Maga %izon) fron,r@ 2 Fe mivel mr rgen nincs t %% Fron,e@@@ 2 Fe 0a igaz, amit mon,@@@ 2 Min,ig igaz, amit mon,o", felsg@ 2 7z!l+on, mirt + tt i,e?@@@ 2 9elenteni a "irl)na", felsg, 0og) *a F4re gr!f a :astille2%an van@ 2 /sa"0og) nem maga te0et r!la, mint 0allom@

2 Gz igaz, felsg, ,e vg'l is ott van, s mivel ott van, felsge,ne" meg "ell ezt tu,nia@ 2 (e+, FQArtagnan r, maga ,acol a "irl)val< 2 Felsg<@@@ 2 FQArtagnan r, fig)elmeztetem, 0og) visszal a t'relmemmel@ 2 Gllen"ezleg, felsg@ 2 (og)an ellen"ezleg? 2 Azrt + ttem, 0og) elfogassam magam@ 2 Gl a"ar+a fogatni magt? 2 ;ersze, a %artom unat"ozni fog ott, s azt +avasolom felsge,ne", enge,+e meg, 0og) %ar2 tomat sz!ra"oztassam@ Felsge,ne" csa" eg) sz!t "ell sz!lnia, s n elfogom sa+t magamat, nincs 0ozz sz'"sgem a gr,a"a5itn)ra, ezrt +!tllo"@ A "irl) az asztal0oz ro0ant s tollat raga,ott, 0og) meg6r+a FQArtagnan %e% rt nzsre a 5arancsot@ 2 Je fele+tse el, 0og) ez r "re sz!l, uram 2 "iltotta *a+os fen)eget 0angon@ 2 Gzzel szmot vetettem 2 felelte a testr 2, mert 0a eg)szer el" vette ezt az igazsgtalan tettet, nem mer ma+, t %% a szemem%e nzni@ A "irl) in,ulatosan el,o%ta a tollat@ 2 Men+en< 2 mon,ta@ 2 L, nem, 0a felsge, megenge,i@ 2 (og)0og) nem? 2 Felsg, azrt + ttem, 0og) szel6,en %eszl+e" a "irll)al, s a "irl)t elraga,ta az in,ulatC ez nag) %a+, ,e mgis meg fogom mon,ani a "irl)na", amit meg "ell ne"i mon,anom@ 2 Az el%ocstst "r0eti 2 "iltotta a "irl) 2, az el%ocstst< 2 Felsg, tu,+a, 0og) nem t r, m vele, 0a el%ocstana", mert azna5, amel)en felsge, $rol) "irl)t!l megtaga,ta a milli!t, amit %artom, *a F4re gr!f mega,ott ne"i, mr "rtem a "irl)t, 0og) %ocssson el@ 2 Jos, teg)e meg g)orsan< 2 Jem, felsg, mert nem az el%ocstsomr!l van sz!@ Felsge, azrt vette a "ez%e a tollat, 0og) a :astille2%a "'l,+ n@ Mirt llt el szn,"t!l? 2 FQArtagnan< Bascogne2i "o5on)a< (t "i itt a "irl), n vag) maga? 2 7a+nos, felsge,@ 2 (og)0og) sa+nos? 2 Egen, felsg, mert 0a n voln"@@@ 2 (a maga volna a "irl), ug)e%r, 0el)eseln FQArtagnan r lza,st? 2 Egen, 5ersze< 2 Egazn? 2 s a "irl) vllat vont@ 2 Ds azt mon,anm a testr"a5itn)omna" 2 fol)tatta FQArtagnan 2, azt mon,anm ne"i, s %esz, " z%en em%eri szemmel nzn" r, nem 5e,ig izz! 5arzzsal, azt mon,anm ne"iH

TFQArtagnan r, megfele,"eztem r!la, 0og) "irl) vag)o"@ *eszlltam a tr!nomr!l s megsrtettem eg) nemest@U 2 Aram< 2 "iltotta a "irl)@ 2 Azt 0iszi, 0og) azzal menti a %art+t, 0a fel'lml+a arctlan 2 sg%an< 2 L, felsg, mg so""al tov%% fogo" menni, mint 2 mon,ta FQArtagnan 2, s enne" felsge, az o"a@ Glmon,om, amit , a g)eng, lel"8, ta5intatos frfi nem mon,ott "iC azt mon,om felsge,ne"H felsge, fell,ozta a fit, s a fit v,te, aztn maga lett az l,ozatC a %ecs'let nev%en sz!lt felsge,0ez, az er" lcs s a valls nev%en, s felsge, visszautas6totta, el"ergette s %e% rt n ztette@ Dn "emn)e%% lesze", mint , felsg, s azt mon,omH vlasszon< :arto"ra vag) szolg"ra van2e sz'"sge? $aton"ra2e, vag) 0a+%!"ol!"ra? Jag) em%ere"re vag) 5o+c"ra? Azt a"ar+a, 0og) szolgl+", vag) azt, 0og) 0ason cssszana" felsge, eltt? Azt a"ar+a, 0og) szeress", vag) azt, 0og) fl+"? (a az alval!sgot, a cselsz vst, a g)vasgot lt+a sz6vese%%en, !< a""or mon,+a meg, felsg, s a""or elmeg)'n" mi, eg)e,'li mara,vn)ai, st t %%et mon,o", eg)e,'li minta"5ei az eg)"ori vitzsgne", mi, a"i" az ut!"or szem%en mr meg,ics'lt frfia"at szolgltun", s taln %torsg s r,em te"intet%en fel'l is mltu" "et@ 3lasszon, felsg, g)orsan@ Megtart0at+a azo"at az el"el frfia"at, a"i" mg megmara,ta", lesz min,ig elg u,varonca@ 7iessen, s "'l,+ n engem a %artommal eg)'tt a :astille2%a, mert 0a *a F4re gr!fot, vag)is a %ecs'let legneme2 se%% s legszel6,e%% szavt nem tu,ta meg0allgatni, 0a nem tu,+a meg0allgatni FQArtagnant, vag)is az szintesg legn)6lta%% s leg"emn)e%% 0ang+t, a""or rossz "irl), s 0olna5 a sznalmas "irl)o"at el"ergeti"@ Gzt "ellett megmon,anom, felsgC nem +!l tette, 0og) erre "n)szer6tett@ A "irl)on vgigfutott a 0i,eg, s 0alls5a,tan 0travetette magt a sz"enC 0a a villm csa5ott volna le a l%a eltt, az sem 0 ""entette volna meg enn)ireC azt 0i0ette az em%er, 0og) elllt a llegzete s vge van@ Az szintesgne" ez a "emn) 0ang+a, a0og) FQArtagnan nevezte, mint a "ar, 5eng+e +rta t sz6vt@ FQArtagnan min,ent megmon,ott, amit meg a"art mon,ani@ Megrtette a "irl) 0arag+t, "i0zta a "ar,+t, tisztelettel+esen " zele%% l5ett NE3@ *a+os0oz, s a "ar,ot az asztalra tette@ A "irl) azon%an ,'0 s moz,ulattal ell "te a "ar,ot, ez a f l,re esett s FQArtagnan l%a el gurult@ A"rmenn)ire ural"o,ott magn a testr, mgis els5a,t, s a meg%otrn"ozst!l resz"etve 6g) sz!ltH 2 Gg) "irl) eltt "eg)vesztett le0et a "aton+aC szm8z0eti, 0allra 6tl0eti, ,e 0a szzszor "irl) is, nincs +oga megsrteni a "aton+t azzal, 0og) "ar,+t megg)alzza@ Felsg, francia "irl) mg nem l "te vissza megvetssel eg) ol)an frfi "ar,+t, amil)en n vag)o"@ Gnne" a %emocs"olt 5engne", gon,ol+a ezt +!l meg, felsg, ezentl nincs ms 0'vel)e, mint az n sz6vem, vag) felsge,@ A magamt vlasztom, felsg, " sz n+e Estenne" s a t'relmemne"< G szava" utn fel"a5ta a "ar,+t@ 2 3rem szll+on felsge, fe+re< 2 "iltotta@ A "irl) azon%an fel5attant, g)orsa%% moz,ulattal, mint a testr, +o%% "ezvel t"arolta FQArtagnan n)a"t, %al "ezvel 5e,ig a 5enge " ze5t fogva meg, cs n,%en vissza,ugta a "ar,ot 0'vel)%e@ FQArtagnan ,erme,ten, s5a,tan s remegve enge,te, 0og) a "irl) csele"e,+", anl"'l, 0og) seg6tett volna ne"i@

Aztn *a+os visszament az asztal0oz, "ez%e vette a tollat, megren,'lten n0n) sort 6rt, al6rta, s FQArtagnan fel n)+totta "ezt@ 2 Mit +elent ez az 6rs, felsg? 2 "r,ezte a "a5itn)@ 2 ;arancs FQArtagnan "a5itn) szmra, 0og) *a F4re gr!fot azonnal 0el)ezze sza%a,l%ra@ FQArtagnan megraga,ta a "irl) "ezt, megcs!"olta, azutn eltette a 5a5irost, s elment@ 7em a "irl), sem a "a5itn) nem sz!lt t %% eg) sz!t sem@ 2 L, em%eri sz6v, "irl)o" irn)t8+e 2 mormogta *a+os, eg)e,'l mara,va 2, mi"or tu,o" ma+, g) olvasni re+te"ei,%en, mint eg) " n)v la5+n? Jem, nem vag)o" rossz "irl), nem vag)o" sznalmas "irl), ,e g)erme" vag)o" mg@

.06 H li,i5ai *#,+l;,(!&a5 FQArtagnan meg6grte :aisemeau>2na", 0og) a csemegre visszatrC FQArtagnan megtartotta a szavt@ D55en az ,es %oro"nl s li"r "nl tartotta", amel)e""el 06r szerint a 5arancsno" 5inc+e cso,latos m!,on el volt ltva, mi,n a testr"a5itn) sar"ant)ina" 5engse 0allat2 szott a fol)os!r!l, s maga is meg+elent a "'sz % n@ At0os is, Aramis is !vatosan +tszott, s 6g) eg)i"ne" sem si"er'lt "if'r"sznie a msi"at@ Glfog)asztott" az este%,et, so"at %eszlte" a :astille2r!l, az utazsr!l s az 'nne5sgrl, amel)et FouPuet r szn,"szi" ren,ezni 3au>2%an@ Jem ta"ar"os"o,ta" a " z0el)e""el s :aisemeau>2n "6v'l sen"i sem rintett eml6tsre mlt! trg)at@ 9av%an %eszlgette", mi,n FQArtagnan, a "irll)al fol)tatott trg)alst!l s5a,tan s izgatottan, %el5ett@ :aisemeau> sietve tolt o,a ne"i eg) sz"et@ FQArtagnan elfoga,ott eg) csor,ultig t lt tt 5o0arat s "i'r6tette@ At0os is, Aramis is szrevette FQArtagnan felin,ultsgt, :aisemeau> azon%an semmi mst nem ltott, mint felsge testreine" "a5itn)t, s ig)e"ezett ill tisztelettel foga,ni@ A"i a "irl)nl %e+ratos volt, szmot tart0atott a 5arancsno" elz"en)sgre@ Aramis, m%r szrevette FQArtagnan izgatottsgt, nem tu,ta "itallni az o"t@ /sa" At0os vlte megrteni tit"t@ Az szem%en FQArtagnan visszar"ezse, "ivlt 5e,ig a ren,6t0etetlen frfi zavartsga ezt +elentetteH T$rtem a "irl)t!l valamit, ,e megtaga,ta tlem@U At0os, megg)z,ve r!la, 0og) eltallta az igazsgot, mosol)gott, fel"elt az asztalt!l, s intett FQArtagnanna", mint0a arra a"arta volna eml"eztetni, 0og) ms ,olgu" is van, mint az, 0og) eg)'tt " lts" el az este%,et@ FQArtagnan megrtette, s felelet'l is intett@ Aramis s :aisemeau>, a nma 5r%esz,et ltvn, "r, te"intettel nzett ssze@ At0os azt 0itte, az ,olga megmag)arzni a 0el)zetet, s mosol)ogva 6g) sz!ltH 2 Az igazsg, %artaim, az, 0og) maga, Aramis, eg) llamellenes %8n ssel, maga 5e,ig :aisemeau> r, a fogl)val vacsorzott@ :aisemeau> a+"n a cso,l"ozs "iltsa t rt "i, s ma+,nem az r m@ Gz a "e,ves :aisemeau> %'sz"e volt er,+re@ Mennl t %% fogl)a volt, annl %ol,oga%%na" rezte magt, s mennl magasa%% ranga" volta" a fogl)ai, annl %'sz"%% volt, elte"intve a 0aszont!l@ Aramis a " r'lmn)e"0ez ill arcot vgott@ 2 L, ,rga At0os 2 sz!lt 2, %ocssson meg, ,e csa"nem se+tettem, mi t rtnt@ Ag)e, =aoulna" vag) *a 3alli4re2ne" valami osto%a 0!%ort+a? 2 9a++a+< 2 mon,otta :aisemeau>@ 2 Ds 2 fol)tatta Aramis 2 maga, amil)en nag) r, megfele,"ezett r!la, 0og) ma mr csa" u,varonco" vanna", fel"ereste a "irl)t, s szemre lo%%antotta csele"e,ett@ 2 $itallta, %artom@ 2 El)enformn 2 sz!lt :aisemeau> remegve, amirt ol)an em%errel vacsorzott, a"i "eg)vesztett lett a "irl) eltt 2, il)enformn, gr!f r@@@ 2 El)enformn, "e,ves 5arancsno" uram 2 felelte At0os 2, FQArtagnan %artom " z lni fog+a anna" az 6rsna" a tartalmt, amel) a zse%%l "iltszi", s amel) %izon)ra nem ms, mint 5arancs, 0og) engem felveg)en a list+ra< :aisemeau> megszo"ott moz,ulattal n)+totta "i a "ezt@

FQArtagnan csa"ug)an elvett "t 6rst, s az eg)i"et ta,ta a 5arancsno"na"@ :aisemeau> "i%ontotta az 6rst, s 0al"an, meg2megsza"6tva az olvasst, s " z%en a 5a56r felett At0osra 5illantva, mon,taH 2 ;arancs arra, 0og) er, m%en, a :astille2%an@@@ 2 Jag)on +!< 2 @@@ 0og) er, m%en, a :astille2%an *a F4re gr!fot, mint fogl)ot rizet%en tartsam@ 2 L, uram, mil)en f+,almas megtiszteltets szmomra, 0og) az en)m le0et< 2 T'relmes fogol)ra tesz szert %ennem 2 felelte At0os szel6,, n)ugo,t 0ang+n@ 2 Ds ol)an fogol)ra, a"i eg) 0!na5ig sem mara, itt, "e,ves 5arancsno" r 2, tette 0ozz Aramis, m6g :aisemeau> a 5aranccsal a "ez%en, eleget tett a "irl) a"aratna", s %evezette a nv+eg)z"%e a fogol) nevt@ 2 7t mg eg) na5ig sem, vag) +o%%an mon,va eg) +sza"ra sem 2 mon,ta FQArtagnan, s felmutatta a "irl) mso,i" 5arancst 2, mert, "e,ves :aisemeau> r, t'stnt %e "ell i"tatnia ezt a 5arancsot is, 0og) a gr!fot azonnal %ocsssa sza%a,on@ 2 A0< 2 "iltotta Aramis@ 2 Meg"6mlt eg) tennival!t!l, FQArtagnan< 2 Ds +elentsgtel+es m!,on megszor6totta a testr s eg)ttal At0os "ezt is@ 2 (og)an? 2 "iltotta At0os@ 2 A "irl) visszaa,+a sza%a,sgomat? 2 Ilvassa, "e,ves %artom 2 mon,otta FQArtagnan@ At0os "ez%e vette a 5arancsot, s olvasta@ 2 Egaz 2 mon,otta@ 2 Taln %osszan"o,i" miatta? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 L, nem, ellen"ezleg@ Jem 0aragszom a "irl)ra, 0iszen a legrossza%%, amit eg) "irl)na" "6vn0at az em%er, az, 0og) igazsgtalansgot " vessen el@ Fe, ug)e, megszenve,ett rte@ 3all+a %e, ,rga %artom@ 2 Dn? Gg)ltaln nem 2 felelte nevetve a testr@ 2 A "irl) min,ent megtesz, amit a"aro"@ Aramis rnzett FQArtagnanra, s ltta ra+ta, 0og) f'llent@ :aisemeau> azon%an csa" FQArtagnant ltta, ann)ira el volt telve cso,lattal a testr irnt, a"ine" a "irl) min,ent megtesz, amit a"ar@ 2 Ds a "irl) szm8zi At0ost? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Jem 55en, a "irl) mg csa" nem is n)ilat"ozott errl 2 felelte FQArtagnan 2, ,e azt 0iszem, a gr!f leg+o%%an teszi most@@@ 0acsa" nem ragasz"o,i" 0ozz, 0og) " sz netet mon,+on a "irl)na"@@@ 2 Jem, val!%an nem 2 mon,otta At0os mosol)ogva@ 2 Jos 0t, azt 0iszem, 0og) a gr!f leg+o%%an teszi, 0a visszavonul a "astl)%a@ 7z!l+on, "r+en eg)%"nt, "e,ves At0os, 0a az eg)i" vros "ellemese%% magna", mint a msi", mert magamra vllalom, 0og) "iesz" zl m magna"@ 2 Jem, " sz n m 2 felelte At0os 2, semmi sem le0et ne"em "ellemese%%, %artom, mint visszavonulni a magn)%a, nag) fim al, a *oire 5art+ra@ (a Esten a lel"i szenve,se" legnag)o%% orvosa, a""or a termszet az ltalnos g)!g)szer@@@ Te0t sza%a, vag)o", uram? 2 fol)tatta At0os :aisemeau>20oz for,ulva@ 2 Egen, gr!f r, azt 0iszem, vag) legal%%is azt remlem 2 mon,otta a 5arancsno", s %esz, " z%en i,e2o,a forgatta "ez%en az 6rso"at 2, 0acsa" FQArtagnan rna" 0arma,i" 5arancsa nincs@

2 Jincs, "e,ves :aisemeau> r, nincs 2 mon,ta a testr@ 2 A mso,i"0oz "ell tartania magt, s aszerint "ell csele"e,nie@ 2 (e+, gr!f r 2 mon,ta :aisemeau>, At0os0oz intzve szavait 2, nem tu,+a, mit vesz6t< (armincfran"os ellts%an rszes6tettem volna, mint a t%orno"o"at, vag) mit mon,o", tvenfran"os ellts%an, mint a 0ercege"et, s min,en este g) vacsorzott volna, mint ma@ 2 Gnge,+e meg, uram, 0og) in"%% megmara,+a" e,,igi szern) letm!,om mellett 2 felelte At0os, ma+, FQArtagnan0oz for,ulva 6g) sz!ltH 2 Men+'n", %artom@ 2 Men+'n" 2 ismtelte FQArtagnan@ 2 *esz rszem a%%an az r m%en, 0og) el"6sr? 2 "r,ezte At0os@ 2 /sa" a "a5uig, "e,ves %artom 2 felelte FQArtagnan 2, aztn azt fogom mon,ani magna" is, amit a "irl)na" mon,tamH 2 7zolglat%an vag)o"< 2 Ds maga, "e,ves Aramisom 2 mon,otta mosol)ogva At0os 2, el"6sr2e? *a F4re a 3annes2%a vezet ton van@ 2 Je"em, "e,ves %artom 2 felelte a 5's5 " 2, ssze+ vetelem van ma este ;rizs%an, s nem tvoz0atnm el, anl"'l, 0og) ezltal fontos r,e"e" "rt ne szenve,nne"@ 2 A""or enge,+e meg, "e,ves %artom, 0og) meg lel+em s %cst veg)e" magt!l 2 mon,ta At0os@ 2 $e,ves :aisemeau> uram, nag)on " sz n m a +!a"aratt, s "'l n sen a "!stol!t, amel)%en a :astille "on)0+na" ele,elei%l rszes6tett@ Ds meg lelve Aramist, "ezet fogva :aisemeau>2val, miutn min,"etten szerencss utat "6vnta" ne"i, At0os eltvozott FQArtagnannal@ Mialatt a ;alais2=o)al%an le+tsz!,ott +elenet a :astille2%an elrte vg"ife+lett, mon,+u" el, 0og) mi t rtnt At0os 0z%an s :ragelonne2nl@ Brimau,, a0og) lttu", el"6srte urt ;rizs%a@ 9elen volt, mint eml6tett'", At0os tvozsa"or, ltta, a0og) FQArtagnan a %a+uszt rg+a, ura 5e,ig %eszll a "ocsi%aH szem'g)re vette min,2 "ett+'" %rzatt, s mivel elg rgen ismerte "et, a " z m% ssg larca alatt is szrevette, 0og) nag) ,olgo" t rtnte"@ At0os tvozsa utn ml) t 5rengs%e mer'lt@ 3isszaeml"ezett r, 0og) mil)en "'l n s m!,on %cszott el tle At0os, s ami Brimau,2n "6v'l min,en"i ms eltt re+tve mara,t volnaH mil)en zavar%an volt ura, a"i 5e,ig ol)an vilgos gon,ol"o,s s 0atrozott a"arat@ Tu,ta, 0og) At0os semmit sem vitt magval a ra+ta lev ru0n "6v'l, s mgis g) tetszett, At0os nemcsa" eg) !rra, st nem is eg) na5ra meg) el@ (ossz tvolltre le0etett " vet"eztetni a%%!l, a0og) At0os isten0ozz,ot mon,ott, mi,n Brimau,2t!l el%cszott@ Min,ez vgigfutott eml"ezet%en az At0os0oz val! ml) vonzalom rzelmeivel eg)'tt, az 'ressg s a magn) elleni min,en ellenszenvvel eg)'tt, amel) min,ig %et lti azo"na" "5zelett, a"i" szeretne" vala"it, eg)sz!val min,ez nag)on elszomor6totta, "ivlt 5e,ig nag)on n)ugtalan6totta a %ecs'letes Brimau,2t@ 7zmot sem a,va magna" arr!l, amit urna" eltvozsa !ta tett, fel2al %ol)ongott a la"s%an, g)sz!lvn urna" n)omt "ereste, 0asonl6tott e te"intet%en 2 +! rtelem%en, a0og) 0asonl! min,en, ami +! 2 a "omon,or0oz, amel)et nem n)ugtalan6t gaz,+na" tvollte, csa" nem tall+a a 0el)t@ Mint0og) Brimau,2%an az llat szt n0ez az em%eri rtelem trsult, Brimau, t'relmetlen is volt, s eg)ttal agg!,ott is@

Mivel semmifle n)omot sem tallt, amel)en elin,ul0atott volna, mivel semmit sem ltott, semmit sem fe,ezett fel, ami "tel)eit eln)ugtatta volna, Brimau, "ez,te el"5zelni, 0og) mi t rtn0etett@ A "5zelet azon%an seg6t forrsa, vag)is in"%% g) trelme a +! lel"e"ne"@ 3al!%an, so0asem for,ul el, 0og) eg) +! lle" %ol,ogna" vag) vi,mna" "5zel+e %art+t@ A galam%, amel) tra "el, so0asem "elt ms rzelmet a fsze"%en mara,!%an, mint aggo,almat@ Brimau, n)ugtalansgt te0t rm'let vltotta fel@ Bon,olat%an elismtelte mag%an a t rtnte"et@ FQArtagnan levele, amine" " vet"ezt%en At0os ol)an %natosna" ltszottC azutn =aoul ltogatsa At0osnl, amine" " vet"ezmn)e"55en At0os a ren,+eleit s a ,6sz lt 2 z"t "rte, ezt " vette trg)alsa a "irll)al, amine" " vet"ezt%en At0os ol)an les+tottan trt 0azaC aztn az a5a s a fi tancs"ozsa, s enne" " vet"ezt%en lelte meg At0os ol)an szomoran =aoult, s %cszott =aoul ol)an szomoranC vg'l megr"ezett FQArtagnan, a"i a %a+uszt 0ara5,lta, s FQArtagnan r"ezse fol)tn 'lt *a F4re gr!f FQArtagnannal eg)'tt "ocsi%a@ Min,ez tfelvonsos ,rmt al"otott, +!l tagol0at!an, "'l n sen ol)an "ivl! elemz sz+rs szmra, mint a Brimau,2@ Brimau, legelsz r is 0at"on) esz" z "0 z fol)amo,ott seg6tsgrtC az ura ltal 0tra0ag)ott "a%t%an FQArtagnan levelt "ereste@ A levl mg megvolt a "a%t%an, s 6g) sz!ltH $e,ves %artom< =aoul el+ tt 0ozzm felvilgos6tst "rni *a 3alli4re "isasszon) magatartsr!l, if+ %artom lon,oni tart!z"o,sa i,e+n@ Dn szegn) testr"a5i2 tn) vag)o", a"ine" f'lt na5r!l na5ra "aszrn)ai s 0l!szo%ai 5let)"" t lti" meg@ (a =aoulna" elmon,om, ami"et 0alloms%!l tu,o", szegn) fi %ele0alt volnaC ,e n, a"i a "irl) szolglat%an llo", nem mesl0ete" a "irl) 'g)eirl@ (a azt sg+a a sz6ve, lsson 0ozz< A ,olog " zele%%rl rinti, mint engem, ma+,nem ug)anann)ira, mint =aoult@ Brimau, eg) fl mar"ra val! 0a+at t5ett "i a fe+%l@ Mg szerencse, 0og) nem volt ,sa%% a 0a+a@ 2 Gz a tito" n)it+a 2 mon,ta@ 2 A ln) "irgott a 0m%!l@ Egaz, amit r!la s a "irl)r!l mon,ana"@ Fiatalurun"at megcsalt"@ Og) ltszi", mr tu, r!la@ A gr!f r elment a "irl)0oz, s szemre vetette tettt@ Aztn a "irl) i,e"'l,te FQArtagnan urat, 0og) elintzze a ,olgot@ 7zent Esten< 2 fol)tatta Brimau,@ 2 A gr!f r a "ar,+a nl"'l trt vissza@ Grre a felfe,ezsre "iverte a ,er" em%er 0omlo"t a vere+t"@ Jem t lt tt t %% i,t a tallgatssal, fe+%e n)omta a "ala5+t, s =aoul la"sra futott@ *ouise tvozsa utn =aoul leg)zte f+,almt, 0a nem is a szerelmt, s mivel "n)telen volt tte"inteni a veszl)es utat, amel)re az esztelensg s a lza,s vezette, n)om%an tltta, 0og) at)+a cl5ontul szolgl0at a "irl) megtorlsna", 0iszen elsz r At0os tette "i magt a megtorlsna"@ A ,ele+es tisztnltsna" e%%en a vilgos 5erc%en a szerencstlen fiatalem%er eg)szerre lesen eml"ezett az At0osnl szlelt tito"zatos +ele"re, FQArtagnan vratlan ltogatsra, s iszon)o,! szeme eltt meg+elente" az ural"o,! s az alattval! " zt tma,t viszl) " vet"ezmn)ei@ FQArtagnan szolglat%an, te0t r0el)0ez " tve lvn, %izon)ra nem azrt az lvezetrt + tt At0os0oz, 0og) lt0assa t@ Azrt + tt el, 0og) valamit mon,+on ne"i@ Gz a valami, il)en "ellemetlen " r'lmn)e" " zt, csa"is valami szerencstlensg vag) veszl) le0et@ =aoul megremegett, amirt nz volt, amirt megfele,"ezett a5+r!l szerelmrt, amirt az

lmo,ozs%an vag) a "tsg%eess "+%en "eresett vigaszt, ami"or 5e,ig taln 55en az At0ost " zvetlen'l fen)eget tma,st "ellett volna visszavernie@ Gz az rzs o"ozta, 0og) fel5attant 0el)rl@ Felcsatolta "ar,+t, s elsz r is a5+a la"sra sietett@ Ot" z%en %ele't" z tt Brimau,2%a, a"i az ellenttes 5!lusr!l in,ult el, 0asonl! 0vvel "eresve az igazsgot@ A "t frfi meg lelte eg)mstC min,"etten a "5zelet'" le6rta 5ara%olna" ug)anazon a 5ont+n volta"@ 2 Brimau,< 2 "iltotta =aoul@ 2 =aoul r< 2 "iltotta Brimau,@ 2 A gr!f r +!l rzi magt? 2 *tta? 2 JemC 0ol van? 2 $eresem@ 2 Ds FQArtagnan r? 2 3ele eg)'tt tvozott@ 2 Mi"or? 2 T6z 5erccel a maga tvozsa utn@ 2 (og)an tvozta"? 2 $ocsin@ 2 (ova in,ulta"? 2 Jem tu,om@ 2 ;nzt is vitt magval at)m? 2 Jem@ 2 $ar,ot? 2 Azt sem@ 2 Brimau,< 2 =aoul r< 2 3lemn)em szerint FQArtagnan r azrt + tt, 0og)@@@ 2 (og) a gr!fot elfog+a, igaz? 2 Og) van, Brimau,@ 2 Meg mertem volna es"',ni r< 2 Merrefel vett" t+u"at? 2 A 7za+na25art fel@ 2 A :astille fel? 2 9a+, Estenem, igen@ 2 B)orsan, fussun"< 2 Egen, fussun"<

2 Fe 0ova? 2 mon,ta 0irtelen =aoul les+tva@ 2 Men+'n" FQArtagnan r0oz, taln ott megtu,un" valamit@ 2 Jem, 0a at)mnl tit"ol!zott elttem, a""or min,en'tt tit"ol!zni fog@ Men+'n" el@@@ L, Estenem, ma egszen r'lt vag)o", +! Brimau,@ 2 Mi t rtnt? 2 Megfele,"eztem Fu 3allon rr!l@ 2 ;ort0os rr!l? 2 A"i az!ta is vr rm@ (e+, n mon,om ne"e,, elment az eszem< 2 (ol vr+a? 2 A ferences %arto" "olostornl, 3incennes2%en@ 2 T)80a<@@@ Jo, o,a szerencsre a :astille irn)%an le0et el+utni< 2 Men+'n" g)orsan< 2 Aram, meg)e", feln)ergeltetem a lova"at@ 2 Egen, %artom, men+@

.08 A/#l;7#" H !,@ & #l@i&' *ala/i,% =# "#/ +!,i A rgi lovagi vilg min,en t rvn)0ez 06ven ragasz"o,! ,er" ;ort0os el0atrozta, 0og) na5lementig vra"ozi" 7aint2Aignanra@ Ds mivel 7aint2Aignan nem + 0etett, s mint0og) =aoul elfele+tette seg,+t rtes6teni errl, s mivel a strzsls lassan 0ossz s "6nos lett, ;ort0os az eg)i" "a5urrel n0n) 5alac" +! %ort s +!"ora a,ag 0st 0ozatott, 0og) sz!ra2 "ozs"55en legal%% n0a2n0a eg) "ort)ot 0z0asson s eg) falatot e0essen@ Mr 55en a vgre rt, vag)is az utols! falatot is elfog)asztotta, mi,n =aoul, s "6sret%en Brimau,, min,"ett l!0all%an, o,augratott 0ozz@ Mi"or ;ort0os meg5illantotta az ton a "t se%esen vgtat! lovast, nem "tel"e,ett t %%, 0og) eze" az em%ereiC f lt5sz"o,ott a g)e5rl, amel)en 0everszett, s "in)+t!ztatta elgm%ere,ett tag+ait@ TGrre val!" a +! szo"so"@ 3g'l mgiscsa" el+ tt a fic"!@ (a elmentem volna, most sen"it sem tallna itt, s eln)0 z +utnaU 2 gon,olta@ Azzal 0arciasan, fl "ezt cs65re tmasztva, eg)etlen 0atalmas for,ulattal "i,om%or6totta !risi mell"ast@ Km 7aint2Aignan 0el)ett csa" =aoult 5illantotta meg, a"i "tsg%eesetten 0a,onszva "iltotta o,aH 2 L, "e,ves %artom, !, %ocssson meg< (e+, ,e szerencstlen vag)o"@ 2 =aoul< 2 "iltott fel ;ort0os megle5etten@ 2 (aragszi" rm? 2 "iltotta =aoul, mialatt ;ort0ost meg lelte@ 2 Dn? Mirt? 2 Amirt enn)ire megfele,"eztem magr!l@ Fe, tu,+a, egszen elvesztettem a fe+emet< 2 Ag)an no< 2 (a tu,n, %artom<@@@ 2 Meg lte? 2 $it? 2 7aint2Aignant@ 2 (e+, 0iszen 0a csa" 7aint2Aignanr!l volna sz!< 2 (t mi van mg? 2 *a F4re gr!fot val!sz6n8leg letart!ztatt"@ ;ort0os ol)an moz,ulatot tett, amell)el eg) falat le0etett volna "i, nteni@ 2 *etart!ztatt"?@@@ $ivel fogatt" el? 2 FQArtagnannal@ 2 Gz le0etetlen< 2 felelte ;ort0os@ 2 ;e,ig 6g) van 2 ers6tette =aoul@ ;ort0os g) for,ult Brimau, fel, mint a"ine" sz'"sge van mg vala"i tan%izon)sgra@ Brimau, %!lintott@ 2 Ds 0ova vitt"? 2 "r,ezte ;ort0os@

2 3al!sz6n8leg a :astille2%a@ 2 Mi in,6t+a r, 0og) ezt 0igg)e? 2 Ot" z%en meg"r,ezt'" az em%ere"et, a"i" ltt" el0ala,ni a "ocsit, s mso"at is, s min, a :astille2%a ltt" %eg r,'lni@ 2 I0!< 2 , rm gte ;ort0os, s "ettt l5ett@ 2 Mil)en tervet forgat a fe+%en? 2 "r,ezte =aoul@ 2 Dn? 7emmil)et@ Fe nem a"arom, 0og) At0os a :astille2%an mara,+on@ =aoul o,al5ett a ,er" ;ort0os0oz@ 2 Tu,+a, 0og) az elfogats a "irl) 5arancsra t rtnt? ;ort0os g) nzett a fiatalem%erre, mint0a azt a"arta volna mon,aniH TMit t r, m n azzal?U Gz a nma %esz, ol)an "esen sz!lt =aoul0oz, 0og) nem "r,ezett t %%et@ *!ra szllt@ ;ort0os, a"ine" Brimau, seg6tett, ug)anazt tette@ 2 Klla5o,+un" meg a terv'n"%en 2 mon,ta =aoul@ 2 Egen 2 mon,otta ;ort0os 2, ez az, lla5o,+un" meg a terv'n"%en@ =aoul%!l ml) s!0a+ts t rt "i, s 0irtelen el0allgatott@ 2 Mi %a+a? 2 "r,ezte ;ort0os@ 2 =osszul van? 2 Jem, csa" a te0etetlensg@ Azt "5zel+'", 0og) 0rman %e tu,+u" venni a :astille2t? 2 (e+< 0a FQArtagnan itt volna, a""or nem mon,om@@@ 2 felelte ;ort0os@ =aoul %mulattal szemllte ezt az n%izalmat, amel) 55en a maga naivsg%an volt 0sies@ Gze" volta" 0t a 06res frfia", a"i" 0arma,2 vag) neg)e,magu""al 0a,serege"et tma,ta" meg, vra"at vette" ostrom al< Azo" a frfia", a"i" eli+esztett" a 0allt, a"i" tllte" eg) egsz, romo"%an 0ever vszza,ot, s mg min,ig erse%%e", mint a legerse%% fiatalo"@ 2 Aram 2 sz!lt ;ort0osna" 2, +! gon,olatot %resztett %ennemH o"vetlen'l %eszln'n" "ell FQArtagnannal@ 2 Felttlen'l@ 2 :izon)osan 0azatrt, miutn at)mat a :astille2%a vitte@ Men+'n" el 0ozz@ 2 Jzz'n" " r'l el%% a :astille t+n 2 sz!lt Brimau,, a"i r vi,en %eszlt, ,e velsen@ E5ar"o,ta" is, 0og) miel%% o,ar"ezzene" a :astille el@ 7 mivel Esten az ers a"arat em%ere"et ol)"or mega+n,"ozza eg)2eg) vletlennel, Brimau, meg5illantotta a "ocsit, amel) a felvon!06, "a5u+a " r'l %e"an)aro,ott@ Gz a%%an a 5illanat%an volt, amel)%en, mint lttu", FQArtagnan visszar"ezett a "irl)t!l@ =aoul 0i%a sar"ant)zta a lovt, 0og) a "ocsit utolr+e, s megnzze, "i" 'lne" %enne@ A lova" mr %ent llta", tl a nag) "a5un, mel) ismt %ecsu"!,ott, az eg)i" rt ll! gr,ista 5e,ig =aoul lovna" az orra fel % " tt "ara%l)val@ =aoul megfor,ult, s %ol,og volt, mert tu,ta, mit tartson arr!l, 0og) ott van az a "ocsi, amel)%en az a5+a 'lt@ 2 Megvan 2 mon,ta Brimau,@ 2 3ra"ozzun" "is i,eig, s %izon)osra ve0et+'", 0og) "i+ n, ug)e, %artom?

2 (acsa" FQArtagnan is nem fogol) 2 +eg)ezte meg ;ort0os 2, e%%en az eset%en min,en elveszett@ =aoul nem felelt@ Min,ent fel le0etett ttelezni@ Azt a tancsot a,ta Brimau,2na", 0og) vezesse a lova"at a "is 9ean2:eausire utc%a, ne0og) g)ant "eltsene", maga 5e,ig vizsla te"intettel leste FQArtagnan vag) a "ocsi "i+ vetelt@ Gz volt a leg+o%%, amit te0etett@ 3al!%anH 0sz 5erc sem telt el, s a "a5u ismt "in)6lt, s meg+elent a "ocsi@ =aoul szemt eg) 5illanatra elva"6totta a "5rzat, mega"a,l)ozva, 0og) felismer+e a "ocsi%an 'l"et@ Brimau, meges"', tt, 0og) "t szeml)t ltott, s eg)i"'" a gaz,+a volt@ ;ort0os felvltva nzett =aoulra s Brimau,2ra, a%%an a remn)%en, 0og) megrti gon,olatai"at@ 2 $tsgtelen 2 mon,ta Brimau, 2, 0og) 0a a gr!f r a "ocsi%an van, a""or visszaa,t" sza%a,sgt, vag) ms % rt n%e viszi"@ 2 Meg fog+u" tu,ni a%%!l, 0og) merrefel veszi az t+t a "ocsi 2 mon,ta ;ort0os@ 2 (a visszan)erte sza%a,sgt, a""or 0azaviszi" 2 mon,ta Brimau,@ 2 Az igaz 2 felelte ;ort0os@ 2 A "ocsi nem arrafel tart 2 +eg)ezte meg =aoul@ A lova" csa"ug)an a 7aint2Antoine neg)e,%en t8nte" el@ 2 7iess'n" 2 mon,otta ;ort0os 2C megtma,+u" az ton a "ocsit s o,a"iltun" At0osna", 0og) mene"'l+ n@ 2 *za,s< 2 mormogta =aoul@ ;ort0os eg) mso,i" te"intetet vetett r, mlt! 5r+t az el%%ine"@ =aoul csa" azzal felelt, 0og) tr,vel megszor6totta a lova ol,alt@ J0n) 5illanat mlva a 0rom lovas utolrte a "ocsit, s ol)an " zelrl " vett" n)omon, 0og) lovai" le0elettl 5rs lett a "ocsisze"rn)@ FQArtagnan, a"ine" rz"ei min,ig %ren r" ,te", 0allotta a lova" 5atina" ,o%ogst@ Gz a%%an a 5illanat%an t rtnt, mi,n =aoul azt mon,ta ;ort0osna", 0og) lovagol+on a "ocsi el, s nzze meg, "i az, a"i At0ost "6sri@ ;ort0os enge,elmes"e,ett, ,e semmit sem lt0atott, mert az ellenz le volt enge,ve@ =aoult 0arag s n)ugtalansg fogta el@ Dszrevette, 0og) At0os "6sr+e tit"ol!zni ig)e"szi", s el volt sznva a vgs"re@ Msrszt viszont FQArtagnan felismerte ;ort0ost, ,e mg =aoult is, az ellenz m g'l, s " 2 z lte At0osszal megfig)elsne" ere,mn)t@ *tni a"art", 0og) ;ort0os s =aoul elmeg)2e a vgs"ig@ Gz nem is vratott magra@ =aoul, 5isztoll)al a "ez%en, o,augratott az els l!0oz, s r5arancsolt a "ocsisra, 0og) ll+on meg@ ;ort0os megraga,ta a "ocsist, s leemelte a %a"r!l@ Brimau, a mr ll! "ocsi a+ta+t raga,ta meg@ =aoul "itrta a "ar+t, nag)ot "iltvaH 2 Br!f r< Br!f r< 2 Maga az, =aoul? 2 sz!lt At0os r mtl mmorosan@ 2 Jem rossz< 2 tette 0ozz FQArtagnan "acagva@ Ds min, a "etten meg lelt" a fiatalem%ert s ;ort0ost, a"i" "zre"er6tett" "et@

2 Fer" ;ort0osom, "it8n %artom< 2 "iltotta At0os@ 2 Min,ig maga< 2 Mint0a mg min,ig csa" 0szeszten,s volna 2 mon,ta FQArtagnan@ 2 :rav! ;ort0os< 2 A min,ensgit< 2 mon,otta ;ort0os "iss zavartan@ 2 Azt 0itt'", 0og) letart!ztatt"< 2 ;e,ig csa" sta"ocsi"zni voltam FQArtagnan "ocsi+n 2 mon,ta At0os@ 2 A :astille2t!l "ez,ve " vett'" a "ocsi+u"at 2 vgta r =aoul szemre0n)! s g)ana"v! 0angon@ 2 A0ol a +! :aisemeau> rral vacsorztun"@ Gml"szi" :aisemeau>2ra, ;ort0os? 2 (og)ne, nag)on +!l@ 2 Ds ott tall"oztun" Aramisszal@ 2 A :astille2%an? 2 Gste%,nl@ 2 A0< 2 "iltotta ;ort0os, s felllegzett@ 2 Gzer ',v zletet "'l, magna"@ 2 $ sz n m@ 2 (ova meg) a gr!f r? 2 "r,ezte Brimau,, a"it a gaz,+a mr meg+utalmazott eg) mosoll)al@ 2 :lois2%a, 0aza@ 2 /sa" 6g)? Gg)enesen o,a? 2 "r,ezte =aoul@ 2 J)6leg)enesen@ 2 ;ogg)sz nl"'l? 2 L, Estenem< FQArtagnan sz!lt volna =aoulna", 0og) "'l,+e el a 5ogg)szomat, vag) 0ozza magval, 0a 0aza+ n 0ozzm@ 2 (a t %% semmi sem tart!ztat+a ;rizs%an 2 mon,ta FQArtagnan, s te"intete "emn) s les volt, mint az acl, s f+,almat is o"ozott, mint az acl, mert ismt megn)itotta a szegn) if+ se%eit 2, 0a mr semmi sem tart!ztat+a, a""or 0el)esen teszi, 0a magval meg), At0os@ 2 7emmi sem tart!ztat mr ;rizs%an 2 felelte =aoul@ 2 A""or in,ul+un" 2 vgta r g)orsan At0os@ 2 Ds FQArtagnan r? 2 L, n csa" a sorom5!ig "6srem At0ost, s visszatre" ;ort0osszal@ 2 Jag)on +!< 2 "iltotta ;ort0os@ 2 9 ++ n, fiam 2 tette 0ozz a gr!f, s g)eng,en =aoul n)a"a " r fonta "ar+t, 0og) %evon+a mag0oz a "ocsi%a, s +ra meg lelte@ 2 Brimau,< 2 fol)tatta a gr!f@ 2 Te sz5 lassan visszamsz ;rizs%a a lova,,al s Fu 3allon r lovval, mert =aoul meg n itt l!ra szllun", s tenge,+'" a "ocsit eze"ne" az ura"na", 0og) ;rizs%a visszatr0essene"@ Aztn a la"som%an sszesze,e, a ru0imat s a leveleimet, s az egszet 0aza"'l, ,@ 2 Fe 2 +eg)ezte meg =aoul, a"i sz!lsra a"arta %6rni a gr!fot 2 a""or, ;rizs%a visszatrve, sem a ru0i, sem ms 0olmi+a nem leszne" t %% "znlC az 5e,ig "n)elmetlen lesz@ 2 Azt 0iszem, nag)on so"ig nem fogo" ;rizs%a visszatrni, =aoul, a legut!%%i itt tart!z"o,sun" nem nag)on %tor6tott fel +a%%a"ra@

=aoul le0a+totta a fe+t, s nem sz!lt t %% eg) sz!t sem@ At0os "iszllt a "ocsi%!l, s fel'lt arra a l!ra, amel) ;ort0ost 0ozta, s lt0at!lag ro55antul rven,ett a vltozsna"@ Meg lelt" eg)mst, "ezet szor6totta", s ezerfle"55 tans6tott" r " %artsgu"at@ ;ort0os meg6grte, 0og) els sza%a, i,e+%en eg) 0!na5ot t lt At0osnl@ FQArtagnan is meg6grte, 0og) erre 0asznl+a fel az els sza%a,sgtC aztn mg eg)szer utol+ra meg lelte =aoultH 2 Fiam, ma+, 6ro" ne"e,@ FQArtagnan szavai min,ent magu"%an foglalta", mert a testr so0asem szo"ott 6rni@ =aoul " nn)e"ig meg volt 0atva@ $it5te magt a testr "ar+%!l s ellovagolt@ FQArtagnan %eszllt a "ocsi%a ;ort0os0oz@ 2 Jos, "e,ves %artom 2 mon,ta 2, ez volt aztn a na5< 2 Az m 2 felelte ;ort0os@ 2 J)ilvn "ifra,t@ 2 Jem nag)on@ Fe azrt "orn lefe"szem, 0og) 0olna5 reggel +!"or tal5on leg)e"@ 2 Mine"? 2 (t, 0og) %evgezzem, amit el"ez,tem@ 2 Megrm6t, %artom, egszen "i"elt mag%!l@ Mi az r, g t "ez,ett el, amit nem fe+ezett %e? 2 Tu,+a megH =aoul nem vere"e,ett meg, te0t ne"em "ell megvere"e,nem@ 2 $ivel?@@@ a "irll)al? 2 (og)an a "irll)al? 2 "r,ezte cso,l"ozva ;ort0os@ 2 Egen, nag) g)ere", a "irll)al< 2 Megn)ugtatom, 0og) 7aint2Aignan rral@ 2 Azt a"artam mon,ani, 0og) 0a ezzel a nemessel vere"szi" meg, a""or a "irl) ellen von+a "i "ar,+t@ 2 L 2 felelte ;ort0os tgra n)6lt szemmel 2, %iztosan tu,+a ezt? 2 Termszetesen< 2 A""or 0t 0og)an le0et ezt elintzni? 2 Eg)e"ezz'n" +!l megvacsorzni, ;ort0os@ A testr " "a5itn)na" asztalnl "ellemesen le0et az i,t mlatni@ Tall"ozni fog ott a ,er" 7aint2Aignannal, s inni fog az egszsgre@ 2 Dn? 2 "iltotta ;ort0os irt!z! moz,ulattal@ 2 (og)an? 2 felelte FQArtagnan@ 2 3ona"o,n" a "irl) egszsgre 'r6teni 5o0art? 2 Fe n nem a "irl)r!l, 0anem 7aint2Aignan rr!l %eszle"@ 2 Fe 0iszen mon,om, 0og) az eg) s ug)anaz@ 2 A0, a""or +! 2 mon,ta ;ort0os leg)zve@ 2 Megrti, ug)e? 2 Jem, ,e eg)re meg) 2 mon,otta ;ort0os@ 2 Egen, eg)re meg) 2 felelte FQArtagnan@ 2 B)er'n" vacsorzni, ;ort0os@

.06 Bai&#/#a-J $! ,(!&a&()a Jem fele+tett'" el, 0og) FQArtagnan s *a F4re gr!f, a :astille2%!l tvozva, ng)szem" zt 0ag)ta Aramist :aisemeau>2val@ A "t asztaltrs eltvozsa utn :aisemeau> 55ensggel nem szlelte, 0og) a %eszlgets "rt vallotta volna 0in)u"na"@ Azt 0itte, 0og) a csemege%or s a :astille 5inc+ne" %ora "it8n, azt "5zelte, mint mon,tu", 0og) a ,esszert%or elg +! izgat!szer, 0og) eg) %ecs'letes em%ert sz!lsra %6r+on@ =osszul ismerte mlt!sgt, mert Aramis so0asem volt "if'r"sz2 0etetlene%%, mint a ,esszertnl@ Wmlt!sga azon%an "it8nen ismerte :aisemeau> urat, s ug)anazzal a szerrel szn,"ozott %esz,ess tenni, amel)et a 5arancsno" vele szem%en te"intett 0atsosna"@ A %eszlgets te0t ltsz!lag nem lan)0ult el, ,e a val!sg%an mgis ellan)0ult, mert nemcsa" 0og) eg)e,'l :aisemeau> %eszlt, 0anem ra,sul csa"is a "'l n s esemn)rl, At0os %e% rt nzsrl sz!lt, amel)et az a g)ors 5arancs " vetett, 0og) a fogl)ot azonnal sza%a,l%ra "ell 0el)ezni@ :aisemeau> min,enesetre nem fele,"ezett meg r!la, 0og) min,"t 5arancs, a %e% rt nz s sza%a,on%ocst! 5arancs, a "irl) "eztl szrmazott@ A "irl)t 5e,ig csa" fontos " r'l2 mn)e" szo"t" r%6rni, 0og) il)en 5arancso"at 6r+on@ Min,ez nag)on r,e"es, "'l n sen 5e,ig nag)on 0oml)os volt :aisemeau> szmra, mivel azon%an min,ez Aramis eltt nag)on vilgos volt, nem tula+,on6tott enne" az esemn)ne" ol)an nag) fontossgot, mint a ,er" 5arancsno"@ Azon"6v'l Aramis nemigen l!tott2futott semmisge"rt, s mg nem mon,ta meg :aisemeau> rna", 0og) mirt fra,t el 0ozz@ A%%an a 5illanat%an, ami"or :aisemeau> legin"%% %eleml)e,t fe+tegetsei%e, Aramis 0irtelen fl%esza"6totta@ 2 Mon,+a, "e,ves :aisemeau> r, so0a sincs a :astille2%an ms sz!ra"ozsa, mint ol)ano", amil)ene"%en rszt vettem "t20rom ltogatsom al"almval? A "r,s ol)an vratlan volt, 0og) a 5arancsno", mint a szl"a"as, amel)et 0irtelen ellen"ez irn)%!l fv! szl r, eg)szerre moz,ulatlann vlt@ 2 7z!ra"ozsaim? 2 felelte@ 2 Termszetesen min,ig vanna", nag)mlt!sg uram@ 2 Az nag) szerencse@ Ds mi" eze" a sz!ra"ozso"? 2 A leg"'l n% z%% fa+t+a"@ 2 :izon)ra ltogatso"? 2 *togatso"? Jem@ A ltogatso" nem g)a"oria" a :astille2%an@ 2 (og)an? a ltogatso" itt rit""? 2 Jag)on rit""@ 2 Mg trsasgna" tag+ai sem ltogat+" meg? 2 Mit nevez trsasgomna"?@@@ A fogl)aimat? 2 Fe0og)is@ A fogl)ait<@@@ Tu,om, 0og) "et maga ltogat+a meg, nem 5e,ig a fogl)o" magt@ A trsasgn, "e,ves :aisemeau> uram, azt a trsasgot rtem, amel)0ez tartozi"@

:aisemeau> mereven nzett Aramisra, aztn, mivel le0etetlenne" tartotta, ami eg) 5illanatig fel tl tt %enne, 6g) sz!ltH 2 L, +elenleg nag)on rit"n van nlam trsasg@ (a %e "ell vallanom az igazat, "e,ves FQ(er%la) r, a trsasg%eli em%ere" visszatasz6t!na" s iszon)atosna" tall+" a :astille2%an val! tart!z"o,st@ Ami a 0 lg)e"et illeti, " min,ig nmi flelemmel + nne" i,e, amit csa" a legnag)o%% fra,sggal tu,o" eloszlatni@ (og)ne remegnne" szegn)e", mi"or a szomor torn)o" lttra esz'"%e +ut, 0og) eze"%en szerencstlen fogl)o" la"na", a"i"@@@ Ds minl tov%% meresztette :aisemeau> a szemt Aramis arcra, annl in"%% a"a,ozottH a +! 5arancsno" n)elve, vg'l tel+esen meg is %nult@ 2 Jem, nem rt engem, "e,ves :aisemeau> uram 2 mon,ta Aramis 2, nem rt engem@ Dn nem ltal%an rtem a trsasgot, 0anem eg) %izon)os trsasgr!l %eszle", amel)ne" maga tag+a@ :aisemeau> csa"nem "ie+tette a "ez%l azt a 5o0r mus"otl)t, amel)et 55en a+"0oz emelt@ 2 Amel)ne" tag+a vag)o"< 2 "iltotta@ 2 Og) van, tag+a 2 ismtelte Aramis, a legnag)o%% 0i,egvrrel@ 2 Jem tag+a eg) tit"os trsasgna", "e,ves :aisemeau> uram? 2 Tit"os trsasgna"? 2 Tit"os vag) re+tl)es trsasgna"@ 2 L< FQ(er%la) r< 2 /sa" sose mentegetzz"@ 2 Fe 0igg)e el@@@ 2 Azt 0iszem el, amit tu,o"@ 2 Gs"'sz m@@@ 2 (allgasson rm, "e,ves :aisemeau> uram, n azt mon,om, igen, maga azt mon,+a, nemC eg)i" " z'l'n" sz'"sgszer8en az igazsgot ll6t+a, a msi" 5e,ig "tsg"6v'l eltr az igazsgt!l@ 2 Jos? 2 Jos, t'stnt meg fog+u" tu,ni a val! igazat@ 2 Ag)an, ug)an 2 mon,ta :aisemeau>@ 2 Eg)a mr "i ezt a 5o0r mus"otl)t, "e,ves :aisemeau>@ Mi az r, g< Ggszen megr " 2 n) , tt arcot vg< 2 Jem, nem, a leg"evs% sem@ 2 Eg)" 0t@ :aisemeau> ivott, ,e ne0ezen ment le a tor"n az ital@ 2 Jos 2 fol)tatta Aramis 2, 0a, mint mon,tam, nem tartozi" eg) tit"os vag) re+tl)es trsasg2 0oz, a0og) a"ar+a, a +elz nem ln)eges, 0a te0t, mint mon,om, nem tartozi" eg) trsa2 sg0oz, amel)et meg a"aro" eml6teni, nos, a""or eg) sz!t sem rt meg a%%!l, amit mon,ani fogo"C ez az egsz@ 2 L, leg)en megg)z,ve r!la elre is, 0og) semmit sem fogo" megrteni@ 2 Jag)szer8<

2 ;r!%l+a csa" "i@ 2 $i is 5r!%lom@ (a ellen%en tag+a enne" a trsasgna", a""or n)om%an igennel vag) nemmel vlaszol@ 2 $r,ezzen csa" 2 %iztatta :aisemeau> remegve@ 2 Mert %elt0at+a, "e,ves :aisemeau> uram 2 fol)tatta Aramis ug)anol)an szenvtelen'l 2, 0og) az em%er n)ilvnval!an nem tartoz0at eg) trsasg0oz, "tsgtelen'l nem lvez0eti a tagsggal +r! eln) "et g), 0og) maga is %izon)os szolglato"ra ne volna " telezve@ 2 3al!%an 2 0e%egte :aisemeau> 2, ez rt0et volna, 0a@@@ 2 Jos 0t 2 fol)tatta Aramis 2, a trsasgna", amel)rl %eszltem, s amel)ne", g) ltszi", nem tag+a@@@ 2 :ocsnat, eg)%"nt nem a"artam 55ensggel ezt mon,ani@@@ 2 3an eg) sza%l)zata, amel)et elfoga,ta" az sszes er, " 5arancsno"ai s "a5itn)ai, a"i" tag+ai a ren,ne"@ :aisemeau> els5a,t@ 2 A sza%l)zat eg)i" sza"asza 2 fol)tatta Aramis 0atrozott 0angon 2 6g) sz!lH :aisemeau> "imon,0atatlan izgalommal llt fel@ 2 Mon,+a csa", "e,ves FQ(er%la) r 2 ,a,ogta@ Aramis elmon,otta, vag)is in"%% elszavalta az alanti ci""el)t, ol)an 0angon, mint0a " n)v%l olvasta volna felH Jevezett er,5arancsno" vag) "ormn)z!, 0a sz'"sg van r, s a fogol) 6g) "6vn+a, %e fog %ocs+tani eg) g)!ntat!at)t, a"i tag+a a ren,ne"@ Aramis el0allgatott@ :aisemeau>2ra rossz volt rnzni, ann)ira els5a,t s ann)ira remegett@ 2 Mg) 0angzi"2e a szerz,s sz vege? 2 "r,ezte Aramis n)ugo,tan@ 2 Monsignore 2 ,a,ogta :aisemeau>@ 2 A0, g) ltszi", 5e,zi mr@ 2 Monsignore 2 "iltotta :aisemeau> 2, ne 8zz n il)en +t"ot szegn) lel"emmel, ol) cse"l) em%erne" rzem magam nag)sgo,0oz "5est< Az a "eg)etlen "6vnsga, 0og) 'g)intzsem "is tit"ait "iveg)e %ellem? 2 L, nem, tve,, "e,ves :aisemeau> r, eg)ltaln nem a "is 0ivatalos tit"ai r,e"elne", 0anem lel"iismeretne" tit"ai@ 2 9!l van, leg)en, a lel"iismeretem tit"ait, "e,ves FQ(er%la) r@ Fe leg)en te"intettel "iss a 0el)zetemre, amel) cs 55et sem " z nsges@ 2 Jem " z nsges a 0el)zete, "e,ves uram 2 fol)tatta "rlel0etetlen'l Aramis 2, 0a tag+a anna" a trsasgna"C viszont tel+esen eg)szer8, 0a nem tag+a anna" a trsasgna", mert a""or semmire sincs " telezve, s csa" a "irl)na" tartozi" felelssggel@ 2 Jos 0t, uram, %izon) n csa" a "irl)na" enge,elmes"e,em@ 9!sgos Esten< (t "ine" enge,elmes"e,n" eg) francia nemes, 0a nem a "irl)na"? Aramis meg sem moz,ult, ,e lg)an cseng 0ang+n 6g) sz!ltH

2 9!lesi" 0allania eg) francia nemesne", Franciaorszg eg)i" 5's5 "ne", 0og) ol)an r,emes frfi, mint maga, "e,ves :aisemeau> r, il)en szintn n)ilat"ozi" meg eltte, s 0og) 0itelt a,0at szavaina"H maga az, a"ine" mon,+a magt@ 2 $tel"e,ett taln, uram? 2 Dn? L< Jem@ 2 Te0t t %% nem "tel"e,i"? 2 Jem "tel"e,em %enne, uram 2 felelte Aramis "omol) 0angon 2, 0og) ol)an frfi, mint maga, 06ven szolgl+a a fel+e%%val!it, a"i"ne" n"nt alren,elte magt@ 2 A fel+e%%val!it< 2 "iltotta :aisemeau>@ 2 Azt mon,tam, a fel+e%%val!it@ 2 FQ(er%la) r, ug)e%r, ismt trfl? 2 Egen, megrtem, 0og) ne0eze%% a 0el)zet, 0a az em%erne" eg)etlen r 0el)ett t %% 5aran2 csol!+a vanC ,e ezt a ne0zsget maga i,zte el, :aisemeau> r, s nem n vag)o" az o"a@ 2 Jem, ,e0og)is 2 felelte a szegn) 5arancsno", nag)o%% zavar%an, mint vala0a@ 2 Fe mit tesz? /sa" nem "el fel 0el)rl? 2 Fe %izon)@ 2 Glmeg)? 2 Gl n@ 2 Fe mil)en "'l n sen %eszl velem, monsignore< 2 $'l n sen? (onnt veszi ezt? 2 /sa" nem elt "lt szn,"a, 0og) megg) t r+ n? 2 JemC "tsg%e e+tene, 0a 6g) volna@ 2 A""or mara,+on@ 2 Jem te0etem@ 2 Ds mirt nem? 2 Mert itt t %% semmi "eresnival!m, a " telessgem 5e,ig ms0ov sz!l6t@ 2 A " telessge? El)en "sn? 2 Egen, rtse meg vgre, "e,ves :aisemeau> rH ott, a0onnan + ttem, azt mon,t" ne"emH TJevezett 5arancsno", vag) "ormn)z!, 0a sz'"sg van r, s a fogol) g) "6vn+a, %e fog %ocstani eg) g)!ntat!at)t, a"i tag+a a ren,ne"@U 2 Gl+ ttem, ,e maga nem tu,+a, mirl %eszle", te0t visszameg)e", s azt fogom mon,ani azo"na", a"i" "'l,te", 0og) n)ilvn tve,te", s "'l,+ene" ms0ov@ 2 (og)an< Mlt!sgo, volna a?@@@ 2 "iltotta :aisemeau>, csa"nem rm'lettel nzve Aramisra@ 2 A g)!ntat!at)a, a"i tag+a a ren,ne" 2 felelte Aramis, vltozatlan 0angon@ Fe a"rmil)en lg)an 0angzotta" is szavai, a szegn) 5arancsno"ot mint0a a villm s+totta volna le@ :aisemeau> 0alls5a,t lett, s g) rmlett ne"i, 0og) Aramis "t szeme "t t'zes "ar,, mel) a sz6v%e 0atol@ 2 A g)!ntat!at)a< 2 mormogta@ 2 Monsignore volna a ren, g)!ntat!+a?

2 Egen, ,e nincs t %% %eszlnival!n", 0iszen maga nem tag+a a ren,ne"@ 2 Monsignore@@@ 2 Ds megrtem, 0og) mivel nem tag, vona"o,i" eleget tenni a 5arancsna"@ 2 Monsignore, " n) rg ", "eg)es"e,+en meg0allgatni@ 2 Mirt? 2 Jem mon,om n, nag)uram, 0og) nem tartozom a ren,0ez@ 2 K< K< 2 Jem mon,om n, 0og) vona"o,om enge,elmes"e,ni@ 2 ;e,ig az, ami t rtnt, nag)on 0asonl6t az ellenszeg'ls0ez, :aisemeau> r@ 2 L, ,e0og)is, eminencis uram, nem, csa" meg a"artam g)z,ni r!la@@@ 2 Megg)z,ni? Mirl? 2 "r,ezte Aramis mlt!sgtel+es s eg)ttal megvet arccal@ 2 7emmirl, eminencis uram@ :aisemeau> le0al"6totta a 0ang+t, s meg0a+olt a 5's5 " eltt@ 2 Min,ig s min,en"or szolglatra llo" fel+e%%val!imna"C csa"0og)@@@ 2 Jag)on +!< Mg) mr +o%%an szeretem magt, uram@ Aramis ismt le'lt s o,an)+totta :aisemeau>2na" a 5o0art, m a 5arancsno" se0og) sem tu,ta megt lteni, ann)ira remegett a "eze@ 2 Azt mon,ta az imntH $sakhogy!!! 2 fol)tatta Aramis@ 2 /sa"0og) 2 felelte a szegn) em%er 2 nem rtes6tette" elre, s ezrt 55ensggel nem szm6tottam r@@@ 2 Jem azt mon,+a2e az GvangliumH T3ig)zzato", mert nem tu,+to", mel) !r%an + el a ti Arato"@U 7 nem azt mon,+a2e a ren, sza%l)zataH T3ig)zzato", mert amit n a"aro", azt ne"te" is a"arnoto" "ell<U Ds mil)en c6men nem vrta a g)!ntat!at)a + vetelt, :aisemeau> r? 2 Mert e%%en a 5illanat%an nincs %eteg fogol) a :astille2%an, monsignore@ Aramis vllat vont@ 2 (onnan tu,+a?@@@ 2 Fe 0iszen@@@ 2 :aisemeau> r 2 sz!lt Aramis s 0tratmasz"o,ott a "arossz"%en 2, itt + n a szolg+a, %eszlni a"ar magval@ G 5illanat%an csa"ug)an meg+elent :aisemeau> szolg+a a szo%a "'sz %n@ 2 Mi +sg? 2 "r,ezte :aisemeau> g)orsan@ 2 ;arancsno" r, meg0ozt" a % rt norvos +elentst@ Aramis rvetette :aisemeau>2ra n)6lt, maga%iztos te"intett@ 2 Jos, enge,+e %e a "'l, nc t 2 mon,ta@ A "'l, nc %el5ett, meg0a+olt, s ta,ta a +elentst@ :aisemeau> eg) 5illantst vetett r, aztn felemelte a fe+t s megle5etten "iltott fel@

2 A "ettes :ertau,i4re fogl)a %eteg@ 2 Mint0a azt mon,ta volna, "e,ves :aisemeau> uram, 0og) 0z%an min,en"i +!l rzi magt? 2 sz!lt o,a " z m% sen Aramis@ Ds eg) "ort) mus"otl)t ivott, ,e " z%en fol)ton szemmel tartotta :aisemeau>2t@ Az 5e,ig intett a "'l, ncne", 0og) elme0et, aztn eg)re remegve 6g) sz!ltH 2 Azt 0iszem, a sza%l)zat g) sz!lH TA fogol) "6vnsgra@U 2 Egen, 6g) sz!l 2 felelte Aramis 2C ,e nzze meg, mit a"arna" magt!l, "e,ves :aisemeau> r@ 3al!%an eg) rmester ,ugta %e a fe+t az a+t!n@ 2 Mi az megint? 2 "iltotta :aisemeau>@ 2 (t nem tu,na" t6z 5ercig %"%en 0ag)ni?< 2 ;arancsno" r 2 felelte az rmester 2, a "ettes :ertau,i4re %etege arra "rte a 5or"ol%+t, 0og) g)!ntat!at)t 06vasson 0ozz@ :aisemeau> csa"nem 0an)att vg!,ott@ Aramis 55g) nem mltatta r, 0og) megn)ugtassa, mint a0og) nem mltatta arra, 0og) ri+esszen@ 2 Mit felel+e"? 2 "r,ezte :aisemeau>@ 2 Amit a"ar 2 felelte Aramis, a+"%a 0ara5va 2, ez a maga ,olga, nem n vag)o" a :astille 5arancsno"a@ 2 Mon,+" meg 2 "iltotta :aisemeau> g)orsan 2, mon,+" meg a fogol)na", 0og) "6vnsga tel+es'lni fog@ Az rmester elment@ 2 L, eminencis uram 2 mon,otta 0al"an :aisemeau> 2, 0og)an se+t0ettem volna?@@@ (og)an lt0attam volna elre?< 2 $i mon,ta, 0og) se+tenie "ellett volna, 0og) elre "ellett volna ltnia? 2 felelt Aramis megveten@ 2 A ren, se+t, a ren, tu,, a ren, lt elre@ Jem elg ez? 2 Mit 5arancsol? 2 tette 0ozz :aisemeau>@ 2 Dn? 7emmit@ Dn csa" szegn) 5a5 vag)o", eg)szer8 g)!ntat!at)a@ ;arancsol+a2e, 0og) megltogassam a %eteget? 2 L, eminencis uram, nem 5arancsolom, 0anem "rem r@ 2 9!l van, a""or vezessen@

.0> A 0 ) l; Ami!ta Aramis ol)an "'l n s m!,on tvltozott a ren,0ez tartoz! at)v, :aisemeau> mr nem volt ug)anaz az em%er@ A,,ig Aramis a ,er" 5arancsno" szem%en f5a5 volt, a"i irnt tisztelettel viseltetett, +!%art, a"ine" 0lval tartozott, ,e Aramis n)ilat"ozata !ta, amel) egszen megzavarta az eszt, alren,elt lett, Aramis 5e,ig fel+e%%val!+a@ Maga g)+tott meg eg) n)eles lm5t, o,a06vott eg) 5or"ol%ot, aztn 0trafor,ult Aramis2 0oz, s 6g) sz!ltH 2 7zolglatra llo", monsignore@ Aramis %erte eg) %!lintssal, ami ezt +elentetteH T9!l van<U, s eg) "zmoz,ulattal, ami ezt +elentetteH T3ezessen<U :aisemeau> elin,ult, Aramis " vette@ 7z5, csillagos +sza"a voltC a 0rom frfi l5sei "o5ogta" a teraszo" ""oc"in, s a 5or"ol% vn f'gg "ulcso" cs r m5 lse fel0allatszott a torn)o" emeleteire, mint0a arra a"arta volna eml"eztetni a fogl)o"at, 0og) a sza%a,sg az vilgu"on "6v'l esi"@ Azt 0i0ette volna az em%er, 0og) a vltozs, amel) :aisemeau> ron vg%ement, a fogl)o"ra is tter+e,t@ Maga a 5or"ol% is, ug)anaz, a"i Aramis els ltogatsa al"almval ol)an "6vncsi s "r,ezs" , volt, most nemcsa" nma lett, 0anem szinte rz"etlen is@ *e0orgasztotta fe+t, s g) +rt2"elt, mint a"i fl "in)itni a f'lt@ Mg) r"ezte" el a :ertau,i4re2toron)ig, s sz!tlanul s megle0ets lassan mente" fel a "t emeletre, mert :aisemeau>, %r enge,elmes"e,ett, eg)ltaln nem nag) ig)e"ezettel tette ezt@ 3gre elr"ezte" az a+t!0ozC a 5or"ol%na" nem "ellett a "ulcsot "eresnie, mert mr "szenlt%en tartotta@ Az a+t! "in)6lt@ :aisemeau> %e a"art l5ni a fogol)0oz, ,e Aramis a "'sz % n megll6totta@ 2 Az nincs meg6rva, 0og) a 5arancsno" is meg0allgat+a a fogol) g)!nst 2 sz!lt@ :aisemeau> meg0a+olt, s elreenge,te Aramist, a"i a 5or"ol% "ez%l "ivette a lm5t, s %el5ett, aztn "zmoz,ulattal +elt a,ott, 0og) csu"+" %e m g tte az a+t!t@ Gg) 5illanatig llt, s fesz'lt fig)elemmel 0allgat!zott, 0og) :aisemeau> s a 5or"ol% elment2e, ma+, a min,in"%% el0al! za+%!l megg)z,ve, 0og) el0ag)t" a torn)ot, letette a lm5st az asztalra, s " r'lnzett@ X l, atlasszal %evont g)on, amel) nag)+%!l a :astille t %%i g)0oz 0asonl6tott, csa" +a%% volt, szles s flig el0zott f'gg n) " m g tt eg) fiatalem%er 5i0ent, a"i0ez eg)szer mr el"6srt'" Aramist@ A % rt n el6rsai szerint a fogol)na" vilgossg nl"'l "ellett lennie@ Az esti n)ugo,almat +elz 0arangig min,en fogol)na" el "ellett oltania g)ert)+t@ A%%!l is lt0at+u", menn)ire "e,vezte" a fogol)na", mert az a rit"a "ivltsga volt, 0og) egszen a ta"aro,! 5ercig get0ette a vilgot@ Az g) mellett 0a+l6tott l%, tmls %rsz"en felt8nen gon,ozott ru0" 0everte"@ Az a%la"nl szomoran s el0ag)ottan llt eg) "is asztal, toll, tinta, 5a56r s " n)ve" nl"'l@ J0n) teli tl azt mutatta, 0og) a fogol) az utols! t"ezse"or alig n)lt 0ozz az tele"0ez@ Aramis meg5illantotta a fiatalem%ertC "t "ar+val flig elta"arva az arct, fe"',t az g)on@

A ltogat! + vetele nem in,6totta arra, 0og) megmoz,ul+on, vra"ozott vag) alu,t@ Aramis a lm5n megg)+totta a fogol) g)ert)+t, !vatosan o,%% tolta a tmls "arsz"et, s a rszvt s tisztelet "'l n s veg)'l"vel " zele,ett az g)0oz@ A fiatalem%er felszegte fe+t@ 2 Mit a"arna" tlem? 2 "r,ezte@ 2 Jem "rt2e g)!ntat!at)t? 2 sz!lt Aramis@ 2 Fe igen@ 2 Mert %eteg? 2 Egen@ 2 Jag)on %eteg? A fiatalem%er "utat! te"intettel nzett Aramisra, s 6g) sz!ltH 2 $ sz n m@ J0n) 5illanatig 0allgatott, aztn 6g) fol)tattaH 2 Mr lttam nt@ Aramis meg0a+olt@ Amit a fogol) szlelt, az n)ilvn "evss volt megn)ugtat!H a 0i,eg, ravasz s uralomra vg)! +ellem, mel) a vannes2i 5's5 " arcn t'"r z, ttC mert 0ozzf8zteH 2 Mr +o%%an rzem magam@ 2 Mg) 0t? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Mg) 0t, mivel +o%%an rzem magam, azt 0iszem, mr nincs ann)ira sz'"sgem g)!ntat!2 at)ra@ 2 A veze"lingre sem, amel)ne" r"ezst az a levl +elezte, mel)et ma "en)er%en tallt? A fiatalem%er sszerezzent, ,e mieltt valamit felel0etett volna, Aramis 6g) fol)tattaH 2 A 5a5ra sem, "ine" sz+%!l fontos igazsgot tu,0at meg? 2 (a 6g) van 2 mon,ta a fiatalem%er s fe+e vissza0an)atlott a 5rnra 2, az mr ms@@@ 0allgatom@ Aramis e""or fig)elmese%%en szem'g)re vette s megcso,lta azt az eg)szer8 s mlt!sg2 tel+es arc"ife+ezst, amel)et so0asem le0et elsa+t6tani, 0a Esten nem oltotta az em%er vr%e vag) sz6v%e@ 2 Yl+ n le, uram 2 sz!lt a fogol)@ Aramis meg0a+olt s enge,elmes"e,ett@ 2 (og)an rzi magt a :astille2%an? 2 "r,ezte a 5's5 "@ 2 Jag)on +!l@ 2 Jem szenve,? 2 Jem@ 2 Jem sa+nl semmit? 2 Jem@ 2 A sza%a,sgot sem?

2 Mit nevez sza%a,sgna", uram? 2 "r,ezte a fiatalem%er ol)an 0angon, mint a"i sz!5r%a+ra "sz'l@ 2 7za%a,sgna" nevezem a virgo"at, a levegt, a vilgossgot, a csillago"at, a %ol,ogsgot, 0og) fut0at, amerre 0szeszten,s izmos l%ai viszi"@ A fiatalem%er mosol)gottC ne0ezen le0etett volna megmon,ani, 0og) %elen)ugv!an2e, vag) le"icsin)len@ 2 Jzze 2 sz!lt 2, e%%en a +a5n vz%an "t r!zsm van, "t sz5 r!zsm, tegna5 este mg %im%!san sza"6tott" le a 5arancsno" "ert+%enC ma reggel szemem lttra n)itott" "i 5iros "el)0'"etC min,en eg)es szirmu" t %%et s t %%et trt fel illatu" "incs%lC egszen titat+a szo%m leveg+t@ Gz a "t r!zsa, amint lt+a, sz5 a r!zs" " zt, a r!zsa 5e,ig a legsze%% virg@ Mirt "6vnn" 0t ms virgo"at, 0a a legsze%%e" az en)me"? Aramis elcso,l"ozva nzett a fiatalem%erre@ 2 (a a virgo" +elenti" a sza%a,sgot 2 fol)tatta a fiatalem%er 2, a""or van sza%a,sgom, mert vanna" virgaim@ 2 L, ,e 0t a leveg? 2 "iltott Aramis@ 2 Az let0ez ann)ira sz'"sges leveg? 2 Jos, uram, l5+en " zele%% az a%la"0oz, n)itva van 2 mon,otta a fogol)@ 2 Dg s f l, " z tt zg a +eges or"n, s'v6t a ti""aszt! szl, f+ a lang)os szell, vag) a szel6, fuvallat suttog@ Az innen r"ez leveg az arcomat cir!gat+a, s mi"or fell5e" erre a sz"re, r'l " a "arf+ra s az a%la" rcsai " r fonom "aromat, a""or g) rzem, mint0a a leveg%en le%egn"@ Aramis 0omlo"a, mialatt a fiatalem%er 6g) %eszlt, min,in"%% el"omoro,ott@ 2 A vilgossg? 2 fol)tatta a fiatalem%er@ 2 Gn)m az, ami t %%, mint a vilgossgH a na5, az n +!%artom, min,enna5 megltogat a % rt n 5arancsno"na" enge,elme s a 5or"ol% "6srete nl"'l@ Az a%la"on t r"ezi", szo%m%a eg) nag), 0ossz ng)sz get ra+zol, amel) annl az a%la"nl "ez,,i", s fn)e az g)am f'gg n)n fel"szi" a ro+to"ra@ Gz a rag)og! ng)sz g t6z !rt!l ,lig n ve"szi" s eg) !rt!l 0rom !rig lassan "ise%%e,i", mint0a miel%% 0ozzm a"arna rni, s sa+nlna el0ag)ni engem@ Mire utols! sugara is elt8ni", t !ra 0osszat rven,tem a +elenltne"@ Jem elg ez? Og) 0allottam, vanna" ol)an szerencstlene", a"i" " vet fe+tene", a"i" %n)%an ,olgozna", s so0asem lt+" a na5ot@ Aramis megt r lte a 0omlo"t@ 2 Ami a csillago"at illeti, amel)e"et ol)an +! nzni 2 fol)tatta a fiatalem%er 2, min, 0asonl6ta2 na" eg)ms0oz, csa" fn)'"re, nag)sgu"ra "'l n% z"@ G%%en is szerencss vag)o", mert 0a most nem g)+t+a meg a g)ert)t, a""or lt0atn azt a sz5 csillagot, amel)et az g)am%!l lttam, mieltt %el5ett, s amel)ne" sugarai a szememet simogatt"@ Aramis le0a+totta a fe+tH g) rezte, elmer'l enne" a "omor % lcseletne", a % rt nla"!" 0itvallsna" "eser8 ram%an@ 2 Gnn)it a virgo"r!l, a levegrl, a na5fn)rl s a csillago"r!l 2 mon,otta a fiatalem%er vltozatlan n)ugalommal@ 2 (travan a sta@ Jem stlo"2e egsz na5 a 5arancsno" "ert+%en, 0a sz5 az i,, s itt a szo%%an, 0a essC rn)"%an, 0a meleg van, s 0a 0i,eg az i,+rs, meleg%en, 0la a "an,all! t'zne"? L, 0igg)e el, uram 2 tette 0ozz a fogol) ol)an 0angon, amel) nem volt mentes nmi "eser8sgtl 2, az em%ere" min,ent megtette" rtem, amit eg) em%er reml0et, amit eg) em%er "6vn0at@ 2 Az em%ere"? Megle0et 2 mon,ta Aramis, s felemelte fe+t 2, ,e ne"em g) tetszi", 0og) Estenrl megfele,"ezi"@

2 3al!%an megfele,"eztem Estenrl 2 felelte a fogol) min,en megin,ultsg nl"'l 2, ,e mirt mon,+a ezt ne"em? Mire +! a fogoll)al Estenrl %eszln'n"? Aramis rnzett a "'l n s fiatalem%erre, a"i%en a vrtan n)ugalma eg)es'lt az istentaga,! n)ugalmval@ 2 Jincs2e +elen min,en ,olog%an Esten? 2 mormolta szemre0n)!an@ 2 Mon,+a, 0og) min,en ,olog vgn 2 felelte a fogol) 0atrozott 0angon@ 2 9!< 2 mon,otta Aramis@ 2 Fe tr+'n" vissza o,a, a0onnan elin,ultun"@ 2 Magam is 6g) "6vnom@ 2 A g)!ntat!at)+a vag)o"@ 2 Egen@ 2 Jos, az igazsggal tartozi" ne"em mint lel"iat)+na"@ 2 Magam is azt "6vnom elmon,ani@ 2 Min,en fogol) el" vette azt a %8nt, ami miatt % rt n%e "er'lt@ Mi a %8ne? 2 Gzt mr "r,ezte tlem, ami"or els 6z%en megltogatott@ 2 Ds a""or is ig)e"ezett meg"er'lni a vlaszt, a"rcsa" ma@ 2 Mirt vlaszoln" ma? 2 Mert ma a g)!ntat!at)+a vag)o"@ 2 (a azt a"ar+a, 0og) megmon,+am, mil)en %8nt " vettem el, mag)arzza meg el%%, mi az a %8n@ Mivel 0og) semmit sem tu,o", ami miatt szemre0n)st te0etn" magamna", azrt azt mon,om, nem vag)o" %8n s@ 2 Az em%er g)a"ran nemcsa" azrt %8n s a 0atalmaso" szem%en, mert %8nt " vetett el, 0anem azrt is, mert tu,+a, 0og) mso" %8nt " vette" el@ A fogol) a legnag)o%% fig)elemmel 0allgatta Aramist@ 2 Egen 2 sz!lt eg) 5illanatn)i 0allgats utn 2, igen, megrtemC igen, igaza van, le0etsges, 0og) il) m!,on %8n s vag)o" a 0atalmaso" szem%en@ 2 K, te0t tu, valamirl? 2 mon,otta Aramis, a%%an a 0iszem%en, 0og) r%u""ant, nem valami fog)at"ossgra, 0anem a 5ncl n)it+ra@ 2 Jem, nem tu,o" semmirl 2 felelte a fiatalem%er 2C 0anem n0a azt gon,olom, s il)en"or azt mon,om magam%an@@@ 2 Mit mon,? 2 (og)0a t %%et a"arn" gon,ol"o,ni, a""or vag) elvesztenm az eszemet, vag) so" min,ent "i tu,n" tallni@ 2 Jo s il)en"or? 2 "r,ezte Aramis t'relmetlen'l@ 2 El)en"or a%%a0ag)om@ 2 A%%a0ag)+a? 2 Egen, a fe+em elne0ez'l, a gon,olataim szomorv vlna", rzem, 0og) %osszsg vesz ert ra+tam, azt "6vnom@@@ 2 Mit?

2 Jem tu,om, mert nem enge,em magamon elural"o,ni a vg)at ol)an ,olgo" utn, amel)e" nem az en)me", n, a"i ann)ira meg vag)o" elge,ve azzal, amim van@ 2 A 0allt!l fl? 2 "r,ezte Aramis "iss szorong! rzssel@ 2 Egen 2 felelte mosol)ogva a fiatalem%er@ Aramis megrezte enne" a mosol)na" a 0i,egsgt, s megremegett@ 2 L, 0a fl a 0allt!l, a""or t %%et tu,, mint amenn)it mon,ott 2 felelte Aramis@ 2 Fe 0t maga, uram, a"i meg'zeni, 0og) 06vassam i,e, a"i "6vnsgomra %el5ett i,e, s azt 6grte, 0og) eg) vilgot fog feltrni elttem, 0og)an le0et az, 0og) most 0allgat, s n %eszle"? (a mr min,"etten larcot visel'n", vag) tartsu" meg min,"etten, vag) veg)'" le eg)szerre@ Aramis rezte az rvels 0el)essgt s ere+t@ TJem " z nsges em%errel van ,olgomU 2 gon,olta@ 2 Mon,+a csa", van valami %ecsvg)a? 2 "r,ezte 0angosan, anl"'l, 0og) a fogl)ot el"sz6tette volna erre a for,ulatra@ 2 Mi az a %ecsvg)? 2 "r,ezte a fiatalem%er@ 2 Il)an rzs, amel) arra szt nzi az em%ert, 0og) t %%et "6vn+on, mint ami+e van 2 felelte Aramis@ 2 Azt mon,tam, elge,ett vag)o", uram, ,e le0et, 0og) tve,e"@ Jem tu,om, mi a %ecsvg), ,e le0et, 0og) van %ecsvg)am@ 3ilgos6tson fel, nag)on "rem@ 2 :ecsvg)! az, a"i magasa%%ra vg)i", mint a0ol van@ 2 Jem vg)!,om magasa%%ra, mint a0ol vag)o" 2 mon,ta a fiatalem%er ol)an 0atrozottan, 0og) a vannes2i 5's5 " ismt %eleremegett@ Gl0allgatott@ Fe a fogol) lngol! szeme, rnc%a vont 0omlo"a, t 5reng magatartsa rt0eten tans6totta, 0og) mst vrt, nem 0allgatst@ Aramis megt rte a csen,et@ 2 (azu,ott ne"em els ltogatsom al"almval 2 mon,ta@ 2 (azu,tam? 2 "iltott a fiatalem%er fel5attanva g)nC s 0ang0or,ozsa ol)an lett s szeme g) villogott, 0og) Aramis szt nszer8en 0tra0" lt@ 2 Azt a"arom mon,ani 2 0el)es%6tett Aramis, s meg0a+olt 2, 0og) eltit"olta, amit g)erme"2 "orr!l tu,@ 2 Az n tit"om az en)m, s nem a"r"i, a"i utam%a "er'l@ 2 Egaz 2 mon,otta Aramis, s most ml)e%%en 0a+olt meg, mint elsz r 2, igaz, %ocssson megC ,e va+on ma is a"r"i vag)o"2e, a"i az t+%a "er'lt? $ n) rg ", felel+en, fensg@ Og) ltszott, 0og) ez a c6m "iss n)ugtalann tette a fogl)ot, %r lt0at!an nem cso,l"ozott ra+ta, 0og) 6g) sz!l6t+"@ 2 Jem ismerem magt, uram 2 mon,otta@ 2 L, 0a mernm, megfognm a "ezt s megcs!"olnm@ A fiatalem%er ol)an moz,ulatot tett, mint0a o,a a"arn n)+tani Aramisna" a "eztC m a szem%en felvillan! szi"ra "ialu,t 5ill+a szln, s 0i,egen, %izalmatlanul 0zta vissza a "ezt@ 2 Gg) fogol)na" "ezet cs!"olni< 2 sz!lt fe+cs!vlva 2, mire +! az il)esmi?

2 Mirt mon,ta ne"em, 0og) +!l rzi itt magt? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Mirt mon,ta ne"em, 0og) semmire sem vg)i"? 3g'l 5e,ig mirt a"a,l)ozza meg, azzal, 0og) 6g) %eszl, 0og) n is szinte leg)e"? A fiatalem%er szem%en 0arma,szor is felvillant ug)anaz a szi"ra, ,e mint a "t els, ez is "ialu,t, anl"'l, 0og) valamit eli,zett volna@ 2 Jem %6zi" %ennem? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Mirt, uram? 2 L, nag)on eg)szer8 o"%!l, mert 0a tu,+a, amit tu,nia "ell, a""or %izon)ra nem %6zi" sen"i%en@ 2 A""or ne cso,l"ozz", 0a nem %6zom, mert 0iszen azzal g)ans6t, 0og) tu,om azt, amit nem tu,o"@ Aramist cso,lattal t lt tte el ez az erl)es ellenlls@ 2 L, "tsg%e e+t, fensg 2 mon,ta, s "lvel rvgott a sz" tml+ra@ 2 Dn 5e,ig nem rtem magt, uram@ 2 Jos, a""or ig)e"ezz" megrteni@ A fogol) Aramisra meresztette szemt@ 2 E,n"int 2 fol)tatta a 5's5 " 2, i,n"int g) tetszi" ne"em, 0og) azt a frfit ltom, a"it "erese"@@@ aztn@@@ 2 Aztn@@@ elt8ni" az a frfi, nem,e? 2 mon,ta mosol)ogva a fogol)@ 2 Annl +o%%@ Aramis felllt@ 2 (atrozottan nincs mit mon,anom az ol)an em%erne", a"i enn)ire nem %6zi" %ennem@ 2 Ds ne"em 2 felelte a fogol) ug)anol)an 0angon 2, ne"em sincs mon,anival!m ol)an em%er szmra, a"i nem a"ar+a megrteni, 0og) eg) fogol)na" min,en"i irnt %izalmatlanna" "ell lennie@ 2 Mg rgi %artai irnt is? L, ez tlzott elvig)zatossg, fensg@ 2 =gi %artai irnt? Maga rgi %artaim " z tartozn"? 2 G+n)e, 0t nem eml"szi" mr arra, 0og) eg)"or a%%an a falu%an, a0ol g)erme""orna" veit t lt tte@@@ 2 Tu,+a anna" a faluna" a nevt? 2 "r,ezte a fogol)@ 2 Jois)2le27ec 2 vgta r Aramis 0atrozottan@ 2 Fol)tassa 2 sz!lt a fiatalem%er, s arc"ife+ezsvel nem 0el)eselt, ,e nem is taga,ott@ 2 Jzze, fensg, 0a min,enron ezt a +t"ot a"ar+a fol)tatni, a""or mara,+un" enn)i%en@ Egaz, azrt + ttem, 0og) so" ,olgot megmon,+a", ,e "i "ell n)ilvn6tania, 0og) 0 vg)a megtu,ni "et@ Esmer+e el, 0og) mieltt %eszln", mieltt ol)an fontos ,olgo"at megmag)arzn", eg) "is +!a"aratra, n)6ltsz6v8sgre, vag) legal%%is eg) "is ro"onszenvre volna sz'"sgem, 0a %izalmval nem tisztel is meg@ Fe %ezr"!zi" ll6t!lagos tu,atlansg%a, s meg%n6t vele@ L, nem azrt, amit 0isz, mert a"rmil)en tu,atlan leg)en is, a"rmil)en " z m% sne" +tssza is meg magt, azrt nem "evs% az, ami, fensg, s semmi, rtse meg, semmi, semmi sem vltoztat0at ra+ta, 0og) az@

2 Meg6grem, 0og) t'relmesen vgig0allgatom 2 sz!lt a fogol)@ 2 /sa" 55en g) rzem, +ogom van megismtelni azt a "r,st, amel)et mr eg)szer f ltettemH $i maga? 2 Gml"szi"2e r, 0og) tizen t vag) tizenn)olc eszten,vel ezeltt Jois)2le27ec%en ltott eg) lovast, a"i eg) 0 lgg)el r"ezettC a 0 lg) ren,szerint fe"ete sel)emru0t viselt, s 0a+%an lngv r s szalago"at@ 2 Egen, eg)szer meg"r,eztem, 0og) 06v+" azt a lovast, s azt felelt" ne"em, FQ(er%la) lovag a neve@ /so,l"oztam, 0og) anna" a 5a5na" ol)an 0arcias a "'lse+e, s azt felelt", ezen nem "ell cso,l"ozni, te"intve, 0og) a 5a5 NEEE@ *a+os eg)i" testre volt@ 2 Jos 2 mon,ta Aramis 2, ez az eg)"ori testr, aztn 5a5, ma+, 3annes 5's5 "e, s ma g)!ntat!at)aH n vag)o"@ 2 Tu,om@ Megismertem@ 2 Jos, fensg, 0a ezt tu,+a, a""or 0a,, teg)e" 0ozz mg valamit, amit nem tu,H 0a a "irl) tu,n, 0og) ez a testr, ez a 5a5, ez a 5's5 ", ez a g)!ntat!at)a ma itt van, a""or 0olna5 az, a"i min,ent "oc"ra tett, 0og) el+ 0essen i,e, ennl a % rt nnl s tte%% s re+tette%% t ml c ml)n ltn megvillanni a 0!0r %r,+t@ A fiatalem%er, mialatt eze"et a 0atrozott szava"at 0allgatta, fel'lt az g)%an, s szeme min, mo0!%% 5illantssal ml)e,t Aramis szem%e@ F'r"szsne" ere,mn)e"nt mint0a nmi %izalom %re,t volna a fogol)%an@ 2 Egen 2 mormogta 2, igen, tisztn eml"szem@ A 0 lg), a"irl %eszl, eg)szer magval + tt el, ms"or 5e,ig "t 6z%en azzal a 0 lgg)el@@@ A fogol) itt fl%esza"6totta a %esz,et@ 2 Azzal a 0 lgg)el, a"i min,en 0!na5%an megltogatta, ug)e%r, fensg? 2 Egen@ 2 Tu,+a, "i volt az a 0 lg)? A fogol) szeme mint0a ismt felvillant volna@ 2 Tu,om, 0og) az u,var0oz tartoz! 0 lg) volt 2 mon,otta@ 2 9!l eml"szi" erre a 0 lg)re? 2 L, az eml"eim errl nem le0etne" nag)on 0oml)osa" 2 mon,otta a fiatal fogol) 2H eg)szer eg) " r'l%el'l neg)ven t ves frfi trsasg%an lttam azt a 0 lg)etC eg)szer magval lttam, s eg)szer a fe"ete ru0s s lngv r s szalagos 0 lg) "6sret%en@ Az!ta "tszer lttam ug)anazzal a 0 lgg)el@ A nevelmmel s az reg ;erronnette2tel eg)'tt ezen a ng) szeml)en s a 5arancsno"on "6v'l mg so0a letem%en nem %eszltem sen"ivel, s mst nem is igen lttam@ 2 Te0t % rt n%en volt? 2 (a itt % rt n%en vag)o", a""or ott viszon)lag sza%a,on ltem, %r a sza%a,sgom ott is nag)on "orltozott voltC eg) 0z, a0onnan "ime0ettem a nag) "ert%e, amel)et fal vett " r'l, amel)en nem tu,tam tmszniH ez volt a la"!0el)em@ Esmeri, 0iszen +rt ott@ Fe mivel megszo"tam, 0og) a "ert falai " zt s a 0z%an l+e", so0asem "6vn"oztam "i@ Megrt0eti te0t, uram, 0og) mivel semmit sem lttam e%%l a vilg%!l, nem is "6vn0ato" semmit, s 0a el%eszl ne"em valamit, a""or min,ent "n)telen lesz megmag)arzni ne"em@ 2 Mg) is fogo" tenni, fensg, mert ez " telessgem 2 mon,ta Aramis meg0a+olva@ 2 9!, 0t a""or "ez,+e azzal, 0og) megmon,+a ne"em, "i volt a nevelm@

2 Gg) ,er" nemesem%er, fensg, "ivl!an ,er" nemes, a"i testt2lel"t eg)formn "5ezte@ 3olt2e vala0a is valami 5anasza ellene? 2 L, nem, uram, so0a, 55en ellen"ezlegC ,e ez a nemesr g)a"ran emlegette elttem, 0og) at)m s an)m meg0altC 0azu,ott, vag) az igazat mon,ta? 2 $n)telen volt " vetni a "a5ott utas6tso"at@ 2 Te0t 0azu,ott? 2 Gg) ,olog%an@ At)+aura csa"ug)an meg0alt@ 2 Ds an)m? 2 Meg0alt fensge, szmra@ 2 Fe mso" szmra l, ug)e? 2 Dl@ 2 Ds n Ra fiatalem%er Aramisra nzettS, n arra vag)o" "r0oztatva, 0og) a % rt n 0oml)2 %an l+e"? 2 7a+nos, azt 0iszem, 6g) van< 2 Ds5e,ig azrt, mert a +elenltem nag) tit"ot le5lezne le a vilg eltt? 2 :izon), nag) tit"ot@ 2 Jag)on 0atalmas em%er le0et az n ellensgem, 0a a :astille2%a zrat0atott eg) a""or"a g)erme"et, amil)en n voltam@ 2 Jag)on 0atalmas@ 2 (atalmasa%% te0t, mint az an)m? 2 Mirt? 2 Mert az an)m megv,elmezett volna@ Aramis 0a%ozott@ 2 (atalmasa%% az an)+nl, igen, fensg@ 2 A ,a+"mat s azt a nemesem%ert azrt tvol6tott" el, mert n vag) " is nag) veszl)t +elentett'n" ellensgemne"? 2 Egen, veszl)t, s az ellensge g) sza%a,ult meg tle, 0og) azt a nemesem%ert s ,a+"t vg"55 elt'ntette 2 felelte n)ugo,tan Aramis@ 2 3g"55 elt'ntette? 2 "r,ezte a fogol)@ 2 Mil)en m!,on? 2 A leg%iztosa%% m!,on 2 felelte Aramis 2C meg0alta"@ A fiatalem%er "iss els5a,t, s remeg "ezt vgig0zta arcn@ 2 Megmrgezt" "et? 2 "r,ezte@ 2 Meg@ A fogol) eg) 5illanatig gon,ol"o,ott@ 2 Jag)on "eg)etlen le0et az ellensgem, vag) nag)on "n)szer6t0ette r a sz'"sg, 0a ezt a "t rtatlan ln)t, eg)etlen tmaszaimat eg) s ug)anazon a na5on megg)il"olt"C mert az a tiszteletre mlt! nemesem%er s az a ,er" asszon) nem vtett sen"ine"@

2 /sal,+%an "6mletlen a sz'"sg, fensg@ Ds a sz'"sg "sztet r, nag) sa+nlatomra, 0og) megmon,+amH nevel+t s ,a+"+t megg)il"olt"@ 2 L, semmi +at nem mon, ne"em ezzel 2 sz!lt a fogol), s rnco" szala,ta" 0omlo"ra@ 2 (og)an? 2 7e+tettem@ 2 Mirt? 2 Megmon,om@ G 5illanat%an a fiatalem%er, a"i min,"t " n) "re tmasz"o,va fel" n) " lt, Aramis arc0oz " zele,ett, ol)an mlt!sgtel+es, st "i06v! arc"ife+ezssel, 0og) a 5's5 " "iszi""a,t sz6v%l a lel"ese,s rama t rt fel, emszt szi"rzssal, acl"emn) "o5on)+%a@ 2 7z!l+on, fensg@ Mr mon,tam, az letemet "oc"ztatom ezzel a %eszlgetssel@ A"rmil)en "eveset r is az n letem, " n) rg ", foga,+a el mint vltsg,6+at tula+,on letrt@ 2 Jos 2 mon,ta a fiatalem%er 2, 0allgasson meg, mi%l se+tettem, 0og) ,a+"mat s nevelmet megg)il"olt"@@@ 2 A"it at)+na" nevezett? 2 Egen, a"it at)mna" neveztem, 5e,ig +!l tu,tam, 0og) nem vag)o" a fia@ 2 Mi%l tu,ta ezt? 2 Ag)ang), a0og) maga tlsgosan tisztelettel+es +!%artna", tlsgosan tisztelettel+es volt a5na"@ 2 Je"em 2 felelte Aramis 2 nem szn,"om lczni szn,"omat@ A fiatalem%er %!lintott, s fol)tattaH 2 J)ilvn nem arra sznta", 0og) r "re %ezrva tartsana", s ami, "'l n sen most, arra in,6t, 0og) ezt 0igg)em, az az a gon,ossg, amell)el le0etleg t "letes lovagot a"arta" nevelni %ellem@ A nemesr min,arra megtan6tott, amit maga tu,ottH szmtanra eg) "is mrtanra, csillagszatra, v6vsra, lovaglsra@ Min,en reggel g)a"orolta velem a v6vst eg) f l,szinti szo%%an, min,en reggel lovagoltam a "ert%en@ Jos, eg) reggel, n)ron t rtnt, ti""aszt! 0sg%en, elalu,tam e%%en a f l,szinti szo%%anC nevelm tisztelettel+es magatartst!l elte"intve, a,,ig semmi sem vilgos6tott fel vag) "eltett g)ant %ennem@ Mint a g)erme"e"et, a ma,ara"at s virgo"at, a leveg s a na5sugr ltetettC tizen t eszten,s voltam@ 2 Te0t n)olc vvel ezeltt t rtnt? 2 Egen, " r'l%el'lC elvesztettem i,rz"emet@ 2 :ocsnat@@@ ,e mit mon,ott nevel+e, 0og) mun"ra ser"entse? 2 Azt mon,ta, a frfina" ig)e"eznie "ell megala5oznia a f l, n szerencs+t, amel)et Esten megtaga,ott tle sz'letse"orC 0ozztette, 0og) ol)an alacson) sor%!l val! szegn) rva, mint n, csa" magra szm6t0at, s sen"i sem t r,i", nem is fog t r,ni so0a szeml)emmel@@@ Te0t a v6v!lec"tl fra,tan elalu,tam a f l,szinti szo%%an@ A nevelm az els emeleti szo%+%an tart!z"o,ott, 55en, felettem@ (irtelen 0allom, 0og) a nevelm fel"ilt@ Aztn ezt "iltottaH T;erronnette< ;erronnette<U A ,a+"m volt az, a"it 6g) 06vott@ 2 Egen, tu,om 2 mon,ta Aramis 2, fol)tassa, fensg, fol)tassa@ 2 A ,a+"m %izon)ra a "ert%en volt, mert a nevelm sietve lement 0ozz@ Fel"eltem, mert agg!,tam, s tu,ni a"artam, mirt izgatott@ $in)itotta az a+t!t, amel) a torncr!l a "ertre n)6lt s fol)ton ezt "iltoztaH T;erronnette< ;erronnette<U A f l,szinti szo%a a%la"ai az u,varra

n)6lta", s az a%la"t%l" %e volta" csu"va, ,e az a%la"t%l" 0asa,"n t lttam, 0og) nevelm a szles "t0oz l5, amel) csa"nem a ,olgoz!szo%a a%la"ai alatt volt@ Kt0a+olt a ""vn, lenzett a "t%a, s i+e,ten 0a,onszva ismt nag)ot "iltott@ Arr!l a 0el)rl, a0ol voltam, nemcsa" lttam, ,e a 0ang+a is o,a0allatszott@ *ttam te0t, s 0allottam@ 2 $rem, fol)tassa, fensg 2 sz!lt " z%e Aramis@ 2 ;erronnette asszon) a nevelm "iltozsra g)orsan o,aszala,t@ W ;erronnette el sietett, "aron fogta, sietve magval vonszolta a "t0oz, amel)%e most min, a "etten %elenzte", s nevelm 6g) sz!ltH T2 Jzze, nzze, mil)en szerencstlensg<U T2 Jo, no, n)ugo,+on mr meg 2 csit6totta ;erronnette asszon)@ 2 Mi t rtnt?U T2 Az a levl 2 "iltotta a nevelm 2, lt+a ezt a levelet?U 2 s lemutatott a "t%a@ T2 Mil)en levl?U 2 "r,ezte a ,a+"a@ T2 A levl, amit ott lenn ltH a "irl)n utols! levele<U G szava"ra megremegtem@ A nevelm, a"it at)mna" te"intettem, a"i sz'ntelen'l a szern)2 sget s az alzatossgot " t tte sz6vemre, levelezs%en ll a "irl)nval< T2 A "irl)n utols! levele< 2 "iltotta ;erronnette, s g) ltszott, csa" azon a"a, fenn, 0og) a "irl)n levelt a "t fene"n lt+a@ 2 G+n)e, 0og)an "er'lt o,a?U T2 3letlen'l, ;erronnette asszon), "'l n s vletlensg%l< Felmeg)e" a szo%m%a, "in)itom az a+t!t, s az a%la" is n)itva van, 0uzat tma,, ltom, 0og) eg) 5a56rt elvisz a szl, s szreveszem, 0og) ez a 5a56r a "irl)n levele, nag)ot "iltva o,aszala,o" az a%la"0oz, a 5a56r eg) 5illanatig a leveg%en szlling!zi", aztn %ele0ull a "t%a@U T2 Jos 2 felelte ;erronnette asszon) 2, 0a a levl %eleesett a "t%a, ez ann)i, mint0a elgett" volna, s mivel a "irl)n maga is elgeti valamenn)i levelt, vala0n)szor el+ n@@@U T3ala0n)szor el+ n<U A 0 lg) te0t, a"i min,en 0!na5%an el szo"ott + nni, a "irl)n volt? 2 +eg)ezte meg a fogol)@ Aramis igent intett@ T2 Egaz, igaz 2 fol)tatta az reg nemes 2, csa"0og) e%%en a levl%en utas6tso" volta"@ Most 0og)an " vessem "et?U T2 Mr+on g)orsan a "irl)nna", mon,+a el ne"i a levl%en, 0og)an t rtnt a ,olog, s a "irl)n msi" levelet fog "'l,eni a legut!%%i 0el)ett@U T2 L, a "irl)n nem fog 0inni e%%en a vletlen%en 2 mon,ta a +! em%er, fe+t ingatva 2, azt fog+a gon,olni, megtartottam a levelet, 0og) feg)vert "ovcsol+a" %elle, a0el)ett, 0og) visszaa,tam volna ne"i, mint a t %%it@ (iszen ol)an g)ana"v! termszet8, s Mazarin r ol)an@@@ Gz az olasz r, g "5es min"et a legcse"l)e%% g)an miatt megmrgeztetni<U Aramis alig szreve0et mosoll)al %iccentett@ T2 Tu,+a, ;erronnette, min, a "etten ro55ant %izalmatlano", 0a F'l 5rl van sz!@U 2 F'l 5 nvre engem "eresztelte" 2 tette 0ozz a fogol)@ T2 A""or 5e,ig nem sza%a, ttovznun" 2 mon,ta ;erronnette asszon) 2, vala"ine" le "ell szllnia a "t%a@U T2 Og) m, 0og) elolvassa a levelet, m6g fel0ozza@U T2 $eress'n" a falu%an eg) em%ert, a"i nem tu, olvasni@ Gz megn)ugtat+a?U

T2 9!, ,e az, a"i lemeg), nem fog+a2e "itallni, mil)en fontos az az 6rs, amel)rt eg) em%er lett "oc"ztat+u"? Fe eszem%e+uttatott valamit, ;erronnette asszon), vala"i le fog eresz"e,ni a "t%a, s ez a vala"i n lesze"@U Grre a tervre azon%an ;erronnette asszon) nag) sirn"ozs%a "ez,ett, s ol)an sz6vre0at!an " n) rg tt az reg nemesne", 0og) ez meg6grte ne"i, 0og) "eres eg) ltrt, amel) elg 0ossz, 0og) le le0essen menni ra+ta a "t%a, ezalatt ;erronnette elszala, a ma+or%a, s "eres eg) elsznt legn)t, a"ivel el fog+" 0itetni, 0og) eg) "szer esett a "t%a, az "szer 5e,ig 5a56r%a van %ur"olva, s mert a 5a56r a v6z%en sztn)6li", az az em%er nem fog cso,l"ozni, 0a csa" eg) sztn)6lt levelet tall@ T2 A,,ig taln mr el is mos!,i" az 6rsU 2 mon,ta ;erronnette asszon)@ T2 Gg)re meg), csa" az a fontos, 0og) meg"er6ts'"@ (a a "irl)nna" visszaa,+u" a levelet, a""or el0iszi, 0og) nem rultu" el, ennlfogva nem "ell ma+, fln'n" Mazarin rt!l, mert nem "eltett'" fel g)an+t@U Ami"or ezt el0atrozt", elvlta" eg)mst!l@ Glmentem az a%la"t!l, mert lttam, 0og) nevelm a 0z fel tart, s 5rnmra vetettem magamC a fe+em zgott a 0allotta"t!l@ J0n) 5illanat mlva a nevelm %en)itott a szo%%a, s mert azt 0itte, 0og) elalu,tam, csen,%en ismt %etette az a+t!t@ Alig0og) az a+t! %ecsu"!,ott, fel"eltem, s lestem tvolo,! l5seine" za+t@ Aztn visszatrtem az a%la"0oz, s lttam, 0og) a nevelm s ;erronnette asszon) elmeg)@ Gg)e,'l voltam a 0z%an@ 9!formn %e sem zrult m g tt'" a "a5u, mi"or n, 0og) ne t ltsem az i,t az elszo%n t menssel, "iugrottam az a%la"on, s a "t0oz futottam@ Aztn n is a "t "v+a f l 0a+oltam, mint a nevelm tette@ 3alami fe0rlett, csillog!n le%egett a z l,es sz6n8 v6z rezg " rein@ Gz a fe0rl lemez elva"6tott s csalogatott mag0ozC a szemem "i,'lle,t, a mellem zi0lt, a "t mag0oz vonzott szles n)6lsval s +eges le0eletvel, g) rmlett, mint0a v6z ml)n lngol! %et8"et ltn" a 5a5iroson, amel)et a "irl)n rintett meg@ G""or, meg sem gon,olva, mit tesze", anna" az szt nszer8 el0atrozsna" enge,ve, amel) az em%ert a vgzetes le+tn magval raga,+a, leenge,tem a v ,r t a "t%a, minteg) 0rom l%n)i ml)en a v6z%e, ,e ro55antul vig)zva, 0og) el ne moz,ul+on a 0el)rl az rt"es 6rs, amel) "ez,ett mr fe0r 0el)ett z l,es sz6nt lteni, ami arra vallott, 0og) lassan elmer'l, aztn eg) ,ara% ne,ves vszonrongg)al a "ezem%en meg"a5asz"o,tam a " tl%en, s lecssztam a ml)sg%e@ Mi,n a s tt v6zt'" r felett f'ggtem, mi,n min,in"%% elt8nt szemem ell az g, vgig2 futott a 0i,eg ra+tam, sz,'ls fogott el, s gne" llt min,en 0a+am szla, ,e az a"aratom leg)zte a rettegst s a rosszulltemet@ Glr"eztem a v6z0ez, a " telet eg)i" "ezemmel elenge,tem, 0og) megfog+am az rt"es 5a5irost, amel) u++aim " zt "ettsza"a,t@ A 5a56r "t ,ara%+t a "a%tom zse%%e tettem, s l%amat a "t ol,alfal%an megvetve, ertel+es, 'g)es s g)ors moz,ulato""al fel0z!,tam a "t ""v+ig, amel) ne,ves lett a testemrl lecsurg! v6ztl@ Mi"or zs"mn)ommal "inn voltam a "t%!l, "iszala,tam a na5ra, s el+utottam a "ert vg%e, amel) eg) "is er,0 z 0asonl6tott@ Itt a"artam elre+tzni@ D55en %v!0el)emre rtem, mi"or megsz!lalt a cseng, amel) a""or szo"ott megsz!lalni, 0a a nag) "a5ut "in)itott"@ A nevelm r"ezett 0aza@ D55 +!"or<

$iszm6tottam, 0og) t6z 5erc i,m lesz, m6g el+ut 0ozzm, 0a "itall+a, 0ol vag)o" s eg)enesen o,ain,ulC 0sz 5ercem, 0a "eresssel t lti az i,t@ Gz elegen, volt a00oz, 0og) az rt"es levelet elolvassam, amel)ne" "t ,ara%+t g)orsan eg)ms0oz illesztettem@ Az 6rs "ez,ett elmos!,ni, ,e azrt "i tu,tam %et8zni@ 2 Ds mit olvasott, fensg? 2 "r,ezte Aramis nag) r,e"l,ssel@ 2 Gleget a00oz, 0og) azt 0igg)em, uramH a szolga nemesem%er volt, s ;erronnette, 0a nem is el"el 0 lg), mgis t %%, mint szolgl!C vg'l 5e,ig, 0og) magam is megle0etsen magas szrmazs le0ete", 0a Ausztriai Anna, a "irl)n s Mazarin minisztereln " ol)an %e0at! utas6tso"at a,na" rm vonat"oz!lag@ Ett a fiatalem%er megin,ultan el0allgatott@ 2 Ds mi t rtnt? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Az t rtnt, 0og) a mun"s, a"it nevelm o,a06vott, semmit sem tallt a "t%an, 0olott min,enfel "otorszott %enneC a nevelm szrevette, 0og) a "t "v+a vizes, n 5e,ig nem szra,tam meg elgg a na5on, s ;erronnette szrevette, 0og) a ru0m csuromv6z, vg'l 0eves lz vett ert ra+tam a 0i,eg v6ztl s a felfe,ezs o"ozta izgalomt!l, lzlmom%an flre2 %eszltem, s el is mon,tam min,ent, g)0og) nevelm a tula+,on vallomsom seg6tsgvel a fe+5rnm alatt "t ,ara%%an megtallta a "irl)n 6rta levelet@ 2 A0< 2 mon,otta Aramis@ 2 Mg) mr rtem@ 2 Gttl "ez,ve csa" se+tettem, mi t rtnt@ A szegn) nemes s szegn) ;erronnette "tsg"6v'l nem merte tito"%an tartani a t rtnte"et, min,ent meg6rta" a "irl)nna", s vissza"'l,t" ne"i a "ettsza"a,t levelet@ 2 Aztn fensge,et elfogt" s i,e 0ozt" a :astille2%a 2 mon,otta Aramis@ 2 Amint lt+a@ 2 Ma+, elt8nt az a "t em%er, a"i" szolglt"? 2 7a+nos< 2 Je foglal"ozzun" a 0alotta""al, 0anem lssu", mit te0et'n" az l"rt@ Azt mon,ta ne"em, 0og) %elen)ugo,ott sors%a? 2 O+ra csa" azt mon,om@ 2 Mit sem t r,i" a sza%a,sggal? 2 Megmon,tam@ 2 Jincs %ecsvg)a, nem vg)i" semmire, nem gon,ol"o,i" semmirl? A fiatalem%er nem felelt@ 2 Jos 2 "r,ezte Aramis@ 2 (allgat? 2 Azt 0iszem, eleget %eszltem, most magn a sor 2 felelte a fogol)@ 2 Fra,t vag)o"@ 2 Gnge,elmes"e,em 2 mon,ta Aramis@ Aramis ert g)8+t tt, s arcn ml)sges 'nne5l)essg ml tt el@ Drezni le0etett, 0og) elr"ezett a legfontosa%% rsz0ez anna" a szere5ne", amel)ne" a % rt n%en val! el+tszsra vllal"ozott@ 2 Mg eg) "r,st 2 mon,ta@ 2 Mi volna az? 7z!l+on@

2 Ag)e, a%%an a 0z%an, amel)%en la"ott, nem volt t'" r? 2 Mil)en sz! ez, s mit +elent? Jem ismerem@ 2 A t'" r ol)an %tor,ara%, amel)%en a trg)a" "5e ltszi"C a tula+,on arcvonsain"at 5l,ul eg) erre a clra "i"sz6tett 'vegla5on g) lt0at+u", mint a0og) fensge, sza%a, szemmel az n arcomat lt+a@ 2 Jem, a%%an a 0z%an nem volt t'" r 2 felelte a fiatalem%er@ Aramis " r'lnzett, aztn 6g) sz!ltH 2 Ett sincs t'" r, itt is ug)anazzal az elvig)zattal lte", amell)el ott@ 2 Mil)en szn,""al? 2 Min,+rt meg fog+a tu,ni@ :ocsnat, az imnt azt mon,ta, 0og) szmtanra, csillagszatra, v6vsra s lovaglsra tan6tott", ,e nem eml6tette a t rtnelmet@ 2 A nevelm n0a %eszlt 7zent *a+os, E@ Ferenc, E3@ (enri" "irl) nag) 0stetteirl@ 2 Gz volt az egsz? 2 Ma+,nem az egsz@ 2 *tom, 0og) ezt ismt csa" szm6ts%!l tett"H mint a0og) megfosztott" a t'" rtl, amel)%en a +elen trg)ait lt+u", ug)ang) tu,atlansg%an tartott" a t rtnelem fell, amel) a mlt esemn)eit t'"r zi@ Ami!ta fogva tart+", nem "a5ott " n)ve"et, g) 0og) nem ismer so" ol)an tn)t, amel)e"ne" seg6tsgvel eml"ezetne" s r,e"l,sne" rom%a ,lt 5'lett +ra fel56t0etn@ 2 Gz igaz 2 mon,ta a fiatalem%er@ 2 Fig)el+en rm, el fogom mon,ani, mi t rtnt Franciaorszg%an 0uszon0rom vag) 0uszon2 ng) v !ta, te0t sz'letsne" val!sz6n8 "elte !ta, mert az esemn)e" e 5illanatt!l "ez,ve r,e"li"@ 2 :eszl+en 2 mon,otta a fiatalem%er@ Ds ltszott ra+ta, 0og) nag) fig)elemmel "sz'l 0allgatni Aramis szavait@ 2 Tu,+a, "i volt E3@ (enri" fia? 2 Ann)it tu,o", 0og) "i volt az ut!,+a@ 2 (onnan tu,+a? 2 Gg) ez'st5nzrl, amel)en az 1610@ vszm ltszott, s E3@ (enri" "5e, s eg) ez'st2 5nzrl, amel)en az 1612@ vszm felett NEEE@ *a+os "5e volt@ Mivel a mso,i" ez'st5nzt csa" "t vvel "s%% vert", mint az elst, e%%l azt " vet"eztettem, 0og) NEEE@ *a+os volt E3@ (enri" ut!,a@ 2 Tu,+a te0t, 0og) NEEE@ *a+os volt a legut!%%i ural"o,!? 2 Tu,om 2 felelte a fiatalem%er, s en)0n el5irult@ 2 Jos 0t, ez az ural"o,! tele volt +! szn,""al s nag) terve""el, amel)e"ne" megval!2 s6tst mega"a,l)ozt" az a""ori "e,veztlen viszon)o" s azo" a 0arco", amel)e"et a "irl) miniszterne", =ic0elieu2ne", a francia fnemessggel "ellett megv6vnia@ W maga RNEEE@ *a+osr!l %eszle"S g)enge +ellem volt@ Fiatalon s szomoran 0alt meg@ 2 Tu,om@

2 7o" "6nozta a gon, az ut!,+a miatt@ Gz f+,almas gon, a fe+e,elme" szmra, a"i"ne" sz'"sg'" van r, 0og) az eml"'" n "6v'l fiut!,ot is 0ag)+ana" a vilgon, azrt, 0og) szellem'" tov%% l+en, 0og) leg)en, a"i m8v'"et fol)tassa@ 2 Ds NEEE@ *a+os g)erme"telen'l 0alt meg? 2 "r,ezte mosol)ogva a fogol)@ 2 Jem, ,e so"ig nl"'l zte azt a %ol,ogsgot, 0og) g)erme"ei lette" volnaC so"ig azt 0itte, 0og) magva sza"a,, s ez a gon,olat ml) "tsg%eesssel t lt tte el, mi,n felesge, Ausztriai Anna@@@ A fogol) megremegett@ 2 Tu,ta2e, 0og) NEEE@ *a+os felesgt Ausztriai Annna" 06vt"? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Fol)tassa 2 mon,ta a fogol), ,e a "r,sre nem vlaszolt@ 2 Mi,n 2 fol)tatta Aramis 2 Ausztriai Anna eg)szer csa" tu,tra a,ta, 0og) l,ott lla5ot%an van@ Az r m nag) volt erre a 06rre, s min,en"i a g)erme" szerencss megsz'letst "6vnta@ 3gre 163.@ sze5tem%er &2n a "irl)n fig)erme"ne" a,ott letet@ Aramis a fogol)ra nzett, s g) vette szre, 0og) az els5a,@ 2 Most ol)an t rtnetet fog 0allani 2 mon,otta Aramis 2, amel)et ez i, szerint "evs em%er tu,na elmon,ani, mert ez a t rtnet tito", amel)rl azt 0iszi", 0og) a 0olta" magu""al vitt" a s6r%a, s a g)!ns 5ecst+e alatt is el van temetve@ 2 Ds ne"em elrul+a ezt a tit"ot? 2 "r,ezte a fiatalem%er@ 2 L 2 felelte Aramis flrert0etetlen 0angsll)al 2, azt 0iszem, semmit sem "oc"ztato", 0a ezt a tit"ot ol)an fogol)ra %6zom, a"i nem vg)!,i" az utn, 0og) el0ag)+a a :astille2t@ 2 (allgatom, uram@ 2 A "irl)nna" te0t fia sz'letett@ Az egsz u,var u++ongva foga,ta a 06rt, m ami"or a "irl) az +sz'l ttet mr megmutatta a n5ne" s a nemessgne", ami"or mr asztal0oz 'lt, 0og) meg'nne5el+e a szerencss esemn)t, a "irl)nt, a"i eg)e,'l mara,t a szo%%an, mso,szor is sz'lsi f+,alma" fogt" el, s eg) mso,i" fit is sz'lt@ 2 L< 2 sz!lalt meg a fogol), s szavai elrult", 0og) t %%et tu,, mint mutatta 2, azt 0ittem, 0og) Monsieur csa"@@@ Aramis felemelte az u++t@ 2 3r+on, 0a,, fol)tatom@ A fogol) t'relmetlen'l fels!0a+tott s vrt@ 2 Egen 2 fol)tatta Aramis 2, a "irl)nna" mso,i" fia lett, a"it ;erronnette asszon), a %%a vett "ar+%a@ 2 ;erronnette asszon)< 2 re%egte a fiatalem%er@ 2 T'stnt a%%a a terem%e futotta", a0ol a "irl) 'lt a la"omnl, s 0al"an elmon,t" ne"i, mi t rtnt@ A "irl) fel"elt az asztalt!l s o,asietett@ Az arcn azon%an ezttal nem vi,msg ltszott, 0anem a flelem0ez 0asonl! rzs@ A fii"re" "eser8sgg vltoztatt" r mt, amel)et eg)etlen fia sz'letse szerzett ne"i, te"intve, 0og) Ramit most fogo" mon,ani, azt n)ilvn nem tu,+aS, Franciaorszg%an az i,se%%i" fi ural"o,i" az a5a utn@ 2 Tu,om@ 2 Ds 0og) az orvoso" s a +ogtu,!so" azt ll6t+", +ogosan le0et "tel"e,ni a%%an, 0og) Esten eltt s a termszet t rvn)ei szerint az i,se%% fi2e az, a"i elsz r 0ag)ta el an)+a m0t@

A fogol) fo+tottan fel"iltott, s fe0re%% lett, mint a le5e,, amivel arct elta"arta@ 2 Megrt0eti te0t, 0og) a "irl)na", a"i ol)an nag) r mmel ltta sa+t fol)tatst ut!,+%an, "tsg%e "ellett esnie arra a gon,olatra, 0og) immr "t ut!,+a van, s az, a"i az imnt sz'letett, s eg)elre ismeretlen, el fog+a taln vitatni az elssz'l ttsg +ogt@ Gz a mso,i" fi te0t, 0a eg) uralomra t r 5rttal sz vet"ezi", eg) na5 a viszl) s a 0%or magvt 0int0eti el a "irl)sg%an, s megsemmis6t0eti azt a "irl)i csal,ot, amel)et meg "ellett volna ers6tenie@ 2 L, rtem, rtem 2 re%egte a fiatalem%er@ 2 Jos 0t 2 fol)tatta Aramis 2, ezt %eszli", ezt %izon)gat+", ezrt vlasztott" el mltatlanul Ausztriai Anna eg)i" fit fivrtl, ezrt zr+" el mltatlanul a vilgt!l, s ezrt %ur"ol+" a legml)e%% 0oml)%a, ezrt t'ntett" el a mso,i" fit, s5e,ig ol)an +!l, 0og) ma az an)+n "6v'l Franciaorszg%an sen"i sem tu,+a, 0og) l@ 2 Egen, az an)+n "6v'l 2 mon,otta a "tsg%eess 0ang+n a fogol) 2, a"i magra 0ag)ta@ 2 $ivve 2 fol)tatta Aramis 2 azt a fe"ete ru0s, lngv r s szalagos 0 lg)et, s vg'l "ivve@@@ 2 $ivve magt, nem,e? Magt, a"i min,ent elmon,ott ne"em, magt, a"i fel"eltette lel"em%en a "6vncsisgot, a %ecsvg)at, a g)8l letet, s "i tu,+a, taln a %osszvg)at isC magt "ivve, uram, a"i, 0a az, a"it vro", a""or el0ozta magval@@@ 2 Mit? 2 "r,ezte Aramis@ 2 NE3@ *a+os arc"5t, a"i ez i, szerint Franciaorszg tr!n+n 'l@ 2 Ett az arc"5 2 felelte a 5's5 "@ Ds o,aa,ott a fogol)na" eg) emailra festett "it8n arc"5et, amel) let08en %rzolta a %'sz"e s sz5 NE3@ *a+os vonsait@ A fogol) mo0!n raga,ta meg az arc"5et, s merev te"intettel nzte, mint0a el a"arta volna n)elni szemvel@ 2 Most 5e,ig, fensg 2 sz!lt Aramis 2, itt eg) t'" r@ Aramis i,t enge,ett a fogol)na", 0og) ren,%e sze,+e gon,olatait@ 2 El)en magas szrmazs< 2 re%egte a fiatalem%er s le nem vette szemt NE3@ *a+os arc"5rl s a t'" r%en ltott tula+,on arcmsr!l@ 2 Mi a vlemn)e r!la? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Azt 0iszem, el vag)o" veszve, a "irl) so0asem fog ne"em meg%ocstani 2 felelte a fogol)@ 2 Ds n azon t 5renge" 2 f8zte 0ozz a 5's5 ", r mtl sugrz!, +elentsgtel+es 5illantssal nzve a fogol)ra 2, azon t 5renge", mel)i" a "irl) a "ett " z'l, az2e, a"it az arc"5 %rzol, vag) az, a"ine" arcmst a t'" r veri vissza? 2 A "irl), uram, az, a"i a tr!non 'l 2 felelte %natosan a fiatalem%er 2, az, a"i nincs % rt n%en, 0anem ellen"ezleg, mso"at zrat %e o,a@ A "irl)sg a 0atalom, s +!l lt+a, 0og) n te0etetlen vag)o"@ 2 Fensg 2 mon,ta Aramis ol)an 0!,olattal, amil)et a,,ig mg nem tans6tott 2, a "irl), +!l fig)el+en rm, az lesz, 0a fensge, a"ar+a, az lesz, a"i el0ag)va a % rt nt, meg tu,+a tartani azt a tr!nt, amel)re %artai 'lteti" ma+,@ 2 Aram, ne vig)en a "6srts%e 2 sz!lt "eser8en a fogol)@ 2 Fensg, ne leg)en g)enge 2 ers" , tt Aramis ll0atatosan@ 2 7z'letsne" min,en %izon)6t"t feltrtamC "r+en eze"tl tancsot, %izon)6tsa %e maga eltt, 0og) "irl) fia, aztn 0a,, csele"e,+'n"@

2 Jem, nem, ez le0etetlen@ 2 (acsa" 2 tette 0ozz gn)osan Aramis 2, 0acsa" csal,+na" nem az a vgzete, 0og) az ural"o,s%!l "izrt 0ercege" min, 0aszontalan s %ecstelen em%ere", mint Irlans2i Baston r, a nag)%t)+a, a"i t6zszer is sszees"'vst sztt fivre, NEEE@ *a+os ellen@ 2 A nag)%t)m, Irlans2i Baston sszees"'vst sztt fivre ellen 2 "iltotta a 0erceg el%orza,va 2, sszees"'vst sztt, 0og) megfossza tr!n+t!l? 2 :izon), fensg, csa"is ezrt@ 2 Mit mon, ne"em, uram? 2 Az igazat@ 2 Ds volta" %artai@@@ 06vei? 2 Mint fensge,ne" n@ 2 Jos, s mi t rtnt vele? $u,arcot vallott? 2 $u,arcot vallott, s min,ig a maga 0i%+%!l, s eg)ms utn fell,ozta %artai lett, ,e nem azrt, 0og) megmentse a sa+t+t, mert a "irl) fivrne" lete szent s srt0etetlen, 0anem, 0og) megvsrol+a a sza%a,sgt@ L, ma is a "irl)sg t rtnelmne" szg)enfolt+a, s szz nemesi csal, t"aina" trg)a@ 2 Megrtem, uram@ A nag)%t)m a g)engesgvel vag) az rulsval lte meg %artait? 2 A g)engesgvel, s ez a fe+e,elme"nl eg)rtelm8 az rulssal@ 2 Fe nem vall0at az em%er "u,arcot a tu,atlansga, a te0etetlensge miatt is? Azt 0iszi, 0og) eg) szegn) fogol), mint n, a"it nemcsa" az u,vart!l, 0anem a vilgt!l is tvol nevelte", tmogatni tu,+a ma+, azo"at a %artait, a"i" meg fog+" "6srelni, 0og) szolgl+"? Aramis 55en felelni a"art, ,e a fiatalem%er ol)an 0evessggel, amel) szrmazsna" ere+re vallott, fel"iltottH 2 :arto"r!l %eszl'n" itt< Fe mil)en vletlen rvn tenn" szert %arto"ra, 0olott sen"i sem ismer s sem 5nzem, sem sza%a,sgom, sem 0atalmam nincs a00oz, 0og) %arto"at szerezze"< 2 Og) tu,om, volt szerencsm fela+nlani szolglataimat "irl)i fensge,ne"@ 2 L, ne sz!l6tson 6g), uram, ol)an ez, mint0a gn) vag) "eg)etlensg volna@ Je a"ar+a, 0og) a % rt n falain "6v'l, amel)e" " r'lveszne", ms is eszem%e +ussonC enge,+e, 0og) szeressem, vag) legal%% el tu,+am viselni a ra%sgot s a 0oml)t@ 2 Fensg< Fensg, 0a mg eg)szer megismtli eze"et a %tortalan szava"at, 0a mg most is, miutn %izon)6t"ot "a5ott szrmazsr!l, most is ign)telen, "is0it8 s g)enge a"arat mara,, a""or eleget tesze" "6vnsgna", elt8n ", s lemon,o" r!la, 0og) szolgl+am azt az urat, a"ine" ol)an ig)e"ezettel s izz! lel"ese,ssel a"artam letemet s tmogatsomat szentelni@ 2 Aram 2 "iltotta a 0erceg 2, nem lett volna2e +o%%, 0a megfontol+a, mieltt elmon,+a min,azt, amit mon,ott, 0og) min, r "re sszet ri vele a sz6vemet@ 2 Mg) a"artam tenni, fensg@ 2 Aram, eg) % rt nt "ellett vlasztania a00oz, 0og) nag)sgr!l, 0atalomr!l, "irl)sgr!l %eszl+en ne"em? Azt a"ar+a, 0og) 0igg)e" a rag)ogs%an s elre+tzzem az + s tt+%en? A 06rnevet ,ics6ti elttem, s enne" a n)omorsgos g)na" f'gg n)ei%e fo+t+u" 0angun"at@ Megcsillant+a elttem a min,en0at! 0atalmt s a fol)os!n a % rt nr l5seit 0allom, amitl

maga +o%%an megremeg, mint n@ (a azt a"ar+a, 0og) ne leg)e" enn)ire 0itetlen, a""or sza%a,6tson "i a :astille2%!l, a,+on a t',mne" levegt, l%amra sar"ant)t, "ezem%e "ar,ot, s "ez,+'" ma+, megrteni eg)mst@ 2 Az is a szn,"om, 0og) min,ezt n)+tsam fensge,ne", st meg t %%et is@ Fe az a "r,s, a"ar+a2e ezt fensge,? 2 (allgasson meg tov%%, uram 2 vgott " z%e a 0erceg@ 2 Tu,om, 0og) rsg van min,en fol)os!n, zr min,en a+t!n, g)" s "aton" rizne" min,en vros"a5ut@ Mivel fog+a leg)zni az r "et, %eszegezni az g)" tor"t? Mivel fog+a sszet rni a zra"at s elfoglalni a "a5u"at? 2 (og)an +utott el fensge,0ez a c,ula, amel) + vetelemet +elezte? 2 Taln g), 0og) megvesztegett" az eg)i" rt@ 2 (a eg)et meg le0et vesztegetni, a""or meg le0et vesztegetni t6zet is@ 2 9!, megenge,em, 0og) "i le0et sza%a,6tani a :astille2%!l eg) szegn) r, g t, eg) fogl)otC +!l el le0et re+teni, 0og) a "irl) em%erei meg ne tall+"C le0et ezt a szerencstlent eg) mene,"0el)en megfelel m!,on t5llni@@@ 2 Fensg< 2 mosol)gott r Aramis@ 2 Megenge,em, 0og) a"i ezt megtenn rtem, t %% volna, mint em%er@ Azt mon,+a, 0og) 0erceg vag)o", s a "irl) fivre, ,e 0og)an 0el)ez vissza arra a rangra s 0atalomra, amel)tl an)m s fivrem megfosztott? 7 0a 0arco" s ellensges"e,se" " z%en "ell ma+, elt ltenem az letemet, 0og)an viszi vg%e ma+,, 0og) g)ztesen "er'l+e" "i eze"%l a 0arco"%!l, s 0og)an tesz ma+, srt0etetlenn ellensgeimmel szem%en? (e+, uram, fontol+a meg@ 3essen 0olna5 s tt %arlang%a, eg) 0eg)sg ml)reC szerezze meg ne"em azt az r met, 0og) sza%a,on 0allgat0assam a vize" s a szrazf l, za+t, 0og) a sza%a,%an lt0assam az azr"" eget, vag) a fel0"et, amel)e"et a vi0ar "erget, s n %erem ezzel@ Je 6gr+en t %%et, mert t %%et csa"ug)an nem n)+t0at, s %8n volna flrevezetnie, 0iszen %artomna" mon,+a magt@ Aramis sz!tlanul 0allgatta@ 2 Fensg 2 mon,ta eg) 5illanatn)i gon,ol"o,s utn 2, cso,lom azt a meglla5o,ott s 0el)es gon,ol"o,st, amel) eze"et a szava"at sugalltaC %ol,og vag)o", mert "i tu,tam tallni, 0og) "i a "irl)om@ 2 Mr megint< Mr megint<@@@ Ergalom, ne g) t r+ n< 2 "iltotta a 0erceg, s +g0i,eg "ezt forr! vere+t"%en sz! 0omlo"ra szor6totta@ 2 Jincs sz'"sgem a "irl)sgra a00oz, 0og) a leg%ol,oga%% 0alan,! leg)e"@ 2 Je"em azon%an, fensg, sz'"sgem van r, 0og) "irl) leg)en, az em%erisg %ol,ogsgrt@ 2 Egen? 2 felelte a 0erceg, mivel +a%% %izalmatlansggal t lt tt" el eze" a szava"@ 2 Egen? Mi "ivetnival!t tall az em%erisg a fivrem%en? 2 Glfele+tettem megmon,ani, fensg, 0og) 0a lesz ol)an "eg)es megenge,ni, 0og) n vezessem, s %eleeg)ezi", 0og) a f l, leg0atalmasa%% ural"o,!+a leg)en, a""or min,azo"na" a +!%artain"na" az r,e"t fog+a szolglni, a"i"et 'g)'n" si"erne" szenteltem, s eze" a %arto" szmosan vanna"@ 2 7zmosan? 2 Fe mg a szmu"nl is nag)o%% a 0atalmu"@ 2 Mag)arzza meg szavait@

2 *e0etetlen< Meges"'sz m r Esten eltt, a"i 0all engem, 0og) azon a na5on fogo" megmag)arzni min,ent, amel)en Franciaorszg tr!n+ra 'ltetem@ 2 Fe a fivrem?@@@ 2 Az sorsr!l fensge, fog 0atrozni@ 7a+nl+a t? 2 Wt, a"i % rt n%en 0ag) sen)ve,ni? Jem, nem sa+nlom@ 2 9!l van< 2 Megte0ette volna, 0og) i,e+ n e%%e a % rt n%e, megfog+a a "ezemet, s 6g) sz!lH TEsten azrt teremtett min"et, 0og) szeress'" eg)mst, s nem azrt, 0og) ellensge" leg)'n"@ Gl+ ttem 0ozz,@ Gg) "eg)etlen el6tlet arra "r0oztatta, fivrem, 0og) elre+tve, tvol az em%ere"tl, r mtelen'l teng,+ n@ Magam mell 'ltetem, felcsatolom ol,alra at)m "ar,+t@ Arra fog+a2e fel0asznlni ezt a " zelsget, 0og) megfo+tson vag) "n)szer6tsen? Arra fog+a2e 0asznlni ezt a "ar,ot, 0og) vremet ontsa?U 2 TL nem 2 feleltem volna ne"i@ 2 Megmentmne" te"intem, fivrem, s mint uramat fogom tisztelni@ 7o""al t %%et a, ne"em, mint amenn)it Esten a,ottC ltala n)ertem el a sza%a,sgot s azt a +ogot, 0og) szeresse" s 0og) szeressene" ezen a vilgon@U 2 Ds megtartotta volna szavt, fensg? 2 Il)an igaz, mint 0og) le"< 2 Mg) azon%an@@@ 2 Mg) azon%an, g) rzem, meg "ell %'ntetnem a %8n s "et@@@ 2 Mil)en m!,on, fensg? 2 Mit sz!l a fivremmel val! 0asonlatossg0oz, mell)el Esten felru0zott? 2 Azt mon,om, 0og) e%%en a 0asonlatossg%an a gon,visels u++a ltszi", amit a "irl)na" fig)elem%e "ellett volna vennieC azt mon,om, 0og) fensge, an)+a %8nt " vetett el, ami"or vag)on s %ol,ogsg te"intet%en ol) "'l n% zv tette azo"at, a"i"et a termszet ol)an 0asonl!a"na" teremtett s azt " vet"eztetem, 0og) a %'ntets nem le0et ms, mint az eg)ensl) 0el)rell6tsa@ 2 Gz ann)it +elent?@@@ 2 (og) 0a visszaa,om 0el)t fivrne" tr!n+n, a fivre fensge, 0el)t fog+a elfoglalni a % rt n%en@ 2 9a+, %izon) nag)on szenve, az em%er a % rt n%en, "'l n sen, 0a ol)an so" ivott az let serleg%l< 2 $irl)i fensge, sza%a,on te0eti ma+, azt, amit a"ar, s meg%ocst0at, 0a meg%'ntette a %8n st, s g) lt+a +!na"@ 2 9!@ Ds tu,+a2e, uram, mit "6vno"? 2 :eszl+en, 0ercegem@ 2 (og) ezutn mr csa" a :astille2on "6v'l "ell+en szavait meg0allgatnom@ 2 D55en azt a"artam %e+elenteni "irl)i fensge,ne", 0og) mr csa" eg)szer lesz szerencsm megltogatni@ 2 Mi"or? 2 Azon a na5on, amel)en az n "irl)om "i fog sza%a,ulni e s tt fala" " z'l@

2 Esten seg6tse< (og)an fog rtes6teni? 2 Og), 0og) el+ v " i,e fensge,rt@ 2 Tula+,on szeml)%en? 2 Fensg, csa" velem eg)'tt 0ag)+a el ezt a szo%t, vag) 0a tvolltem%en ersza""al el0urcoln", a""or ne fele+tse el, 0og) ez nem tlem ere,@ 2 Te0t sen"ivel se %eszl+e" a ,ologr!l, csa" magval? 2 /sa" velem< Aramis ml)en meg0a+olt@ A 0erceg a "ezt n)+totta, s sz6v%l + v 0angon 6g) sz!ltH 2 Aram, mg eg) utols! szavam volna@ (a azrt for,ult 0ozzm, 0og) vesztem%e so,or+on, 0a esz" z volt ellensgeim "ez%en, 0a a %eszlgets'n" ltal, amell)el "if'r"szte sz6vemet, valami rossza%% ,olog r engem, mint a fogsgH vag)is a 0all, nos, a""or l,ott leg)en, mert vget vet szenve,seimne", s a n)olc ve g) tr lzas "6no" 0el)%e meg0ozta lel"em n)ugalmt@ 2 3r+on mg fensge,, mieltt meg6tl@ 2 Azt mon,tam, 0og) l,om magt s meg%ocsto"@ (a ellen%en azrt + tt, 0og) visszaa,+a ne"em azt a 0el)et, amel)et Esten az r m s a ,icssg na5sugar%an "i+el lt szmomra, 0a a maga seg6tsgvel tov%% l0ete" a n5e" eml"ezet%en, s n0n) nag) tettem, vag) n5emne" val! szolglatom ltal ,icssget 0oz0ato" a csal,omraC 0a nag)lel"8 tmogatsa rvn felemel"e,em a legalacson)a%% sor%!l, mel)%en s6n)l, m, a rang legmagasa%% 5olcra, a""or leg)en a mag, a"it l,o", a"ine" " sz nettel tartozom, a 0atalmam s ,icssgem fele< $evss lesz meg+utalmazva 6g) is, rsze nem lesz tel+es, mert so0asem tu,om ma+, megosztani magval a %ol,ogsgot, amell)el mega+n,"ozott@ 2 Fensg 2 sz!lt Aramis, meg0atva a fiatalem%er s5a,tsgt!l s ra,oz! szavait!l 2, sz6vne" nemessge r mmel s cso,lattal t lt el@ Jem fensge, tartozi" " sz nettel, 0anem a n5e", a"i"et %ol,og6tani fog, s ut!,ai, a"i"re ,icssget fog rasztani@ Egen, t %%et "a5 tlem, mint letet, mert 0al0atatlansgot n)er ltalam@ A fiatalem%er o,an)+totta a "ezt Aramisna", a"i letr,elt s megcs!"olta@ 2 L, ne< 2 "iltott a 0erceg elraga,! szern)sggel@ 2 Gz az els 0!,olat + ven,%eli "irl)un" irnt 2 mon,ta Aramis@ 2 Ami"or leg" zele%% tall"ozun", 6g) " sz n0ete" mrH 2 9! reggelt, felsg< 2 A,,ig 2 "iltott a 0erceg, s sz6vre szor6totta fe0r, lesovn)o,ott u++ait 2, a,,ig ne r+e +a%% megrz"!,tats az letemet, mert sszet rne< L, uram, mil)en alacson) a % rt n m, mil)en "icsin)e" eze" az a%la"o", mil)en "es"en)e" eze" az a+t!"< (og)an fr"z0etett %e i,e ol)an nag) %ol,ogsg utni vg), s 0og)an %6r0atta "i itt< 2 $irl)i fensge, %'sz"v tesz, mert azt a 0itet "elti %ennem, 0og) min,ezt n 0oztam 2 mon,ta Aramis@ Ds n)om%an "o5ogtatott az a+t!n@ A 5or"ol% "in)itotta az a+t!t, s ott llt :aisemeau>, a"it a n)ugtalansg s a flelem emsztett s n"ntelen'l is 0allgat!zni "ez,ett@ 7zerencsre a %eszl" " z'l eg)i" sem fele,"ezett meg arr!l, 0og) 0ang+t tom56tsa, a"rmil)en 0evesen t rt is "i %elle a szenve,l)@ 2 Micso,a g)!ns< 2 sz!lt a 5arancsno", s nevetni 5r!%lt@ 2 $i 0inn, 0og) eg) %ezrt em%er, eg) fl0olt, il)en so" %8nt " vetett el<

Aramis 0allgatott@ 7ietett el0ag)ni a :astille2t, a0ol a tito", amel) lel"re ne0eze,ett, meg2 "ettztette a fala" n)omaszt! 0atst@ Mi,n ismt :aisemeau> la"s%an volta", Aramis 6g) sz!ltH 2 :eszl+'n" az an)agi 'g)e"rl, "e,ves 5arancsno"om@ 2 (e+< 2 s!0a+tott :aisemeau>@ 2 Glismervn)t "ell tlem "a5nia szz tvenezer fran"r!l, igaz? 2 mon,otta Aramis@ 2 Ds meg "ell fizetnem az sszeg els 0arma,t 2 tette 0ozz nag)ot s!0a+tva a szegn) 5arancsno", s in,ult a 5nclsze"rn) fel@ 2 Ett a n)ugt+a 2 sz!lt Aramis@ 2 Ds itt a 5nz 2 vlaszolta :aisemeau> 0arma,szori s!0a+tssal@ 2 A ren, csa" arra utas6tott, 0og) tvenezer fran"r!l sz!l! n)ugtt a,+a", ,e nem %6zott meg vele, 0og) a 5nzt felveg)em@ Esten vele, 5arancsno" r@ Gzzel Aramis elment, magra 0ag)va :aisemeau>2t, a"i szinte ful,o"lott a cso,l"ozst!l s az r mtl a "irl)i a+n," miatt, amel)%en a "'l n s g)!ntat!at)a ol)an nag)szer8 m!,on rszes6tette a :astille2t@

.0? : );a" @E' ,, /#) M -&, "% H !,@ & ,-=,(" 5E*9l% +& /il;#" 5#ll#/#,l#"&+)#i &'(!/a',a5 #772l a =#!+5 "#/#&$!"a5 Ami!ta At0os visszavonult :lois2%a, ;ort0os s FQArtagnan csa" rit"n + tt ssze@ Gg)i"'" fraszt! szolglatot tel+es6tett a "irl) mellett, msi"u" temr,e" %torflt vsrolt ssze falusi %irto"ai szmra, remlve, 0og) il) m!,on "'l n% z la"!0el)ein meg0onos6t0at valamit az u,vari fn)8zs%l, amel)ne" va"6t! rag)ogst a "irl) trsasg%an ltta@ Gg) reggel, mi"or FQArtagnan 55en nem tel+es6tett szolglatot, szo"s0oz 06ven ;ort0osra gon,olt, s n)ugtalan"o,va, amirt t %% mint "t 0ete nem 0allott r!la, fel"ereste szllsnC %art+a 55en a""or "elt fel@ Az r,emes %r! t 5rengne", stH %s"omorna" ltszott@ Flig lt zetlen'l 'lt g)%an, l%t l!gzva, s nag) 0alom ru0t nzegetett, amel)e"ne" ro+t+ai, zsin!r+ai, 06mzsei s tar"a%ar"a su+tsai az egsz 5a,l!t %ef ,t"@ ;ort0os, a"i "omor, lmo,oz! volt, mint *a Fontaine n)ula, nem ltta FQArtagnant %el5ni, mivel "'l n%en is elta"arta elle Mouston r, a"ine" tula+,on testes szeml)e mag%an is 55en elegen, volt 0ozz, 0og) eg) em%ert t "letesen elta"ar+on a msi" ell, e%%en a 5illanat%an azon%an meg"tszerez, tt azltal, 0og) eg) s"arltv r s "a%tot "t u++nl fogva "ifesz6tve tartott s o,an)+tott gaz,+na", 0og) az +o%%an megnz0esse min,en ol,alr!l@ FQArtagnan megllt a "'sz % n, s g) mustrlta a gon,olatai%a elmer'lt ;ort0ostC mi"or azutn a 5a,l!n sztsz!rt t mntelen ru0a az r,emes nemesem%er sz6v%l ml) s!0a+o"at fa"asztott, FQArtagnan g) gon,olta, itt az i,e+e, 0og) e%%l a f+,almas merengs%l felrzza t, te0t " 0 gni "ez,ett, 0og) szreveg)"@ 2 T)8< 2 "iltott fel ;ort0os, s arca felrag)ogott az r mtl@ 2 FQArtagnan<@@@ 3gre "a5o" eg) +! tancsot< Mouston, e szava" 0allatn "itallva, 0og) mi t rtni" a 0ta m g tt, flrellt, s szeretettel rmosol)gott gaz,+na" %art+raC gaz,+a 6g) megsza%a,ult az an)agi a"a,l)t!l, mel) elllta elle a FQArtagnan0oz vezet utat@ Felllt%an ;ort0os megro5ogtatta 0atalmas tr,eit, s "t l5ssel t0ala,va a szo%n, FQArtagnan eltt termett, a"i szinte na5r!l na5ra ers , szeretettel lelte sz6vre %art+t@ 2 (e+, %artom 2 ismtelgette ;ort0os 2, min,ig sz6vesen ltom, ,e ma mg so""alta sz6vese%2 %en, mint ms"or< 2 Jono, csa" nem %nt+a valami? 2 "r,ezte FQArtagnan@ ;ort0os te"intete "ife+ezte tel+es les+tottsgt@ 2 Jo a""or, ;ort0os %artom, mon,+a el ne"em, 0acsa" nem valami tito"@ 2 Glsz r is, +!l tu,+a, %artom 2 sz!lt ;ort0os 2, 0og) maga eltt nincs tit"om@ (allgassa meg te0t szomorsgom o"t@ 2 3r+on, ;ort0os, el%% utat t r " magamna" a "en,", sel)me", %rson)o" t megn t@@@ 2 L, l5+en ra+tu" "ereszt'l, vag) l5+en csa" r+u"< 2 sz!lt ;ort0os 5anaszosan@ 2 Gz min, csa" affle limlom, 2 *imlom? ;ort0os< ;oszt!, mel)ne" rf+e 0sz fran"C reme" sel)emsz vet, fe+e,elmi %rson)<

2 Te0t g) tall+a, 0og) eze" a ru0"@@@ 2 ;om5sa", ;ort0os, 5om5sa"< Ds foga,o", 0og) egsz Franciaorszg%an csa" magna" van enn)i ru0+a, s f ltve, 0og) t %% eg)etleneg) ru0t sem csinltat, 0a szz vig l is, amin nem cso,l"oznm, mg 0alla na5+n is + ru0t ve0et fel, s mgsem "ell a,,ig sza%!na" sz6nt sem ltnia@ ;ort0os a fe+t cs!vlta@ 2 G+n)e, "e,ves %artom 2 sz!lt FQArtagnan 2, ez a %s"omorsg magnl nem termszetes, s megrm6t@ $e,ves ;ort0os, vet"ezz'" le, s minl el%%, annl +o%%< 2 Egen, %artom, a 5o"olra vele 2 felelte ;ort0os 2, 0a le0etsges@ 2 Taln rossz 06re"et "a5ott :racieu>2%l, %artom? 2 Jem, az er,t "ivgt", s a %ecslsi ron fel'l eg) 0arma,,al t %%et + ve,elmezett@ 2 Taln a 5ierrefon,s2i 0alastava" " r'l van valami %a+? 2 Jem, %artom< A 0alszo" %efe+ezt" a mun"t, s a 0almenn)isg ela,si rna" felesleg%l a " rn)" valamenn)i tavt el le0et ltni + ten)szllomnn)al< 2 Taln 3allon ,lt ssze f l,rengs " vet"ezt%en? 2 Jem, %artom< Gllen"ezleg, a villm szz l5sn)ire csa5ott le a "astl)t!l, s forrst trt fel ott, a0ol e,,ig v6zne" 06re20amva sem volt@ 2 Jo 0t a""or mi a %a+? 2 Az a %a+, 0og) meg06v!t "a5tam a vau>2i 'nne5sgre 2 felelt ;ort0os s tt arccal@ 2 Jo, csa" 5anasz"o,+" emiatt eg) "iss< A "irl) t %% mint szz 0allos srt,st o"ozott az u,var%an, visszautas6tva %izon)os meg06vso"at< L, csa"ug)an, "e,ves %artom, 0t ott lesz 3au>2%an? 2 (t, Estenem, igen< 2 :artom, nag)szer8 ltvn)%an lesz rsze@ 2 L, +a+, +!l se+tem n< 2 Min,az, ami Franciaorszg%an nag)szer8, eg)%eg)8li" ott@ 2 (< 2 or,6tott ;ort0os, s "tsg%eess%en a 0a+t t5te@ 2 7zent Esten< /sa" nem %eteg, %artom? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 7osem voltam virgonca%%< Az l,!+t< Jem ez a %a+< 2 (t a""or mi? 2 (og) nincs ru0m< FQArtagnan meg,erme,t@ 2 Jincs ru0+a, ;ort0os< Jincs ru0+a< 2 "iltotta@ 2 (iszen csa" tvenet is lto" itt a 5a,l!n szerteszt< 2 Ztvenne" tven, ,e eg) sem +! ne"em< 2 (og)an? Gg) sem +! magna"? (t nem veszne" mrt"et, mi"or + ru0t csinltat? 2 Fe0og)nem 2 felelte Mouston@ 2 /sa"0og) n meg06ztam, sa+nos< 2 Micso,a? (og) maga meg06zott?

2 Ds5e,ig ann)ira, 0og) so""al " vre%% lettem, mint a %r! r@ (t 0inn ezt, uram? 2 Mr 0og)ne 0innm< 7zerintem a va" is lt+a< 2 *to,, te osto%a< 2 "iltotta ;ort0os Mouston fel@ 2 A va" is lt+a< 2 Fe, "e,ves ;ort0os 2 fol)tatta FQArtagnan "iss t'relmetlen'l 2, nem rtem, 0og) mirt nem +!" magna" a ru0i, 0a Mouston meg06zott? 2 Min,+rt megmag)arzom, %artom< 2 sz!lt ;ort0os@ 2 Gml"szi"2e, 0og) eg)szer el%eszlte Antonius r!mai 0a,vezr t rtnett, a"i na5onta 0t va,,iszn!t s'ttetett s fzetett meg "'l n% z m!,on s azutn "szenlt%en tartotta, 0og) e%,+t min,en !r%an, ami"or ne"i tetszi", el" lt0esse@ Jos te0t, mivel engem %rmel) 5illanat%an meg06v0atna" az u,var0oz s esetleg eg) 0tig is ott mara,o", el0atroztam, 0og) e cl%!l 0t ren, ru0t tarto" "szen2 lt%en@ 2 (el)esen o"os"o,i", ;ort0os< /sa"ug)an a maga vag)ona sz'"sges 0ozz, 0og) il)en tlete"et megval!s6t0asson az em%er< Meg aztn i,vesztesggel is +r a mrt"vtel s 5r!%a@ (iszen a ,ivat nag)on vltozi"@ 2 D55en azrt 2 felelte ;ort0os 2 %'sz"e voltam r, 0og) valami nag)on tletes ,olgot eszeltem "i@ 2 Jo ezt rul+a el ne"em is@@@ mert n %izon) nem "tel"e,em az tletessg%en@ 2 Gml"szi"2e mg r, 0og) Mouston sovn) volt? 2 (og)ne, mi"or mg MousPuetonna" 06vt"@ 2 Fe arra az i,re is eml"szi", mi"or 06zni "ez,ett? 2 Jem, 5ontosan nem@ :ocsnatot "re", "e,ves Mouston %artom@ 2 L, uram, nem 0i%s a ,olog%an 2 felelte Mouston szeretetremlt!an@ 2 (iszen a""or ;rizs%an volt, mi 5e,ig ;ierrefon,s2%an@ 2 7z!val, "e,ves ;ort0os, volt eg) i,sza", ami"or Mouston " vre%% lett@ Gz az, amit mon,ani a"ar, nem,e? 2 Egen, %artom< Ds r mmel gon,olo" erre az i,sza"ra@ 2 Meg0iszem azt< 2 sz!lt FQArtagnan@ 2 Drti, ug)e 2 sz!lt ;ort0os 2, 0og) ez so" fra,sgt!l "6mlt meg engem< 2 Jem, "e,ves %artom, mg min,ig nem rtem, ,e 0a megmag)arzn@@@ 2 Mr "ez,em is, %artom@ Glsz r is, mint mon,ta, a mrt"vtel nag) i,vesztesg, mg 0a csa" "t0eten"nt t rtni" is@ Azutn az em%er ton is le0et, s 0a min,ig 0t ren, ru0t a"ar magval vinni@@@ eg)sz!val, %artom, n iszon)o,om tle, 0og) r!lam mrt"et veg)ene"@ Az r, g%e is< 3ag) r az em%er, vag) nem r< (og) engem eg) rflovag lemr+en, s l%ra, 0'vel)"re, araszra "imrics"l+en@< Mil)en lealacson)6t!@ Gze" a sza%!" l5ten2n)omon 0i%t tallna" az em%er%enH itt sovn), ott " vr, itt 0omor, ott ,om%or@@@ megismeri" az ers ol,alt, "ita5ogat+" a g)eng+t@ Mire "i"er'l'n" a "eze al!l, ol)ano" vag)un", mint eg) er,, amit eg) "m min,en ol,alr!l felvzolt@ 2 $e,ves ;ort0os, val!%an sa+tos tletei vanna"< 2 L, 0iszen rti@@@ 0a az em%er mrn "@@@ 2 Ds 0a az em%er megers6tette :elle2Esle2t, rt0et is, %artom<

2 Je"em te0t tma,t eg) tletem, s Mouston r 0an)agsga nl"'l "tsg"6v'l %e is vlt volna@ FQArtagnan r0un)or6tott Moustonra, a"i erre testne" " nn)e, moz,ulatval vlaszolt, mint0a azt a"arn mon,aniH TMa+, meglt+a, va+on n te0ete"2e r!la@U 2 Te0t ne"em r m mre szolglt 2 fol)tatta ;ort0os 2, 0og) Mouston meg06zott, mg ig)e"eztem is minl +o%%an t5llni, 0izlalni, remlve, 0og) vg'l is elri az n testi ter+e,elmemet, s 0el)ettem ll0at o,a mrt"et vtetni@ 2 T)8, az istll!+t< 2 "iltott fel FQArtagnan@ 2 Drtem mr< Gzzel i,t n)ert, s meg"6mlte magt a lealacson)6tst!l@ 2 Og) %izon)< $5zel0eti r m met, mi"or msfl vi 0izlals utn, mert n, fra,sgot nem "6mlve, magam 0izlaltam Moustont, ez a fic"! itt@@@ 2 L, n is ,ere"asan 0ozz+rultam a si"er0ez, uram 2 sz!lt Mouston szern)en@ 2 Gz igaz@@@ $5zel0eti te0t r m met, mi"or eg) reggel szrevettem, 0og) Moustonna" ssze "ell 0z!,nia, 55g), mint ne"em, 0a t a"ar +utni azon a "is ta5taa+t!n, amit azo" a sz rn)eteg 56tmestere" vgta" a n0ai %r!n szo%+%a, a 5ierrefon,s2i "astl)%an@ Ds 0a mr errl az a+t!r!l "er'lt sz!, mon,+a meg, %artom, 0iszen maga min,ent tu,, 0og) eze" a frn)a 56tsze", a"i"ne" mr 0ivatal%!l szemmel "ellene mrni tu,ni, mi"nt 56t0etne" ol)an a+t!"at, amel)e"en csa" sovn) em%er fr t? 2 Az il)en a+t!"at 2 felelte FQArtagnan 2 az u,varl!" szmra "sz6ti", az u,varl! 5e,ig ren,szerint "arcs, su,r termet8 frfi@ 2 Fu 3allon asszon)na" nem volta" u,varl!i< 2 sz!lt ;ort0os mlt!sgtel+esen@ 2 Jag)on igaz, %artom 2 felelt FQArtagnan@ 2 Fe az 56tmestere" arra az es0etsgre gon,olta", 0a +ra megns'lne@ 2 L, ez mr le0etsges 2 sz!lt ;ort0os@ 2 Ds mivel most mr a sz8" a+t!"ra vonat"oz! felvilgos6tst meg"a5tam, tr+'n" vissza Mouston el06zsra@ Fe nem veszi2e szre, %artom, 0og) ez a "t ,olog sszef'gg? Dn min,ig megfig)eltem, 0og) az tlete" vonzz" eg)mst@ Gz is mil)en %mulatos +elensg@ FQArtagnan, Moustonr!l %eszltem, a"i meg06zott, s el+utottun" Fu 3allon asszon)0oz@@@ 2 A"i sovn) volt@ 2 (t nem cso,latramlt!? 2 /ostar r, eg) tu,!s ismers m ug)anezt az szrevtelt tette, mint maga, "e,ves %artom, s valami g r g nvvel illette, ,e azt mr elfele+tettem@ 2 G+0a, 0t az n megfig)elsem mr nem +? 2 "r,ezte cso,l"ozva ;ort0os@ 2 Azt 0ittem, az n felfe,ezsem@ 2 :artom, ezt mr Arisztotelsz eltt is ismert", " r'l%el'l "tezer eszten,vel ezeltt@ 2 Ysse ", az mit sem vltoztat ra+ta< 2 sz!lt ;ort0os elraga,tatva, 0og) a megfig)elsei az !"ori % lcse"vel tall"ozta"@ 2 Fe menn)ire nem< Jo ,e tr+'n" vissza Mouston0oz@ Te0t ott 0ag)tu" a%%a, 0og) Mouston szemmel lt0at!lag meg06zott@ 2 Egen, uram 2 sz!lt Mouston@ 2 Jamrmost 2 fol)tatta ;ort0osH 2 Mouston ol)an +!l meg06zott, 0og) e%%eli remn)eimet tel+esen %et lt tte, mert elrte az n mreteimet, amirl eg) sz5 na5on meg is g)z,tem,

mivel a gzengz magra lt tte eg)i" ru0mat, illetve eg) melln)emet, amel)ne" csa" 06mzse szz fran"om%a "er'lt@ 2 /sa" a 5r!%a "e,vrt, uram 2 mentegetz tt Mouston@ 2 G 5illanatt!l "ez,ve 2 fol)tatta ;ort0os 2 elt "ltem, 0og) Moustont sza%!immal, 0og) r!la veg)ene" mrt"et 0el)ettem@ ssze0ozom a

2 Jag)szer8en "igon,olta, ;ort0os, csa"0og) Mouston msfl l%%al "ise%% m magnl< 2 Og) van@ Gnnlfogva a mrt"et a f l,ig vett", s 6g) a "a%t als! szle a tr,emig rt< 2 Mil)en szerencs+e van, ;ort0os, il)esmi is csa" magval t rtn0eti"< 2 Jo, van is mi0ez gratullni< D55en a""ori%an, vag)is msfl vvel ezeltt, mi"or :elle2Esle2 re utaztam, meg%6ztam Moustont, csinltasson min,en 0!na5%an eg) "a%tot, 0og) sz'"sg esetn min,enfle ,ivat%!l leg)en eg)2eg) 5l,n)@ 2 Ds Mouston nem enge,elmes"e,ett? G+0a, Mouston, mit nem 0allo"< 2 Gllen"ezleg, uram, 55 ellen"ezleg< 2 Jem, Mouston nem fele,"ezett meg a ru0avarratsr!l, ,e elfele+tette ne"em meg+elenteni, 0og) " vre%% lett< 2 A menn)"%e< Jem n te0ete" r!la, uram< A sza%!+a nem sz!lt r!la< 2 Mg) aztn a gzengz 2 fol)tatta ;ort0os 2 "t v alatt tizenn)olc 0'vel)""el lett ter+e,el2 mese%%, " vet"ezs"55 leg+a%% tizen"t lt n) m fo"ozatosan eg) vag) msfl l%%al lett %ve%%@ 2 Fe 0t mi van a t %%i ru0val, amel)e" mg a%%!l az i,%l szrmazna", ami"or termet'" 0asonl! volt? 2 $imente" a ,ivat%!l, "e,ves %artom< (a felvennm "et, g) festen", mint a"i 7zim%!l + tt s "t ve sz6nt sem ltta az u,varna"< 2 Megrtem zavart@ (n) + "a%t+a van? (arminc0at? Ds eg)i" sem +!< Jo 0t a""or csinltasson eg) 0arminc0ete,i"etC a t %%i 0arminc0atot o,aa+n,"ozza Moustonna"< 2 L, uram 2 sz!lt Mouston elge,etten 2, igazn min,ig nag)on +! volt 0ozzm@ 2 3ilgos< (t azt 0iszi, n nem gon,oltam erre, vag) a " ltsg az a"a,l)? Fe mr csa" "t na5 vlaszt el a vau>2i 'nne5sgtlC tegna5 "a5tam a meg06vst, l!0all%an el0ozattam ru0atramat Moustonnal eg)'tt, s csa" most reggel vettem szre, mil)en szerencstlensg rtH nincs az a csa" eg) "iss is ,ivatos sza%!, a"i vllaln, 0og) 0olna5utnra el"sz6t ne"em eg) lt z"et< 2 Termszetesen aran)su+tsos "a%tot a"ar, nem,e? 2 /sa"is< 2 Jo ma+, elintzz'"@ 3an mg 0rom na5+a@ A meg06v!" szer,ra sz!lna", s mg csa" vasrna5 reggel van@ 2 Gz igaz, ,e Aramis fig)elmeztetett, 0og) leg)e" 0uszonng) !rval el%% 3au>2%an@ 2 (og)an, Aramis? 2 Egen, Aramis 0ozta a meg06v!t@ 2 9!l van, rtem mr< Te0t FouPuet 06vta meg<

2 Jem, 0anem a "irl), %artom< A meg06v!n vilgosan ra+ta vanH TFu 3allon %r! rna" tu,omsra a,+u", 0og) a "irl) "eg)es"e,ett a meg06votta" nvsor%a felvenni@@@U 2 (el)es, ,e FouPuet rral fog in,ulni@ 2 Ds 0a meggon,olom 2 "iltott fel ;ort0os, s ,'0 s ,o%%antsval ma+, %esza"6totta a 5a,l!t 2, 0a meggon,olom, 0og) nincs eg) lt zet ru0m< 7ztro%%ano"< Meg tu,n" fo+tani vala"it, vag) miszli"%e t5ni valamit< 2 Je fo+tson meg sen"it, ne t5+en szt semmit, ;ort0os< Min,ent elren,eze"@ 3eg)en magra 0arminc0at ru0+a " z'l eg)et, s + ++ n velem az n sza%!m0oz@ 2 G0, a "'l, nc m reggel !ta valamenn)i sza%!t fel"ereste< 2 Magt ;ercerin urat is? 2 $i ez a ;ercerin r? 2 (t a "irl) sza%!+a, "i ms volna< 2 L, 0og)ne, tu,om mr 2 sz!lt ;ort0os, ol)an ltszatot a"arva "elteni, mint0a ismern a "irl) sza%!+t, m%r most 0allotta elsz r a nevt@ 2 ;ercerin r0oz, a "irl) sza%!+0oz? Og) gon,oltam, %izon)ra nag)on el le0et foglalva@ 2 $tsg"6v'l nag)on el van foglalva, ,e leg)en n)ugo,t, ;ort0os, az n "e,vemrt min,ent megtesz, amit msna" nem tenne meg@ /sa" 0t %izon) mrt"et "ell magr!l vtetnie, %artom< 2 L 2 s!0a+tott fel ;ort0os 2, ez %orzaszt!@ Fe vg'l is mit te0etn"? 2 G+, 0t ug)anazt, amit mso", %artom< Ds amit maga a "irl) is megtesz@ 2 (og)an? A "irl)r!l is mrt"et veszne"? Ds a "irl) elt8ri? 2 $e,vesem, a "irl) 0i, s maga is 0i, %rmit is mon,@ ;ort0os ,ia,almasan mosol)gott@ 2 Fel te0t a "irl)i sza%!0oz< Ds mivel a "irl)t is megmri, szavamra, n is megenge,em, 0og) mrt"et veg)en r!lam@

.0A Ki * l, G#a" H#!c#!i" /#&,#!K A "irl)i sza%!, 9ean ;ercerin mester, megle0etsen nag) 0z%an la"ott a 7aint2(onor utc%an, " zel az Ar%re27ec utc0oz@ A mester rtett a sz5 sz vete"0ez, s a sz5 06mzse"2 0ez, %rson)o"0oz, mivel0og) a "irl)i sza%!sg a5r!l fira szllott, s egszen EN@ $rol)ig tu,t" visszavezetni, a"irl tu,valev, 0og) igen g)a"ran mersz s ne0ezen "ielg6t0et tletei tma,ta"@ Az a 0a+,ani ;ercerin 0ugenotta volt, a"rcsa" Am%roise ;ar,30 s a sz5 Margot, a navarrai "irl)asszon) meg"6mlte lett, lvn az eg)etlen 2 mint azt a "r!ni"a s a sz!%esz, tartotta 2, a"i rtett a cso,asz5 lovagl!ru0" el"sz6ts0ez, ami"et a "irl)n nag)on szeretett, mivel igen al"almasa" volta" arra, 0og) %izon)os anat!miai fog)at"ozsait el5als2 tol+", amel)e"et Javarrai Margit gon,osan tit"olt@ A megmentett ;ercerin ezutn 0l%!l 5om5s, test0ezll! s ro55ant ta"ar"osan sza%ott fe"ete melln)e"et "sz6tett $atalinna",31 a"i ezrt vg'l is 0lval a,!zott a 0ugenottna", 5e,ig so"ig rossz szemmel nzteC ;ercerin azon%an o"os em%er voltH 0allott r!la, 0og) eg) 0ugenottra nzve semmi sem vesze,elmese%%, mint $atalin "irl)n mosol)aC s mivel szrevette, 0og) a megszo"ottnl g)a"ra%%an mosol)og r, g)orsan ttrt a "atoli"us 0itre, egsz csal,+val, ezzel az ttrssel azutn fe,,0etetlenn vlva eln)erte a francia "orona sza%!mesterne" magas llst@ EEE@ (enri" alatt azutn, a"i szerf l tt 0i "irl) volt, ez az lls a /or,iller" legmagasa%% cscsna" magassgig emel"e,ett@ ;ercerin egsz let%en 'g)es em%er volt, s 0og) ezt a 06rnevt a s6ron tl is megrizze, 'g)elt r, 0og) +!"or 0al+on megC si"er'lt is 55en a%%an az i,5ont%an el0un)nia, mi"or "5zelete g)eng'lni "ez,ett@ Gg) fia s eg) len)a mara,t, min,"etten mlt!" volta" a5+u" nevreC a fi reme" sza%sz volt, s 5ontos, mint a mrszerszmC a len) m8vszi ,6sz6tmn)e"et ra+zolt s 06mzett@ E3@ (enri" s Me,ici Mria es"'vru0i, a "irl)n g)szru0i, :assom5ierre r 32 n0n) ele+tett szavval eg)'tt, a"i a""ori%an a ,ivat "irl)a volt, megala5ozt" a mso,i" ;ercerin nemze," szerencs+t@ /oncino /oncini s felesge, Baligai, a"i" utna lette" a francia u,var csillagai, 33 olaszo2 s6tani a"art" az lt z" ,st, s Firenz%l 0ozatta" sza%!"atC m ;ercerin, 0azafiassg%an s 0isg%an eg)arnt srtve, megsemmis6t csa5st mrt a + vevn)e"re %ro"atellrtt2 mintival s utnoz0atatlan virg,6sz6tmn)eivelC s ol) ere,mn)esen, 0og) /oncino elsne" mon,ott le 0onfitrsair!l, s ol)ann)ira nag)ra%ecs'lte a francia sza%!t, 0og) csa" vele volt 0a+lan,! ,olgoztatniC azon a vgzetes na5on is az ltala varrt melln)t viselte, ami"or 3itr) a *ouvre "is 06,+n 5isztol)gol)!t eresztett a fe+%e@ Gzt a "a%tot, amel) ;ercerin mester m80el)%l "er'lt "i, a 5rizsia", a %enne lev em%errel eg)'tt, ,ara%o"ra szaggatt"@
30 31

(6res se%szorvos R1&1-21&10S@ Me,ici $atalin 2 EE@ (enri" an)+a, vag)is Margot "irl)n RE3@ (enri" els felesgeS nag)an)+a 2 a 06r0e,t 7zent :ertalan2+ f "ez,emn)ez+e, es"',t ellensge volt a 0ugenott"na"@ Franciaorszg marsall+a, ,i5lomata R1&-1216#6S@ /oncini felesge 2 5olgri nevn Gleonora Fori 2 Me,ici Mrina", E3@ (enri" felesgne" volt "eg)enceC fr+vel eg)'tt is "eg)vesztett lett, s mint %oszor"n)t meggett" R1&-62161-S@

32 33

9!lle0et ;ercerin mester il)en nag) "eg)%en llt /oncino /oncininl, NEEE@ *a+os mg nag)lel"8 volt, s nem llt %osszt sza%!+n, st megtartotta szolglat%an@ G""ori%an, mi"or Egazsgos *a+os az elnzs eme fensges 5l,+r!l a,ott tan%izon)sgot, ;ercerinne" "t fia voltC eg)i"'" Ausztriai Anna es"'v+re al"otta meg mesterm8vt, megtervezte =ic0elieu %6%oros szmra azt a sz5 s5an)ol ru0t, amel)%en a szara%an,ot tncolta, el"sz6tette a Mirame c6m8 szomor+t" +elmezeit, s felvarrta :uc"ing0am " 5en)re azo"at a 06res g) ng) "et, amel)e"ne" az volt a ren,eltets'", 0og) a *ouvre 5a,l!+n sztsz!r!,+ana"@ $ nn)8szerrel 06ress vli" az em%er, 0a ru0"at varrt :uc"ing0amne", /inP2Mars2na", Jinonna", :eaufort2na" s Marion ,e *orme2na"@3# Mg) azutn ;ercerin EEE@ a legnag)o%% 06rnvre tett szert, ami"or at)+t elraga,ta a 0all@ Mg NE3@ *a+osna" is EEE@ ;ercerin volt a sza%!+a, %r nag)on reg volt mr, ,e ,icssge csor%6tatlan, gaz,agsga 5e,ig mess@ Fia nem lvn, ami nag) f+,almat o"ozott a mesterne", mert vele "i0alt a ;ercerin ,inasztiaC nem lvn fia, mint mon,ottu", remn)e"re +ogos6t! tan6tvn)o"at nevelt maga mellett@ 3olt "ocsi+a, falusi %irto"a, ;rizs legmagasa%% termet8 la"+ai nla volta", s 2 NE3@ *a+os "'l n s enge,l)vel 2 volt eg) va,sz"ut)a2 fal"+a@ W ru0zta Fe *)onne s *etellier ura"at, nmi 5rote"ci!valC ,e %r 5oliti"us volt s llamtit"o"on ntt fel, /ol%ert rna" so0asem si"er'lt ru0t csinlnia@ Gzt megmag)arzni nem le0et, 0anem csa" "itallni az o"t@ A nag) szelleme"et, %rmifl" is, szreve0etetlen, felfog0atatlan szlelse" lteti"C tettei" o"t so"szor magu" sem ismeri"@ A nag) ;ercerin is, a"i a ,inaszti" szo"st!l eltren, %r az utols! ;ercerin volt, mgis legin"%% "ir,emelte a nagy mell"nevet, te0t a nag) ;ercerin, mint mon,tu", i0let%l "sz6tett szo"n)t a "irl)nna", %ugg)os na,rgot a "irl)na"C Monsieur rszre "itallt eg) " 5en)t, Ma,ame2na" 0arisn)a,6szt, ,e min,en zsenialitsval sem vitte o,ig, 0og) /ol%ert2r!l mrt"et tu,+on venni@ 2 Gz az em%er 2 mon,ogatta so"szor 2 "6v'l esi" az n te0etsgem %iro,almnC sosem lt0atom varr!t8im al"otsai%an@ Mon,anun" sem "ell, 0og) ;ercerin FouPuet r sza%!+a is volt, s 0og) a finten,ns nag) %ecs%en tartotta@ ;ercerin mr n)olcvan fel +rt, ,e mg friss volt, s mgis ol)an szraz, 0og) az u,vari em%ere" ll6tsa szerint " nn)en sszet r0etett@ (6rneve s vag)ona elg nag) volt a00oz, 0og) a (ercegr, ez a ,ivat"irl), "aron fog+a, mialatt ru0"r!l trg)alt vele, s 0og) a legne0eze%%en fizet u,vari em%ere" se merszel+ene" so"ig "sle"e,ni a szmla "ieg)enl62 tsvelC mert ;ercerin mester ug)an 0itel%e ,olgozott, ,e csa" eg)szer, s 0a nem fizett" "i, mso,szor so0a@ Mg) te0t rt0et, 0og) il)en sza%! nem futott a ren,el" utn, in"%% ne0z"es volt az +a""al szem%en@ ;ercerin att!l is vona"o,ott, 0og) 5olgrem%ere"ne" s +,ons'lt nemese"ne" varr+on ru0t@ 7t az a 06r szlling!zott felle, 0og) Mazarin, a cerem!ni0oz sz'"sges %6%orosi ,6szru0+na" el"sz6tsrt, eg) sz5 na5on nemesi o"levelet cssztatott a zse%%e@ ;ercerin szellemes, cs65s mo,or em%er volt@ Og) 06rlett, megle0etsen sza%a,sz+@ J)olcvanves "or%an is %iztos "zzel vett mrt"et a ni ,er"r!l@ Gnne" a nag)ri m8vszne" a 0z%a vezette te0t FQArtagnan az el"esere,ett ;ort0ost@
3#

A "or 06res ala"+ai@ Fumas t %%sz r is eml6ti "etH :uc"ing0am, itt 7 hrom test4r 06res fnemeseC /inP2Mars, NEEE@ *a+os "eg)ence, a"it "s%% =ic0elieu2ellenes sszees"'vsrt "ivgezte", 06res ,ivatfi voltC :eaufort 0erceg, a "s%%i Fron,e2vezr, a sz5 s +ellemes Jinon ,e lQGnclos, s a szerelmi "alan,+air!l 06res sz5sgH Marion ,e *orme a szza, els fel%en a ,ivatot is ,i"tlta@

;ort0os t" z%en 6g) sz!lt %art+0ozH 2 3ig)zzon, "e,ves FQArtagnan, ami"or ol)an em%er te"intl)t, mint n, "iteszi ;ercerin 5imaszsgna"C ;ercerin ug)ancsa" u,variatlan fic"! le0et, s n fig)elmeztetem, "e,ves %artom, 0a tiszteletlen'l visel"e,i", megfen)6tem< 2 (a n mutatom %e 2 felelte FQArtagnan 2, nincs mitl flnie, "e,ves %artom, mg 0a nem volna is Fu 3allon %r!@ 2 Ag)anis@@@ 2 Mi %a+, ;ort0os? 3alami "ifogsa van taln ;ercerin ellen?@@@ :eszl+en< 2 Azt 0iszem, 0og) a mina5@@@ 2 Jos, mi volt a mina5? 2 Gl"'l,tem Moustont eg) il)en nev8 fic"!0oz@ 2 Jo s? 2 Ds vona"o,ott a gzengz ne"em ,olgozni@ 2 L, "tsg"6v'l flrerts t rtn0etettC ezt eg)"ettre tisztzzu"@ Mouston taln zavarta@@@ 2 *e0et@ 2 Felcserlt "t nevet@ 2 *e0etsges@ Gz az osto%a Mouston sosem is tu,ott neve"et fe+%en tartani@ 2 Dn min,ent magamra vllalo"@ 2 =eme"< 2 Kll6ttassa meg a "ocsit, ;ort0os@ (el)%en vag)un"< 2 (el)%en? 2 Og) van@ 2 (og)an 0el)%en? (iszen a 3srcsarno"nl vag)un", maga 5e,ig azt mon,ta, 0og) az a 0z az Ar%re27ec utca sar"n van< 2 Og) van, ,e nzze csa"@@@ 2 Jze", ,e azt ltom@@@ 2 Mit lt? 2 (t 0og) a 3srcsarno"nl vag)un", a min,enit ne"i< 2 /sa" nem a"ar+a, 0og) lovain" az eltt'n" 0ala,! "ocsina" ro0an+ana"? 2 Jem@ 2 7em azt, 0og) az eltt'n" ll! "ocsi felszala,+on az eltte ll!ra? 2 Azt mg "evs%< 2 7em azt, 0og) a mso,i" "ocsi vgiggzol+on 0arminc2neg)ven "ocsin, amel)e" %enn'n"et megelzte"? 2 (e+, a "ut)af+t, mil)en igaza van< 2 Ag)e? ssze2

2 Menn)i em%er, "e,ves %artom, menn)i em%er< 2 Ag)e?< 2 Ds mit csinl itt ez a t mr,e" n5? 2 Jag)on eg)szer8H vr+", 0og) sorra "er'l+ene"@ 2 T)8< /sa" nem a "om,iso" 0urcol"o,na" "i a :ourgogne 5alot%!l? 2 Jem, arra vrna", 0og) ;ercerin r0oz %e+ut0assana"< 2 (t mi is vra"ozni fogun"? 2 Mi so""al lelemn)ese%%e" lesz'n", "evs% %'sz"" nlu"@ 2 (t mit csinlun"? 2 $iszllun", tvgun" az a5r!,o" s la"+o" " z tt, s %e+utun" a sza%!0oz, errl n "ezes"e,em, fleg, 0a maga meg) el l@ 2 (t a""or elre< 2 "iltott fel ;ort0os@ Ds min,"etten "iszllta" a "ocsi%!l, s g)alog in,ulta" a 0z fel@ Az em%erra,at " z tt szrn)ra "elt a 06r, 0og) ;ercerin a+ta+a csu"va van, s eg) la"+ az a+t! eltt llva mag)arzza az el"el sza%! el"el vevine", 0og) ;ercerin r e 5illanat%an sen"it sem foga,@ $inn azt re%esgett", amit a termetes la"+ eg) nag) rna" %izalmasan el is mon,ott, 0og) ;ercerin r a "irl) t ru0+val foglal"ozi" s te"intettel a ru0" s'rgssgre, enne" az t ru0na" a ,6sz6tsn, sz6nn s sza%sn gon,ol"ozi" szo%+%an@ 7o"an %ert" ezzel a mag)arzattal, s visszafor,ulta", 0og) a t %%ie"ne" is elmon,+", ,e mso" sz6v!sa%%a" volta", s ragasz"o,ta" 0ozz, 0og) az a+t!t megn)iss" eltt'", ut!%%ia" " z tt volt 0rom ""szalag2ren,es, a"i"et eg) %alett0oz +el lte" "i, s o"vetlen'l "u,arcot vallotta" volna, 0a ru0+u"at nem a nag) ;ercerin sza%+a tula+,on "ezvel@ FQArtagnan maga eltt tolta ;ort0ost, ;ort0os 5e,ig utat n)itott a cso5orto"on t, s 6g) el+utotta" a 5ulto"ig, amel)e"en tl a sza%!seg,e" min,en ere+'""el i5ar"o,ta" megfelelni meg%6z!i"na"@ Glfele+tett'" meg+eg)ezni, 0og) az a+t! eltt ;ort0ost nem a"art" tov%%enge,i, 55g), mint a t %%ie"et, ,e FQArtagnanna" elg volt enn)it mon,aniaH 2 A "irl) 5arancsra< Ds 6g) %art+val eg)'tt %evezett"@ Gze"ne" a szegn) r, g "ne" rengeteg ,olgu" volt, s fn "'" tvollt%en ig)e"ezte" is megfelelni az 'g)fele" ign)eine", sz!t sz!%a s ltst ltsre ltveC ,e 0a vala"i srtett %'sz"esg%en vag) csal!,ott remn)%en erse%%en ne"itma,t eg)i"'"ne", az v,e"ezs'l le0a+olt s elt8nt a varr!5ult alatt@ Az elge,etlen fri vev" zarn,o"menete "'l n s "5et n)+tott@ A mi %iztos s g)ors te"intet8 testr"a5itn)un" eg)etlen 5illantssal tfogta a tere5et@ 3gig2 futott az eg)es cso5orto"on, s meglla5o,ott@ Miutn tverg, tt a cso5orto"on, te"intete mega"a,t eg) frfin, a"i 55en szem%en 'lt vele@ Xsmol)on 'lt, fe+e alig emel"e,ett "i a 5ult m g'lC neg)venves le0etett, arca s5a,t, vonsai %natosa", szeme szel6,, rag)og!@ Mint "6vncsi s n)ugo,t szemll,, fig)elte FQArtagnant s a t %%ie"et, eg)i" "ezt lla al tmasztva@ Ds most, mivel "tsgtelen'l felismerte a mi "a5itn)un"at, szemre 0zta "ala5+t@

Taln 55 ez a moz,ulat vonta magra FQArtagnan fig)elmt@ (a 6g) llt a ,olog, e%%l az " vet"ezett, 0og) enne" az em%erne", a"i "ala5+t szemre 0zta, FQArtagnan cl+aival mer%en ellenttes cl+ai volta"@ $'l n%en a ru0+a eg)szer8 volt, a 0a+a ol)an formra n)6rva s fs'lve, 0og) "evs% fig)elmes nz eg)szer8 sza%!seg,ne" tart0atta volna, a"i a t lg)faasztal m g tt a sz veten vag) a %rson)on szorgalmasan lt get@ Min,enesetre felt8nen s8r8n forgatta fe+t i,e2o,a, g)0og) "eze mun"+a nem is 0ala,0atott valami g)orsan@ FQArtagnant nem le0etett flrevezetni, s min,+rt ltta, 0og) 0a ez az em%er ,olgozi" is, %izon)ra nem sz vet az an)aga@ 2 (< 2 sz!lt a frfi fel for,ulva@ 2 Tn %izon) felcsa5ott sza%!seg,ne", Moli4re r? 2 ;szt, FQArtagnan r 2 felelte a frfi 0al"an@ 2 Az Esten szerelmre, csen,< Mg vala"i felismer0et engem< 2 Jo s aztn? Mi %a+ le0et e%%l? 2 Egaz, nem le0et %elle %a+, ,e@@@ 2 Te0t azt a"ar+a mon,ani, 0og) +! se le0et %elle, nem,e? 2 7a+nos, g) van, mert megn)ugtat0atom, 0og) n csa" az arco" s ala"o" fig)elsvel foglal"oztam@ 2 /sa" csinl+a tov%%, Moli4re r, csa" csinl+a< Drtem n, micso,a r,e"e f8z,i" e00ez, s nem is zavarom tanulmn)ai%an@ 2 $ sz n m< 2 Fe eg) felttellelH mon,+a meg ne"em, 0ol van tula+,on"55en ;ercerin r? 2 L, nag)on sz6vesenH az iro,+%an van, csa"0og)@@@ 2 /sa"0og) sen"ine" se sza%a, 0ozz %el5nie? 2 (ozzfr0etetlen< 2 Min,en"i szmra? 2 Min,en"i szmra< :evezetett, megenge,te, 0og) itt megfig)else"et te0esse", aztn fa"5nl 0ag)ott@ 2 Jos a""or, "e,ves +! Moli4re r, %emeg) 0ozz, ug)e, s +elenti ne"i, 0og) itt vag)o"? 2 Dn? 2 0or"ant fel Moli4re, mint az 0es "ut)a, amel) ell el"a5+" a "oncot, ami +oggal megilleti@ 2 Ett0ag)+am a 0el)emet? L, FQArtagnan r, mil)en rosszul %ni" velem< 2 (a nem meg) n)om%an ;ercerin r0oz, s nem +elenti ne"i, 0og) itt vag)o", "e,ves Moli4re r 2 sgta o,a FQArtagnan 2, a""or csa" ann)it mon,o"H nem mutatom meg magna" a %artomat, a"it magammal 0oztam< Moli4re ;ort0os fel vgott a szemvel@ 2 Wt, ug)e? 2 Wt 0t@ Moli4re ;ort0osra f'ggesztette elmt, sz6vet f'r"sz te"intett@ A vizsglat, g) ltszi", %iztat! ere,mnn)el zrult, mert Moli4re n)om%an felllt, s %ement a szomsz, szo%%a@

.10 A &'3*#,/i",(5 Gzalatt a t meg lassan sz++eloszlott, s a sza%szat min,en zug%an csa" mora+ vag) fen)egets mara,t vissza, mi"55en a tenger 0ullmai a 0omo"5a,o"on eg) "is ta+t"ot vag) tengeri moszatot 0ag)na" 0tra, 0a az a5l) %elltval vissza0z!,na"@ T6z 5erc mltn +%!l meg+elent Moli4re, s a f'gg n) m g'l +elt a,ott FQArtagnanna", a"i ;ort0ost maga utn vonszolva, "'l n% z fol)os!"on t g)orsan ;ercerin szo%+%a vezette@ Az aggast)n felt8rt ingu++%an, nag), aran)virgos %ro"tsz vetet forgatott, vizsglgatva, 0og)an t'"r z,i" ra+ta legsze%%en a minta@ Mi"or FQArtagnant szrevette, letette a sz vetet, 0ozzl5ett, nem valami elz"en)en, nem 55en sugrz! arccal, ,e min,ent sszevetve, elgg u,variasan@ 2 Testr"a5itn) r 2 sz!lt 2, %ocssson meg, ,e most ,olgom van< 2 A0, a "irl) ru0iC tu,om, "e,ves ;ercerin r, 0rom ren, ru0t csinl a "irl)na", mon,t" ne"em@ 2 Zt t, "e,ves uram, t t< 2 (rom vag) t, az ne"em eg)re meg), ;ercerin mesterC tu,om n, 0og) eze" a vilg legsze%% ru0i leszne"@ 2 Egen, 0og)ne@ (a eg)szer el"sz'lne", a vilg legsze%% ru0i leszne"@ Jem mon,om, 0og) nemC ,e 0og) a vilg legsze%% ru0i leg)ene", elsz r is meg "ell lenni'", a00oz 5e,ig, "a5itn) r, i, "ell< 2 Ag)an, van mg "t na5< Mg t %% is, mint amenn)ire sz'"sge van, ;ercerin r 2 mon,ta FQArtagnan a le0et legeg)"e,v8%%en@ ;ercerin fel't tte fe+t, mint a"i nincs 0ozzszo"va az ellentmon,s0oz, a""or sem, 0a szeszl)e tma,C FQArtagnan azon%an 'g)et sem vetett a 06res %ro"tsza%! meg't" zsre@ 2 $e,ves ;ercerin r 2 fol)tatta 2, eg) vevt 0oztam magna"@ 2 L, igazn? 2 vlaszolt ;ercerin f+,almas arccal@ 2 Fu 3allon ,e :racieu> ,e ;ierrefon,s %r! urat 2 mon,ta FQArtagnan a magt@ ;ercerin valami ',v zlsflt mormogott, ami "evs ro"onszenvet %resztett a rettenetes ;ort0os%an, a"i a sza%!ra, mi!ta iro,+%a l5ett, amg) is fer,e szemmel nzett@ 2 Gg)i" +!%artom 2 tette 0ozz FQArtagnan@ 2 Az urat "i fogom szolglni 2 vlaszolt ;ercerin 2, ,e "s%%@ 2 $s%%? Mi"or? 2 (t ami"or i,m lesz@ 2 Gzt mr " z lte a szolgmmal is 2 sz!lt " z%e ;ort0os elge,etlen'l@ 2 *e0etsges 2 felelte ;ercerin 2, 0iszen csa"nem min,ig "evs az i,m@ 2 :artom 2 sz!lt ;ort0os 2, az em%erne" min,ig van i,e+e, 0a a"ar+a@ ;ercerin %6%or5iros lett, ami az il)en fe0r 0a+ regem%ernl rossz +el@ 2 Arasgo, 2 sz!lt 2 %tran for,ul0at ms0oz is@

2 G+, ;ercerin 2 sz!lt " z%e FQArtagnan@ 2 Ma igazn nem szeretetre mlt!@ Jo ,e mon,o" n valamit, s 0allatra tr,re esi"@ Gz az r nemcsa" az n %artom, 0anem FouPuet r %art+a is< 2 L, !< 2 "iltott fel a sza%!@ 2 Az mr egszen ms< Azutn ;ort0os fel for,ulva meg"r,ezteH 2 A %r! r a finten,ns r 06ve? 2 Dn a magam 06ve vag)o" 2 ro%%ant "i ;ort0os%!l, 55en a%%an a 5illanat%an, mi"or a f'gg n) n)6lott, 0og) +a%% ltogat! l5+en a mester sz6ne el@ Moli4re volt ez, a"i megfig)else"et tett@ FQArtagnan nevetett, ;ort0os ,'0 ng tt@ 2 $e,ves ;ercerin r 2 sz!lt FQArtagnan 2, eg) lt n)t "ell varrnia a %r! rna"C n "rem r@ 2 Ami azt illeti, nem mon,o" nemet, "a5itn) r< 2 Fe ez mg nem min,enC azonnal meg fog+a csinlni< 2 J)olc na5nl 0amara%% le0etetlen< 2 Gze" szerint ez 55en ann)i, mint0a visszautas6tan, mivel az lt n) a vau>2i 'nne5sgre sz'"sges@ 2 Esmtlem, le0etetlen< 2 sz!lt az reg sza%! n)a"asan@ 2 Fe 0t0a mgsem, "e,ves ;ercerin r, "ivlt, 0a n "rem 2 0angzott eg) szel6, 0ang az a+t!%an, eg) rces 0ang, amire FQArtagnan fel"a5ta a fe+t@ Aramis 0ang+a volt@ 2 FQ(er%la) r< 2 "iltott fel a sza%!@ 2 Aramis< 2 , rm gte FQArtagnan@ 2 L, a mi 5's5 "'n"< 2 sz!lt ;ort0os@ 2 9! na5ot, FQArtagnan, +! na5ot, ;ort0os, +! na5ot, "e,ves %artaim< 2 sz!lt Aramis@ 2 Ag)an mr, "e,ves ;ercerin r, csinl+a meg enne" az rna" az lt n)t@ $ezes"e,em rte, 0og) nag) szolglatot tesz vele FouPuet rna"@ Ds szavait ol)an intssel "6srte, mint0a azt a"arn mon,aniH TGg)ezz" %ele, s "'l,+e el "et<U Aramis, g) ltszott, mg FQArtagnannl is nag)o%% 0atssal volt ;ercerin mesterre, mert %eleeg)ezse +el'l meg0a+totta magt s ;ort0os0oz for,ult@ 2 A msi" ol,alon vtessen magr!l mrt"et< 2 sz!lt o,a n)ersen@ ;ort0os rettenetesen elv r s , tt@ FQArtagnan ltta, 0og) " zele,i" a vi0ar, s Moli4re2t sz!l6totta, 0al"an ezt sgva ne"i@ 2 $e,ves uram< Gz az r itt srtne" tart+a magra nzve, 0a 0st s csont+ait lemri", ami"et Esten a,ott ne"iC tanulmn)ozza ezt a t65ust, Ariszto50ansz mester, s 0asznl+a fel< Moli4re2t sem "ellett %uz,6taniC szemvel ma+, eln)elte ;ort0os %r!t@ 2 Aram 2 sz!lt 0ozz@ 2 *eg)en sz6ves, + ++ n velem, n mrt"et vetete" urasgo,r!l, anl"'l, 0og) az, a"i a mrt"et veszi, megrinten< 2 L, 0og) mon,+a, %artom? 2 "r,ezte ;ort0os@ 2 Mon,omH sem a rf t, sem a l%mrt"et nem fog+" mrt"'l al"almazni@ Gz eg) + el+rs, mi talltu" fel, 0og) ol)an frang em%ere"rl is mrt"et ve0ess'n", a"i" nem szereti", 0a +o%%g)"eze" megrinti" "et< 3anna" rz"en) em%ere", a"i" nem szenve,0eti" a mrics2

"lst, ez az el+rs nzetem szerint is srti az em%er termszetes fensgt, s 0a netn " z+'" tartozna, uram@@@ 2 *ncos teringette< Fe menn)ire " zi%'" tartozom@ 2 Jo0t ez nag)szer8, %r! r< Tallmn)un"at n fog+a felavatni< 2 Fe 0og) az r, g%e t rtni" ez? 2 "r,ezte ;ort0os elraga,tatssal@ 2 Aram 2 sz!lt Moli4re meg0a+olva 2, sz6ves"e,+en velem + nni s ma+, meglt+a< Aramis tgra n)6lt szemmel fig)elte a +elenetet, FQArtagnan +!"e,v%l 6tlve azt 0itte, 0og) ma+, elmeg) ;ort0osszal, ne0og) a nag)szer8 +elenet vgt elszalassza@ Fe Aramis csal!,ott, %rmil) les esz8 volt is, ;ort0osszal csa" Moli4re tvozott@ FQArtagnan ott mara,t ;ercerinnl@ Mirt? Gg)szer8en "6vncsisg%!l, val!sz6n8leg azzal a szn,""al, 0og) eg) 5r 5erccel tov%% lvez0esse +!%art+na", Aramisna" a +elenltt@ Moli4re s ;ort0os elt8nvn, FQArtagnan a 5's5 "0 z l5ett, a"it ez, g) ltszi", "'l n sen %osszantott@ 2 Maga is "a5 eg) lt z"et, ug)e, %artom? Aramis elmosol)o,ottH 2 Jem@ 2 Fe 0iszen elmeg) 3au>2%a? 2 Glmeg)e", ,e + ru0a nl"'l@ Glfele+ti, "e,ves FQArtagnan, 0og) eg) szegn) vannes2i 5's5 "ne" nem teli" min,en 'nne5sgre + ru0ra@ 2 G0< 2 sz!lt nevetve a testr@ 2 (t verse"et nem 6run" t %%? 2 L, FQArtagnan 2 sz!lt Aramis 2, rgen nem gon,olo" n mr il)en 0aszontalansgo"ra@ 2 Jo +!< 2 felelte FQArtagnan, ,e min,en megg)z,s nl"'l@ ;ercerin " z%en +ra elml)e,t a %ro"tsz vet nzegets%en@ 2 Jem veszi szre 2 +eg)ezte meg Aramis mosol)ogva 2, 0og) zavar+u" ezt a ,er" em%ert, "e,ves FQArtagnan? T(og)ne 2 mormogta mag%an a testr 2, illetve n zavarla" tge,, "e,ves %artom<U Azutn fenn0angon fol)tattaH 2 Jo, a""or men+'n"H ne"em nincs mr itt ,olgom, s 0a maga is ol)an sza%a,, mint n, "e,ves Aramis@@@ 2 Jem@@@ n mg@@@ 2 K< a"art mg valamit "'l n mon,ani ;ercerin rna"? (t mirt nem a,ta min,+rt rtsemre? 2 3alamit "'l n? 2 sz!lt Aramis@ 2 Og) van, ,e nem g), 0og) maga ne 0all0atn, FQArtagnan@ 7o0a, 0igg)e el ne"em, so0a sincs ol)an "'l n 'g)em, amit ol)an +! %artom, mint maga, ne 0all0atna@ 2 L, nem, nem, n visszavonulo" 2 ma"acs"o,ott FQArtagnan, %r 0ang+n rzett a "6vn2 csisg, mert %rmil)en +!l 5alstolta is Aramis a zavart, FQArtagnan fig)elmt mgsem "er'lte el, s tu,va, 0og) e%%en az t0atol0atatlan lle"%en a ltsz!lag legcse"l)e%% +elent2 sg8 ,ologna" is cl+a van, ismeretlen cl+a, ami azon%an a testr szerint, a"i +!l ismerte %art+a +ellemt, igen fontos le0etett@ Aramis is ltta, 0og) FQArtagnan g)ana"szi", s n)omat"osan megismtelteH

2 Mara,+on, %artom< Azutn o,afor,ult a sza%!0ozH 2 $e,ves ;ercerin<@@@ 7t, vgtelen'l rven,e", 0og) maga is itt van, FQArtagnan< 2 Egazn? 2 "iltott fel 0arma,szor is a gascogne2i, s most mg "evs% csa50att" %e, mint e,,ig@ ;ercerin meg sem moccant@ Aramis ersza""al tr6tette mag0oz, "it5ve "ezei " z'l a sz vetet, elml"e,sne" trg)t@ 2 $e,ves ;ercerin 2 sz!lt 0ozz 2, itt van velem *e :run r,3& FouPuet r eg)i" fest+e@ TA0, nag)on +!< 2 gon,olta mag%an FQArtagnan@ 2 Fe mirt 55en *e :run?U Aramis rnzett FQArtagnanra, ,e az g) tett, mint0a a Marcantonio2metszete"et36 nzegetn@ 2 Ds estl)i lt z"et a"ar ne"i csinltatni, 0asonl!t az e5i"ureuso"0oz? 2 "r,ezte ;ercerin@ Ds az r,emes sza%!, m6g "r,st sz!ra"ozottan elmon,ta, ig)e"ezett vissza"a5arintani a ,ara% %ro"tot@ 2 G5i"ureusi "a%tot? 2 "r,ezte FQArtagnan vizsgl!,! 0angon@ 2 7z!val 2 +eg)ezte meg Aramis leg%+osa%% mosol)val 2 meg van 6rva, 0og) a ,er" FQArtagnan ma este min,en tit"un"at megtu,+aC %izon), %artom, 6g) van@ :izon)ra 0allott FouPuet r e5i"ureusair!l? 2 (og)ne@ 3alami " lt" trsasga, amel)0ez *a Fontaine, *oret, ;lisson, Moli4re s mit tu,om n mg "i tartozi", a"i" 7aint Man,%an tart+" az 'lsei"et@ 2 ;ontosan 6g) van@ 2 Jos te0t, mi a " ltin"ne" eg)enru0t a,un", s a "irl) szolglat%an eg) ezre,%e t m r6t+'" "et< 2 L, nag)on 0el)es< (a +!l se+teni, FouPuet r megle5etst "sz6t a "irl) szmra@ *eg)en n)ugo,t, 0a ez a *e :run r tit"a, nem fogom "ifecsegni@ 2 Maga min,ig elraga,!, %artom< Fe *e :run rna" nem ez a tit"a@ Az t illet tito" mg so""al fontosa%%, mint a t %%i@ 2 Jos, 0a enn)ire fontos, in"%% nem a"aro" r!la tu,omst szerezni 2 sz!lt FQArtagnan, s g) tett, mint0a tvozni a"arna@ 2 *5+en %e, *e :run r, l5+en %e 2 sz!lt Aramis, mi" z%en +o%% "ezvel eg) ol,ala+t!t n)itott "i, %al "ezvel 5e,ig visszatartotta FQArtagnant@ 2 7zavamra, mr vg"55 nem rte" semmit< 2 sz!lt ;ercerin@ Aramis sz'netet tartott, mint a sz6n5a, n)elvn mon,+"@ 2 $e,ves ;ercerin r< Maga t lt z"et csinl a "irl)na", nem,e? Gg)et %ro"t%!l, eg)et va,sz5oszt!%!l, eg)et %rson)%!l, eg)et sel)em%l s eg)et fl!renci sz vet%l? 2 Egen, ,e 0onnan tu,+a min,ezt? 2 "r,ezte ;ercerin el"5e,ve@ 2 Egen eg)szer8en, "e,ves uramH 3au>2%an lesz va,szat, u,vari 'nne5, 0angversen), sta s "i0allgatsC ez az tfle sz vet megfelel az eti"ettne"@
3&

A 06res fest, a "irl)i Bo%elin2manufa"tra igazgat!+a, a versailles2i 5alota %els ,e"orlsna" irn)6t!+a, nag) 0atssal volt "ora m8vszetre R161121610S@ J5szer8 olasz metszet"sz6t, tel+es nevn Marcantonio =aimon,i R1#.021&3#S@

36

2 Egazn min,ent tu,, uram< TL 2 mormogta FQArtagnan 2, s mg mi min,ent ezen "6v'l<U 2 Fe 2 "iltott fel ,ia,almasan a sza%! 2 %r nag)mlt!sgo, eg)0zi fe+e,elem, valamit mgsem tu,, s ezt sen"i nem tu,+a, "ivve a "irl)t, *a 3alli4re "isasszon)t s engemC ug)anis a sz vete" sz6nt, a zsin!rozs m!,+t, a sza%st, az egszne" az sszell6tst< 2 Jos 2 felelte Aramis 2, 55en ez az, amit magt!l szeretn" megtu,ni, "e,ves ;ercerin< 2 (o0!< 2 "iltott fel elsz rn)e,ve a sza%!, %r Aramis az legszel6,e%%, leglg)a%% 0ang+n mon,ta el szavait@ A 5's5 " "rst +!l meggon,olva, ;ercerin mester ol)an tlzottna", nevetsgesne" s !risina" tallta, 0og) eleinte csa" mag%an nevetglt ra+ta, azutn 0angos, vg'l 0arsn) nevets%en t rt "i@ FQArtagnan vele nevetett, nem azrt, mint0a a ,olgot ol)an nevetsgesne" tartan, 0anem 0og) Aramist el ne 0i,eg6tse@ Aramis 0ag)ta, 0a,, nevessene", mi"or aztn min,"etten elcsen,ese,te", megsz!laltH 2 Gls 0allsra "5telensgne" tetszi" a mersz "r,s, igaz? (anem FQArtagnan, a"i a megtestes'lt % lcsessg, ma+, megmag)arzza, 0og) mst nem is te0etn", mint 0og) ezt "rem@ 2 Egazn? 2 fig)elt fel a testr, a"ine" 5om5s szimata elrulta, 0og) e,,ig csa" csatrozs fol)t, az 't" zet 5illanata most " zele,i"@ 2 Egazn? 2 "r,ezte ;ercerin 0itetlen'l@ 2 Mirt ren,ez FouPuet r a "irl) tiszteletre 'nne5sget? 2 "r,ezte Aramis@ 2 Ag)e, azrt, 0og) "e,vt "eresse? 2 I"vetlen'l 2 felelte ;ercerin@ FQArtagnan r%!lintott@ 2 7 valami glns tlettel? 3alami +! el"5zelssel? 3ag) egsz sor ol)an megle5etssel, amint 55en az imnt eml6tett'n", a mi e5i"ureusain" eg)enru0ir!l sz!lva? 2 Jag)szer8< 2 Jos te0t, most lesz sz! a megle5etsrl, ,es %artom@ Ett van *e :run r, a"i nag)szer8en ra+zol< 2 Egen 2 sz!lt ;ercerin 2, lttam enne" az rna" a "5eit, s megfig)eltem, 0og) a ru0"at igen gon,osan festette@ Gzrt eg)eztem %ele n)om%an, 0og) eg) lt zet ru0t csinlo" az rna", a"r az e5i"ureuso"0oz 0asonl!t, a"r msflt@ 2 $e,ves uram, elfoga,+u" az 6grett, "s%% ma+, vissza is tr'n" r, ,e e%%en a 5illanat%an *e :run rna" nem arra a ru0ra van sz'"sge, amit ne"i a"ar csinlni, 0anem azo"ra, amel)e"et a "irl)na" "sz6t@ A sza%! a""ort ugrott, mint a %a""ecs"e, amit FQArtagnan, a n)ugo,t em%er s "ivl! megfig)el nem tartott tlzottna", ol)an "'l n s s 0a+mereszt volt Aramis in,6tvn)a@ 2 A "irl) ru0it< (og) n %r"ine" a vilgon "ia,+am a "irl) ru0it? ;'s5 " r, nag)sgo,2 na" elment az esze< 2 "iltott fel a szegn) sza%! magn"6v'l@ 2 *eg)en mr seg6tsgemre, FQArtagnan 2 sz!lt Aramis mosol)ogva s nag) n)ugalommal@ 2 7eg6tsen megg)zni ezt az urat< (iszen maga rt engem, nem,e? 2 (t, nem nag)on, megvallom<

2 (og)an, %artom? Jem rti, 0og) FouPuet r a "irl)na" azt a megle5etst a"ar+a el"sz6teni, 0og) mi"or felsge 3au>2%a r"ezi", ott tall+a az arc"5t s 0og) ez az arc"5, mel)ne" 0asonlatossga mulat%a e+t lesz, 55en g) leg)en lt zve, mint azon a na5on a "irl)? 2 L, igen, igen< 2 "iltott fel a testr ma+,nem megg)z,ve, 0iszen ol)an elfoga,0at! volt az o"@ 2 Egen, "e,ves Aramis< Egaza vanC az tlet igazn nag)on szerencss@ Foga,ni mere", 0og) a maga tlete< 2 Jem tu,om 2 felelte a 5's5 " " nn)e,n 2, az en)m2e vag) FouPuet r@@@ Fe miutn szrevette FQArtagnan 0atrozatlansgt, f'r"szleg a sza%! arc%a nzettH 2 Jos, ;ercerin r, mit sz!l 0ozz? 2 Azt mon,om, 0og)@@@ 2 (og) megtaga,+a, tu,om, s eg)ltaln nem szn,"om "n)szer6teni, "e,ves uramC st meg is rtem finom ta5intatt, 0og) nem "a5 r gt n FouPuet r tletnH nem szeretn azt a ltszatot "elteni, 0og) 06zeleg a "irl)na"@ Jemes sz6vre vall ez, ;ercerin r, nemes sz6vre< A sza%! 0e%egett@ 2 3al! igaz, nem "evss 06zelegne az if+ "irl)na" 2 fol)tatta szavait Aramis@ 2 A finten,ns r mon,ta is ne"emH 0a ;ercerin vona"o,n", mon,+a meg ne"i, 0og) ezzel a felle t5llt +! vlemn)em nem vltozi", min,ig %ecs'lni fogom@ /sa"0og)@@@ 2 /sa"0og)? 2 ismtelte ;ercerin n)ugtalanul@ 2 /sa"0og) 2 fol)tatta Aramis 2 a "irl)na" meg "ell ma+, mon,anom R"e,ves ;ercerin, rti ug)e, 0og) most FouPuet r %eszlS, csa" meg "ell ma+, mon,anom a "irl)na"H TFelsg, az volt a szn,"om, 0og) felsge,ne" fela+nl+am arc"5t, ,e ;ercerin r, taln tl0a+tott, ,e min,enesetre fig)elemre mlt! " telessgrzet%l ellenszeg'lt enne" a tervemne"@U 2 Gllenszeg'lt< 2 "iltott fel a sza%! megi+e,ve a re 0raml! felelssgtl@ 2 Gllenszeg'l+e" FouPuet r "6vnsgna", a"aratna", mi"or a "irl)na" a"ar r met szerezni? L, 5's5 " r, nag)on sl)os sz!val illetett engem< Dn ellenszeg'l "? Estenne" leg)en 0la, ezt n nem tettem, tanm r a testr"a5itn) r< Ag)e, FQArtagnan r, n nem szeg'l " ellen semmine" sem? FQArtagnan taga,!an intett, minteg) +elezve, 0og) semleges !0a+t mara,niC cselsz vst, "om,it vag) trag,it rzett a ,olog m g ttC el volt "esere,ve, 0og) nem tall+a "i, mi az, ,e eg)elre tvol tartotta magt tle@ ;ercerin azon%an, a"it "6nzott a gon,olat, 0og) a "irl)na" megmon,0at+"H ellene szeg'lt, 0og) megle5etst szerezzene" ne"i, mris o,atolt eg) sz"et *e :runne", s eg) sze"rn)%l ng) rag)og! estl)i lt z"et vett "i, mert az t ,i" mg a mun"s "ez%en volt, s a mesterm8ve"et sor+%an felaggatta a %ergam!i 5r!%a%%u"ra, amel)e" mg /oncini i,e+%en "er'lte" Franciaorszg%a, s ;ercerin EE@ FQAncre t%ornag)t!l "a5ta "et a+n,"%a, miutn az olasz sza%!" a "on"urrencia " vet"ezt%en tel+es veresget szenve,te" s t n"re+utotta"@ A fest 0ozzltott, 0og) lera+zol+a s aztn lefesse a ru0"at@ Aramis, a"i a fest mun"+na" min,en rszlett szemmel "6srte s mellette llt, 0irtelen megll6totta t mun"+%an@ 2 $e,ves *e :run r 2 sz!lt 2, nem 0iszem, 0og) ez volna az igazi t!nusC fest"ei tve,s%e e+ti", s a vsznon el fog veszni a tel+es 0asonlatossg, amire 5e,ig felttlen'l sz'"sg'n" vanC t %% i,re volna sz'"sg, 0og) az rn)alato"at megfig)el0esse@

2 Gz igaz 2 sz!lt ;ercerin 2, ,e az i,n" "evs, ez ellen 5e,ig, %elt0at+a, 5's5 " r, nem te0ete" semmit@ 2 A""or 5e,ig nem fog si"er'lni< 2 sz!lt Aramis n)ugo,tan@ 2 7 csu5n a sz6ne" eltrse miatt< $ z%en *e :run a legnag)o%% 08sggel msolta a sz vete"et s a ,6sz6tse"et@ Aramis 5e,ig rosszul 5alstolt t'relmetlensggel nzte mun"+t@ TG+, e+, micso,a r, gi +t" fol)i" itt?U 2 gon,olta mag%an a testr@ 2 Gz 6g) 0atrozottan nem meg)< 2 sz!lt Aramis@ 2 *e :run r, csu"+a %e fest"esl,+t s g ng) l+e fel a vsznt< 2 Fe uram 2 sz!lt a fest "e,vetlen'l 2, itt rmes a vilg6ts< 2 3an eg) tletem, *e :run r, eg) tletem< (a volna eg) "is sz vetmintn", s 0a magna" elegen, i,e+e s +o%% vilg6tsa volna@@@ 2 L, a""or 2 sz!lt *e :run 2 min,enrl "ezes"e,nm< TDrtem 2 gon,olta mag%an FQArtagnan 2, itt van a "ut)a eltemetve< Min,eg)i" sz vet%l minta "ell@ Zr, g s 5o"ol< 3a+on ;ercerin o,aa,+a2e?U ;ercerin, a"it utols! mentsvr%!l is "iszor6totta", s a"it a 5's5 " 06zelg +!in,ulata is el"%6tott, levgott t sz vetmintt, s tn)+totta "et Aramisna"@ 2 Mg) mr so""al +o%%@ Jem igaz, FQArtagnan? Mi a vlemn)e? 2 "r,ezte Aramis@ 2 $e,ves Aramis 2 felelte FQArtagnan 2, az n vlemn)em az, 0og) maga min,ig ug)anaz mara,< 2 Ds " vet"ezs"55en min,ig a maga %art+a< 2 sz!lt a 5's5 "@ 2 Egen, igen 2 mon,ta fenn0angon FQArtagnan@ 7 mag%an 0ozztetteH TFlrevezet0etsz, "tszeres +ezsuita, ,e legal%% a cin"oso,, nem teszelC a""or 5e,ig legf%% i,e+e itt0ag)nom "et@U 7 fenn0angon 0ozztetteH 2 Esten vele, Aramis< Esten vele< Meg)e" ;ort0os0oz@ 2 A""or vr+on meg< 2 sz!lt Aramis, s a mint"at zse%re tette@ 2 Mr "sz is vag)o", s szeretn" %artun""al mg eg) sz!t vltani@ *e :run sszera"ta a 0olmi+t, ;ercerin a ru0"at ismt %etette a sze"rn)%e, Aramis megta5ogatta zse%eit, 0og) a mint" ott vanna"2e, s valamenn)ien tvozta" a m80el)%l@

.11 A/#l;7#" M liC!# ,al(" #l&2 3,l#,+, ";#!,# Az rhatnm polgrB@ ' FQArtagnan megtallta ;ort0ost a szomsz, terem%enC ,e mr nem az inger'lt, csal!,ott ;ort0ost, 0anem eg) el%8v lt, sugrz! "e,v8, aran)os ;ort0ost, amint 55en Moli4re2rel %eszlgetett, a"i val!sggal ra+ongva nzett re, mint0a nemcsa" nag)szer8%%et, ,e 0ozz fog0at!t sem ltott volna mg@ Aramis eg)enesen ;ort0os0oz l5ett, s o,an)+totta ne"i finom, fe0r "ezt, amit val!sggal eln)elt %art+na" !risi ten)ereC ez a m8velet Aramist min,ig nmi aggo,alommal t lt tte el@ Fe mi"or a %arti "zszor6tson nag)o%% f+,alom nl"'l tlesett, 3annes 5's5 "e Moli4re2 0ez for,ult@ 2 Jos, uram, el+ n2e velem 7aint2Man,%a? 2 Glmeg)e" n a"r0ova 2 felelte Moli4re 2, a0ov nag)mlt!sgo, a"ar+a@@@ 2 7aint2Man,%a< 2 "iltott fel ;ort0os cso,l"ozva, 0og) 3annes 5's5 "e il)en %izalmasan %eszl eg) sza%!seg,,el@ 2 (og)an, Aramis< Gzt az urat magval viszi 7aint2Man,%a? 2 Egen 2 mosol)gott Aramis 2, a mun"a s'rget< 2 Ds azutn, "e,ves ;ort0os 2 f8zte 0ozz FQArtagnan 2, Moli4re r nem egszen az, amine" ltszi"< 2 (og)an? 2 "r,ezte ;ort0os@ 2 Egen, ez az r ;ercerin mester els sza%!+a, s vrna" r 7aint2Man,%an, 0og) fel5r!%l+a az e5i"ureuso" 'nne5i ru0+t, amel)e"et FouPuet r megren,elt@ 2 Egen, 6g) van, uram 2 sz!lt Moli4re@ 2 9 ++ n te0t, "e,ves Moli4re r 2 sz!lt Aramis 2, 5ersze, csa" 0a mr vgzett Fu 3allon rral< 2 Mi mr vgezt'n" 2 +eg)ezte meg ;ort0os@ 2 Ds meg van elge,ve? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 Min,en te"intet%en 2 felelte ;ort0os@ Moli4re 0a+longva vett %cst ;ort0ost!l, s megszor6totta a "a5itn) "ezt, amel)et az tito"%an o,an)+tott ne"i@ 2 Aram 2 sz!lt ;ort0os nag)"58en 2, azutn 5ontos leg)en< 2 (olna5 meg"a5+a a ru0+t, %r! r 2 felelte Moli4re@ Ds Aramisszal eg)'tt elment@ FQArtagnan 5e,ig "aron fogta ;ort0ost, s meg"r,ezteH 2 Mit csinlt magval ez a sza%!, "e,ves ;ort0os, 0og) ann)ira meg van vele elge,ve? 2 (og) mit csinlt velem? (og) mit csinlt, %artom? 2 "iltott fel ;ort0os elraga,tatssal@ 2 Egen, 55en ezt "r,ezem n is< 2 :artom, azt tette, amit so0a mg sza%! meg nem tett, mrt"et vett r!lam, anl"'l, 0og) megrintett volna< 2 Ja0t, 0og)an t rtnt ez?

2 Glsz r is el"er6tette", nem tu,om, 0onnan, egsz csom! min,enfle termet8 5r!%a%%ut, a%%an a remn)sg%en, 0og) " z tt'" a"a, az n mretemne" is megfelelC ,e a leg2 nag)o%%i", a sv+ci gr,a nag),o%os, "t 0'vel)""el r vi,e%% s eg) fl l%%al sovn)a%% volt nlam@ 2 /sa"ug)an? 2 Og), a0og) mon,om, "e,ves FQArtagnanC ,e ez a Moli4re r nag) em%er, vag) legal%%is nag) sza%!, mert emiatt eg)ltaln nem + tt zavar%a@ 2 (anem mit csinlt? 2 L, ro55ant eg)szer8 ,olgot@ Egazn, 0allatlan< Micso,a eg)'g)8sg, 0og) ezt e,,ig nem fe,ezt" fel< Menn)i szenve,stl s megalztatst!l "6mlte" volna meg< 2 Jem is sz!lva a temr,e" ru0r!l, "e,ves ;ort0os< 2 Az m, 0arminc ru0a< 2 Jos, "e,ves ;ort0os, mag)arzza el ne"em Moli4re m!,szert@ 2 Moli4re? Ag)e%r, 6g) nevezi? 7zeretnm meg+eg)ezni a nevt@ 2 Egen, ,e ;oPuelint is mon,0at,3- 0a 6g) +o%%an tetszi"@ 2 Jem, ne"em "e,vese%% a Moli4re nv@ (a se0og) sem +ut eszem%e, a""or a voli4re2re 3. fogo" gon,olni, mert ott0on ;ierrefon,s2%an van eg)@@@ 2 (t ez nag)szer8, %artom< Jos, mi enne" a Moli4re2ne" a m!,szere? 2 (allgasson i,e< Jem sze,ett 6ze"re, mint a t %%i mi0aszna szo"ta, nem 0a+oltatott "trt, nem 0a+l6tgatta min,en 6z'letemet, ami csu5a lealacson)6t!, al+as g)a"orlat@@@ FQArtagnan 0el)eslen %iccentett r@ 2 G0el)ett 6g) sz!lott 0ozzmH TAram< Gg) el"el em%er maga mri meg magt< *eg)en sz6ves, l5+en a t'" r el<U Dn te0t a t'" r el llottam@ Megvallom, 55ensggel nem rtettem meg, mit a"ar tlem ez a ,er" 3oliere r@ 2 Moli4re@ 2 Egen, igen< Moli4re, Moli4re< Ds mivel n min,ig fltem a mrt"vevstl, 6g) sz!ltam 0ozzH T9!l vig)zzon m, 0og) mit csinl velem, fig)elmeztetem, ro55ant csi"lan,!s vag)o"<U Fe R%artom, %e "ell vallanom, nag)on u,varias fic"!S szel6, 0angon 6g) vlaszoltH TAram, a ru0a a""or fog +!l llni, 0a tula+,on "5msa utn "sz'l@ $5mst 5e,ig 5ontosan visszat'"r zi a t'" r@ A mrt"et "5msa ala5+n fog+u" ma+, venni<U 2 Ds csa"ug)an ltta magt a t'" r%en? 2 sz!lt FQArtagnan@ 2 Fe 0ol tallta" ol)an t'"r t, amel)i"%en tettl tal5ig meglt0atta magt? 2 $e,vesem, ug)anaz a t'" r volt, amel)i"%en a "irl) nzegeti magt@ 2 Egen, csa"0og) a "irl) msfl l%%al alacson)a%%@ 2 Jos, n nem tu,om, mi"nt t rtnt, %izon)ra 06zelegni a"arta" a "irl)na", mert a t'" r mg nag) is volt ne"em@ Egaz, a magassgt 0rom eg)ms f l 0el)ezett velencei t'" rlemez al"otta, szlessgt 5e,ig ug)anann)i velencei t'" rlemez, szlt%en eg)ms0oz csatla"oz2 tatva@
33.

A nag) v6g+t"6r! 5olgri neve@ Ma,r0z, galam%0z@ RfranciulS

2 T)8, %artom, micso,a cso,latos szava"at 0asznl? (ol az r, g%e g)8+t tte "et? 2 :elle2Esle2en< Aramis mag)arzta "et az 56tmesterne"< 2 A0a, rtem< Tr+'n" vissza a t'" rre< 2 Jo, ez a ,er" 3oli4re@@@ 2 Moli4re< 2 Egaz, Moli4re@ Meglt+a, %artom, 0og) most mr mil)en +!l fogo" eml"ezni a nevre@ Gz a ,er" Moli4re azutn s5an)ol "rtval vonala"at "ez,ett ra+zolni a t'" rre, tel+esen a "arom s vllam " rvonala szerint, s " z%en mon,ott eg) aran)sza%l)t, amit n "ivl!na" talltamH TA ru0a ne leg)en "n)elmetlen a visel+ne"<U 2 3al!%an 2 sz!lt FQArtagnan 2, nag)on sz5 aran)sza%l), csa"0og), sa+nos, nem min,ig al"almazz"@ 2 D55en ezrt talltam n mg %mulatramlt!%%na", "ivlt mi"or 3o@@@ Moli4re r "i is fe+tette@ 2 Jetene< $ife+tette az aran)sza%l)t? 2 Fe "i m< 2 (a,, 0allom, 0og)an? 2 El)enformnH TTe"intve, 0og) elfor,ul0at az em%errel, sl)os 0el)zet%en, vag) szorultsg%an, 0og) "a%t+a ra+ta van, s levenni nem a"ar+a@@@U 2 Gz igaz 2 sz!lt FQArtagnan@ 2 TTe0tU, fol)tatta 3oli4re r@@@ 2 Moli4re< 2 Moli4re, 5ersze< TTe0t 2 fol)tatta Moli4re r 2, 0a urasgo, "ar,ot a"ar rntani, s ra+ta van a "a%t+a, mi"nt csinl+a ezt?U 2 T*evetemU 2 feleltem r@ T(t nemU 2 mon,+a @ 2 T(og)an, nem?U 2 TAzt mon,om, 0og) a "a%t leg)en ol)an +! sza%s, 0og) ne zavar+a semmi%en, mg a""or sem, 0a "ar,ot rnt@U 2 TG+0a<U 2 TTe0t 0el)ez"e,+" v6v!lls%a<U 2 fol)tatta 3o@@@ Moli4re r@ Dn ezt meg is tettem, ol) lel"esen, 0og) "t a%la"'veget %et rtem@ T7emmi, semmi< 2 sz!lt Moli4re r@ 2 Mara,+on 6g)<U 2 Dn felemeltem %al "aromat a leveg%e, "ecsesen %e0a+l6tottam, a "zelmet fel0a+tottam, csu"l!mat %eg r%6tettem, mialatt +o%% "aromat flig "in)+tva, " n) ""el ,ere"amat, csu"l!mmal 5e,ig mellemet v,tem< 2 Egen 2 sz!lt FQArtagnan 2, az igazi v6v!lls, az a"a,miai v6v!lls@ 2 Gz a 0el)es "ife+ezs, "e,ves %artom< G" z%en 3oli4re@@@ 2 Moli4re< 2 Jzze, "e,ves %artom, mgiscsa" sz6vese%%en neveznm@@@ Mi is a msi" neve? 2 ;oPuelin@ 2 En"%% ;oPuelinne" fogom 06vni@ 2 (t ez a nv mirl fog in"%% esz%e +utni, mint a msi"?

2 Min,+rt meglesz@@@ ;oPuelinne" 06v+", ug)e? 2 Egen@ 2 /oPuenar,2n asszon)ra fogo" gon,olni<31 2 (el)es< 2 Co(ue2%!l 2o(ue2ot, nard2%!l 2 lin2t csinlo", s 6g) /oPuenar,2%!l meg"a5om a ;oPuelint< 2 ;om5s< 2 "iltott fel FQArtagnan el"5e,ve@ 2 (t, %artom, nem g)z m cso,lni< 2 Gz a /oPuelin te0t felvzolta a t'" rre a "aromat@ 2 :ocsnat, ;oPuelin< 2 (og) is mon,tam? 2 Azt mon,taH /oPuelin< 2 A0, igaz< Te0t ez a ;oPuelin felvzolta "aromat a t'" rre, ,e nem siette m elH g)orsan szem'g)re vettC igaz, 0og) nag)on +!l is festettem@ 2 TJem fraszt+a?U 2 "r,ezte @ 2 TGg) "iss< 2 sz!ltam, megrogg)antva a tr,em 2, ,e azrt mg eg) !rig is "i%6rom@U 2 TJem, nem, nem enge,0etem meg< 3anna" itt elz"en) fi", a"i" " telessg'"ne" tart+", 0og) a "ar+t tmogass", mint a0og) 0a+,an a 5r!ft" "ar+t tmogatt", 0a Esten0ez fo0sz"o,ta"@U 2 TJag)on 0el)es<U 2 feleltem n@ 2 TGz nem fog+a lealacson)6tani?U 2 T:artom 2 sz!ltam n 2, azt 0iszem, nag) "'l n%sg van a tmogats s a mrt"vevs " z tt<U 2 Ml)rtelm8 meg"'l n% ztets< 2 sz!lt FQArtagnan@ 2 G""or +elt a,ott 2 fol)tatta ;ort0os 2, s "t legn) sietett el, az eg)i" a %al "aromat tartotta, a msi" vgtelen 'g)essggel a +o%% "aromat tmasztotta al@ 2 TGg) 0arma,i" legn)t i,e<U 2 "iltotta @ Ds + tt eg) 0arma,i" fiatalem%er is@ 2 TTmogas, enne" az rna" az ol,alt<U 2 5arancsolta ne"i@ A fiatalem%er az ol,alamat tmasztotta meg@ 2 Gze" szerint mo,ellt llt? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 Og) van@ ;oPuenar, 5e,ig felra+zolt engem a t'" r'vegre< 2 ;oPuelin, %artom< 2 ;oPuelin< Egaza van@ G+n)e csa", mgis sz6vese%%en 06vom 3oli4re2ne"< 2 Fe most mr vglegesen, ug)e? 2 Gzalatt 3oli4re felra+zolt engem a t'" r'vegre@ 2 Glz"en) gesztus@ 2 Tetszi" ne"em ez a m!,szerH tisztelettel+es, s min,en"it a maga 0el)re ll6t<
31

7 hrom test4r i,e+n a "s%%i Fu 3allon %r!n mg /oPuenar, r ne+e volt@

2 Ds 0og) vgz, tt? 2 Og), 0og) sen"i 0ozzm nem n)lt, %artom< 2 $ivve a 0rom legn)t, a"i" megtmogatt"< 2 Min,enesetre, ,e n megmag)arztam ne"i", azt 0iszem, 0og) tmogats s mrt"vevs " z tt nag) a "'l n%sg@ 2 Egaz, %izon) 2 felelte FQArtagnan, azutn ezt gon,olta mag%anH T7zavamra, vag) nag)on tve,e", vag) nem remlt 5om5s an)agot szolgltattam enne" a 0uncut Moli4re2ne", s 0olt%iztos, ezt a +elenetet termszet08en viszontlt0at+u" valamel)i" v6g+t"%an@U ;ort0os mosol)gott@ 2 Min mosol)og? 2 "r,ezte FQArtagnan@ 2 Megvall+am?@@@ Mosol)go", mert ol)an %ol,og vag)o"@ 2 Jo, mr ez igaz, nem ismere" magnl %ol,oga%% em%ert@ Fe mil)en +a%% szerencse rte? 2 Jos 0t, "e,vesem, fe+ezze "i szerencse"6vnatait ne"em< 2 Jag)on sz6vesen< 2 Og) rmli", 0og) n voltam az els, a"irl il)en m!,szerrel vette" mrt"et@ 2 :iztos %enne? 2 Jag)+%!l@ A%%!l gon,olom, 0og) 3oli4re s a t %%i seg, megrt +ele"et vltott eg)mssal@ 2 Jos, "e,ves %artom, ez engem nem le5 meg Moli4re rszrl@ 2 3oli4re, %artom< 2 L nem, azt mr nem< Glnzem, 0a maga 3oli4re2t mon,, ,e n magam ezutn is csa" Moli4re2ne" fogom 06vni@ Jos te0t, amint mon,tam, ez nem le5 meg engem Moli4re r rszrl, mert szellemes fiatalem%er, s maga nag)szer8 tletre i0lette@ 2 $s%% %izon)ra 0asznra lesz, a%%an %iztos vag)o"< 2 Meg0iszem azt, mg5e,ig nag) 0asznra< Mert tu,+a meg, %artom, 0og) Moli4re a mi sza%! ismersein" " z tt az igazi, a"i a mi nemesurain"r!l, gr!f+ain"r!l, %r!in"r!l@@@ a "ell m!,on vesz mrt"et@ G szava" utn, amel)e" +elentsgt s ml)sgt nem vitat+u", FQArtagnan s ;ort0os el0ag)ta ;ercerin mester 0zt, s visszatrte" "ocsi+u"0oz@ (a az olvas!na" g) tetszi", 0ag)+u" itt "et, tr+'n" vissza Moli4re20ez s Aramis0oz 7aint2Man,%a@

.1. A /+@5a&% a /+@#5 +& a /+' 3annes 5's5 "e, a"it "ellemetlen'l rintett, 0og) FQArtagnant ;ercerin mesternl tallta, rossz 0angulat%an trt vissza 7aint2Man,%a@ Moli4re ellen%en el volt raga,tatva, 0og) ol) +! tmra tallt, s 0og) tu,ta, 0ol tall0at+a meg az ere,etit@ Mg) te0t vi,m 0angulat%an r"ezett 7aint2Man,%a@ A %alszrn) egsz emelett ;rizs leg06rese%% e5i"ureusai s a 0z %izalmasai foglalt" el, g)0og) min,eg)i" eg) szo%t la"ott, mint a m0e" a "a5tr se+t+ei%en, 0og) eg)2eg) cs 55 mzet termel+en a "irl)i "alcs0oz, amel)et FouPuet szn,"ozott NE3@ *a+os "irl) felsgne" a vau>2i 'nne5sge" al"alm%!l fela+nlani@ ;lisson 7 tolakod+k c6m8 0rom felvonsos "om,ia 5rol!gusn t rte a fe+tC ezt 0ozza ma+, sz6nre ;oPuelin ,e Moli4re, amint FQArtagnan 06v+a s /oPuelin ,e 3oli4re, mint ;ort0os nevezi@ *oret +sg6r!i mestersgne" egsz naivits%an 2 az +sg6r!" min,en i,%en naiva" volta" 2 elre megfogalmazta a vau>2i 'nne5sge" le6rst, mieltt mg leza+lotta" volna@ *a Fontaine eg)i"tl a msi"0oz setten"e,ett, mint valami sz!ra"ozott, zavar! s t8r0etetlen rn)", s min,eg)i" f'l%e ezer 5oti"us gon,olatot z'mm g tt, suttogott@ ;lissont ann)ira zavarta, 0og) vg'l 0aragosan fel"a5ta fe+t s fel"iltottH 2 *a Fontaine< *egal%% sza"6tson ne"em eg) +! r6met, 0iszen azt ll6t+a, 0og) a ;arnasszus "ert+%en stl< 2 Mil)en r6met a"ar? 2 "r,ezte a mesemon,!, a0og) 7vign asszon) nevezte@ 2 Mon,+on ne"em eg) r6met ragyogs2ra@ 2 Fort)ogs< 2 vgta "i *a Fontaine@ 2 Ag)an, "e,ves %artom 2 sz!lt *oret 2, le0etetlensg fort)ogsr!l %eszlni, mi"or a vau>2i g) n) r "rl ne"el< 2 Gzen"6v'l nem is r6mel 2 felelte ;lisson@ 2 (og)0og) nem r6mel? 2 "r,ezte *a Fontaine cso,l"ozva@ 2 Egen, "e,ves %artom, van eg) utlatos szo"sa, ami min,ig a"a,l)ozni fog+a a%%an, 0og) elsrang " lt le0essen@ A r6mei ro55ant 0en)"< 2 Egazn, g) tall+a, ;lisson? 2 Egen, "e,ves %artom, g) tallom@ Bon,ol+a el, 0og) so0asem +! eg) r6m, am6g az em%er +o%%at tall@ 2 A""or a + v%en csa" 5r!z%an fogo" 6rni 2 sz!lt *a Fontaine, a"i ;lisson ,orglst "omol)an vette@ 2 L, g)an6tottam n ol)"or, 0og) " ltne" semmireval! vag)o"< Egen, ez a sz6ntiszta igazsg< 2 Je mon,+a ezt, "e,ves %artom@ Egazn "iala"ul!%an vanna" eg)ni sz6nei, s so" +! tall0at! a tanmesi%en@ 2 Ds min,+rt azzal "ez,em 2 fol)tatta meg"ez,ett eszmemenett *a Fontaine 2, 0og) t8z%e ,o%o" vag) szzat a verseim " z'l, amel)e""el 55en most "sz'ltem el@ 2 (ol vanna" a versei?

2 A fe+em%en@ 2 Jo, 0a a fe+%en vanna", a""or nem get0eti el@ 2 Gz igaz 2 sz!lt *a Fontaine@ 2 Fe 0a nem getem el@@@ 2 Jos, mi t rtni", 0a nem geti el? 2 Az t rtni", 0og) megmara,na" a lel"em%en s so0a el nem fele+tem "et@ 2 Az r, g%e< Gz aztn a vesze,elem 2 "iltott fel *oret@ 2 (iszen %ele%olon,ul0at az em%er< 2 Az r, g%e< Az r, g%e< Mit le0et itt tenni? 2 t5el, tt *a Fontaine@ 2 Megvan a m!,szer 2 sz!lt Moli4re, a"i az utols! szava"nl l5ett %e@ 2 Ds mi az? 2 Mr+a le el%%, s azutn gesse el "et@ 2 Mil)en eg)szer8< Jo n erre so0a r nem + ttem volna@ Micso,a szellem ez a furfangos Moli4re< 2 sz!lt *a Fontaine@ Azutn 0omlo"ra 'tve 0ozzf8zteH 2 (e+, te csa" megmara,sz nag) szamrna", 9ean ,e *a Fontaine< 2 Mit mon,, "e,ves %artom? 2 "r,ezte Moli4re, a"i " zele%% l5ve meg0allotta a " lt "tsg%eesett "ifa"a,st@ 2 Azt mon,om, 0og) mr n megmara,o" szamrna", "e,ves "ollgm 2 felelte *a Fontaine nag) s!0a+tva s "omor te"intettel@ 2 Egen, %artom 2 fol)tatta eg)re n ve"v szomorsggal 2, a r6meim rossza"< 2 Az nem igaz< 2 ;e,ig lt+a2e, 0itvn) versfarag! vag)o"@ 2 $i mon,ta ezt? 2 (t ;lisson@ Jem igaz, ;lisson? ;lisson %eleml)e,t az al"ots%a, s esze g%an sem volt felelni@ 2 Fe 0a ;lisson magt 0itvn) versfarag!na" nevezte 2 "iltott fel Moli4re 2, a""or ;lisson ml)en megsrtette magt@ 2 Azt 0iszi? 2 L, "e,ves %artom, maga nemesem%er, ezrt azt tancsolom, 0og) il)en srtst ne 0ag)+on megtorlatlanul< 2 (m< 2 6g) *a Fontaine@ 2 Mg so0a nem vere"e,ett? 2 Gg)szer, %artom< Gg) " nn)8lovassgi 0a,nagg)al@ 2 Mit vtett az a 0a,nag)? 2 Og) ltszott, elcs%6totta a felesgemet@ 2 Ei2igen 2 sz!lt Moli4re els5a,va@#0 Mi"or azon%an *a Fontaine vallomsra a t %%ie" 0trafor,ulta", Moli4re magra erltette mr2mr oszla,oz! gn)os mosol)t, s fol)tatta *a Fontaine vallatst@ 2 Ds mi lett a 5r%a+ ere,mn)e?
#0

Moli4re letne" " ztu,ott trag,i+a szerencstlen 0zassga volt@

2 Az lett az ere,mn), 0og) ellenfelem a 0el)sz6nen lefeg)verzett, azutn %ocsnatot "rt tlem, s meg6grte, 0og) so0a t %% %e nem teszi a l%t a 0zam%a@ 2 Ds elfoga,ta? 2 "r,ezte Moli4re@ 2 Jem, ellen"ezleg, f lemeltem a "ar,omat, s 6g) sz!ltamH T:ocsnat, uram, ,e nem azrt vere"e,tem meg nnel, mert a felesgem szeret+e, 0anem mert azt mon,t", 0og) meg "ell vere"e,nem@ Mivel azon%an so0a ol) %ol,og nem voltam, mint az!ta, nag)on "rem, +r+on tov%%ra is a 0zam%a, mint azeltt, mert "'l n%en, mor,izoma,ta, +%!l el"ez,+'" a via,alt<U Gszerint 2 fol)tatta *a Fontaine 2 "n)szer'lve volt r, 0og) felesgem "e,vese mara,+on, n 5e,ig +%!l a leg%ol,oga%% fr+ lettem a f l, n< 3alamenn)ien 0arsog! "aca+ra fa"a,ta"@ /sa" Moli4re emelte a "ezt a szem0ez@ Mirt? Taln, 0og) let r l+ n eg) " nn)cse55et, taln, 0og) elfo+tson eg) s!0a+t@ L, +a+, Moli4re moralista volt, tu,+u", ,e Moli4re nem volt filoz!fus@ 2 Gg)re meg) 2 sz!lt visszatrve az el%%i trg)ra 2, ;lisson a""or is megsrtette magt< 2 Egaz, mr meg is fele,"eztem r!la@ 2 Ds n t a maga nev%en "i06vom< 2 Megte0et+'", 0a sz'"sgesne" tart+a@ 2 Egen, sz'"sgesne" tartom s ragasz"o,om 0ozz@ 2 3r+on csa" 2 sz!lt *a Fontaine@ 2 Dr,e"el a vlemn)e@ 2 Mirl? A srtsrl? 2 JemC mon,+a meg ne"emH csa"ug)an nem r6mel a rag)ogs s a fort)ogs? 2 Dn magam r6mne" 0asznlnm@ 2 Zr, ga,ta< (t nem megmon,tam< 2 Ds letem%en legal%% szzezer il)en r6met faragtam@ 2 7zzezret? 2 "iltott fel *a Fontaine@ 2 Gz ng)szer ann)i, mint 7 sz=z, amit /0a5elain r tervez@#1 Ds ug)anerrl a trg)r!l 6rta a szzezer verssort, "e,ves %artom? 2 Fe 0t fig)el+en i,e, maga r " sz!ra"ozott 2 sz!lt Moli4re@ 2 Az %izon)os 2 fol)tatta *a Fontaine 2, 0og) 5l,ul a fjdalom2ra r6mel a rgalom! 2 Mg +o%% ragozott ala"%an@ 2 Egen, f"nt ragozott ala"%an, mert a""or mr nem is ng), 0anem 0at %et8 r6mel, ug)an6g) a ragyogs s fortyogs eset%en is@@@ (asznl+a ragozott ala"%an a ragyogs s fortyogs szava"at, "e,ves ;lisson 2 sz!lt *a Fontaine, vllon veregetve " lttrst, mert ;lisson srtsrl tel+esen megfele,"ezett 2, s meglt+aH r6melne"< 2 Tess"? 2 , rm gte ;lisson@ 2 Az r, g%e< Moli4re is mon,ta, 5e,ig Moli4re rti a ,olgtC 0iszen tula+,on %evallsa szerint szzezer verssort 6rt@ 2 Jo 2 sz!lt Moli4re nevetve 2, *a Fontaine2t el"a5ta a 0v@ 2 D55g), a0og)an a harmatos nag)szer8en r6mel a zamatossal! A fe+emet teszem r@@@ 2 Fe@@@ 2 sz!lt volna Moli4re@
#1

Jag)on " ze5es francia " lt R1&1&216-#SC i,zett m8ve el%eszl " ltemn)@

2 Gzt csa" azrt mon,om 2 %eszlt tov%% *a Fontaine 2, mert g) tu,om, tnc+t"ot 6rt 7ceau>#2 szmra@ 2 Egen, 7 tolakod+k2at@ 2 A0, csa"ug)an, eml"szem mr@ Jos, n g) gon,oltam, 0og) ,ara%+0oz nag)on +!l illen" eg) 5rol!gus@ 2 Min,enesetre nag)szer8 volna@ 2 Gszerint oszt+a a nzetemet? 2 (iszen magam "rtem meg r, 0og) 6r+on 0ozz 5rol!gust@ 2 Meg"rt engem, 0og) 6r+am meg, engem? 2 Egen, meg"rtem, 0og) "r+e meg r ;lissont, a"i e 5illanat%an mr 6r+a is a 5rol!gust@ 2 Egen, 0t ez az, amit ;lisson 6r? 7zavamra, "e,ves Moli4re, n0a igaza van@ 2 Mi"or? 2 Mi"or azt mon,+a, 0og) sz!ra"ozott vag)o"@ Gz csn)a 0i%aC meg a"aro" +avulni, s meg6rom magna" a 5rol!gust@ 2 Fe 0isz ;lisson mr +av%an 6r+a@ 2 Egaz< L, n c6meres " r< *oret +oggal mon,ta, 0og) semmireval! vag)o"@ 2 Azt nem *oret mon,ta, %artom< 2 G+ 0t, a""or az, a"i mon,taC nem min,eg)? A v6g+t"na" te0t 7 tolakod+k a c6me? va+on a b-slakod+k nem r6mel2e? 2 9o%% 06+n meg+r+a@ 2 Gsetleg a vigadoz+k2"al is? 2 L, azt mr nem@ 2 Mersz volna, nem,e? Fe vg'l is mirt volna mersz? 2 Mert a vgz,se" nag)on el'tne" eg)mst!l@ 2 Azt 0ittem 2 sz!lt *a Fontaine, s Moli4re2tl elfor,ult *oret20oz 2, azt 0ittem@@@ 2 Mit 0itt? 2 "r,ezte *oret 6rs " z%en@ 2 Jo, mon,+a 0amar< 2 Ag)e, maga 6r+a a 5rol!gust 7 tolakod+k20oz< 2 Fe0og)is, a min,ensgit< ;lisson 6r+a@ 2 A0, ;lisson< 2 sz!lt *a Fontaine, s o,al5ett ;lisson0oz@ 2 Azt 0iszem 2 fol)tatta 2, 0og) 3au> nimf+a@@@ 2 L, ez reme"< 2 "iltott fel *oret@ 2 3au> nimf+a< $ sz n m, *a Fontaine< Mega,ta a "t utols! sort verses "r!ni"m0ozH ;s ltjuk, >au8 bjos nimfja Munkjuk d6jt nem felk6nlja! 2 Jo, ez mr %esz,, ez a +! r6m< 2 sz!lt ;lisson@ 2 (iszen 0a maga 6g) r6melne, *a Fontaine<

#2

;rizs " rn)"i 5om5s "astl)C /ol%ert 56ttetteC Moli4re 7 tolakod+k c6m8 0romfelvonsos, verses tnc"om,i+t 16612%en mutatt" %e@

2 Fe 0iszen n 55en 6g) r6mele", mivel maga *oret +elentette "i, 0og) az eml6tett "t verssort n a,tam ne"i@ 2 Jo, 0a il)en 'g)esen r6mel, mon,+a meg ne"em, 0og)an "ez,en el a 5rol!gusomat? 2 ;l,na" o"rt azt mon,anmH ?, nimfa, ki!!! A ki utn eg) igt tenn" a +elentm!, +eleni, eg)es szm mso,i" szeml)%en, s 6g) fol)tatnmH T%arlango,%!l, megll+ 0t@@@U 2 Fe az ige, mel)i" az az ige? 2 "r,ezte ;lisson@ 2 )ogy dvzld a fld legt ndkl4bb kirlyt 2 fol)tatta *a Fontaine@ 2 Fe az ige, mel)i" az az ige? 2 "r,ezte n)a"asan ;lisson@ 2 Amel)et a +elentm!, +eleni, eg)es szm mso,i" szeml)%e "ell tenni? 2 (t 5l,ulH T"il5niU@ 3ag)isH ? nimfa, ki kil%sz barlangodb+l, megllj ht, )ogy dvzld a fld legt ndkl4bb kirlyt! 2 Mg) 0asznlnH ki kil%sz? 2 Mirt ne? 2 "i!!! ki? 2 L, "e,ves %artom 2 sz!lt *a Fontaine 2, maga rettenetesen "n)es< 2 Jem is sz!lva r!la 2 sz!lt " z%e Moli4re 2, 0og) a mso,i" verssor%anH hogy dvzld nag)on g) nge, "e,ves *a Fontaine< 2 Jos, lt0at+a, 0og) n csa" affle f8zfa5ota, affle 0itvn) r6mfarag! vag)o", a0og) maga mon,ta@ 2 Dn so0asem mon,tam magr!l il)et@ 2 A""or *oret volt az@ 2 *oret sem, 0anem ;lisson volt az@ 2 Jos, ;lissonna" szzszorosan igaza volt@ Fe ami engem a leg+o%%an %osszant, "e,ves Moli4re, az, 0og) nem "a5+u" meg, azt 0iszem, e5i"ureusi ru0in"at< 2 7zm6tott a magra az 'nne5sgre? 2 Az 'nne5sgre, s azutnra is, %izon)@ A 0zvezetnm szerint a "a%tom mr "iss av6tt@ 2 Az r, g%e, a 0zvezetn+ne" igaza vanH t %% mint av6tt@ 2 Tu,+a 2 felelte *a Fontaine 2, eg)szer o,a0aza fele+tettem a szo%m 5a,l!+n, s a macs"m@@@ 2 Mit tett a macs"+a? 2 Gzen " l)"ezett meg< Ami eg) "iss megviselte@ Moli4re "aca+ra fa"a,t, ;lisson s *oret " vett" 5l,+t@ G%%en a 5illanat%an meg+elent 3annes 5's5 "e, 0!na alatt a tervra+zo" s 5ergamente"ercse"@ Mint0a a 0all ang)ala ,ermesztette volna meg a %olon,os s vi,m "5zete"et, mint0a ez a 0alvn) arc elriasztotta volna a grci"at, a"i"ne" Neno"ratsz#3 l,ozott@ (irtelen nma csen, tma,t a terem%en, "i2"i +ra visszan)erte 0i,egvrt s a tolla utn n)lt@
#3

B r g % lcs Ri@ e@ #06231#S@

Aramis meg06v!"at osztogatott sz++el a +elenlev" " z tt, s FouPuet r " sz nett tolmcsolta@ Mint mon,ta, a finten,ns, a"it teen,i szo%+%an visszatartana", nem + tt 0ozz+u" szeml)esen, ,e "ri, "'l,+ene" ne"i valami "!stol!t a mai mun"+u"%!l, 0og) +sza"ai mun"+na" fra,sgt elfele+tse@ Grre valamenn)ien le0a+tott" fe+'"etC maga *a Fontaine is asztal0oz 'lt, s tolla se%esen futott a velin 5a5irosonC ;lisson letisztzta 5rol!gust, Moli4re tven + verssort a,ott t, amel)0ez az i0letet ;ercerin mesternl tett ltogatsa"or szerezteC *oret ta,ta tu,!s6tst a cso,s 'nne5sgrl, amel)ne" si"ert meg+ ven, lte, s Aramis ,s zs"mnn)al gaz,agon, mint a m0e" fe+e,elme, %6%orral s arann)al "es 0atalmas 0erem0, 0allgatagon, gon,olato"%a mer'lve, visszament szo%+%a@ Fe eltte mg visszafor,ult@ 2 Tisztelt uraim< Je fele,+", 0og) 0olna5 este valamenn)ien elutazun"@ 2 G%%en az eset%en 0aza "ell mennem, 0og) ezt %e+elentsem 2 sz!lt Moli4re@ 2 L, igen, szegn) Moli4re 2 sz!lt nevetve *oret 2, szeret ott0on@@@ 2 Egen, szeret 2 felelte Moli4re szel6,, szomor mosoll)al 2, szeret, ,e ez mg nem +elenti azt, 0og) szeretve van! 2 Ami engem illet 2 sz!lt *a Fontaine 2, engem szeretne" /0\teau2T0ierr)%en, e%%en %iztos vag)o"< G%%en a 5illanat%an, r vi, tvollt utn, Aramis +%!l meg+elent, s meg"r,ezteH 2 9 n velem vala"i? ;rizson t meg)e", csa" FouPuet rral eg) neg)e,!rai %esz,em van@ Fela+nlom a 0int!mat@ 2 9!, n meg)e", elfoga,om 2 sz!lt Moli4re@ 2 7ietnem "ell@ 2 Dn itt fogo" este%,elni 2 sz!lt *oret@ 2 Bourville r r"ot 6grt ne"em< ="ot< *kot 6grt nekem! *kot! 2 $eressen r r6met, *a Fontaine< Aramis mosol)ogva tvozott, a0og) csa" tu,ott mosol)ogni, Moli4re " vette@ Mr lent volta" a l5cs al+n, mi"or *a Fontaine flig "in)itotta az a+t!t s utnu" "iltottaH )ogy meg6rd 4t, a bartod *kot 6grt neked! *kot! Az e5i"ureuso" "acagsa +ult ervel 0arsant fel, s el+utott FouPuet f'lig, a%%an a 5illanat%an, mi"or Aramis "in)itotta szo%+na" a+ta+t@ Ami Moli4re2t illeti, azzal foglalatos"o,ott, 0og) a 0int!t elll6tsa, mialatt Aramis a finten,nssal vltott n0n) sz!t arr!l, amit mon,ani a"art ne"i@ 2 L, 0og) nevetne" o,afenn< 2 sz!lt FouPuet %natos s!0a++al@ 2 Jem nevet vel'", nag)mlt!sg uram? 2 Dn nem nevete" t %%, ,Q(er%la) r< 2 Az 'nne5sg " zele,i"< 2 A 5nz tvolo,i"< 2 (t nem megmon,tam, 0og) ez az n ,olgom? 2 Egen, milli!"at 6grt@ 2 (olna5utn, mi"or a "irl) megr"ezi" 3au>2%a, "z0ez is "a5+a@

FouPuet ersen Aramis szem%e nzett, s +g0i,eg "ezvel vgigsim6totta vere+t"ez 0omlo"t@ Aramis rezte, 0og) a finten,ns "tel"e,i" %enne, vag) le0etetlensgne" rzi, 0og) 5nzt "a50asson Aramist!l@ (og)an is 0i0ette FouPuet, 0og) eg) szegn) 5's5 ", e>a%%, e>testr, 5nzt szerez0essen? 2 Mirt "tel"e,i"? 2 "r,ezte Aramis@ FouPuet mosol)gott s fe+t ingatta@ 2 (itetlen Tams< 2 sz!lt a 5's5 "@ 2 $e,ves FQ(er%la) r 2 felelte FouPuet 2, 0a el%u"om@@@ 2 Jos, 0a el%u"i"? 2 *egal%% ol)an magasr!l fogo" %u"ni, 0og) estem%en sszet r m magam< Aztn megrz"!,ott, mint0a magt!l is mene"'lni a"arna@ 2 $e,ves %artom, 0onnan + n? 2 "r,ezte most Aramist!l FouPuet@ 2 ;rizs%!l@ 2 ;rizs%!l? Egazn? 2 Egen@ ;ercerin mestertl@ 2 Ds mi ,olga volt ;ercerinnl? Mert nem ttelezem fel, 0og) a " ltin" "a%t+t tartan enn)ire fontosna"@ 2 Jem, eg) megle5etst ren,eltem meg ;ercerinnl@ 2 Megle5etst? 2 Egen, amit nag)mlt!sgo, fog a "irl)na" szerezni@ 2 7o"%a "er'l? 2 L, min, ssze szz 5isztoltallr%a, amit *e :run rna" fog "ifizetni< 2 Gg) festmn)rt? L, annl +o%%< Ds mit %rzol az a festmn)? 2 Azt ma+, elmon,omC azutn ez al"alommal, %rmit mon, is r!la, megnztem " ltin" "sz'l ru0it@ 2 Ag)an< Glegnsa", 5azaro" leszne"? 2 ;om5sa"< Jem so" nag)rna" lesz 0asonl! lt z"e@ *egal%% meglt+", mi a "'l n%sg a gaz,agsg s a %artsg 0!,ol!i " z tt< 2 Min,ig szellemes s nag)lel"8, "e,ves 5's5 " m< 2 Jag)mlt!sgo,t!l tanultam< FouPuet megszor6totta Aramis "ezt@ 2 (ov meg) most? 2 ;rizs%a@ 2 $i0ez? 2 *)onne r0oz@ 2 Ds mit a"ar *)onne rt!l? 2 Gg) na5i5arancsot a"aro" vele al6ratni@

2 Gg) na5i5arancsot? :e a"ar zratni vala"it a :astille2%a? 2 Jem, ellen"ezleg@ 3ala"it "i a"aro" onnan sza%a,6tani< 2 Egen? Ds "i az? 2 Gg) szegn) r, g, eg) fiatalem%er, eg) g)erme", a"i i,estova t6z ve sen)ve, a :astille2 %an, mert "t sorn)i latin verset 6rt a +ezsuit" ellen@ 2 $t sorn)i latin vers miatt< Ds "t sor latin versrt t6z ve 'l a %ol,ogtalan? 2 Egen@ 2 Ms %8nt nem " vetett el? 2 Gzt a "t sort leszm6tva, ol)an rtatlan, mint n s n< 2 :ecs'letszavra? 2 :ecs'letszavamra< 2 Ds 0og) 06v+"? 2 7el,onna"@ 2 Ja0t, ez igazn min,enne" a tete+e< Ds maga tu,ott r!la, s ne"em mit sem mon,ott? 2 Az an)+a csa" tegna5 for,ult 0ozzm, nag)mlt!sg uram@ 2 7zegn) asszon)? 2 A legnag)o%% n)omor%an van< 2 L, Estenem< 2 "iltott fel FouPuet@ 2 Glnztl eg) il)en igazsgtalansgot? Most mr meg tu,om rteni, 0a vanna" szerencstlene", "i" "tel"e,ne" %enne,@ FQ(er%la) r, itt a levl< Ds FouPuet tollat vett "ez%e, s g)orsan n0n) sort 6rt minisztertrsna", *)onne2na"@ Aramis tvette a levelet s tvozni "sz'lt@ 2 3r+on csa"< 2 sz!lt FouPuet@ $in)itotta sze"rn)ne" fi!"+t, s t6z ,ara% 5nztri utalvn)t vett "i %elle@ Min,eg)i" ezer fran"r!l sz!lt@ 2 Ett van 2 sz!lt 2, sza%a,6tsa "i a fit, s ezt a,+a t az an)+na", ,e ne mon,+a meg ne"i@@@ 2 Mit, nag)mlt!sg uram? 2 (og) t6zezer fran""al gaz,aga%% nlamC mg azt mon,an, 0og) ,ics eg) 5nz'g)2 miniszter vag)o"< Men+en, s remlem, 0og) Esten megl,+a azo"at, a"i" az szegn)eire gon,olna"< 2 Magam is ezt remlem 2 felelte Aramis, s megcs!"olta FouPuet "ezt@ Gzutn g)orsan tvozott, magval vitte a *)onne2na" sz!l! levelet, 7el,on an)+na" 5nztri utalvn)ait s Moli4re2t is, a"i mr "ez,ett t'relmetlen"e,ni@

.11 M+) #); *ac& !a a Ba&,ill#B7a" Gsteli 0etet 't tt a :astille nag) !r+a, az a 06res toron)!ra, mel), a"r az llamfog0z t %%i tartoz"a, a szegn) fogl)o" g) trelmt fo"ozta, eml"eztetve "et szenve,sei" min,en eg)es !r+ra@ A :astille toron)!r+t figur" ,6sz6tett", mint az a""ori i," legt %% !r+t, a %"l)!%a vert 7zent ;ter volt ra+ta@ D55 a szegn) fogl)o" t"ezsne" !r+a volt@ A "a5u" !risi sar"ai csi"orogva n)6lta" meg az tele""el megra"ott tla" s "osara" elttC az tele" finomsga, a0og) :aisemeau> r maga tu,atta vel'n", min,ig az el6tlt rang+0oz igazo,ott@ Esmer+'" errl :aisemeau> rna", az 6n)esfalato" "orltlan 0atalm sztoszt!+na", a "irl)i er, fsza"csna" elmlett, a"ine" teli "osarai a mere,e" l5cs" n vn,orolta" felfel, nmi vigaszt 0ozva a tisztessggel megt lt tt %utli" ml)n a ra%o"na"@ A "ormn)z! r maga is e%%en az i,t+%an szo"ott vacsorzni@ Azna5 55en ven,ge volt, s a szo"sosnl is t %%et s't tte"2fzte"@ Jzz'" csa", a levese"en s eltele"en "6v'l mi min,en szere5elt a 5arancsno" r tla5+nH f'r+5ecsen)vel " r6tett fogol)s'lt, ami t8z,elt n)l5ecsen)t " r6tettC erleves egsz t)"o""al, fe0r %or%an 5rolt s!,ar, gui5uzcoai artics!"a s r"leves@ :aisemeau> az asztalnl 'lt, s "ezt , rzs lve vette szem'g)re 3annes 5's5 "t, a"i csizmt viselt, mint valami lovas, sz'r"e ru0%an volt, "ar,,al az ol,aln, sz'ntelen'l az 0sget emlegette, s nag)on t'relmetlen"e,ett@ :aisemeau> ,e Montlezun nem volt 0ozzszo"va 3annes 5's5 "e mlt!sgna" n)+as2 "o,sai0oz, ezen az estn 5e,ig Aramis, szerf l tt felvi,ulva, min,untalan %izalmas vallomso"ra raga,tatta magt@ A f5a5 eg) "iss visszave,lett testrr@ A 5's5 " " zel +rt a si"aml!s %esz,0ez@ :aisemeau> r 5e,ig, mint a " zem%ere" szo"t", n)om%an tenge,te magt a ven,ge fesztelensge ltal teremtett tmeneti meg0ittsgne"@ 2 Aram 2 sz!lt 2, ezen az estn nem merem monsignorna" sz!l6tani< 2 (el)es< (el)es< 2 sz!lt Aramis@ 2 7z!l6tson csa" TuramU2na"C 0iszen csizmt visele"@ 2 Jos a""or, uram, tu,+a2e, 0og) ma este "ire eml"eztet? 2 Jem n< 2 felelte Aramis, s t lt tt a 5o0ar%a@ 2 Fe remlem, 0og) "e,ves ven,gre eml"eztetem< 2 $t frfira eml"eztet@ Fran_ois %artom, "rem, teg)e %e az a%la"otC a szl "ellemetlen le0et mlt!sgna"@ 2 G+, "'l,+e csa" "i 2 sz!lt Aramis@ 2 A vacsora fel van szolglva, igazn mege0et+'" la"+ nl"'l@ Dn +o%%an szeretem, 0a sz8"e%% trsasg%an, 0a eg) %artommal vag)o" eg)'tt@@@ :aisemeau> tisztelettel+esen meg0a+olt@ 2 Dn +o%%an szeretem magam "iszolglni magamat 2 fe+ezte %e mon,att Aramis@ 2 Fran_ois< Men+en "i< 2 "iltotta :aisemeau>@ 2 Te0t mon,om, mlt!sgo, "t szeml)re eml"eztetH az eg)i" nag)on magas lls, ez az Esten%en %ol,ogult %6%oros r, a nag) "ar,inlis, a *a =oc0elle2i,## a"i szintn csizmt viselt@ Egaz? 2 Egaz, %izon)@ (t a msi"?
##

=ic0elieu %6%orosC ls, 7 hrom test4r2t@

2 A msi" em%er eg) testr, eg) nag)on csinos, nag)on vitz, nag)on va"mer, nag)on szerencss em%er, a"i a%%%!l testr, s testr%l a%% lett@@@ Aramis "eg)es"e,ett elmosol)o,ni@ 2 A%%%!l 2 fol)tatta :aisemeau>, a"it fel%tor6tott a 5's5 " mosol)a 2, a%%%!l 5's5 " s 5's5 "%l@@@ 2 (o55, ll+un" meg, " n) rg "< 2 sza"6totta fl%e Aramis@ 2 Dn mon,om, uram, 0og) tisztra g) rzem, mint0a "ar,inlis volna@ 2 (ag)+u" ezt, "e,ves :aisemeau> r< Maga mon,ta, 0og) csizmt visele", mint valami lovag, ,e azrt nem a"aro" mg ma este sem ellentt%e "er'lni az eg)0zzal@ 2 ;e,ig rossz szn,"ai vanna" mlt!sgo,na"@ 2 (t, elismerem, a szn,"om rossz, mint min,en vilgi ,olog< 2 Klarc%an +r+a %e a vrost, az utc"at? 2 Klarc%an, g) van@ 2 Ds most is ol) " nn)en "i0zza a "ar,ot? 2 Azt 0iszem, igenC ,e csa", 0a "n)szer6tene" r@ $rem, leg)en sz6ves, 06v+a %e Fran_ois2t@ 2 3an mg itt %or@ 2 Jem a %or miatt, 0anem mert nag)on meleg van itt, s az a%la"o" csu"va vanna"@ 2 Dn t"ezsnl min,ig %eteszem az a%la"ot, 0og) ne 0all+am a futro" r"ezst@ 2 Drtem@@@ (t i,e0allani, 0a az a%la" n)itva van? 2 Jag)on is +!l, s ez engem zavar@ Drti, ug)e? 2 Fe meg le0et fulla,ni@@@ Fran_ois< Fran_ois %el5ett@ 2 $rem, Fran_ois mester, n)issa "i az a%la"ot< 2 sz!lt Aramis@ 2 Megenge,i, "e,ves :aisemeau> r? 2 Mlt!sgo, ott0on van nlam 2 felelte a "ormn)z!@ Fran_ois "in)itotta az a%la"ot@ 2 Tu,+a2e 2 sz!lt :aisemeau> 2, 0og) most nag)on rva lesz, mert *a F4re gr!f visszatrt %irto"ra, :lois2%a? Jag)on rgi %art+a, ug)e? 2 Maga 55g) tu,+a, mint n, :aisemeau>< (iszen eg)'tt testr" , tt vel'n"@ 2 (a a %artaimr!l van sz!, nem szmolom sem az ve"et, sem a %utli"at@ 2 Ds igaza van@ Fe, "e,ves :aisemeau> r, n *a F4re r irnt t %%et rze" a 5uszta szere2 tetnl, n nag)ra %ecs'l m t@ 2 Dn 5e,ig 2 sz!lt a "ormn)z! 2, "'l n s m!,on, FQArtagnant mgis t %%re %ecs'l m@ Az aztn ol)an em%er, a"i szeret is, tu, is inni< Az il)ene"ne" legal%% %elelt0atun" a gon,o2 latai%a@ 2 :aisemeau>< Etasson le engem ma este, mulassun", mint valami"or rgenC s 0a %natot 0or,ozo" a sz6vem%en, 0a,, lssa meg, mint a g)mntot 5o0arna" az al+n< 2 :rav!< 2 "iltott fel :aisemeau>@

Gg) nag) serleget tele nt tt %orral, s m6g "i'r6tette, remegett r m%en, 0og) rsze le0et eg) 5's5 " %8n zs%en@ Mialatt ivott, nem vette szre, 0og) Aramis mil)en fig)elemmel lesi a nag) u,varr!l fel0angz! za+t@ J)olc !ra t+t, az t ,i" %utlinl, amit Fran_ois az asztalra ll6tott, futr r"ezett, s %r nag) lrmt csa5ott, :aisemeau> mgsem 0allotta meg@ 2 (og) az r, g vinn el< 2 sz!lt Aramis@ 2 $it, mit? 2 "r,ezte :aisemeau>@ 2 =emlem, nem a %ort, amit iszi", sem azt, a"i 5o0ar%a t lt geti? 2 Fe0og)is< Gg) l! %osszant csu5n, amel)i" az u,varon a""ora za+t csa5 eg)maga, 0og) nag)o%%at eg) egsz sva,ron sem 't0etne@ 2 G+, valami futr< 2 sz!lt a "ormn)z!, s annl ,'0 ,te%%en t lt tt s ivott@ 2 Egen, r, g vig)e, mg5e,ig ol)an g)orsan, 0og) t %% ne 0all+un" r!la@ (urr< (urr< 2 Megfele,"ezi" r!lam, :aisemeau>< Yres a 5o0aram 2 sz!lt Aramis eg) va"6t!an csillog! "ristl)serlegre % "ve@ 2 :ecs'letemre, el%8v li az em%ert@@@ Fran_ois< :ort< Fran_ois %el5ett@ 2 :ort, te gzengz< Fe a +av%!l< 2 Egen uram< Fe@@@ eg) futr@@@ 2 Az r, g%e< Mon,tam mr@@@ 2 Fe@@@ uram<@@@ 2 (ag)+a az 6rst az iro,%an< Ma+, 0olna5 elintzz'"@ Glg i, lesz 0olna5 2 sz!lt :aisemeau>, s az utols! "t mon,atot mr ne"elte@ 2 G+, uram< 2 , rm gte Fran_ois n"ntelen'l 2 e+, uram<@@@ 2 3ig)zzon 2 sz!lt Aramis 2, vig)zzon< 2 Mire, "e,ves FQ(er%la) r? 2 0e%egte :aisemeau> "a5atosan@ 2 Az 6rs, amit eg) futr 0oz a vr 5arancsno"na", ol)"or 5arancs is le0et@ 2 Ma+,nem min,ig az@ 2 7 a 5arancso" nem a minisztere"tl r"ezne"? 2 Min,enesetre, ,e@@@ 2 Ds a minisztere" nem a "irl) al6rst ellen+eg)zi"? 2 Taln igaza van, ,e nag)on %osszant! a ,olog, mi"or az em%er eg) +!%art+val 'l a ,san ter6tett asztal mellett< G+n)e, %ocsnat, uram< Glfele+tettem, 0og) n a,om a vacsort, s eg) + ven,%eli "ar,inlissal %eszle"@ 2 (ag)+u" ezt, "e,ves :aisemeau>, s tr+'n" vissza a "aton+ra, erre a Fran_ois2ra@ 2 Mirt, mit csinlt Fran_ois? 2 F rm g tt@ 2 =osszul tette<

2 Azrt mgis , rm g ttH rtse meg, valami ren,"6v'li ,olog t rtn0etett@ 7 meges0eti", 0og) nem Fran_ois tette rosszul, 0og) , rm g tt, 0anem maga, 0og) nem 0allgatta meg< 2 Mr, 0og) n +rtam el 0el)telen'l Fran_ois2val szem%en? Jo0t, ez mr so"< 2 /sa" eg) "is sza%l)talansg< Fe %ocsnat, azt 0ittem, " telessgem fel06vni a fig)elmt valamire, amit fontosna" tarto"@ 2 L, taln igaza is van< 2 0e%egte :aisemeau>@ 2 A "irl) 5arancsa szent< Fe azo"at a 5arancso"at, amel)e" t"ezs " z%en r"ezne", ismtlem, azo"at az r, g@@@ 2 (a ezt a nag) "ar,inlissal tette volna, igaz2e, "e,ves :aisemeau>, s 0a az a 5arancs igen fontos lett volna@@@ 2 Gg) 5's5 " "e,vrt teszem, 0og) t ne zavar+"C 0t nem meg%ocst0at! %8n ez? $ut)ateringette< 2 Je fele,+e, :aisemeau>, 0og) n is viseltem a "atonazu%%on)t, s megszo"tam, 0og) min,en0ol utas6tso"at lto"@ 2 Te0t azt a"ar+a?@@@ 2 Azt a"arom, 0og) tel+es6tse a " telessgt, %artom@ Egen, "rem r, legal%% ez eltt a "atona eltt< 2 Gz aztn " telessgtu,s 2 sz!lt :aisemeau>@ Fran_ois mg min,ig vra"ozott@ 2 (ozz" i,e azt a "irl)i 5arancsot< 2 sz!lt :aisemeau>, s "i0zta magt@ Azutn 0al"an 0ozztetteH 2 Tu,+a, 0og) mi le0et? Megmon,omH valami il)enfle ,ologH TYg)el+en a l5or2 "amr" " rn)"n a t8zreU 2 vag)H TTartsa szemmel ezt meg ezt, a"i 'g)es a megsz "s%en@U 2 (e+, 0a tu,n, monsignore, 0og) 0n)szor riasztana" fel legml)e%% s leg,ese%% lmom2 %!l a futro", a"i" galo55%an, vgtatva r"ezne" i,e, s eg) 6rst 0ozna", ezzel a tartalommalH T:aisemeau> r< Mi +sg?U G%%l lt0at!, 0og) azo" az ura", a"i" il)en ir"afir"lssal t lti" az i,e+'"et, so0a nem alu,ta" mg a :astille2%an@ 9o%%an ismern" falaim vastagsgt, tiszt+eim %ersgt s g)a"ori r+rataimat@ Fe 0i%a, monsignore, ez mr 6g) vanC az ,olgu" az ir"ls, 0og) engem n)ugalmam%an 0%orgassana" s zavar+ana", 0a eg) "icsit +!l rzem magam< 2 sz!lt :aisemeau>, s meg0a+olt Aramis eltt@ 2 (t csa" teg)" a ,olgu"at@ 2 Ds maga is a magt< 2 felelte a 5's5 " nevetve, s szilr, te"intete, "e,vessge ellenre is, 5arancsol! volt@ Fran_ois vissza+ tt, :aisemeau> "ivette a minisztrium%!l "'l, tt 5arancsot@ Fel%ontotta, s n)om%an el is olvasta@ Aramis g) tett, mint0a inna, 0og) a ven,glt! gaz,t a "ristl)2 5o0ron t fig)el+e meg@ :aisemeau>, mi"or a 5arancsot elolvasta, 6g) sz!ltH 2 Jos, mit mon,tam az imnt? 2 Mit? 2 "r,ezte a 5's5 "@ 2 (og) sza%a,on%ocstsi 5arancs@ (t most "r,em, megr2e ann)it ez a 06r, 0og) %enn'n"et megzavar+on? 2 Megri anna", a"it rint, ezt legal%% elismeri, "e,ves "ormn)z! r@ 2 Ds este n)olc !ra"or< 2 Gz az irgalmassg@ 2 Esmerem az il)en irgalmassgot, csa" anna" a gzengzna" "ellemes, a"i unat"ozi", m6g n mulato"< 2 sz!lt :aisemeau> el"esere,ve@

2 Jag) vesztesg ri magt? A"itl megfoszt+", ez a fogol) nag)o%% lelmezsi +rul"%an rszes'l? 2 (og)isne< Gg) gzengz, eg) 5at"n), tfran"os< 2 (a,, lssam 2 sz!lt FQ(er%la) r@ 2 (acsa" nem tola"o,! a "rs@ 2 Jem, olvassa< 2 A 5arancson az vanH s rg4s! Dszrevette, ug)e? 2 Dr,e"es< 1 rg4s! Gg) em%er, a"i t6z v !ta 'l itt@ Ma este n)olc !ra"or eg)szerre s'rgs lett a sza%a,on%ocstsa< 7 :aisemeau> a legml)e%% megvetssel vllat vont, a 5arancsot az asztalra ,o%ta, s +ra evs0ez ltott@ 2 Micso,a szeszl)ese" eze" ott fenn< 2 , rm gte teli sz++al@ 2 Glfogatna" eg) em%ert, t6z vig eteti", s fol)ton azt 6rogat+"H @riztesse j+l ezt a selymt vag)H "ezelje szigor-an! Ds 0a azutn az em%er 0ozzszo"i" a gon,olat0oz, 0og) a fogl)ot vesze,elmes em%erne" te"intse, eg)szerre megint min,en in,o" s %evezets nl"'l azt 6r+"H )elyezze szabadlbra!, s mg r is 6r+" a 5arancsraH s rg4s! /sa" elismeri mlt!sgo,, 0og) il)en"or az em%er +ogosan vonogat+a a vllt? 2 Mit le0et tenni? 2 felelte Aramis@ 2 Az em%er , rm g, s tel+es6ti a 5arancsot@ 2 9!, +!, tel+es6ti< /sa" t'relem@ 7ose "5zel+", 0og) ra%szolga vag)o"@ 2 Estenem< Frga +! :aisemeau> r< $i mon,0at il)et? Esmer+'" a maga f'ggetlensgt< 2 (la Estenne"< 2 Fe a +! sz6vt is ismer+'"< 2 Ag)an, sz!t sem r,emel@@@ 2 Ds enge,elmessgt fel+e%%val!i irnt@ *t+a, :aisemeau>, 0a az em%er "atona volt, egsz letn t az mara,@ 2 Dn 5ontosan enge,elmes"e,ni is fogo", s 0olna5 reggel, na5"elte eltt a fogl)ot sza%a,on %ocstom@ 2 (olna5? 2 Ja5"elte eltt< 2 Mirt nem ma, mi"or a 5arancson "6v'l is, %el'l is ott a s rg4s +elzs? 2 Mert ma este la"oma van nlam, s az szintn s'rgs@ 2 $e,ves :aisemeau>, csizmt visele" ug)an, ,e azrt lel"sz vag)o", s az em%erszeretet so""al 5arancsol!%% " telessgem, mint az 0sg s a szom+sg@ Az a szerencstlen elg so"ig szenve,ett, 0iszen maga mon,ta ne"em, 0og) mr t6z ve ra%os"o,i"@ = vi,6tse meg szenve,seit@ =e g) n) r8 5illanat vr, szerezze meg ne"i@ Esten a 5ara,icsom%eli ',v ssg veivel fizeti ma+, vissza@ 2 Mlt!sgo, "6vn+a? 2 $rem@ 2 (og)anC vacsora " z%en?

2 7zeretettel "remC ez a csele"e,et felr t6z 3enedi$it2vel@#& 2 *eg)en a"arata szerint, csa"0og) ezalatt "i08l az tel@ 2 L, ezen ne ml+"< :aisemeau> 0tra0a+olt, 0og) Fran_ois2na" csengessen, s termszetes moz,ulattal az a+t! fel for,ult@ A 5arancs az asztalon 0evert@ Aramis "i0asznlta a 5illanatot, s mi"or :aisemeau> nem nzett o,a, "icserlte a 5arancsot eg) msi" 6rssal, ami sza"asztott g) volt 0a+togatva, s a zse%%l vette el@ 2 Fran_ois< 2 sz!lt a "ormn)z!@ 2 (6v+a fel az rnag) urat a :ertau,i4re reivel eg)'tt@ Fran_ois meg0a+totta magt, s "iment, a "t asztaltrs 5e,ig ismt ng)szem" zt mara,t@

#&

Dt"ezs eltti l,s@ RlatinulS

.16 A !#"= )#"#!(li&a A "t asztaltrs r vi, i,eig 0allgatott, " z%en Aramis eg) 5illanatig sem vette le a szemt a 5arancsno" arcr!l@ Gmez szemmel lt0at!an csa" immel2mmal sznta r magt, 0og) a vacsor+t megzavarni enge,+e, s n)ilvnval!an valami 'r'g)et "eresett, 0og) legal%% asztal%onts utnra 0alassza a ,olgot@ Gzt az o"ot, g) ltszi", n)om%an meg is tallta@ 2 Ag)an 2 "iltott fel 2, mgiscsa" le0etetlen< 2 (og)an le0etetlen? 2 "r,ezte Aramis@ 2 (all+u", "e,ves %artom, mi a le0etetlensg? 2 *e0etetlen e%%en az !r%an a fogl)ot sza%a,on enge,nem@ (ov men+en, mi"or ;rizst sem ismeri? 2 I,a meg), a0ov tu,< 2 (iszen il)enformn eg) va" em%ert is sza%a,on le0etne %ocstani< 2 Ett a "ocsim, s elviszem o,a, a0ova a"ar+a< 2 Mlt!sgo, min,enre tu, vlaszt@@@ Fran_ois< Mon,+a meg az rnag) rna", 0og) n)issa "i 7el,on r zr"+t, a :ertau,i4re 0rmast@ 2 7el,on? 2 "r,ezte Aramis cso,l"ozva@ 2 Mint0a 7el,ont mon,ott volna? 2 Egen, 7el,ont mon,tam@ Og) 06v+" azt, a"it sza%a,on "ell %ocstani< 2 Taln in"%% Marc0ialit a"art mon,ani 2 sz!lt Aramis@ 2 Marc0ialit? 7z5 is volna< Jem, nem, 7el,on< 2 Azt 0iszem, tve,, :aisemeau> r< 2 (iszen olvastam a 5arancsot< 2 Dn szintn@ 2 *ttam ra+ta e""ora %et8""el, ni, a 7el,on nevet< Ds :aisemeau> eg)i" u++t mutatta@ 2 Dn meg Marc0iali nevt lttam e""ora %et8""el, ni< Ds Aramis "t u++t mutatta fel@ 2 Jo, tisztzzu" az 'g)et 2 sz!lt :aisemeau> maga%iztosan@ 2 Ett a 5arancs, csa" el "ell olvasni< 2 Dn a Marc0iali nevet olvasom 2 sz!lt Aramis a 5arancsot szt%ontva@ 2 Jzze csa"< :aisemeau> o,anzett, s "ar+a le0an)atlott@ 2 Egen, igen< 2 sz!lt les+tva@ 2 Marc0iali@ Og) van, csa"ug)an Marc0iali< 2 Jo lm< 2 (og)an? Az, a"irl ann)it %eszlt'n"? Az az em%er, a"it ne"em na5onta ann)ira a fig)elmem%e a+nlotta"? 2 Marc0iali neve van a 5arancs%an< 2 ismtelte 0a+t0atatlanul Aramis@ 2 Gl "ell ismernem, monsignore< Fe eg)ltaln nem rtem a ,olgot<

2 A szemne" mgiscsa" 0isz< 2 :ecs'letemre< /sa"ug)an Marc0iali< 2 Ds5e,ig megle0etsen nag) %et8""el 6rva@ 2 Gz valami %oszor"n)sg< Mg szinte magam eltt ltom a 5arancsot, s ra+ta a nevetH 7el,on, Mrorszg@ Egen, ltom, st mg arra is visszaeml"szem, 0og) a nv alatt eg) tinta5aca volt< 2 Jem, itt nincs se tinta, se 5aca@ 2 L, 5e,ig val!%an ott volt, 0iszen mg a 5orz!t is n , rzs ltem le a tintafoltr!l< 2 7z!val, a"r0og) is volt, "e,ves :aisemeau> r 2 sz!lt Aramis 2, s a"rmit ltott is, az al6rt 5arancs g) intz"e,i", 0og) Marc0ialit, tintafolttal vag) anl"'l, sza%a,on "ell %ocstani@ 2 A 5arancs g) 0angzi", 0og) Marc0ialit sza%a,on "ell %ocstani 2 ismtelte g5iesen :aisemeau>, s i5ar"o,ott visszan)erni +!zan eszt@ 2 Ds maga ezt a fogl)ot sza%a,on fog+a %ocstaniC 0a a sz6ve azt sg+a, 0og) 7el,ont is sza%a,on %ocsssa, "i+elentem, 0og) a legcse"l)e%% "ifogsom sincs ellene@ Aramis szavait ol)an mosol) "6sret%en mon,ta, amel)ne" gn)os le a "ormn)z!t tel+esen "i+!zan6totta, s %torsgot nt tt lel"%e@ 2 Gz a Marc0iali, monsignore 2 mag)arzta 2, ug)anaz a fogol), a"it a mina5 eg) lel"sz, a mi rend nk eg)i" g)!ntat!+a ol) 5arancsol!lag s tito"%an ltogatott meg? 2 Jem tu,om, uram< 2 felelte a 5's5 "@ 2 ;e,ig nem is ol)an rgen volt, "e,ves FQ(er%la) r< 2 Gz igaz, %artom, ,e +!l van g), 0og) az em%er nem tu,+a ma, mit csinlt tegna5@ 2 Min,enesetre 2 sz!lt :aisemeau> 2, a +ezsuita g)!ntat! at)a ltogatsa, g) ltszi", szerencst 0ozott enne" az em%erne"< Aramis nem vlaszolt, 0anem evett, ivott@ :aisemeau> t %% 0ozz sem n)lt a00oz, ami az asztalon volt, 0anem a 5arancsot mg eg)szer "ez%e vette, s min,en eg)es sz!t megvizsglt@ Gz a vizsglgats ren,es " r'lmn)e" " z tt az in,ulatos Aramisna" arc%a "ergette volna a vrtC ,e 3annes 5's5 "e nem lo%%ant lngra il)en cse"l)sg miatt, "ivlt mivel g) gon,ol"ozott, 0og) vesze,elmes ,olog volna 0aragot mutatnia@ 2 7za%a,on %ocst+a Marc0ialit? 2 "r,ezte@ 2 L, mil)en 6zletes s f8szeres ez a +rezi %or, "e,ves "ormn)z! r< 2 7za%a,on enge,em Marc0iali ra%ot, monsignore 2 sz!lt :aisemeau> 2, ,e el%% fel06vatom a futrt, a"i a 5arancsot 0ozta, 0og) "i"r,ezzem, s csa" ami"or megg)z,tem@@@ 2 A 5arancso" le vanna" 5ecstelve, s tartalmu" ismeretlen a futr eltt@ Te0t, "rem, mirl a"ar megg)z,ni? 2 (el)es, a""or el"'l, " a minisztrium%a, s ott *)onne r vag) visszavon+a a 5arancsot, vag) 5e,ig megers6ti< 2 Mire +! min,ez? 2 "r,ezte Aramis 0i,egen@ 2 Mire +!?

2 Egen, ezt "r,ezemH mire val! min,ez? 2 Arra, 0og) az em%er so0a ne tve,+en, monsignore, 0og) sose vtsen a tisztelet ellen, amivel min,en alren,elt tartozi" fel+e%%val!+na", s so0a t ne 0g+a a szolglati " telessget, amit magra vllal@ 2 Jag)on 0el)es< Il)an "esen sz!lt, 0og) %mulom@ Az igaz, 0og) az alren,elt tisztelettel tartozi" fel+e%%val!+na"C meg%'nteti", 0a tve,, s "r,re von+", 0a tll5i a szolglat el6rsait vag) " telessgeit@ :aisemeau> cso,l"ozva nzett a 5's5 "re@ 2 G%%l az " vet"ezi" 2 fol)tatta Aramis 2, 0og) rint"ezs%e l5 a minisztriummal, 0og) lel"iismerett megn)ugtassa? 2 Egen, monsignore@ 2 Ds 0a eg)i" fel+e%%val!+a 5arancsot a,, enge,elmes"e,i"? 2 G%%en ne "tel"e,+" mlt!sgo,< 2 :aisemeau> r< Esmeri +!l a "irl) al6rst? 2 Egen< 2 (t nincs2e itt a sza%a,on%ocstsi 5arancs alatt a "irl) al6rsa? 2 Gz igaz, ,e taln@@@ 2 (amis le0et, nem,e? 2 El)esmi mr elfor,ult, monsignore@ 2 Egaza van@ Ds *)onne rt? 2 Azt is ltom a 5arancson, ,e 0a a "irl) al6rst 0amis6t0at+", annl in"%% 0amis6t0at+" a *)onne rt< 2 A logi"%an !risi l5te""el 0ala, elre, :aisemeau> r< 2 sz!lt Aramis@ 2 $ vet"eztetse 5e,ig meg, nt0etetlen@ Fe mire ala5ozza, 0og) eze"et az al6rso"at 0amisa"na" 0i0eti? 2 Arra, 0og) az al6r!" nincsene" itt@ 7emmi sem ellenrzi felsge al6rst, s *)onne r nincs itt, 0og) megmon,+a ne"em, val!%an 6rta2e al@ 2 (t a""or, :aisemeau> r 2 felelte Aramis, saste"intett a 5arancsno"ra szegezve 2, "tel)eit ol) szintn a magamv teszem, s a m!,ot is, a0og)an eloszlatni "6vn+a "et, 0og) tollat raga,o", 0a 0a+lan,! eg)et ren,el"ezsemre %ocstani@ :aisemeau> tollat a,ott a 5's5 "ne"@ 2 Gg) 6v 5a56rt< 2 sz!lt Aramis@ :aisemeau> 5a56rt a,ott@ 2 Ds mivel n "tsg%evon0atatlanul itt llo" maga eltt, ug)e%r, magam is le6ro" eg) 5arancsot, s enne", %iztosan tu,om, 0itelt fog a,ni, %rmenn)ire 0itetlen is@ :aisemeau> els5a,t a ,ermeszt megn)ugtats 0allatra@ Og) rezte, 0og) Aramis 0ang+a, amel) az imnt mg mosol)g! s vi,m volt, "omor s g)szos lett, s mint0a az 'nne5i f"l)" viasza temetsi g)ert)v s a 5o0r%an lev %or vr"e0ell) vltozott volna t@ Aramis "ez%e vette a tollat s 6rni "ez,ett@ :aisemeau> rm'lten olvasta a 0ta m g ttH

A7! M! B! C!D 6rta a 5's5 ", s "eresztet ra+zolt a ng) %et8 f l, amel)e" azt +elenti"H 7d majorem Bei gloriam, s azutn tov%% 6rtH :aisemeau> ,e Montlezun rna", a "irl) "ormn)z!+na", :astille vr%an, " telessgv tteti", 0og) a ne"i "z%es6tett 5arancsot val!,ina" s rvn)esne" tartsa, s n)om%an vgre0a+tsa@ FQ(er%la) Esten "eg)elm%l a ren, generlisa@ :aisemeau> ann)ira megren,'lt, 0og) arcvonsai eltorzulta", a+"a g rcs sen feln)6lt, szeme fenna"a,t@ Meg sem moz,ult, eg) 0angot sem sz!lt@ A 0atalmas terem%en nem 0allatszott ms, csa" eg) "is lg) ,ongsa, amel) a g)ert)a lng+a " r'l r 5" , tt@ Aramis eg) te"intetre sem mltatta azt az em%ert, a"it il)en n)omorultul megt rtC zse%%l "ivett eg) "is ,o%ozt, amel)%en fe"ete 5ecstviasz volt, leragasztotta a levelet s rn)omta a 5ecstet, amel) melln)e alatt a "e%ln f'gg tt, azutn sz!tlanul tn)+totta a 5arancsot :aisemeau>2na"@ A "ormn)z!, a"ine" a "eze sznalmasan remegett, zavart, eszeveszett te"intettel mere,t a 5ecstre@ Az ntu,at utols! +elei su0anta" vgig arcn, azutn les+tva eg) sz"%e 0an)atlott@ 2 Ag)an, ug)an< 2 "iltotta Aramis 0ossz 0allgats utn, mi" z%en a :astille "ormn)z!+a eg) "iss mag0oz trt@ 2 /sa" nem a"ar+a velem el0itetni, "e,ves :aisemeau>, 0og) a ren, generlisna" +elenlte ol)an flelmetes, mint Esten, s 0og) lttra meg0al az em%er@ 7ze,+e ssze magt< Kll+on fel, n)+tsa a "ezt, s enge,elmes"e,+"@ :aisemeau>, 0a nem is megn)ugo,va, ,e enge,elmes"e,ett, megcs!"olta Aramis "ezt, s felllott@ 2 J)om%an? 2 "r,ezte@ 2 L< 7emmi tlzs, ven,glt! uram< Foglal+on csa" sz5en 0el)et, s fog)asszu" el ezt a 5om5s csemegt@ 2 Aram, n eg) il)en csa5s utn nem eg)0amar tre" magam0oz, n, a"i nnel eg)'tt nevettem, trfl"oztam, s ol)an va"mer voltam, 0og) nnel eg)enrangna" 0ittem magam< 2 (allgass mr, reg cim%ora< 2 sz!lt a 5's5 ", rezve, 0og) a 0r menn)ire meg van fesz6tve, s mil)en vesze,elmes volna, 0a el5attanna@ 2 (allgass mr< Dl+en "i2"i a maga m!,+nH n megv,ele" s a %arto, vag)o", te viszont enge,elmes"e,sz ne"em@ (a ezt a "t a,!t 5ontosan letu,tu", v6gan t lt0et+'" na5+ain"at@ :aisemeau> elgon,ol"ozottC eg) 5illanat alatt tltta a fogol) 0amis 5arancs ala5+n t rtnt sza%a,on%ocstsna" " vet"ezmn)eit, s mivel a "ezessget, amel)et a ren, generlisna" 0ivatalos 5arancsa n)+tott, 5r0uzam%a ll6totta vele, nem n)omasztotta t %% a sl)a@ Aramis "itallta gon,olatt, s 6g) sz!ltH 2 $e,ves :aisemeau>, maga ro55ant eg)'g)8< Teg)e flre a t 5rengst, 0a eg)szer n vllalom, 0og) maga 0el)ett gon,ol"ozzam< Ds a 5's5 " eg) +a%% moz,ulatra :aisemeau> +ra meg0a+olt@ 2 (t mit teg)e"? 2 "r,ezte@ 2 Mit tesz, 0a eg) fogl)ot sza%a,l%ra 0el)ez? 2 Megvan r az el6rs<

2 (t a""or, "e,ves %artom, " vesse az el6rst@ 2 Az rnagg)al eg)'tt %emeg)e" a fogol) zr"+%a, s magam vezetem "i, 0a +elents szeml)@ 2 Fe ez a Marc0iali nem +elents szeml)? 2 +eg)ezte meg " nn)e,n Aramis@ 2 Jem tu,om 2 felelte a "ormn)z!, mint0a azt mon,ta volnaH TMa+, mlt!sgo, el, nti@U 2 Jos, 0a nem tu,+a, a""or ne"em van igazamH +r+on el Marc0ialival 55g), mint %rmel)i" +elent"telen fogoll)al tenn@ 2 9!@ Az el6rs utas6tst a, r@ 2 A0< 2 Az el6rs szerint a "ulcsr vag) eg) altiszt a fogl)ot a "ormn)z!0oz vezeti az iro,%a@ 2 Jo, ez o"os ren,el"ezs@ Ds azutn? 2 Azutn a fogol)na" visszaa,+" rt"trg)ait, amel)e"et letart!ztatsa"or nla tallta", ru0it, o"mn)ait, 0a a miniszteri 5arancs ms"55 nem intz"e,n"@ 2 7 mit mon, a miniszteri 5arancs Marc0iali eset%en? 2 7emmit, mert a szerencstlen rt"trg)a" nl"'l, o"mn)o" nl"'l, st ma+,nem ru0a nl"'l "er'lt i,e@ 2 *t+a, mil)en eg)szer8 ez, :aisemeau>< Maga igazn min,en szn)og%!l elefntot csinl< Mara,+on te0t itt, s vezettesse a fogl)ot a 5arancsno"sgra@ :aisemeau> enge,elmes"e,ett@ :e06vatta 0el)ettest, s utas6tst a,ott ne"i, amit az tov%%a,ott, nem t r,ve semmi mssal@ Gg) fl!ra mlva az u,varon "a5ucsi"orgs 0allatszottC a vr torn)na" "a5u+a volt, amel) zs"mn)t sza%a,on enge,te@ Aramis elf+ta az sszes g)ert)"at, amel)e" a szo%%an gte", csa" eg)et 0ag)ott gve@ G resz"et fn) mellett a szem nemigen lla5o,0atott meg eg)etlen trg)on sem@ Min,en " rvonal s rszlet sszefol)t a g)ert)a %izon)talan lo%ogs%an@ A l5te" " zele,te"@ 2 Men+en el%e em%ereine"< 2 sz!lt Aramis :aisemeau>20oz@ A 5arancsno" enge,elmes"e,ett@ Az rmester s a "ulcsr elt8nt@ :aisemeau> vissza+ tt a fogol) "6sret%en@ Aramis az rn)"%an llottC ltott, ,e t nem ltt"@ :aisemeau> felin,ult 0angon " z lte a fogoll)al a 5arancsot, mel) visszaa,+a sza%a,sgt@ A fiatalem%er vgig0allgatta, ,e eg) moz,ulatot sem tett, eg) sz!t sem sz!lt@ 2 Meg "ell es"',nie, amint ezt az el6rs meg" veteli 2 sz!lt a "ormn)z! 2, 0og) so0a semmit sem fog arr!l %eszlni, amit a :astille2%an ltott vag) 0allott< A fogol) eg) fesz'letet 5illantott meg, rtette a "ezt s meges"', tt@ 2 Most 5e,ig, uram, sza%a,@ (ov szn,"ozi" menni? A fogol) " r'lnzett, mint0a valami v,elmet "eresne, amel)re szm6tani ltszott@

Aramis most ell5ett az rn)"%!l@ 2 Ett vag)o", 0og) enne" az rna" "6vnsga szerint szolglatra ll+a"@ A fogol) eg) "iss el5irult, s azutn 0a%ozs nl"'l Aramis "ar+%a f8zte "ar+t@ 2 Esten tartsa meg "eg)elme,et az szent oltalm%an< 2 sz!lt ol)an 0angon, mel)ne" 0atrozottsga megren,6tette a "ormn)z!t, amint 0og) a formula is mulat%a e+tette@ Aramis megszor6totta :aisemeau> "ezt@ 2 Xavar+a magt a 5arancsom? 2 "r,ezte@ 2 Fl, 0og) megtall+", 0a vizsglatot tartana"? 2 7zeretnm megrizni, monsignore 2 sz!lt :aisemeau>@ 2 (a megtalln" nlam, ez %iztos +ele volna anna", 0og) elvesztem, s e%%en az eset%en nag)mlt!sgo, mentsvram s sege,elmem volna< 2 *vn %8ntrsa, a"ar+a mon,ani< 2 sz!lt Aramis vllat vonva@ 2 Esten vele, :aisemeau>@ A lova" t'relmetlen'l vra"ozta", s a "ocsit i,e2o,a rngatt"@ :aisemeau> le"6srte a 5's5 " t a l5cs al+ig@ Aramis elreenge,te titrst a "ocsi%a, azutn maga is %e'lt, s a "ocsisna" nem a,ott ms 5arancsot, mintH 2 (a+ts< A "ocsi vgig,'% rg tt az u,var " vezetn@ Gg) tiszt f"l)val ment a lova" eltt, s min,eg)i" rszemne" 5arancsot a,ott, 0og) a "ocsit enge,+" t+ra@ M6g az sszes a"a,l)o"on t nem +utott, a,,ig Aramis mg llegzetet sem vett, s sz6vne" ,o%ogst szinte 0allani le0etett@ A fogol), a "ocsi sar"%a 0z!,va, szintn nem a,ott magr!l let+elt@ 3gre nag)ot , ccent a "ocsi, +elezve, 0og) az utols! r"on is t+utotta"@ A "ocsi m g tt %ezrult az utols! "a5u, a 7aint2Antoine utcra n)6l!@ 9o%%r!l2%alr!l nincs t %% fal, " r s2" r'l menn)%olt, " r s2" r'l sza%a,sg, " r s2" r'l let@ A lova", amel)e"et ers "z irn)6tott, a "'lvros " ze5ig l5s%en 0ala,ta", azutn 'gets%e csa5ta" t@ Ma+, a5rn"nt, a"r mert ne"it'zese,te", a"r mert ostorral 0a+szolt" "et, eg)re g)orsa%% vgt%an iramo,ta", s mire :erc)t elrt", mr re5'lni ltszott a "ocsi, g) ne"iszila+o,ta" a lova"@ Mg) futotta" a lova" 3illeneuve27aint2Beorges2ig, a0ol elfogatot vltotta"@ Ett mr "t l! 0el)ett ng) l! r 56tette a fogatot Melun irn)%an, s eg) 5illanatra megllta" a snart2i er, " ze5n@ A 5osta"ocsi min,en %izonn)al elre meg"a5ta a 5arancso"at, mert Aramisna" nem "ellett semmifle utas6tst a,nia@ 2 Mi t rtnt? 2 "r,ezte a fogol), mint0a 0ossz lom%!l %re,ne@ 2 /sa" ann)i 2 sz!lt Aramis 2, 0og) mieltt tov%%mennn", meg "ell %eszlnem eg)et2mst "irl)i fensge,,el@ 2 3rtam az al"alomra, uram< 2 felelte a fiatal 0erceg@ 2 Gnnl +o%%at nem is tall0atun"< Ett az er, " ze5n vag)un", s sen"i sem 0allgat0at "i %enn'n"et@ 2 Ds a "ocsis? 2 A "ocsis s'"etnma, fensg@

2 3rom szavait, FQ(er%la) r< 2 $eg)es"e,i" a "ocsi%an mara,ni? 2 Egen, +!l 'l'n" %enneC szerete" e%%en a "ocsi%an 'lni, 0iszen a sza%a,sg%a 0ozott< 2 3r+on, fensg@@@ Mg eg) intz"e,st "ell tenn'n"@ 2 Mit? 2 Gz itt az orszgt, lovaso" vag) "ocsi" + 0etne" erre, s mg azt 0i0eti", valami %a+ t rtnt, 0og) eg) 0el)%en llun"@ $er'l+'" el, 0og) fela+nl+" szolglatai"at, amel)e" csa" megzavar0atna" min"et@ 2 ;arancsol+a meg a "ocsisna", 0og) 0a+tson eg) s tt ol,alfasor%a< 2 D55en azt a"artam tenni, fensg< Aramis +elt a,ott a s'"etnma "ocsisna", az leugrott a %a"r!l, a "t els l!na" megfogta za%l+t, s a sel)mes g)e5en t %evezette a "ocsit a fasor%a, amel)ne" 0tter%en a 0ol,vilgtalan +sza"%an a fel0" fe"et%% f'gg n)t al"otta"@ Gze" utn a "ocsis le0evere,ett a lova" mell, amel)e" a fiatal %o"ro" 0a+tsait "ez,t" legelni@ 2 :eszl+en, uram, 0allgatom< 2 sz!lt a fiatal 0erceg Aramis0oz@ 2 Fe most meg mit csinl? 2 :iztos6tom a 5isztol)o"at, fensg, mivel mr nem lesz sz'"sg'n" r+u"< 2b2