Anda di halaman 1dari 320

A

MAJMU' SYARIF KAMIL


AL-MAJMUUL ALI

EDITOR/PENYUNTING:
Ibnu Rabi

AL HIDAYAH HOUSE OF QUR`AN

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 1

18/01/2010 12:03:06

PENDAHULUAN

AL HIDAYAH HOUSE OF QURAN SDN BHD

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 2

18/01/2010 12:03:07

PENDAHULUAN

MAJMU' SYARIF KAMIL


AL-MAJMUUL ALI
Editor/penyunting
Tata letak

: Ibnu Rabi
: Tim al-Hidayah
Cetakan Pertama .. 2009

HAK CIPTA TERPELIHARA. Mana-mana bahagian dalam buku ini


tidak boleh dicetak semula, disalin atau dipindahkan dengan apa jua sekalipun, sama ada dengan komputer, fotokopi, fail dan sebagainya sebelum
mendapat kebenaran daripada penerbitnya secara bertulis.
Diterbitkan Oleh:

AL HIDAYAH HOUSE OF QUR'AN SDN BHD

AL HIDAYAH HOUSE OF QURAN SDN. BHD


(780943-X)
No. 27, Jalan DBP Dolomite Business Park 68100
Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-6185 3002, 61857006, 6185 4009
Fax: 03-6185 9008

Diedarkan Oleh:

AR-RISALAH PRODUCT SDN. BHD


No. 27, Jalan DBP Dolomite Business Park 68100
Batu Caves, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-6185 3002, 61857006, 6185 4009
Fax: 03-6185 9008

Dicetak Oleh:

PERCETAKAN ZAFAR SDN. BHD


Lot 18, Jalan 4/10B, Spring Crest Industrial Park Batu
Caves, 68100 Kuala Lumpur

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 3

18/01/2010 12:03:07

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 4

18/01/2010 12:03:08

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN
Menjalankan ibadah wajib mahupun sunat sambil
menyelami hakikatnya, sudah menjadi keperluan
sebahagian besar masyarakat Islam di Nusantara,
termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Bagi kebanyakan umat Islam, ibadah tidak lagi diertikan
hanya sekadar kewajipan tetapi ia juga adalah kesempatan
untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha
Pencipta. Oleh kerana keperluan untuk mendekatkan diri
kepada Allah Yang Maha Pencipta merupakan tuntutan
dalam kehidupan seharian, maka wajarlah ibadah itu
diwujudkan juga dalam tingkahlaku. Bagi memenuhi
keperluan umat Islam itu, CV Penerbit Jumanatul AliART (J-ART) dengan kerjasama al Hidayah House
of Quran berusaha untuk menghadirkan buku-buku
Islamik yang, insya Allah, mudah difahami dan diterapkan
dalam kehidupan seharian, praktikal serta dalam bentuk
persembahan yang menarik.
Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut,
CV Penerbit J-ART dan al Hidayah House of Quran

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 1

18/01/2010 12:03:08

ii

PENDAHULUAN

menghadirkan buku kecil Majmu Syarif. Sama dengan


Majmu Syarif yang lain, buku kecil ini memuatkan surahsurah al-Quran, zikir dan doa sebagai tuntutan ibadah
tambahan seharian, malam Jumaat dan hari Jumaat, di
samping cara pengurusan jenazah. Kitab Majmu Syarif
yang ada di hadapan anda ini memiliki nilai tambah
selain diperkayakan dengan penjelasan-penjelasan yang
dilengkapi keterangan yang telah pun sedia ada dalam
Majmu Syarif yang asal tanpa merubah isi sebenar
kandungannya. Ini telah menjadi alasan mengapa kitab
ini diberi nama Majmu Syarif Kamil (Majmu Syarif
Lengkap). Tambahan yang terdapat dalam buku Majmu
Syarif Kamil ini adalah:
1. Menggunakan huruf rumi pada bahagian penjelasan
dengan harapan dapat memudahkan umat Islam
yang tidak menguasai tulisan jawi supaya dapat
menikmati dan mengambil manfaat daripada kitab
Majmu Syarif.
2. Memuatkan fadilat hari Jumaat, fadilat dan adab
membaca al-Quran, fadilat, adab serta tatacara
berdoa dan berzikir; juga al-Asma al-Husna.
3. Menambahkan surah-surah dan ayat-ayat al-Quran,
doa serta zikir yang lazim dibaca dalam ibadah
seharian, fadilat-fadilat (keutamaan ibadah), faedahfaedah (kegunaan), hadiah Nabi Khidir (a.s) dan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 2

18/01/2010 12:03:08

PENDAHULUAN

iii

huraian-huraian lain yang bersumberkan kitab-kitab


tafsir, hadis, fiqah dan tasawuf, di antaranya; Tafsir
Ibn Kathir, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan
al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasai,
Sunan Ibn Majah, Sunan al-Darimi, Nayl al-Awtar,
al-Bajuri, Fiqh al-Sunnah, Bidayah al-Mujtahid, Ihya
Ulum al-Din dan Qut al-Qulub.
4. Menyediakan ruangan kosong supaya anda dapat
menulis catatan-catatan tambahan daripada ustaz
atau tuan guru.
Majmu Syarif Kamil ini mengungkapkan keagungan
sekaligus kemuliaan pelbagai ibadah dan ayat-ayat suci
yang bersumberkan al-Quran dan hadis sebagai kesatuan
keagungan Ilahi.
Tiada kekuatan melainkan yang berasal daripada
Allah (s.w.t) semata. Oleh itu, CV Penerbit J-ART dan al
Hidayah House of Quran berharap agar Majmu Syarif
Kamil ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
Muslim tanpa mengira kedudukan sosial, latar belakang
pendidikan dan peringkat usia. Kritikan dan saranan amat
kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan
Majmu Syarif Kamil pada terbitan yang akan datang.
Penerbit,
Al Hidayah House of Quran

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 3

18/01/2010 12:03:08

iv

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

Pendahuluan ...........................................................
Isi Kandungan ........................................................
Bahagian Pertama
Fadilat Dan Faedah Hari Jumaat Serta
Surah-surah Dan Ayat-ayat Dalam al-Quran .........
1. Fadilat Hari Jumaat ..............................................
2. Fadilat Membaca al-Quran ................................
3. Adab Membaca al-Quran ....................................
4. Surah al-Fatihah .................................................
5. Surah Yasin .........................................................
- Doa Setelah Membaca Surah Yasin ....................
6. Surah al-Kahfi ....................................................
7. Surah al-Sajdah ...................................................

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 4

i
vi
1
3
5
7
10
12
25
27
47

18/01/2010 12:03:08

ISI KANDUNGAN

8. Surah al-Fath ......................................................


9. Surah al-Rahman ................................................
10. Surah al-Waqiah ..............................................
11. Surah al-Mulk (Tabarak) ...................................
12. Surah Nuh .........................................................
13. Surah al-Muzammil ...........................................
14. Surah al-Naba ...................................................
15. Surah al-Ikhlas ...................................................
16. Al-Muawwidhatayn .........................................
17. Ayat Kursi .........................................................
18. Ayat Lima ..........................................................
19. Ayat Tujuh .........................................................
20. Ayat Lima Belas ................................................
21. Surah-surah Hafalan .........................................
Bahagian Kedua
Doa Dan Zikir ....................................................
22. Fadilat Berdoa Dan Berzikir .............................
A. Fadilat Berdoa ..................................................
B. Fadilat Berzikir .................................................

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 5

53
61
67
74
79
83
87
91
93
95
97
100
103
107
113
115
115
117

18/01/2010 12:03:08

vi

ISI KANDUNGAN

23. Adab Berdoa Dan Berzikir ................................... 119


A. Adab Berdoa ....................................................... 119
B. Adab Berzikir ..................................................... 121
24. Tatacara Berdoa ..................................................
25. Haifat Haikal .....................................................
A. Haikal Pertama (Surah al-Baqarah: 255): ............
B. Haikal Kedua (Surah Ali Imran: 35 Dan
Surah al-Isra: 77-80) ...........................................
C. Haikal Ketiga (Surah al-Baqarah: 285-286) .......
D. Haikal Keempat (Surah al-Isra: 81-85) .............
E. Haikal Kelima (Surah Surah Maryam: 3-6
Dan Surah al-Fath: 27): .....................................
F. Haikal Keenam (Surah al-Jin: 1-4): ...................
G. Haikal Ketujuh (Surah al-Qalam 51-52): ...........

124
125
125

26. Ratibul Haddad ................................................


27. Al-Baqiyatush Shalihat ......................................
28. Taawwuz ...........................................................
29. Basmalah ..........................................................
30. Hasbalah ..........................................................

133
140
144
145
146

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 6

126
127
128
130
131
131

18/01/2010 12:03:09

ISI KANDUNGAN

vii

31. Istirja ................................................................


32. Istighfar .............................................................
33. Selawat ..............................................................
A. Selawat al-Raufur Rahim ...................................
B. Selawat Azamul Muabbad .................................
C. Selawat Munfarijah .............................................
D. Selawat Munjiyyah ..............................................
E. Selawat Badriyyah ...............................................
F. Selawat Sayyidina Ali (r.a) .................................
G. Selawat Sayyidatina Fathimah (r.a) .......................
H. Selawat Nurul Anwar ..........................................
I. Selawat Thibbul Qulub .........................................
J. Selawat Ghiyatsah ................................................
K. Selawat Selawat Khatmul Quran .......................
L. Selawat Ulul Azmi .............................................

147
148
149
150
151
152
152
153
157
157

34. Doa Dan Zikir Dalam Setiap Keadaan ..............


A. Doa Nabi Muhammad (s.a.w) (Doa Mustajab) ....
B. Doa Kanzul Arasy ..............................................
C. Doa Akasyah (r.a) .............................................

160
161
161
167

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 7

157
158
158
158
159

18/01/2010 12:03:09

viii

ISI KANDUNGAN

D. Doa Untuk Kebaikan Ibu Bapa ............................


E. Doa Nurun Nubuwwah ........................................
F. Doa Istighatsah ....................................................
G. Zikir Perlindungan .............................................
H. Doa Kemudahan .................................................
I. Doa Selamat .........................................................
J. Doa Tolak Bala ......................................................
K. Doa Fikiran Tenang ..............................................
L. Doa Mencari Rizeki ...............................................
M. Doa Memohon Ampunan Dosa ............................
N. Doa Memohon Kesempurnaan Hidup ..................
O. Doa Husnul Khatimah .........................................
P. Doa Memohon Kemuliaan Darjat ........................
Q. Doa Memohon Kemudahan Urusan ......................
R. Doa Memohon Perlindungan Dari Kejahatan ......
S. Doa Memohon Curahan Rahmat .........................
T. Doa Memohon Kekuatan Dalam Agama ...............
U. Doa Memohon Kecintaan Iman ...........................
V. Doa Memohon Keredaan Allah (s.w.t) ................

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 8

175
176
177
178
179
179
180
180
180
181
182
182
182
183
184
184
185
186
186

18/01/2010 12:03:09

ISI KANDUNGAN

ix

W. Doa Memohon Pemeliharaan Allah (s.w.t) ........ 187


X. Doa Memohon Kebaikan .................................. 188
35. Doa Dan Zikir Dalam Keadaan Tertentu ...............
A. Doa Awal Tahun .................................................
B. Doa Asyura .......................................................
C. Doa Istighar Rejab ..............................................
D. Doa Nishfu Syaban .............................................
E. Doa Bulan Ramadhan .........................................
F. Doa Akhir Tahun .................................................
G. Zikir Pagi Dan Petang .......................................
H. Zikir Ketika Sedang Menghadapi Masalah ........
I. Zikir Supaya Dibebaskan Hutang .......................
J. Doa Mendengar Petir ...........................................
K. Doa Melawat Orang Sakit .....................................
L. Doa Untuk Orang Sakit .........................................
M. Doa Ketika Dilanda Musibah ............................
N. Doa Ketenangan Jiwa ........................................
O. Doa Untuk Pengantin Baru ...............................
P. Doa Hendak Bersetubuh .....................................

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 9

190
191
192
192
196
198
199
200
201
201
202
202
202
203
203
203
204

18/01/2010 12:03:09

ISI KANDUNGAN

Q. Doa Ketika Mengetahui Kehamilan .......................


R. Doa Memohon Dianugerahkan Anak Soleh ............
S. Doa Nabi Ibrahim (a.s) .........................................
1. Doa Tetap Rajin Mengerjakan Solat ......................
2. Doa Supaya Dianugerahkan Keturunan Soleh .....
3. Doa Supaya Dijadikan Muslim Sejati ....................

204
204
205
205
205
205

T. Doa Nabi Musa (a.s) ...........................................


- (Doa Menghadapi Perbicaraan) ...........................
U. Doa Untuk Anak Baru Lahir ................................
V. Doa Memohon Hujan .........................................
W. Doa Ketika Hujan Turun ....................................
X. Doa Menghilangkan Marah ................................

205
205
206
206
206

36. Doa Dan Zikir Solat Sunat ..................................


A. Doa Setelah Solat Tahajud ....................................
B. Zikir Setelah Solat Witir ......................................
C. Doa Setelah Solat Tarawih ....................................
D. Doa Setelah Solat Dhuha ....................................
E. Doa Setelah Solat Istikharah .................................
F. Doa Setelah Solat Hajat ........................................

208
208
209
209
211
211
212

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 10

206

18/01/2010 12:03:09

xi

ISI KANDUNGAN

37. Doa Dalam Kehidupan Seharian ........................


A. Doa Sebelum Makan .........................................
B. Doa Setelah Makan ............................................
C. Doa Sebelum Tidur ............................................
D. Doa Bangun Tidur ..............................................
E. Doa Masuk Tandas ..............................................
F. Doa Keluar Tandas .............................................
G. Doa Masuk Rumah .............................................
H. Doa Keluar Rumah .............................................
I. Doa Menuju Masjid ................................................
J. Doa Masuk Masjid ................................................
K. Doa Keluar Masjid .............................................
L. Doa Hendak Bermusafir .......................................
M. Doa Ketika Sampai Di Tujuan .............................
N. Doa Bercermin ...................................................
O. Doa Memakai Pakaian .......................................
P. Doa Menanggalkan Pakaian ................................
Q. Doa Masuk Pasar ...............................................

213
213
213
214
214
215
215
215
216
216
216
216
216
217
217
217
218
218

38. Hadiah Nabi Khidir (a.s) .................................... 219

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 11

18/01/2010 12:03:09

xii

ISI KANDUNGAN

Bahagian Ketiga
Tahlil, Talkin Dan Penyelenggaraan Jenazah
39. Talkin Menjelang Sakaratul Maut .....................
40. Surah Yasin .......................................................
- Doa Setelah Membaca Surah Yasin .................
41. Sesaat Setelah Meninggal Dunia .......................
42. Memandikan Jenazah .......................................
43. Mengapankan Jenazah .......................................
44. Menyembahyangkan Jenazah ............................
45. Mengiringi Jenazah ...........................................
46. Memakamkan Jenazah ......................................
47. Talkin Kubur ......................................................
48. Takziah ..............................................................
49. Tahlil ..................................................................
50. Doa Khusus Bagi Si Mati ..................................
51. Kewajiban Terhadap Si Mati ..............................
52. Amalan Untuk Si Mati ......................................
Al-Asma al-Husna ..................................................
Undang-undang Hak Cipta .....................................

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 12

225
228
238
240
244
247
249
255
258
262
266
268
287
289
291
294
304

18/01/2010 12:03:10

BAHAGIAN PERTAMA

FADILAT DAN FAEDAH HARI


JUMAAT SERTA SURAH-SURAH
DAN AYAT-AYAT DALAM
AL-QURAN

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 1

18/01/2010 12:03:10

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 2

18/01/2010 12:03:10

FADILAT HARI JUMAAT

[1]
FADILAT HARI JUMAAT
Hari Jumaat memiliki banyak keistimewaan bagi umat
Islam. Keistimewaan hari Jumaat berbanding hari-hari
yang lain adalah sebagai berikut:
1. Allah (s.w.t) mewajibkan ibadah solat Jumaat kepada
kaum lelaki Muslim.
2. Allah (s.w.t) telah memberikan rahmat dan
keampunanNya kepada Nabi Adam (a.s).
Rasulullah (s.a.w) menjelaskan fadilat hari Jumaat, di
antaranya:
1. Apabila seorang Muslim berdoa dan memohon
suatu kebaikan kepada Allah (s.w.t) pada hari
Jumaat, maka Allah (s.w.t) memberikan apa yang
dia minta.
2. Apabila hamba-hamba Allah (s.w.t) memperoleh
keselamatan pada hari Jumaat, maka selamatlah
mereka pada hari-hari yang lain.
3. Sesungguhnya Allah (s.w.t) menjadikan hari Jumaat

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 3

18/01/2010 12:03:10

FADILAT HARI JUMAAT

sebagai hari raya mingguan bagi kaum Muslimin.


4. Apabila seorang Muslim yang meninggal dunia
pada hari atau malam Jumaat, maka Allah (s.w.t)
memberikan pahala syahid dan menyelamatkannya
daripada azab kubur.
5. Pada hari Jumaat, Allah (s.w.t) memerdekakan
600,000 orang daripada seksaan api neraka.
Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh hari Jumaat,
maka Rasulullah (s.a.w) mengajak umat Islam untuk
memperbanyakkan lagi amal ibadah (membaca al-Quran,
berzikir, berdoa dan lain-lain) pada malam dan hari Jumaat.
Setiap Muslim diperintahkan untuk mandi, memakai
pakaian terbaik dan menggunakan wangi-wangian ketika
hendak melaksanakan solat Jumaat.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 4

18/01/2010 12:03:10

FADILAT MEMBACA AL-QUR`AN

[2]
FADILAT MEMBACA AL-QURAN
Rasulullah (s.a.w) menerangkan fadilat bagi pembaca alQuran, antara lain:
1. Membaca al-Quran adalah umpama berdialog
dengan Allah (s.w.t).
2. Mendapat kemuliaan di sisi Allah (s.w.t) di bawah
kemuliaan para nabi.
3. Mendapat tempat di dalam syurga bersama para
rasul.
4. Mendapat syafaat al-Quran pada hari kiamat.
5. Satu huruf al-Quran mempunyai kebaikan yang
pahalanya bernilai sepuluh kebaikan.
Rasulullah (s.a.w) menggalakkan supaya membaca
dan memahami al-Quran. Nabi (s.a.w) bersabda:
1. Sebaik-baik manusia ialah orang yang mempelajari
al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain.
2. Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua perkara:
Lelaki yang diberikan kefahaman yang sahih

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 5

18/01/2010 12:03:10

FADILAT MEMBACA AL-QUR`AN

tentang Al-Quran dan dia mengamalkannya siang


dan malam. Lelaki yang diberikan kemewahan harta
lalu dia membelanjakanya siang dan malam.
3. Ibadah umatku yang paling utama ialah membaca
al-Quran.
4. Terangkanlah rumahmu dengan mengerjakan solat
dan membaca al-Quran.
5. Al-Quran adalah hidangan Allah (s.w.t) dan oleh
kerananya, janganlah kamu menjauhinya.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 6

18/01/2010 12:03:11

ADAB MEMBACA AL-QUR`AN

[3]
ADAB MEMBACA AL-QURAN
Buku Majmu Syarif ini mengandungi beberapa surah alQuran. Ketika membaca surah atau ayat al-Quran dalam
buku ini, pembaca diharapkan mematuhi adab, sopan
santun dan etika membaca al-Quran, iaitu:
1. Berwuduk.
2. Membaca di tempat yang suci dan disunatkan di
dalam masjid.
3. Menghadap kiblat.
4. Membaca tawwudh:

5. Menyempurnakan bacaan dengan tajwid dan irama


yang merdu.
6. Merendahkan suara apabila dikhuatiri akan
menimbulkan sifat riyak. Jika tidak, maka adalah
lebih diutamakan untuk membacanya dengan suara
kuat.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 7

18/01/2010 12:03:11

ADAB MEMBACA AL-QUR`AN

7. Menumpukan fikiran dan perasaan untuk memahami


bacaan.
8. Merenungi ayat-ayat yang sedang dibaca.
9. Membaca mushaf lebih utama daripada membaca
berdasarkan hafalan.
10. Makruh bersenda gurau, tertawa atau melihat
sesuatu yang boleh mengganggu dan menghentikan
bacaan.
11. Bersujud ketika membaca ayat-ayat sajdah.
12. Membaca takbir di antara dua surah yang bermula
pada Surah al-Dhuha hingga akhir surah al-Quran.
13. Ketika selesai atau berhenti membaca ayat atau
surah, hendaklah membaca doa:

.

.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 8

18/01/2010 12:03:11

ADAB MEMBACA AL-QUR`AN

14. Berpuasa ketika mengkhatamkan al-Quran dan


menjemput jiran tetangga, kerabat dan sahabat
handai untuk mengadakan kesyukurannya.
15. Membaca doa khatam al-Quran sebagaimana yang
terdapat pada akhir al-Quran.

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 9

18/01/2010 12:03:11

10

5. SURAH AL-FATIHAH

[4]
SURAH AL-FATIHAH
Surah al-Fatihah adalah surah pertama dalam al-Quran
yang terdiri daripada tujuh ayat. Surah ini termasuk
dalam surah Makkiyyah. Surah al-Fatihah disebut juga
Ummu al-Kitab yang bermaksud Induk Kitab Allah (s.w.t).
Rasulullah (s.a.w) mengemukakan beberapa keutamaan
surah al-Fatihah, iaitu:
1. Mengandungi tujuh ayat pujian yang dibaca secara
berulang-ulang (al-sabu al-mathani).
2. Jalinan hubungan antara hamba dengan Allah
(s.w.t) sebagai pernyataan keimanan dan
permohonan makhluk kepada Allah Yang Maha
Menciptakannya.
3. Surah al-Fatihah dan penutup surah al-Baqarah
adalah dua cahaya Allah (s.w.t) yang hanya diberikan
kepada Rasulullah (s.a.w).
4. Allah (s.w.t) memberikan apa yang terkandung di
dalam surah al-Fatihah walau hanya membaca satu
huruf sekali pun.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 10

18/01/2010 12:03:11

5. SURAH AL-FATIHAH

11

' & %$ # " !


,+ *)(
32 10 /.8 7654
> =<;:9
DCB A@?

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 11

18/01/2010 12:03:12

12

5. SURAH YASIN

[5]
SURAH YASIN
Surah Yasin adalah surah ke-36 dalam al-Quran yang
terdiri daripada 83 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyyah. Asas-asas surah Yasin meliputi akidah
umat sebelum Nabi Muhammad (s.a.w), perjuangan
para rasulNya dalam menyampaikan risalah kenabian,
keagungan Allah (s.w.t) dan kepelbagaian tingkah laku
manusia.
Surah Yasin dimulakan dengan sumpah Allah (s.w.t)
yang menegaskan bahawa Nabi Muhammad (s.a.w)
adalah pesuruh Allah (s.w.t) untuk mengingatkan seluruh
umat manusia yang memdapat peringatan pada masa
sebelumnya.
Menurut Ibn Abbas (a.s) dan riwayat lain, kalimat
Yasin merupakan salah satu daripada sumpah Allah
(s.w.t), nama Allah (s.w.t), nama al-Quran dan nama Nabi
Muhammad (s.a.w).
Ramai ulama yang menggalakkan supaya membaca
surah Yasin secara berterusan, terutamanya pada malam

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 12

18/01/2010 12:03:12

5. SURAH YASIN

13

Jumaat. Nabi Muhammad (s.a.w) bersabda mengenai


keutamaan surah Yasin:
1. Hati al-Quran adalah surah Yasin. Allah (s.w.t)
mencatatkan pahala bagi pembaca sebanding dengan
membaca al-Quran sebanyak sepuluh kali.
2. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada
malam Jumaat, maka Allah (s.w.t) memberikan
keimanan yang kukuh.
3. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada suatu
malam kerana mengharapkan reda Allah (s.w.t),
maka Allah (s.w.t) mengampunkan dosa-dosanya
yang lampau dan keesokan harinya.
4. Barang siapa yang membaca surah Yasin, maka
Allah (s.w.t) menolak keburukan dan memenuhi
segala keperluannya.
5. Barang siapa yang membaca surah Yasin di hadapan
orang yang sedang sakratul maut, maka Allah (s.w.t)
meringankan dan memudahkan keluarnya roh.
6. Barang siapa yang menziarahi
perkuburan,
lalu membaca surah Yasin, maka Allah (s.w.t)
meringankan seksa seluruh ahli kubur pada waktu
itu. Malah, pembaca surah Yasin mendapat pahala
yang sama dengan jumlah pahala ahli kubur yang
ada.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 13

18/01/2010 12:03:12

14

5. SURAH YASIN

#"!

B A @ ? > = <
IHGF EDC
Q PO N M L K J
Y X W V UTS R
a`_^]\[Z
g f e d c b
n m l k j ih
ut s r q p o

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 14

18/01/2010 12:03:13

15
15

5. SURAH YASIN

}| { z yxw v
~% $ # " !

-,+* )('&
3 210/.
;:987654

DCBA@? > =<


LK J IHGFE

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 15

18/01/2010 12:03:13

16

5. SURAH YASIN

S RQ P O N M
[ Z Y X WV U T
ba`_^] \
k j i h gf e dc
sr qponml
x wv u t
{|}~z y

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 16

18/01/2010 12:03:14

17
17

5. SURAH YASIN"!

+*) ('&%$#
43 2 10/.- ,

<; : 9 8 7 6 5

D CBA@?>=
LKJI HGFE

U T S RQ P O N M
\[ZYX WV
cb a ` _ ^ ]

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 17

18/01/2010 12:03:14

18

5. SURAH YASIN

i hgfed
ponmlkj

w v ut s r q

~}|{ zyx

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 18

18/01/2010 12:03:15

19
19

5. SURAH YASIN

('&%$#"!

10/.-,+ *)

987 65432
BA@ ?> =<;:

KJIHGFED C
SRQPON ML
\ [ZY XWVUT

d cba`_ ^]

mlkji hgfe
utsrqpon

}|{z yx wv
~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 19

18/01/2010 12:03:15

20

5. SURAH YASIN


$#"!
-,+ *)(' &%
4 3 2 1 0/ .
=< ; : 9 8 7 6 5

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 20

18/01/2010 12:03:16

21
21

5. SURAH YASIN

ED CB A @ ? >

ML K J I H G F

V UT S R Q P O N
]\[ZYXW

e d c b a ` _^
l k ji hg f

s rq pon m
yxwvut

{ | } ~ z

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 21

18/01/2010 12:03:16

22

5. SURAH YASIN

$#"!
, +*)('&%
43210/.-

<; : 98 7 6 5
CBA@?> =

J I H G FED
S R Q PO N M L K

[ Z YXWVUT
cb a`_^]\

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 22

18/01/2010 12:03:16

23
23

5. SURAH YASIN

l k j ih g f e d
s r q po n m
|{ z y x wv u t
}~
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 23

18/01/2010 12:03:17

5. SURAH YASIN

24

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 24

18/01/2010 12:03:17

25

DOA SETELAH MEMBACA SURAH YASIN

DOA SETELAH MEMBACA SURAH YASIN18/01/2010 12:03:17

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 25

DOA SETELAH MEMBACA SURAH YASIN

26

18/01/2010 12:03:18

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 26

6. SURAH AL-KAHFI

27

[6]
SURAH AL-KAHFI
Surah al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam al-Quran yang
terdiri daripada 110 ayat. Surah ini termasuk dalam surah
Makkiyyah. Rasulullah (s.a.w) menjelaskan keistimewaan
bagi pembaca surah al-Kahfi pada malam Jumaat, siang
hari Jumaat atau waktu yang lain.
1. Allah (s.w.t) memberikan cahaya dan keampunan
dosa sehingga hari Jumaat yang berikutnya.
2. Para malaikat memintakan rahmat hingga ke
waktu subuh dan Allah (s.w.t) menjauhkannya
daripada penyakit panas, penyakit yang tidak boleh
disembuhkan serta diselamatkan daripada fitnah
dan tipu daya syaitan.
3. Allah (s.w.t) memberikan ketenteraman hidup.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 27

18/01/2010 12:03:18

6. SURAH AL-KAHFI

28

#"!) (' & % $ # " !


1 0 / .- , + *

87 65432

? > = < ; : 9

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 28

18/01/2010 12:03:18

29
29

6. SURAH AL-KAHFI

H GFEDCBA @
P O N M LK J I
WVU TSRQ
_ ^ ]\ [ Z Y X
gfe dcba`
onmlkji h
vuts rqp
~} | {zyxw

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 29

18/01/2010 12:03:19

6. SURAH AL-KAHFI

30


('&%$#"!

/.-,+* )
7654 3210
?> =< ; :98
HG F E D C B A @
SR Q P O N ML K J I
[ZY XWVU T

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 30

18/01/2010 12:03:19

31
31

6. SURAH AL-KAHFI

b a `_ ^ ] \
i h g fe d c
p o n m l kj

vutsrq

} | { zy x w
~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 31

18/01/2010 12:03:20

6. SURAH AL-KAHFI

32

&%$#"!
/.-,+* )('
8 76 5 4 3 21 0
@ ? > = < ;: 9
EDC B A
J I H G F
P ON M L K
X W V U TS R Q
b a ` _ ^ ]\ [ Z Y
ihgfed c
qp o n m l k j

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 32

18/01/2010 12:03:20

33
33

6. SURAH AL-KAHFI

z y x w vu t s r
{|}~


&%$#"!
. - , +* ) ( '
8 7 6 5 43 2 1 0 /
A@ ? > = < ; : 9

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 33

18/01/2010 12:03:20

6. SURAH AL-KAHFI

34

J I H G FE D C B

SR Q P O N ML K

Z Y X W V UT
a` _ ^ ]\ [

hg fedcb

p on m l k j i
x wvutsrq
{ |}~zy

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 34

18/01/2010 12:03:21

35
35

6. SURAH AL-KAHFI


$ # " !
-, +*)('& %
43210/.
<;:9876 5
CBA@ ? >=
LK JIHGFED
UTS RQPON M
_^]\[ZYXW V

i h g f e d c b a`

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 35

18/01/2010 12:03:21

6. SURAH AL-KAHFI

36

qp onmlkj
yx wvutsr
{|}~z' &% $ # " !
/. - , + * ) (

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 36

18/01/2010 12:03:21

37
37

6. SURAH AL-KAHFI

6 54 3210
?>= <;:987
H G FE D C B A @
PONMLKJI
VUTSR Q
^]\[Z YXW
h g fe d c b a` _
p o n m lkji
xwvu t s rq
{ | } ~ z y

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 37

18/01/2010 12:03:22

6. SURAH AL-KAHFI

38


$#"!

, + *) ( ' & %

54 3210/. -

<; : 9 8 7 6
DCBA @? >=
KJ I H G F E

P O N M L

Y X W V U T SR Q

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 38

18/01/2010 12:03:22

39
39

6. SURAH AL-KAHFI

cba`_^]\ [ Z
ml k j i h g fe d
v u t s r qp o n
{ | } ~z y x w

%$#"!
-,+ *)('&

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 39

18/01/2010 12:03:23

6. SURAH AL-KAHFI

40

5 4 32 1 0 / .
> =< ; : 9 8 7 6
IH G F E D C B A @ ?
PONM LKJ
WV UTS RQ
a `_^]\[ZYX
j ihgfedcb
tsr q ponml k
}|{ zy xwv u
~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 40

18/01/2010 12:03:23

41
41

6. SURAH AL-KAHFI

('&%$#"!
10/. -,+*)
;: 9 8 7 6 5 43 2
D CBA@?> =<
KJIH GFE
T S R Q P O N ML

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 41

18/01/2010 12:03:23

6. SURAH AL-KAHFI

42

] \ [ ZY X W V U
ed cba`_ ^
nm lkj ihgf
wvutsr qpo
~}|{zyx


Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 42

18/01/2010 12:03:24

43
43

6. SURAH AL-KAHFI

*)('&%$#" !

3210/. -,+
= <; : 9 8 7 6 5 4

G F EDCBA@?>
QPONMLKJIH
ZYXWVUTS R

d c b a ` _^ ] \ [
nml k jihgfe
w vutsrqpo

{|}~zyx

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 43

18/01/2010 12:03:24

6. SURAH AL-KAHFI

44

"!
/ . -, + * ) ( ' &% $ #

:9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
B A @ ? >= < ;

JIHG FED C

RQ P ONMLK

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 44

18/01/2010 12:03:24

45
45

6. SURAH AL-KAHFI

ZYX WV UTS

e d c b a ` _ ^ ] \[
mlkjihg f

utsr qpo n

|{ zyx wv

}~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 45

18/01/2010 12:03:24

6. SURAH AL-KAHFI

46

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 46

18/01/2010 12:03:25

7. SURAH AL-SAJDAH

47

[7]
SURAH AL-SAJDAH
Surah al-Sajdah merupakan surah ke-32 dalam al-Quran
yang terdiri daripada 30 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyyah. Rasulullah (s.a.w) menerangkan
keistimewaan pembaca surah al-Sajdah, antara lain:
1. Mendapat keimanan yang kuat dan ilmu al-yaqin.
2. Mendapat pahala seperti pahala orang yang
beribadah di malam lailatul qadar.
3. Jika diteruskan dengan membaca surah al-Mulk
(Tabarak), Allah (s.w.t) mencatatkan tujuh puluh
kebaikan, menghapuskan tujuh puluh keburukan
dan menaikkan tujuh puluh darjat.
Rasulullah (s.a.w) menggalakkan supaya seorang
Muslim membiasakan diri untuk membaca:
1. Surah al-Sajdah pada rakaat pertama dan surah alInsan pada rakaat kedua ketika mengerjakan solat
Subuh pada hari Jumaat.
2. Surah al-Sajdah dan surah al-Mulk (Tabarak) ketika
menjelang tidur.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 47

18/01/2010 12:03:25

48

7. SURAH AL-SAJDAH

#"!

( ' & % $ # "!


1 0 /. - , + * )
:98765432

A @ ?> =< ;

HGFEDCB

R Q P O NM L K J I
[ Z Y X WV U T S
d c b a ` _^ ] \

lkjihg fe

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 48

18/01/2010 12:03:25

7. SURAH AL-SAJDAH

49

r qpon m
{ z yx w v u t s
| } ~

%$ # " !

+* ) ('&

1 0 / . - ,

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 49

18/01/2010 12:03:26

7. SURAH AL-SAJDAH

50

8 7 6 5 4 32
?>= < ; :9

ED C B A @
L KJ I H G F

SRQP O N M

[Z Y X W V U T

a`_^ ]\

h g f e dcb
n mlkj i

wvutsrqpo

{ |}~z y x

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 50

18/01/2010 12:03:26

7. SURAH AL-SAJDAH

51

'&%$#"
. - , + *) (

7 6 5 43 2 1 0 /

>=< ;:98
G F E DC B A @ ?

M L K JIH

U T S R QP O N

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 51

18/01/2010 12:03:27

7. SURAH AL-SAJDAH

52

]\[ZYX WV
edcba `_^

lk jihgf

u t sr q p o nm

} | { z y x wv
~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 52

18/01/2010 12:03:27

8. SURAH AL-FATH

53

[8]
SURAH AL-FATH
Surah al-Fath adalah surah ke-48 dalam al-Quran yang
terdiri daripada 29 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Madaniyyah. Rasulullah (s.a.w) mengungkapkan
keistimewaan pembaca surah al-Fath, antara lain adalah:
1. Seolah-olah dia termasuk di kalangan orang yang
bersama Rasulullah (s.a.w) ketika pembebasan
kota Makkah.
2. Jika dibaca ketika solat sunat pada malam pertama
bulan Ramadan, maka insya Allah akan mendapat
perlindungan daripada Allah (s.w.t) selama satu
tahun.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 53

18/01/2010 12:03:27

54

8. SURAH AL-FATH

#"!
*)('&%$#"!
2 1 0 / .- , +
8 7 65 4 3
@?> =<;:9
H GF E D C B A
P O N M LK J I
V U T S RQ
]\[ZYXW
f e d c b a ` _^

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 54

18/01/2010 12:03:27

8. SURAH AL-FATH

55

j i h g
q po n m l k
y x w v u ts r
{| } ~ z"!
+* ) ( ' & % $ #
4 3 21 0 / . - ,
<;:98 76 5

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 55

18/01/2010 12:03:28

8. SURAH AL-FATH

56

BA@?>=
I H GF E D C
S R Q P O NM L K J
^] \ [ Z Y X W V U T
hgfed c ba `_
o nm lk j i
vutsrqp
~ } | { zy x w


Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 56

18/01/2010 12:03:28

8. SURAH AL-FATH

57

" !
*)( ' &%$#

2 1 0 / .- , +
; : 9 8 7 6 54 3

B A @ ? > = <

LK J I H G F E D C
TSRQPONM

]\ [ Z Y X WV U

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 57

18/01/2010 12:03:29

8. SURAH AL-FATH

58

d c b a ` _ ^
kjihgfe

q p on m l
y x w vu t s r

{| } ~ z

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 58

18/01/2010 12:03:29

8. SURAH AL-FATH

59

('&%$#"!
2 1 0 /. - , +* )
987 6543
BA @ ? > = < ; :
I H GFEDC
QP O N M L K J
Z Y XW V U T S R
ba `_^ ]\ [
ihgfedc
pon mlkj
u tsrq
{ | } ~ z yx w v

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 59

18/01/2010 12:03:29

8. SURAH AL-FATH

60

) ( ' & % $# " !

3 2 1 0 / . -+ *

=<; :987 654


F E D C B A@ ? >
MLKJIHG

V U T S RQ P O N

]\[ZYXW

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 60

18/01/2010 12:03:30

9. SURAH AL-RAHMAN

61

[9]
SURAH AL-RAHMAN
Surah al-Rahman merupakan surah ke-55 dalam al-Quran
yang terdiri daripada 78 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyyah. Surah al-Rahman merupakan ringkasan
asas-asas akidah yang ada di dalam seluruh al-Quran.
Rasulullah (s.a.w) menjelaskan bahawa keutamaan surah
al-Rahman adalah terletak pada inti pati kandungannya.
Baginda juga bersabda: Setiap sesuatu mempunyai
kekuatan, dan kekuatan al-Quran ada pada surah alRahman.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 61

18/01/2010 12:03:30

9. SURAH AL-RAHMAN

62

#"!
MLK JI HG
T SRQPO N
[ZYXW VU
cba`_^]\
ihg fed
p o nm l k j
w v u ts r q
~ } |{ z y x

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 62

18/01/2010 12:03:31

9. SURAH AL-RAHMAN

63

#"!
+ *)('&%$
3210/.-,
;:9876 54
BA@? >=<
JI HGFEDC
SRQPONMLK
[ZYXWVU T
cba`_ ^]\
n m l k j i h g f ed
ut s r qpo

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 63

18/01/2010 12:03:31

9. SURAH AL-RAHMAN

64

| { zy x w v
} ~$ # " !
+*) ('&%
3 210/.-,

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 64

18/01/2010 12:03:32

9. SURAH AL-RAHMAN

65

<;:987654
DCBA@?>=
LKJI HGFE
T SRQPONM
\[ZYXWVU
d c b a `_ ^ ]
m lk ji h g f e
ut srqpon
} |{zyxwv
~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 65

18/01/2010 12:03:32

9. SURAH AL-RAHMAN

66


& % $ # " !
.-,+ *)('
5 43210/
=< ; : 9 87 6
FEDCBA @?>
MLKJI HG
TSR QPON
\[ZYXWVU

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 66

18/01/2010 12:03:32

10. SURAH AL-WAQIAH

67

[10]
SURAH AL-WAQIAH
Surah al-Waqiah adalah surah ke-56 dalam al-Quran
yang terdiri daripada 96 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyyah. Rasulullah (s.a.w) mengemukakan
keutamaan surah al-Waqiah, antara lain:
1. Jika dibaca setiap malam, maka pembacanya
mendapatkan perlindungan Allah (s.w.t) daripada
kemiskinan.
2. Pembaca dengan membaca surah ini dapat
mengetahui tentang kaum yang terdahulu dan yang
akan datang, berita tentang penghuni syurga dan
penghuni neraka serta berita tentang dunia dan
akhirat.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 67

18/01/2010 12:03:32

10. SURAH AL-WAQIAH

68

#"!
dcba`_^ ]
lkjihg fe
s r q po n m
z yxwvut
{ | }~Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 68

18/01/2010 12:03:33

10. SURAH AL-WAQIAH

69

'&%$#"!
10/.-,+ *)(
98 765 432
A@ ?> = <;:
J I H GFE D C B
SRQPONML K
[ ZYXW VUT
cb a`_^]\
j i hg f e d
r qponml k
zy xw v u t s
{ | } ~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 69

18/01/2010 12:03:33

10. SURAH AL-WAQIAH

70& % $ # " !
/.- ,+*) ('
7 6 54 3 2 1 0
@?>=<;: 9 8
GF E D CB A

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 70

18/01/2010 12:03:34

10. SURAH AL-WAQIAH

71

ONM L KJIH
XWV UTSRQ P
` _^ ] \ [ Z Y
gfedc ba
onmlkj ih
v ut srqp
~ } | { z y xw
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 71

18/01/2010 12:03:34

10. SURAH AL-WAQIAH

72% $# " !
, + * ) (' &
3 21 0 / .-

9 8 7 6 5 4
A@ ? > =<;:

H GFEDCB

Q P ONMLK J I

Y XW V U T SR

a ` _^ ] \[ Z
ji hg f edcb

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 72

18/01/2010 12:03:34

10. SURAH AL-WAQIAH

73

s rqponmlk
{zyxw vu t
|} ~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 73

18/01/2010 12:03:35

74

[11] SURAH AL-MULK (TABARAK)

[11]
SURAH AL-MULK (TABARAK)
Surah al-Mulk, disebut juga surah Tabaraka, adalah surah
ke-67 dalam al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat.
Surah ini termasuk dalam surah Makkiyyah. Rasulullah
(s.a.w) sangat mencintai surah al-Mulk (Tabarak). Oleh
itu, beliau mengharapkan agar surah al-Mulk (Tabarak)
berada dalam kalbu dalam setiap Mukmin. Rasulullah
(s.a.w) pun menerangkan fadilat bagi pembaca surah alMulk (Tabarak), antara lain:
1. Diberikan keselamatan azab kubur.
2. Diberikan syafaat sampai diampunkan dosanya.
3. Dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam
syurga.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 74

18/01/2010 12:03:35

[11] SURAH AL-MULK (TABARAK)

75

#"!
* )('& %$ #"!
32 1 0 / . - , +
;:98 76 5 4
F ED C B A @ ? > =<
O N M L KJIH G
WVUT S R Q P
^] \[ ZYX
f e d c b a `_
nm l kj i h g

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 75

18/01/2010 12:03:35

[11] SURAH AL-MULK (TABARAK)

76

xw vutsrqpo
{| } ~ z y( '&% $ #"!
1 0/.- ,+ *)
9 8 7 6 5 4 32

C B A @? > = < ; :

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 76

18/01/2010 12:03:36

[11] SURAH AL-MULK (TABARAK)

77

LKJIHGFED

V U T S R Q P ON M
^ ]\ [ Z YX W

g fe d cba` _
p o nm l k j i h

{ z y x w v u t sr q

| } ~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 77

18/01/2010 12:03:36

[11] SURAH AL-MULK (TABARAK)

78


"!
* ) (' & % $ #
3210/.-, +

<;: 987 6 54

FE D C B A @ ? >=
ONM LKJIHG

XWVUTSRQP

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 78

18/01/2010 12:03:36

12. SURAH NUH

79

[12]
SURAH NUH
Surah Nuh merupakan surah ke-71 dalam al-Quran
yang terdiri daripada 28 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyah. Sahabat Nabi (s.a.w) mengatakan
bahawa keselamatan kaum Muslimin berada dalam tiga
perkara, salah satunya adalah kerana doa Nabi Nuh (a.s).
Seseorang yang ingin memperoleh fadilah surah Nuh,
maka berdoalah seperti Nabi Nuh (a.s) berdoa pada ayat
28 surah Nuh:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 79

18/01/2010 12:03:36

12. SURAH NUH

80

#"!

YXW VUT SRQ P


c ba`_^]\ [Z
kjih gfed
ts r q p o n m l
{| } ~ z y x w v u

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 80

18/01/2010 12:03:37

12. SURAH NUH

81$#" !
,+ * )('&%
7 6543 210/.@?> =<;:98
HGF EDCB A
PO NML KJ I
W V U T S RQ
^]\ [ ZYX
g fedcba` _
po nml k jih

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 81

18/01/2010 12:03:37

12. SURAH NUH

82

xwv utsrq
{|}~z y


Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 82

18/01/2010 12:03:38

13. SURAH AL-MUZAMMIL

83

[13]
SURAH AL-MUZAMMIL
Surah al-Muzammil adalah surah ke-73 dalam al-Quran
yang terdiri daripada 20 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyyah. Rasulullah (s.a.w) menjelaskan bahawa
keutamaan Surah al-Muzammil berkait rapat dengan
perintah mendirikan solat malam (salatul lail). Permulaan
surah ini mewajibkan solat malam. Namun pada akhir
surah ini, hukum solat malam menjadi sunat sebagai
keringanan bagi Rasulullah (s.a.w) dan umatnya.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 83

18/01/2010 12:03:38

13. SURAH AL-MUZAMMIL

84

#"!

)(' & % $ # "!


3210 /. -, + *
;: 987654
EDCBA@? >=<
NM LKJI H GF
UTS RQ PO
] \[ Z Y X W V
dc b a ` _ ^

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 84

18/01/2010 12:03:38

85

13. SURAH AL-MUZAMMIL

jihg fe
r q po n m l k
yxw vuts
{ | } ~ z

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 85

18/01/2010 12:03:38

13. SURAH AL-MUZAMMIL

86

* )('&% $#"!

3 2 10 / . - , +
=< ; : 9 8 7 65 4
F E D CB A @ ? >

NML KJ IH G
XW V U T S RQ P O
` _ ^ ]\ [ Z Y

h g fe d c b a
qp onm lk j i

{ z y x w vu t sr

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 86

18/01/2010 12:03:39

14. SURAH AL-NABA

87

[14]
SURAH AL-NABA
Surah al-Naba merupakan surah ke-78 dalam al-Quran
yang terdiri daripada 40 ayat. Surah ini termasuk dalam
surah Makkiyyah. Rasulullah (s.a.w) menegaskan bahawa
pada hari kiamat kelak, Allah (s.w.t) menyiramkan air
sejuk kepada pembaca surah al-Naba.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 87

18/01/2010 12:03:39

88

14. SURAH AL-NABA

#"!
)('&%$# "!
2 1 0 / . - , +*
:9 87 6 54 3
A@?>=<;
I HGF EDCB
PONML KJ
WVU TSRQ
_^]\[ZYX
gfe d c b a`

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 88

18/01/2010 12:03:39

14. SURAH AL-NABA

89

onmlkjih
v u tsrqp
~ } | { zy x w)('&%$# " !
3210 /.-, +*
<;:9 87654
F E D C B A@ ? > =

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 89

18/01/2010 12:03:40

14. SURAH AL-NABA

90

O N M LK J I H G
XWV UTSRQP
b a ` _ ^ ] \ [ ZY
jihg fedc
q p o n mlk

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 90

18/01/2010 12:03:40

15. SURAH AL-IKHLAS

91

[15]
SURAH AL-IKHLAS
Surah al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dalam alQuran yang terdiri daripada 4 ayat. Surah ini termasuk
dalam surah Makkiyyah. Keutamaan surah al-Ikhlas, di
antaranya adalah sebagai berikut:
1. Allah (s.w.t) menyukai orang yang membacanya.
2. Jika dibaca sepuluh kali, maka Allah (s.w.t)
membangunkan sebuah istana di dalam syurga.
3. Membaca surah al-Ikhlas sama seperti membaca
sepertiga al-Quran.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 91

18/01/2010 12:03:40

92

15. SURAH AL-IKHLAS

#"!
*)('&%$#"!
32 1 0 / .-, +

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 92

18/01/2010 12:03:41

16. AL-MUAWWIDHATAYN

93

[16]
AL-MUAWWIDHATAYN
Al-Muawwidhatayn bererti surah yang melindungi
dan ia terdiri daripada surah al-Falaq dan surah al-Nas
yang merupakan surah ke-113 (terdiri darpada 5 ayat)
dan ke-114 (terdiri daripada 6 ayat). Kedua-dua surah
ini termasuk dalam surah-surah Makkiyyah. Rasulullah
(s.a.w) memberikan contoh beberapa perbuatan untuk
mendapatkan fadilat al-Muawwidhatayn, di antaranya:
1. Al-Muawwidhatayn adalah sebaik-baik surah
untuk mendapatkan perlindungan Allah (s.w.t)
daripada kejahatan jin dan manusia.
2. Membaca al-Muawwidhatayn ketika hendak tidur
dan ketika bangun tidur.
3. Membacakan al-Muawwidhatayn dan surah alIkhlas kepada orang sakit.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 93

18/01/2010 12:03:41

94

16. AL-MUAWWIDHATAYN

#"!
? >=<; :987654
H GFEDCBA@
ONML KJI

#"!
X WV U TS R Q P
` _^ ] \ [ZY
g f ed c b a
ih
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 94

18/01/2010 12:03:41

[17] AYAT KURSI

95

[17]
AYAT KURSI
Ayat Kursi merupakan ayat ke-255 dalam surah alBaqarah. Rasulullah (s.a.w) menjelaskan keutamaan ayat
Kursi, antara lain:
1. Ayat Kursi adalah ayat teragung di dalam Kitab
Allah (s.w.t).
2. Ayat Kursi merupakan induk seluruh ayat alQuran.
3. Jika membaca ayat Kursi dan diteruskan dengan
membaca tiga ayat pertama surah al-Mumin
pada waktu pagi hari, maka Allah (s.w.t) menjaga
pembacanya sehinggalah waktu petang. Jika
membaca ayat-ayat tersebut pada waktu petang,
maka Allah (s.w.t) menjaganya sehinggalah waktu
pagi.
4. Jika membaca ayat Kursi menjelang tidur, maka
Allah (s.w.t) menyertakan malaikat penjaga
bagi pembacanya sehingga syaitan tidak dapat
menghampirinya sehinggalah waktu pagi.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 95

18/01/2010 12:03:41

96

[17] AYAT KURSI

{ | } ~ zy x w v u t s

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 96

18/01/2010 12:03:41

18. AYAT LIMA

97

[18]
AYAT LIMA
Menurut Abu al-Abbas Syiekh Ahmad al-Buni, terdapat
empat surah berurutan di dalam al-Quran yang pada
setiap surah ada satu ayat yang mempunyai sepuluh huruf
qaf. Sebahagian ulama menambahkan satu ayat daripada
surah al-Rad sehingga menjadi lima ayat. Kelima-lima
ayat tersebut ialah: Surah al-Baqarah: 246; Surah Ali
Imran: 181; Surah al-Nisa: 77; Surah al-Maidah; 27;
dan Surah al-Rad: 16.
Ayat lima selalunya digunakan untuk memohon
perlindungan Allah (s.w.t) daripada segala bentuk
kejahatan, seperti dirompak, dianiaya, diganggu binatang
buas dan lain-lain.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 97

18/01/2010 12:03:41

98

18. AYAT LIMA

,+*)( '&%$#"!
8 7 65 4 3 2 1 0/ . A @? > = < ; : 9
LK JIHGFEDCB
U T S R Q P O NM

([ ) Z Y X WV
* ) ( ' & % $ # " ! ()
3 2 1 0 / . - ,+

) 8 7 6 5 4

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X () (

lkj ihgfedcb
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 98

18/01/2010 12:03:42

18. AYAT LIMA

99

x w vu t s rq p o n m
{ | }~ z y

(
)
] \ [ Z Y X W V U T ()

gf e d c b a ` _ ^

)

nmlkj ih

U T SR Q P O N M L () (

b a ` _^ ] \ [ Z Y X W V
m l k ji h g f e d c

z y x w v u ts r q p o n

.() (
{ | } )

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 99

18/01/2010 12:03:42

100

19. AYAT TUJUH

[19]
AYAT TUJUH
Ayat tujuh terdiri daripada Surah al-Taubah: 51; Surah
Yunus: 107; Surah Hud: 6 dan 56; Surah al-Ankabut:
60; Surah Fatir: 2; dan Surah al-Zumar: 38.
Kab bin al-Ahbar mengatakan bahawa dengan
izin Allah (s.w.t), pembaca ayat tujuh mendapatkan
keselamatan daripada setiap bahaya dan musibah.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 100

18/01/2010 12:03:42

19. AYAT TUJUH

101

a `_ ^ ] \ [ Z Y X W V
# " ! () e d c b
/ . - , + *) ( ' & % $
; : 9 87 6 5 4 3 2 10
+ * ) ( ' & % $ # " ! () <
< () 3 21 0 / .- ,
JI H G F E D C BA @ ? > =

r q p o () P O N M L K

| { z y xw v u t s
()

t ()
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 101

18/01/2010 12:03:42

102

19. AYAT TUJUH

} |{ z y x w v u

()

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 102

18/01/2010 12:03:42

20. AYAT LIMA BELAS

103

[20]
AYAT LIMA BELAS
Ayat lima belas terdiri daripada Surah Ali Imran: 1-2 dan
18; Surah al-Anam: 95; Surah al-Rad: 31; Surah Yasin:
82; Surah al-Fatihah: 2; Surah Qaf: 15; al-Hadid: 4 dan
25; Surah al-Taghabun: 13; Surah al-Talaq: 3; Surah alJinn: 28; Surah al-Muzammil: 9; Surah al-Naba: 38;
Surah Abasa: 18-19; Surah al-Takwir: 20; dan Surah alBuruj: 20-22.
Dengan membaca ayat lima belas ini, insya Allah
keperluan hidup sentiasa dipenuhi, orang sakit akan
sembuh dan menjadi penawar bagi orang yang keracunan
serta seseorang yang membacanya akan diberi keselamatan
dan keamanan.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 103

18/01/2010 12:03:42

104

20. AYAT LIMA BELAS

6 5 4* ) ( ' & % $ # " !


B A @? > = < ; : 9 8 7
% $ # " ! () G F E D C
1 0/ . - , + * )( '&
M L K J I H () 6 5 4 32

[Z Y X W VU T S R Q P O N

edcba` _^]\

o n m l k j i h gf
} | { z yx w v u t s r qp

() ~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 104

18/01/2010 12:03:43

20. AYAT LIMA BELAS

105

() * ) ( ' & ()
()
+ *)('&%$#"!
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -,
G F E D CB A @ ? > =< ; :
'&%$#"! H
0 / . - ,+ * ) (

:9 8 7 6 5 4 3 2 1
U T SR Q P O N () ? > = < ;
t s r q () X W V

{ |} ~ z y x w vu
()
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 105

18/01/2010 12:03:43

106

20. AYAT LIMA BELAS


\ [ Z Y X W V U T S ()
Q P O N M LK J I H G ()
j i h g f e () V U T S R
t s r q p o n () n m l k
()
()

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 106

18/01/2010 12:03:43

21. SURAH-SURAH HAFALAN

107

[21]
SURAH-SURAH HAFALAN
Ia terdiri daripada:
Surah al-Tariq
Surah al-Lahab
Surah al-Ikhlas
Surah al-Falaq
Surah al-Nas
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 107

18/01/2010 12:03:43

108

21. SURAH-SURAH HAFALAN

#"!
-,+*)( '&%$#" !
:9876543210/.
G FED CB A @?>=< ;
UTSR Q P ON MLK J IH
a `_^] \ [Z Y X W V
l kj i h g f ed cb
nm

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 108

18/01/2010 12:03:44

21. SURAH-SURAH HAFALAN

109

#"!
ba`_^]\[ZYX
jihgfedc
srqponmlk

#"!
*)('&%$#"!
3210/.-,+

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 109

18/01/2010 12:03:44

110

21. SURAH-SURAH HAFALAN

#"!

? >=<; :987654
H GFEDCBA@
ONML KJI
#"!

XWVUTSR QP
`_^]\[ZY
gf edcba
ih
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 110

18/01/2010 12:03:44

21. SURAH-SURAH HAFALAN

111

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 111

18/01/2010 12:03:44

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 112

18/01/2010 12:03:44

BAHAGIAN KEDUA

DOA DAN ZIKIR

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 113

18/01/2010 12:03:44

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 114

18/01/2010 12:03:44

22. FADILAT BERDOA DAN BERZIKIR

115

[22]
FADILAT BERDOA DAN BERZIKIR
a. Fadilat Berdoa
Berdoa adalah memanjatkan permohonan dan harapan
kepada Allah (s.w.t). Berdoa tidak dapat dilakukan
hanya dengan mengucapkan permohonan dan harapan di
bibir sahaja, sebaliknya berdoa mesti dilakukan dengan
memahami apa yang diucapkan dan diiringi dengan
kekhusyukan serta keikhlasan hati. Rasulullah (s.a.w)
sentiasa menyuruh umatnya berdoa dan mengingatkan
seseorang yang enggan berdoa melakukannya, di antara
lain:
1. Allah (s.w.t) berfirman: Berdoalah kepadaKu,
nescaya Aku makbulkan doamu. Sesungguhnya
orang yang menyombongkan diri daripada
menyembahKu (berdoa kepadaKu) akan masuk
neraka Jahannam dalam keadaan hina.
2. Mintalah anugerah Allah (s.w.t). Sesungguhnya
Allah (s.w.t) amat suka apabila diminta oleh

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 115

18/01/2010 12:03:45

116

22. FADILAT BERDOA DAN BERZIKIR

hambaNya.
3. Doa adalah inti pati ibadah.
4. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah (s.w.t)
selain berdoa.
5. Doa adalah senjata orang beriman, tiang agama
dan cahaya langit dan bumi.
6. Allah (s.w.t) murka kepada orang yang tidak mahu
berdoa kepadaNya.
7. Janganlah kamu berputus asa daripada terus
mengharapkan rahmat Allah (s.w.t).
8. Barang siapa menginginkan doanya dimakbulkan
oleh Allah (s.w.t) ketika dalam kesulitan, maka
hendaklah dia memperbanyakkan doa tatkala dalam
senang.
Rasulullah (s.a.w) menjelaskan fadilat berdoa, di
antaranya adalah:
1. Allah (s.w.t) mencintai orang yang berdoa dan
menjadikannya dekat denganNya.
2. Mendapat keredaan, rahmat dan petunjuk Allah
(s.w.t).
3. Mendapat keampunan Allah (s.w.t).
4. Mendapat keluasan rezeki.
5. Mendatangkan kebaikan serta menolak kemudaratan
dan musibah.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 116

18/01/2010 12:03:45

22. FADILAT BERDOA DAN BERZIKIR

117

6. Mempermudahkan segala kesulitan dalam hidup.


b. Fadilat Berzikir
Berzikir adalah mengingati dan menyebut nama Allah
(s.w.t) serta mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada
Allah (s.w.t) secara berulang-ulang. Tujuan berzikir
adalah agar hati menjadi dekat kepada Allah (s.w.t) dan
tetap kuat dalam keimanan. Berzikir dilakukan setiap
saat meskipun hanya sedikit. Sebaik-baik zikir apabila
dilakukan secara berterusan dan banyak jumlahnya. Allah
(s.w.t) memerintahkan berzikir, antara lain:
1. Ingatlah (berzikirlah) kamu kepadaKu, nescaya
Aku ingat (pula) kepadamu.
2. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang
sebanyak-banyaknya.
Rasulullah (s.a.w) mengemukakan beberapa fadilat
berzikir, di antaranya:
1. Allah (s.w.t) telah berfirman: Aku menurut sangkaan
hambaKu terhadapKu. Aku bersama hamba
apabila dia mengingati Aku. Jika dia mengingati
Aku pada dirinya, nescaya Aku mengingatinya
pula pada diriKu. Jika dia mengingati Aku dalam
satu kumpulan, nescaya Aku mengingatinya pada
kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 117

18/01/2010 12:03:45

118

2.
3.
4.
5.

6.
7.

22. FADILAT BERDOA DAN BERZIKIR

mereka. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaKu


sejengkal, maka Aku akan mendekatinya satu hasta.
Jika dia mendekatkan dirinya kepadaKu satu hasta,
maka Aku akan mendekatinya satu depa. Jika dia
datang kepadaKu dengan berjalan, maka Aku akan
datang kepadanya dengan berlari.
Orang yang berzikir mendapatkan rahmat dan
keampunan Allah (s.w.t).
Allah (s.w.t) menyebut nama orang yang berzikir di
hadapan para malaikat yang berada di sisiNya.
Orang yang berzikir mendapatkan perlindungan
Allah (s.w.t) pada hari kiamat.
Berzikir kepada Allah (s.w.t) lebih utama daripada
berjihad di jalan Allah dan memberikan harta kerana
zikir boleh dilakukan pada setiap saat. Apapun,
berjihad di jalan Allah dan menyedekahkan harta
merupakan semulia-mulia amalan.
Orang yang berzikir mendapatkan ketenangan
hidup.
Orang yang berzikir ibarat orang yang hidup dengan
rohaninya, dan orang yang tidak berzikir umpama
orang yang mati.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 118

18/01/2010 12:03:45

23. ADAB BERDOA DAN BERZIKIR

119

[23]
ADAB BERDOA DAN BERZIKIR
a. Adab Berdoa
Setiap orang yang berdoa kepada Allah mesti
memperhatikan etika dan sopan santun berdoa, antara
lain:
1. Memohon hanya kepada Allah (s.w.t).
2. Memohon dalam keadaan yang mulia, seperti ketika
bersujud kepada Allah (s.w.t), setelah mengerjakan
solat fardu, waktu sahur, ketika turun hujan dan
ketika berpuasa.
3. Memohon pada waktu yang baik dan tepat seperti
waktu antara azan dengan iqamah, sepertiga malam,
hari Jumaat, bulan Ramadan, hari Arafah, awal dan
akhir tahun.
4. Menghadap kiblat seraya mengangkat kedua-dua
tangan.
5. Meyakini doa yang sedang dipinta dimakbulkan
oleh Allah (s.w.t).

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 119

18/01/2010 12:03:45

120

23. ADAB BERDOA DAN BERZIKIR

6. Merendah diri, khusyuk, dan takut akan murka


Allah (s.w.t).
7. Merendahkan suara, kerana berdoa ditujukan
kepada Allah Yang Maha Mendengar serta tidak
memaksakan diri untuk membaca doa secara
berirama.
8. Memulakan doa dengan menyebut salah satu
daripada Asmaul Husna, kalimat tauhid, hamdalah,
serta berselawat ke atas Rasulullah (s.a.w), tidak
mengungkapkan apa yang diinginkan secara terus.
9. Tidak memohon keburukan bagi diri sendiri atau
pun orang lain, memutuskan hubungan silaturrahim
dan yang diharamkan atau dimakruhkan agama
seperti memohon kematian kerana ditimpa musibah,
memohon supaya segera diturunkan azab di dunia
dan lain-lain.
10. Membaca doa dengan baik dan sempurna.
11. Mengulangi doa sebanyak tiga kali atau lebih di
samping tidak terlampau tergesa-gesa.
12. Bertaubat kepada Allah (s.w.t) di atas segala
kesalahan yang pernah dilakukan.
13. Mengakhiri doa dengan bertahmid dan berselawat
ke atas Nabi (s.a.w) lalu mengusapkan kedua-dua
tangan ke wajah.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 120

18/01/2010 12:03:45

23. ADAB BERDOA DAN BERZIKIR

121

b. Adab Berzikir
Etika dan sopan santun bagi orang yang berzikir kepada
Allah (s.w.t), di antara lain:
1. Merendahkan diri dan tidak boleh takbur.
2. Mengkhusyukkan hati dan tidak lalai semasa
berdoa.
3. Berniat untuk menambahkan keimanan.
4. Memohon keampunan di atas dosa-dosa yang telah
dilakukan.
5. Tidak menguatkan suara bacaan doa.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 121

18/01/2010 12:03:45

122

24. TATACARA BERDOA

[24]
TATACARA BERDOA
Tatacara berdoa yang disunatkan, iaitu:
1. Membaca taawwuz:

2. Membaca basmalah:

3. Membaca hamdalah:


.

4. Membaca kalimat tauhid:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 122

18/01/2010 12:03:45

24. TATACARA BERDOA

123

5. Menyebut salah satu Asmaul Husna, seperti:

6. Berselawat ke atas Nabi (s.a.w):

7. Membaca istighfar:

8. Menyampaikan permohonan, permintaan atau harapan


kepada Allah (s.w.t).
9. Membaca doa penutup:

10. Menutup rangkaian doa dengan membaca selawat


dan tahmid:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 123

18/01/2010 12:03:45

124

24. TATACARA BERDOA


.

11. Jika doa dimakbulkan dengan segera, hendaklah
membaca doa berikut:

12. Jika doa tidak dimakbulkan dengan segera, maka


hendaklah membaca zikir berikut:

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 124

18/01/2010 12:03:45

25. HAIFAT HAIKAL

125

[25]
HAIFAT HAIKAL
Doa Berserta Kerangka Pengukuhan Iman dan Islam
a. Haikal Pertama (Surah al-Baqarah: 255):

x w v u t s.


{ | } ~ zy

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 125

18/01/2010 12:03:45

25. HAIFAT HAIKAL

126


b. Haikal Kedua (Surah Ali Imran: 35 dan Surah alIsra: 77-80):

t s r q.

{ | } ~z y x w v u
8 76 5 4 3 2 1 0
A@?> =<; :9
K J I H G FE D C B
V UTSRQ PONML
_^]\ [ZYXW
hgfe dcba`
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 126

18/01/2010 12:03:46

25. HAIFAT HAIKAL

127

c. Haikal Ketiga (Surah al-Baqarah: 285-286):

j i h g .


t s r q p on m l k
~ } |{ z y x w v u
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 127

18/01/2010 12:03:46

128

25. HAIFAT HAIKAL

d. Haikal Keempat (Surah al-Isra: 81-85)

l k j i .


x w v u t s r q p o nm
{| } ~ z yMajmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 128

18/01/2010 12:03:46

25. HAIFAT HAIKAL

129

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 129

18/01/2010 12:03:46

130

25. HAIFAT HAIKAL

e. Haikal Kelima (Surah Surah Maryam: 3-6 dan Surah


al-Fath: 27):

- , + * ) .


87654 32 10/.
A@?>=< ;:9
KJIHGFED CB
U T S R QP O N M L


Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 130

18/01/2010 12:03:46

131

25. HAIFAT HAIKAL

f. Haikal Keenam (Surah al-Jin: 1-4):

& % $ # " !<.2 1 0/.- ,+ *)('
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 43
KJIHG F EDCB
g. Haikal Ketujuh (Surah al-Qalam 51-52):

p o n m l .

| { zy xw vu tsr q

~}

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 131

18/01/2010 12:03:46

132

25. HAIFAT HAIKAL

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 132

18/01/2010 12:03:46

26. RATIBUL HADDAD

133

[26]
RATIBUL HADDAD
Dengan izin Allah (s.w.t), bagi yang yakin dengan
kandungan zikir Ratibul Haddad akan memperoleh
manfaat daripada setiap rahsia dan hikmah yang tersimpan
dalam setiap zikir yang diucapkannya. Antara manfaat
Ratibul Haddad adalah:
1. Mendapatkan keimanan dan keislaman yang
kukuh.
2. Mendapatkan petunjuk, nikmat dan reda Allah
(s.w.t).
3. Mendapatkan keampunan Allah (s.w.t).
4. Mendapatkan perlindungan Allah (s.w.t) daripada
segala kejahatan manusia dan kejahatan syaitan
yang nyata mahupun yang ghaib pada waktu pagi,
siang dan malam.
5. Mendapat perasaan aman.
6. Mendapat keselamatan daripada setiap bahaya dan
musibah.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 133

18/01/2010 12:03:46

134

26. RATIBUL HADDAD

7. Keperluan hidup seharian insya Allah akan sentiasa


dipenuhi.

) ( ' & %$ # " !


32 10 /.-,+ *
;:98 7654
DCB A@?> =<

{ | } ~ zy x w v u t s


g
r q p on m l k j i h

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 134

18/01/2010 12:03:46

135

26. RATIBUL HADDAD

|{ z y x w v u t s
} ~).(x

).(x

).(x

).(x
18/01/2010 12:03:47

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 135

26. RATIBUL HADDAD

136
) .(x

).(x

).(x

).(x

).(x

) .(x

) .(x) .(x) .(x

18/01/2010 12:03:47

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 136

137

26. RATIBUL HADDAD

).(x


).(x

) .(x

) .(x ).(x


$ # " ! J$ # " ! .

18/01/2010 12:03:47

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 137

26. RATIBUL HADDAD

138

.-,+ *)('&%

J$ # " ! 3 2 1 0 /
? >=<; :987654

@H GFEDCBA

#" ! ONML KJI


W V U T S R Q P J$
_^]\[ZY X

` gf edcba

i h

18/01/2010 12:03:47

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 138

139

26. RATIBUL HADDAD


Catatan:

18/01/2010 12:03:47

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 139

140

27. AL-BAQIYATUSH SHALIHAT

[27]
AL-BAQIYATUSH SHALIHAT
Al-Baqiyatush Shalihat terdiri daripada kalimah:
1. Tasbih

2. Tahmid
3. Tahlil
4. Takbir
5. Hauqalah.


.

.

Kalimat-kalimat tersebut merupakan sebahagian


daripada perbendaharaan syurga. Pembaca mendapat

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 140

18/01/2010 12:03:47

27. AL-BAQIYATUSH SHALIHAT

141

fadilat kandungan kalimah al-Baqiyatush shalihat


walaupun hanya membaca sekali. Bagaimanapun, adalah
lebih diutamakan untuk kerap membacanya. Rasulullah
(s.a.w) menjelaskan fadilat bagi pembaca al-Baqiyatush
shalihat, di antaranya:
1. Dicintai Allah (s.w.t).
2. Dicintai Rasulullah (s.a.w).
3. Dilindungi malaikat.
4. Dimintakan keampunan oleh malaikat kepada Allah
(s.w.t).
5. Diberi ganjaran pahala berupa sebatang pokok di
dalam syurga.
Rasulullah (s.a.w) juga menerangkan bahawa
pembaca salah satu atau beberapa kalimat yang termasuk
al-Baqiyatush shalihat secara berasingan, tetap akan
memperoleh fadilat, di antaranya:
1. Ganjaran pahala tasbih mengisi separuh timbangan,
hamdalah memenuhi timbangan dan takbir
memenuhi antara langit dan bumi.
2. Membaca tasbih, tahmid atau takbir adalah
sedekah.
3. Jika membaca tasbih, takbir atau tahlil, maka Allah
(s.w.t) menghapuskan 25 kejahatan.
4. Jika membaca hamdalah, maka Allah (s.w.t)
menghapuskan 30 kejahatan.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 141

18/01/2010 12:03:47

142

27. AL-BAQIYATUSH SHALIHAT

5. Pembaca:

sebanyak 100 kali dalam satu hari, diampunkan


dosanya dan ditulis 1000 kebajikan untuknya.
6. Jika membaca:

maka memberatkan timbangan amal dan disayangi


Allah Yang Maha Penyayang.
7. Membaca hauqalah sama dengan mendapat ubat
bagi 99 jenis penyakit atau setidaknya memperoleh
ketenangan hati.
8. Bagi pembaca:

sebanyak 10 kali, maka Allah (s.w.t) membukakan


pintu langit untuknya, memakbulkan permintaannya
dan menghapuskan segala kejahatannya.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 142

18/01/2010 12:03:47

27. AL-BAQIYATUSH SHALIHAT

143

9. Jika membaca:

nescaya Allah (s.w.t) memasukkannya ke dalam


syurga Naim

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 143

18/01/2010 12:03:47

144

28. TAAWWUZ

[28]
TAAWWUZ

Taawwuz adalah membaca:

Rasulullah (s.a.w) menyuruh membaca taawwuz,


antara lain ketika:
1. Memulakan membaca al-Quran.
2. Memulakan berdoa dan berzikir.
3. Membacanya ketika sedang dalam keadaan marah,
cemas, takut, rungsing dan lain-lain.
Rasulullah (s.a.w) menerangkan beberapa fadilat
membaca taawwuz, antara lain:
1. Melindungi diri daripada segala kejahatan.
2. Menghilangkan nafsu amarah.
3. Menimbulkan ketenangan hati.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 144

18/01/2010 12:03:47

29. BASMALAH

145

[29]
BASMALAH
Kalimat basmalah adalah:

Basmalah dibaca setiap kali akan memulakan sesuatu


perbuatan baik. Rasulullah (s.a.w) menerangkan fadilat
basmalah, antara lain:
1. Salah satu nama daripada nama-nama Allah
(s.w.t).
2. Allah (s.w.t) memberikan kalimat basmalah
hanya kepada Nabi Sulaiman (a.s) dan Rasulullah
(s.a.w).
3. Menghindarkan diri daripada gangguan syaitan.
4. Mendapat keberkatan dalam setiap urusan.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 145

18/01/2010 12:03:47

146

30. HASBALAH

[30]
HASBALAH
Hasbalah adalah kalimat:

Rasulullah (s.a.w) menjelaskan bahawa seseorang yang


membaca kalimat hasbalah akan mendapatkan kekuatan
dalam menghadapi setiap cabaran dan permasalahan.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 146

18/01/2010 12:03:48

31. ISTIRJA

147

[31]
ISTIRJA
Istirja adalah membaca kalimat:

Kalimat istirja dibaca ketika mendapat cubaan dan


musibah, sama ada besar mahupun kecil, seperti ketakutan,
kelaparan, kematian dan lain-lain. Kalimat ini bertujuan
mengingatkan seseorang yang ditimpa musibah supaya
menjadi orang yang sabar. Rasulullah (s.a.w) menjelaskan
bahawa seseorang yang membaca kalimat istirja dan
bersabar ketika ditimpa musibah akan mendapatkan,
antara lain:
1. Keberkatan, rahmat dan petunjuk Allah (s.w.t).
2. Ganjaran pahala dalam musibah.
3. Rumah di dalam syurga.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 147

18/01/2010 12:03:48

148

32. ISTIGHFAR

[32]
ISTIGHFAR
Istighfar adalah membaca kalimat:

Istighfar dibaca dengan penuh keikhlasan untuk


memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah (s.w.t).
Rasulullah (s.a.w) menggalakkan supaya sentiasa membaca
istighfar setiap saat agar sentiasa hampir kepada Allah
(s.w.t). Membaca istighfar walau hanya satu kali, namun
dengan hati yang ikhlas, maka Insya Allah diterima oleh
Allah (s.w.t). Rasulullah (s.a.w) menyebutkan fadilat
istighfar, di antaranya:
1. Mendapat keampunan Allah (s.w.t).
2. Menenangkan diri ketika sedang marah.
3. Memperoleh jalan keluar daripada kesusahan dan
kesempitan.
4. Mendapatkan rezeki yang tidak disangkakan.
5. Buku catatan amal pada hari kiamat kelak akan
membuat seseorang gembira ketika melihatnya.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 148

18/01/2010 12:03:48

33. SELAWAT

149

[33]
SELAWAT
Selawat adalah permohonan kepada Allah (s.w.t) agar
memberikan keberkatan dan rahmat kepada Nabi
Muhammad (s.a.w) berserta keluarga dan para sahabatnya.
Apabila dibaca sebelum atau sesudah berdoa, menjadikan
doa tersebut segera naik ke langit. Rasulullah (s.a.w)
menerangkan beberapa fadilat bagi pembaca selawat,
antara lain:
1. Setiap orang yang berselawat satu kali, Allah
(s.w.t) berselawat kepadanya sebanyak sepuluh
kali.
2. Allah (s.w.t) menaikkan darjat 10 kali, memberikan
10 kebaikan, menghapuskan 10 kejahatan, dan
membebaskan seseorang daripada kemunafikan.
3. Mendapat tempat yang paling mulia bersama
Rasulullah (s.a.w) pada hari kiamat, mendapat
tempat di dalam syurga bersama para syuhada
dan dijauhkan daripada api neraka.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 149

18/01/2010 12:03:48

150

33. AL-RAUFUR RAHIM

4. Jika membaca selawat sebanyak sepuluh kali


pada waktu pagi dan petang, seseorang itu akan
mendapat syafaat Rasulullah (s.a.w) pada hari
kiamat kelak. Jika membaca selawat sebanyak
tiga kali pada waktu siang dan malam hari, maka
orang itu akan mendapat keampunan dosa selama
sehari semalam.
5. Mendapat keberkatan dalam setiap urusan
penting, terpelihara daripada segala kesusahan
dan menjadi orang yang gemar menderma.
6. Sebagai pengganti zakat dan sedekah (pembersih
diri daripada dosa) bagi orang yang tidak memiliki
kewajipan berzakat dan tidak memiliki lebihan
harta.
a. Selawat al-Raufur Rahim

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 150

18/01/2010 12:03:48

151

33. SELAWAT AZAMUL MUABBAD

b. Selawat Azamul Muabbad

<! " ! J$ #

"+ *)('&%$#

<3 2 1 0 / . - ,

18/01/2010 12:03:48

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 151

33. SELAWAT MUNFARIJAH

152

c. Selawat Munfarijah

d. Selawat Munjiyyah

18/01/2010 12:03:48

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 152

153

33. SELAWAT BADRIYYAH

18/01/2010 12:03:48

e. Selawat Badriyyah

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 153

33. SELAWAT BADRIYYAH

154

18/01/2010 12:03:48

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 154

155

33. SELAWAT BADRIYYAH

18/01/2010 12:03:48

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 155

33. SELAWAT BADRIYYAH

156

Catatan:

18/01/2010 12:03:48

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 156

157

)33. SELAWAT SAYYIDINA ALI (R.A

)f. Selawat Sayyidina Ali (r.a

)g. Selawat Sayyidatina Fathimah (r.a

.

h. Selawat Nurul Anwar


18/01/2010 12:03:49

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 157

33. SELAWAT THIBBUL QULUB

158

i Selawat Thibbul Qulub

j. Selawat Ghiyatsah

k. Selawat Khatmul Quran

18/01/2010 12:03:49

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 158

159

33. SELAWAT ULUL AZMI

l. Selawat Ulul Azmi

Catatan:

18/01/2010 12:03:49

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 159

160

34. DOA DAN ZIKIR DALAM SETIAP KEADAAN

[34]
DOA DAN ZIKIR DALAM SETIAP KEADAAN
Doa dan zikir ini terdiri daripada:
Doa Nabi Muhammad (s.a.w) (doa mustajab); doa
Kanzul Arasy; doa Akasyah (r.a); doa untuk kebaikan
ibu bapa; doa Nurun Nubuwwah; doa istighatsah; zikir
perlindungan; doa kemudahan; doa selamat; doa tolak
bala; doa fikiran terang; doa mencari rezeki; doa memohon
keampunan dosa; doa memohon kesempurnaan hidup;
doa husnul khatimah; doa memohon kemuliaan darjat;
doa memohon kemudahan urusan; doa memohon curahan
rahmat; doa memohon kekuatan agama; doa memohon
kecintaan iman; doa memohon keredaan Allah (s.w.t);
doa memohon pemeliharaan Allah (s.w.t); doa memohon
kebaikan.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 160

18/01/2010 12:03:49

34. DOA NABI MUHAMMAD (S.A.W)

161

a. Doa Nabi Muhammad (s.a.w) (Doa Mustajab)

b. Doa Kanzul Arasy


Doa Kanzul Arasy ibarat lampu yang sangat terang
di alam dunia. Doa ini diberi nama raja segala doa kerana
tidak terbilang faedah dan fadilatnya. Barang siapa
membaca doa ini, Insya Allah seluruh keperluan dunia
dan akhirat akan dipenuhi serta dimudahkan rezeki bagi
anak cucunya.

#"!

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 161

18/01/2010 12:03:49

34. DOA KANZUL ARASY

162

18/01/2010 12:03:50

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 162

163

34. DOA KANZUL ARASY

18/01/2010 12:03:50

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 163

34. DOA KANZUL ARASY

164
18/01/2010 12:03:51

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 164

165

34. DOA KANZUL ARASY

18/01/2010 12:03:51

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 165

34. DOA KANZUL ARASY

166

.

Catatan:

18/01/2010 12:03:51

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 166

167

)34. DOA AKASYAH (R.A

)c. Doa Akasyah (r.a


18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 167

)34. DOA AKASYAH (R.A

168

18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 168

169

)34. DOA AKASYAH (R.A


18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 169

)34. DOA AKASYAH (R.A

170


18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 170

171

)34. DOA AKASYAH (R.A18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 171

)34. DOA AKASYAH (R.A

17218/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 172

173

)34. DOA AKASYAH (R.A18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 173

)34. DOA AKASYAH (R.A

174

18/01/2010 12:03:52

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 174

175

34. DOA UNTUK KEBAIKAN IBU BAPA. .

d. Doa untuk Kebaikan Ibu Bapa

18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 175

34. DOA NURUN NUBUWWAH

176

e. Doa Nurun Nubuwwah

) (x

18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 176

177

34. DOA ISTIGHATSAH
.

f. Doa Istighatsah
18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 177

178

34. ZIKIR PERLINDUNGAN

.

g. Zikir Perlindungan
Zikir perlindungan adalah zikir yang diamalkan setiap
kali selesai melaksanakan solat fardu untuk memohon
perlindungan Allah (s.w.t). Dengan izin Allah (s.w.t), zikir
ini berfaedah menjauhkan diri daripada keburukan dan
kejahatan.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 178

18/01/2010 12:03:53

179

34. DOA MEMPEROLEH KEMUDAHAN

.

h. Doa untuk Memperoleh Kemudahan

i. Doa Selamat

.

18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 179

34. DOA TOLAK BALA

180

j. Doa Tolak Bala

k. Doa Fikiran Tenang

l. Doa Mencari Rezeki

.
18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 180

181

34. DOA MEMOHON KEAMPUNAN DOSA

m. Doa Memohon Keampunan Dosa

.

n. Doa Memohon Kesempurnaan Hidup18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 181

34. DOA HUSNUL KHATIMAH

182.


o. Doa Husnul Khatimah.
p. Doa Memohon Kemuliaan Darjat

.

18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 182

183

34. DOA MEMOHON KEMUDAHAN URUSAN

q. Doa Memohon Kemudahan Urusan

18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 183

34. DOA MEMOHON CURAHAN RAHMAT

184

r. Doa Memohon Perlindungan daripada Kejahatan


.

s. Doa Memohon Curahan Rahmat

18/01/2010 12:03:53

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 184

185

34. DOA MEMOHON KEKUATAN DALAM AGAMA

t. Doa Memohon Kekuatan dalam Agama
18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 185

34. DOA MEMOHON KECINTAAN IMAN

186

u. Doa Memohon Kecintaan Iman
.

)v. Doa Memohon Keredaan Allah (s.w.t
18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 186

187

34. DOA MEMOHON PEMELIHARAAN ALLAH

)w. Doa Memohon Pemeliharaan Allah (s.w.t

18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 187

34. DOA MEMOHON KEBAIKAN

188

.
x. Doa Memohon Kebaikan

18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 188

34. DOA MEMOHON KEBAIKAN

189

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 189

18/01/2010 12:03:54

190

35. DOA DAN ZIKIR DALAM KEADAAN TERTENTU

[35]
DOA DAN ZIKIR DALAM KEADAAN TERTENTU
Doa dan zikir ini terdiri daripada:
Doa awal tahun, doa Asyura, doa istighfar Rejab, doa
Nishfu Syaban, doa bulan Ramadan, doa akhir tahun,
zikir pagi petang, zikir ketika sedang menghadapi
masalah, zikir supaya dibebaskan hutang, doa mendengar
petir, doa melawat orang sakit, doa untuk orang sakit,
doa ketika dilanda musibah, doa ketenangan jiwa, doa
untuk pengantin baru, doa hendak bersetubuh, doa
ketika mengetahui kehamilan, doa memohon supaya
dikurniakan anak soleh, doa Nabi Ibrahim (a.s) (doa rajin
mengerjakan solat, doa supaya dianugerahkan anak soleh,
doa supaya dijadikan muslim sejati); doa Nabi Musa
(a.s) (doa menghadapi perbicaraan); doa untuk anak
baru lahir; doa memohon hujan; doa ketika hujan; doa
menghilangkan marah.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 190

18/01/2010 12:03:54

35. DOA AWAL TAHUN

191

a. Doa Awal Tahun


Fadilat doa awal tahun adalah membenteng diri
daripada gangguan syaitan. Barang siapa membaca doa
ini sebanyak tiga kali, setelah solat sunat rawatib selepas
solat Maghrib pada malam tarikh 1 hari bulan Muharram,
maka Allah (s.w.t) memerintahkan dua malaikat untuk
melindunginya daripada fitnah dan tipu daya syaitan
sepanjang tahun tersebut. Berikut ini doa awal tahun:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 191

18/01/2010 12:03:54

35. DOA ASYURA

192

b. Doa Asyura


c. Doa Istighar Rejab
Rasulullah (s.a.w) bersabda mengenai fadilat doa
istighfar Rejab: Barang siapa membaca istighfar ini

18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 192

193

35. DOA ISTIGHFAR REJAB

selama hidupnya dua, tiga atau empat kali, maka Allah


(s.w.t) mengampunkan dosanya. Berikut ini adalah doa
istighfar Rejab.

) (x

18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 193

35. DOA ISTIGHFAR REJAB

194

18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 194

195

35. DOA ISTIGHFAR REJAB
18/01/2010 12:03:54

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 195

196

35. DOA NISFU SYABAN

d. Doa Nishfu Syaban


Doa Nishfu Syaban dibaca sesudah solat rawatib
selepas solat Maghrib yang sebelumnya diawali dengan
mengerjakan solat sunat tasbih sebanyak empat rakaat,
yang dikerjakan dengan dua kali salam. Pada rakaat
pertama membaca surah al-Takatsur, pada rakaat kedua
membaca surah al-Ashr, pada rakaat ketiga membaca
surah al-Kafirun dan pada rakaat keempat membaca
surah al-Ikhlash.
Setelah solat sunat tasbih diteruskan dengan membaca
surah Yasin sebanyak tiga kali dengan niat yang berlainan
pada setiap kali membacanya. Niat pertama, meminta
agar kita dipanjangkan umur untuk beribadah kepada
Allah (s.w.t). Niat kedua, meminta agar kita diberi rezeki

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 196

18/01/2010 12:03:55

197

35. DOA NISFU SYABAN

yang banyak dan halal sebagai bekalan beribadah kepada


Allah Taala. Niat ketiga, memohon agar kita dikuatkan
iman. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Nishfu
Syaban sebagai berikut:

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 197

35. DOA BULAN RAMADAN

198


. .

e. Doa Bulan Ramadan

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 198

35.DOA AKHIR TAHUN

199

f. Doa Akhir Tahun


Doa akhir tahun dibaca pada akhir waktu Asar
29 atau 30 hari bulan Zulhijjah sebanyak tiga kali.
Dengan izin Allah (s.w.t), orang yang berdoa akhir tahun
mendapatkan perlindungan Allah (s.w.t) daripada fitnah
dan tipu daya syaitan serta memperoleh keampunan segala
dosa sepanjang tahun sebelumnya. Berikut ini doanya.
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 199

18/01/2010 12:03:55

35. ZIKIR PAGI DAN PETANG

200

g. Zikir Pagi dan Petang

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 200

201

35. ZIKIR SUPAYA DIBEBASKAN HUTANG
.

h. Zikir Ketika Sedang Menghadapi Masalah

.

i. Zikir Supaya Dibebaskan Hutang

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 201

35. DOA MENDENGAR PETIR

202

j. Doa Mendengar Petir

.
k. Doa Melawat Orang Sakit

l. Doa Untuk Orang Sakit

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 202

203

35. DOA KETIKA DILNDA MUSIBAH

m. Doa Ketika Dilanda Musibah

n. Doa Ketenangan Jiwa


.
o. Doa untuk Pengantin Baru

.

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 203

35. DOA HENDAK BERSETUBUH

204

p. Doa Hendak Bersetubuh
.
q. Doa Ketika Mengetahui Kehamilan
.
r. Doa Memohon Dianugerahkan Anak Soleh

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 204

205

35. DOA NABI IBRAHIM

s. Doa Nabi Ibrahim (a.s)


1. Doa Supaya Tetap Rajin Mengerjakan Solat

2. Doa Supaya Dianugerahkan Keturunan Soleh

3. Doa Supaya Dijadikan Muslim Sejati

t. Doa Nabi Musa (a.s)


(Doa Menghadapi Perbicaraan)

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 205

18/01/2010 12:03:55

35. DOA UNTUK ANAK BARU LAHIR

206

u. Doa Untuk Anak Baru Lahir

.

v. Doa Memohon Hujan

w. Doa Ketika Hujan Turun

x. Doa Menghilangkan Marah

18/01/2010 12:03:55

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 206

35. DOA MENGHILANGKAN MARAH

207

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 207

18/01/2010 12:03:56

208

36. DOA DAN ZIKIR SOLAT SUNAT

[36]
DOA DAN ZIKIR SOLAT SUNAT
Doa dan zikir solat sunat ini terdiri daripada:
Doa setelah solat Tahajud; zikir setelah zolat Witir; doa
setelah solat Tarawih; doa setelah solat Dhuha; doa setelah
solat Istikharah; doa setelah solat Hajat.
a. Doa Setelah Solat Tahajud

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 208

18/01/2010 12:03:56

209

36. ZIKIR SETELAH SOLAT WITIR


b. Zikir Setelah Zolat Witir

c. Doa Setelah Solat Tarawih


18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 209

36. DOA SETELAH SOLAT TARAWIH

210


18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 210

211

36. DOA SETELAH SOLAT DHUHA.


d. Doa Setelah Solat Dhuha


e. Doa Setelah Solat Istikharah

18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 211

36. DOA SETELAH SOLAT HAJAT

212)permintaan

(Di sini sebutkan

f. Doa Setelah Solat Hajat..

18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 212

37. DOA DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

213

[37]
DOA DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN
Doa ini terdiri daripada:
Doa sebelum makan, doa setelah makan, doa sebelum
tidur, doa bangun tidur, doa masuh tandas, doa keluar
tandas, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa menuju
masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa hendak
bermusafir, doa ketika sampai di tujuan, doa bercermin,
doa memakai pakaian, doa menanggalkan pakaian dan
doa masuk pasar.
a. Doa Sebelum Makan

b. Doa Setelah Makan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 213

18/01/2010 12:03:56

37. DOA SEBELUM TIDUR

214

c. Doa Sebelum Tidur

.d. Doa Bangun Tidur


.
18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 214

215

37. DOA MASUK TANDAS

e. Doa Masuh Tandas

f. Doa Keluar Tandas

g. Doa Masuk Rumah

h. Doa Keluar Rumah

i. Doa Menuju Masjid

18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 215

37. DOA MASUK MASJID

216

j. Doa Masuk Masjid.
k. Doa Keluar Masjid

.

l. Doa Hendak Bermusafir18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 216

217

37. DOA KETIKA SAMPAI DI TUJUAN

m. Doa Ketika Sampai Di Tujuan

.
n. Doa Bercermin

o. Doa Memakai Pakaian

.
18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 217

37. DOA MASUK PASAR

218

p. Doa Menanggalkan Pakaian

q. Doa Masuk Pasar.

Catatan:

18/01/2010 12:03:56

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 218

38. HADIAH NABI KHIDIR (A.S)

219

[38]
HADIAH NABI KHIDHIR (A.S)
Hadiah Nabi Khidir (a.s) merupakan zikir dan doa yang
digalakkan untuk dibaca setiap kali terbit fajar dan
sebelum terbenam matahari. Hadiah ini disebut juga
al-Musabiatul Usyr, iaitu sepuluh zikir atau doa yang
diulang-ulang membacanya sebanyak tujuh kali.
Di antara fadilat bagi orang yang membaca hadiah
ini adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan keampunan Allah (s.w.t) ke atas
seluruh doa yang telah dilakukan.
2. Dijauhkan daripada kemurkaan Allah (s.w.t).
3. Malaikat Atid tidak akan mencatat amal buruknya
selama satu tahun.
4. Diselamatkan daripada nasib buruk dalam hidup.
5. Mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.
Bacaan hadiah Nabi Khidir (a.s) adalah sebagai
berikut:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 219

18/01/2010 12:03:56

220

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

38. HADIAH NABI KHIDIR (A.S)

Membaca surah al-Fatihah sebanyak tujuh kali.


Membaca surah al-Nas sebanyak tujuh kali.
Membaca surah al-Falaq sebanyak tujuh kali.
Membaca surah al-Ikhlash sebanyak tujuh kali.
Membaca surah al-Kafirun sebanyak tujuh kali.
Membaca ayat al-Kursi sebanyak tujuh kali.
Membaca tasbih berikut sebanyak tujuh kali.

8. Membaca selawat berikut sebanyak tujuh kali.
.
9. Membaca istighfar berikut sebanyak tujuh kali.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 220

18/01/2010 12:03:57

221

)38. HADIAH NABI KHIDIR (A.S
.

10. Membaca doa berikut sebanyak tujuh kali.

.
Catatan:

18/01/2010 12:03:57

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 221

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 222

18/01/2010 12:03:57

BAHAGIAN KETIGA

TAHLIL, TALKIN DAN


PENGURUSAN JENAZAH

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 223

18/01/2010 12:03:57

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 224

18/01/2010 12:03:57

39. TALKIN MENJELANG SAKARATUL MAUT

225

[39]
TALKIN MENJELANG SAKARATUL MAUT
Tidak seorang pun yang mengetahui bilakah seseorang itu
meninggal dunia. Namun, ketika seseorang dalam keadaan
tenat dan pelbagai usaha untuk menyembuhkannya
mengalami kegagalan, maka orang itu digalakkan
membaca doa berikut:

Apabila orang yang sakit dalam keadaan sakaratul


maut, maka digalakkan bagi anggota keluarga atau
orang yang hadir di tempat itu untuk menciptakan
suasana tenang dan tidak bising serta disunatkan untuk
melakukan:
1. Talkin, iaitu membimbing orang sakit membaca
kalimat tauhid. Rasulullah (s.a.w) bersabda:
Bimbinglah orang yang akan meninggal dunia di
antara kamu dengan membaca:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 225

18/01/2010 12:03:58

39. TALKIN MENJELANG SAKARATUL MAUT

226

Dalam riwayat lain, Rasulullah (s.a.w) bersabda:


Sesiapa yang ucapan terakhirnya (sebelum
meninggal dunia) adalah kalimat:

maka dia masuk syurga.


Jika orang sakit itu sukar mengikuti dan
membaca kalimat tersebut, maka cukup baginya
membisikkan kalimat Allah. Jika membisikkan
kalimat Allah pun sukar untuk mengikutinya,
maka orang sakit tersebut digalakkan menyebut
kalimat Allah di dalam hati sahaja.
2. Menghadapkan orang sakit ke arah kiblat dalam
keadaan berbaring dengan posisi tubuh miring ke
sebelah kanan. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Benar
menurut fitrah ajaran Islam menghadapkan tubuh
seseorang yang sakaratul maut.
3. Membacakan surah Yasin. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Bacakanlah surah Yasin kepada orang
yang akan meninggal dunia di antara kamu.
Beliau turut bersabda: Sesiapa yang membacakan
surah Yasin di hadapan orang yang sedang
sakaratul maut, Allah (s.w.t) akan meringankan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 226

18/01/2010 12:03:58

39. TALKIN MENJELANG SAKARATUL MAUT

227

dan memudahkan rohnya keluar dari jasadnya.


Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 227

18/01/2010 12:03:58

40. SURAH YASIN

228

[40]
SURAH YASIN
Surah ke-36 ini terdiri daripada 83 ayat dan
termasuk dalam surah Makkiyyah.

#"!

B A @? >=<
IHGF EDC
QP O NML K J
YXWVUTSR
a`_^]\[Z
hgfe dcb

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 228

18/01/2010 12:03:58

40. SURAH YASIN

229

on mlkji
vutsrqp
}|{z yxw
~


% $ # " !
-,+* )('&

3 210/.
<;:987654
EDCBA@? > =

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 229

18/01/2010 12:03:58

40. SURAH YASIN

230

MLK J IHGF
T S RQ P O N
\ [ Z Y X WV U
dc b a ` _ ^ ]
l k j i h gf e
tsr qponm
zyxwvu
{|}~


Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 230

18/01/2010 12:03:59

40. SURAH YASIN

231
%$#"!

.- ,+*) ('&
765432 10/

@ ? > = <; : 9 8

I HGFED CBA

QP ONM LKJ
ZYX WVUTSR
a ` _^]\[

cb

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 231

18/01/2010 12:03:59

232

40. SURAH YASIN

i h g f e d
ponmlkj
w v ut s r q

~}|{ zyx

)( ' & % $ # "

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 232

18/01/2010 12:03:59

40. SURAH YASIN

233

210/.-,+ *

;:987 6543

D C BA@ ?> =<


LKJIHGFE

UTSRQPON M
^]\ [ZY XWV

ed cba`_

onmlkji hgf
wvu t srqp

{|} ~z yx

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 233

18/01/2010 12:04:00

40. SURAH YASIN

234

' &% $#"!


/.-,+ *)(

76543210

@ ? > =< ; : 9 8
HGFE DCBA

RQPONMLKJI

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 234

18/01/2010 12:04:00

40. SURAH YASIN

235

ZY X W V UT S

b a ` _^ ] \ [

ihgfedc

p on m l k j
v u t s rq
}|{z y xw

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 235

18/01/2010 12:04:00

40. SURAH YASIN

236

('&%$#"!
/.-, +*)
765 43210
?> =<;:98
FEDCBA@
NMLKJIHG
W V U T S R Q PO
_^]\ [ ZYX
gf edcb a`
po n m l k j ih

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 236

18/01/2010 12:04:01

40. SURAH YASIN

237

z y x wv u t s r q
{ |}~

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 237

18/01/2010 12:04:01

40. DOA SETELAH MEMBACA SURAH YASIN

238

Doa Setelah Membaca Surah Yasin

.


18/01/2010 12:04:01

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 238

239

40. DOA SETELAH MEMBACA SURAH YASIN

18/01/2010 12:04:01

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 239

240

41. SESAAT SETELAH MENINGGAL DUNIA

[41]
SESAAT SETELAH MENINGGAL DUNIA
Apabila seseorang menghadapi sakaratul maut kemudian
meninggal dunia, maka ahli keluarga yang ditinggalkan
diperintahkan supaya:
1. Membaca kalimat istirja:

JG F E D C

Rasulullah (s.a.w) bersabda: Sesiapa yang ketika


ditimpa musibah membaca:

< H<G F E D C

maka Allah (s.w.t) memberi ganjaran pahala atas


musibah itu dan menggantikan musibah iu dengan
sesuatu yang lebih baik.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 240

18/01/2010 12:04:01

41. SESAAT SETELAH MENINGGAL DUNIA

241

2. Membaca doa:


)(
)(

3. Menutup kedua-dua mata jenazah. Rasulullah


(s.a.w) bersabda: Pejamkanlah mata jenazah kerana
mata itu mengikuti roh. Setelah memejamkan
mata jenazah, hendaklah membaca doa:( )( )


)(
)(


)(

. )( )(
)(

4. Menutupkan atau menyelimutkan jenazah supaya


wajahnya yang berubah tidak nampak oleh orang
lain. Aisyah (r.a) mengatakan ketika Nabi (s.a.w)
wafat, jasadnya ditutupkan dengan selimut.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 241

18/01/2010 12:04:01

242

41. SESAAT SETELAH MENINGGAL DUNIA

5. Dibolehkan mencium jenazah dan menangis


dengan syarat tidak disertai dengan nihayah
(menangis meraung-raung), meratap dan
berteriak-teriak sambil mengoyak pakaian. Aisyah
(r.a) menceritakan bahawa Rasulullah (s.a.w)
mencium jenazah Uthman bin Mazhun dengan
air mata berlinangan membasahi pipi. Akan tetapi,
Rasulullah (s.a.w) melarang daripada menangisi
jenazah dengan nihayah dan ratapan kerana
termasuk adat jahiliyyah. Beliau bersabda: Ada
dua suara yang dikutuk di dunia dan di akhirat,
iaitu suara seruling ketika memperoleh nikmat
dan ratapan ketika ditimpa musibah.
6. Bersabar dan bertawakkal. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Allah Taala berfirman: Tidak ada
ganjaran bagi hambaKu yang mukmin, bila
Aku mengambil kekasihnya di dunia kemudian
dia menerima dengan sabar, kecuali syurga
(ganjarannya).
7. Mengucapkan kata-kata yang baik. Rasulullah
(s.a.w) bersabda: Jika kamu melawat orang
sakit atau melawat orang yang meninggal dunia,
hendaklah mengucapkan kata-kata yang baik
kerana para malaikat akan mengaminkan apa
yang kamu ucapkan.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 242

18/01/2010 12:04:02

41. SESAAT SETELAH MENINGGAL DUNIA

243

8. Menyegerakan pengebumian jenazah. Rasulullah


(s.a.w) bersabda:
a. Segeralah menguruskan jenazah kerana
tidak sepatutnya jenazah seorang muslim
ditahan di tengah keluarganya.
b. Hendaklah kamu segera menguruskan
jenazah. Jika dia orang soleh, bererti
kamu cepat mempertemukannya dengan
kebaikannya. Sebaliknya, jika dia orang
jahat, bererti kamu telah melepaskan
keburukan daripada pundak kamu.
9. Melangsaikan hutang jenazah. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Nyawa seorang mukmin bergantung
pada hutangnya sehinggalah dilangsaikan.
10. Menyampaikan berita duka kepada keluarga,
kerabat dan orang soleh agar mereka turut
mendapat pahala dalam menguruskan jenazah. Hal
ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah: Rasulullah
(s.a.w) mengkhabarkan tentang kematian Raja alNajasyi pada hari wafatnya. Akan tetapi, makruh
hukumnya jika bertujuan untuk berbuat riyak
dengan ramainya orang yang bertakziah.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 243

18/01/2010 12:04:02

244

42. MEMANDIKAN JENAZAH

[42]
MEMANDIKAN JENAZAH
Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, iaitu
apabila sebahagian kaum Muslimin telah memandikannya,
maka gugurlah kewajipan muslim yang lain. Sedangkan
tujuan memandikan jenazah ialah untuk menghilangkan
segala najis yang ada pada jenazah.
Orang yang memandikan jenazah adalah orang yang
jujur, dapat dipercaya dan soleh. Hal ini bertujuan agar aib,
cacat, atau rahsia jenazah tetap terjaga dan tidak terdedah.
Rasulullah (s.a.w) bersabda: Hendaklah orang yang
memandikan jenazah adalah orang yang dapat dipercaya.
Beliau bersabda lagi: Sesiapa yang memandikan
jenazah lalu menyembunyikan rahsianya, maka Allah
mengampunkan empat puluh dosanya. Setelah selesai
memandikan jenazah, orang yang memandikan jenazah
itu disunatkan untuk mandi.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 244

18/01/2010 12:04:02

42. MEMANDIKAN JENAZAH

245

Adapun tatacara memandikan jenazah, iaitu:


1. Jenazah diletakkan di tempat yang tinggi, dibuka
pakaiannya dan ditutup auratnya jika bukan anak
kecil.
2. Berniat dahulu sebelum memandikan jenazah.
3. Memulakan dengan menekan perut dengan
perlahan untuk mengeluarkan isi perut, lalu
diteruskan dengan membersihkan najis yang
melekat di tubuh.
4. Ketika membersihkan aurat, tangan hendaklah
berlapiskan kain (sarung tangan) kerana haram
hukumnya menyentuh aurat.
5. Kemudian jenazah diwudukkan seperti wuduk
solat. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Mulakanlah
dengan anggota tubuh yang sebelah kanan dan
anggota wuduk.
6. Setelah itu, jenazah dimandikan tiga kali dengan
air dan bidara (atau sabun), yang dimulakan
dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota
tubuh. Jika perlu, boleh dilebihkan dalam jumlah
ganjil. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Mandikanlah
jenazah mengikut hitungan ganjil; tiga, lima,
atau lebih apabila dirasakan perlu, dengan air dan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 245

18/01/2010 12:04:02

246

42. MEMANDIKAN JENAZAH

bidara.
7. Pada basuhan terakhir, air mandi dicampur dengan
kapur barus. Campuran ini bertujuan agar jenazah
menjadi wangi, kerana ketika itu malaikat berada
dekat dengan jenazah. Rasulullah (s.a.w) bersabda:
Pada basuhan yang terakhir, campurkanlah
dengan kapur barus.
8. Pada jenazah wanita, disunatkan menguraikan
rambut, mencuci dan menjalin menjadi tiga
uraian iaitu dua di bahagian tepi dan satu lagi
di bahagian tengah lalu menyatukan hujung
rambut di bahagian belakang.
9. Jenazah dimandikan semula jika setelah dimandikan
keluar hadas dari qubul mahupun dubur jenazah.
10. Kemudian tubuh jenazah dikeringkan dengan
tuala yang bersih agar kain kafan tidak basah. Lalu
jenazah dibubuh wangi-wangian dengan jumlah
ganjil. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Jika engkau
membubuhkan jenazah dengan wangi-wangian,
maka ganjilkanlah jumlahnya.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 246

18/01/2010 12:04:02

43. MENGKAFANKAN JENAZAH

247

[43]
MENGAPANKAN JENAZAH
Hukum mengapankan jenazah adalah fardu kifayah.
Beberapa sunah berkenaan dengan mengapani jenazah:
1. Menggunakan kain kapan yang baik, suci dan
menutupi seluruh tubuh. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu
menguruskan jenazah saudaranya, maka carikanlah
kain kapan yang bagus.
2. Kain kapan berwarna putih. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Kapankanlah jenazahmu dengan kain
yang berwarna putih.
3. Tidak berlebihan dalam memilih kain kapan.
Rasulullah (s.a.w) bersabda: Janganlah kamu
berlebihan dalam memilih kapan, kerana kain
itu tidak akan bertahan lama. Memakaikan kain
sutera sebagai kain kapan jenazah lelaki adalah
diharamkan kerana termasuk perbuatan yang
berlebihan dan membazir.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 247

18/01/2010 12:04:02

248

43. MENGKAFANKAN JENAZAH

4. Boleh mengapankan jenazah lelaki dengan sehelai


kain, tetapi lebih diutamakan tiga helai kain jika
mampu. Aisyah (r.a) bercerita bahawa Nabi (s.a.w)
dikapankan dengan tiga helai kain putih tanpa
gamis dan tanpa memakai serban.
5. Jenazah perempuan dikapankan dengan lima lapis,
iaitu kain, jubah perempuan (yang dibalutkan),
tudung, selimut dan sehelai kain lagi. Boleh juga
digunakan lima helai kain berwarna putih. Jenazah
perempuan yang akan dikapan dengan kain sutera
hukumnya makruh kerana membazirkan harta
dan berlebih-lebihan.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 248

18/01/2010 12:04:02

44. MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH

249

[44]
MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH
Hukum menyembahyangkan jenazah adalah fardu
kifayah. Rasulullah (s.a.w) menjelaskan keutamaan
solat jenazah. Barang siapa keluar bersama jenazah
dari rumahnya, menyembahyangkannya, lalu turut
mengiringinya sampai ke tempat pengebumiannya,
maka dia memperoleh pahala sebesar dua qirath, yang
setiap satunya adalah seberat Gunung Uhud. Barang
siapa hanya menyembahyangkannya, maka dia mendapat
pahala seberat Gunung Uhud.
Ketika solat jenazah, makmum sekurang-kurangnya
terdiri daripada tiga saf yang berbaris lurus dan disunatkan
memperbanyakkan jumlah makmum. Rasulullah (s.a.w)
bersabda:
a. Seorang mukmin yang meninggal dunia,
kemudian disembahyangkan oleh umat Islam yang
jumlahnya mencapai tiga saf, maka diampunkan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 249

18/01/2010 12:04:02

250

44. MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH

dosanya.
b. Jenazah yang disembahyangkan dan didoakan
dengan ikhlas oleh umat Islam yang banyaknya
mencapai seratus orang, maka doa mereka
dimakbulkan.
Syarat-syarat solat jenazah, iaitu:
1. Suci daripada najis dan hadas.
2. Menutup aurat.
3. Menghadap kiblat.
Solat jenazah harus memenuhi beberapa rukun.
Apabila salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi, maka
solatnya tidak sah. Rukun-rukun solat jenazah, iaitu:
1. Berniat.
2. Berdiri tanpa rukuk dan sujud.
3. Bertakbir empat kali. Berdasarkan hadis yang
diriwayatkan Jabir bahawa Rasulullah (s.a.w)
menyembahyangkan Raja al-Najasyi dengan
empat kali takbir.
4. Membaca surah al-Fatihah. Thalhah bin Abdullah
berkata: Aku pernah menyembahyangkan jenazah
bersama Ibnu Abbas dan dia membaca surah alFatihah. Ibn Abbas lalu berkata: Membaca surah
al-Fatihah) adalah sunat.
5. Berselawat ke atas Nabi (s.a.w).

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 250

18/01/2010 12:04:02

44. MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH

251

6. Berdoa, Rasulullah (s.a.w) bersabda: Jika kamu


menyembahyangkan jenazah, maka doakanlah
untuknya dengan ikhlas.
7. Salam yang dimulakan dengan menolehkan wajah
ke sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri.
Adapun tatacara solat jenazah adalah sebagai
berikut:
1. Imam berdiri ke arah kepala jenazah lelaki atau ke
arah perut jenazah perempuan.
2. Makmum berdiri di sebelah belakang imam dengan
sekurang-kurangnya tiga saf yang berbaris lurus.
Masing-masing saf paling sedikit terdiri daripada
dua orang.
3. Berniat.

) (
.

4. Pada takbir pertama, membaca surah al-Fatihah:

( ' & %$ # " !


/ . -, + *)
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 251

18/01/2010 12:04:02

252

44. MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH

65432 10
=<;:98 7
>?@DCB A
5. Pada takbir kedua, membaca selawat:

6. Pada takbir ketiga, membaca doa:

)( )( )(

)(
)(
18/01/2010 12:04:02

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 252

253

44. MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH
)( )()(

)(
)(


)(

)( )( )(

7. Pada takbir keempat, membaca doa:


)( )(
) (

18/01/2010 12:04:03

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 253

254

44. MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH

Jika jenazah itu kanak-kanak sama ada lelaki


ataupun perempuan, maka disunatkan membaca
doa berikut:


)( )(

( ).( )( )

8. Salam.

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 254

18/01/2010 12:04:03

45. MENGIRINGI JENAZAH

255

[45]
MENGIRINGI JENAZAH
Ada beberapa perkara yang disunatkan berkaitan
mengiringi jenazah, di antaranya:
1. Ketika membawa jenazah menuju tanah
perkuburan disunatkan keranda dipikul pada
semua sisi. Ini berdasarkan riwayat Ibn Masud:
Sesiapa yang mengiringi jenazah, hendaklah
memikulnya pada semua sisi keranda kerana itu
merupakan perbuatan yang disunatkan.
2. Mempercepatkan membawa jenazah ke tempat
pengebumian. Rasulullah (s.a.w) bersabda:
Percepatkanlah pengurusan jenazah kerana
jika jenazah itu orang yang soleh, bererti kamu
telah segera mempertemukannya dengan amal
kebaikannya. Sebaliknya, jika dia orang jahat,
bererti kamu telah melepaskan keburukan dari
bahu kamu.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 255

18/01/2010 12:04:03

45. MENGIRINGI JENAZAH

256

3. Posisi orang yang mengiringi jenazah hendaklah


seperti yang diterangkan oleh Nabi (s.a.w): Orang
yang berkenderaan hendaklah berada di sebelah
belakang jenazah, sedang orang yang berjalan kaki
berada di sebelah belakang, di sebelah hadapan, di
sebelah kanan dan di sebelah kiri jenazah.
4. Ketika memasuki tempat pengebumian, hendaklah
membaca:

Ada perkara-perkara yang dilarang ketika mengiringi


jenazah, iaitu:
1. Berzikir dengan suara keras. ( Maka berzikirlah di
dalam hati).
2. Mengiringi jenazah dengan ratapan. Ibn Umar (r.a)
berkata: Rasulullah (s.a.w) melarang daripada
mengiringi jenazah dengan ratapan.
3. Mengiringi jenazah dengan perapian. Ibn Majah
mengatakan bahawa ketika Abu Musa al-Asyari

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 256

18/01/2010 12:04:03

45. MENGIRINGI JENAZAH

257

akan meninggal dunia, dia berpesan: Janganlah


kamu mengiringiku dengan perapian Larangan
itu datang daripada Rasulullah (s.a.w). Apabila
pengebumian dilakukan pada malam hari kerana
terpaksa berbuat demikian, maka dibenarkan
membawa alat penerang. Ibn Abbas berkata: Nabi
(s.a.w) pernah memasuki tanah perkuburan pada
waktu malam hari dengan membawa penerang.
4. Pengiring jenazah dilarang duduk sebelum jenazah
diturunkan dari bahu orang yang memikul keranda
dan sebelum diletakkan di tanah. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Barang siapa mengiringi jenazah, maka
janganlah dia duduk sehinggalah jenazah tersebut
diletakkan di tanah.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 257

18/01/2010 12:04:03

258

46. MEMAKAMKAN JENAZAH

[46]
MENGEBUMIKAN JENAZAH
Hukum mengebumikan jenazah adalah fardu kifayah.
Allah Taala berfirman: Bukankah kami menjadi bumi
(tempat) berkumpul, (bagi) orang hidup dan orang mati.
(Surah al-Mursalat: 25-26). Bagi orang yang menggali
kubur digalakkan untuk mendalamkan dan membaguskan
lubang kubur. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Luaskanlah
pada bahagian kepala dan pada bahagian kedua kaki.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad,
Muslim dan Ash-habus Sunan daripada Uqbah bahawa
terdapat tiga waktu dilarang untuk mengebumikan
jenazah. Uqbah berkata: Rasulullah (s.a.w) melarang
kami untuk menyembahyangkan atau mengebumikan
jenazah pada tiga waktu, iaitu ketika tepat matahari
terbit sehinggalah ia naik; tepat tengah hari sehinggalah
ia tergelincir; dan ketika matahari hampir terbenam
sehingga benar-benat terbenam. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Janganlah kamu mengebumikan jenazah pada

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 258

18/01/2010 12:04:03

46. MEMAKAMKAN JENAZAH

259

malam hari kecuali dalam keadaan terpaksa.


Tatacara memasukkan jenazah ke dalam kubur:
1. Disunatkan dari bahagian belakang (arah kedua
kaki). Apabila mengalami kesulitan dengan cara
seperti itu, maka dibolehkan memasukkan jenazah
ke dalam kubur dari mana-mana arah. Abdullah
bin Zaid mengatakan: Adalah disunatkan
memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah
kedua kakinya.
2. Ketika meletakkan jenazah ke dalam lubang
kubur, hendaklah membaca doa:

3. Di dalam kubur, jenazah dibaringkan pada sisi


kanan jenazah dengan wajah menghadap ke arah
kiblat.
4. Membuka ikatan kain kapan.
5. Disunatkan meletakkan kepala jenazah di atas
bantalan tanah liat.
6. Disunatkan meletakkan tanah di bahagian
belakang tubuh jenazah agar tetap miring dan
tidak terlentang.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 259

18/01/2010 12:04:03

260

46. MEMAKAMKAN JENAZAH

7. Meletakkan bumbung seluruh bahagian jenazah


dengan papan.
8. Menimbunkan lahad dengan tanah.
9. Meninggikan kubur sejengkal dari permukaan
tanah sebagai tanda supaya tidak terpijak dan
diduduki kerana itu adalah kubur.
10. Mengusap permukaan kubur dengan telapak
tangan kanan dari arah kepala menuju kaki
sebanyak tiga kali. Ibn Majah meriwayatkan
bahawa Nabi (s.a.w) menyembahyangkan jenazah,
dating ke kuburnya, lalu mengusap dari arah
kepala sebanyak tiga kali.
11. Memberi tanda pengenalan atas kubur dengan
batu atau kayu. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Batu
ini sebagai tanda kubur saudaraku.
12. Disunatkan memohonkan keampunan ke atas
jenazah. Rasulullah (s.a.w) bersabda: Mintakanlah
keampunan bagi saudaramu, dan mintakanlah
dikuatkan hatinya kerana sesungguhnya sekarang
dia sedang ditanya. Doa yang dibaca adalah:


)(
( )( )

)(
)(

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 260

18/01/2010 12:04:03

261

46. MEMAKAMKAN JENAZAH
)( )()(
.
Catatan:

18/01/2010 12:04:03

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 261

262

47. TALKIN KUBUR

[47]
TALKIN KUBUR
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabarani
daripada Abu Umamah, mentalkinkan jenazah setelah
pengebumian adalah sunat. Matan hadis tersebut berbunyi:
Jika salah seorang di antara kamu meninggal dunia dan
kuburnya telah diratakan, maka hendaklah salah seorang
di antara kamu berdiri berhampiran kepala kubur dan
mengatakan: Hai polan bin polan, ingatlah apa yang
kau bawa sebagai bekalan tatkala meninggal dunia, iaitu
mengakui bahawa tiada tuhan selain Allah, Muhammad
adalah hamba dan pesuruh Allah. Engkau telah meredai
Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad
sebagai nabi dan al-Quran sebagai imam.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 262

18/01/2010 12:04:03

263

47. TALKIN KUBUR

t s rq p o n H
} | { z y xw v u
~
(

)
) (18/01/2010 12:04:03

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 263

47. TALKIN KUBUR

264

(
)

)(

(
)

)(
)()(

)(
)(
)(
)( ) (

(
)

)(

18/01/2010 12:04:04

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 264

265

47. TALKIN KUBUR


) ( :)()( ) (

)= H(x

)(
>?@FE DCBA
6 5 4 3 2 1 HQ ..... HG

A@ ? > = < ;: 9 8 7

18/01/2010 12:04:04

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 265

266

48. TAKZIAH

[48]
TAKZIAH
Bertakziah dalam kehidupan seharian bermaksud turut
berduka cita ketika melawat keluarga si mati. Rasulullah
(s.a.w) ketika bertakziah membaca doa berikut:

Bertakziah bertujuan membangkitkan semangat


dan meringankan duka serta penderitaan orang yang
ditimpa musibah. Allah (s.w.t) menggembirakan orang
yang bersabar ketika ditimpa musibah di dalam surah alBaqarah ayat 155-157: Dan berikanlah khabar gembira
kepada orang yang sabar: (Iaitu) orang yang apabila
mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata:
Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada
Allah jualah kami kembali. Mereka itulah orang yang

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 266

18/01/2010 12:04:04

48. TAKZIAH

267

dilimpahkan dengan berbagai-bagai kebaikan daripada


Tuhan mereka serta rahmatNya, dan mereka itulah orang
yang mendapat petunjuk dan hidayahNya.
Bertakziah juga bertujuan untuk mengajak orang
yang ditimpa musibah supaya bersabar dan meyakinkan
mereka bahawa bersabar, dengan pertolongan Allah (s.w.t),
dapat meringankan musibah. Allah (s.w.t) berfirman:
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan
sabar dan mengerjakan solat dan sesungguhnya solat itu
amatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. (Surah
al-Baqarah: 45).
Hukum bertakziah adalah sunat. Rasulullah (s.a.w)
bersabda: Jika seorang mukmin bertakziah kepada
saudaranya yang ditimpa musibah, maka Allah Azza wa
Jalla akan memberikan pakaian kemuliaan kepadanya
pada hari kiamat. Beberapa tujuan takziah yang telah
disebutkan di atas juga lazim dilakukan dalam bacaan
tahlil.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 267

18/01/2010 12:04:04

268

49. TAHLIL

[49]
TAHLIL
Membaca tahlil adalah perjumpaan yang biasa dilakukan
di rumah atau di masjid setelah jenazah dikebumikan.
Tujuan membaca tahlil ini adalah:
a. Jiran tetangga, kaum kerabat, dan handai taulan
keluarga si mati dapat:
1. Menghiburkan keluarga si mati.
2. Mengurangkan bebanan keluarga si mati.
3. Mengajak keluarga si mati supaya sentiasa
bersabar.
a. Keluarga si mati dapat:
1. Menjalin dan mengeratkan hubungan silaturrahim
yang pernah dan telah dijalinkan oleh si mati.
2. Memintakan maaf di atas segala kesalahan si mati
terhadap jiran tetangga, kaum kerabat dan handai
taulan.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 268

18/01/2010 12:04:04

49. TAHLIL

269

3. Menyelesaikan hak-hak dan kewajipan-kewajipan


si mati terhadap orang yang masih hidup.
4. Melakukan amal soleh dan mengajak beramal soleh
dengan bersilaturrahim, mengukuhkan keimanan,
membaca surah-surah al-Quran, berzikir dan
bersedekah.
5. Berdoa untuk si mati dan jemaah yang menyertai
majlis tahlil supaya diampunkan segala dosa tanpa
berkecuali, diselamatkan daripada seksa kubur,
dihindarkan daripada huru hara hari kiamat dan
diberikan tempat terbaik di dalam syurga.
6. Mengingat dan mengingatkan bahawa kematian
pasti akan datang dan mengakhiri kehidupan
setiap makhluk.
7. Bersiap sedia dan mengajak orang lain
mempersiapkan diri menghadapi kematian yang
pasti akan menjemput setiap orang yang masih
hidup.
a. Jemaah tahlil memberi hadiah berupa amal kebaikan
atas nama si mati dengan tujuan agar pahalanya
dicatat dalam buku catatan amal si mati.
b. Tujuan-tujuan lain untuk mendapatkan keredaan
Allah (s.w.t), sama ada bagi si mati, keluarga yang

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 269

18/01/2010 12:04:04

270

49. TAHLIL

ditinggalkan, jiran tetangga, kaum kerabat, handai


taulan mahupun masyarakat secara umum.
Jemaah tahlil memulakan bacaan tahlil dengan
membaca surah Yasin (lihat halaman 277), membaca
surah-surah dan ayat-ayat al-Quran yang lain, berdoa dan
berzikir seperti yang tertulis pada halaman berikutnya.
Bacaan tahlil ini kemudian diteruskan dengan amalanamalan yang lain.
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 270

18/01/2010 12:04:04

271

49. TAHLIL

" ! V


*)('& %$#
32 10 /.-,+
:98 7654
;<= >?@B A
DC
Ja

18/01/2010 12:04:04

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 271

49. TAHLIL

272


& % $ # " ! V

'()* .-,+
65432 10 /
> =<;:98 7
?@DCB A

Ja

18/01/2010 12:04:04

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 272

273

49. TAHLIL

" ! V

*)('& %$#
32 10 /.-,+
:98 7654
;<= >?@B A
DC
Ja

!"+ *)('&%$#
DOxE 3 2 1 0 / . - ,

18/01/2010 12:04:04

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 273

274

49. TAHLIL

? >=<; :987654
H GFEDCBA@
ONML KJI

XWVUTSR QP
` _ ^ ] \ [ ZY
g f ed c b a
ih


! V H

#"
+ *)('& %$
Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 274

18/01/2010 12:04:05

49. TAHLIL

275

432 10 /.-,
<;:98 765
DCB A@?> =
Ja

, + * )( '& % $ # " !
54 3 2 1 0 / . ? > = < ; :98 7 6
J I HG F E D C B A @
LK

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 275

18/01/2010 12:04:05

276

49. TAHLIL

{ | } ~ zy x w v u t s
q p on m l k j i h g
|{ z y x w v u t s r
} ~


Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 276

18/01/2010 12:04:05

277

49. TAHLIL


)(x

)(x


^] \[ ZYX W
_ `a
K J I HG F E D C B
PONML

18/01/2010 12:04:05

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 277

49. TAHLIL

278


).(x

) (x)(x
18/01/2010 12:04:05

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 278

279

49. TAHLIL
)(x

)(x


)(x

( ' & % $ # " ! V

)* /.-,+
765432 10
18/01/2010 12:04:05

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 279

49. TAHLIL

280

?> =<;:98
@ Ja D C B A

18/01/2010 12:04:05

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 280

281

49. TAHLIL

18/01/2010 12:04:05

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 281

49. TAHLIL

282

18/01/2010 12:04:05

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 282

283

49. TAHLIL

18/01/2010 12:04:06

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 283

49. TAHLIL

284


18/01/2010 12:04:06

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 284

285

49. TAHLIL


18/01/2010 12:04:06

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 285

49. TAHLIL

286

18/01/2010 12:04:06

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 286

287

50. DOA KHUSUS BAGI SI MATI

][50
DOA KHUSUS BAGI SI MATI)( )( )(

)( )( )(

)(
)(


)(
)(
)(

(
)

(
)

(
)18/01/2010 12:04:06

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 287

50. DOA KHUSUS BAGI SI MATI

288


)( )(
(
)

(
)
)( )(


.

18/01/2010 12:04:06

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 288

51. KEWAJIBAN TERHADAP SI MATI

289

[51]
KEWAJIPAN TERHADAP SI MATI
Orang yang masih hidup mempunyai beberapa kewajipan
terhadap si mati, di antaranya:
1. Tidak memaki dan menyebut tentang
keburukannya, sebaliknya ceritakanlah tentang
kebaikannya. Rasulullah (s.a.w) bersabda:
a. Janganlah kami mencaci orang yang telah
meninggal dunia kerana mereka sudah berjumpa
dengan apa yang pernah mereka lakukan.
b. Sebutkanlah olehmu kebaikan orang yang
telah meninggal dunia dan janganlah kamu
mendedahkan keburukan mereka.
c. Apabila kamu memuji kebaikan jenazah ini, maka
pastilah dia masuk syurga. Sebaliknya, apabila
kamu mencaci jenazah ini, maka pastilah dia
masuk neraka. Kamu adalah saksi-saksi Allah di
muka bumi.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 289

18/01/2010 12:04:06

290

51. KEWAJIBAN TERHADAP SI MATI

2. Melangsaikan hutangnya. Rasulullah (s.a.w)


bersabda: Nyawa seorang mukmin bergantung
pada hutangnya sampailah ia dilangsaikan. Bagi
orang yang tidak mempunyai harta dan sebelum
meninggal dunia berazam untuk melangsaikan
hutangnya, maka Allah akan melangsaikan
hutang untuknya. Rasulullah (s.a.w) bersabda:
Barang siapa telah menggunakan harta orang
lain dengan tujuan melangsaikannya, maka Allah
akan melangsaikan hutangnya. Barang siapa
telah menggunakan harta orang lain dengan
tujuan menyelewengkannya, maka Allah akan
menghabiskan hartanya.
3. Memenuhi nazar. Ibn Abbas (r.a) menceritakan
bahawa Saad bin Ubadah pernah bertanya
kepada Nabi Muhammad (s.a.w): Sesungguhnya
ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai
kewajipan membayar nazar yang belum
ditunaikannya. Rasulullah (s.a.w) bersabda:
Tunaikanlah untuknya.

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 290

18/01/2010 12:04:06

52. AMALAN UNTUK SI MATI

291

[52]
AMALAN UNTUK SI MATI
Amalan untuk si mati bererti seseorang beramal atas nama
si mati, agar pahala ibadah tersebut dicatat dalam buku
amal si mati. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, telah
menjadi kesimpulan ulama bahawa apa pun jenis kebaikan
yang diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang yang
telah meninggal dunia, pahalanya akan sampai kepada si
mati. Amalan-amalan tersebut, di antaranya:
1. Mendoakan dan memohonkan keampunan.
Rasulullah (s.a.w) bersabda:
a. Jika kamu menyembahyangkan jenazah,
berdoalah dengan ikhlas untuknya.
b. Ya Allah, berikanlah keampunan bagi orang yang
masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia
di antara kami.
2. Bersedekah. Saad bin Ubadah bertanya kepada
Rasulullah (s.a.w): Ya Rasulullah, ibuku telah
meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah atas

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 291

18/01/2010 12:04:06

292

52. AMALAN UNTUK SI MATI

namanya? Beliau menjawab: Ya, boleh.


3. Berpuasa. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan,
ibn Abbas berkata: Seorang lelaki menemui
Nabi (s.a.w) dan bertanya: Ya Rasulullah,
ibuku telah meninggal dunia sedangkan dia
mempunyai kewajipan berpuasa selama satu
bulan. Apakah aku dapat menunaikan kewajipan
itu baginya? Rasulullah (s.a.w) menjawab: Jika
ibumu mempunyai hutang, apakah kamu akan
menunaikan baginya? Dia menjawab: Ya.
Rasulullah (s.a.w) bersabda: Sesungguhnya
hutang kepada Allah lebih patut untuk segera
ditunaikan.
4. Haji. Al-Bukhari meriwayatkan, Ibn Abbas
berkata: Seorang perempuan dari Juhainah
menemui Nabi (s.a.w) dan bertanya: Sesungguhnya
ibuku telah bernazar untuk berhaji, tapi dia belum
menunaikannya sehinggalah dia meninggal dunia.
Apakah aku boleh berhaji untuknya? Nabi (s.a.w)
menjawab: Berhajilah untuknya Tunaikanlah
(untuknya), kerana Allah lebih berhak untuk
menerima pembayaran.
5. Solat. Al-Daruquthni meriwayatkan: Seorang
lelaki bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku
mempunyai ibu dan bapa. Aku berbakti kepada

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 292

18/01/2010 12:04:06

52. AMALAN UNTUK SI MATI

293

mereka sepanjang mereka masih hidup. Bagaimana


cara aku berbakti kepada mereka setelah mereka
meninggal dunia? Rasulullah (s.a.w) bersabda:
Sesungguhnya perbuatan baik setelah mereka
meninggal dunia adalah kamu solat untuk mereka
dengan solatmu dan kamu berpuasa untuk mereka
dengan puasamu.
6. Membaca al-Quran. Hadiah membaca al-Quran
akan sampai pahalanya apabila pembaca al-Quran
tidak menerima upah kerana Rasulullah (s.a.w)
mengharamkan mencari nafkah dan kekayaan
daripada membaca al-Quran. Setelah pembacaan
al-Quran selesai, pembaca hendaklah membaca:
Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini
kepada (sebut nama si mati).
Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 293

18/01/2010 12:04:07

AL-ASMA AL-HUSNA

294

AL-ASMA AL-HUSNA

#"!

Dialah Allah Yang Maha Mempunyai Nama-Nama


Yang Paling Baik, Tiada Tuhan Melainkan Dia

Yang Maha Penyayang

Yang Maha Pengasih

Yang Maha Suci

Maha Raja

Yang Maha Terpercaya

Yang Maha Sejahtera

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 294

18/01/2010 12:04:07

295

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Perkasa

Yang Maha Memelihara

Yang Maha Memiliki


Kebesaran

Yang Maha Kuasa

Yang Maha Mengadakan

Yang Maha Pencipta

Yang Maha Pengampun

Yang Maha Membentuk

Yang Maha Pemberi

Yang Maha Perkasa

Yang Maha Pembuka

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 295

Yang Maha Pemberi


Rezeki

18/01/2010 12:04:07

AL-ASMA AL-HUSNA

296

Yang Maha
Menyempitkan

Yang Maha Mengetahui

Yang Maha Merendahkan

Yang Maha Melapangkan

Yang Maha Memuliakan

Yang Maha Mendengar

Yang Maha Meninggikan

Yang Maha Menghinakan

Yang Maha Memutuskan


Hukum

Yang Maha Melihat

Yang Maha Lembut

Yang Maha Adil

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 296

18/01/2010 12:04:07

297

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Penyantun

Yang Maha Mengetahui

Yang Maha Pengampun

Yang Maha Agung

Yang Maha Tinggi

Yang Maha Menerima


Syukur

Yang Maha Pemelihara

Yang Maha Besar

Yang Maha Perhitungan

Yang Maha Pemelihara

Yang Maha Mulia

Yang Maha Luhur

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 297

18/01/2010 12:04:07

AL-ASMA AL-HUSNA

298

Yang Maha
Memperkenankan

Yang Maha Mengawasi

Yang Maha Bijaksana

Yang Maha Luas

Yang Maha Mulia

Yang Maha Mencintai

Yang Maha Menyaksikan

Yang Maha
Membangkitkan

Yang Maha Mewakili

Yang Maha Benar

Yang Maha Kukuh

Yang Maha Kuat

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 298

18/01/2010 12:04:07

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Terpuji

299

Yang Maha Melindungi

Yang Maha MenghitungYang Maha Memulakan

Yang Maha
Menghidupkan

Yang Maha Hidup

Yang Maha Menemukan

Yang Maha Tunggal

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 299

Yang Maha
Mengembalikan

Yang Maha Mematikan

Yang Maha Berdiri


Sendiri

Yang Maha Mulia

18/01/2010 12:04:07

300

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Diperlukan

Yang Maha Esa

Yang Maha Menentukan

Yang Maha Kuasa

Yang Maha
Mengakhirkan

Yang Maha
Mendahulukan

Yang Maha Akhir

Yang Maha Awal

Yang Maha Tersembunyi

Yang Maha Nyata

Yang Maha Tinggi

Yang Maha Memerintah

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 300

18/01/2010 12:04:07

301

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Penerima


Taubat

Yang Maha Dermawan

Yang Maha Pemaaf

Yang Maha Pengancam

Yang Maha Pemilik


Kerajaan

Yang Maha
Pelimpah Kasih

Yang Maha Memiliki Keluhuran dan Kemurahan

Yang Maha
Mengumpulkan

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 301

Yang Maha Adil

18/01/2010 12:04:07

302

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Pemberi


Kekayaan

Yang Maha Kaya

Yang Maha Pemberi


Mudarat

Yang Maha Mencegah

Yang Maha Pemilik


Cahaya

Yang Maha Pemberi


Manfaat

Yang Maha Pencipta


Pertama

Yang Maha Pemberi


Hidayah

Yang Maha Mewarisi

Yang Maha Kekal

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 302

18/01/2010 12:04:07

303

AL-ASMA AL-HUSNA

Yang Maha Penyabar

Yang Maha Membimbing

Catatan:

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 303

18/01/2010 12:04:07

304

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987
BAB VI KETENTUAN PIDANA
Pasal 44:
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak
mengumumkan atau memperbanyak suatu
ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan / atau dendan paling banyak Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan,
memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang
hasil pelanggaran hasil hak cipta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah).

Majmu' Syarif Revisi Terbaru.indd 304

18/01/2010 12:04:20

Anda mungkin juga menyukai