Anda di halaman 1dari 8

PEMERINTAH KOTA SEMARANG UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03


Jl. Brigjend S. Sudiart N . !!" Tel#. $"%&' ()%&"!)* Se+arang ,"-... E/+ail 0 #ale1 n2e3a4an5g+ail.6 + KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03
NOMOR 0 &%-.% 7 ,". TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU PEMBIMBING EKSTRA KURIKU8ER TAHUN PE8AJARAN %"-!7%"-&

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03


Meni+1ang 0 -. Ba94a untu3 +e+#erlan6ar Kegiatan Belajar Mengajar dan Pengel laan Pen:elenggaraan SD +a3a di#andang #erlu diteta#3an Pe+1agian Tuga2 Mengajar Dan Tuga2 Ta+1a9an Guru Pe+1i+1ing E32tra Ta9un Pelajaran %"-!7%"-& untu3 +enangani 1idang tuga2 +a2ing/+a2ing. %. Ba94a na+a/na+a :ang ter6antu+ dala+ la+#iran Surat Ke#utu2an ini di#andang 6u3u# +a+#u untu3 +ela32ana3an tuga2 2e2uai 1idangn:a +a2ing/+a2ing. 0 - Undang/undang Si2te+ Pendidi3an Na2i nal N . %" ta9un %""! %. Peraturan Pe+erinta9 Re#u1li3 Ind ne2ia N + r )& Ta9un %""; Tentang Guru !. Peraturan Menteri Pendidi3an Na2i nal N + r !. Ta9un %"". tentang Pe+enu9an Be1an Kerja Guru dan Penga4a2 Satuan Pendidi3an. &. Ped +an Pela32anaan Tuga2 Guru dan Penga4a2 Dirjen Pening3atan Mutu Pendidi3an De#di3na2 ta9un %"".. 0 Ha2il ra#at guru SDN Pale1 n "! Tanggal -! Juli %"-! Tentang Tuga2 Mengajar dan Kegiatan E3tra3uri3urer.. MEMUTUSKAN Meneta#3an 0 Ke#utu2an Ke#ala Se3 la9 Da2ar Negeri Pale1 n "! tentang Pe+1agian Tuga2 Mengajar dan Tuga2 Ta+1a9an Guru Pe+1i+1ing E32tra Kuri3uler Ta9un Pelajaran %"-!7%"-&. 0 Meneta#3an Ke#utu2an tentang #e+1agian tuga2 +engajar dan tuga2 ta+1a9an guru Pe+1i+1ing E32tra Kuri3uler Ta9un Pelajaran %"-!7%"-& 2e1agai+ana :g terda#at dala+ la+#iran 2urat 3e#utu2an ini. 0 Na+a/na+a :ang ter6antu+ dala+ la+#iran Surat Ke#utu2an ini 1ertanggung ja4a1 2e#enu9n:a dala+ +ela32ana3an tuga2 2e2uai 1idangn:a +a2ing/+a2ing. 0 Segala 1ia:a :ang ti+1ul a3i1at di3eluar3an 2urat 3e#utu2an ini di1e1an3an #ada anggaran :ang rele<an. 0 Surat Ke#utu2an ini 1erla3u 2eja3 tanggal diteta#3an dan a#a1ila di3e+udian 9ari terda#at 3e3eliruan +a3a a3an diada3an #er1ai3an 2e1agai+ana +e2tin:a. 0 A2li Surat Ke#utu2an ini di1eri3an 3e#ada +a2ing/+a2ing :ang 1er2ang3utan untu3 di3eta9ui dan dila32ana3an dengan #enu9 tanggung ja4a1. Diteta#3an di 0 Se+arang

Mengingat

Me+#er9ati3an Pe+1agian

Perta+a

Kedua Ketiga

Kee+#at Keli+a

Pada Tanggal 0 -! Juli %"-! Ke#ala Se3 la9

=AHRURRO>I* S.Ag. NIP. -.,.".") -.;!"& - "")

Lampiran KEPA8A SEKO8AH DASAR NEGERI PA8EBON "!

NOMOR 0 &%-.% 7 ,". TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU PEMBIMBING EKSTRA KURIKU8ER TAHUN PE8AJARAN %"-!7%"-& No. Nam a Sugantini* S.Pd.SD Gol/Ruan g Pembimbing Ke erang an

NIP. -.(,"-"- %"")"- % "%; Ni3en A2tuti* S.Pd. SD NIP. -.(;-"", %""("& % "";

II 7 6

E32tra3uri3ule r Pra+u3a E32tra3uri3uler Seni Tari

II 7 6

Diteta#3an di 0 Se+arang Pada Tanggal 0 -! Juli %"-! Ke#ala Se3 la9

=AHRURRO>I* S.Ag. NIP. -.,.".") -.;!"& - "")

PEMERINTAH KOTA SEMARANG UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03


Jl. Brigjend S. Sudiart N . !!" Tel#. $"%&' ()%&"!)* Se+arang ,"-... E/+ail 0 #ale1 n2e3a4an5g+ail.6 + KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03
NOMOR 0 &%-.% 7 &." TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU PEMBIMBING EKSTRA KURIKU8ER TAHUN PE8AJARAN %"-%7%"-!

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03


Meni+1ang 0 -. Ba94a untu3 +e+#erlan6ar Kegiatan Belajar Mengajar dan Pengel laan Pen:elenggaraan SD +a3a di#andang #erlu diteta#3an Pe+1agian Tuga2 Mengajar Dan Tuga2 Ta+1a9an Guru Pe+1i+1ing E32tra Ta9un Pelajaran %"-%7%"-! untu3 +enangani 1idang tuga2 +a2ing/+a2ing. %. Ba94a na+a/na+a :ang ter6antu+ dala+ la+#iran Surat Ke#utu2an ini di#andang 6u3u# +a+#u untu3 +ela32ana3an tuga2 2e2uai 1idangn:a +a2ing/+a2ing. 0 - Undang/undang Si2te+ Pendidi3an Na2i nal N . %" ta9un %""! %. Peraturan Pe+erinta9 Re#u1li3 Ind ne2ia N + r )& Ta9un %""; Tentang Guru !. Peraturan Menteri Pendidi3an Na2i nal N + r !. Ta9un %"". tentang Pe+enu9an Be1an Kerja Guru dan Penga4a2 Satuan Pendidi3an. &. Ped +an Pela32anaan Tuga2 Guru dan Penga4a2 Dirjen Pening3atan Mutu Pendidi3an De#di3na2 ta9un %"".. 0 Ha2il ra#at guru SDN Pale1 n "! Tanggal -! Juli %"-% Tentang Tuga2 Mengajar dan Kegiatan E3tra3uri3urer.. MEMUTUSKAN Meneta#3an 0 Ke#utu2an Ke#ala Se3 la9 Da2ar Negeri Pale1 n "! tentang Pe+1agian Tuga2 Mengajar dan Tuga2 Ta+1a9an Guru Pe+1i+1ing E32tra Kuri3uler Ta9un Pelajaran %"-!7%"-&. 0 Meneta#3an Ke#utu2an tentang #e+1agian tuga2 +engajar dan tuga2 ta+1a9an guru Pe+1i+1ing E32tra Kuri3uler Ta9un Pelajaran %"-!7%"-& 2e1agai+ana :g terda#at dala+ la+#iran 2urat 3e#utu2an ini. 0 Na+a/na+a :ang ter6antu+ dala+ la+#iran Surat Ke#utu2an ini 1ertanggung ja4a1 2e#enu9n:a dala+ +ela32ana3an tuga2 2e2uai 1idangn:a +a2ing/+a2ing. 0 Segala 1ia:a :ang ti+1ul a3i1at di3eluar3an 2urat 3e#utu2an ini di1e1an3an #ada anggaran :ang rele<an. 0 Surat Ke#utu2an ini 1erla3u 2eja3 tanggal diteta#3an dan a#a1ila di3e+udian 9ari terda#at 3e3eliruan +a3a a3an diada3an #er1ai3an 2e1agai+ana +e2tin:a. 0 A2li Surat Ke#utu2an ini di1eri3an 3e#ada +a2ing/+a2ing :ang 1er2ang3utan untu3 di3eta9ui dan dila32ana3an dengan #enu9 tanggung ja4a1. Diteta#3an di 0 Se+arang Pada Tanggal 0 -! Juli %"-% Ke#ala Se3 la9

Mengingat

Me+#er9ati3an Pe+1agian

Perta+a

Kedua Ketiga

Kee+#at Keli+a

Dr2. AS=URI* M.Pd NIP. -.(-"(-, -.;%"- - "-%

Lampiran KEPA8A SEKO8AH DASAR NEGERI PA8EBON "!

NOMOR 0 &%-.% 7 &." TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU PEMBIMBING EKSTRA KURIKU8ER TAHUN PE8AJARAN %"-%7%"-! No. Nam a Sugantini* S.Pd.SD Gol/Ruan g Pembimbing Ke erang an

NIP. -.(,"-"- %"")"- % "%; Ni3en A2tuti* S.Pd. SD NIP. -.(;-"", %""("& % "";

II 7 6

E32tra3uri3ule r Pra+u3a E32tra3uri3uler Seni Tari

II 7 6

Diteta#3an di 0 Se+arang Pada Tanggal 0 -! Juli %"-% Ke#ala Se3 la9

Dr2. AS=URI* M.Pd NIP. -.(-"(-, -.;%"- - "-%

SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03


Jl. Brigjend S. Sudiart N . !!" Tel#. $"%&' ()%&"!)* Se+arang ,"-... E/+ail 0 #ale1 n2e3a4an5g+ail.6 + KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03
NOMOR 0 &%-.% 7 &-. TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU PEMBIMBING EKSTRA KURIKU8ER TAHUN PE8AJARAN %"--7%"-%

PEMERINTAH KOTA SEMARANG UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PALEBON 03


Meni+1ang 0 -. Ba94a untu3 +e+#erlan6ar Kegiatan Belajar Mengajar dan Pengel laan Pen:elenggaraan SD +a3a di#andang #erlu diteta#3an Pe+1agian Tuga2 Mengajar Dan Tuga2 Ta+1a9an Guru Pe+1i+1ing E32tra Ta9un Pelajaran %"-!7%"-& untu3 +enangani 1idang tuga2 +a2ing/+a2ing. %. Ba94a na+a/na+a :ang ter6antu+ dala+ la+#iran Surat Ke#utu2an ini di#andang 6u3u# +a+#u untu3 +ela32ana3an tuga2 2e2uai 1idangn:a +a2ing/+a2ing. 0 - Undang/undang Si2te+ Pendidi3an Na2i nal N . %" ta9un %""! %. Peraturan Pe+erinta9 Re#u1li3 Ind ne2ia N + r )& Ta9un %""; Tentang Guru !. Peraturan Menteri Pendidi3an Na2i nal N + r !. Ta9un %"". tentang Pe+enu9an Be1an Kerja Guru dan Penga4a2 Satuan Pendidi3an. &. Ped +an Pela32anaan Tuga2 Guru dan Penga4a2 Dirjen Pening3atan Mutu Pendidi3an De#di3na2 ta9un %"".. 0 Ha2il ra#at guru SDN Pale1 n "! Tanggal -! Juli %"-- Tentang Tuga2 Mengajar dan Kegiatan E3tra3uri3urer.. MEMUTUSKAN Meneta#3an 0 Ke#utu2an Ke#ala Se3 la9 Da2ar Negeri Pale1 n "! tentang Pe+1agian Tuga2 Mengajar dan Tuga2 Ta+1a9an Guru Pe+1i+1ing E32tra Kuri3uler Ta9un Pelajaran %"-!7%"-&. 0 Meneta#3an Ke#utu2an tentang #e+1agian tuga2 +engajar dan tuga2 ta+1a9an guru Pe+1i+1ing E32tra Kuri3uler Ta9un Pelajaran %"-!7%"-& 2e1agai+ana :g terda#at dala+ la+#iran 2urat 3e#utu2an ini. 0 Na+a/na+a :ang ter6antu+ dala+ la+#iran Surat Ke#utu2an ini 1ertanggung ja4a1 2e#enu9n:a dala+ +ela32ana3an tuga2 2e2uai 1idangn:a +a2ing/+a2ing. 0 Segala 1ia:a :ang ti+1ul a3i1at di3eluar3an 2urat 3e#utu2an ini di1e1an3an #ada anggaran :ang rele<an.

Mengingat

Me+#er9ati3an Pe+1agian

Perta+a

Kedua Ketiga

Kee+#at Keli+a

0 Surat Ke#utu2an ini 1erla3u 2eja3 tanggal diteta#3an dan a#a1ila di3e+udian 9ari terda#at 3e3eliruan +a3a a3an diada3an #er1ai3an 2e1agai+ana +e2tin:a. 0 A2li Surat Ke#utu2an ini di1eri3an 3e#ada +a2ing/+a2ing :ang 1er2ang3utan untu3 di3eta9ui dan dila32ana3an dengan #enu9 tanggung ja4a1. Diteta#3an di 0 Se+arang Pada Tanggal 0 -! Juli %"-Ke#ala Se3 la9

Dr2. AS=URI* M.Pd NIP. -.(-"(-, -.;%"- - "-%

Lampiran KEPA8A SEKO8AH DASAR NEGERI PA8EBON "!


NOMOR 0 &%-.% 7 &-. TENTANG PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN GURU PEMBIMBING EKSTRA KURIKU8ER TAHUN PE8AJARAN %"--7%"-% No. Nam a Sugantini* S.Pd.SD Gol/Ruan g Pembimbing Ke erang an

NIP. -.(,"-"- %"")"- % "%; Ni3en A2tuti* S.Pd. SD NIP. -.(;-"", %""("& % "";

II 7 6

E32tra3uri3ule r Pra+u3a E32tra3uri3uler Seni Tari

II 7 6

Diteta#3an di 0 Se+arang Pada Tanggal 0 -! Juli %"-Ke#ala Se3 la9

Dr2. AS=URI* M.Pd NIP. -.(-"(-, -.;%"- "-%