Anda di halaman 1dari 44

1

DI MANA SAYA ? APAKAH FUNGSI DAN PERANAN SAYA ? KE MANA HALA TUJU SAYA ?

PK PETANG

PK HEM

PENGETUA/ GURU BESAR

PK KURIKULUM

PK KOKO

BARISAN PEMIMPIN INSTRUKSIONAL SEKOLAH


KURSUS INDUKSI KASSIM BIN MAHADI

SCHOOL LEADERSHIP STYLES


Sustainable Leadership Personal Leadership

5
Distributed Leadership

6
Managerial Leadership

Educational Leadership

Transformational Leadership

Instructional Leadership

(IAB School Leadership Development, 2008)

KEPIMPINAN TRANSFORMSIONAL
MENGURUS
PERUBAHAN

KREATIVITI DAN
INOVASI

MENYELESAI
MASALAH

MEMBUAT
KEPUTUSAN

MENGURUS
PENEMBAHBAIKAN SEKOLAH

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Menonjolkan amalan organisasi


pembelajaran secara konsisten dan berterusan. Menguasai pengetahuan dan skil dalam amalan P & P berkesan. Memahami pertumbuhan, perkembangan dan potensi kanakkanak.
7

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Mengamalkan program Instruksional


yang terancang dan bersepadu. Penggunaan waktu akademik secara berkesan. Mempunyai sistem penilaian prestasi pelajar yang cekap dan berkesan. Sentiasa menyokong usaha-usaha guru.
8

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI Mempunyai sistem pengawasan dan penyampaian yang berkesan. Menyediakan program membangunkan kapasiti guru dan staf sokongan. Mempunyai kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bertulis. Berkemampuan menguasai dan menggunakan teknologi ICT
9

CIRI-CIRI PENDIDIKAN BERPRESTASI TINGGI

Memahami proses dan budaya atau


politik sekolah. Menguasai pengetahuan dan skil dalam teori dan prinsip-prinsip kepimpinan dan P & P secara berkesan. Dapat menghayati dan mengamalkan Visi dan Misi yang jelas.
10

PENOLONG / TIMBALAN KEPADA PENGETUA/GURU BESAR

Pemimpin Kurikulum Pemantau Kurikulum Penilai Kurikulum

11

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Kesesuaian Opsyen Pembangunan Staf Komitmen tugas

12

PENGURUSAN JADUAL WAKTU

Induk
Kelas

Persendirian
Guru Ganti

Bilik Khas

13

PENGURUSAN P & P
Penggerak Panitia Guru Mata Pelajaran Opsyen Merancang, Melaksanakan dan Menilai Program Peningkatan Kurikulum Memantau dan Membimbing Pemulihan dan Pengayaan
14

PENGURUSAN PENILAIAN & PEPERIKSAAN Kesahan dan Kebolehpercayaan Item Ujian

Pembinaan Item dan Skima Pemarkahan


Bank Soalan / Bank Item

Pemeriksaan Dalaman Dan Awam


Analisis dan Laporan Peperiksaan

Strategi Peningkatan Pencapaian Akademik


15

PENGURUSAN PUSAT SUMBER

Memastikan Berfungsi dan Menyokong


Kurikulum

Meningkatkan Penggunaan Bahan Bantu


Mengajar dan Bahan Bantu Belajar

16

Pemimpin Kurikulum
(a) Mengajar sejumlah waktu mengikut
Surat Pekeliling yang sedang berkuatkuasa (mengikut arahan Pengetua/Guru Besar) Menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran Surat Perkeliling Iktisas Bil. 3/1987
17

(b)

Pemimpin Kurikulum
(c) Memberi bimbingan kepada guru-guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
(d) Mengerakkan dan memantau perjalanan Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum, dan jawatankuasajawatankuasa lain yang berkaitan dengannya.
18

Pemimpin Kurikulum

(e) Jawatankuasa Kurikulum Sekolah : Naib Pengerusi

19

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH


Melibatkan semua Guru Penolong Kanan,
Ketua Panitia, Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian, Penyelaras Jadual Waktu, Guru Bimbingan dan Kaunseling, Penyelaras Pusat Sumber, Guru Penyelaras Tingkatan, Guru Cemerlang

(Sesuai dengan bilangan guru)


20

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH


Mengadakan mesyuarat dari semasa
ke semasa Menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil 2/1991) Merancang program/projek/aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan strategik sekolah.

21

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH


Menyediakan anggaran belanjawan

tahunan bidang kurikulum Menyelaras pelaksanaan program/projek/ aktiviti kurikulum sekolah dijalankan Memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti kurikulum sekolah dijalankan Melaksanakan penambahbaikan ke atas program/projek/ aktiviti kurikulum sekolah hasil daripada penilaian impak
22

PERANCANGAN STRATEGIK
Membuat analisis persekitaran
dalaman dan luaran (Analisis SWOT) Menentukan Keperluan sekolah Mengambil kira visi dan misi sekolah Mengambil kira tahap pencapaian semasa (TOV) sekolah Mengambil kira peningkatan sasaran operasi (OTI) sekolah
23

PERANCANGAN STRATEGIK

Mengambil kira sasaran hasil jangkaan (ETR)


sekolah Mengambil kira strategi yang bersesuaian Menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan Disediakan untuk semua bidang

Pengurusan

Kokurikulum

Hal Ehwal Murid Kewangan Sumber Tenaga Manusia Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Kemudahan dan Keperluan Asas Sekolah
24

PERANCANGAN
Perlu juga membuat Pelan :

Pelan Strategik Pelan Taktikal Pelan Operasi/Tindakan

25

PELAN OPERASI
Mengambil kira pelan strategik dan taktikal Objektif yang jelas Menentukan kumpulan sasaran Strategi pelaksanaan Masa dan tempoh pelaksanaan Menentukan pelaksana
26

PELAN OPERASI
Menentukan sumber yang diperlukan Mengenal pasti kekangan dan halangan

Menentukan mekanisme penambahbaikan


Menentukan langkah penambahbaikan dilaksanakan
27

Kewangan
Stok & Inventori

DSK/SP/HSP

SP/RPT/RPH Buku Teks/ Rujukan Mesyuarat Panitia Program Peningkatan Akademik

Bilik Khas

Fail

BBM/ Interaktif

Perkembangan Staf

Pentaksiran

PANITIA MATA PELAJARAN


(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986)
Melantik Ketua Panitia berdasarkan kekananan Melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan Mengadakan menyuarat Menyediakan minit mesyuarat
29

PANITIA MATA PELAJARAN


Memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Menyelaras penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian Menyelaras kerja tugasan murid dari segi bilangan, jenis buku, kekerapan, penilaian dan pemeriksaan tugasan/latihan.
30

PANITIA MATA PELAJARAN


Menyediakan anggaran belanjawan tahunan panitia. Mengurus program perkembangan staf Menyelaras dan mengawal pembinaan soalan ujian/peperiksaan dan pemarkahan
31

PANITIA MATA PELAJARAN


Melaksanakan program/projek / aktiviti tahunan panitia selaras dengan perancangan strategik kurikulum sekolah. Memantau keberkesanan program/projek/aktiviti tahunan panitia yang dijalankan

32

PANITIA MATA PELAJARAN


Menganalisis kemajuan pencapaian murid (keputusan ujian/ peperiksaan) dalam mata pelajaran berkaitan Melaksanakan penambahbaikan ke atas program/projek/aktiviti kurikulum sekolah daripada penilaian impak
33

PENGURUSAN SUMBER TENAGA MANUSIA


(a) Agihan tugas berdasarkan
kelayakan, bakat, minat keperluan secara seimbang kepada semua guru

34

PENGURUSAN SUMBER TENAGA MANUSIA


(b) Memberi penjelasan bidang tugas :

senarai tugas
perincian tugas

manual prosedur kerja

35

PENGURUSAN SUMBER TENAGA MANUSIA


(c) Memastikan guru dan staf mematuhi peraturan dan panduan tatatertib dengan dokumenkan dan sebarluas peraturan Laksanakan pemantauan

Ambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan


36

JADUAL WAKTU
(a) Sekolah menyediakan jadual waktu mengajar dengan menyediakan jadual waktu induk, kelas, persendirian dan penggunaan bilik khas menandatangani jadual waktu dan dipamerkan di tempat mudah dilihat
37

JADUAL WAKTU
mengikut peruntukan waktu berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan
38

JADUAL WAKTU
Mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set, sebaran waktu, penempatan waktu dan kemudahan bilik
memasti guru mengajar mematuhi jadual waktu

39

PENYELIAAN P & P
(Surat Pekeliling Ikhtisas 3/87)
rancang aktiviti penyeliaan dengan menyediakan :

jadual
penyelia

instrumen
40

PENYELIAAN P & P
(Surat Pekeliling Ikhtisas 3/87)

merekod penyeliaan menggunakan maklum balas penyeliaan sebagai asas peningkatan keberkesanan P & P

41

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER


mengadakan mesyuarat dari masa ke semasa menyediakan minit menyediakan maklumat dan dokumentasi (mengelas, mengkatalog merancang dan melaksanakan program
42

dan mengurus BBM)

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER


memantau keberkesanan program Menilai impak program kepada murid melaksanakan penambahbaikan.

perkembangan staff berkaitan PSS


43

44