Anda di halaman 1dari 31

DRAF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


TAHUN EMPAT

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN EMPAT

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa uga bentuk dengan apa !ara pun sama ada se!ara elektr"nik, #"t"k"pi, mekanik, rakaman, atau lain-lain !ara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, $ras %-&, Bl"k '(, K"mpleks Kera aan Par!el ', Pusat Pentadbiran Kera aan Persekutuan, )2)0% Putra aya*

Perpustakaan +egara Malaysia ,ata Pengkatal"gan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum -tandard -ek"lah .endah/ .eka Bentuk dan Tekn"l"gi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 0-B+

KANDUNGAN
.ukun +egara 1alsa#ah Pendidikan Kebangsaan 1*0 2*0 2*0 3*0 %*0 2*0 )*0 4*0 &*0 (*0 .eka Bentuk dan Tekn"l"gi -ebagai Mata Pela aran Matlamat 3b ekti# 1"kus 3rganisasi Kandungan Penekanan dan Kaedah Penga aran dan Pembela aran Pengendalian $kti5iti dan Penilaian Pengenalan Pendekatan M"dular Berasaskan Kurikulum -tandard

MUKA SURAT

1 2 2 3 3 3 % 2 4 ( 12 13 13 13 12 22 23

10*0 Pentaksiran Berasaskan -ek"lah 11*0 Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi 6KB$T7 12*0 Keselamatan 13*0 Peruntukan Masa .BT 1%*0 Pendekatan M"dular 12*0 -tandard Kurikulum dan Pentaksiran .BT Tahun % 1)*0 Pemetaan -tandard Kurikulum dan Pentaksiran 14*0 Pemetaan -tandard Kurikulum dan Pentaksiran .BT Tahun %, 2 dan )

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat RUKUN NEGARA dalam kalangan &endidikan di Malaysia adalah suatu seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara usaha berterusan keerat arah lebih hidup demokratik; mencipta masyarakat yang Baha8asanyanegara kita Malaysia mendukung !ita-!ita hendak men!apai perpaduan yang lebih memperkembangkan potensi indi0idu adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat di kalangan seluruh masyarakatnya9 memelihara !ara hidup yang dem"kratik9 men!ipta satu dinikmati bersama secara adil dan saksama; secara menyeluruh dan bersepadu masyarakat diliberal mana terhadap kemakmuran negara akan dapat dinikmati se!ara adil dan saksama9 menjamin satuyang cara adil yang untuk melahirkan insan yang tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan men amin satu !ara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya seimbang yang kaya dan harmonis berbagai-dari segi dan berbagai-bagai corak; membina satu intelek# rohani# dan jasmani bagai !"rak9 membina satu masyarakat pr"gresi# yang akan menggunakan sains danemosi tekn"l"gi masyarakat progresi yang akan menggunakan berdasarkan kepercayaan dan sainsm"den9 dan teknologi moden; MA!A !AM"# rakyat kepatuhan kepada *uhan1 +saha ini Malaysia# berikrar akan menumpukan seluruh adalah bertujuan untuk melahirkan tenaga dan usaha kami untuk mencapai citaMaka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk 2arganegara Malaysia yang berilmu cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip men!apai !ita-!ita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut/ pengetahuan# berketerampilan# yang berikut$ berakhlak mulia# bertanggungja2ab dan berkeupayaan mencapai !%&%'(AYAAN !%&A)A *+HAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN kesejahteraan diri serta memberikan !%S%*"AAN !%&A)A 'A,A )AN N%-A'A KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA sumbangan terhadap keharmonian !%.+H+'AN &%'.%MBA-AAN KELUHURAN PERLEMBANGAAN dan kemakmuran keluarga# !%)A+.A*AN +N)AN--+N)ANKEDAULATAN UNDANG-UNDANG masyarakat dan negara1 !%S/&ANAN )AN !%S+S".AAN KESOPANAN DAN KESUSILAAN

,.$1 ( -'PT 2013

1.0 PENGENALAN -truktur Kurikulum -tandard Prasek"lah Kebangsaan 6K-PK7 dan Kurikulum -tandard -ek"lah .endah 6K--.7 digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu -ek"lah .endah 6KB-.7 yang selaras dengan 1alsa#ah Pendidikan Kebangsaan* 1.1 Matlamat Pen ! !"an P#a$e"%la& an Se"%la& Ren a& a. Matlamat Pen ! !"an P#a$e"%la&' :ntuk menyuburkan p"tensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap p"siti# sebagai persediaan untuk ke sek"lah rendah* (. Matlamat Pen ! !"an Se"%la& Ren a&' :ntuk memastikan perkembangan p"tensi murid se!ara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu* Perkembangan ini meliputi aspek-aspek asmani, em"si, r"hani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harm"nis dan berakhlak mulia* :ntuk men!apai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersi#at h"listik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani !abaran kehidupan masa kini dan masa depan*

insan yang berpengetahuan dan berketerampilan* Tun ang 6.a ah 17 merupakan d"main utama yang saling meny"k"ng antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi asmani, em"si, r"hani dan intelek* 'lemenelemen dalam setiap tun ang di elmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu/ 1* K"munikasi 2* Ker"hanian, -ikap dan +ilai 3* Kemanusiaan %* -ains dan Tekn"l"gi 2* Perkembangan 1i;ikal dan 'stetika )* Keterampilan ,iri

Reka Bentuk Kurikulum


Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Sains & Teknologi

Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil

Komunikasi

Kerohanian, Sikap & Nilai


Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

0nsan seimbang

Perkembangan Fizikal & Estetika

Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

1.) O#*an!$a$! K+#!"+l+m Be#a$a$"an T+n,an* 3rganisasi Kurikulum berasaskan tun ang di!adangkan bagi membangunkan m"dal 1

Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Keterampilan Diri

Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Kemanusiaan

Ra,a& 1' .eka Bentuk Kurikulum K-PK dan K--.

,.$1 ( -'PT 2013

).0 PENDEKATAN MODULAR BERASASKAN KURIKULUM STANDARD Kurikulum -tandard -ek"lah .endah 6K--.7 digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan, standard pembela aran dan tahap penguasaan yang perlu di!apai "leh murid* ).1 Stan a# Kan +n*an Pernyataan spesi#ik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan b"leh lakukan dalam suatu temp"h persek"lahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai* ).) Stan a# Pem(ela,a#an -atu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembela aran dan pen!apaian bagi setiap standard kandungan dan standard pembela aran di"rganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai "leh murid* Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan m"dul* M"dul terdiri daripada M"dul Teras $sas, M"dul Teras Tema dan M"dul 'lekti#* ).- Ta&a. Pen*+a$aan Kriteria pen!apaian yang berasaskan standard kandungan dan standard pembela aran yang ditetapkan

-.0 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap 00, .eka Bentuk dan Tekn"l"gi 6.BT7 dia ar sebagai satu mata pela aran dalam K--.* Mata pela aran ini memberikan tumpuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang memb"lehkan mereka menyambung pela aran dalam bidang teknikal dan 5"kasi"nal di peringkat menengah* Kurikulum -tandard .BT digubal dengan memberikan penekanan pada standard kandungan dan standard pembela aran yang perlu diketahui, di#ahami dan dikuasai "leh murid sek"lah rendah tahun %, 2 dan )* Pendedahan a8al tentang kemahiran asas dalam bidang Teknikal, Tekn"l"gi Pertanian, -ains .umah Tangga dan elemen merentas seperti Tekn"l"gi Maklumat dan K"munikasi 6TMK7, Kreati5iti dan 0n"5asi serta $sas Keusaha8anan ditekankan dalam mata pela aran ini*

,.$1 ( -'PT 2013

mengamalkan asas keusaha8anan serta berkeb"lehan mengaplikasikan asas tekn"l"gi ke arah melahirkan murid yang kritis, kreati# dan in"5ati#* 0.0 OBJEKTI1 Murid yang mengikuti penga aran dan pembela aran Kurikulum -tandard .BT berkeb"lehan/ 5.1 Mengamalkan peraturan keselamatan bengkel dan amalan ker a yang selamat 2*2 Menguasai pr"ses mereka bentuk untuk menghasilkan pr"duk 5.3 Mengetahui tekn"l"gi dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumahtangga 2*% Berkemahiran memilih bahan, alatan, mesin dan perisian serta menggunakannya dengan teknik yang betul dan beretika 2*2 Melakukan ker a-buat-sendiri dan penyelenggaraan mudah bagi peralatan dan perkakasan 2*) Men ana pemikiran kritis, kreati#, in"5ati# dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan pr"duk berkualiti 2*4 Menggunakan TMK dan mengaplikasi asas keusaha8anan* 2*& Berkemahiran men ana idea untuk menyelesaikan masalah* 2.0 1OKUS Kurikulum -tandard .BT berteraskan kepada kemahiran mereka bentuk menggunakan tekn"l"gi dengan menggabung alinkan pelbagai bidang 3

Ra,a& )/ .eka Bentuk Kurikulum .BT Kurikulum -tandard .BT ini masih mengekalkan elemen merentas kurikulum dalam KB-.* -elain itu, ia uga mementingkan pemupukan nilai murni, ker a-buatsendiri 6,0<7, peka terhadap masalah sekeliling serta sikap yang p"siti# semasa men alankan akti5iti bagi melahirkan murid yang !elik tekn"l"gi, kreati# dan mempunyai !iri-!iri keusaha8anan* /.0 MATLAMAT Kurikulum -tandard .BT adalah untuk memb"lehkan murid memper"leh pengetahuan, menguasai asas kemahiran praktis, berkemahiran mereka bentuk dan

,.$1 ( -'PT 2013

pengetahuan dan kemahiran iaitu teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumahtangga* Kurikulum ini memberi penekanan kepada aspek pengetahuan asas dan kemahiran mereka bentuk, asas pertukangan dan tekn"l"gi bagi memb"lehkan murid menghasilkan pr"duk yang berkualiti* 3.0 ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum -tandard .BT Tahap 00, di"rganisasikan kepada enam ta uk iaitu 3rganisasi dan Keselamatan Bengkel, $sas Tekn"l"gi, .eka Bentuk, Penghasilan Pr" ek, Tekn"l"gi Pertanian dan -ains .umahtangga* Keenam-enam ta uk ini merangkumi 3 d"main pembela aran iaitu k"gniti#, psik"m"t"r dan a#ekti#* Ta uk tersebut disusun mengikut aras k"gniti# murid iaitu dari mudah ke sukar* Bagi d"main psik"m"t"r, murid melaksanakan akti5iti amali seperti ker a-buat-sendiri, penyelenggaraan, penghasilan pr" ek dengan mengikut pr"sedur ker a yang betul dan beretika* Manakala bagi d"main a#ekti#, murid didedahkan kepada aspek nilainilai murni semasa melaksanakan akti5iti penga aran dan pembela aran* Pr"ses ker a dalam .BT adalah lebih menekankan pengetahuan, kemahiran, langkah ker a bagi penghasilan sesuatu pr" ek* 0ni bermakna murid yang mengikuti kurikulum standard .BT akan lebih terdedah kepada aspek mereka bentuk, menggunakan bahan dan tekn"l"gi semasa menghasilan pr" ek* Pr"ses penerangan setiap ta uk adalah seperti berikut/

Ta,+" O#*an!$a$! an Ke$elamatan Ben*"el

Pene#an*an Ta uk ini memberi pendedahan kepada murid dengan suasana bengkel .BT di sek"lah rendah* Murid dapat mengenal pasti struktur "rganisasi bengkel, peraturan dan keselamatan bengkel semasa mereka berada di dalam bengkel* ,i dalam ta uk ini murid diberi kemahiran memasang dan membuka kit m"del ber#ungsi se!ara elektr"mekanikal serta mereka dan membina m"del ber#ungsi* -tandard kandungan ini memb"lehkan murid memba!a dan memahami manual, mengenal pasti #ungsi k"mp"nen, kemahiran memasang menggunakan alatan tangan dengan !ara yang betul, mereka dan membina m"del ber#ungsi* $spek penyimpanan k"mp"nen dan keselamatan uga ditekankan dalam ta uk ini* .eka bentuk eksperimental merangkumi aspek pengetahuan dan kemahiran yang akan mengu i murid dari pelbagai aspek seperti/ a* menyatakan masalah berdasarkan situasi* b* pengumpulan maklumat*

A$a$ Te"n%l%*!

Re"a Bent+"

,.$1 ( -'PT 2013

Ta,+" !* d* e* #*

Pene#an*an men ana idea kreati#* membuat lakaran pr" ek* mengenal pasti enis alatan* pr"ses pembinaan, pengu ian dan penambahbaikan* g* membuat persembahan dan pend"kumentasian*

Ta,+"

Pene#an*an teknik mengubah anak benih ke dalam bekas serta penanaman dengan menggunakan kaedah =idr"p"nik Takung meliputi persediaan alatan, ker a men!ampur nutrien, menanam dan pen agaan yang sistematik*

Pen*&a$!lan P#%,e"

Bagi standard kandungan ini, murid dapat menghasilkan pr" ek menggunakan/ a* bahan bukan l"gam dengan litar elektrik9 b* bahan l"gam dan bukan l"gam dengan litar elektr"nik9 dan !* bahan bukan l"gam dengan litar elektrik dan elektr"nik* Murid dapat mempela ari kemahiran seperti mengukur, menanda dan mem"t"ng, menggunakan alatan dan membuat kemasan pr" ek* ,i samping itu uga, murid didedahkan membuat anggaran dan pengiraan k"s bahan setiap pr" ek* -tandard kandungan Tekn"l"gi Pertanian menyentuh kaedah menanam bi i benih halus atau kasar meliputi akti5iti penyediaan bi i benih, bahan, alatan dan pen agaannya* Murid uga didedahkan dengan 5

Sa!n$ R+ma&tan**a

,ua ta uk utama yang ditekankan dalam standard kandungan sains rumahtangga ialah penghasilan artikel dan penyediaan sa ian* T"pik penghasilan artikel merangkumi pr"ses mengenalpasti alatan dan bahan ahitan, menyusun atur p"la, mengunting, men ahit dan menghias artikel* Manakala melalui penyediaan sa ian9 murid didedahkan dengan pengetahuan serta kemahiran dalam mengenal pasti alatan dan bahan sa ian, langkah-langkah menyedia, memasak, menghidang dan membungkus sa ian*

Te"n%l%*! Pe#tan!an

4.0 PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembela aran .BT merupakan pembela aran yang berasaskan aplikasi pengetahuan dan kemahiran yang akan me8u udkan pengalaman baharu kepada murid*

,.$1 ( -'PT 2013

Berasaskan kepada kaedah pembela aran ini, murid melakukan sendiri se!ara akti# pelbagai akti5iti untuk menguasai kemahiran praktis yang b"leh digunakan dalam kehidupan seharian* Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi kemahiran/ membuat lakaran pr" ek mereka bentuk dan menghasilkan pr" ek membuat penyambungan litar elektrik dan elektr"nik mengaplikasi kaedah penanaman menghasilkan artikel menyediakan sa ian menyelenggara peralatan mempraktikkan budaya keusaha8anan :ntuk men!apai kemahiran praktis tersebut murid perlu didedahkan kepada pengetahuan dan kemahiran terkini yang hendak dikuasai* ,engan itu, guru seharusnya dapat menyampaikan pengetahuan se!ara bersepadu dengan akti5iti yang hendak di alankan kepada murid* Pelbagai kaedah seperti tun uk !ara, ber!erita, ka ian, simulasi, sumbang saran, main peranan, permainan, temu bual, tin uan dan la8atan b"leh digunakan mengikut kesesuaian akti5iti pembela aran* Pemilihan kaedah ini bergantung kepada beberapa #akt"r iaitu "b ekti# pembela aran, kemudahan prasarana, sai; kelas, dan tara# keb"lehan murid* >uru hendaklah me8u udkan suasana pembela aran yang terbuka supaya kaedah ini dapat digunakan dengan berkesan untuk menggalakan pembela aran yang lebih interakti#* Mata pela aran ini uga mementingkan pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari, kreati#, in"5ati#, ber imat 6

!ermat dan bertanggung a8ab* -emasa men alankan akti5iti pembela aran, guru b"leh menggunakan bahan kitar semula dan bahan terbuang seperti r"tan, buluh, k"tak, b"t"l plastik, !engkerang, re a kayu dan re a paip plastik* -elain itu, bahagian atau k"mp"nen mesin yang tidak diperlukan lagi seperti skru, b"l dan nat, alas beb"la dan r"da b"leh uga digunakan* Penggunaan bahan ini dapat men imatkan k"s di samping dapat menanamkan si#at ber imat !ermat dan berin"5asisemasa murid menghasilkan pr" ek* ,engan ini, murid akan lebih sedar kepada sumber yang ada di sekeililing mereka dan berupaya meman#aatkan penggunaannya* Kemahiran ber#ikir se!ara kritis dan kreati# 6KBKK7 harus men adi satu landasan dalam penga aran dan pembela aran supaya daya imaginasi dan kreati5iti murid dapat di ana dan diperkembangkan ke arah pembentukan ati diri yang seimbang* C"nt"h kemahiran ber#ikir yang diberi tumpuan dalam -tandard Pembela aran .eka Bentuk dan Tekn"l"gi termasuk / Membanding be;a bentuk-bentuk asas dalam persekitaran Menghubungkait bentuk-bentuk asas dalam akti5iti membina bentuk pr"duk Men ana idea kreati# dan in"5ati# Menta#sir lukisan ker a Men ana idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan pr" ek Membuat keputusan, memilih pr" ek, alatan tangan dan bahan yang diperlukan Mengaplikasikan tekn"l"gi dalam pertanian*

,.$1 ( -'PT 2013

,i samping itu, Ka ian Masa ,epan harus diserapkan dalam penga aran dan pembela aran .BTsebagai salah satu unsur penting untuk merangsang daya intelek murid bagi menghasilkan pr"duk yang berman#aat terhadap perkembangan indi5idu* -ebagai !"nt"h, semasa pr"ses mereka bentuk murid mengka i keadaan sedia ada, men!ari alternati#, membuat pilihan dan akhirnya dapat menghasilkan pr"duk* -elain itu murid uga b"leh men angka dan meramalkan kesan atau impak pr"duk baharu mereka pada masa hadapan* +ilai murni dan sikap p"siti# serta budaya ker a yang rele5an harus merentasi akti5iti yang dikendalikan* ,engan !ara ini, nilai murni dan sikap p"siti# seperti berusaha men!apai ke!emerlangan, ber#ikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai #akt"r, kesedaran tentang k"s sesuatu pr" ek dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya men adi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid* Kemahiran interpers"nal seperti menghargai pendapat dan usaha "rang lain, berk"munikasi dengan baik, bersedia menerima kritikan membina, memberi d"r"ngan kepada "rang lain, men alin persahabatan, bela ar se!ara k"perati#, beker a se!ara kumpulan dan memupuk semangat ker asama dengan rakan sebaya perlu uga diterapkan semasa penga aran dan pembela aran*

-ebagai usaha ke arah merealisasikan kemahiran Tekn"l"gi Maklumat dan K"munikasi 6TMK7, murid perlu digalakkan menggunakan kemahiran TMK dalam pembela aran mereka seperti pengumpulan,pemilihan dan pempr"sesan maklumat*,engan ini kemahiran TMK murid b"leh diperkembangkan melalui kemahiran menggunakan perisian dan C,-.3M, melayari laman 8eb, mengakses pengkalan data dan berk"munikasi se!ara elektr"nik* 5.0 PENGENDALIAN AKTI6ITI DAN PENILAIAN

-elaras dengan penekanan mata pela aran ini kepada penguasaan kemahiran, ukuran pen!apaiannya b"leh dilakukan melalui pengendalian akti5iti dan penilaian se!ara berperingkat* $kti5iti ini uga b"leh di alankan se!ara tersendiri* >abungan beberapa akti5iti yang di alankan b"leh menghasilkan pr" ek yang bersesuaian* Pengendalian akti5iti dan penilaian di!adangkan mengikut peringkat-peringkat berikut/ a. Pe#an7an*an meran!ang akti5iti atau pr" ek meran!ang bahan dan alatan meran!ang kaedah penga aran dan pembela aran (. Pen8am.a!an mem"ti5asi murid dalam melaksanakan akti5iti tun uk !ara kemahiran memberi arahan sebelum, semasa dan selepas akti5iti melaksana akti5iti 7

,.$1 ( -'PT 2013

menyelia dan membimbing 7. Pen!la!an menilai pengetahuan, kemahiran dan nilai menilai akti5iti menilai hasil ker a $kti5iti yang di!adangkan dalam buku ini merupakan akti5iti !"nt"h untuk memb"lehkan murid menguasai sesuatu kemahiran* Kemahiran dalam sesuatu akti5iti b"leh dilakukan se!ara indi5idu atau se!ara berkumpulan* ,alam pemilihan akti5iti, beberapa perkara harus diambil kira "leh guru seperti umlah alatan dan bahan, peruntukan masa, bilangan dan keb"lehan murid* ?usteru itu, guru perlu menyedari baha8a/ kumpulan murid mempunyai pelbagai keb"lehan supaya mereka saling membantu untuk menguasai pelbagai kemahiran9 akti5iti yang dipilih seb"leh-b"lehnya dapat diselesaikan dalam dua 8aktu9 akti5iti murid adalah termasuk 8aktu mengemas alatan dan tempat ker a9 dan akti5iti yang diran!angkan sebaiknya terdiri daripada gabungan standard kandungan* Bagi memastikan akti5iti penga aran dan pembela aran dapat dilaksanakan dengan sempurna, guru bertanggung a8ab memastikan murid/ mengadakan perbin!angan tentang langkahlangkah men alankan ker a9 sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan9 memilih alatan dan bahan yang sesuai dan 8

menggunakannya dengan !ara yang betul9 beker a se!ara k"perati# semasa men alankan akti5iti dalam kumpulan masing-masing9 sedar tentang k"s alatan dan bahan dengan menggunakannya se!ara !ermat dan tidak memba;ir9 men alankan ker a mengikut turutan yang betul9 mengemaskan alatan dan bahan yang telah digunakan9 membersihkan alatan dan menentukan bilangannya !ukup sebelum disimpan9 dan membersihkan tempat ker a dan diri*

Penilaian adalah sebahagian pr"ses penga aran dan pembela aran* Penga aran dan pembela aran akan lebih berkesan sekiranya penilaian di alankan se!ara berterusan* Maklumat daripada penilaian yang berterusan ini dapat membantu guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid* ?usteru itu, guru b"leh meran!ang dan mengambil tindakan susulan ke arah mempertingkatkan perkembangan indi5idu dan pembentukan sahsiah murid* Penilaian bagi mata pela aran ini b"leh di alankan melalui/ pemerhatian9 amali9 lisan9 dan penulisan* Keempat-empat !ara penilaian ini b"leh digunakan untuk menilai pr" ek atau akti5iti yang di alankan "leh murid sama ada melalui pr"ses ker a atau hasil ker a murid* Penilaian yang di alankan hendaklah men!akupi semua

,.$1 ( -'PT 2013

standard pembela aran yang telah ditetapkan* Penilaian yang di alankan tidak seharusnya menekankan k"nsep lulus atau tidak lulus* -ebaliknya penilaian itu hendaklah menekankan sama ada sese"rang murid telah menguasi aspek yang dinilai atau belum* Penilaian uga seharusnya tidak menekankan perbandingan pen!apaian antara se"rang murid dengan se"rang murid yang lain* >uru b"leh menilai tahap penguasaan dan pen!apaian murid dari segi kemahiran, perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan sikap murid melalui pemerhatian akti5iti dan pr" ek yang di alankan "leh mereka* Penilaian yang di alankan "leh guru perlu di!atatkan* >uru b"leh men!atat dengan !ara men!atat kenyataan, menanda pada kenyataan, dan memberi gred* -enarai semak adalah satu !"nt"h merek"d maklumat penilaian* Penilaian yang di alankan hendaklah direk"dkan di dalam buku rek"d menga ar dan rek"d pr"#il*

PB- dilaksanakan "leh guru dan pihak sek"lah sepenuhnya bermula daripada aspek peran!angan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau pensk"ran, perek"dan dan pelap"rannya* PB- amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sek"lah dalam usaha menghasilkan insan yang harm"ni dan seimbang* PB- merupakan akti5iti yang berterusan yang menagih k"mitmen yang tinggi serta hala tu u yang elas daripada guru dan pihak sek"lah untuk memperkembangkan p"tensi setiap murid ke tahap maksimum* PB- mempunyai !iri-!iri berikut/ H%l!$t!" iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pen!apaian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni* Be#te#+$an iaitu akti5iti pentaksiran ber alan seiring dengan PdP* 1le"$!(el iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid* Me#+,+" $tan a# .#e$ta$! yang dibina berdasarkan standard kurikulum* PB- b"leh dilaksanakan se!ara/ Pentaksiran #"rmati# yang di alankan seiring dengan pr"ses PdP* Pentaksiran sumati# yang di alankan pada akhir unit pembela aran, semester atau tahun* Penta"$!#an R+,+"an Stan a# -tandard yang diperkenalkan menggunakan Stan a# P#e$ta$! iaitu untuk melihat kema uan dan pertumbuhan 9

10.0 PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pentaksiran Berasaskan -ek"lah 6PB-7 adalah k"mp"nen utama dalam pr"ses penga aran dan pembela aran 6PdP7 kerana ia berperanan mengukuhkan pembela aran murid, meningkatkan penga aran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau di!apai dalam satu-satu pr"ses PdP*

,.$1 ( -'PT 2013

6growth7 pembela aran serta pen!apaian prestasi sese"rang murid* 0a merupakan pr"ses mendapatkan maklumat tentang se auh mana murid tahu, #aham dan b"leh buat atau telah menguasai apa yang dipela ari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pen!apaian seperti yang dihasratkan dalam d"kumen kurikulum* Pentaksiran .u ukan -tandard tidak membandingkan pen!apaian sese"rang murid dengan murid lain tetapi melap"r prestasi murid dalam pembela aran dengan menerangkan tentang kema uan dan pertumbuhan murid dalam pembela aran meru uk kepada pernyataan standard* Murid-murid dinilai se!ara adil dan saksama sebagai indi5idu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, keb"lehan, bakat, kemahiran dan p"tensi diri tanpa dibandingkan dengan "rang lain* Pihak sek"lah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitati# dan kuantitati# yang merangkumi segala aspek tentang diri sese"rang murid itu bagi memb"lehkan pihak yang bertanggung a8ab mengenali, memahami, menghargai, mengiktira# dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai p"tensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan keb"lehan masing-masing* Stan a# P#e$ta$! -tandard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembela aran murid yang diukur 10

berdasarkan standard dan menun ukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kema uan pembela arannya* Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan se!ara mendatar 6k"nstruk7 dan perkembangan menegak 6TP7* Pertumbuhan murid di elaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembela aran* -tandard Prestasi dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran -ek"lah se a ar dengan pelaksanaan Pentaksiran .u ukan -tandard* Ke#an*"a Stan a# P#e$ta$! TP
1 2 3 % 2 )

HURAIAN TP
Tahu Tahu dan 1aham Tahu, 1aham dan B"leh Buat Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Terpu i Tahu, 1aham dan B"leh Buat dengan Beradab Mithali

Ta&a. Pen*+a$aan 9TP: ialah satu label yang digunakan untuk menun ukkan tanda aras tertentu yang disusun se!ara hierarki digunakan bagi tu uan pelap"ran indi5idu* Stan a# ialah satu pernyataan tentang sesuatu d"main meru uk kepada tanda aras tertentu dan bersi#at generik bagi memberi gambaran h"listik tentang indi5idu*

,.$1 ( -'PT 2013

Ta;$!#an TP Se7a#a Um+m TP 1 2 TA1SIRAN Murid tahu perkara asas atau b"leh melakukan kemahiran asas atau memberi resp"ns terhadap perkara yang asas* Murid menun ukkan ke#ahaman untuk menukar bentuk k"munikasi atau menter emah serta men elaskan apa yang telah dipela ari* Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi* Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut pr"sedur atau se!ara sistematik* Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut pr"sedur atau se!ara sistematik serta tekal dan bersikap p"siti#* Murid mampu men;ahirkan idea yang kreati# dan in"5ati#, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta !abaran dalam kehidupan seharian serta b"leh berbi!ara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai se!ara bertatasusila dan men adi !"nt"h se!ara tekal*

Ta;$!#an TP Mata Pela,a#an RBT TP


1 2

TA1SIRAN
Mengetahui tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga* Mengetahui dan memahami tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga* Mengaplikasikan pengetahuan dan ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga* Mengaplikasikan pengetahuan dan ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga se!ara sistematik* Mengaplikasikan pengetahuan dan ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga se!ara berinisiati#* Mengaplikasikan pengetahuan dan ke#ahaman tentang kemahiran asas dalam bidang teknikal, tekn"l"gi pertanian dan sains rumah tangga se!ara kreati# dan in"5ati#*

3 % 2

-etiap guru .BT perlu melaksanakan pr"ses PdP dalam bilik dar ah dengan meru uk kepada -tandard Kandungan dan -tandard Pembela aran* Kebi aksanaan guru perlu ada bagi menentukan pr"ses PdP dilaksanakan se!ara berkesan dan bersesuaian* ,alam keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan murid dan menentukan tahap keupayaannya 11

,.$1 ( -'PT 2013

berdasarkan senarai standard prestasi yang telah disusun mengikut ta uk-ta uk pembela aran* >uru seharusnya memberi peluang kepada setiap muridnya untuk berupaya men!apai tahap keupayaan yang lebih baik dengan melaksanakan pr"ses bimbingan dan pengukuhan* 11.0 KEMAHIRAN BER1IKIR ARAS TINGGI 9KBAT: Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersi#at ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patri"tik serta mempunyai kemahiran ber#ikir, berk"munikasi dan beker a se!ara berpasukan* Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan ) aspirasi yang diperlukan "leh setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat gl"bal yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran d8ibahasa, etika dan ker"hanian, identiti s"sial, pengetahuan dan kemahiran ber#ikir* Kemahiran ber#ikir telah ditekankan di dalam kurikulum se ak tahun 1((% dengan memperkenalkan Kemahiran Ber#ikir -e!ara Kritis dan Kreati# 6KBKK7* Kemahiran ber#ikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi* Bermula pada tahun 2011, Kurikulum -tandard -ek"lah .endah 6K--.7 telah memberi penekanan kepada Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi 6KB$T7* Kemahiran Ber#ikir $ras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan re#leksi bagi 12

menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berin"5asi dan berupaya men!ipta sesuatu* KB$T adalah meru uk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan men!ipta seperti ?adual 1* KBAT
Men*a.l!"a$!

Pene#an*an
Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Men!erakinkan maklumat kepada bahagian ke!il untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi usti#ikasi Menghasilkan idea atau pr"duk atau kaedah yang kreati# dan in"5ati#

Men*anal!$!$

Men!la!

Men7!.ta

?adual 1/ Penerangan KB$T Kemahiran ini ditulis se!ara eksplisit di dalam setiap kumpulan mata pela aran* KB$T b"leh diaplikasikan di dalam bililik dar ah melalui akti5iti berbentuk menaakul, pembela aran inkuiri, penyelesaian masalah dan pr" ek* >uru dan murid perlu menggunakan alat ber#ikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta peny"alan aras tinggi di dalam dan di luar bilik dar ah untuk menggalakkan murid ber#ikir* Murid diberi tanggung a8ab di atas pembela aran mereka*

,.$1 ( -'PT 2013

1).0 KESELAMATAN 1akt"r keselamatan merupakan perkara yang sangat perlu diberi keutamaan dalam melaksanakan akti5iti amali bagi mata pela aran .BT* ?usteru itu, peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal dan dipatuhi* 3rganisasi bengkel dan pengurusan ker a yang melibatkan #akt"r keselamatan b"leh dilakukan se!ara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberi mereka pengalaman serta menanamkan semangat beker asama, bertanggung a8ab dan berdisilpin* -emasa men alankan akti5iti amali, guru hendaklah sepan ang masa memastikan tempat ker a bebas daripada perkara yang b"leh mendatangkan bahaya dengan mengambil langkah-langkah keselamatan* Perkara-perkara berkaitan dengan keselamatan yang perlu diberi perhatian ialah/ Tun ukkan teladan ker a yang selamat kepada murid* Pastikan peraturan keselamatan dipatuhi "leh semua pihak* Tanamkan rasa tanggung a8ab terhadap keselamatan diri dan "rang lain* Bimbing murid mengenal pasti perkara yang b"leh mendatangkan bahaya* Pastikan keadaan tempat ker a mempunyai !ahaya yang !ukup dan pengudaraan yang baik* .uang tempat ker a yang selesa termasuk permukaan lantai yang selamat* Paparkan p"ster dan ilustrasi mengenai peringatan keselamatan yang mudah di#ahami 13

"leh semua murid* Pastikan alatan, bahan, perkakas dan mesin sentiasa diurus dengan baik dan selamat digunakan* Pastikan tempat yang sesuai dan selamat untuk menyimpan alatan dan bahan yang mudah terbakar, pe!ah dan merbahaya* @abelkan semua alatan dan bahan* ?angan menggunakan bekas bahan bera!un, bahan kimia, dan bahan yang mudah terbakar* -ediakan peti pert"l"ngan !emas dan alat pemadam api yang mudah dilihat serta mudah di!apai apabila diperlukan* $mbil tindakan keselamatan mengikut pr"sedur yang betul apabila berlaku kemalangan* -ediakan buku l"g untuk merek"d kemalangan yang berlaku*

1-.0 PERUNTUKAN MASA RBT Masa bagi penga aran dan pembela aran .BT ialah +a <a"t+ seminggu 62 A 30 minit7 yang di alankan se!ara giliran dengan mata pela aran TMK* selama enam (+lan* Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan !adangan untuk membantu guru dalam penyediaan peran!angan penga aran dan pembela aran* 1/.0 PENDEKATAN MODULAR -tandard Kurikulum .BT distrukturkan menggunakan pendekatan m"dular untuk memastikan penguasaan pengetahuan dan kemahiran dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan* ,engan menggunakan

,.$1 ( -'PT 2013

m"dul yang disediakan, penga aran dan pembela aran dapat di#"kuskan kepada penguasaan pengetahuan dan kemahiran tertentu melalui akti5iti yang bermakna* Pendekatan m"dular tetap menekankan penggabung alinan disiplin ilmu yang terdapat dalam .BT* -trategi penggabung alinan kemahiran ini adalah untuk mengukuhkan kemahiran tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam standard kandungan dan standard pembela aran* Mata pela aran ini memberi tumpuan terhadap pembela aran se!ara amali* Penggabung alinan antara te"ri dan amali, akti5iti dalam dan luar bilik dar ah, kesepaduan pelbagai disiplin ilmu dititikberatkan* Kandungan kurikulum .BT merangkumi bidang teknikal, sains pertanian dan sains rumah tangga yang digabung alinkan dengan 'lemen Merentas Kurikulum 6'MK7* 'lemen Kreati5iti dan 0n"5asi men adi satu perkara yang penting dalam penga aran dan pembela aran yang mana daya imaginasi dan kreati5iti murid perlu di ana dan diperkembangkan* C"nt"h kreati5iti dan in"5asi yang diberi tumpuan dalam mata pela aran .BT termasuk/ - Mereka bentuk dan membina pr" ek dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah - Men ana idea untuk mereka bentuk dan membina pr" ek - Menghasilkan lukisan pr" ek dan lakaran

Membuat keputusan memilih idea reka bentuk, kaedah pembinaan pr" ek, peralatan, perkakasan dan bahan yang sesuai Menilai kualiti pr" ek yang telah siap bersesuaian dengan hasil yang dihasratkan Mempersembahkan reka bentuk atau pr" ek bagi tu uan mendapatkan maklum balas daripada "rang lain untuk penambahbaikan*

'lemen keusaha8anan bertu uan untuk menerapkan !iri keusaha8anan, pemikiran keusaha8anan, pengurusan perniagaan, aplikasi tekn"l"gi dan 5"kasi"nal dalam keusaha8anan serta nilai m"ral dan etika keusaha8anan sehingga men adi budaya dalam kehidupan* Kemahiran interpers"nal seperti berk"munikasi dengan baik, menghargai pendapat dan usaha "rang lain, bersedia menerima kritikan membina, memberi d"r"ngan, men alin persahabatan, bela ar se!ara k"perati#, beker a se!ara kumpulan dan memupuk semangat ker asama dengan rakan sebaya diterapkan semasa akti5iti penga aran dan pembela aran* Kemahiran ini b"leh dipupuk semasa murid membuat pembentangan pr" ek masing-masing* +ilai murni dan sikap p"siti# serta budaya ker a yang rele5an harus merentasi akti5iti yang di alankan* ,engan !ara ini, nilai murni dan sikap p"siti# seperti berusaha men!apai ke!emerlangan, ber#ikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai #akt"r dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya men adi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid* 14

,.$1 ( -'PT 2013

STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT) TAHUN 4 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN

1.0 Organisasi dan K s !a"a#an B ng$ !


1*1 Mengenal pasti struktur "rganisasi bengkel 61 8aktu7 1*2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel 61 8aktu7 1*1*1 Menyatakan struktur "rganisasi bengkel berpandukan !arta* 1*1*2 Menyediakan adual tugas berpandukan struktur "rganisasi bengkel* 1*2*1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan dan bahan berpandukan !arta* 1*2*2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan* 1 2 Menyatakan +a a8atankuasa dalam struktur "rganisasi bengkel* Menerangkan $at+ tugas a8atankuasa dalam struktur "rganisasi bengkel* Membuat adual tugas berpandukan struktur "rganisasi bengkel* Mengenal pasti peraturan dan keselamatan am, diri serta alatan dan bahan* Melaksanakan peraturan dan keselamatan bengkel* Mengamalkan peraturan dan keselamatan semasa berada di dalam bengkel*

3 %

2 )

15

,.$1 ( -'PT 2013

STANDARD KANDUNGAN
%.0 Asas T $n&!&gi 2*1 Memasang dan membuka kit m"del ber#ungsi 6% 8aktu7

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

2*1*1 Memba!a dan memahami manual* 2*1*2 Menyatakan nama dan #ungsi alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit m"del seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar mun!ung tirus dan sepana hu ung terbuka* 2*1*3 Mengenal pasti nama dan #ungsi k"mp"nen kit m"del seperti m"t"r, gear, gandar, r"da, kerangka, suis dan pemegang bateri* 2*1*% Memasang k"mp"nen kit m"del berpandukan manual* 2*1*2 Mengu i ke#ungsian kit m"del* 2*1*) Membuka dan menyimpan k"mp"nen kit m"del*

1 2

Memba!a manual kit m"del ber#ungsi* Menerangkan nama dan #ungsi +a alatan tangan yang digunakan untuk memasang dan membuka kit m"del* Mengenal pasti nama dan #ungsi t!*a k"mp"nen kit m"del* Memasang k"mp"nen kit m"del berpandukan manual* Membuat pengu ian ke#ungsian kit m"del* Mengenal pasti masalah dan membuat pembaikan kit m"del* Mengesahkan kit m"del ber#ungsi* Membuka dan menyusun k"mp"nen kit m"del dengan sistematik*

3 % 2 )

16

,.$1 ( -'PT 2013

STANDARD KANDUNGAN
'.0 R $a B n#($ 3*1 Mereka bentuk pr" ek eksperimental 6) 8aktu7

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

3*1*1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi* 3*1*2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah* 3*1*3 Men ana idea kreati# dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah* 3*1*% Memilih satu lakaran untuk pr" ek eksperimental* 3*1*2 Mengenal pasti enis alatan dan bahan berdasarkan pr" ek eksperimental* 3*1*) Membina, mengu i dan menambah baik pr" ek eksperimental* 3*1*4 Membuat persembahan pr" ek eksperimental se!ara lisan* 3*1*& Mengumpulkan !atatan dan lakaran mengenai pr" ek eksperimental sebagai d"kumentasi pr" ek*

1 2 3 %

Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi* Menerangkan idea dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah* Membina pr" ek eksperimental Mengu i pr" ek eksperimental* Menambah baik pr" ek eksperimental * Mempersembahkan pr" ek eksperimental se!ara lisan Mend"kumentasikan pr" ek eksperimental*

2 )

17

,.$1 ( -'PT 2013

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

4.0 P ng)asi!an Pr&* $


%*1 Menghasilkan pr" ek berasaskan bahan bukan l"gam dengan litar elektrik 61% 8aktu7 %*1*1 Mengenal pasti pr" ek berpandukan manual* %*1*2 Menyatakan bahan bukan l"gam yang akan digunakan seperti kayu, papan lapis, medium-density fibreboard 6M,17, plastik dan mounting board. %*1*3 Membuat anggaran k"s bahan dan k"mp"nen* %*1*% Menyatakan nama dan #ungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina pr" ek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku @, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gerga i puting, gerga i ren!"ng manual 6manual mitre saw), apit >, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Barringt"n, tukul kuku kambing, pem"t"ng sisi dan pelu!ut 8ayar* 1 Menyatakan +a bahan bukan l"gam yang digunakan untuk membuat pr" ek* Menerangkan #ungsi t!*a alatan tangan dan k"mp"nen elektrik untuk membuat pr" ek* Membuat anggaran k"s bagi bahan dan k"mp"nen elektrik* Mengukur, menanda dan mem"t"ng bahan yang digunakan untuk membuat pr" ek* Memasang bahan pr" ek menggunakan pengikat dan pen!antum* Membuat kemasan pr" ek menggunakan bahan iaitu !at sembur atau pelekat* Membuat penyambungan litar elektrik pada pr" ek dengan kemas* Mengu i ke#ungsian pr" ek*

% 2

18

,.$1 ( -'PT 2013

Mengesahkan pr" ek ber#ungsi* Mengamalkan akti5iti penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan dengan kemas dan teratur*

%*1*2 Menyatakan bahan pengikat dan pen!antum seperti paku, skru, glu, b"l dan nat* %*1*) Menyediakan alatan dan bahan* %*1*4 Mengukur, menanda dan mem"t"ng bahan yang digunakan untuk membuat pr" ek* %*1*& Memasang bahan pr" ek menggunakan pengikat dan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TAHAP PENGUASAAN

+.0 Sains R("a) Tangga


)*1 Menghasilkan $rtikel ?ahitan 610 8aktu7 )*1*1 Menyatakan artikel ahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat* 1 Menyatakan +a alatan dan bahan ahitan yang digunakan untuk membuat artikel ahitan*

19

,.$1 ( -'PT 2013

2 )*1*2 Mengenal pasti alatan ahitan iaitu gunting kertas, gunting #abrik, pembaris lurus, pita ukur, r"da surih, kertas karb"n tukang ahit, kapur tukang ahit, peretas ahitan, arum peniti dan arum ahit tangan* )*1*3 Menyatakan enis bahan ahitan iaitu #abrik dan benang* )*1*% Mengenal pasti enis mata ahitan tangan iaitu ahitan kia, elu ur kasar dan elu ur halus* )*1*2 Memilih artikel ahitan berpandukan manual* )*1*) Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih* )*1*4 Menyusun atur p"la, menggunting #abrik dan memindahkan tanda p"la* )*1*& )*1*( Men ahit artikel ahitan dengan ahitan tangan* Menyatakan enis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben* 3

Menerangkan +a #ungsi alatan ahitan * Menyusun atur p"la, mengunting #abrik dan memindahkan tanda p"la ke #abrik* Men ahit artikel ahitan dengan ahitan kia dan ahitan elu ur* Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih*

% 2

Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan se!ara kemas dan kreati#*

)*1*10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel ahitan* )*1*11 Menghias artikel ahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih*

20

,.$1 ( -'PT 2013

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 9RBT: TAHUN /

BIL.

STANDARD KANDUNGAN

Ta&+n / =a"t+ M!n!t 9m!n:

1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 1*1 Mengenal pasti -truktur 3rganisasi Bengkel 21 1 30

,.$1 ( -'PT 2013

BIL.

STANDARD KANDUNGAN

Ta&+n / =a"t+ 1 M!n!t 9m!n: 30

1*2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel ) ).0 ASAS TEKNOLOGI 2*1 Memasang dan membuka kit m"del ber#ungsi -.0 REKA BENTUK 3*1 Mereka bentuk pr" ek eksperimental / /.0 PENGHASILAN PROJEK %*1 Menghasilkan pr" ek berasaskan bahan bukan l"gam dengan litar elektrik 0 2.0 SAINS RUMAH TANGGA )*1 Menghasilkan artikel ahitan JUMLAH BESAR

120

1&0

1%

%20

10 -2

300 1040

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 9DSKP: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 9RBT:TAHUN /> 0> DAN 2

22

,.$1 ( -'PT 2013

Ta&+n / BIL. 1 STANDARD KANDUNGAN 1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL 1*1 Mengenal pasti -truktur 3rganisasi Bengkel 1*2 Mengenal pasti Peraturan dan Keselamatan Bengkel ) ).0 ASAS TEKNOLOGI 2*1 Memasang dan membuka kit m"del ber#ungsi 2*2 Memasang dan membuka kit m"del ber#ungsi se!ara elektr"mekanikal berpandukan manual 2*3 Mereka dan membina m"del ber#ungsi -.0 REKA BENTUK 3*1 Mereka bentuk pr" ek eksperimental / /.0 PENGHASILAN PROJEK %*1 Menghasilkan pr" ek berasaskan bahan bukan l"gam dengan litar elektrik %*2 Menghasilkan pr" ek menggunakan bahan l"gam dan bukan l"gam dengan litar elektr"nik %*3 Mereka bentuk pr" ek bertema berasaskan bahan bukan l"gam dengan litar elektrik dan litar elektr"nik 1% %20 ) 1&0 % 120 1 1 30 30 =a"t+ M!n!t 9m!n:

Ta&+n 0 =a"t+ M!n!t 9m!n:

Ta&+n 2 =a"t+ M!n!t 9m!n:

120

&

2%0

1%

%20 1) %&0

23

,.$1 ( -'PT 2013

Ta&+n / BIL. 0 STANDARD KANDUNGAN 0.0 TEKNOLOGI PERTANIAN 2*1 Menanam benih dalam bekas tanaman yang sesuai 2*2 Menanam se!ara hidr"p"nik 2 2.0 SAINS RUMAH TANGGA )*1 Menghasilkan artikel ahitan )*2 Menyediakan sa ian )*3 Menghias dan Membungkus Makanan JUMLAH BESAR -2 1040 10 300 =a"t+ M!n!t 9m!n:

Ta&+n 0 =a"t+ M!n!t 9m!n:

Ta&+n 2 =a"t+ M!n!t 9m!n:

&

2%0 12 3)0

) % -2

1&0 120 1040 -2 1040

24