Anda di halaman 1dari 4

Kunci Folder Peribadi Tanpa Software

March 27, 2011 77 comments

14Share Isu keselamatan sesebuah komputer bukan hanya sekadar menggunakan perisian antivirus, terdapat pelbagai ancaman terhadap keselamatan komputer !erutama kepada "ail#"ail peribadi yang disimpan di dalam sesebuah "older di dalam komputer Maklumlah, kalau komputer persendirian sekalipun pasti kita akan membenarkan orang tersayang membukanya $ata#rata pengguna komputer mengambil langkah mudah dengan hanya menyembunyikan %hidden& "ail atau "older yang dianggap rahsia !etapi tidak sukar untuk dicari oleh kebanyakkan pengguna, kanak#kanak di bangku sekolah pun sudah pandai mencari hidden "ail 'leh yang demikian saya ingin berkongsikan satu lagi langkah mudah bagaimana hendak mengunci %lock& "older tersebut tanpa menggunakan sebarang perisian %so"t(are& dan pass(ord yang membolehkan kita )uta(an Men)imatkan masa dan ruang cakera keras %hard disk& anda

Lock Folder Tanpa Sebarang Software


1 *uat satu "older untuk menyimpan "ail#"ail penting anda, contohnya "older mohdisa

!ukar nama %rename& "older tersebut kepada+ namafolder.{255 a!f2"2!d#"!!d$"bdaf"%%c%$f&%b f%' ,ontohnya mohdisa.{255 a!f2"2!d#"!!d$"bdaf"%%c%$f&%b f%'

-ntuk rename, pilih "older tersebut kemudian klik kanan %right click& . pilih rename . /nter 0 Secara automatiknya "older tersebut akan terkunci %lock& seperti di ba(ah+

(nLock Folder )tu Kembali


1 2 0 -ntuk membuka %unlock& "older itu kembali, buka command prompt 1astikan anda tahu lokasi "older tersebut berada 2emudian taip command ini+ ren namafolder.{255 a!f2"2!d#"!!d$"bdaf"%%c%$f&%b f%' namafolder ,ontohnya ren mohdisa.{255 a!f2"2!d#"!!d$"bdaf"%%c%$f&%b f%' mohdisa 2emudian "older anda akan kembali seperti keadaan asal %unlock&

Mudah bukan3 4anya beberapa langkah saha)a anda mampu men)aga keselamatan "ail# "ail anda daripada dicerobohi daripada sesiapa pun 2alau hendak selamat lagi, lock "older anda di dalam beberapa "older supaya susah untuk diunlock kembali dengan command prompt Selain itu )uga anda boleh mencuba cara lain untuk lock "older anda seperti tutorial yang telah disediakan oleh rakan blogger saya iaitu 5auspo6i+ 7ock 8older !anpa Menggunakan Sebarang So"t(are