Anda di halaman 1dari 5

MOHAMAD SHAH BIN HASHIM 660312015783 NPQEL2013A1 SMI 3

TUGASAN WAJIB MODUL 1: KEPENTINGAN KOMPETENSI PEMIMPIN DALAM MENERAJUI ORGANISASI.

Cemerlang atau tidak sesebuah organisasi yang ditadbir oleh pemimpin bergantung kepada sejauh mana kemampuan pengetua selaku pemimpin di sekolah

mengoptimumkan sumber-sumber kekuatan psikologi dan mentaliti

manusia, prasarana dan kewangan dengan yang ada digarap mengikut acuan berdasarkan

analisis persekitaran atau iklim organisasi yang ditadbirnya bagi mencapai matlamat, misi dan visi organisasinya. Pemimpin organisasi yang mengamalkan 3 komponen kompetensi iaitu berfikiran strategik, berfokuskan kualiti dan proaktif mampu melaksanakan pengurusan strategik demi mencapai misi dan visi yang ditetapkan. Dalam kes kepimpinan sekolah kompetensi-kompetensi penting yang perlu ada pada seseorang pengetua dalam mengurus sekolahnya seharusnya selaras dengan tandard !ompetensi !epengetuaan ekolah "alaysia yang dikemukakan oleh pihak tandard !ompetensi ini mengandungi

#nstitut $minuddin %aki pada tahun &''(.

embilan bidang pengurusan yang perlu dikuasai oleh pentadbir-pentadbir sekolah iaitu) a* Pengurusan dan !epimpinan +rganisasi b* Pengurusan !urikulum c* Pengurusan !okurikulum d* Pengurusan ,al -hwal "urid e* Pengurusan !ewangan

MOHAMAD SHAH BIN HASHIM 660312015783 NPQEL2013A1 SMI 3

f* Pengurusan Pentadbiran Pejabat g* Pengurusan Persekitaran dan !emudahan .i/ikal h* Pengurusan dan Pembangunan umber "anusia i* Pengurusan Perhubungan 0uar ejajar dengan itu juga, $limuddin 1&''(* menegaskan pengetua yang kompeten dan outstanding mempunyai sebelas ciri dalam menggalas tanggungjawab tersebut. $ntaranya pemimpin problem-solvers dan solution driven; sentiasa dapat

dilihat (high visibility); leadership team; high expectation of performance; penekanan kemajuan profesionalisme2 memantapkan nilai dan etos sekolah2 penglibatan P#%32 keberkesanan resource investigator; positif terhadap penggunaan #C42 penglibatan dan peranan !etua Panitia2 dan kepimpinan instruksional. Dalam memimpin organisasi, pemimpin yang berfikiran strategik mampu menggerakkan minda strategik, berfikir secara reflektif, analitikal, kreatif dan proaktif. !ajian tentang kepimpinan sekolah yang berfokuskan pemikiran strategik akan memberi penekanan kepada kepimpinan instruksional yang dapat meningkatkan kemenjadian murid dari segi kurikulum, kokurikulum dan sahsiah. Pemimpin sekolah sedemikian juga berpegang kepada prinsip memimpin dengan tujuan 1lead with purpose* bukan hanya mempunyai matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi sekolahnya malah perlu menghayati bersama subordinatnya. !emahiran berfikiran strategik perlu diterapkan di kalangan subordinat agar dapat menganalisis situasi semasa dan mengenalpasti keperluan masa hadapan.

MOHAMAD SHAH BIN HASHIM 660312015783 NPQEL2013A1 SMI 3

!epimpinan organsiasi juga memerlukan kompetensi pemimpin yang mengurus berfokuskan kualiti. Dalam organisasi sekolah, antara faktor yang berkaitan dengan aspek kualiti seperti kefahaman terhadap kehendak pelanggan, kemampuan dalam mencipta kecemerlangan murid, kemampuan dalam membina insan terpuj dan berguna kepada agama, bangsa dan 5egara. Dalam kepimpinan sekolah strategi berfokuskan kualiti menuntut kewajipan pengetua memberikan rangsangan dan latihan berterusan kepada subordinatnya akan dapat menyediakan insan yang berguna dan cemerlang. etiap proses kerja ke arah kecemerlangan akan dipantau dan dinilai secara berterusan. +leh itu pemimpin sekolah yang berfokuskan kualiti akan sentiasa menyediakan persekitaran fi/ikal dan suasana kerja yang kondusif dan akhirnya dapat membawa organsiasi mencapai kualiti yang menyeluruh sesuai dengan konsep pengurusan 4otal 6uality "anagement. 7ika konsep ini menjadi amalan maka kualiti akan dapat diterjemahkan melalui kecekapan pentadbiran, kebolehan subordinat, kelancaran sistem operasi dan semua aspek

pengurusan organisasi akan dapat memenuhi kehendak pelanggan. $khirnya budaya sekolah yang cemerlang dapat diwujudkan yang sentiasa melalui proses penambaikan yang berterusan. Dalam menggerakkan sesebuah organisasi, pemimpin perlu mempunyai kompetensi berfikir secara proaktif iaitu kemahiran berfikir yang melibatkan

perancangan yang teliti agar matlamat tercapai dan produknya terhasil dengan sempurna. Pemimpin yang berfikiran proaktif akan sentiasa mengenapasti masalah yang wujud dan menjelaskan jalan penyelasaian yang terbaik melalui pelbagai alternatif. Dalam kepimpinan sekolah, pemimpin yang proaktif akan berlumba-lumba

MOHAMAD SHAH BIN HASHIM 660312015783 NPQEL2013A1 SMI 3

mencari ilmu atau idea baru melalui pelbagai cara seperti mengikuti kursus, pembacaan ilmiah, membuat kajian, perbincangan, forum dan sebagainya. Pemimpin sekolah yang proaktif mengenal pasti tahap perancangan tertinggi untuk tempoh masa tertentu dicapai. %ermula dengan proses praperancangan, ini

penetapan dasar dan hala tuju hinggalah ke peringkat penilaian prestasi, hal

melibatkan pihak berkepentingan 1stakeholder* yang bekerja secara kolektif untuk melaksanakan analisis strategik, menjelaskan misi dan matlamat, memilih strategi untuk mencapai matlamat dan mengoperasikan matlamat strategik kepada pelan tindakan 1 ybouts dalam ,airuddin, &''8*. %erdasarkan perancangan strategik yang dibina,

keupayaan pemimpin dalam merancang, menganalisis, mengimplementasi dan menilai akan menentukan sejauh mana dasar dan hala tuju yang ditetapkan boleh dicapai selaras dengan mandat yang ditetapkan Pemimpin organisasi seperti sekolah yang mengamalkan 3 komponen kompetens yang dibincangkan di atas akan berjaya bergerak ke arah kecemerlangan apabila sentiasa peka dengan tuntutan perubahan. menyusun atur, menyelia dan !emampuan pemimpin dalam merencana, program-program untuk kemajuan

memantau

organisasinya memerlukan pemimpinnya kompeten aalam segala aspek kemahiran, ilmu mengurus serta mentadbir. eseorang pengetua yang bertanggungjawab dalam

memimpin warganya mencapai misi dan visi yang telah ditetapkannya seperti pendapat .red 9. ,etchinger, President 5ew :ork 4imes ) I have never seen a good school with a poor principal or a poor school with a good principal

MOHAMAD SHAH BIN HASHIM 660312015783 NPQEL2013A1 SMI 3

;ujukan $min, 1&'<<*. Pemikiran emula !epimpinan ekolah. #nstitut $minuddin %aki ekolah. -disi !edua.

,ussein "ahmood 1&''=* !epimpinan dan !eberkesanan Dewan %ahasa dan Pustaka. >aidatol $kmaliah 0ope Pihie ? .oo

ay .ooi 1&''3* Pengurusan dan kepimpinan

Pendidikan) atu langkah ke hadapan. erdang ) @niversiti Putra "alaysia.