Anda di halaman 1dari 14

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

TAJUK 1 KEMAHIRAN MENULIS


1.0 SINOPSIS

Dalam tajuk ini, anda akan didedahkan dengan definisi menulis dan penulisan, serta membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis; peringkat perkembangan menulis; masalah dalam tulisan dan penulisan; startegi pemulihan masalah tulisan/pratulis dan latihan-latihan pratulisan; latihan tulisan mekanis; dan latihan penulisan mentalis. 1.1 HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: i. menjelaskan definisi menulis dan tulisan; ii. menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran menulis; iii. menghuraikan peringkat-peringkat perkembangan menulis; iv. membincangkan jenis-jenis masalah tulisan; dan v. menghuraikan strategi pengajaran kemahiran menulis.

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

1.3

KERANGKA TAJUK

KEMAHIRAN MENULIS

Definisi menulis dan Penulisan

Peringkat Perkembangan !enulis !asalah dalam %ulisan dan Penulisan &atihan Pratulisan

#trategi Pemulihan !asalah %ulisan /

$aktor-faktor yang !empengaruhi "emahiran !enulis

&atihan %ulisan !entalis

&atihan %ulisan !ekanis

1.4

Pengenalan

ahasa tulisan ialah satu bentuk komunikasi yang paling tinggi dan kompleks. !enulis ialah satu kemahiran dan juga sebagai saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea. "emahiran menulis menggabungkan aspekaspek visual, motor, dan keupayaan membentuk konsep-konsep. #ebelum seseorang dapat menggunakan tulisan sebagai media untuk berkomunikasi, seseorang itu perlu menguasai kemahiran menulis secara mekanis dahulu, dan selepas itu barulah seseorang itu dapat menulis untuk tujuan berkomunikasi dengan orang lain. #eseorang individu menulis untuk menyatakan idea dan perasaannya atau apa-apa sahaja yang ingin disampaikannya supaya dapat dibaca dan difahami oleh orang lain. "ebanyakan kanak-kanak bermasalah 2

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2) pembelajaran di kelas Pendidikan "has ermasalah Pembelajaran 'P" P( tidak menguasai kemahiran menulis, sama ada tulisan mekanis ataupun mentalis. tulisan

1.5

Def n ! Men"l ! #an T"l !an

!enulis ialah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. !anakala tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. %ulisan juga merupakan bahasa yang tersusun yang berupa frasa kata dan ayatayat . !engikut )aminah *j #abran '+,--(, penulisan ialah penglahiran perasaan, fikiran dan idea dalam bentuk grafik. entuk-bentuk grafik ini disusun hingga "amarudin *j melambangkan lagi bahasa yang dapat dibaca dan difahami.

*usin '+,,-( pula menyatakan baha.a tulisan ialah bahasa bertulis dengan lambang-lambang bunyi dan merupakan alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan. erdasarkan definisi yang dikemukakan, jelas menunjukkan baha.a pelajaran menulis sangatlah penting kerana aktiviti ini bertindak sebagai alat bagi menurunkan segala isi pelajaran dan mempamerkan buah fikiran seseorang.

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

1.$

%a&'()*fa&'() +ang Me,-enga)". Ke,a. )an Men"l !

"emahiran menulis dipengaruhi oleh beberapa faktor. /ntaranya adalah seperti yang berikut : 1.$.1 Ke,a'angan &(gn ' f !anusia dilahirkan dengan kecerdasan dan daya kognitif yang berbe0a-be0a. 1.$./ Ke,a'angan f 0 &al 1 &e,a. )an ,('() "ematangan fi0ikal/kemahiran motor seseorang itu bergantung kepada beberapa keadaan. /ntaranya adalah seperti yang berikut : i. "eadaan mata dan penglihatan, iaitu sama ada dapat berfungsi dengan baik atau sebaliknya; ii. "eadaan telinga dan pendengaran. dihadapi oleh iii. iv. v. vi. vii. murid menyebabkan mereka melakukan kesilapan menulis perkataan yang disebut atau didengar; "eadaan alat-alat 'organ( pertuturan yang tidak terganggu; Peringkat umur yang berbe0a; 1antina : "anak-kanak perempuan lebih dahulu mempunyai kesediaan menulis; "emampuan urat saraf, khususnya otot-otot tangan dan mata; dan Perkembangan fi0ikal dan kesihatan secara am. !asalah pendengaran yang

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

1.$.3

Pe)!e& 'a)an

"eadaan persekitaran dapat memberi pengalaman yang pelbagai. 1.2 Pe) ng&a' Pe)&e,3angan Men"l !

Perkembangan menulis dibahagikan kepada empat peringkat, iaitu i. ii. iii. iv. 1.2.1 Pratulisan %ulisan !ekanis Penulisan !entalis "emahiran !engarang P)a'"l !an

Peringkat pramenulis ialah tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktivitiaktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid-murid pada peringkat a.al lagi. agi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang jelas dan kemas, pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah sistematik, bermula daripada aktiviti-aktiviti pramenulis yang berbentuk bebas. latihan pramenulis menitikberatkan perkara-perkara yang berikut : i. ii. iii. iv. !elakukan latihan-latihan pergerakan tangan; !enguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna !elakukan latihan-latihan pergerakan mata !elakukan latihan-latihan koordinasi tangan dan mata &atihan-

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

1.2./ T"l !an Me&an ! #etelah murid-murid menguasai kemahiran pramenulis, boleh memegang pensel serta duduk dengan cara yang betul, mereka boleh dilatih membentuk lambanglambang tulisan. Pada peringkat a.al, dicadangkan murid membentuk huruf pada kertas kosong yang tidak mempunyai sebarang garisan. #etelah didapati memuaskan, barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. /pabila murid mula membentuk huruf-huruf pada kertas bergaris, ka.alan tulisan perlu dilakukan. !enulis harus bermula daripada garisan yang lebar agi murid-murid berkeperluan khas, guru hingga kepada lembaran satu garis. menulis. 1.2.3 Pen"l !an Men'al ! #etelah murid-murid menguasai menulis mekanis, iaitu dapat menulis huruf dan perkataan dengan betul dan baik, murid-murid patut digalakkan melahirkan perasaan, idea, fikiran dan menceritakan pengalaman mereka secara bertulis. 2ara-cara yang dicadangkan adalah bermula daripada yang terka.al, iaitu berpandukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tempat kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga murid-murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. 1.2.4 Ke,a. )an Menga)ang !engarang ialah kemahiran yang dibina berasaskan beberapa subkemahiran, iaitu kemahiran membina dan mengolah ayat yang berkesan, memilih kata atau istilah menggunakan tatabahasa yang betul, struktur dan gaya penulisan yang menarik dan sebagainya '/bd. /0i0 /bd. %alib, 3444(. !engarang merupakan 6

hendaklah menggunakan pelbagai kaedah dan teknik mengajar murid-murid

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2) satu kemahiran yang perlu dipelajari dan dilatih kerana kemahiran ini penting dimiliki / dikuasai oleh setiap orang murid. #ebahagian besar daripada pendidikan formal memerlukan kerja-kerja menulis dan mengarang sebagai kaedah untuk menyampaikan maklumat, idea, peranan, dan pendapat.

1.4

Ma!ala. #ala, T"l !an #an Pen"l !an

#ebelum kanak-kanak diajar kemahiran menulis untuk penglahiran 'mentalis(, guru lebih menumpukan kepada pengajaran kemahiran menulis mekanis. Pada peringkat ini terdapat beberapa masalah yang perlu diberi perhatian oleh guru. /ntara masalah dalam tulisan dan penulisan yang telah dapat dikenal pasti adalah seperti yang berikut : . Ma!ala. ,e,3en'"& .")"f #engan 'e-a' entuk huruf yang ditulis dan cara menulis yang tidak betul. !urid terlalu menekan pensel ketika menulis dan tulisan yang berlapislapis.

R"ang an'a)a .")"f %idak ada jarak yang sesuai antara satu huruf dengan huruf yang lain. "edudukan antara huruf terlalu jarak atau terlalu rapat dan jarak yang tidak seragam menyebabkan perkataan sukar dibaca.

Adi la
. Ke5(n#(ngan .")"f

me mbacabu ku.

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2) "econdongan huruf semasa menulis tidak sama senget. dan terlalu

Ibu bel i roti


6. Ke!ela)a!an !a 0 .")"f #ai0 huruf yang ditulis tidak sama besar dan sering berubah-ubah.

pensel warna
6. Me,3 na a+a' ,"#a.

buku cerita

!urid tidak dapat menguasai kemahiran membina ayat mudah. 2ontohnya, tiada subjek dalam ayat yang dibina.

Pergi sekolah
6. Ma!ala. !')"&'") a+a' 7'a'a3a.a!a8 !urid boleh membina ayat mudah tetapi menulis dengan struktur ayat yang tidak betul. 2ontoh : Bola itu dibaling oleh saya.

/yat yang betul : Bola itu saya baling.

6 .

Me,3 na a+a' 3e)#a!a)&an ga,3a) !urid menulis ayat tidak mengikut seperti gambar yang ditunjukkan.

6 .

Men"l ! &a)angan -en#e&

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2) !urid sering melakukan kesalahan struktur ayat, lemah dalam penggunaan kosa kata dan kurang menguasai pembinaan ayat mudah. 9. Sala. e:aan !urid tidak boleh mengeja perkataan mudah dan tidak dapat menggunakan ejaan yang betul. !ereka juga tidak pasti dengan lambang huruf dan gagal menghubungkan bunyi dengan lambang. !urid kerap kali meninggalkan huruf tertentu semasa menulis ayat. ;(n'(. dapa bawa ika malas E:aan <ang Be'"l Bapa bawah ikan salam

1.=

S')a'eg Pe,"l .an Ma!ala. T"l !an1P)a'"l ! !asalah tulisan / pratulisan dalam kalangan murid-murid pemulihan boleh diatasi dengan menjalankan latihan-latihan yang sesuai. /ntara latihanlatihan yang dicadangkan adalah seperti yang berikut : 1.=.1 La' .an*la' .an P)a'"l ! . Pe)ge)a&an 'angan #an :a)

&atihan-latihan pergerakan tangan serta jari boleh dijalankan melalui aktiviti seperti menggunting, mengoyak, menganyam, menampal, menguli tepung, dan sebagainya. &atihan seumpama ini adalah sebagai persediaan murid untuk menggunakan jari bagi memegang pensel. 9

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

Me,egang ala' '"l ! -el3aga :en ! #an !a 0

!emegang alat tulis pelbagai jenis dan sai0 adalah untuk menguasai gerak tangan bebas supaya dapat menulis dengan sempurna dan selesa. !urid diberi latihan memegang pensel dengan betul dan membuat garis-garis lakaran. ahan untuk menulis seperti kertas dan pensel hendaklah sesuai. . K(()# na! ,a'a #an 'angan

&atihan bagi mendapatkan koordinasi mata dan tangan adalah dengan menjalankan aktiviti pergerakan mata dari kiri ke kanan, dari atas ke ba.ah dan sebagainya. &atihan-latihan keselarasan 'koordinasi( terdiri daripada menyambung titik dan mencari arah. 1.=./ La' .an T"l !an Me&an ! . Me,3en'"& .")"f> !"&" &a'a #an -e)&a'aan !enunjukkan contoh bentuk huruf yang betul dan galakkan murid menyurih model huruf. !urid juga boleh menyalin semula mengikut potongan kertas surih. !enulis dari kiri ke kanan !enulis dengan kecondongan yang ditetapkan !engelompokkan huruf yang memerlukan pergerakan yang sama &angkah dan urutan membentuk sesuatu huruf hendaklah ditunjukkan kepada murid . Men"l ! .")"f> !"&" &a'a #an -e)&a'aan !embanyakkan latihan menulis huruf, suku kata dan perkataan mata dan tangan juga boleh dilakukan dengan membuat latihan membentuk garisan-garisan yang

10

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2) . Men"l ! .")"f &e5 l %ulisan mekanis dimulakan dengan huruf kecil yang hampir serupa bentuknya. %idak mencampurkan huruf besar dengan huruf kecil dan sai0 huruf dalam perkataan perlu seragam. 6. Men"l ! .")"f 3e!a) #etelah murid menguasai menulis huruf kecil, barulah beralih kepada menulis huruf besar. &atihan menulis huruf besar dimulakan dengan huruf yang hampir serupa. 6. Men+al n #a) -el3aga :a)a& !enga.al ruang tulisan, iaitu bergerak daripada ruang yang luas kepada ruang yang lebih kecil. #atu jari atau pen diletakkan di antara setiap perkataan sebagai penanda jarak. 1.=.3 La' .an Pen"l !an Men'al ! . Men+"!"n #an ,en"l ! !e,"la -e)&a'aan

&atihan yang diberi tidak terlalu panjang dan penggunaan perkataan berganda perlu dielakkan. !urid dikehendaki menyemak perkataan yang ditulis baris demi baris. . Men"l ! -e)&a'aan ,"#a. !e5a)a 'e)&a?al #an 3e)-an#"

!urid menulis perkataan mudah dalam keadaan yang sebahagian besar daripada isi dan / atau bentuk karangan telah disediakan oleh guru. !enulis secara bebas, murid bebas dalam memilih, menyusun dan mengeluarkan idea sendiri dengan menggunakan ayat sendiri. #ebaliknya, menulis secara terka.al dan berpandu, kebebasan itu sangat terhad 'terka.al( dan banyak perkara telah diberikan atau dika.al oleh guru. 11

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

La' .an 1

1elaskan punca masalah menulis dalam kalangan murid dan langkah-langkah bagi mengatasi masalah tersebut.

erehatlah sambil minum-minum, sebelum anda memulakan latihan kedua

La' .an / Dalam bentuk grafik, bandingkan antara tulisan mekanis dan tulisan mentalis berserta contoh-contoh yang sesuai.

&ayari laman .eb untuk mendapatkan maklumat tambahan

12

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2)

5tu saja yang perlu anda lakukan.......#6&/!/% 6)1/7/.

7Pan#"an@ a&' 6 ' *a&' 6 ' 3(le. # !e# a&an "n'"& ,e,3an'" -ela:a) ,e,a.a, 'a:"& 'e)'en'"> #an / la' .an 7 -enge'a."an #an a-l &a! 8 3(le. # 3e) &an -a#a a&. ) ,(#"l "n'"& ,eng": &efa.a,an -ela:a). Ja?a-an a&' 6 ' 1 la' .an 3(le. # .an'a) &e-a#a -en!+a)a. "n'"& !e,a&an ,elal" e,el> OLL a'a" !e)a.an &e' &a 3e)&")!"! # IPG. Ja?a-an 'e)!e3"' -e)l" # ! ,-an #ala, -()'f(l ( -ela:a) !e3aga 13

(PKP 3108 KAEDAH PEMULIHAN BAHASA MELAYU 2) 3a.an 3"&' . A&' 6 ' #an la' .an +ang # 3e) -e)l" ,enga,3 l & )a 3e3an -e,3ela:a)an -ela:a).8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------CATATAN: 1 2 ISI PELA!A"AN SETIAP TA!UK PE"LU MELIPUTI 4 PE"KA"A DI ATAS LAYOUT SETTING MEN#IKUT KETETAPAN YAN# BE"IKUT: $) %&NT : A"IAL ') SAIZ FONT : TA!UK UTAMA ( 14 SUB TA!UK ( 12 ISI KANDUN#AN ( 12 )) SPACING : 1 5 B&LEH MEN##UNAKAN IK&N YAN# DILAMPI"KAN

14