Anda di halaman 1dari 5

TAJUK TUGASAN UMUM

TAJUK 9.1 - PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP NEGARA KITA.


TAJUK 9.1 - PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP NEGARA KITA Tema/tajuk 9.1 BAB 9 TINGKATAN 4 Soalan : Huraikan perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah dan menghubungkaitkannya dengan pembangunan Negara kita pada hari ini. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami latar belakang masyarakat dan budaya Eropah Perincian 1.Pengenalan Jelaskan dengan ringkas tentang latar belakang masyarakat dan Budaya Eropah. 2. Huraikan perkara-perkara berikut : i. ii. Perkembangan Revolusi Pertanian (15 markah) Perkembangan Revolusi Perindustrian (15 markah) 15 markah Markah Penuh 5 markah

Isi dan huraian

Memahami perkembangan revolusi pertanian dan Revolusi Perindustrian.

30 markah

Menganalisis kesan Revolusi Pertanian dan Perindustrian di Eropah. Mengaplikasi perkembangan Revolusi Pertanian dan Perindustrian di Eropah dengan pembangunan di Malaysia

3.Jelaskan kesan- kesan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Perindustrian di Eropah. 4.Bagaimanakah perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah mempengaruhi perkembangan di Malaysia dari aspek : a. Politik (7 markah) b.Ekonomi (8 markah) 5.Kejayaan negara setelah memanfaatkan Revolusi Perindustrian. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara setelah memanfaatkan perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah.

15 markah

Menilai kejayaan negara setelah memanfaatkan perkembangan Revolusi Perindustrian

10 markah

Mencipta/menjana idea untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Perindustrian.

6.Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian. i.Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia (5 markah) ii.Nyatakan usaha-usaha untuk mengatasi cabaran di atas (5 markah) 7.Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan Revolusi di Eropah demi pembangunan Negara kita 8.Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan pembangunan Malaysia yang lebih cemerlang

10 markah

Kesimpulan

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada perkembangan Revolusi di Eropah demi pembangunan Negara kita Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

10 markah

5 markah

PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan 1 Isi dan Huraian Jelaskan dengan ringkas tentang latar belakang masyarakat dan Budaya Eropah. 1.bermula selepas kejatuhan Rom 2.mengalami zaman mundur/zaman Gelap 3.peringkat awal zaman pertengahan terbahagi kepada tiga 4.peringkat awal (476 1050M) 5.peringkat kemuncak kira kira tahun 1450-1300M 6.peringkat akhir kira kira tahun 1700 1450M 7.peringkat akhir iaitu Zaman Renaissance 1350 1600M 8.berlaku penjelajahan dan penerokaan 9.perkembangan ilmu 10.menyebarkan pengaruh kepada dunia luar Eropah 11.diteruskan semasa Zaman Revolusi 2 Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian ( a ) Revolusi Pertanian 1.Perubahan besar 2.berlaku secara mendadak 3.menyeluruh 4.berlaku dalam bidang politik 5.berlaku dalam bidang sosial 6.berlaku dalam bidang ekonomi 7.memberi kesan kepada bidang lain/kehidupan manusia 8.contoh : permerintahan,kolonial,pemerintahan peribumi. 9.memakan masa yang lama 10.berterusan 11.asas kepada revolusi perindustrian Perkembangan Bidang Pertanian 12.perubahan sistem penggunaan dan pemilikan tanah 13.penggunaan kaedah atau teknik saintifik 14.penanaman yang lebih efisyen 15.penggunaan peralatan baru 16.penggunaan baja 17.kaedah pemasaran produk pertanian secara lebih luas Pemilikan Tanah Persendirian 18.dua sistem pemilikan tanah 19.pemilikan tanak persendirian 20. pemilikan tanah dipunyai golongan kaya 21.pemilikan tanah awam 22.pemilikan tanah dimiliki orang perseorangan 23.rakyat biasa (orang awam) Baritain diizinkan mengikut adat kebiasaan menggunakan tanah awam. 24.contoh:tanaman secara kecil kecilan. memelihara ternakan,memburu binatang,memancing di sungai atau di tasik. 25.pertambahan penduduk di Britain 26.hasil pertanian perlulah dipertingkatkan 27.tuan tuan tanah memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian. 28.tuan tuan tanah memagari tanah awam mereka 29.kelulusan parlimen 30.Akta Pemagaran Tanah 31.kawasan yang lebih luas/ladang 32.rakyat kahilangan punca rezeki 33.perubahan kos sosial 34.petani kecil menjadi buruh ladang 35.berhijrah ke bandar Kaedah dan Ciptaan Baru dalam Pertanian 36.penanaman dilakukan secara lebih efisyen 37.produk dihasilkan lebih lumayan 38.penanaman secara bergilir 39.berterusan sepanjang tahun 40.menanam jenis tanaman yang berbeza mengikut musim 41.tanaman dapat hidup subur 42.tidak ada tanah yang ditinggalkan kosong 43.tanaman baru diperkenalkan 44.contoh:turnip dan ubi kentang 45.peralatan yang dicipta oleh Jethro Tull untuk kegunaan menugal dan menggali 46.penugalan dan penanaman bijih benih dilakukan dengan lebih pantas. 30 markah Markah 5 markah

Pertanian Komersial 47.baja asli telah mula digunakan secara meluas 48.menjadikan tanaman lebih subur 49.hasil pertanian bertambah 50.peningkatan kualiti dan kuantiti membawa kepada kebihan produk 51.baki atau lebihan tersebut diperdagangkan 3 ( b ) Perkembangan Bidang Perindustrian 1.penyediaan modal 2.para peladang menjadi lebih kaya 3.melaburkan lebihan modal 4.perubahan sikap 5.sanggup mengambil risiko 6.tidak perlu bergantung kepada pengimportan bahan tersebut dari luar 7.dana membantu pertumbuhan perkembangan industri 8.rekaan sains dan teknologi 9.semangat dan kegiatan keusahawanan 10.contoh;James Watt dan Boulton Peralihan daripada Industri Kecil kepada Perkilangan 11.kaedah dan ciptaan baru atau mesin 12.perubahan dalam teknik pengeluaran 13.skala pengeluaran bertambah 14.aktiviti pengkormesialan barangan Pengkhususan Pengeluaran 15.pelaburan modal yang tinggi 16.menjurus atau mengkhusus satu bidang 17.contoh : tekstil 18.pekerja menjadi kian mahir 19.menimba pengalaman untuk membaiki prestasi 20.kualiti dan kuantiti barang ditingkatkan 21.produk dipasarkan secara meluas Penggunaan Teknologi 22.pada peringkat awal, penggunaan tenaga manusia, binatang atau air. 23.manusia dan binatang mengalami kepenatan 24.tugas tidak boleh dikendalikan secara berterusan 25.mesin berkuasa wap : masalah keletihan dapat diatasi 26.barangan dapat dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak\ 27.kos pengeluaran menjadi lebih murah 28.mudah dipasarkan 29.boleh dikomersialkan pada peringkat antarabangsa 30.keuntungan meningkat 31.kajian dan kreativiti para ahli teknologi dan saintis 32.contoh:tenaga wap 33.membantu perkembangan sistem pengangkutan 34.contoh: kereta api dan kapal laut 4 Perkembangan Revolusi Perindustrian di Eropah mempengaruhi perkembangan di Malaysia dari aspek : a. Politik 1 Negara kuat mengekploit Negara yang lemah 2 system pemerintahan dan pentadbiran berubah 3 pemerintah tempatan terpaksa menerima penasihat dan pentadbir barat 4 - perundangan peribumi diubah atau ditukar 5 kuasa Inggeris telah campurtangan di Tanah Melayu 6 - Kepulauan Melayu telah dipecah perintah 7 wujudnya gerakan nasionalisme 8 perjuangan menuntut kemerdekaan 9 kuasa raja berkurangan 10 raja berpelembagaan 11 system pemerintahan demokrasi mengikut system barat 15 markah 15 markah

b. ekonomi 1 kegiatan ekonomi pribumi distrukturkan 2 kegiatan penanaman getah dikomersialkan 3 kegiatan perlombongan bijih timah dikemersialkan 4 ekonomi dagangan untuk bertujuan untuk eksport 5 pengeluaran secara besar-besaran 6 penggunaan teknologi tinggi 7 kemasukan modal asing 8 kemasukan buruh asing

9 perkembangan sector perlombongan 10 perkembangan sector perladangan 11 perkembangan sector perindustrian 12 perkembangan sector kewangan / perbankan 13 kepelbagaian pekerjaan 14 perbezaan pekerjaan mengikut kaum

Kejayaan Negara setelah memanfaatkan perkembangan revolusi perindustrian 1 - Malaysia menuju kearah Negara perindustrian 2 Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ditubuhkan 3 perkembangan perusahaan berat berasaskan pelaburan modal 4 penggunaan teknologi tinggi 5 peningkatan tenaga pekerja mahir 6 menggalakkan pelaburan asing 7 perusahaan baru dibuka 8 Dasar perindustrian Malaysia diperkenalkan 9 Dasar Penswastaan dan dasar persyarikatan diperkenalkan 10 ekonomi Negara semakin membangun 11 meningkatkan pendapatan penduduk 12 sector perindustrian dapat bersaing pada peringkat antarabangsa

10 markah

a. Cabaran yang dihadapi Malaysia 1 kekurangan modal 2 nilai mata wang tidak stabil 3 masalah menarik pelabur asing 4 masih bergantung kepada teknologi luar 5 persaingan dengan Negara lain 6 pasaran terhad 7 tenaga kerja kurang pengetahuan 8 nilai kemanusiaan semakin hilang

10 markah

b.Usaha mengatasi cabaran 1- penguasaan dalam ilmu pengetahuan 2- penguasaan dalam ICT 3- melahirkan tenaga kerja professional 4- meningkatkan kualiti produk 5- memperluaskan pasaran 6- berani meneroka bidang baru 7- memperkukuhkan jati diri modal insane 8- menambahkan pusat pengajian dan kemahiran 9- merealisasikan wawasan 2020

Nilai murni/iktibar/patriotisme 1. Kreatif 2. Inovatif 3. Gigih menyelidik 4. Rajin berusaha 5. Berjimat cermat 6. Memanfaatkan kurniaan tuhan 7. Tidak putus asa 8. Berani menghadapi cabaran 9. Semangat meneroka 10. Bercita-cita tinggi/berwawasan 11. Bijak merebut peluang 12. Bijak mengurus/mentadbir 13. Rasional 14. Berfikiran terbuka 15. Sedia menerima perubahan 16. Memelihara perpaduan 17. Toleransi/bertolak ansur 18. Bekerjasama 19. Mengekalkan keamanan 20. Berpandangan jauh 21. Penguasaan ilmu pengetahuan 22. Berdaya saing 23. Bersyukur 24. Kebijaksanaan pemimpin 25. Berkemahiran 1. Pengetahuan yang diperolehi

10 markah

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Iktibar kepada diri Iktibar kepada bangsa Iktibar kepada negara Kemajuan sektor perindustrian Mencapai wawasan 2020 Memelihara kedaulatan negara Memelihara kemerdekaan negara Mengekalkan keharmonian negara Perpaduan kaum Kehidupan terjamin Taraf hidup meningkat Kepelbagaian kegiatan ekonomi Pembangunan /pertumbuhan ekonomi negara

5 markah