Anda di halaman 1dari 1

DEFINISI PEMBELAJARAN Terdapat pelbagai tokoh telah memberikan definisi tentang konsep pembelajaran.

P embelajaran biasanya didefinisikan sebagai perubahan individu yang disebabkan ol eh pengalaman (Slavin, 1997; Mazur, 1990; Rocklin, 1987). Namun begitu, perubaha n akibat perkembangan fizikal seperti ketinggian bukanlah merupakan satu proses pembelajaran. Manakala, menurut Stalling (1973) arkan tiga kriteria yang penting, i) Pembelajaran harus ii) Pembelajaran harus iii) Pembelajaran harus latihan. berpendapat bahawa pembelajaran berlaku berdas iaitu: menampakkan perubahan di dalam tingkah laku. melibatkan sesuatu pemikiran. menghasilkan perubahan melalui pengalaman atau

Definisi pembelajaran menurut Crow dan Crow (1983), pembelajaran adalah pemerole han tabiat, pengetahuan dan sikap. Pembelajaran melibatkan cara baru membuat ses uatu kerja. Ia berlaku dalam percubaan individu untuk mengatasi rintangan atau u ntuk menyesuaikan diri kepada situasi baru. Manakala, mengikut Robert M. Gagne (1970) dalam The Condition of Learning, pembe lajaran merupakan perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikek alkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan proses pertumbuhan . Mengikut Wool folk (1980) dalam Educational Psychology for Teachers, pembelajaran dilihat seba gai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan y ang baru, atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Morgan dan King (1975) Introduction to Psychology, menakrifkan pembelajaran seba gai sebarang perubahan tingkah laku yang agak kekal akibat pengalaman yang diper olehi oleh seseorang atau akibat latihan yang dijalaninya. Definisi pembelajaran juga turut dikemukakan oleh E.R. Hilgard, R.C. Atkinson dan R.L.Atkinson (1975) Introduction to Psychology, mengatakan pembelajaran adalah perubahan tingkah l aku yang kekal hasil dari pengalaman. Perubahan ini mungkin tidak jelas sehingga timbul suatu situasi yang menonjolkan tingkah laku baru ini. Pembelajaran biasa nya tidak diperlihatkan dengan serta-merta melalui pencapaian. Daripada huraian yang diberikan oleh ahli-ahli psikologi pendidikan tersebut , d apatlah disimpulkan bahawa walaupun pengertian pembelajaran yang diberikan berbe za antara satu sama lain, terdapat juga persamaan di antara huraian ini. Kesemua definisi ini memberi penekanan kepada perubahan tingkah laku seseorang sebaga i ukuran berlakunya pembelajaran. Apakah aspek perubahan tingkah laku tersebut ? Pada asasnya terdapat dua mazhab pemikiran yang menyarankan tentang aspek perub ahan yang berlaku dalam seseorang akibat dari pembelajaran.